Курсові » Фінанси
2010-10-19

Організація обліку фінансових інвестицій. Види фінансових інвестицій. Організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО "Фінансові інвестиції". Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Оформлення договорів та документування. Синтетичний облік. Облік капітальних інвестицій. Облік відстрочених податкових активів

2010-11-10

Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія. Визначення фінансових ресурсів підприємства та обґрунтування їх потреби. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація. Формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

2010-12-02

Сутність та функції єдиного казначейського рахунку. Єдиний казначейський рахунок як основа функціонування казначейської системи виконання державного бюджету. Правова база функціонування казначейства. Реєстраційні рахунки в системі Державного казначейства. Управління єдиним казначейським рахунком. Порядок відкриття реєстраційних рахунків.

2011-02-25

У даній курсовій роботі пропонується розглянути питання, пов'язані з методикою аналізу, стану та  використання  основних виробничих засобів. Основні кошти є невід'ємною частиною будь-якого підприємства, і від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове положення, конкурентноздатність на ринку.

2011-02-27

Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз  вивчає економічний стан фірми і відображає  ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників

2011-02-28

Перехід до ринку ставить нові завдання, пов'язані з покращанням фінансового стану підприємств, удосконаленням фінансових відносин

2011-03-02

Оплата праці – це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги

2011-05-28

Теоретико-методологічні засади державного боргу. Поняття і формування державного зовнішнього боргу. Поняття і формування внутрішнього боргу держави. Аналіз стану державної заборгованості України. Сучасні шляхи врегулювання зовнішньої заборгованості. Обслуговування внутрішнього державного боргу

2011-06-11

Розвиток міжнародних валютних відносин. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Міжнародні валютно-фінансові організації

2011-08-02

Дослідження теоретико-методологічних засад фінансових ресурсів підприємства. Класифікація фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Взуттєва фабрика "Київ"

2011-08-17

Поняття і структура валютного ринку. Передумови та періоди становлення валютного ринку України. Основні економічні категорії валютного ринку. Валютні операції на валютному ринку України. Подальший розвиток валютного ринку України

2011-08-22

Поняття та функції лізингу. Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин. Лізингове кредитування підприємств. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

2011-08-25

Виробництво національного доходу Фактори виробництва  національного доходу. Рівень і причини безробіття. Соціально-економічні втрати від безробіття. Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Види соціального страхування

2011-08-25

Система соціального страхування та пенсійна система в Україні на сучасному етапі розвитку. Види пенсій, які передбачені загальнообов’язковою системою державного пенсійного страхування. Проблеми пенсійного забезпечення в Україні і шляхи їх вирішення

2011-08-28

Фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства. Сутність та необхідність бюджетного фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства. Основи фінансування дошкільного виховання дітей та аналіз фінансування дитячих дошкільних закладів

2011-08-31

Поняття інфляції, як економічної категорії, її види. Причини та соціально-економічні наслідки інфляційних процесів. Проблеми антиінфляційного регулювання та напрями їх вирішення в Україні. Шляхи підвищення антиінфляційного регулювання в Україні

2011-09-06

Організаційно-інформаційна модель налізу інвестиційної діяльності підприємства. Організаційно-інформаційна модель налізу грошових потоків підприємства

2011-09-14

Фінансова стабілізація як фактор економічного зростання. Сутність та становлення фінансової стабілізації  Україні. Основні напрями вирішення проблем фінансової стабілізації

2011-11-20

Основні методи регулювання інфляції. Підходи до розгляду інфляційних процесів. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. Аналіз інфляційних процесів та їх причини

2011-12-02

Удосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України

2011-12-07

Критерії та показники, що характеризують рівень державного боргу. Особливості формування державного боргу в Україні. Управління державним боргом в Україні та напрямки його вдосконалення. Сутність і структура державного боргу

2011-12-09

Передумови становлення та механізм дії українського ринку цінних паперів. Теоретичні основи аналізу фінансового ринку.Структура фінансового ринку, його види та класифікація.Практика функціонування фондових ринків розвинутих країн

2011-12-12

Оптимізація розподілу інвестицій за допомогоюгенетичних алгоритмів.Оптимізація фондового портфелю за допомогою моделейМарковіца, Шарпа та Квазі-Шарп.Сутність фондового ринку та історія його виникнення

2011-12-26

Сутність фінансової діяльності підприємства. Класифікація чинників, що впливають на обсяги та ефективність фінансовой діяльності підприємства. Методичні підходи щодо оцінки фінансової діяльності підприємства

2011-12-26

Організаційно-економічна характеристика та основні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.Завдання, джерела інформації та прийоми економічного аналізу руху грошових коштів на рахунках в банку

2011-12-26

Напрямки покращання фінансового стану ВАТ "Молочник".Склад та структура джерел фінансових ресурсів підприємства.Сутність, місце та призначення фінансів підприємств.Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ "Молочник"

2011-12-28

Економічна сутність дефіциту Державного бюджету, причини його виникнення та концепції збалансування.Дефіцит державного бюджету та концепції його збалансування.Структура і принципи бюджетної системи України

2011-12-30

Оцінка ефективної фінансової політики формування фінансових ресурсів підприємства.Амортизаційна політика та використання амортизації на підприємстві.Загальна характеристика підприємства та оцінка стану його фінансових ресурсів.Формування фінансових ресурсів з урахуванням операційного лівереджу та ефекту фінансового важеля

2011-12-30

Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства.Заходи фінансового оздоровлення та перспективи розвитку АТЗТ "Фаворит". Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

2014-01-03

Стан використання електронних грошей в Україні.Депозитні гроші і роль банківської системи у їх створенні.Електронні гроші: депозитні та кредитні картки.Традиційні готівкові гроші та замінники грошей

2014-02-22

Шляхи вдосконалення управління фінансовим механізмом.Правові засади організації фінансових відносин.Склад та основні елементи фінансового механізму в Україні.Основи фінансового механізму організації економіки України.Механізм управління фінансами і фінансовий механізм управління економікою

2014-03-14

Основні напрямки реформування ринку фінансових послуг в Україні. Сучасний стан фінансового ринку в Україні та проблеми його функціонування. Основи функціонування фінансових ринків

2014-03-31

Суть, склад і структура загальнодержавних фінансових ресурсів. Формування загальнодержавних фінансових ресурсів, чинники їх росту. Розподіл та використання загальнодержавних фінансових ресурсів

2014-03-31

Теоретичні та концептуальні основи формування міжбюджетнихвідносин на Україні. Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин на Україні. Аналіз структури міжбюджетних відносин та динаміки їх розвитку

2014-03-31

Загальна характеристика ТОВ “Буддеталь” та організаційна структура управління. Основні економічні показники виробничо-господарської діяльності. Класифікація і структура основних фондів ТОВ “Буддеталь”

2014-03-31

Зміст ринкового ціноутворення, його методи і необхідність державного регулювання. Нормативно-правове забезпечення формування і державного регулювання цін. Ціна як інструмент ринкової економіки

2014-04-22

Американська, західноєвропейська та скандинавська моделі.Моделі фінансових відносин у суспільстві.Фінансова модель ринкової економіки.Необхідність та сутність фінансів

2014-04-22

Пропонування і рівновага на ринках інвестицій, товарів та ресурсів.Оосбливості взаємодії ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій.Грошовий ринок, його механізм та призначення

2014-04-23

Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ «Молочник».Аналіз фінансового стану ВАТ „Молочник".Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством

2014-04-23

Шляхи вдосконалення системи управління фінансами підприємства. Роль аналізу фінансової діяльності підприємства у системі стратегічного управління та перспективи розвитку. Особливості стратегічного управління фінансами підприємствами

2014-04-26

Економічна сутність дефіциту Державного бюджету, причини його виникнення та концепції збалансування. Порядок складання, затвердження та виконання Державного бюджету України

2014-04-29

Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів.Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу.Бюджетне планування як основа бюджетного процессу

2014-04-30

Історія зародження та становлення міністерства фінансів інших держав. Міністерство фінансів як суб’єкт головної стадії бюджетного процесу. Місце і роль Міністерства фінансів у відносинах державного кредиту

2014-04-30

Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки. Особливості підприємницького капіталу. Особливості позикового капіталу

2014-05-01

Основні види податкових стягнень та відрахувань до фондів цільового призначення. Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету. Нетрадиційні види ресурсних платежів

2014-05-01

Теоретико-методологічні аспекти методики викладання економіки в школі. Методична розробка уроку засвоєння знань. Варіанти навчальних програм з економіки в старших класах

2014-08-03

Вітчизняний і зарубіжний досвід долання інфляції.Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції.Загальна характеристика сутності інфляції

2014-08-04

Теоретико-методологічна аспекти функціонування валютного ринку.Дослідження механізму інтеграції національного валютного ринку до світового валютного ринку.Перспективи розвитку національного валютного ринку

2014-08-05

Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів.Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу.Бюджетне планування як основа бюджетного процессу

2014-08-06

Місце Міністерства фінансів України в системі органів державної влади у сфері фінансової діяльності.Історія зародження та становлення міністерства фінансів інших держав.Міністерство фінансів як суб’єкт головної стадії бюджетного процесу

2014-08-10

Формування бюджетного дефіциту в Україні та заходи його зниження.Основні види податкових стягнень та відрахувань до фондів цільового призначення.Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету.Визначення основних джерел доходів бюджетів

2014-08-11

Інтеграція українського ринку боргових цінних паперів у світовий фінансовий простір.Ринок боргових цінних паперів в Україні на сучасному етапі.Теоретико-методолігічні поняття боргових цінних паперів

2014-08-11

Рекомендації для збільшення пропозиції та попиту на ринку капіталу України.Сучасний стан ринку капіталу України та його оцінка на міжнародному ринку капіталів.Теоретичні дослідження та еволюція сутності ринку фінансового капіталу

2015-08-26

Организационно-правовые формы предприятий определяют их финансовые и управленческие особенности. Очень важно выделить общие характерные черты предприятий современных организационно-правовых форм и установить основные различия, которые определяют выбор той или иной формы. Практика показывает, что если предприятия не учитывают тех или иных особенностей, характерных для выбранной ими организационно-правовой формы, то это приводит к конфликтам между собственниками, управляющими и работниками. Организационно-правовая форма предприятия, закрепленная в его учредительных документах, должна полностью соответствовать требованиям законодательных актов.
2015-08-26

1.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение ценных бумаг и иного имущества, составляющего имущество паевого инвестиционного фонда, и ведет учет прав на такие ценные бумаги и иное имущество обособленно от принадлежащих данному специализированному депозитарию имущества, обязательств данного депозитария как юридического лица и хозяйственных операций, которые он производил.

2015-08-29

Финансовая система страны может быть представлена в виде блочной структуры, а ее системообразующими элементами (блоками) являются: финансы субъектов хозяйствования (включая коммерческие банки), государственные финансы, финансы системы страхования, финансы в системе финансовых рынков и посредников и финансы домашних хозяйств. Роль этих элементов не равнозначна несмотря на то, что каждый из выделенных блоков играет собственную немаловажную роль в нормальном функционировании финансовой системы, в рыночной экономике финансы хозяйствующих субъектов все же имеют вполне очевидную доминанту.

2015-08-29

В современных условиях хозяйствования, когда залогом выживаемости на рынке любого предприятия является успешность его деятельности, особую значимость приобретает обеспечение эффективного управления деятельностью и капиталом предприятия.

2015-09-17

Аудиторский контроль широко применяется в мировой практике. В его основе лежит взаимная заинтересованность государства, администрации предприятий и их владельцев в достоверности учета и отчетности. В условиях плановой, централизованно управляемой экономики потребность в независимом финансовом контроле в РФ не возникала. Его вполне заменяла система ведомственного и вневедомственного контроля, направленная на выявление нарушений и злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ошибок и отступлений в отчетности, нахождение и наказание виновных. Развитие рыночных отношений обуславливает необходимость принятия большого количества новых нормативных документов, регламентирующих новые вопросы деятельности предприятий; бухгалтерского учета и отчетности; налогообложение и порядок формирования себестоимости продукции.

2015-09-21

Организационно-правовые формы предприятий определяют их финансовые и управленческие особенности. Очень важно выделить общие характерные черты предприятий современных организационно-правовых форм и установить основные различия, которые определяют выбор той или иной формы.

2015-09-23

Процесс промышленного производства основывается на взаимодействии трех основных элементов: основного капитала, оборотного капитала и рабочей силы. Использование средств производства работниками материальной сферы обеспечивает выпуск промышленной продукции.

2015-10-01

В рыночных условиях хозяйствования, как и при переходе к рынку, финансовые резервы играют важную роль в качестве стабилизатора экономики. При этом чем тяжелее экономическая обстановка в стране, тем большее значение приобретают финансовые резервы, от наличия и объема которых подчас зависит судьба страны, ее положение в общемировом хозяйстве.

2015-10-02

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.

2015-10-05

В регулировании рыночных отношений особое значение имеет экономическая роль государства.

Теоретически ясно, что в системе свободного рынка не остается места любым типам монополий. Исключены инфляция, безработица, перепроизводство.

2015-10-08

Финансовые возможности общественных организаций играют далеко не последнюю роль в их работе. Расхожей стала фраза: «Больше будет средств – больше и мероприятий».

Обычно общественные организации не имеют собственных производств и не занимаются предпринимательством.

2015-10-09

Применительно к внешним пользователям цель бухгалтерского учета- формирование информации о финансовом положении организации, финансовых результатах и изменениях в финансовом положении, полезной широкому кругу заинтересованных пользователей при принятии решений.

2015-10-10

Выбор темы «Бюджетная система РФ, принципы ее устройства на современном этапе экономического развития» обусловлен тем, что государственное регулирование, которое осуществляется в рамках экономической политики играет ведущую роль в формировании и развитии экономической структуры современного общества.

2015-10-11

Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее показатели и социально-экономические последствия играют серьезную роль в оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства.

2015-10-15

Выполняя комплекс задач по идеологическому и социальному обслуживанию населения, направленных на расширенное воспроизводство общества, культура выступает одним из основных претендентов на средства государственного бюджета. В то же время культура располагает значительным коммерческим потенциалом и при умелом его использовании может внести существенный вклад в развитие отечественной экономики.

2015-10-15

Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовый механизм - финансовая система общества, главным звеном которой является государственный бюджет.

2015-10-15

Деньги являются важнейшим атрибутом рыночной экономики. От того, как функционирует денежная система, во многом зависит стабильность экономического развития страны.

2015-10-16

Практика современного развития местного самоуправления свидетельствует о том, что успешное решение вопросов местного значения напрямую зависит от ряда факторов. Среди них в числе важнейших можно выделить факторы природно-ресурсного (прежде всего земельного) обеспечения функционирования муниципальных образований; экономического, в первую очередь имущественного (муниципальная собственность), обеспечения; финансового обеспечения.

2015-10-16

С началом осуществления экономических реформ, последующей приватизацией, развитием акционерной формы предприятий ценные бумаги стали занимать гораздо более значимое положение в российской экономике нежели ранее. На сегодняшний день ценные бумаги представляют важнейший финансовый инструмент как на макро- так и на микро уровне.

2015-10-16

Особое место в производственной деятельности организаций занимают объекты основных средств, которые относятся к недвижимому имуществу. Они позволяют предприятию существовать и развиваться.

2015-10-22

Методологической основой изучения производных продуктов-инструментов, составляющих значительную и существенную часть мирового рынка, являются теоретические представления, оценки, выводы, решения, фундаментальные для рыночной экономики.

2015-10-25

Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Основные характеристики (компоненты) предпринимательства регламентированы Гражданским Кодексом РФ. На основании ст.2 ГК РФ, предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет собой инициативную самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке
2015-10-26

Ревизия — наиболее распространенная и ведущая форма бюджетного контроля, представляет собой комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций, а также работы финансовых органов по составлению и исполнению бюджета, осуществляемых с помощью приемов документального и фактического контроля и направленных на установление обоснованности, целесообразности и экономической эффективности совершения хозяйственных операций и выделения бюджетных средств, соблюдения финансовой дисциплины, сохранения государственной собственности, достоверности ведения учета и

2015-11-11

В условиях рыночной экономики практически все общественные отношения опосредуются через действие механизма товарно-денежных отношений, с помощью которого обеспечиваются возобновление и непрерывность воспроизводственных процессов.

2015-11-11

История экономического развития и финансов показывает, что в периоды относительного благополучия и устойчивого развития государства для оживления деловой активности используют либеральный подход, а в периоды кризисов и возрастания социальной напряженности усиливается роль государства, государственных финансов в социальных и экономических преобразованиях.

2015-11-12

Деньги - это, пожалуй, одно из наиболее великих изобретений человеческой мысли. В живой природе аналогий не найдётся.

2015-11-12

Совершенствование производительных сил выражается, прежде всего, в создании и использовании в серийном производстве передовых технологий. Рост наукоемкости производства неизбежно оборачивается удорожанием готовой продукции.

2015-11-28

Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась, чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана.

2015-11-29

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. Исключительно велика в общей экономической картине финансово-хозяйственных отношений роль денег.

2015-12-16

Для функционирования предприятия, необходимо наличие определенных средств и источников. Основные производственные фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе производства, являются основой деятельности фирмы.

2015-12-17

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. Исключительно велика в общей экономической картине финансово-хозяйственных отношений роль денег.