Курсові » Політична економіка
2011-03-11

Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Бюджет як економічна категорія. Бюджетний устрій і бюджетна система України

2011-05-13

Загальногосподарські прийоми формування політики. Вихідні механізми законодавчого процесу. Персоналії Коля і Шредера у західно-європейській інтеграції. Очікування в контексті демократичної трансформації України

2011-06-12

Теоретико-методологічні засади державного бюджету та бюджетної політики. Бюджетна політика України, її основна риси та елементи. Бюджет і бюджетна політика України в умовах трансформаційної економіки. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації

2011-08-16

Теоретико-методологічні основи функції держави в економіці. Сутність економічних функцій держави. Основна характеристика функцій держави в перехідній економіці. Поняття та класифікація правових форм реалізації економічної функції державиІ. Економічна функція у системі функцій сучасної держави. Функції держави в економічних системах. Актуальні завдання і функція державного регулювання в реалізації економічної політики. Вдосконалення економічних функцій держави в перехідній економіці     

2011-08-21

Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. Структура агропромислового комплексу і сутність аграрної політики держави у період становлення ринкових відносин. Макроекономічне планування розвитку галузей АПК. Вимоги ВОТ до державного регулювання регіонального ринку сільськогосподарської продукції України

2011-08-24

Становлення системи валютного регулювання в Україні. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання. Формування і управління золотовалютним резервом України. Регулювання Національним банком України поточних валютних операцій та операцій пов`язаних з рухом капіталу

2011-08-25

Власність як економічна категорія.Власність у системі економічних відносин. Особливості приватнокапіталістичної власності. Необхідність різноманітних форм власності та їх сучасний стан

2011-08-28

Організація розрахунків із централізованими бюджетними та позабюджетними фондами. одель банківської системи. Банківська система України. Економічні потреби, виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

2011-08-30

Теоретико-методологічні аспекти функціонування профспілок в Україні. Напрями участі профспілок у функціонуванні громадянського суспільства. Шляхи та перспективи розвитку профспілкового руху в Україні

2011-09-12

Значення праць М.А. Балудянського у еволюції методології історії політичної економії. Питання методології історії політичної економії у працях українських учених

2011-10-30

Особливості ринкової пропозиції. Ціна й обсяг пропозиції товарів. Приклад розрахунку рівноважної ціни на умовному ринку. Податок і рівноважна ринкова ціна. Поняття «ринкова рівновага» та основні постулати теорії рівноваги. Основні методи формування ринкових цін. Проблеми ринкової рівноваги та шляхи їх вирішення

2011-11-19

Політика в різних секторах економіки. Правове середовище європейського бізнесу. Засади промислової політики. Виклики європейській промисловості. Єдиний ринок та промислова політика. Конкурентність європейської промисловості

2011-11-20

Напрями та механізми реформування державної власності в Україні. Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. Теоретико-методологічні аспекти поняття державної власності

2011-12-08

Шляхи формування антимонопольної політики в Україні. Застосування іноземного досвіду у формуванні антимонопольної політики України. Характеристика антимонопольної політики в Україні

2011-12-19

Глобальна система та регіональні підсистеми міжнародних відносин.Проблема перебудови міжнародних відносин після першої світової війни Версальсько-Вашингтонська система.Особливості формування сучасної міжнародної системи

2011-12-28

Теоретичні та нормативно-правові проблеми визначення і дослідження феномена тероризму.Державна політика протидії тероризму, як фактор забезпечення національної безпеки України.Загальнодержавна антитерористична система та правова основа боротьби з тероризмом в Україні

2014-04-24

Досвід зарубіжних країн для України. Приватизація у країнах світу із сталими ринковими відносинами.Аналіз діяльності акціонерних товариств в Україні.Проблеми роздержавлення та приватизації в Україні

2015-09-17

Рыночная экономика ориентирует фирмы на удовлетворение спроса и потребностей рынка, на запросы конкретных потребителей и организацию производства только тех видов продукции, которые пользуются спросом и могут принести фирме необходимую для развития прибыль. Рынок характерен постоянным стремлением к повышению эффективности производства, предполагает свободу принятия решений теми, кто несет ответственность за конечные результаты деятельности фирмы и ее подразделений; требует постоянных корректировок целей и плановых программ фирмы в зависимости от состояния рынка. Для этого нужна особая система управления, характерная для рыночных условий, учитывающая приоритеты, специфику и менталитет России.

2015-09-17

За период радикальных рыночных реформ в России в системе управления произошли необратимые изменения, охватившие все отрасли экономики и социальной сферы. Созданы основные предпосылки для эффективного функционирования государственного и коммерческого секторов: законодательная, институциональная, инфраструктурная, ресурсная базы для государственного и частного предпринимательства. Однако этап формирования количественных условий должен уступить место этапу качественных преобразований, в частности, направленных на внедрение новых, отвечающих требованиям развитого рынка организационных структур бизнеса, на высококвалифицированный менеджмент.

2015-10-01

Любое современное рыночное государство базируется на мощной экономической основе, представляющей собой государственный сектор экономики и государственные финансы. Эта сфера охватывает значительную долю природных ресурсов, производственного, непроизводственного и финансового капитала, 40—50% национального дохода страны

2015-10-01

Торговля – это универсальный механизм, созданный многовековым процессом развития человеческих отношений в сфере экономики. Универсальность его в том, что он позволяет наиболее оптимальным способом удовлетворить насущные нужды человека, во многом облегчая его существование, а порой и спасая его.

2015-10-08

Цена представляет собой сложнейшее экономическое понятие. Недаром в экономической литературе отсутствует общепринятое определение экономической категории “цена”.

2015-11-12

Государственный кредит является важной частью государственных финансов, одной из форм мобилизации государством денежных ресурсов, нужных ему для выполнения своих функций.