Курсові » Політика, політологія
2010-12-08

Демократія в глобальному контексті. Демократична традиція в Україні. Елементи демократії в історії України. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

2011-03-04

Впродовж тривалого історичного періоду державу часто ототожнювали з суспільством, політикою, владою

2011-05-13

Стосунки України та Канади в 1991 – 1996 рр. Канадсько - українські відносини на початку  ХХІ ст. Співробітництво в галузі охорони здоров`я

2011-05-22

Людина як суб’єкт політики. Роль особи як суб’єкта політики. Політична поведінка, основні типи і види. Особа як об’єкт політики. Поняття об’єкта політики.

2011-05-30

Теоретико-методологічне визначення політики. Загальна характеристика предмета та об’єкта вивчення політології. Дослідження предмету політики. Як і всяка наука політологія має свій предмет та об'єкт дослідження

2011-06-01

Загальні передумови виникнення держави, її ознаки, історичні типи та форми. Передумови виникнення держави, її ознаки та функції. Федеральний чи унітарний устрій держав – моделі майбутнього. Майбутній територіальний устрій України та Росії

2011-06-04

Содержание мира политики. Ведущая роль современной зарубежной политики : школа политологов США. Гражданское общество – понятие, структура, функции. Группы интересов  - понятие, структуры, функции и типы. Лоббизм. Политическая школа Франции. Методы и функции политологии

2011-08-24

Повноваження народного депутата України. Класифікація повноважень народного депутата України. Організація роботи народних депутатів України. Основи правового статусу народних депутатів України. Організація роботи народного депутата у Верховній Раді України

2011-08-27

Теоретико-методологічні аспекти політичного реалізму. Поняття політичного реалізму. Політичний реалізм Г. Моргентау та Р. Арона. Політичний реалізм та створення системи політичної безпеки України

2011-08-28

Ідеологія державного будівництва в Україні. Парадигма Української держави. Особливості переходу від авторитаризму до демократії

2011-09-09

Проблеми функціонування ООН. Характеристика статуту ООН

2011-09-23

 Детальна характеристика форм держави. Складна держава і державоподібні об'єднання. Поняття та елементи форми держави

2011-11-14

Дитячі та юнацькі роки. Формування особистості. Участь діяльності в русі соціальної партії. Трудова діяльність. Початок Першої світової війни змінило долю майбутнього дуче. За пропаганду серед народу ідеї участі у війні в жовтні 1914 року Муссоліні був виключений із Соціалістичної партії

2011-11-24

Пріорітети вдосконалення організації зв’язків з громадськістю. Основні проблеми зв’язків з громадськістю органів місцевого самоврядування. Використання засобів комунікації в зв'язках з громадськістю. Зв’язки з громадськістю як система сучасних комунікаційних технологій

2011-12-02

Загальна характеристика форм і методів діяльності держави. Поняття функцій держави, методи їх здійснення. Форми і методи реалізації функцій держави. Організаційна форма реалізації функцій держави

2011-12-30

Механізми вирішення міжнародних спорів а рамках міжнародних організації (ОБСЄ, Рада Європи, ЄС, СНД та ін.).Сучасна система мирних засобів врегулювання міжнародних спорів.Становлення і розвиток принципу мирного розв`язання міжнародних спорів

2011-12-30

Компроміс як спосіб розв`язання політичних конфліктів в Україні. Методи розв'язання політичних конфліктів. Компроміс.Основні способи врегулювання конфліктних ситуацій.Теоретичні аспекти дослідження конфлікту

2014-01-02

Марксизм як соціально-політичне вчення.Суспільно-політичні концепції праці „Капітал” К. Маркса, їх суть і значення. "Капітал” К.Маркса – фундаментальна праця ХІХ століття

2014-01-06

Поняття актів управління в юридичній літературі.Акти управління - форма управлінської діяльності.Класифікація форм управлінської діяльності.Нормативно-правові акти ОВС

2014-03-30

Аналіз Закону "Про вибори Президента України" в редакції 2004 року.Виборча система. Закон України "Про вибори народних депутатів України".Поняття про вибори, вибори за конституційним правом

2014-03-31

Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб'єктів. Система показників розвитку міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання

2014-04-14

Ідеологія як критерій класифікації сучасних політичних партій в Україні. Характеристика проблеми багатопартійності в Україні. Ідеологічний вимір розвитку сучасних політичних систем

2014-04-22

Міжнародне визнання України і встановлення дипломатичних відносин із зарубіжними країнами.Утвердження політичного, економічного і оборонного статусу незалежної України, забезпечення її територіальної цілісності

2014-05-01

Статус та організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Функції Представництва Президента України в Республіці Крим. Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

2014-05-01

Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи внесення змін до виборів депутатів всіх рівнів. Вибори депутатів сільських та селищних рад. Види виборчих систем. Виборча система України

2014-05-01

Теоретико-методологічні аспекти статусу місцевих державних адміністрацій. Особливості взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Тенденції взаємовідносин між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями

2014-08-10

Статус та організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, його статус і організація роботи.Історія Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

2014-08-10

Сучасний стан законодавчого забезпечення та перспективи внесення змін до виборів депутатів всіх рівнів.Види виборчих систем. Виборча система України.Вибори депутатів сільських та селищних рад

2015-10-08

Формирование государства — длительный процесс, который у различных народов шел разными путями. Ныне доминирует мнение, что одним из основных является восточный путь возникновения государства, «азиатский способ производства» (вначале — Древний Восток, затем — Африка, Америка, Океания).

2015-10-17

Республика (в переводе с латинского - общественное дело) - это такая форма правления, при которой верховная власть в данном государстве осуществляется выборными органами.

Республика — форма правления, при которой государственная власть делегируется коллегиальному (сенат, парламент, народное собрание и т. п.) или единоличному органу, избираемому на определенный срок.

2015-10-18

Государственная власть в правовом государстве не является абсолютной. Это обусловлено не только господством права, связанностью государственной власти правом, но и тем, как организована государственная власть, в каких формах и какими органами она осуществляется.

2015-10-18

Любая сложная социальная система, каковой является и общество, нуждается в управлении. Управление обществом есть процесс организованного воздействия на различные стороны жизнедеятельности человека: экономическую, социальную, культурную и иные.

2015-10-19

В теории государственного управления термин«бюрократия»(от франц.bureau -бюро, канцелярия и греч.kratos —власть, господство, букв. -власть канцелярии, господство аппарата управления) чаще всего применяется для обозначения административных и технических аспектов организации, обеспечивающих исполнение принимаемых решений.

2015-11-12

Современная фискальная политика определяет основные направления использования финансовых ресурсов государства, методы финансирования и главные источники пополнения казны.

2015-11-12

В настоящее время наша страна переживает очень противоречивый, но судьбоносный период свой истории. Вновь воссозданная многопартийность, свобода вероисповедания, слова и печати открывают широкие возможности для самореализации человеческой личности, как в обыденной жизни, так и политической сфере.

2015-11-13

Функционирование права в любом государстве, в том числе и в России, невозможно без эффективного правового регулирования, упорядочивания общественных отношений.

2015-11-15

Функционирование права в любом государстве, в том числе и в России, невозможно без эффективного правового регулирования, упорядочивания общественных отношений.

2015-11-18

На протяжении многовековой истории человечества существовало большое количество государств. В связи с этим возникала необходимость их научной классификации, которая отражает логику исторического развития государства, позволяет объединить их в группы на основе определенных критериев.

2015-11-24

В современной теории государства унитаризм (фр.unitarism от лат. unitas – единство) – единое, слитное, простое государство, все части которого или большинство их не имеют статуса государственных образований.

2015-11-26

В настоящее время видится актуальным познание политической системы для того, чтобы в критические моменты развития общества и государства знать способы и механизмы возможного предотвращения революционных взрывов и социальных катастроф, резкой смены действующих государственно-политических режимов, нейтрализации негативных тенденций в развитии общества.

2015-11-30

Система управления при любом типе государственного устройства, какое бы оно ни было, диктаторское или республиканское, авторитарное или демократическое, характеризуется той или иной степенью распределения функций, в том числе и по властной вертикали.

2015-12-16

В настоящее время видится актуальным познание политической системы для того, чтобы в критические моменты развития общества и государства знать способы и механизмы возможного предотвращения революционных взрывов и социальных катастроф.

2015-12-16

Проводимые в Российском государстве с начала 90-х годов прошлого века социально – экономические преобразования сопровождались противоречиями.

2015-12-17

Система управления при любом типе государственного устройства, какое бы оно ни было, диктаторское или республиканское, авторитарное или демократическое, характеризуется той или иной степенью распределения функций, в том числе и по властной вертикали.