Курсові » Психологія
2010-12-22

Визначення основних понять у сфері алкогольної і наркотичної залежності. Методологія соціальної роботи з особами з наркотичною залежністю. Інтерактивні методи профілактики адитивної поведінки. Навчання здоровому способу життя. Сімейна профілактика. Релігійна профілактика. Третинна профілактика.

2011-01-10

Відмінність життєвих психологічних знань від наукових. Причина і сутність кризи психологічної науки. Функції психіки. Рефлекторність психіки. Відмінність психіки тварин від психіки людини Умовні рефлекси. Механізм утворення умовного рефлексу. Психофізика Г. Фейхера. Предмет і задачі психофізики. Відчуття як похідна від зовнішньої стимуляції. Концепція порогів. Зорові відчуття. Фактори, що впливають на абсолютний поріг зорової чутливості. Кінестичні відчуття, їх основні властивості і форми.

2011-05-09

Особенности развития организма дошкольника. Основы гармоничного психофизического развития ребенка. Сюжетные занятия физкультурой дошкольников, как образец совместной работы воспитателя по физической культуре и детского психолога

2011-05-26

Теоретико-методологические основы темперамента. Общее понятие темперамента. Отличительные признаки темперамента. Роль темперамента в трудовой деятельности. Темперамент и проблемы воспитания

2011-05-31

Історично-психологічні аспекти проблеми. Визначення спілкування, його класифікація. Психологічні особливості ділового спілкування. Форми і функції спілкування. Рівні ділового спілкування. Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння

2011-06-01

Теоретичні проблеми адаптації  в період переживання життєвих криз. Психологічні чинники соціальної адаптації. Кризовий стан: норма і відхилення. Свобода ставлення до скрутних обставин. Методика емпіричного дослідження соціально - психологічних факторів адаптації в період життєвих криз

2011-06-01

Теоретичні основи, вивчення проблеми мислення. Поняття мислення. Емпіричне дослідження явища мислення. Рекомендації  щодо покращання аналітичності мислення. Творче мислення та особистість

2011-08-27

Теорія найвищих психологічних функцій Л.С. Виготського. Психоаналіз як психологічно-філософська концепція. Психологічні ідеї у роботах вчених арабського Сходу

2011-09-06

Теоретико-методологічні аспекти поглядів Ф.Ніцше. Поняття «ressentiment» у концепції волі до влади Ф.Ніцше. Теоретичні філософські підходи у вивченні волі

2011-09-27

Шкідливі наслідки споживання алкоголю та шляхи подолання цієї звички. Роль фахівців у запобіганні тютюнокурінню серед молоді. Рівень розповсюдженості куріння серед дітей та молоді

2011-12-09

Організаційний підхід до управління конфліктами в кризовій ситуації. Управління конфліктною ситуацією внутрішніми силами підприємства. Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних інтерпретацій

2011-12-14

Вплив темпераменту на процес розвитку, виховання і формування особистості.Методики дослідження темпераменту.З історії вчень про типи темпераменту. Визначення та основні компоненти темпераменту

2011-12-29

Ставлення до жінок в різні історичні періоди. Психологічній аналіз поняття "ставлення до жінок".Ставлення як психологічний феномен.

2011-12-30

Рольова гра для підвищення психологічної готовності до шкільного навчання.Проблема готовності до шкільного навчання у вітчизняній і зарубіжній психології.Готовність дитини до шкільного навчання.Емпіричне дослідження

2011-12-30

Обробка результатів та практичне використання.Методика визначення рівня та структуриздібностей.Теоретичні аспекти вивчення здібностей та їх психодіагностика.Проблема здібностей в психодіагностиці

2014-01-03

Практичне дослідження особистості у ракурсі рольової теорії.Аналіз типів особистості за психологічними напрямками. Теорія З. Фрейда і К. Юнга.Теоретичні аспекти психологічної характеристики особистості

2014-02-13

Теоретико-методологічні аспекти понять свобода, відповідальність, провина і моральність.Дослідження проблем свободи, відповідальності у філософії права та їх основні проблеми.Значення взаємозв’язку свободи та відповідальності

2014-04-30

Робота відіграє важливу роль у житті кожної людини й дуже впливає на її стан та самопочуття

2014-04-30

У сучасному суспільстві за умов стрімкого розвитку економічної, політичної, соціальної та сфери послуг професія менеджера вважається досить новою та перспективною

2014-05-01

Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці.Конфліктна поведінка особистості як результат впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників.Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву

2014-08-05

Негативні наслідки неправильного вибору професії торкаються як самої людини, так і усього суспільства. За підрахунками американських вчених, правильний вибір професії у 2-2.5 рази зменшує потік кадрів, на 10-15% збільшується продуктивність праці і у 1.5-2 рази зменшується вартість навчання кадрів

2015-08-19

Происходящие в последние годы в российском обществе экономические и социальные изменения затрагивают все сферы жизнедеятельности общества, включая сферу семейных отношений. Сегодня происходит сложный процесс адаптации населения к новым социально-экономическим условиям. Среди тех, кто особо нуждается в поддержке - это молодые семьи

2015-08-20

Беременность - это такое событие жизни, в котором женщина играет главную роль. Беременность и роды включают гораздо большее, чем просто вынашивание и рождение ребенка. Весь процесс может играть значительную роль в воссоединении мужчины с положительными сторонами бытия женщины. Беременность помогает женщинам прислушиваться к своему телу и позволяет этим руководствоваться в жизни.

2015-08-20

В условиях трансформации современного российского общества сфера семьи, также как и все остальные сферы жизнедеятельности человека, подвержена сложным изменениям. Культурное, политическое, экономическое состояние страны, трансформируясь, неизбежно оказывает влияние на индивида, вынуждая его приспосабливаться к сложившимся условиям. Меняется поведение людей в повседневной жизни, в частности, разрушаются старые стереотипы супружеских отношений.

2015-08-20

Актуальность. На сегодняшний день проблемы обучения, воспитания, психологического сопровождения детей-сирот, приобретают все большую актуальность в связи с резким увеличением их числа, по тем или иным причинам оставшихся без родительской опеки. Рост социального сиротства, увеличение количества приюты, таких специализированных вызваны России учреждений как детские дома, интернаты в социально-экономическими за последние работа в два этих переменами

2015-09-30

Воспитание и обучение, будучи ведущими факторами развития, лишь тогда могут быть успешными, если они учитывают возрастные особенности детей. Дети одного и того же возраста имеют ряд общих отличительных особенностей, выраженных в структуре сознания, в своеобразии деятельности и т.д.

2015-10-01

Актуальность проблемы.Проблема профессионального самоопределения является одной из главных в жизни каждого человека. Данные современных исследований [21, 102] свидетельствуют о том, что по причине незнания правил выбора профессии, ситуации на рынке труда, отсутствие практического опыта в профессиональной деятельности, около 40% молодых людей выбирают профессию, не соответствующую их интересам, склонностям и убеждениям.

2015-10-01

Актуальность исследования.Речь - одна из линий развития ребенка. Благодаря родному языку малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также оказывает огромную услугу в познании мира, в котором мы живем.

2015-10-06

Проблема становления межличностных отношений в дошкольном возрасте – одна из актуальных проблем психологов и педагогов.

Изучение отклонений в развитии межличностных отношений на самых первых этапах становления личности представляется актуальным и важным прежде всего потому, что конфликт в отношениях ребенка со сверстниками может выступить в качестве серьезной угрозы для личностного развития.

2015-10-09

Сегодня жизнь в мире и, конечно, в России отличается высоким напряжением, что способствует возникновению психологического кризиса— психического состояния, вызванного невозможностью решения проблемы, затрагивающей жизнь в целом

2015-10-09

Умение оценивать себя закладывается в раннем возрасте, а развитие и совершенствование его проходит в течение всей жизни человека. Уровень самооценки человека во многом определяет его поведение и развитие.

2015-10-09

После выделения психологии в конце XIXв. в самостоятельную научную дисциплину произошла быстрая ее дифференциация на направления, школы и прикладные области, число которых в настоящее время огромно. Перечисление их не имеет смысла, поскольку его можно найти в любом учебнике по психологии.

2015-10-09

Проблема исследования психологического содержания девиантного (отклоняющегося) поведения является весьма актуальной. Особенно мало разработанной является проблема диагностики психологического содержания отклоняющегося поведения подростков.

2015-10-10

Принятие решений, так же как и обмен, информацией, - составная часть любой управленческой функции. Необходимость принятия решений возникает на всех этапах процесса управления, связана со всеми участками и аспектами управленческой деятельности и является её квинтэссенцией.

2015-10-11

Все предприятия, осуществляя производственную и хозяйственную деятельность, вступают во взаимоотношения с другими предприятиями, организациями, учреждениями, работниками предприятия и отдельными лицами. Эти взаимоотношения основаны на различных денежных расчетах в процессе заготовления, производства и реализации продукции, работ или услуг.

2015-10-11

Одной из самых характерных особенностей нашей духовной жизни является тот факт, что, находясь под постоянным наплывом все новых и новых впечатлений, мы отмечаем и замечаем лишь самую малую, ничтожную их часть. Только эта часть внешних впечатлений и внутренних ощущений выделяется нашим вниманием, выступает в виде образов, фиксируется память, становиться содержанием размышлений.

2015-10-11

Актуальность темы данного исследования обеспечивается признанием важной роли воображения и креативности в психической деятельности людей. Креативность является одной из универсальных способностей, присущих человеку.

2015-10-12

Тема работы посвящена проблеме одаренности в психологии. На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой).

2015-10-14

Психоанализ представляет собой метод лечения людей, страдающих эмоциональными нарушениями и психическими расстройствами, с целью ослабления психического страдания и повышения личностного роста и автономии. В связи с тем, что отношения в психоанализе основаны на уважении к личности пациента, они должны включать четкую дифференциацию между психоаналитиком, пациентом, и (особенно если пациентом является ребенок) семьей.

2015-10-16

Тема театрализация речи у детей дошкольного возраста еще не слишком раскрыта и поэтому является на сегодняшний день актуальной. Был проведен эксперимент не только по развитию самой речи у дошкольников, но и была поставлена сценка, с помощью которой и выявился уровень развития речи при помощи литературных произведений поставленных на сцене маленькими дошкольниками.
2015-10-25

Воспитание и обучение, будучи ведущими факторами развития, лишь тогда могут быть успешными, если они учитывают возрастные особенности детей. Дети одного и того же возраста имеют ряд общих отличительных особенностей, выраженных в структуре сознания, в своеобразии деятельности и т.д.

2015-10-25

Актуальность темы работы обусловлена следующими обстоятельствами. Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей. Современная психодиагностика все шире используется в таких областях социальной практики, как

2015-10-26

Актуальность темы. Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей. Современная психодиагностика все шире используется в таких областях социальной практики, как:

2015-10-26

Актуальность настоящего исследования определяется целым рядом факторов, перечисленных ниже.

На протяжении всей эволюции люди, отличавшиеся от большинства какими-то индивидуальными особенностями, например, левши, вызывали интерес и удивление. Однако отношение к левшам зачастую было настороженным, а иногда и резко отрицательным.

2015-10-26

Актуальность темы. Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей. Современная психодиагностика все шире используется в таких областях социальной практики, как:

расстановка кадров, профотбор и профориентация;

2015-10-28

Изучение превербальной коммуникации в раннем возрасте - очень увлекательное и волнующее занятие, так как оно связано с таинственным и трогательным миром младенчества, когда на свет появляются первые ростки человеческой души. Это относительно молодое направление в психологии развития переживает в наше время настоящий исследовательский бум. Не удивительно - ведь в данной области исследования сфокусированы интересы нейропсихологии, психологии развития, психолингвистики.

2015-11-11

Исследование проблемы развития личности старшего школьника проводится не изолированно, а в общей системе педагогических и психолого-педагогических работ.

2015-11-11

Семейное воспитание - определенный тип поведения родителей со своим ребенком, от которого зависит не только то, каким вырастет ребенок, но и то, как сложатся отношения ребенка и родителя спустя несколько лет.

2015-11-11

Проблема развития индивида, становление его как личности - кардинальная проблема в системе психологических знаний. Как неповторимо детство человека, также неповторимо продолжение его жизненного пути от молодости до старости.

2015-11-12

Всем понятно, что конфликты всегда существовали, существуют и будут существовать, они неотъемлемая часть человеческих взаимоотношений.

2015-11-12

У большинства людей термин «переговоры» ассоциируется с ситуациями, относящимися к сфере бизнеса или дипломатических контактов. Однако если задуматься, то правильнее будет рассматривать переговоры как «стиль поведения, с которым мы сталкиваемся и используем сами каждый день».

2015-11-12

В своей жизни практически каждый человек испытывал стресс, и в наши дни часто говорят о стрессе. Предпосылкой возникновения и широкого распространения учения в стрессе можно считать возросшую (особенно во второй половине ХХ в.) актуальность проблемы защиты человека об действия неблагоприятных факторов среды.

2015-11-12

Общение - один из важнейших факторов общего психического развития ребенка. Только в контакте со взрослыми людьми возможно усвоение детьми общественно-исторического опыта человечества.

2015-11-21

Актуальность темы работы обусловлена следующими обстоятельствами. Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей.

2015-11-21

Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей.

2015-11-21

Актуальность настоящего исследования определяется целым рядом факторов, перечисленных ниже.

На протяжении всей эволюции люди, отличавшиеся от большинства какими-то индивидуальными особенностями, например, левши, вызывали интерес и удивление.

2015-11-22

Изучение превербальной коммуникации в раннем возрасте - очень увлекательное и волнующее занятие, так как оно связано с таинственным и трогательным миром младенчества, когда на свет появляются первые ростки человеческой души.

2015-11-30

Актуальность темы работы вытекает из существенного возрастания интереса к девиантному поведению подростков, так как данная проблема тесно переплетается с проблемой социальной адаптации молодежи, которая является фактором стабильности общества и его развития.

2015-12-13

Воспитание и обучение, будучи ведущими факторами развития, лишь тогда могут быть успешными, если они учитывают возрастные особенности детей.

2015-12-17

Актуальность межличностных отношений в семье и их влияние на формирование личности и поведения детей заключается в следующем: очень важный фактор эмоциональной уравновешенности и психического здоровья ребенка - это стабильность семейной среды.

2015-12-17

Актуальность темы работы вытекает из существенного возрастания интереса к девиантному поведению подростков, так как данная проблема тесно переплетается с проблемой социальной адаптации молодежи, которая является фактором стабильности общества и его развития.