БЖД та охорона праці
2010-11-12

 Встановлені закономірності поєднаного впливу комплексу природних (погодних) і антропогенних (забруднення атмосферного повітря) факторів навколишнього середовища на перебіг бронхіальної астми. Обгрунтована, розроблена та впроваджена в практику охорони здоров’я схема медичного прогнозування погоди для вторинної профілактики бронхіальної астми у населення.

2010-11-12

На основi системного аналiзу сексуального здоров'я з урахуванням гострої та хронiчної психотравмуючої ситуацiї, що мала мiсце пiд час бойових дiй, соцiальних, психологiчних, соцiально-психологiчних i бiологiчних чинникiв виявлено закономiрностi рiзних варiантiв сексуальної дисгармонiї при рiзних синдромах вiддалених наслiдкiв закритої черепно-мозкової травми (психопатологiчних, вегетативно-судинних, нейроендокринних). Визначено, що порушення сексуальної функцiї при  травматичнiй хворобi мозку у чоловiкiв можуть бути наслiдком як зазначених клiнiчних синдромiв, так i дезадаптацiї подружжя на рiзних рiвнях взаємодiї.

Розроблено систему корекцiї сексуальної дисгармонiї за дослiджуваної патологiї  чоловiкiв.

2011-02-27

Щодня в cвiтiфiксуються тисячi подiй, при яких вiдбувається порушення нормальних умов життя iдiяльностiлюдей iякiможуть призвести або призводять до загибелiлюдей та/або до значних матерiальних втрат. Taкiподії називаються надзвичайними сuтуацiямu

2011-02-28

Чимало вчених і фахівців вважають, що проблеми інформаційної безпеки постали “на повен зріст” лише у другій половині нинішнього сторіччя у зв’язку з розвитком інформатизації. Зокрема, російський вчений А.Д. Урсул зазначає, що основним завданням (проблемою) інформаційної безпеки є нейтралізація негативних наслідків процесу інформатизації

2011-03-03

Успіх заняття певною мірою визначається уже в процесі підготовки до нього. Однак не слід забувати, що конкретна ситуація не завжди може бути передбачена

2011-03-10

Землетруси. Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і мікросейсмічних коливань, 100 тис. з яких відчуваються людьми та 1000 завдають значних збитків. За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок нещасних випадків та НС, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали першу долікарську допомогу, здійснили заходи щодо оживлення або своєчасно забезпечили доставку до медичного закладу

2011-03-11

Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання. Рівень виробничого травматизму стабільно залишається в кілька разів вищим, ніж в економічно розвинених країнах

2011-03-17

Людина та її здоров'я - найбільша цінність Української держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як в навколишньому середовищі, так і в середовищі праці

2011-04-19

Визначення  товщини захисного шару від проникаючої радіації у небезпечній зоні. Особливості захисту співробітників від біологічного ураження

2011-05-11

Природно-соціальні небезпеки. Здоровий спосіб життя та його вплив на професійну діяльність людини. Вплив освітлення на людину

2011-05-16

Характеристика зброї масового ураження. Вплив факторів виробничого середовища на здоров’я працівників. У даний час вчені багатьох країн світу ведуть різноманітні дослідження з метою з’ясування впливу шуму на здоров’я людини

2011-05-16

Законодавство України з безпеки життєдіяльності. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

2011-05-26

Геологічні процеси можна поділити на екзогенні та ендогенні. Серед екзогенних геологічних процесів особливунебезпеку становили зсуви, абразія, підтоплення земель і населених    пунктів та карстові процеси. Найбільш активного розвитку серед них набули зсуви та процеси підтоплення

2011-05-26

Підготовка підприємства до роботи у надзвичайній ситуації. Захисні споруди цивільної оборони, вимоги до них. Високий ступінь техногенної, природної екологічної завантаженості території України, складність внутрішньо- та зовнішньополітичної обстановки у Східній Європі значно підвищує небезпеку населення та території держави від наслідків великих виробничих аварій, катастроф, стихійних лих та використання засобів озброєної боротьби під час міждержавних, міжнаціональних, міжрегіональних та соціально-політичних конфліктів

2011-05-27

Загальна ситуація стану охорони праці в Україні та залучення світового досвіду. Служба охорони праці підприємства. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці

2011-08-03

Сутність інженерного забезпечення охорони праці. Психологічні аспекти підвищення рівня безпеки праці. У своїй діяльності служба охорони праці керується Типовим положенням, затвердженим Державним комітетом України з нагляду за охороною праці

2011-08-05

Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються механізованим способом. Нормування вантажно-розвантажувальних робіт, які виконуються вручну. Нормування ковальських робіт. Нормування праці інженерно-технічних працівників

2011-08-15

Назвіть основні положення програми Національної безпеки України. Визначити причини виникнення, дати загальну характеристику та класифікацію надзвичайний ситуації. Визначити призначення домашньої (першої, долікарняної допомоги)

2011-08-18

Оцінка умові праці на робочих місцях. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця. Економічні фактори оцінки умов праці

2011-08-24

Комісія з питань охорони праці підприємства, права, обов’язки, звітність. Загальні вимоги до забезпечення вибухобезпеки виробничих процесів

2011-08-27

 Нормативна база, правова база. Організаційна структура управління. Аналіз і оцінювання стану охорони праці

2011-08-28

Прогнозування та оцінка інженерної обстановки в осередку ураження. Способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

2011-08-29

Водні види екстремального спорту. Гірські види екстремального спорту. Повітряні види екстремального спорту

2011-09-10

Нормативна база ресторанного бізнесу. Законодавча база з ресторанного бізнесу. Кодекс закону про працю

2011-09-13

Порівняльна характеристика калькулювання собівартості за замовленнями і процесами. Поняття та особливості калькулювання собівартості за замовленнями

2011-09-14

Перші професійні об’єднання бухгалтерів у світі. Етичний кодекс бухгалтера. Особливості розвитку обліку в період входження українських земель до польського королівства

2011-09-21

Класифікація отруйних речовин за характером токсичності. Основні напрямки боротьби з шумом

2011-09-21

Основні пріоритети в зниженні рівня акустичного забруднення. Шумове забруднення середовища і вплив шуму на людину

2011-09-23

Гігієнічні вимоги до проектування та забудови лікувально–профілактичних закладів. Хімічні чинники виробничого середовища. Громадський контроль за охороною праці, роль комісій з питань та уповноважених трудових колективів

2011-10-11

Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом). Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні

2011-10-21

Вплив темпераменту на діяльність людини. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Розвиток психіки і поведінка людини

2011-10-21

Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. 

2011-10-30

Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. Види штучного освітлення і причини штучного виробу. Особливості горіння твердих горючих матеріалів і речовин

2011-11-20

Розвиток психіки і поведінка людини. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. Вплив темпераменту на діяльність людини

2011-11-20

Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. Науковий зміст дисципліни – теоретичні основи БЖД людини в системі “людина – середовище існування”

2011-11-20

Особливості горіння твердих горючих матеріалів і речовин. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями

2011-12-24

Пожежна безпека.Електробезпека.Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Законодавство про охорону праці

2014-04-23

Дати визначення та охарактеризувати поняття: соціальна, економічна небезпека. Умови їх запобігання та попередження.Визначте загальні правила виживання в разі потрапляння у надзвичайну ситуацію

2015-10-21

Организация является не аморфной массой, а упорядоченнойсистемой. Поддерживать эту упорядоченность помогает организационная структура.