Біологія, природознавство
2011-03-10

Дарвінівський принцип природного добору випадкових, невизначених спадкоємних змін дотепер служить єдино науковим поясненням законів еволюції

2011-03-21

Рослинні організми можуть бути одно- і багатоклітинними. Тіло одноклітинної рослини складається лише з однієї клітини, яка і здійснює всі необхідні життєві функції та процеси (живлення, дихання, виділення, розмноження)

2011-05-31

Антропологічний зміст розсудку і розуму. Інтелектуальні властивості особистості. Поділ на розум і розсудок намітився в Арістотеля (пасивний і активний розум), М. Кубанського (розмірковування та інтелект), Дж. Бруно (розум та інтелект). Розрізнення розуму і розсудку найчіткіше проведено у І. Канта та Г. Геґеля

2014-09-14

Основні поняття і типи мінливості.Генетична мінливість - матеріал для еволюції. Поняття мінливості як загальної властивості живих істот

2015-10-02

Анатомия- это наука о закономерностях строения организма и отдельных его частей. Эти закономерности определяются историей развития организма. В определённых условиях среды наследственными факторами и свойствами живой материи расти и размножаться. Анатомия с греческого слова: anatome- рассечение, разрез.

2015-10-05

Гидросфера – единственная наружная оболочка земли, в которой живые организмы обитают от поверхности до максимальных глубин. Почти все физические и химические свойства воды исключительно благоприятны для жизни.

2015-10-05

Характеристика типа Круглые черви.

Количество видов = 12-20 тыс. Обитают в морях, пресных водоёмах, почве, многие являются паразитами с/х животных, растений и человека.Характристика типа:Трёхслойные, многоклеточные, билатерально-симметричные животные.

2015-10-07

Актуальность исследования.При ознакомлении дошкольников с природой важное значение имеют вопросы формирования представлений о сезонных изменениях.Они оказывают большое влияние на формирование личности ребенка, диалектической направленности мышления, предпосылок и первичных элементов материалистического мировоззрения.

2015-10-08

Один из основоположников синергетики Г. Хакен определяет понятие самоорганизующейся системы следующим образом: «Мы называем систему самоорганизующейся, если она без специфического воздействия извне обретает какую-то пространственную, временную или функциональную структуру.

2015-12-16

Россия – страна, богато наделенная самыми разнообразными природными ресурсами. По запасам многих из них России принадлежит первое место в мире.