Економічна історія
2011-03-14

Технічний прогрес, як рушійна сила промислового перевороту. Промисловий переворот в Англії. Особливості промислового перевороту у Франції. Історія промислового перевороту в Німеччині. Промисловий переворот в Австрії

2011-04-11

Історичний портрет. Джон Мейнард Кейнс. Кейнсіанська теоретична система. Великий англійський економіст Дж. М. Кейнс народився е Кембриджі в сім'ї професора логіки і економічної теорії Кембриджського університету

2011-04-15

Види логістичних систем. Логістичні системи в заготівлях. Логістична система – це організаційно - господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками

2011-04-21

Утворення нових промислових районів. Індустріалізація та розвиток нових галузей промисловості. Промисловий переворот – це світовий процес. Для нього були характерними як загальні закономірності, так і специфіка та особливості у кожній окремо взятій країні

2011-04-22

Особливості процесу індустріалізації в Україні. Індустріалізація: завдання, труднощі та характерні риси

2011-05-11

Господарське життя в Україні в період первісної доби. Трипільська культура. Господарство в період палеоліту та мезоліту. Шведська (стокгольмська) модель ринкової економіки.

2011-05-11

Соціально-економічні причини виникнення козацтва. Виникнення козацтва, його головні причини. Природні й соціально-економічні умови запорозького господарювання. Економічна теорія Росії другої половини 18 ст. (О.Сумароков, М.Щербатов, П.Ричков, Д.Галіцин)

2011-05-11

Розвиток кооперативного руху в Україні та його теоретичні основи. Структурні зміни в промисловості, пов’язані з науково-технічними відкриттями

2011-05-13

Версальський договір. Економічні наслідки першої світової війни. План Дауеса. Перша світова війна (1914—1918 pp.) дуже дорого обійшлася людству: 10 млн вбитих, 20 мли покалічених людей, десятки тисяч спалених сіл і міст, фабрик і заводів, ферм і шкіл

2011-05-16

Причини, риси та характер найбільшої світової кризи. “Новий курс” Ф. Рузвельта. Подолання наслідків економічної кризи в країнах Західної Європи

2011-05-16

Економічна концепція П.Прудона. Особливості прудонізму як дрібно буржуазної ідеології. Ідея робочих грошей і проект реформування обміну

2011-05-21

Економічна думка в роки Визвольної війни 1648—1654 рр. Аспекти економічної політики Б.Хмельницького. Економічна політика Б. Хмельницького та уряду Української держави визначалася воєнними і політичними досягненнями, відносинами з Річчю Посполитою, розмахом селянської антифеодальної боротьби і змінювалася на різних етапах Визвольної війни

2011-05-23

Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ століття. Аграрна реформа П. Столипіна. Західноукраїнські землі на початку ХХ століття. Українська промисловість формувалась як частина загальноімперського економічного комплексу

2011-05-30

Математична школа в економічній теорії та її особливості. Економічні погляди революційних народників у 70-ті роки ХІХ ст. Значення математичної концепції в економічній науці визначається тим специфічним впливом, який справило на розвиток економічної теорії застосування математичних методів дослідження

2011-05-31

Економіка пропозиції. Неоінституціоналізм пошуки альтернативи пануючої ортодоксії. Розвиток радянської економічної науки в 30-90 роках

2011-05-31

Структурні зміни в економіці воюючих країн в роки Другої світової війни. Економічні наслідки другої світової війни. План Маршалла

2011-05-31

Економічні погляди А.Маршалла. Вплив його праць на сучасну економічну теорію. Теорія ринку А.Маршалла та її значення. Значення А.Маршалла у сучасній економічні теорії

2011-06-15

Причини, риси та характер найбільшої світової кризи. Подолання наслідків економічної кризи в країнах Західної Європи. Що стосується зовнішньої сторони депресії, то вона виявилася у перевиробництві товарів. Щоб стримати падіння ціп, скоротити запаси товарів по всій країні, було вжито заходи щодо фізичного знищення їх

2011-06-17

Економіка Стародавньої Греції. Загальна характеристика економічної політики Маргарет Тетчер.

2011-06-20

Теорія конкурентних переваг М. Портера. Міжнародні тендери (торги). Міжнародні фінансові інститути. Європейський союз (ЄС). Фінансово-промислові групи(ФГП)

2011-08-14

Зародження та розвиток меркантилізму. Основні положення теорії меркантилізму

2011-08-15

Критика ідей класичної школи В.Сеніора. Погляди Ф.Бастіа щодо до ідей Д.Рікардо, А.Сміта. Критика Г.Кері класичної школи

2011-08-15

Економічна концепція П.Прудона. Ленінське обґрунтування НЕПу

2011-08-15

Сутність Версальського договору та складові системи. Економічні наслідки першої світової війни для країн світу. План Дауеса та його ефективність

2011-08-15

Капіталістична індустріалізація Японії. Японське економічне диво. Перетворення Японії на одну з провідних країн світу

2011-08-15

Особливості формування і розвитку економічної думки раннього західноєвропейського середньовіччя. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейський країнах. Основні аспекти розвитку господарства країн Західної Європи XVI—XVIII ст

2011-08-17

Особливості східного рабства. Історико-правові аспекти проблеми рабства та работоргівлі

2011-08-25

Формування історичної школи в політичній економії й система національної економіки Ф.Ліста. Постаті та погляди старої історичної школи в політичній економії. Нова історична школа та соціальний напрям

2011-08-25

Основні праці та основні думки. Теорія трьох факторів виробництва по Б. Сея. "Трактат з політичної економії". «Закон Сея»

2011-08-25

С. Сісмонді як критик капіталізму. Інституціоналізм

2011-08-25

Основні поняття й категорії "Розміщення продуктивних сил та економіка районів". Місце і роль курсу "Розміщення продуктивних сил та економіка районів" в системі економічних дисциплін

2011-08-26

Економічна думка Стародавньої Греції як відображення проблем періоду Генезис, розквіту та кризи рабовласництва. Праця Р.Коуза “проблема соціальних витрат”. Теорема Коуза

2011-08-26

Зміст і організація зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України. Закон ”Про кооперацію“ СРСР як правова база функціонування споживчої кооперації та його роль у здійсненні її радикальної перебудови. Система споживчої кооперації України, її організаційна перебудова

2011-08-26

Роль України в міжнародних інтеграційних процесах. Особливості інтеграційних процесів у Східній Європі. Розвиток інтеграції в ЄС та вплив розширення ЄС на Україну

2011-08-27

Економічні погляди М.Туган-Барановського. Теорія економічного пропонування. Історичні умови виникнення та загальна характеристика класичної буржуазної політології

2011-08-27

Економіка країн світу в роки другої світової війни. Господарство України в роки другої світової війни

2011-08-28

Економічні причини війни. Структурні зміни в економіці воюючих країн

2011-08-31

Економічні теорії Т.Р.Мальтуса: народонаселення, реалізації, економічного зростання. Трактування земельної ренти. Розвиток винахідницької та наукової думки в Англії в ХІХ столітті

2011-08-31

Економічні наслідки першої світової війни. Версальська система. План Дауеса та його наслідки

2011-08-31

Вплив другої світової війни на економіку провідних країн світу. План Маршалла. Економічні причини створення «спільного ринку». Прискорений розвиток економіки Японії та Німеччини: причини та наслідки

2011-08-31

Грошова і економічна реформи у Німеччині після Другої світової війни. Розвиток у 70—90-х роках. Економічне лідерство в Європі

2011-10-19

Сучасні теорії “трансформації капіталізма”. Принцип “невидимої руки” в економіці. Концепції державного регулювання економіки завжди визначаються методологією напрямку і трактуванням сутності і ролі ринкового координуючого механізму

2011-11-14

Зовнішньополітичні проблеми Англії на поч. правління Єлизавети І. Загострення англо-іспанських протиріч. Загибель Непереможної Армади. Пошуки Північно-західного шляху в Індію і Китай. Економічний та суспільно-політичний розвиток Англії. Політичний розвиток

2011-11-23

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу. Аналіз законодавчої бази щодо розвитку конкурентного середовища та обмеження монополій. Зміст та умови розвитку конкурентного середовища

2014-03-10

Західна Європа у системі світових зовнішньоекономічних зв'язків.Загальна характеристика економічного становища США.Закономірним є те, що західноєвропейські країни підтримують активні зовнішньоекономічні зв'язки з державами Центральної та Східної Європи

2014-03-10

"Економічна система" Михайла Балудянського.Семен Десницький — однодумець Адама Сміта.Класичний напрям в українській економічній думці.Економічні погляди Посошкова

2014-04-24

Відбудова та перебудова народного господарства в західних областях України.Основні напрями повоєнної відбудови народного господарства України.Альтернативи повоєнного економічного розвитку

2014-04-24

Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах. Передумови виникнення меркантилізму, його етапи і роль у розвитку економічної теорії

2014-04-27

Належність нобеліантів з економіки до провідних напрямів та шкіл СЕТ Заходу. Значення монетарної концепції М.Фрідмена в стабілізації зайнятості населення.Метод прогнозного економічного аналізу В.Леонтьєва

2014-04-28

Споживання горілчаних виробів в Україні та поведінка споживача на ринку горілчаних виробів. Історія компанії "Олімп" на ринку лікеро-горілчаних виробів

2014-08-09

Особливості економіки в епоху вільної конкуренції в розвинутих країнах.Загальна характеристика системи вільної конкуренції.Промисловий переворот у Франції.Промисловий переворот і індустріалізація в Англії

2015-08-25

Теория, методология, методика, способы и приемы экономического анализа складывались постепенно, проходя, как и в других науках, сложные, порой противоречивые этапы истории.

Путь экономического анализа как науки сложен и извилист. Иное дело практический анализ, анализ отдельных фактов личной жизни, межличностных отношений, бытовых явлений. Здесь, как указывалось, аналитико-синтетическая деятельность человеческого мозга сформировалась тогда, когда возник HomoSapiens.

2015-08-25

Теория, методология, методика, способы и приемы экономического анализа складывались постепенно, проходя, как и в других науках, сложные, порой противоречивые этапы истории.

Путь экономического анализа как науки сложен и извилист. Иное дело практический анализ, анализ отдельных фактов личной жизни, межличностных отношений, бытовых явлений. Здесь, как указывалось, аналитико-синтетическая деятельность человеческого мозга сформировалась тогда, когда возник HomoSapiens.

2015-09-20

Теория, методология, методика, способы и приемы экономического анализа складывались постепенно, проходя, как и в других науках, сложные, порой противоречивые этапы истории.

Путь экономического анализа как науки сложен и извилист. Иное дело практический анализ, анализ отдельных фактов личной жизни, межличностных отношений, бытовых явлений

2015-09-20

Теория, методология, методика, способы и приемы экономического анализа складывались постепенно, проходя, как и в других науках, сложные, порой противоречивые этапы истории.

Путь экономического анализа как науки сложен и извилист. Иное дело практический анализ, анализ отдельных фактов личной жизни, межличностных отношений, бытовых явлений.

2015-09-25

Экономический анализ представляет собой систему специальных знаний, направленную на повышение экономической эффективности практической деятельности человека и связанную:

2015-09-28

В конце XIX-начале XX в. российская промышленность, как крупная, так и мелкая, быстро развивалась. За двадцать пять лет она прошла все фазы экономического цикла. Цикличность является закономерной чертой экономики, основанной на частной собственности, но в России этот процесс имел свои особенности.

2015-10-20

Взятый в начале 90-х гг. курс на развитие рыночных отношений в экономике страны, естественно, не обошел вниманием такую отрасль, как жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Отрасль ЖКХ в дореформенный период составляла, по оценкам специалистов, треть основных фондов страны.

2015-10-20

Указом Президента Российской Федерации в мае 2000 г. установлена новая территориальная схема районирования страны, включающая 7 федеральных округов.

2015-10-21

В состав Сибирского Федерального Округа (СФО)входят практически все регионы Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономического районов за исключением Тюменской области.

2015-10-22

Бахрушины – купеческая династия предпринимателей. Начинали с торговли скотом в г. Зарайске Рязанской губернии еще в XVII в. Алексей Федорович Бахрушин в 1821 с семьей пешком пришел в Москву. В 1834 удачливый торговец уже имел кожевенный завод, а в 1835 был внесен в списки московского купечества. В 1844-1845 Бахрушин обновил оборудование, приобрел паровую машину и вложил в реконструкцию завода 100 тыс. руб.