Банківська і біржова справа
2010-12-04

Банківський рахунок. Порядок відкриття рахунків у банках. Факторинг. Розрахунки. Безготівкові розрахунки. Готівкові розрахунки та обіг готівки

2010-12-07

Порядок відкриття та закриття рахунків в установах банків.  Правове регулювання валютних операцій.

2011-03-04

Перехід до ринкової економіки обумовлений підвищеною увагою до банківської системи. Як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом, володіє правами юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, надає послуги, діє на принципах госпрозрахунку. Банк вирішує питання, пов'язані з задоволенням суспільних потреб в своєму продукті і послугах, реалізацією на основі отриманого прибутку соціальних і економічних інтересів як членів його колективу, так і інтересів власника майна банку

2011-03-06

За своєю природою банківська справа передбачає необхідність проведення операцій, пов'язаних з різного роду ризиками. Органи банківського нагляду повинні розуміти характер цих ризиків і стежити за тим, щоб банки адекватно їх оцінювали і вміли ними управляти

2011-03-06

Певні труднощі із формуванням науково обґрунтованої концепції функціонування і розвитку банківської системи в умовах перехідного періоду значеною мірою зумовлені відсутністю у наукових працях, присвячених цій проблемі, належної теоретичної основи аналізу сутності банківської системи та її ролі в економіці ринкового типу

2011-03-09

І це природно, оскільки такі формування ринкового типу, як акціонерні товариства, асоціації, концерни можуть нормально функціонувати, тільки спираючись на розвернуту мережу нових кредитних інститутів

2011-04-09

Складається з Національного банку України, державних і приватних комерційних банків. Зокрема, до державних комерційних банків належать Експортно-імпортний банк (Ексімбанк) та Ощадний банк (Ощадбанк)

2011-04-09

Аудит, будучи методом здійснення позавідомчого фінансового контролю, не заміняє і не підмінює державний фінансовий контроль за господарськоюі фінансовою діяльністю економічних суб'єктів, що здійснюють відповідні державні органи

2011-04-19

Фінансова звітність, підготовлена на основі МСФЗ, приймається багатьма біржами цінних паперів, включаючи Лондонську, Франкфуртську, Цюріхську, Люксембурзьку, Таїландську, Гонконгську, Амстердамську та Римську. Кожна біржа цінних паперів має свої специфічні вимоги відносно розкриття інформації, що міститься в фінансовій звітності

2011-05-11

Сутність банківської системи та її роль в економіці ринкового типу. Суть банківської системи. Стан банківської системи

2011-05-11

 Поняття бюджетної системи. Види бюджетів, їх характеристика. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України

2011-05-25

Діючі платіжні системи та основні платіжні інструменти, що застосовуються ними. Організаційно-економічна характеристика ВАТ КБ “Надра”. Аналіз еквайрингової діяльності ВАТ КБ“Надра”. Напрями розвитку карткового бізнесу в Україні

2011-05-25

Становлення світової банківської системи та передумови її створення в Україні. Етапи розвитку сучасної банківської системи України та роль Асоціації українських банків в її розбудові. Стан банківської системи України напередодні Виборів 2006. Вплив політичної ситуації

2011-06-01

Проектна діяльність Світового банка. Міжнародний валютний фонд стежить, головним чином, за функціонуванням міжнародної валютної системи, валютною політикою і політикою валютних курсів його країн-членів, а також за дотриманням ними кодексу поводження в міжнародних валютних відносинах, включаючи надання допомоги країнам-членам шляхом надання короткострокових кредитів у випадку утруднень, зв'язаних із платіжним балансом

2011-06-05

Сутність споживчого кредиту та його види. Товарний споживчий кредит. Грошовий споживчий кредит. Нові види грошових споживчих позик. Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом

2011-06-11

Депозити до запитання юридичних і фізичних осіб. Необхідність ефективного формування банківських ресурсів. Рефінансування Національним банком України комерційних банків. Оптимізація обсягів і структури банківських ресурсів для досягнення фінансової стійкості банку

2011-06-12

Ринок цінних паперів у відтворювальному процесі перехідної економіки. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні

2011-06-12

Становлення ринку цінних паперів в Україні. Механізм функціонування ринку цінних паперів в Україні

2011-06-14

Склад, структура та економічна характеристика банківських ресурсів. Характеристика міжнародної торгівельної операції акредитивів. Характеристика кредитів під заставу векселів

2011-08-09

Інститути спільного фінансування. Компанія з управління активами та  її функції. Реєстратор власників іменних цінних паперів та його функції

2011-08-25

Сутність біржової діяльності, її становлення і розвиток. Особливості діяльності міжнародних бірж

2011-08-26

Теоретико-методологічні аспекти документації комерційних банків. Організація документообігу в комерційних банках. Автоматизація діловодства у банківських установах

2011-08-27

Сутність валютних операцій. Аналіз динаміки та структури валютних операцій

2011-08-28

Імідж як явище та його основні складові. Стратегія та тактика побудови іміджу організації. Поняття корпоративного іміджу та його основні складові

2011-08-30

Оплата і протест векселів. Державне регулювання ринку  цінних паперів в Україні. Фондові біржі та їх завдання

2011-08-31

Характеристика розвитку валютного регулювання в Україні. Основні положення валютного регулювання та контролю, що діють в Україні

2011-08-31

Поняття та основні причини боргової кризи. Вплив боргової кризи на бюджетну політику України. Державна боргова криза та перспективи її врегулювання у контексті світового досвіду

2011-09-06

Характеристика показників кредитного ринку. Структура і характеристика банківської системи Росії. Характеристика активних операцій комерційних банків

2011-09-06

Правове регулювання вексельного обігу в Україні. Підроблені векселі. Державні та казначейські векселі

2011-09-10

Наслідки повної або часткової відмови в акцепті. Реквізити векселя

2011-09-17

Місце НБУ в банківський системі України. Структурна будова НБУ, принцип централізації з вертикальним підпорядкуванням

2011-09-23

Основні художні течії кінця ХVІІІ- початку ХХ ст. Загальні риси розвитку культури ХІХ столітті

2011-09-23

Засоби керування роботою банку у СЕП. Банківські автоматизовані клірингові послуги BACS і чековий кліринг у розрахункових палатах США

2011-09-28

Емісія облігацій комерційними банками, її переваги та недоліки. Визначення і види облігацій

2011-09-29

Простая форма бухгалтерского учета. Денежные средства и их отображение в балансе

2011-09-29

Призначення та класифікація комерційних банків. Сутність та функції банків в Україні

2011-09-29

Міжнародний кредит. Споживчий кредит. Комерційний кредит. Роль кредиту в умовах ринкової економіки

2011-10-08

Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. Принципи становлення та розвитку фондового ринку

2011-10-09

Розвиток банківської системи України. Види і функції комерційних банків та Національного банку України

2011-10-10

Визначення базових понять естетики. Дослідження естетичного переживання

2011-10-15

Особливості гнучких режимів праці. Ефективність гнучких форм зайнятості та організації робочого часу. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості

2011-10-18

Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Характеристика цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів

2011-10-19

Причини проведення великих реформ в Російській імперії. Розгортання війни та її наслідки. Причини та початок Кримської війни. Розгортання війни та її наслідки

2011-10-21

Виробничі операції залежно від характеру впливу на предмет праці та їх цільового призначення. Єдність трудового і виробничого процесів, кооперування та поділу праці. Склад виробничого і трудового процесів

2011-10-24

Сутність підприємництва і умови його існування. Поняття підприємця і підприємництва. Функції та умови існування підприємництва. Визначте суть безробіття як соціально-економічного явища. Які основні види безробіття і як вони пов'язані між собою? Особливість сучасного стану безробіття в Україні

2011-10-31

Організаційно-правові форми підприємств. Класифікація підприємств. Підприємство та його головні ознаки. Правовий статус підприємства. Основні поняття та ознаки підприємства

2011-11-14

Напрями вдосконалення фондового ринку в Україні. Сутність, структура, функції, закономірності виникнення і функціонування ринку цінних паперів. Сучасний стан, тенденції та закономірності розвитку вітчизняного фондового ринку. Шляхи та напрями формування розвитку фондового ринку України

2011-11-14

Види і функції комерційних банків та Національного банку України.  Функції Національного банку України. Структура банківської системи України. Розвиток банківської системи України. Основні функції комерційних банків

2011-11-15

Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Характеристика цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів

2011-11-16

Сучасний стан та тенденції розвитку освіти серед населення. Освіта населення: територіальні відмінності і тенденції динаміки. Освітні можливості населення України та використання зарубіжного досвіду.

2011-11-19

Особливості ринку цінних паперів в Україні. Методика оцінювання та аналізу цінних паперів. Інструментарій фондового ринку. Теоретичні основи ринку цінних паперів. Характеристика цінних паперів

2011-12-07

Стратегічна маркетингова програма фірми. Сутність та роль маркетингової цінової політики в сучасній економіці. В економіці України з проблем ціноутворення ще не знайдені оптимальні рішення

2011-12-11

Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.Походження та розвиток комерційних банків.Функції комерційних банків.Операції комерційних банків

2011-12-30

Мета і особливості здійснення біржових операцій.Товарна біржа і характеристика біржових угод.Роль і функції товарної біржі в ринковій економіці.Поняття й форми біржової торгівлі. Правила біржової торгівлі

2014-01-25

Історіко-правовий нарис формування кримінального законодавства про затримання злочинця.Інститут затримання злочинця у системі обставин, які виключають злочинні вчинки.

2014-02-13

Процедура ліквідації банків та їх наслідки.Причини та умови ліквідації банків.Становлення ринкових відносин у державі характеризується не тільки створенням і розвитком підприємницьких структур, активною конкурентною боротьбою

2014-02-24

Сутність та поняття факторингу.Види факторингу.Функції факторингу.Огляд економічної літератури свідчить про необхідність приділити більшу увагу факторингу як найефективнішій формі рефінансування в управлінні дебіторською заборгованістю підприємств

2014-03-11

Основні види ризиків як предмету аналізу банківської діяльності. Методика визначення розміру регулятивного капіталу банку. Методика визначення розміру додаткового капіталу банку

2014-03-11

Структура банківської системи України. Становлення банківської системи України

2014-03-12

Банківський міжнародний переказ. Використання банківських переказів. Сутність банківського переказу

2014-03-14

Процеси транснаціоналізації банківської діяльності та перспективи їхнього розвитку в Україні. Діяльність транснаціональних банків. Сутність процесу транснаціоналізації банків

2014-03-28

Цілі бухгалтерського обліку у комерційному банкута облікова інформація.Облік власного капіталу банку.Аналіз достатності капіталу за системою "CAMEL"

2014-03-29

Стратегії та методи управління ліквідністю в комерційному банку.Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи.Основні напрями удосконалення системи управління ліквідністю комерційного банку

2014-03-29

Регулювання циклічного розвитку або антикризова політика держави.Динаміка економічних показників в період розвитку ринкових відношень.Принципи формування стабілізаційної політики держави 1999-2002 років

2014-03-29

Суть і особливості побудови кривих байдужості. Криві байдужості. Властивості кривих байдужості. Суть і особливості побудови кривих байдужості.Організаційні форми і функції підприємства

2014-03-30

Методичні підходи до аналізу рентабельності банку. Напрямки та показники аналізу. Нормативна та інформаційна база аналізу рентабельності банку. Шляхи покращення рентабельності комерційного банку

2014-04-10

Ризик – менеджмент, як засіб підвищення ефективності біржової та брокерської діяльності.Особливості застосування біржових інструментів хеджування ризиків.Теоретико-методичні аспекти ризиків в біржовій діяльності

2014-04-14

Соціальна інфраструктура та її роль в економіці.Прогнозування та регулювання галузей (елементів) соціальної інфраструктури в умовах ринкової трансформації України

2014-04-26

Формування товарних ринків як умова діяльності товарних бірж. Типи бірж та їх характеристика. Б іржові товари, операції і види контрактів на товарній біржі

2014-04-29

Дослідження механізму інтеграції національного валютного ринку до світового валютного ринку.Міжнародний валютний ринок й основні світові валюти.Теоретико-методологічна аспекти функціонування валютного ринку

2014-04-29

Економічна характеристика комерційних банків. Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика

2014-08-05

Економічна характеристика комерційних банків.Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика

2014-08-11

Етапи проведення аналізу діяльності комерційного банку.Інформаційне забезпечення аналізу банківської діяльності.Значення, методологічні принципи та види аналізу діяльності комерційного банку

2014-08-11

Карточки обслуживающие кредитные операции, основные функции.Оценка эффективности операции с кредитами и карточками.Сущность кредитных карточек их виды.Пути развития операций с кредитными карточками

2014-08-11

Оцінки ефективності валютно-курсової політики НБУ.Визначення та формування грошово-кредитної політики.Реалізація НБУ грошово-кредитної політики.НБУ провідник грошово-кредитної політики

2014-09-14

Внутрішньо-інституційний і зовнішньо-інституційний рівень дослідження освіти.Економічна цінність освіти

2014-09-14

Соціальний статус, соціальна роль.Особистість, структура особистості.Категоріальний апарат науки

2015-09-17

Целью аудиторской проверки операций на расчетном, валютном и других счетах в банке является формирование мнения о достоверности бухгалтерской отчетности по разделу «Денежные средства» и соответствии применяемой методики учета денежных средств на счетах в банке действующим в Российской Федерации нормативным документам.

2015-08-19

Хотя ГК РФ не содержит подробной регламентации отношений по поводу выпуска и обращения акций и не определяет понятие самих акций, это не означает, что сняты все ограничения для законотворчества в обсуждаемой сфере и что акциями можно объявлять все, что угодно, а связанные с ними отношения регулировать как захочется

2015-09-17

В новых условиях у предприятия возрастает необходимость активнее использовать данные бухгалтерского учета, с целью организации контроля и совершенствования своей деятельности. Учет является важнейшим средством систематического контроля за сохранность всех средств хозяйства за правильным их использованием и выявлением дополнительных резервов снижения себестоимости продукции.

2015-08-19

Ректа-бумага, или обыкновенная именная бумага, - это обыкновенная ценная бумага, которая легитимирует своего держателя, если он назван в качестве управомоченного в тексте предъявленной им бумаги или признается его правопреемником на основании общих норм гражданского права

2015-08-19

Правовой основой обеспечения деятельности индивидуального предпринимателя являются положения законодательства, регулирующие вопросы статуса субъекта права и субъекта гражданского права. В основе изучения статуса предпринимателя без образования юридического лица лежит правовая категория гражданской правоспособности.

2015-08-19

Два слова «предпринимательство» и «рынок» связаны неразрывными узами. Самое краткое и емкое определение рыночной экономики звучит просто: «Экономика свободного предпринимательства». Рыночная, капиталистическая экономика всегда характеризовались как мир бизнеса. А бизнес и предпринимательство - по сути одно и то же.

2015-08-19

Вопросы изменения брачного договора имеют значение в силу неопределенности имущественных отношений в супружеской жизни. Так, во Франции содержание брачного договора, предварительно проконсультировавшись с адвокатом или нотариусом, можно моделировать как угодно по своему усмотрению, но только не ранее чем через два года, после того как вступил в силу предыдущий брачный договор, при согласии сторон и после рассмотрения вопроса судебной инстанцией

2015-08-20

Удостоверение имущественного права ценной бумагой позволяет обеспечить несколько взаимосвязанных интересов, опосредующих основные потребности оборота: повышение оборотоспособности права, стабилизацию положения приобретателя ценной бумаги, защиту интересов неинформированного субъекта. Ценные бумаги характеризуются признаком публичной достоверности, который проявляется в ограничении возможных возражений должника по ценной бумаге против требования надлежаще легитимированного ценной бумагой лица.

2015-08-21

Кредитование имеет огромное значение для нормального функционирования современной экономики. Выдача кредитов помогает решать проблемы, стоящие перед всей экономической системой. Так при помощи кредита можно преодолеть трудности, связанные с тем, что на одном участке высвобождаются временно свободные денежные средства, а на других возникает потребность в них.

2015-08-21

Согласно экономической теории, весь товарный мир делится на две группы: товары (материальные блага, услуги) и деньги. В свою очередь, деньги могут быть просто деньгами и капиталом, то есть деньгами, которые приносят новые деньги. Всегда имеется потребность в передаче денег от одного лица (юридического или физического) к другому. Практика рынка выработала два основных способа указанной передачи денег через процесс кредитования и путем выпуска и обращения ценных бумаг.

2015-08-21

Технический анализ рынка ценных бумаг – это исследование динамики рынка, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен.

Технический анализ включает в себя несколько различных подходов к изучению динамики цен, которые взаимосвязаны между собой в рамках одной теории.

2015-08-21

Совокупность множества рынков функционального назначения как система рынков сформировалась во второй половине ХХ-ого века под воздействием ряда факторов. Многократно расширилось рыночное пространство. Современное производство создает в массовых количествах огромный спектр полезных благ, удовлетворяющих разнообразные потребности людей и общества. Их реализация требует множества рыночных форм. Углубление общественного разделения труда вышло за пределы производства и распространилось на рыночную сферу.

2015-08-21

Становление новой демократической России происходит в условиях сложной внутриполитической и международной обстановки. Неоднозначные, порою противоречивые процессы в реформировании страны и ее регионов, воздействие внешних факторов в значительной мере осложняют весь комплекс проблем обеспечения ее интересов в динамичном современном мире.

2015-08-21

Одной из проблем в уголовном праве, волнующей не только юристов, но и все общество, вызывающей множество дискуссий, споров и дебатов была и остается проблема смертной казни. В настоящее время ее актуальность связана также и с тем, что сейчас многие государства идут на смягчение законодательства, при этом отменяя и смертную казнь. В связи с этим возникает вопрос о правомерности и допустимости применения смертной казни, а также о ее необходимости и целесообразности.

2015-08-21

На сегодняшний день закономерностью стала зависимость экономических процессов от норм гражданского законодательства. Базой или фундаментом предпринимательства являются договорные отношения, от точного выполнения которых зависит коммерческое благополучие организации или предпринимателя. Нарушение полностью или частично условий договора может привести к нежелательным последствиям в виде несения убытков, потери доверия со стороны партнеров и даже начала процедуры банкротства.

2015-08-21

Система арбитражных судов - это внутреннее устройство, организация органов судебной власти, наделенных компетенцией по рассмотрению экономических споров. Система арбитражных судов РФ предполагает разделение компетенции между всеми арбитражными судами РФ, а также определенные отношения между этими судами, их взаимосвязь и порядок взаимодействия. Любое такое взаимодействие должно происходить на основании закона.

2015-08-21

В соответствии с п. 1 ст. 830 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

2015-08-21

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные международные нормы и принципы.

2015-08-21

В международно-правовой литературе много внимания уделяют исследованию норм международного права. Но существует целый массив правил, закрепленных в различных нормативных документах, регулирующий международные отношения, который не подпадает под определение международно-правовой нормы.

2015-08-21

Государственный служащий - лицо, реализующее своей деятельностью функции государства. Стихийно "демократическое" отвержение бюрократического стиля деятельности государственного служащего, ярлыки чиновнику типа бюрократ ("бурро", по-испански осел) и т.д., - нисколько не влияют на сущность и социальную мощь его деятельности.

2015-08-21

Принято обращать внимание на так называемый миротворческий потенциал ислама, связанный в первую очередь с обеспечением согласия между людьми веры Аллаха (пространство «дар аль харб» и «дар ас салам»). Особого толкования заслуживает такая достаточно противоречивая категория традиционного исламского права, как джихад (борьба за веру).

2015-08-21

В Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 131) установлено, что местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. В Федеральном законе "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" детализируется это конституционное положение и уточняется, что местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения.

2015-08-23

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности приобретает наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли.

2015-08-23

Экономический анализ- это способ познания хозяйственных процессов экономического субъекта, основанный на разложении целого на составные элементы и изучении последних в их взаимосвязи и взаимозависимости путем синтеза, т.е. объединения выделенных ранее частей объекта.

2015-08-29

В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной жизни. Поэтому все сделки, связанные с поставками материальных ценностей и оказанием услуг, завершаются денежными расчетами.

2015-08-29

Предприятие в процессе хозяйственной деятельности осуществляет довольно сложный комплекс действий, сопровождаемый денежными средствами.

Денежные средства предприятия и их потоки представляют собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью.

2015-09-17

Институт несостоятельности предприятия (банкротства) появился в
нашем правовом регулировании в связи с переходом к рыночным отношениям, и в современных условиях он приобретает все большую актуальность.

Непродуманная налоговая политика, поспешность в приватизации, неготовность руководителей хозяйствующих субъектов жить в условиях рыночной экономики привели к спаду производства, кризису неплатежей, сокращению рабочих мест, росту социальной напряженности. В настоящее время подъему многих, даже перспективных, предприятий препятствует огромная кредиторская задолженность перед поставщиками, бюджетом, трудовым коллективом.

2015-09-17

В процессе своего функционирования предприятия находится под непрерывным воздействием внешних и внутренних факторов, которые могут быть как благоприятным для конъюнктуры данного предприятия, так и составлять угрозу для его существования.

Концентрация негативных факторов способна привести предприятие к кризису, который, как правило, выражается в снижение показателей финансовой эффективности и устойчивости предприятия. При этом кризис предприятия может совпадать или не совпадать с общей кризисом экономической системы, и быть обусловленным изменениями рыночной конъюнктуры или неэффективным менеджментом.

2015-09-18

Общество с ограниченной ответственностью «Арго» (далее ООО «Арго») является юридическим лицом, имеет круглую печать и штампы со своим наименованием (эмблемой), свой торговый знак, расчетный и иные счета в банках, другие реквизиты, необходимые для хозяйственной и иной деятельности; ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность.

ООО «Арго» обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции, установления цен на товары и услуги, оплаты труда, распределения прибыли, то есть самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, полученной прибылью, оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных платежей.

2015-09-18

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и физическими лицами.

2015-09-18

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и физическими лицами.

2015-09-19

Банки - центры, где в основном начинается и завершается деловое партнерство. От четкой грамотной деятельности банков зависит в решающей мере здоровье экономики. Без развитой сети банков, действующих именно на коммерческой основе, стремление к созданию реального и эффективного рыночного механизма остается лишь благим пожеланием.

2015-09-19

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости и независимости. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

- исходя из требования обеспечения заданного уровня доходности, предприятие должно, используя предоставленный капитал, как минимум покрывать издержки, связанные с его получением;

2015-09-19

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности"[1]аудиторская деятельность, аудит - предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей.

2015-09-20

Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерческого предприятия состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за счет заемных средств. Возможности банков в привлечении средств не безграничны и регламентированы со стороны центрального банка в любом государстве.

2015-09-21

В современных условиях рыночной экономики предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической активности, ибо его начальный этап связан, как правило, лишь с идеей — результатом мыслительной деятельности, впоследствии принимающей материализованную форму.

2015-09-23

Современную экономику России отличает появление огромного числа предприятий различных форм собственности и характера деятельности, рост и усложнение хозяйственных связей — что в свою очередь приводит к значительному увеличению объема финансовой работы. Одновременно это влечет за собой существенное изменение роли и значения финансовой работы в деятельности предприятия, недооценка которой может привести к потере финансовой устойчивости и наступлению банкротства предприятия.

2015-09-23

Каждое государство мира осуществляет собственную валютную политику, которая является мощным экономическим рычагом и регулируется посредством правовых норм. В рамках валютной политики решаются такие задачи, как стабилизация экономической ситуации в стране, укрепление валютно-финансового механизма, привлечение иностранных инвестиций, пресечение незаконного оттока капитала за границу, обеспечение приоритета национальной валюты.

2015-09-23

ООО «Мавр» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках и других кредитных учреждениях, печать установленного образца со своим наименованием, а также иные необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и фирменные бланки.

2015-09-23

2015-09-23

Сельскохозяйственное производство - основополагающая отрасль экономики страны. В период перехода страны к рыночной экономике оно оказалось наиболее уязвимым. Глубокий кризис сельского хозяйства потребовал проведения маштабного реформирования.

2015-09-24

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования.

2015-09-24

Расходы, затраты, себестоимость, являются важнейшими экономическими категориями. Снижение и оптимизация затрат является одним из направлений совершенствования экономической деятельности каждого предприятия.

2015-09-24

Международные стандарты аудита в настоящее время (март 2006) включают 58 стандартов. Они структурированы и сгруппированы по следующим темам:

2015-09-24

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и физическими лицами.

2015-09-25

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости, независимости и платежеспособности. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

2015-09-26

Новиков. О.П. на иждивении которого имеется несовершеннолетний сын и жена, был направлен на курсы повышения квалификации, центром занятости сроком 4 месяца. Его среднемесячный заработок на последнем месте работы составил 15 тысяч рублей. Определить размер пособия по безработице на период его обучения.

2015-09-27

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные международные нормы и принципы.

2015-09-30

Актуальность темы исследования.Современный этап развития банковской системы характеризуется некоторой стабилизацией и умеренным развитием после нескольких пережитых системных кризисов. На данном этапе банки начинают все внимательнее подходить к оценке всех рисков, в том числе к риску активных межбанковских операций, к которым относятся: межбанковское кредитование, открытие и ведение операций через счета НОСТРО в других банках, открытие депозитных счетов в других банках, операции с ценными бумагами других банков и т.д.

2015-10-01

Характеристика

Государственный нефтяной фонд Норвегии

Медный стабилизацион-ный фонд Чили

Венесуэльский фонд макро-экономической стабилизации

Нефтяные фонды штата Аляска

Нефтяной фонд Кувейта

Нефтяной фонд

2015-10-01

Понятие доходности коммерческого банка отражает положительный

совокупный результат деятельности банка во всех сферах его

хозяйственно-финансовой и коммерческой деятельности. За счет доходов

банка покрываются все его операционные расходы, включая

административно-управленческие, формируется прибыль банка, размер

которой определяет уровень дивидендов, увеличение собственных средств и

развитие пассивных и активных операций.

2015-10-02

Банк – это кредитная организация, которая имеет исключительное право привлекать денежные средства юридических и физических лиц от своего имени и размещать их на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществлять расчетные, комиссионно-посреднические и иные операции.

2015-10-06

Ипотечное кредитование является одним из динамично развивающихся направлений рынка финансовых услуг на Западе, но в современных российских условиях ипотека – относительно новое понятие. Хотя, первые ипотечные кредиты выдавались еще во времена Екатерины II, после 1917 г. операция выдачи кредита под залог недвижимости исчезла из финансового сектора вместе с понятием частной собственности.

2015-10-06

Валютный рынок как форма организации движения валютных ценностей России за последние годы развивается бурными темпами, свидетельством чему служит появление новых уполномоченных банков, валютных бирж, валютных отделов на фондовых биржах, широкой сети пунктов обмена валюты, резкий рост объема валютной выручки хозяйствующих субъектов от продажи ими на экспорт товаров, работ, услуг, бурное развитие торговли валютными фьючерсами и опционами.

2015-10-06

Статья 75 Конституции Российской Федерации четко закрепляет принцип независимости Банка России:

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются.

2015-10-07

В процессе хозяйственной деятельности между различными субъектами экономических отношений осуществляются денежные расчеты (по взаимным поставкам материальных ценностей, предоставлению услуг и выполнению работ). Денежные расчеты возникают также при выполнении предприятиями и организациями финансовых обязательств по платежам в бюджет, ссудам банка и другим обязательным платежам.

2015-10-07

Низовое звено банковской системы состоит из сети самостоятельных банковских учреждений, непосредственно выполняющих функции кредитно-расчетного обслуживания клиентуры на коммерческих принципах. Основной его составляющей являются коммерческие банки, деятельность которых всеобъемлюща.

2015-10-09

Для развития взаимодействия институциональных единиц разных стран в рамках мирового экономического сообщества необходимо наличие механизма, позволяющего, с одной стороны, уравнивать между собой параметры экономического развития, а с другой — рассчитываться за товары и услуги, приобретаемые за рубежом. Подобным механизмом и является валютный курс.

2015-10-09

Специфика деятельности коммерческого банка состоит в том, что его ресурсы в подавляющей части формируются не за счет собственных, а за счет привлеченных средств. В настоящих условиях проблема формирования ресурсов приобрела исключительную актуальность для банков.

2015-10-10

Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерческого предприятия состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за счет привлеченных средств. Возможности банков в привлечении средств не безграничны и регламентированы со стороны центрального банка в любом государстве.

2015-10-11

Организация финансово-кредитного обслуживания населения, функционирование кредитной системы играют исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-финансового механизма зависят темпы экономического развития страны в целом.

2015-10-14

В рыночных условиях хозяйствования основной формой кредита является банковский кредит, т.е. кредит, предоставляемый коммерческими банками разных типов и видов.

Коммерческие банки предоставляют своим клиентам разнообразные виды кредитов, которые можно классифицировать по различным признакам.

2015-10-15

В связи с растущим числом банкротств и просроченных ссуд усилилось внимание к адекватности банковского капитала. Регулирующие органы требуют роста банковского капитала, чтобы надежнее защищать вкладчиков и обеспечить жизнеспособность страховых фондов.

2015-10-18

Институт несостоятельности (банкротства) является важным инструментом активизации экономической деятельности неплатежеспособных организаций, повышения производительности труда, решения социальных вопросов.

2015-10-19

Для успешной деятельности коммерческого банка на международном рынке необходимы хорошие знания о валютных операциях и умение проводить международные расчеты.

Развитие внешнеэкономических отношений непременно требует особого инструмента, посредством которого субъекты, действующие на международном рынке могли бы поддерживать между собой тесное финансовое взаимодействие.

2015-10-19

Валютный контроль - деятельность государства, направленная на обеспечение реализации валютных ограничений в рамках валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

Валютный контроль - комплекс административных мер, рассчитанных на ускорение валютных поступлений в центральный банк и на сдерживание вывоза валюты из страны.

2015-10-21

Структурные преобразования в экономике России последних двух десятилетий вызвали к жизни ряд экономических явлений. К таким явлениям относится восстановление платежеспособности предприятий.

2015-10-22

На современном этапе в изученных нами источниках российские исследователи (А.Д. Шеремет, Л.Т. Гиляровская, Г.В. Савицкая, Е.С., Е.Н. Выборова, Д. Астринский, В. Напоин, А.В. Грачев и др.) предлагают различные методики оценки финансовой устойчивости предприятия, однако базой для их разработки послужили работы зарубежных экономистов и аналитиков, что, на наш взгляд, представляется закономерным.

2015-10-23

Актуальность изучения данной темы обусловлена новым поворотом интереса современного человека к старым философским категориям, их переосмыслению с кардинально новых позиций. Одной из таких категорий является категория материи.

2015-10-23

Согласно Положению ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» банк организует внутренний контроль с учетом рекомендаций по организации внутреннего контроля за банковской деятельности.

2015-10-25

По традиции этикет подразделяется на две сферы: сферу позитивной вежливости и сферу негативной вежливости. Среди лексики, имеющей отношение к сфере негативной вежливости, центральное место занимают слова, обозначающие понятия деликатности и такта.

2015-10-25

На современном этапе развития российской экономики, в условиях продолжающейся её трансформации и становления денежного рынка ключевую роль играет банковская система, которая обеспечивает финансовыми ресурсами предприятия, организации и малый бизнес, составляющий основу любой развитой рыночной экономики. Череда финансовых кризисов, произошедших в российской банковской системе в последние 15 лет, только подтверждает факт наличия серьёзных проблем, как инфраструктурного, так и финансового характера, мешающих её устойчивому развитию.

2015-11-01

В условиях рыночной экономики коренным образом меняется подход к управлению, от функционального - к бизнесориентированному, кардинально меняется и роль информационных технологий. Ориентация на управление на основе бизнес-процессов обеспечивает конкурентное преимущество для банка в условиях острейшей конкуренции, а управление на основе бизнес-процессов не может эффективно реализовываться без применения информационных технологий и систем. Сегодня особенно важной областью стало информационное обеспечение процесса управления, которое состоит в сборе и переработке информации.

2015-11-04

Сложившееся в IX в. древнерусское феодальное государство (называемое историками также Киевской Русью) возникло в результате очень длительного и постепенного процесса раскола общества на антагонистические классы, происходившего у славян на протяжении всего I тысячелетия нашей эры.

2015-11-04

Универсальный банк, оказывающий самый широкий спектр услуг для корпоративных и частных клиентов.

Один из старейших коммерческих банков, основан в 1989 году.

2015-11-04

Порядок и особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дознания

Российское уголовно-процессуальное законодательство предусматривает различные виды мер пресечения, для того чтобы при их выборе можно было учесть тяжесть совершенного преступления, личность обвиняемого (подозреваемого) и другие обстоятельства и избрать целесообразную меру, обеспечить явку к следователю и суд, надлежащее поведение обвиняемого.

2015-11-08

На сегодняшний день особенно актуальным становится исследование проблем гражданско-правовых взаимоотношений. Гражданско-правовой договор в условиях развития рыночных отношений является тем необходимым элементом, без которого немыслимы какие-либо взаимодействия участников гражданских правоотношений.

2015-11-11

В связи с растущим числом банкротств и просроченных ссуд усилилось внимание к адекватности банковского капитала. Регулирующие органы требуют роста банковского капитала, чтобы надежнее защищать вкладчиков и обеспечить жизнеспособность страховых фондов.

2015-11-11

Пожалуй, ни один из инструментов современного финансового рынка, кроме, конечно, самих денег не может сравниться по своей истории и значению с векселем.

2015-11-11

В современной экономике обращение денег является неизменным условием обращения практически всех видов товаров. Благодаря деньгам удается иметь единый измеритель стоимости, необходимый при сравнении, обмене товаров.

2015-11-13

Кредитный договор является особой, самостоятельной разновидностью договора займа. Именно это обстоятельство дает возможность в субсидиарном порядке применять для его регулирования правила о займе, если иное не вытекает из существа кредитного договора (п. 2 ст. 819 ГК).

2015-11-18

Нормальные товарно-денежные отношения в современных условиях невозможны без правового обеспечения, позволяющего участникам оборота использовать средства на банковских счетах для погашения своих денежных обязательств максимально эффективно и безопасно.

2015-11-18

В любой цивилизованной стране с развитой экономической системой одним из основных элементов механизма правового регулирования рыночных отношений является законодательство о несостоятельности (банкротстве).

2015-11-18

В настоящее время в условиях сложившейся рыночной ситуации происходит развитие платежных систем, в частности внедрение и применение безналичных форм расчетов становится все более актуальным.

2015-11-19

В основе финансовой деятельности коммерческих предприятий лежит постоянный кругооборот денежных средств, авансированных для производства и сбыта продукции.

2015-11-28

Актуальность данной темы заключается в том, что основы рыночной экономики предусматривают полную хозяйственную самостоятельность предприятий и организаций, которые функционируют в народном хозяйстве, вступая при этом в разнообразные производственные, хозяйственные и другие связи.

2015-11-28

В условиях рыночной экономики коренным образом меняется подход к управлению, от функционального - к бизнесориентированному, кардинально меняется и роль информационных технологий.

2015-11-29

В последние годы в нашей стране сложилась новая экономическая ситуация, характеризующаяся рядом отличительных черт, к которым относится, в первую очередь, рост численности негосударственных экономических структур.

2015-12-02

Структурные преобразования в экономике России последних двух десятилетий вызвали к жизни ряд экономических явлений. К таким явлениям относится восстановление платежеспособности предприятий.

2015-12-06

На современном этапе в изученных нами источниках российские исследователи (А.Д. Шеремет, Л.Т. Гиляровская, Г.В. Савицкая, Е.С., Е.Н. Выборова, Д. Астринский, В. Напоин, А.В. Грачев и др.) предлагают различные методики оценки финансовой устойчивости предприятия.

2015-12-13

На современном этапе развития российской экономики, в условиях продолжающейся её трансформации и становления денежного рынка ключевую роль играет банковская система, которая обеспечивает финансовыми ресурсами предприятия, организации и малый бизнес, составляющий основу любой развитой рыночной экономики.

2015-12-16

В условиях рыночной экономики коренным образом меняется подход к управлению, от функционального - к бизнесориентированному, кардинально меняется и роль информационных технологий.

2015-12-17

В последние годы в нашей стране сложилась новая экономическая ситуация, характеризующаяся рядом отличительных черт, к которым относится, в первую очередь, рост численности негосударственных экономических структур.

2015-12-19

Оценка кредитоспособности потенциальных заёмщиков является одной из наиболее сложных и ответственных задач в деятельности коммерческого банка.

2015-12-23

В современной России осуществление любой фирмой своей основополагающей финансовой функции – обслуживание платежей и расчетов – невозможно без участия коммерческих банков.

2015-12-26

Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора.