Бухгалтерський облік
2010-11-14

Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх у фінансовій звітності.Основи побудови обліку витрат на збут. Визнання витрат. Облік готової продукції та її витрати на її збут. Аудит обліку витрат на збут продукції.

2010-12-01

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства. Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості. Аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств.

2010-12-05

Облік розрахунків з підзвітними особами. Завдання обліку, загальні положення. Документування  розрахунків  з підзвітними особами.  Облікові регістри. Синтетичний і аналітичний облік. Створення документів з допомогою ПЕОМ. Передові методи створення бухгалтерських документів на ПК.  Посвідчення на відрядження.  Авансовий звіт

2010-12-22

Особливості та основні напрямки розвитку контрольно-ревізійної роботи на сучасному етапі розвитку економіки України. Напрямки контролю за дохідною і видатковою частинами бюджету.

2011-02-12

Предмет бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів і джерел їх формування. Господарські процеси як об'єкт бухгалтерського обліку. Базові принципи бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку

2011-02-26

Бухгалтерський облік, як і будь-яка інша економічна наука, має свої предмет, об'єкти, суб'єкти і метод. Предмет бухгалтерського обліку в широкому розумінні — все те, що відображається в обліку, тобто господарська діяльність. Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку

2011-02-27

Невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні є адекватна система бухгалтерського обліку, що забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про господарську діяльність підприємств і організацій

2011-02-27

Банківська система одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці

2011-02-27

Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу

2011-02-27

Більшість підприємств мають у власності чи орендують автомобілі. Витрати, пов’язані з експлуатацією автомобіля на підприємстві, нерідко складають значну частку у валових витратах

2011-02-28

Перш ніж приступити до вивчення бухгалтерського обліку, необхідно ознайомитися в загальних рисах з господарським обліком. Це дасть змогу краще зрозуміти особливості обліку, повніше й глибше вивчити його

2011-03-20

Полная оценка финансового состояния предприятия невозможна без анализа потоков денежных средств

2011-03-26

Головною метою управлінського обліку є допомогти компанії досягти ЇЇ стратегічних цілей. Досягнення стратегічних цілей означає задоволення потреб клієнтів, акціонерів та інших учасників господарської діяльності (постачальників, персоналу тощо)

2011-04-11

Становлення французької школи бухгалтерського обліку. Розвиток ідей синтетичного і аналітичного обліку. Бухгалтерський облік у Франції: економічний і юридичний напрямок. Бухгалтерський облік в США

2011-04-14

Контрольна функція обліку потребує такої його побудови, яка б забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки залежно від місця й часу їх виникнення

2011-04-19

Визначення оптимального розміру дебіторської заборгованості. Аналітичні властивості показника відносної кредиторської заборгованості підприємств. Структурно-логічна модель управління дебіторською заборгованістю підприємства

2011-04-22

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій звітності

2011-05-13

Первинні бухгалтерські документи, облікові реєстри. Джерела доходів бюджету фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та напрямки використання коштів

2011-05-13

Управлінський облік: його суть значення та мета. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу. Сьогодні бухгалтерський облік розділяють на: фінансовий, управлінський

2011-06-12

Взаємозв'язок між рахунками і балансом. Оборотні відомості по синтетичних рахунках. При відкритті рахунків у них записують початкові сальдо на підставі даних статей балансу

2011-06-14

Утвердження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти обліку: розвиток, практика і використання в Україні

2011-06-14

Видатки бюджетних установ та їх облік. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на відрядження. Облік витрат на науково-дослідні роботи

2011-06-14

Облік асигнувань бюджетних установ. Порядок та облік розрахунків з підзвітними особами за витратами на господарські потреби. Облік спеціальних коштів

2011-06-14

Метод управлінського обліку та його елементи. Калькулювання за методом директ-костинг. Облік фінансових витрат

2011-06-20

Сутність управлінського обліку та контролінгу. Управлінський облік як важливий елемент контролінгу

2011-06-20

Поняття про звітність бюджетних установ. Сучасні підходи до складання бухгалтерської звітності. Види звітності

2011-06-20

 Характеристика діяльності бюджетних установ та правові засади їх діяльності. Поняття про бюджетне призначення та кошторис. Види кошторисів. Бюджетний процес — це регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України

2011-06-20

Бухгалтерський баланс бюджетної установи. Баланс бюджетної установи: особливості складання та розподілу. Бухгалтерський облік в бюджетних установах ведеться методом подвійного запису за певною формою

2011-06-26

Аудити розрахунків з податку на додану вартість. Аудит податку на додану вартість (ПДВ). Аудит акцизного збору

2011-06-26

Специфіка галузі аудиту сільськогосподарських підприємств. Основні джерела аудиту. Завдання аудитора також набувають специфічного спрямування, зумовленого особливостями галузі, АПК

2011-06-26

Зародження бухгалтерського обліку й контролю в країнах Древнього Сходу, Греції та Римі. Внесок вчених епохи Середньовіччя і часі Відродження у розвиток обліку господарської діяльності

2011-08-03

Осуществления бартерных операций в пределах Украины. Обмен активами различной стоимости (с денежной доплатой). Порядок заключения и Переоформления бартерных договоров. Контроль за порядком и сроками осуществления бартерных операций. Ответственность за нарушение сроков проведения бартерных операций

2011-08-09

Система управлінського обліку на підприємстві. Форми управлінського обліку. Сутність та основні завдання управлінського обліку

2011-08-09

Загальна характеристика класифікації методів управлінського обліку. Методи обліку по ступеню нормування та повноті відображення затрат. Сутність позамовного та попердіального методів. Основні елементи нормативного методу

2011-08-09

Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. Бухгалтерський облік і аналіз товарно-матеріальних запасів. Облік товарно-матеріальних запасів в системі рахунків. Первинний облік операцій з товарно-матеріальних запасів

2011-08-10

Причини виникнення контролінгу. Основна мета та функції контролінгу. Характеристика основних методів управлінського обліку: облік за нормативною та фактичною собівартістю. Характеристика методів поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точок, інженерний, графічний метод, методи найменших квадратів

2011-08-10

Основи побудови обліку товарно-матеріальних запасів. Сутність операцій з товарно-матеріальних запасів. Бухгалтерський облік і аналіз товарно-матеріальних запасів. Порівняльна характеристика обліку товарно-матеріальних запасів в різних країнах

2011-08-24

Характеристика  вихідної  інформації. Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів. Економіко-правовий аналіз  нормативної бази з  обліку грошових коштів

2011-08-25

Економічна сутність та трактування поняття „товарні запаси”.  Порівняльна характеристика національних та міжнародних стандартів з обліку товарних запасів. Організація і ведення   бухгалтерського обліку товарних запасів на підприємстві „Спецвисотмонтажбуд”

2011-08-27

Бухгалтерські розрахунки та їх побудова. Бухгалтерська звітність, її необхідність і склад

2011-09-28

До кінця 19 ст. система бухгалтерського обліку, основи якої були закладені Лукою Пачолі, зазнала певних змін, що були пов’язані із специфікою господарської діяльності великих промислових корпорацій

2011-12-05

Управління виробничими запасами. Підприємство вправі самостійно визначити порядок відбиття на рахунках бухгалтерського обліку видатків, пов'язаних з гарантійним ремонтом. Їх можна врахувати по дебету рахунку 20 (23) або попередньо зібрати на рахунку 28

2011-12-30

Дотримання професійної етики аудитором.Вимоги до складання аудиторського звіту та аудиторськоговисновку.Методи збирання аудиторських доказів, що застосовуються при перевірці.Предметна область досліджень: облікова політика, перелік первинних документів, регістри обліку та звітність, класифікатор можливих порушень

2014-01-02

Співвідношення понять "документ", "інформація" і "матеріальний носій".Еволюція виникнення та теорії трактування терміна “документ”. Властивості, ознаки і функції документа

2014-02-11

Облік амортизації основних засобів. Облік витрат на поліпшення, ремонт і утримання основних засобів. Організаційно-економічна характеристика ВАТ „Київміськбуд-1”

2014-03-06

Проблеми формування облікової політики та шляхи їх вирішення.Облікова політика підприємства: суть та значення.Під обліковою політикою розуміють сукупність принципів, методів і процедур, що їх використовує підприємство, організація, установа для складання та подання фінансової звітності

2014-03-06

Розміщення цінних паперів на первинному ринку.Становлення ринку цінних паперів на Україні. Первинний ринок цінних паперів в Україні.Сутність первинного ринку цінних паперів

2014-03-09

Вирішення питання та необхідність удосконалення вітчизняного законодавства щодо прихованого, фіктивного та умисного банкрутства. Мотиви та цілі приховання банкрутства. Сутність прихованого, фіктивного та умисного банкрутства

2014-03-15

Порядок призначення ревізії, що проводиться за вимогою слідчого; розробка завдання ревізору. Ревізія як засіб збору доказів з карної справи. Фактичні основи для проведення первинної, повторної й додаткової ревізії

2014-04-11

Аудит договірної дисципліни та правильності встановлення цін на реалізовану продукцію. Аудит правильності визначення та обліку витрат майбутніх періодів, резервів та незавершеного виробництва. Вплив стану внутрішнього аудиту на ступінь ризику. Оцінка ефективності внутрішнього аудиту зовнішнім аудитором

2014-04-12

Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.Облік необоротних малоцінних та швидкозношуваних предметів.Синтетичний облік інших необоротних матеріальних активів

2014-04-18

Облік нематеріальних активів в зарубіжних країнах. Склад і форми фінансової звітності західних компаній

2014-04-21

Господарські операції та їх вплив на статті Балансу. Бухгалтерський баланс та основи його побудови. Структура та групування статей в балансі

2014-04-23

Аналіз міжнародного досвіду стандартизації та гармонізації бухгалтерського обліку. Облік короткострокових фінансових інвестицій

2014-08-03

Облік витрат, пов'язаних з нарахуванням амортизації основних засобів виробничого призначення.Калькулювання методом однорідних секцій.Прямі та непрямі витрати

2015-08-26

Трудно переоценить значение аудита для отечественной экономики в России в настоящее время. Отсутствие сильного отечественного института аудита может значительно снизить эффективность проводимых реформ. С появлением в стране различных форм собственности нельзя опираться только на систему государственного финансового контроля.

2015-08-26

Бухгалтерский учет — это система непрерывного (сплошного) наблюдения и контроля за хозяйственной деятельностью организации. Бухгалтерский учет изучает количественную сторону хозяйственных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной путем сплошной, непрерывной, документально обоснованной и взаимосвязанной регистрации хозяйственных фактов как в натуральном, так и в денежном выражении.

2015-08-26

Систем финансового контроля в Российской Федерации и ее классификация. Государственный финансовый контроль, внутриведомственный финансовый контроль, независимый финансовый контроль (аудит).

2015-08-26

Производственная практика является важнейшей частью подготовки специалистов. Данную практику проходил в ОАО "Тверьсантехмонтаж". Целью производственной практики является закрепление знаний, полученных в процессе обучения в вузе, на основе изучения опыта работы предприятия, а также овладение производственными навыками и основами научной организации труда и сбор информации для написания дипломной работы.

2015-08-29

Международные стандарты аудита в настоящее время (март 2006) включают 58 стандартов. Они структурированы и сгруппированы по следующим темам:

2015-08-29

Последние годы отмечены беспрецедентным ростом внимания к проблеме качества во всех областях и сферах народного хозяйства, во всех развитых странах мирового сообщества.

2015-08-29

Форма бухгалтерского учета — это порядок использования определенной совокупности учетных регистров для обработки учетных данных.

Выбор той или иной формы учета определяется размерами предприятия, уровнем автоматизации учета, квалификацией работников, ведущих бухгалтерский учет и другими факторами.

2015-08-29

Современную экономику России отличает появление огромного числа предприятий различных форм собственности и характера деятельности, рост и усложнение хозяйственных связей — что в свою очередь приводит к значительному увеличению объема финансовой работы. Одновременно это влечет за собой существенное изменение роли и значения финансовой работы в деятельности предприятия, недооценка которой может привести к потере финансовой устойчивости и наступлению банкротства предприятия.

2015-09-17

Управление финансами предприятия представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия. Таким образом, одной из основных целей управления деятельностью предприятия и его капиталом на предприятии выступает обеспечение жизнедеятельности предприятия достаточным количеством денежных средств (капитала), поскольку любой бизнес (предприятие) начинается с денег, беспрестанно требует денег и делается ради их приумножения.

2015-09-17

При осуществлении своей деятельности предприятие, независимо от формы его собственно вынужденно нести затраты. Уровень затрат предприятия определяет его конкурентоспособность на рынке и способность получать прибыль, а в условиях рынка получение прибыли является целью деятельности предприятия. В связи чем управление затратами предприятия приобретает особую актуальность, так как эффективное управление затратами способствует:

2015-09-19

Приступая к аудиторской проверке, аудиторы должны четко представлять ее цели. Смысл целей аудита заключается в том, чтобы сформировать методическую основу для определения состава аудиторских процедур, реализация которых позволит собрать достаточное количество доказательств профессионального мнения аудитора.

2015-09-19

Российский аудит в данное время, находится на стадии развития и становления. Нахождение отраслей сельского хозяйства и промышленности в такой ситуации подразумевает наличие множества проблем и нерешенных вопросов. Отсутствие сбалансированной законодательной среды тормозит развитие аудита в России. Правительством страны делаются решительные шаги для поддержания аудиторской деятельности.

2015-09-19

Основная цель аудита финансовых вложений-составить обоснованное мнение о достоверности и полноте информации о них в финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемого экономического субъекта. В ходе проверки аудитор должен установить насколько полно и своевременно оформлены все необходимые документы по передаче прав на ценные бумаги и соблюдены ли требования налогового законодательства. Можно выделить четыре основных направления проверки.

2015-09-19

«Аудит операций по реализации товаров (работ, услуг) на экспорт на примере предприятия» - одна из актуальных тем на сегодняшний день.

Тема курсовой работы актуальна потому, что в условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие хозяйствующие объекты вступают в договорные отношения по использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих отношений должна подкрепляться возможностью для всех участников сделок получать и использовать финансовую информацию. Достоверность информации подтверждается независимым аудитором.

2015-09-19

Право граждан на труд закреплено Конституцией Российской Федерации, статьей 37 которой определено, что каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

В производственной деятельности любого предприятия центральное место занимают труд и результаты труда, поскольку только при помощи рабочей силы создается прибавочный продукт. Деятельность предприятия не может осуществляться без коллектива работников различных профессий и специальностей.

2015-09-19

Финансовые вложения - затраты организации (инвестора) на приобретение ценных бумаг, вложения в уставные капиталы акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, приобретение государственных облигаций, сертификатов. В их состав входят также суммы дебиторской задолженности в виде предоставленных займов другим юридическим и физическим лицам, средства, внесенные в простое товарищество.

2015-09-19

При выполнении и оформлении лабораторной работы можно применять различные формы изложения: текстовую, в виде аналитических таблиц или расчета, однако после выполнения расчетов необходимо привести уместные ссылки на соответствующие пункты Федеральных стандартов аудиторской деятельности, сделать обобщения и выводы в виде замечаний или рекомендаций. Вышеприведенные пункты заданий лабораторной работы имеют логическую взаимосвязь и взаимообусловленность.

2015-09-20

1. Сущность аудита: аудиторская деятельность (аудит), аудитор. Права, обязанности аудитора. Цели и задачи аудита. Правовые основы аудиторской деятельности в Российской Федерации. Аттестация и лицензирование. Учет требований нормативных правовых актов РФ в ходе аудита.

2015-09-20

Бюджет — количественное выражение плана, средство контроля за его выполнением и метод регулирования.Основной бюджет предприятия охватывает производство, реализацию, распределение и финансированиеБюджетированиекак метод управления за свой цикл выполняет функции планирования деятельности предприятия в целом и по его подразделениям; суммирования всех коллективных предложений; разработки проектов бюджетов; просчета вариантов плана; внесения коррективов; окончательного утверждения планов, проектирования коммуникационных обратных связей и учета меняющихся условий.

2015-09-20

Основная цель проверки- установить правильность ведения внутрифирменных расчетов. В ходе аудита внутрифирменных расчетов должны быть решеныследующие задачи:

2015-09-20

В современных нестабильных экономических условиях руководству предприятия, его учредителям, собственникам важно оперативно контролировать ход хозяйственных процессов, эффективно управлять имуществом, предупреждать негативные явления, увеличивать доходы и снижать расходы, что обуславливает необходимость своевременного получения качественной информации о функционировании различных подразделений и филиалов предприятия. Поэтому в достоверной информации о финансовом состоянии предприятия непосредственно и косвенно заинтересованы многие лица.

2015-09-20

По мере продвижения современных субъектов хозяйствования к рыночным отношениям, необходимость их финансовой диагностики и анализа становиться актуальной.

Анализ – познавательная процедура по разбору, рассуждению или разложению явления на составные части; процедурой, обратной анализу, является синтез, с которым анализ часто сочетается в практической или познавательной деятельности.

2015-09-20

Трудно переоценить значение аудита для отечественной экономики в России в настоящее время. Отсутствие сильного отечественного института аудита может значительно снизить эффективность проводимых реформ. С появлением в стране различных форм собственности нельзя опираться только на систему государственного финансового контроля.

2015-09-21

Аудит - это вид деятельности, заключающийся в сборе и оценке фактов, касающихся функционирования и положения экономического объекта (самостоятельного хозяйственного подразделения) или касающихся информации о таком положении и функционировании, и осуществляемый компетентным независимым лицом, которое, исходя из установленных критериев, выносит заключение о качественной стороне этого функционирования.

2015-09-21

В соответствии с правилами аудиторской деятельности в РФ аудит представляет собой предпринимательскую деятельность аудиторов (аудиторских фирм) по осуществлению независимых вневедомственных проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований экономических субъектов, а также оказанию иных аудиторских услуг.

2015-09-21

1. Систем финансового контроля в Российской Федерации и ее классификация. Государственный финансовый контроль, внутриведомственный финансовый контроль, независимый финансовый контроль (аудит).

2015-09-23

Акционерное общество «Народное предприятие «КОНФИЛ» Ворошиловского района – ЗАОр «НП Конфил») является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «КОНФИЛ»».

2015-09-24

В современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной жизни. Поэтому все сделки, связанные с поставками материальных ценностей и оказанием услуг, завершаются денежными расчетами.

2015-09-24

Совершенствование механизма управления оборотными средствами предприятия является одним из главных факторов повышения экономической эффективности производства на современном этапе развития отечественной экономики. В работах отечественных и зарубежных ученых-экономистов: Д.С. Молякова, Р.С. Сайфулина, Г.Б. Поляка, Е.С. Стояновой, М.И. Ливина, Дж.К. Ван Хорна и др. были отражены отдельные аспекты управления оборотными средствами предприятия.

2015-09-24

В современных условиях хозяйствования, когда залогом выживаемости на рынке любого предприятия является успешность его деятельности, особую значимость приобретает обеспечение эффективного управления деятельностью и капиталом предприятия.

Управление капиталом предприятия представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия.

2015-09-24

Деятельность любой организации носит циклический характер, в пределах которого осуществляется привлечение необходимых ресурсов, использование их в производственном процессе, реализация производственного продукта, работ, услуг и получение финансовых результатов. Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финансовой деятельности получают денежную оценку в системе показателей финансовых результатов.

2015-09-25

Форма бухгалтерского учета — это порядок использования определенной совокупности учетных регистров для обработки учетных данных.

2015-09-30

Актуальность.Основой существования и развития любого общества является материальное производство.

2015-09-30

Отрасль (вид деятельности): техническое обслуживание автомобилей; торговля автомобилями

2015-09-30

Фрагмент учетной политики ЗАО «Эстрим» в области учета наличия и движения материалов

2015-09-30

Система правового регулирования деятельности коммерческих организаций складывается из законодательных, иных правовых актов и внутренних документов, принимаемых самой организацией в рамках локального нормотворчества. Законодательство в условиях рыночной экономики не способно обеспечить достаточную полноту правового регулирования предпринимательской деятельности.

2015-10-01

Аудит имеет достаточно давнюю историю. Первые независимые аудиторы появились еще в XIX в. в акционерных компаниях Европы.

Аудит это вид деятельности, заключающийся в сборе и оценке фактов, касающихся функционирования и положения экономического объекта (самостоятельного хозяйственного подразделения) или касающихся информации о таком положении и функционировании, и осуществляемый компетентным независимым лицом, которое, исходя из установленных критериев, выносит заключение качественной стороне этого функционирования

2015-10-02

Организация, выступающая в роли комиссионера по договору комиссии, осуществляет предпринимательскую деятельность, которая направлена на получение прибыли от оказания услуг по заключению сделок купли-продажи комиссионного товара, то есть имущества, принадлежащего другой организации (комитенту).

2015-10-02

Деятельность современных предприятий характеризуется повышением экономической самостоятельности, острой конкурентной борьбой, при этом главная цель финансово-хозяйственной деятельности предприятия состоит в получении прибыли и увеличении объемов продаж.

2015-10-09

Развитие рыночной экономики в России создает широкие возможности для осуществления внешнеэкономической деятельности и валютно-хозяйственной самостоятельности предприятий, банков, обществ и граждан. С каждым годом расширяется сфера функционирования валютного рынка: идет создание зон свободного предпринимательства, растет количество предприятий с участием иностранного капитала, привлекаются иностранные инвестиции в различные производственно-социальные инфраструктуры.

2015-10-09

Переход к работе в условиях рыночной экономики коренным образом изменил традиционные формы и методы работы бухгалтерии. Одновременно с этим резко изменилась роль бухгалтерского учета, что выразилось в принятии государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему учета и отчетности в соответствии с условиями функционирования рыночной экономики.

2015-10-10

При выборе темы курсовой работы я остановилась на основных средствах по нескольким причинам: во-первых, бухгалтерский учет основных средств очень похож как для банков, так и для страховых компаний и для производственных предприятий. Во-вторых, этот раздел бухгалтерского учета очень широк и охватывает массу информации и большой круг законодательных актов, с которыми мы получили возможность ознакомиться.

2015-10-10

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

2015-10-10

ЗАО ПА «Колос» расположено в северной зоне Краснодарского края в центральной части Ленинградского района в 355 км от краевого центра - г. Краснодар. Административный центр расположен в ст. Ленинградской и связан с краевым центром автодорогой с твердым покрытием.

2015-10-14

Выбор системы бухгалтерского учета для предприятия является, может быть, одним из самых важнейших элементов ведения бухгалтерского учета в целом. Актуальность темы данной курсовой работы заключается в неспо-собности ответственного лица, порой, правильно выбрать систему учета для предприятия.

2015-10-15

С переходом к рыночным отношениям изменились подходы постановки бухгалтерского учета в организациях. От жесткой регламентации учетного процесса со стороны государства, постепенно перешли к разумному сочетанию государственного регулирования и самостоятельности организаций в постановке бухгалтерского учета.

2015-10-15

Аудиторская деятельность, аудит — предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей (так называемые аудируемые лица).

Аудит осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 года, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами по проведению аудиторской деятельности, изданными в соответствии с данным Федеральным законом.

2015-10-15

Развитие рыночной экономики в России создает широкие возможности для осуществления внешнеэкономической деятельности и валютно- хозяйственной самостоятельности предприятий, именно наличие внешнеэкономической деятельности обуславливает появление валютных операций.

2015-10-15

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что в настоящее время большое внимание уделяется расчетам с поставщиками и подрядчиками. Это обусловлено тем, что постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное возобновление многообразных расчётов.

2015-10-16

В условиях рыночной экономики в соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики переданы непосредственно хозяйствующим субъектам, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования ее результатов.

2015-10-23

Проанализировав конечные остатки по счетам, на основании данных баланса на конец отчетного месяца, выяснилось, что валюта баланса изменилась в сторону уменьшения.

2015-10-23

Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

2015-10-23

Закон об упрошенной системе налогообложения, учета и отчетности закон не новый. Но и сегодня у налогоплательщиков не перестают возникать вопросы, связанные с данной системой налогообложения.

2015-10-24

Предприятия и организации всех форм собственности осуществляют расчеты с бюджетом по налогам и сборам. Под системой налогообложения понимается совокупность законодательных правовых норм, определяющих в данный момент в конкретном государстве перечень налоговых платежей, а также взаимоотношения сторон в процессе их взимания.
2015-11-11

Совершенно уникальный опыт хранит история бухгалтерского учета Древнего Египта. Появление такого замечательного государства как Египет стало возможным только благодаря четкой и хорошо налаженной системе бухгалтерского учета, опиравшегося на надежные носители данных.

2015-11-11

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождается преобразованием налоговой системы.

2015-11-11

Каждое предприятие в процессе осуществления хозяйственной деятельности рано или поздно сталкивается с необходимостью проведения комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности.

2015-11-11

Роль информации в современном мире неуклонно возрастает. В предпринимательской деятельности от качества экономической информации зависит деловой успех, выражающийся в получении прибыли и росте капитала.

2015-11-12

Расчеты с покупателями и заказчиками ведутся на одноименном счете 62. Этот счет широко используется на предприятиях, в учетной политике которых применяется порядок признания доходов и расходов при методе начисления.

2015-11-12

Учет расчетов со смежными организациями, в которых каждое конкретное предприятие может выступать поочередно в качестве поставщика, подрядчика, покупателя, заказчика, дебитора и кредитора составляет существенную часть бухгалтерской деятельности.

2015-11-12

Бухучет является системой , которая измеряет параметры деловой активности и представляет их в виде отчета и конечных выводов для принятия решений руководством компаний.

2015-11-24

Реальным помощником руководителя в оперативном и стратегическом управлении является управленческая отчетность. Никто не обязывает ее составлять, но без нее руководителю очень сложно, а порой и невозможно принимать грамотные решения.

2015-11-26

В современных рыночных условиях заметно повысился риск функционирования предприятий. От предприятий требуется постоянное повышение эффективности производства, сохранение необходимого уровня конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса.

2015-11-26

Значение прибыли в современной рыночной экономике огромно. Как экономическая категория она характеризует финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия.

2015-11-29

В результате своей деятельности любое предприятие осуществляет какие-либо хозяйственные операции, принимает те или иные решения. Практически каждое такое действие находит отражение в бухгалтерском учете.

2015-12-07

Закон об упрошенной системе налогообложения, учета и отчетности закон не новый. Но и сегодня у налогоплательщиков не перестают возникать вопросы, связанные с данной системой налогообложения.

2015-12-07

Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

2015-12-13

№ счета

Наименование счета

АКТИВ

№ счета

Наименование счета

ПАССИВ

О1

Основные средства

1 126 000

О2

Амортизация основных средств

100 000

10

Материалы

184 000

80

Уставный капитал

1 220 000

2015-12-13

Согласно Положению ЦБ РФ от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» банк организует внутренний контроль с учетом рекомендаций по организации внутреннего контроля за банковской деятельности.

2015-12-13

Предприятия и организации всех форм собственности осуществляют расчеты с бюджетом по налогам и сборам.

2015-12-16

Организация - это хозяйствующий субъект, созданный для организации предпринимательской деятельности, экономической целью которого является обеспечение общественных потребностей и извлечение прибыли.

2015-12-17

В результате своей деятельности любое предприятие осуществляет какие-либо хозяйственные операции, принимает те или иные решения. Практически каждое такое действие находит отражение в бухгалтерском учете.

2015-12-17

В результате своей деятельности любое предприятие осуществляет какие-либо хозяйственные операции, принимает те или иные решения. Практически каждое такое действие находит отражение в бухгалтерском учете.

2015-12-17

В последнее время в экономике как отечественных, так и зарубежных хозяйствующих субъектов начала четко прослеживаться тенденция увеличения доли постоянных накладных расходов в общей структуре затрат.

2015-12-21

В современных условиях организации решают задачи сохранения своего присутствия на рынках товаров (работ, услуг), а также задачи расширения возможных рынков сбыта своей продукции.