Документознавство, діловодство
2010-12-05

Поняття експертизи цінності документів та  її завдання. Формування національного  архівного фонду. Принципи  експертизи  і критерії цінності документів. Організація і методика  експертизи  цінності  документів та оформлення її результатів. Діяльність експертних комісій

2010-12-22

Визначення бібліографії. Виникнення та початковий період розвитку бібліографічної діяльності. Термін „бібліографія” та історичний розвиток його значень до початку ХХ століття. Трактування бібліографії у ХХ столітті. Термінологічна праця в галузі бібліографознавства. Становлення національної бібліографії України. Зародження та розвиток наукової бібліографії. Бібліографічна діяльність в першій половині ХХ століття. Розвиток видавничої та книготорговельної бібліографії в 60-80-ті роки ХХ століття. Діяльність НПБУ в галузі національної бібліографії за період 1990-2000 роки. Вагомий внесок в українську бібліографію. Українське бібліографознавство – шлях в ХХІ століття.

2011-03-04

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІVзі змінами та доповненнями відповідальність за збереження первинних документів протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений ним орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88 (далі - Положення № 88) передбачено обов'язкове передавання первинних документів до архіву

2011-03-21

Важливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми

2011-05-16

Призначення та особливості структури текстів протоколів. Основні правила групування документів у справи. Протокол — це первинний офіційний документ, на підставі якого керівництво має право вимагати від співробітників виконання доручених їм завдань

2011-05-23

Завдання і порядок контролю за виконанням документів. Строки виконання документів. Організація контролю за розглядом звернень громадян. Складання номенклатури і формування справ. Контролю підлягає виконання всіх зареєстрованих в канцелярії документів, для яких зазначено термін виконання

2011-06-10

Виникнення діловодства. Історія діловодство в Україні. Культура праці діловодного персоналу.

2011-06-14

Стандартні реквізити службових документів. Скласти протокол службової наради. Сукупність реквізитів, розміщених у встановленій послідовності, називається формуляром

2011-08-15

Порядок складання номенклатури справ установи. Скласти наказ з основної діяльності

2011-08-15

Зберігання документів в структурних підрозділах установи. Скласти номенклатуру справ канцелярії (служби документації)

2011-08-24

Указати, що належить до документації щодо особового складу. Що таке заява? Види заяв, їх реквізити. Пояснити, що таке адреса;   які основні правила, встановлені Міністерством зв'язку, слід пам'ятати під час написання адреси. Написати адресу будь-якої установи. Прочитати   словосполучення, вказати, як вони називаються.  Пояснити їх значення. Прочитати текст, виписати числівники словами

2011-08-25

Особливості чоловічого ділового іміджу. Культура мови в діловому спілкуванні. Підбір делегації для проведення переговорів

2011-08-25

Етикет керівника. Національні особливості спілкування в США. Планування переговорів

2011-08-27

Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. Предмет, об'єкт і методи архівознавства.Зв'язок архівознавства з іншими науками та навчальними дисциплінами

2011-08-27

Поняття та характеристика архіву як інформаційного ресурсу. Значення музеїв як інформаційних ресурсів. Бібліотеки – інформаційний ресурс сучасного суспільства

2011-08-28

Закон як основний документ юридичного регулювання. Основні організаційні документі та їх загальна характеристика. Особова справа як кадровий документ, її структура

2011-08-31

Сутність бізнесу. Бізнес і підприємництво. Ознаки бізнесу. Головні умови функціонування бізнесу. Розкрийте зміст корпоративного управління. Розробіть модель корпоративної культури

2011-08-31

Сутність оцінки бізнесу в Україні. Основні методи оцінки бізнесу. Фактори, що враховуються при визначенні вартості бізнесу

2011-08-31

Основи комплектування архіву. Робота державного архіву з джерелами комплектування

2011-09-06

Терміносистема документознавства: нормативна база.  Перспективи розвитку термінології документознавства

2011-09-07

Мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання. Експертиза наукової і практичної цінності документів. Складання описів справ структурних підрозділів

2011-09-07

Номенклатура справ як схема розподілу і групування виконаних документів. "Перелік типових документів" як основний нормативний документ для визначення термінів зберігання документів

2011-09-29

 Документ (розкрити такі поняття - джерелознавча база - підручники, посібники, видатні особи). Характеристика професійних та людських якостей документознавця

2011-09-29

Документ і документаційне забезпечення управління ділових нарад. Вдосконалення документаційного забезпечення при проведенні ділових нарад та переговорів

2011-09-29

Аудиторская Палата Украины. Сертификация аудиторов

2011-10-10

Сучасні вимоги до керівника (менеджера). Ділове спілкування і проблеми управління. Етика й культура спілкування в управлінні на сучасному етапі

2011-11-27

Теоретично-методологічні аспекти документування в установах. Організація документування в господарських товариствах на прикладі банківської установи. Основні форми документів, що використовуються в господарських товариствах

2011-12-10

Ринок цінних паперів, принципи функціонування та об'єктивна необхідність державного регулювання.Основні моделі регулювання державного ринку цінних паперів.Особливості механізмів регулювання та контролю ринкуцінних паперів в Україні

2011-12-14

Поради при написанні службових листів.Види службових листів.Службове листування. Техніка складання та редагування службових листів.Службові листи належать до основних засобів обміну інформацією між підприємствами

2011-12-24

Розподіл документів на групи за функціональним призначенням.Анкета, анотація (розповісти про анкету, анотацію).Скласти пояснювальну записку

2014-03-09

Нормативно-правова база діловодства в України. Радянське діловодство. Колезьке діловодство. Наказове діловодство. Діловодство в Запорозькій Січі

2014-03-09

Діловодство в Україні. Радянське діловодство. Виконавче діловодство. Колегіальне діловодство. Приказне діловодство

2014-03-13

Архіви та архівна справа козацько-гетьманської України. Оптимальні умови зберігання документів. Характеристика роботи

2014-03-19

Терміни та визначення. ДСТУ 2392-94. Базисні поняття стандартизації. Визначення інформації та документації за ДСТУ 2392-94

2014-03-30

Психологічні типи і ділове спілкування. Особливості жіночого ділового іміджу. Особливості інтер'єру при проведенні ділової бесіди

2014-04-21

Зберігання документів в структурних підрозділах установи.Мета і основні етапи підготовки документів до зберігання і використання

2014-04-23

Історія розвитку та виникнення управлінського документознавства. Шляхи розвитку та вдосконалення документознавства та діловодства. Розвиток ділового документознавства в Радянській Україні

2014-04-23

Теоретико-методологічні аспекти використання офіційно-ділового стилю.Критерії виділення та специфіка дипломатичного підстилю офіційно-ділового стилю.Офіційно-діловий стиль — мова ділових паперів

2014-04-24

Правила внутрішнього трудового розпорядку.Положення про структурний підрозділ.Протокол.Автобіографія

2014-04-24

Керування службою діловодства. Основні вимоги та обов’язки керівника служби діловодства. Раціональна організація праці персоналу служби діловодства.Види служб діловодства, їх організаційна структура, основні завдання та функції

2014-04-26

Розпорядчі документи. Довідково-інформаційні. Організаційні документи. Зразок кутового листа бланка установи

2014-04-28

Розписка. Лист-прохання.Доручення

2014-04-30

Історії розвитку класифікації документів. Поняття й принципи класифікації документів

2014-08-05

Інтегруючий підхід до класифікації документів, що враховував би особливості змісту й форми, було започатковано у ХІХ столітті одночасно з уведенням у науковий обіг понять "документ" та "документація"

2014-08-06

Загальна методика створення бібліографічних описів електронних документів.Спеціальна методика складання бібліографічних описів електронних документів.Бібліографічний опис електронного ресурсу як гарантія захисту авторських прав

2014-08-11

Перспективи розвитку інструментів ринку цінних паперів.Особливості використання інструментів ринку цінних паперів в Україні та світі.Поняття ринку цінних паперів та його фінансових інструментів

2014-08-12

Теоретичні аспекти свободи інформації і засекречування, доступ до архівів.Процес розсекречування архівних матеріалів на сучасному етапі.Особливості інформаційного потенціалу документів і матеріалів особових архівних фондів та специфіка їх використання

2014-09-08

Уніфіковані системи документації: мета створення, склад, тех-нологія впровадження.Функції керівника служби діловодства.Реквізит-резолюція як один з видів оформлення управлінського рішення

2014-09-14

Форма і порядок заповнення довідки про заробіток для обчислення пенсії.Поняття та особливості оформлення довідок

2015-10-15

Тема данной курсовой работы «Военные метафоры в языке газеты». Актуальность выбранной темы обусловлена особой ролью СМИ в современном обществе

2015-10-25

Реальным помощником руководителя в оперативном и стратегическом управлении является управленческая отчетность. Никто не обязывает ее составлять, но без нее руководителю очень сложно, а порой и невозможно принимать грамотные решения. Особенно это актуально в условиях, когда компаниям приходится задумываться об увеличении прибыли за счет сокращения затрат и интенсификации производства.

2015-11-11

Основу любой научной дисциплины составляют понятия – представления об общем, наиболее существенном, особенном в изучаемых явлениях и предметах. Формирование понятий – результат познания, исследования предметной области, изучение закономерностей и тенденций ее развития.

2015-11-21

Важнейшую роль в нашей жизни играют газеты. Газетная публицистика – это летопись современности, отражающая текущую историю во всей полноте.

2015-11-26

Актуальностью данной темы исследования является то, что организационно-правовые формы хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, кооперативов характеризуются частной формой собственности.

2015-12-14

Актуальность. Основой существования и развития любого общества является материальное производство.