Економічна теорія
2010-10-21

Проблема економічного зростання. Неокласична теорія економічного зростання за Дж.Б.Кларком. Теоретичні засади неокласичної теорії економічного зростання у формулюванні Р.Солоу, У.Свена, Б.Уолла

2010-10-21

Світова економічна криза 1929-1933 років в США. Світова економічна криза у Великобританії та її наслідки. Наслідки світової кризи для Франції. Німеччина у 1929-1933 роках. Шляхи виходу з економічної світової кризи

2010-10-21

Зміст і типи економічного зростання. Рушійні сили економічного зростання (розвитку). Проблеми економічного розвитку України

2010-11-22

Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження. Напрямки розподілу оборонних ресурсів. Характеристика сучасного стану формування оборонних програм та бюджетів. Аналіз ефекту та ефективності, динаміки та взаємозв’язків видатків державного бюджету на потреби оборони. Розробка управлінських рішень за результатами проведеного аналізу

2010-11-29

Метод і методика економічного аналізу

2010-12-12

Суть, основні методи і прийоми, які використовують при виконанні економічного аналізу. Метод і методика економічного аналізу.

2011-03-01

У ринковій економіці вирішальним фактором комерційного успіху товару є конкурентноздатність. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки по своїм якісним, технічним, економічним, эстетическим характеристиках, але і по комерційних і інших умовах його реалізації

2011-03-01

Значна частина сукупностей, що вивчає статистика, складається з елементів, які можна підсумовувати. Так, динаміку чисельності робітників і службовців, зайнятих у народному господарстві, обчислюють зіставляючи сумарну чисельність робітників і службовців у всіх галузях народного господарства звітного і базисного періодів. У такий спосіб обчислюють зміну посівних площ, поголів'я худоби тощо. В основу таких порівнянь покладено сумарність елементів, з яких складаються порівнювані сукупності

2011-03-01

Значення статистичних таблиць полягає в тому, що вони дозволяють охопити матеріали статистичного зведення в цілому, значно полегшують їх аналіз, дозволяють без додаткових розрахунків зівставляти різні показники, виявляти ті чи інші характерні особливості досліджуваних явищ (подібність чи відмінність явищ, взаємозв'язок ознак та ін.)

2011-03-01

Поняття бюджетного дефіциту. Світовий досвід прояву дефіциту бюджету. Причини бюджетного дефіциту в Україні. Основні методи покриття бюджетного дефіциту в Україні
2011-03-01

У класичному розумінні “економіка” – це наука про вміння раціонально вести домашні справи. У нашому випадку таким домом є регіон, що представляє собою народне господарство в мініатюрі, - це територія, що за сукупністю своїх елементів відрізняється від інших територій та характеризується єдністю, взаємопов’язаністю складових і цілісністю. У такому формулюванні термін “регіон” є синонімом терміну “район”

2011-03-02

Основу ціни як економічної категорії становить вартість товару, величина якої визначається суспільне необхідними затратами праці

2011-03-02

Острая необходимость во внутренних и внешних капиталовложениях в экономику, недостаточный уровень притока иностранных инвестиций побудили к поиску новых механизмов привлечения внешних инвестиций

2011-05-22

Об’єкти національної безпеки України. Повноваження міністерств і інших органів виконавчої влади по забезпеченню національної безпеки України в економічній сфері. Система мір державного забезпечення економічної безпеки

2011-03-04

В России конкуренция из скрытой перешла в явную форму и стала одним из решающих факторов развития инновационного предпринимательства

2011-03-04

Зарубежные экономисты отмечают следующее преимущество крупной организации в освоении новой продукции и технологии

2011-03-04

Усяка спільнота людей , будь-який соціум ставлячи собі за мету досягнення "загального блага" , завжди намагається якомога найбільш повною мірою раціоналізувати  шляхи та методи здійснення цієї мети 

2011-03-05

В умовах ринкової економіки ефективна робота будь-якої фірми (підприємства) неможлива без орієнтації на максимальне задоволення попиту на виготовлений продукт або послугу.  Одним, із самих головних аспектів діяльності виробничих підприємств (фірм) є дослідження ринку товарів, головна ціль якого - оцінка існуючої ситуації (кон'юнктури), що склалася на ринку, і розробка прогнозу його розвитку на перспективу

2011-03-05

Існують різні види монополій, що можна класифікувати на трьох основних: природна, адміністративна й економічна

2011-03-05

Осмислення сучасних економічних проблем через призму світового досвіду становлення, розвитку товарного виробництва і ринкових відносин має суттєве значення для теорії і практики ринкової трансформації економіки України

2011-03-06

В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і духовних благ, інших цінностей, цілісна сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини. Будь-яке суспільство, особливо високорозвинуте сучасне, являє собою соціальну систему

2011-03-06

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку. Проте процес отримання прибутку нерозривно пов’язаний з затратами. Проблема ефективності управління затратами полягає в тому, що ресурси підприємства обмежені, тому ключовим є така організація управління витратами при якій за найменшої з можливих величини затрат підприємство отримує максимальний прибуток

2011-03-06

В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і духовних благ, інших цінностей, цілісна сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини

2011-03-06

Если попытаться найти у всех монархов (упоминаемых в исторической литературе в связи с рассмотрением периода, относящегося в основном к нашей Средней фазе) одну общую черту, то она такова: всем им, как правило, не хватало денег

2011-03-06

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Але за роки незалежності показники ефективності в країні значно погіршали: зменшилися обсяги виробництва, знизилася його рентабельність, різко скоротилися інвестиції

2011-03-06

Протягом XIX cm. у західноєвропейських державах і США відбувся промисловий переворот, який ознаменував собою завершення переходу від аграрної до індустріальної цивілізації. Зміст розвитку світової економіки в індустріальну епоху полягав у здійсненні структурних зрушень, внаслідок яких змінилося значення сфер і галузей господарства, їх частки у виробництві валового внутрішнього продукту та національного доходу

2011-03-06

Тіньова економіка - це системне явище господарювання асоціальної природи з різного роду інтенсивністю соціальної небезпеки, яка є формою кризи державного управління економіки і виявляється у розвитку його дисфункціональності

2011-03-06

Процес управління передбачає своєчасне отримання менеджером достовірної інформації, необхідної для прийняття оптимальних рішень. Формування та надання такої інформації є головним завданням управлінського обліку, виникнення й розвиток якого пов'язані саме із потребами менеджменту

2011-03-06

Проблемі правової природи договору перевезення вантажу приділяється значна увага у роботах багатьох учених, які досліджують транспортне законодавство

2011-03-06

Конкретна вiдповiдальнiсть за загальне керiвництво трудовими ресурсами у великих органiзацiях звичайно покладена на професiйно пiдготовлених працiвникiв вiддiлiв кадрiв, звичайно в складi штабних служб

2011-03-06

З моменту здобуття незалежності Україна увійшла в світове товариство як суверенна держава, і перед нею постала мета розробити й здійснити самостійну стратегію економічного розвитку

2011-03-06

Сьогодні, коли інтеграція України до Європейського Співтовариства і світового господарства є безальтернативним шляхом розвитку нашої держави, а також з огляду на близькість вступу до СОТ, значно зростає актуальність аналізу найсучасніших процесів, що мають місце у світовій ринковій системі

2011-03-06

Упродовж останніх десяти років після здобуття незалежності й початку ринкових реформ економічна ситуація в Україні радикально змінилася

2011-03-09

Соціал-демократична ідеологія виникла на ідеях Е. Берштейна про класову співпрацю і соціальні реформи як єдиний шлях покращення соціального становища для робітничого класу

2011-03-09

В Англії у працях Рікардо класична економічна наука досягла своєї останньої межі і 20 — 30-ті роки XIX ст. були періодом нової інтерпретації основних постулатів класичної школи: теорії вартості і додаткової вартості, джерела багатства, розподілу доходів та ін

2011-03-09

Світовий досвід показує, що найефективнішою формою організації економічного життя суспільства є ринкова економіка

2011-03-11

Економічна суть інфляції. Типи інфляційного процесу. Спираючись на знання закону кількості грошей в обігу, важливо усвідомити суть процесу інфляції, механізму його функціонування та наслідків, що в тій або іншій мірі властиві паперово-грошовій системі будь-якої держави

2011-03-12

Державні зусилля подолання бідності. Стратегічні напрями подолання бідності. Останніми роками соціально-економічна ситуація в Україні докорінно змінила життя населення

2011-03-12

Экономическая политика реализуется посредством совокупного механизма государственного воздействия на хозяйство с помощью разнообразных методов

2011-03-12

Товарне виробництво як основа ринкової економіки. Товарне господарство функціонує у формі відносин між суб'єктами товарного господарства. Основними суб'єктами товарного господарства є продавці (виробники) та покупці (споживачі)

2011-03-12

На сьогоднішньому етані світова економіка формується в процесі інтернаціоналізації господарського життя. Стан світової економіки у 60-70-х роках. Інтеграційні процеси в Європі та світі

2011-03-17

Сьогодні сільськогосподарське виробництво і в цілому агропромисловий комплекс України перебувають у центрі суспільної уваги, оскільки і без того небагатий наш стіл останнім часом особливо збіднів, стрімко зросли ціни на продовольство — такі явища викликають у населення України велику стурбованість і загострюють соціальну напруженість

2011-03-16

Ринок характеризується передусім тим, що продукт у його умовах створюється виробником не для власного споживання, а для споживання іншими через обмін

2011-03-16

Визначні мислителі, політологи, економісти минулого і сучасності - Дж. Гобсон, К. А. Гельвецій, Ф. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Ф. Гайєк та інші бачили в потребах вираження природи людини, відносили їх до ключових економічних категорій

2011-03-16

Світовий досвід переконливо показує, що на окремих етапах розвитку суспільства в умовах, специфічних для кожної країни, цілком можливий бюджетний дефіцит

2011-03-18

Підтримка становлення та розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ

2011-03-18

Економіка як сфера життя суспільства, де здійснюється виробництво товарів та послуг, обмін ними, розподіл та споживання, завжди передбачає можливість вибору для її су’бєктів

2011-03-18

Модель рынка монополистической конкуренции. Цена и объем производства фирмы в условиях монополистической конкуренции. Долгосрочное равновесие. Неценовая конкуренция и экономическая эффективность

2011-03-18

В некоторых ситуациях чистая монополия может осуществлять ценовую дискриминацию – устанавливать разные цены на одинаковые по качеству и уровню издержек товары для разных покупателей

2011-03-20

Існує два основних способа доведення товару або послуги доспоживача: можна продавати його беспосередньо споживачу або реалізувати його через посередників. Сьогодні практично жоден виробник не обходиться без допомоги останніх

2011-03-21

В реальнiй економiчнiй полiтицi сучасних розвинених країн постiйно динамiчно поєднуються рiзні концепцiї економiчного розвитку залежно вiд конкретних умов, що створюються, економiчного стану тощо. Моделі ринкової організації економіки. Світ і Україна на порозі третього тисячоліття: шляхи розвитку

2011-03-24

Одним із методів адміністративно-правового регулювання торговельної діяльності є ліцензування, що поряд з патентуванням, реєстрацією, сертифікацією упорядковує цю сферу діяльності

2011-03-26

У сучасній економіці більшість господарських завдань розв'язується на основі певних проектів, тобто спочатку визначаються цілі, а потім робиться спроба досягти їх з урахуванням часових, ресурсних та фінансових обмежень на альтернативній основі

2011-04-09

Незалежно від того, у якій формі відбувається економічне міжнародне співробітництво - по лінії зовнішньої торгівлі, капіталовкладень, надання і погашення кредитів, надання різноманітних послуг, воно має вартісний вираз

2011-04-09

Конституція України встановила, що бюджетна система держави будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами

2011-04-09

У реальному житті люди, групи людей, які займають різне становище у суспільстві й беруть неоднакову участь в економічній, політичній, духовній сферах життєдіяльності, вступають між собою у різноманітні стосунки

2011-04-11

Організація та планування енергетичного господарства. Значення, задачі і структура транспортного господарства. В той же час перхід до ринкової економіки висуває надмірні умови розвитку різноманітних соціально-економічних і організаційних форм підприємств , надання їм повної економічної свободи

2011-04-11

Теория экономического анализа и организация его проведения. Анализ и планирование показателей торгово-финансовой деятельности аптеки. Анализ и планирование торговых наложений.

2011-04-15

Безробіття та його форми. Негативні соціально-економічні насідки, які  породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям. Служба зайнятості в Україні

2011-04-15

В якості засобів в конкурентній боротьбі для поліпшення своїх позицій на ринку компанії використовують, зокрема, якість виробів, ціну, сервісне обслуговування, асортимент, умови поставок і платежів, рекламу

2011-04-18

Монополія як антипод конкуренції. Захист конкуренції. Умови виникнення конкуренції. Сутність конкуренції. Конкуренція як категорія ринкової економіки

2011-04-18

Що є домінуючим об'єктом власності У чому полягають особливості землі та інформації як об'єктів власності. Фундаментом усієї системи економічних відносин є відноcини власності

2011-04-18

Основне завдання і головна функція конкуренції — завоювати ринок, в боротьбі за споживача перемогти своїх конкурентів, забезпечити одержання сталого прибутку

2011-04-18

Поняття життєвого циклу товару. Реклама і життєвий цикл товару. Крива життєвого циклу товару

2011-04-20

Монетизація  внутрішнього валового продукту в Україні. Інструменти монетарної політики. Сутність грошово - кредитної політики

2011-04-21

Облік операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні  товариства. Схема податків і обов`язкових платежів в Україні в сучасний період

2011-04-22

Стратегічна група — це група фірм галузі, що дотримується однакової чи подібної стратегії за стратегічними показниками

2011-04-22

Політекономічна сутність ціни у процесі їх еволюції. Функції ціни та методи ціноутворення. Теорії ціни

2011-04-22

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації в межах своєї компетенції несе відповідальність за дотримання правил і порядку сертифікації продукції

2011-04-25

Характеристика підприємства. Аналіз собівартості продукції. Оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції

2011-04-26

Гостиница может быть определена как коммерческое предприятие,  основной  задачей  которого является предоставление туристам услуг по размещению и питанию, а также предоставление в аренду  конференц-залов

2011-04-26

Заснуання товариства. Його положення, відповідальність. Терміни та означення

2011-04-26

Статут та доповнення до статуту товариства. Загальні положення. Майно товариства. Землі товариства. Фонди товариства

2011-04-26

Усі системи планування результативності діяльності підприємства взаємопов'язані й реалізуються у певній послідовності. Початковим етапом планування є розробка політики регулювання результативності діяльності підприємства, яка покликана визначати завдання і параметри поточного її планування

2011-04-26

Теоретические аспекты управления качеством гостиничных услуг. Разработка системы управления качеством гостиничных услуг. Организационно-методическое обеспечение функционирования системы управления качеством гостиничных услуг

2011-04-26

Форма организации производства. Функциональное размещение и побочное производство. Оценка уровня сложности оборудования. Анализ использования производственной мощности

2011-04-26

Фінансова стабільність - це аксіома. Якщо на цю аксіому гармонійно накладається система структурних змін, якщо досягається гармонія між монетарними, фінансовими і економічними діями, то йде процес реформації

2011-04-26

Ефективність використання виробничих потужностей та основних виробничих фондів у підприємницькій діяльності. Виклад основного матеріалу

2011-04-26

Характеристика об'єкта виробництва, опис виробів. Організаційно-управлінська структура. Економіко-технологічна модель виробничого процесу

2011-04-26

Маркетинговые исследования. Экономико-технологическая модель производственного процесса. Анализ состояния и характеристика организации и управления производством

2011-04-27

До історії теорій. Держава в неокласичній системі. Основні принципи діяльності держави в ринковій економіці

2011-05-04

Системний аналіз і характеристика властивостей системи. Складання параметричної схеми технологічного процесу чи операції згідно завдання. Визначення і обґрунтування критерію оптимальності для процесу зберігання зерна та керуючих факторів. Запис цільової функції у загальному вигляді.

2011-05-05

Співвідносність понять "лідер" - "керівник" "лідерство" - "керівництво". Теорії лідерства в сучасній психологічній науці (за матеріалами американських досліджень)

2011-05-09

Теоретичні проблеми психології ризику в підприємницькій діяльності. Психологічні особливості та характеритики ризику в сфері  підприємництва. Методика емпірико-практичного дослідження ризику у сфері підприємництва

2011-05-09

Ризик як наукова інтерпретація підприємництва і діяльності підприємця зафіксована ще на початку XVIII століття

2011-05-09

Взаємозв’язаність задач при нерівних можливостях тут приводить до конфлікту

2011-05-10

Фірма: її правові і економічні форми. Функції фірми. Закон оптимальності фірми

2011-05-10

Поняття і характерні риси підприємства, основні види його діяльності. Нормативно-правові основи функціонування підприємства

2011-05-10

Аналіз проблеми безробіття в Україні. Характеристика сучасного стану ринку праці

2011-05-10

Методологія планування М.Д.Кондратьєва. Довгі хвилі М.Д.Кондратьєва

2011-05-10

 Міжнародні транспортні операції. Особливості міжнародних контрактів при зустрічній торгівлі

2011-05-11

Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та глобалізації. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції. Характеристика процесів глобалізації та регіоналізації

2011-05-11

Досягнення та утримання ринкової влади монополістом у довгостроковому періоді. Еластичність попиту і пропозицій

2011-05-11

Фактори, що впливають на економічне зростання. Види зростання та їх регулювання. Перспективи економічного зростання 

2011-05-11

Система економічних законів, їх використання в економіці. Загальні та специфічні економічні категорії

2011-05-11

Теоретико - методологічні основи потреб та інтересів людей. Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. Закон зростання потреб та механізм його дії. Структура потреб населення. Вплив виробництва на задоволення потреб

2011-05-11

Економічні наслідки Другої світової війни. Структурні зміни в економіці воюючих країн в роки Другої світової війни. План Маршалла

2011-05-11

Соціально-демографічний розвиток в Україні. Демографічна ситуація: сучасні проблеми та перспективи. Стан та шляхи забезпечення демографічної та соціально-економічної безпеки України

2011-05-11

Зміст і структурні елементи економічної системи. Типи економічних систем та критерії їх класифікації. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи

2011-05-11

Сутність глобалізації в контексті сучасних дослідницьких підходів. Процеси глобалізації та їх вплив на національні економіки

2011-05-11

Система економічних законів, їх використання в економіці. Загальні та специфічні економічні категорії

2011-05-11

Встановлення цін на товари. Роль ціноутворення у формуванні ринкових відносин

2011-05-11

Сутність і класифікація потреб. Сутність і класифікація інтересів. Потреби і інтереси – головні рушійні сили соціально– економічного прогресу. Основна рушійна сила суспільного прогресу — людська особистість, яка є водночас і діючим суб'єктом цілісної системи економічних відносин та економічних інтересів

2011-05-13

Проблеми управління в умовах кризи. Криза й основні проблеми підприємств

2011-05-13

Роль спеціаліста економічного профілю в системі діяльності організаційних формувань. Основні функції менеджера економіки.  Організація навчального процесу у вузі

2011-05-13

Світове господарство - сутність та основні риси. Структура світового господарства і його суперечності. Проблеми глобалізації світової економіки

2011-05-16

Зародження та розвиток меркантилізму. Основні положення теорії меркантилізму. Предметом дослідження меркантилістів була майже виключно сфера обігу. Найбільш розвинутим і типовим був англійський меркантилізм

2011-05-16

Контрактна форма наймання на роботу. Контрактна форма трудового договору. Питання практичного застосування контрактної форми найму

2011-05-16

Порівняльна характеристика розвитку економічної думки Давньої Греції і Давнього Риму. Стани ринкової рівноваги за А. Маршалом: аналіз і застосування. Стан і перспективи розвитку економічної теорії в Україні

2011-05-16

Поняття кон’юнктури ринку. Послідовність дослідження кон’юнктури ринку. Основні показники кон’юнктури ринку. Кон'юнктура ринку є станом економіки загалом, окремої галузі або конкретного товарного ринку, що формується певними чинниками і виражається в конкретних показниках

2011-05-16

Проблема захисту прав громадянина. Громадянське суспільство та захист прав громадянина. Рішуча налаштованість влади на поліпшення підприємницького та інвестиційного середовища, лібералізацію економічної політики, демонополізацію та дебюрократизацію економіки спроможна закласти підвалини побудови в Україні сучасної конкурентоспроможної соціально орієнтованої ринкової економіки

2011-05-16

Обмеженість ринкової економіки, які питання не може вирішувати ринок. Використати роботу Кейнса “Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей “ – де обґрунтовується необхідність державного регулювання ринкової економіки

2011-05-21

Варіанти класичної політичної економії. Зародження та розвиток класичної економії. Економічна теорія як фундаментальна наука безперервно розвивається формуються нові наукові школи та напрями досліджень, набувають логічної довершеності економічні концепції

2011-05-21

Сутність корпоративного управління: переваги і недоліки. Ревізійна комісія та її повноваження. Корпоративна політика держави в умовах перехідного періоду

2011-05-21

Побудова цілей контролінгу. Сутність та характеристика цілей у контролінгу. Критерії системи управління за результатами як основа побудови цілей у контролінгу

2011-05-21

Роль ціноутворення у формуванні ринкових відносин. Встановлення цін на товари. У визначенні, сформульованому А. О. Старостіною, ринок розглядається як сфера взаємовідносин між споживачами та виробниками, в якій відбувається узгодження та реалізація їхніх інтересів під час обміну товарами за допомогою ринкових цін

2011-05-21

Сутність і основні структурні елементи економічних відносин. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи. Типи економічних систем та критерії їх класифікації

2011-05-22

Антиінфляційна політика держави. Антициклічне регулювання економіки. Закон України “Про іноземні інвестиції”. Це – заходи або безкомпромісної боротьби з інфляцією, або адаптації, пристосування до життя в умовах інфляційної нестабільності

2011-05-22

Суть та основні напрямки державної науково-технічної та інноваційної політики України. Науково-технічне прогнозування та його роль у забезпеченні прогресивних зрушень в національній економіці. Система макроскопічного управління інноваційними процесами. Державна підтримка та стимулювання розвитку науки та інноваційної діяльності

2011-05-22

Ринкове господарство як невід’ємний елемент товарного господарства. Суб’єкти ринкового господарства. Пізнання ринку як економічної категорії неможливе без глибокого аналізу його структури, тобто елементів, з яких він складається, і які взаємодіють між собою

2011-05-22

Економічна теорія як наука, її місце в системі економічних наук. Єдність економічної теорії та господарської практики. Економічна теорія (політична економія) — це наука про основні закономірності розвитку економічної системи, поведінку і діяльність людей у виробництві, розподілі і споживанні життєвих благ з метою задоволення своїх потреб

2011-05-22

Теорії, що визначають вартість товару. Закон вартості та його функції, роль в ринковій економіці. Споживна вартість товару завжди має суспільний характер, адже задовольняє потреби ринку, а отже, суспільства

2011-05-22

Формування неокласичної теорії. Проблеми вільного ціноутворення на ринку у теорії А.Маршалла. Вклад Маршалла у розвиток економічної теорії

2011-05-23

Феномен кризи української економіки. Детермінанти економічної кризи. В Україні відсутня економічна криза в класичному розумінні, тобто така, що в економічній науці трактується як циклічна, пов'язана із перевиробництвом

2011-05-23

Конкуренція як форма функціонування товарно-ринкового господарювання. Ефективність ринково-монополістичної конкуренції. Ринок монопольної конкуренції продавців аналогічний цілком конкурентному ринку в тому розумінні, що на ньому також багато нових підприємств і проникнення на ринок нових підприємств не обмежено

2011-05-23

Поняття ринкової влади та аналіз її проявів. Монопольна влада як форма ринкової влади та її наслідки. Керувати фірмою, що має ринкову владу, сутужніше, ніж управляти фірмою на конкурентному ринку. Фірма, що продає свій товар в умовах ідеальної конкуренції, не здатна впливати  на ринкову ціну

2011-05-23

Проблема захисту громадян на сучасному етапі становлення економіки. Державна підтримка в Україні та за кордоном. Основні права і свободи пересічної людини конституційне підтверджені майже у всіх цивілізованих країнах світу. Але не зважаючи на це, все частіше у різних куточках планети об'єднуються сильні, розумні, небайдужі люди для спільної боротьби

2011-05-23

Сутність олігополістичної конкуренції. Олігополістична структура. Сутність олігополістичного ціноутворення. Фундатори концепції олігополістичної конкуренції та її наслідків. Олігополія - це ринкова структура, при якій в реалізації якого-небудь товару домінує  небагато продавців, а поява нових продавців ускладнено чи неможливо

2011-05-23

Світові тенденції інноваційного процесу на сучасному етапі. Фінансові інструменти державного регулювання та підтримки інноваційної діяльності сфери. На даний момент не викликає сумніву той факт, що саме інноваційна діяльність є головним джерелом суспільного прогресу

2011-05-26

Чим відрізняється бренд від торгівельної (торгової) марки. Дайте визначення товарної інноваційної політики організації. Як розробити стратегію виходу нового товару на ринок? Що є запорукою успіху ефективної підприємницької діяльності в ринкових умовах? Життєвий цикл товару. Його фази

2011-05-26

Сутність поняття, типи і фактори кар'єри. Вибір кар'єри. Принципи управління і планування кар'єрної стратегії. Періодичні оцінки своїх працівників використовуються не тільки для прийняття рішення по оплаті праці, а й для визначення потреб у розвитку особистостей та їх задоволення

2011-05-26

Сутність економічного району та об'єктивний характер його формування. Основні районоутворюючі фактори. Принципи і критерії виділення великих економічних районів. Ієрархія економічних районів, їх основні типи. Мережа економічних районів України

2011-05-26

Сутність ринку праці та його місце в економічній системі. Методи регулювання зайнятості. У сучасній економічній літературі неможливо знайти однозначне трактування поняття ринку праці, як і ринку взагалі

2011-05-27

Зміст економічної системи. Економічна система й економічний лад суспільства. Структурні елементи економічної системи

2011-05-27

Сучасні моделі ринкової економіки у розвинених країнах. Економічні моделі ринкової економіки. Предметом купівлі і продажу стає і робоча сила людей. Розвинене товарне виробництво швидко розвивалося в умовах приватнокапіталістичного привласнення

2011-05-27

Необхідність та умови соціально-економічних перетворень у постсоціалістичних країнах. Напрями та шляхи соціально-економічних перетворень постсоціалістичних країн. Особливості соціально-економічних перетворень в Україні

2011-05-27

Світове господарство, поняття та його основні риси. Критерії виділення підсистем світового господарства. Основні показники розвитку світового господарства

2011-05-27

Основи аналізу відносин власності. Засади розвитку процесу формування власності. Для аналізу економічного змісту власності важливе значення має розуміння взаємозв'язку і розмежування відносин власності та економічних відносин

2011-05-28

Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення. Сучасні форми вияву і можливості розв'язання глобальних проблем людства. Глобальні проблеми і їх вплив на світовий розвиток. Міжнародне регулювання глобальних проблем

2011-05-28

Виникнення та форми протекціонізму як напрямку в міжнародній економіці. Виникнення лібералізму та перехід до ліберальної політики в міжнародній економіці. Особливості протекціонізму та лібералізму в регулюванні міжнародної економічної політики України в наш час

2011-05-28

Визначення терміну стимулювання. Зміст та еволюція терміну стимулювання. Використання психології в стимулюванні праці. Змістовні теорії стимулювання. Механізм керування поведінкою об’єктів стимулювання. Світові тенденції розвитку систем стимулювання праці

2011-05-28

Теоретико-методологічні засади суспільного виробництва. Сутність та фази суспільного виробництва. Основні фактори суспільного виробництва. Ефективність суспільного виробництва. Соціальна та економічна ефективність. Показники економічної ефективності

2011-05-30

Еволюція поглядів на товарно-вартісні категорії у творчості Ксенофонта, Аристотеля, Фоми Аквінського, Ібн Хальдуна. Між ким з названих науковців мала місце спадкоємність поглядів, чому і в чому вона виявлялась. Які особливості економічного аналізу із вказаної проблематики були в кожного з них. Теорія і практика протекціонізму і фритредерства в зовнішньоекономічних відносинах країн наприкінці 15 – початку 19 століття

2011-05-30

Теоретико-методологічні засади економічних законів. Сутність економічних законів. Систематизація економічних законів. Поняття системи економічних законів. Об'єктивні економічні закони,їх пізнання та використання. Механізм дії економічних законів стосовно економічної діяльності людей

2011-05-30

Поняття економічних функцій держави. Економічні функції, які виконує держава в Україні

2011-05-30

Методи пізнання економічної науки. Функції економічної теорії та її роль в перебудові економіки України. Методологічне значення економічної теорії для перетворення економічної дійсності виражається в її практичній функції

2011-05-30

Теоретичні засади аналізу національної економіки. Структура, вимір результатів функціонування національної економіки (макроекономічні показники) та особливості вітчизняної економічної політики, як вирішального засобу підтримки політичного курсу країни. Економічні трансформації в Україні та проблеми забезпечення економічної безпеки як системи відносин між інститутами держави, підприємствами, громадянами та їх об'єднаннями шляхом їх взаємодії

2011-05-30

Теоретико-методологічні засади інституціоналізму. Інституціональний аналіз трансформаційних зрушень перехідних суспільств. Інституціональна архітектоніка економіки України. Інститут власності у перехідних суспільствах. Інституціональне середовище економік перехідних суспільств

2011-05-30

Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. Вітчизняний досвід підтримки інноваційної діяльності. Зарубіжний досвід підтримки інноваційного розвитку

2011-05-30

Розвиток та організаційно-економічний механізм функціонування вільних економічних зон. Організаційно-економічний механізм функціонування ринку цінних паперів. Географічне положення України надзвичайно сприятливе щодо розвитку міжнародних економічних відносин і спільного підприємництва

2011-05-30

Національні перспективи соціально-економічного розвитку. Світовий досвід щодо стабілізації національної економіки та застосування його в Україні

2011-05-30

Сутність економічної безпеки України. Економічні трансформації в Україні та проблеми забезпечення економічної безпеки. Ефективність заходів держави щодо врегулювання стану економічної безпеки України

2011-05-31

Загальна характеристика класифікації методів управлінського обліку. Методи обліку по ступеню нормування та повноті відображення затрат. Сутність позамовного та попердіального методів. Основні елементи нормативного методу

2011-05-31

Макроекономічна складова стратегії економічного зростання України. Види зростання та їх регулювання. Економічне зростання — феномен набагато складніший, ніж спад або депресія. Воно має свою структуру, чинники, джерела, наслідки

2011-05-31

Тенденції розвитку та ефективність державного регулювання аграрної ринкової економіки: досвід США, Японії, ЄЕС. Використання світового досвіду по регулюванню аграрного сектору на Україні. Удосконалення державного регулювання розвитку аграрного сектора економіки

2011-05-31

Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання. Вплив НБУ на стан фізичного ринку України. Функції національного банку України у реформування економіки

2011-06-01

Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні. Інфляційне таргетування

2011-06-01

Основи ринкової економіки. Сутність економічного суверенітету та його структура. Характеристика елементів економічної безпеки України. Аналіз стану тіньового сектору економіки України та його впливу на основні макроекономічні показники. Ефективність заходів держави щодо врегулювання стану економічної безпеки України. Досвід України в боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом

2011-06-04

Основні напрямки  переходу України до соціально-орієнтованої ринкової економіки. Проблеми роздержавлення та  приватизації економіки. Структурна перебудова економіки України та шляхи її інтеграції у світовий простір. Соціальні проблеми в процесі економічної трансформації

2011-06-12

Визначення проблеми, пов’язаної із здійсненням державного регулювання паливно-енергетичного комплексу України. Розвиток паливно-енергетичного комплексу України як основи її економічної безпеки. Державна стратегія розвитку паливно-енергетичного комплексу України

2011-06-14

Формування енергетичного балансу держави. Особливості структури паливно-енергетичного балансу енергетики України. Аналіз показників енергетичного балансу України

2011-06-14

Основна характеристика становища транспортної системи України. Залізничний транспорт, його місце і роль у господарстві України. Впровадження європейських технологій у транспортну систему України. Розвиток міжнародного транспортного сполучення України

2011-06-14

Сутність та завдання факторного аналізу. Класифікація та сфери застосування методів факторного аналізу. Загальна характеристика методів факторного аналізу

2011-06-15

Теоретична система кейнсіанства та її засновник. Реферат монографії Дж. М. Кейнса - Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей

2011-06-15

Економічна доктрина та реалізація політики меркантилізма в середньовічній Європі. Меркантелізм, його загальна характеристика та місце в економічній історії середньовічної Європи. Раній та ппіздній меркантелізм. Біографія Т.Мана – одного з найвидатніших меркантелістів середньовіччя та його інтелектуальна спадщина

2011-06-15

Економічні закономірності та особливості розвитку Японії. Особливості зовнішньоекономічних зв'язків Японії

2011-06-17

Сутність структури капіталу підприємства. Управління капіталом підприємства та його структурою. Модель Міллера. Логіка теорії Модільяні-Міллєра в умовах відсутності податків на доходи юридичних і фізичних осіб. Логіка теорії Модільяні-Міллєра з урахуванням податків на доходи юридичних осіб

2011-06-17

Теоретичні засади ризику. Фінансово-господарська діяльність підприємства і ризики. Фактори виникнення ризиків при господарській діяльності підприємства

2011-06-20

Конкурентоспроможність організації та її визначення. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. Оцінка конкурентоспроможності підприємства Селена.

2011-08-03

Значення малих підприємств в економіці України. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення. Перспективи розвитку  малого та середнього бізнесу в Україні

2011-08-08

Потреба виникнення бізнесу та його поняття. Родові ознаки бізнесу. Бізнес і діло. Види бізнесу

2011-08-08

Суть економічного зростання. Типи економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Фактори та показники економічного зростання

2011-08-10

Еволюція управлінської думки. Виникнення, формування й зміст теорій різних шкіл менеджменту. Різні моделі керування на прикладі всесвітньо відомих моделей

2011-08-10

Суть і функції розподільчих відносин. Індексація заробітної плати

2011-08-14

Економічна освіта на сучасному етапі. Стан економічної освіти та об'єктивна необхідність розробки концепції. Місія, мета та ціннісні орієнтири економічної освіти. Принципи економічної освіти. Ступенева підготовка фахівців економічного спрямування

2011-08-14

Товар та його основні властивості. Споживча вартість як головний фактор товару. Товар і економічні категорії. Величина вартості товару

2011-08-14

Етика підприємницької діяльності. Суть менеджменту, його еволюція. Міжнародний маркетинг

2011-08-14

Функції і рівні менеджменту. Мотивація винагороди. Система винагород. Формальні і неформальні групи. Конфлікти. Методи вирішення конфліктів

2011-08-14

Сутність економічних інтересів. Економічні суперечності в системі інтересів

2011-08-15

Сутність економічної безпеки України. Економічні трансформації в Україні та проблеми забезпечення економічної безпеки. Ефективність заходів держави щодо врегулювання стану економічної безпеки України

2011-08-15

Загальна характеристика сучасного стану ринку праці України. Аналіз показників ринку праці в Україні. Шляхи реформування та вдосконалення ринку праці в Україні

2011-08-15

Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки. Засоби задоволення людських потреб та їх види

2011-08-15

Роль заробітної плати в умовах ринкової економіки. Відмінності в оплаті і регулюванні розподілу праці. Загальні основи традиційного формування тарифних умов оплати праці

2011-08-15

Основні проблеми економічного зростання та соціальної політики в Україні. Стан сучасного економічного зростання та соціальної політики. Провідні складові економічного зростання

2011-08-15

Особливості економічних поглядів Д.Рікардо. Економічна система Д.Рікардо. Теорія вартості. Теорія розподілу

2011-08-17

Теорії економічного зростання. Зміст економічного зростання. Основні типи економічного зростання. Фактори, що впливають на економічне зростання. Концептуальні засади державної програми забезпечення економічного зростання в Україні

2011-08-18

Основні проблеми економічного зростання в Україні. Стан сучасного економічного зростання. Провідні складові економічного зростання. Типи економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного розвитку країни

2011-08-18

Економічна система: сутність, структурні елементи і критерії класифікації. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Економічні відносини як соціальна форма і спосіб організації економічної системи

2011-08-18

Структура соціально-економічних відносин. Відносини власності як основа соціально-економічної системи. Шляхи реформування суспільства та соціально-економічних відносин

2011-08-22

Роль Германии в становлении ЕС. Место и роль экономики Германии в ЕС и мировой экономике в условиях глобализации. Внешнеэкономические стратегии Германии и перспективы развития экономики страны в XXI веке. Внешнеторговая политика Германии на современном этапе

2011-08-24

Економічний контроль та система органів, які його здійснюють. Відповідальність за бюджетні правопорушення

2011-08-25

Антимонопольна політика на сучасному етапі. Місце монополії і конкуренція в ринковій економіці. Причини появи і існування монополій

2011-08-25

Введение в курс экономических теорий. Условия возникновения  товарно – рыночного хозяйства. Система отношения собственности. Возникновение денег их сущность и функции

2011-08-25

Основні положення теорії економічної ефективності

2011-08-25

Сутність виробничого потенціалу підприємства. Основні підходи до оцінки виробничого потенціалу підприємства. Характеристика основних підходів до управління виробничим потенціалом підприємств в Україні

2011-08-25

Суть економічного зростання. Фактори та показники економічного зростання та способи його досягнення

2011-08-25

Сутність економічної теорії та її значення. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі та вплив економічної теорії. Особливості та перспективи соціально-економічних перетворень в Україні

2011-08-25

Поняття екологізації. Механізм екологізації економіки

2011-08-25

Сутність економічної безпеки України. Економічні трансформації в Україні та проблеми забезпечення економічної безпеки. Ефективність заходів держави щодо врегулювання стану економічної безпеки України. Демографічна характеристика Данії

2011-08-25

Причини та джерела бюрократизму. Бюрократична культура і культура бюрократії: проблеми становлення професійної бюрократії демократичного суспільства в Україні. Наслідки бюрократизму для економіки країни

2011-08-25

Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Закон зростання потреб та механізм його дії. Механізм дії закону зростання потреб

2011-08-25

Теоретико-методологічні основи потреб та інтересів людей. Економічний інтерес і потреби. Економічні суперечності в системі інтересів. Проблеми та перспективи раціонального задоволення потреб

2011-08-25

Зміст і завдання економічного аналізу. Зв'язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами та його практичне застосування

2011-08-26

Економічні потреби суспільства , їх суть. Обмеженість ресурсів. Єдність і суперечності системи інтересів. Виробництво та проблеми задоволення зростаючих потреб суспільства

2011-08-26

Економічні потреби, їх суть і структура. Прибуток і рентабельність підприємства. Банки та їх види. Банківський прибуток

2011-08-26

Підприємство як головна ланка економіки. Види підприємств. Сутність і цілі економічної політики. Ринок цінних паперів. Фондова біржа

2011-08-26

Економічні теорії добробуту. Соціально-економічні погляди народництва. Його особливості в Україні

2011-08-26

Загальна характеристика Узбекистану як регіонального лідера. Стан промисловості та провідних галузей Узбекистану. Перспективи для залучення інвестицій Республіки Узбекистан. Економічний розвиток Республіки Узбекистану

2011-08-26

Теоретико-методологічні засади економічного зростання. Аналіз економічного зростання в Україні. Проблеми та перспективи економічного зростання

2011-08-26

Сутність економічної нерівності. Тенденції розвитку розподілу населення України за доходами. Зниження рівня бідності в умовах економічного зростання: проблеми та напрями їх вирішення

2011-08-26

Природа та особливості управлінської праці. Значення розподілу управлінської праці. Розподіл управлінської праці та характеристика його видів

2011-08-26

Недоліки ринку та необхідність державного втручання в ринкову економіку. Зовнішні ефекти та їх регулювання в ринковій економіці. Держава як суб’єкт макроекономічного регулювання

2011-08-26

Економічна природа попиту. Закон попиту. Сутність і чинники пропозиції. Закон пропозиції. Співвідношення попиту і пропозиції. Рівноважна ціна.

2011-08-26

Економічна думка стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумела, Пліній Старший та ін.). Література про організацію рабовласницьких латифундій у Стародавньому Римі

2011-08-26

Етапи становлення економічної науки. Економічне вчення капіталізму. Розвиток економічних знань др. пол. ХІХ ст. Напрями розвитку економічної  науки в ХХ ст.  Неокласична економічна теорія

2011-08-26

Суб’єкти ринкових відносин. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Становлення економічної свободи. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва

2011-08-27

Показники доходів домогосподарств. Показники витрат домогосподарств. Місце домогосподарства в обігу товарів, ресурсів і доходу

2011-08-27

Загальна характеристика ринку та його основних функцій.  Суб'єкти ринкової економіки та структура ринку. Взаємодія попиту і пропозиції. Особливості взаємодії попиту та пропозиції

2011-08-27

Роль людини в економічній системі. Економічні потреби суспільства: суть,структура, класифікація. Економічний інтерес задоволення потреб людини

2011-08-27

Макс Вебер як учений-енциклопедист і його внесок у соціологію. Сутність адміністративної школи управління

2011-08-27

Суть господарського механізму та його елементи. Господарський механізм та система управління економікою. Особливості ринкового механізму господарювання

2011-08-27

Світова економіка. Сутність, структура й основні етапи розвитку. Теоретичні основи економічної інтеграції країн у світову систему господарювання

2011-08-27

Основні компоненти економічної системи. Адміністративно-командна система (централізовано-планова). Суть командної системи

2011-08-27

Функції економічної теорії. Товар як фундаментальна категорія товарного виробництва

2011-08-27

Причини появи та існування монополій. Вплив монополій на економіку та її монополізації. Антимонопольна політика держави

2011-08-27

Значення економічної історії та історії економічних учень для розуміння і розвитку сучасної теорії. Промисловий переворот та індустріалізація у Німеччині (ХІХ ст.) і їх соціально-економічні наслідки. Становлення та розвиток історії економічної думки і їх зв’язок з етногенезом українського народу

2011-08-27

Загальна характеристика функцій економічної теорії. Функції економічної теорії та її роль в перебудові економіки України

2011-08-27

Норма часу, норма виробітку? Яка залежність між ними?. Що показує тарифний коефіцієнт?.  Як найти заробітну плату відрядника? Погодинна робітника?

2011-08-27

Теорія цінності. Теорія ринків та криз

2011-08-28

Поняття національної економіки. Національні перспективи соціально-економічного розвитку. Світовий досвід щодо стабілізації національної економіки та застосування його в Україні

2011-08-28

Значення малих підприємств в економіці України. Негативні тенденції розвитку малого підприємництва в Україні та шляхи їх вирішення. Малий бізнес в Україні: проблеми та перспективи розвитку

2011-08-28

Економічна криза як фаза циклічного розвитку ринкової економіки. Причини виникнення кризи в Україні і її параметри. Бюджетно-податкові інструменти

2011-08-28

Теоретико-методологічні узагальнення інтеграційних процесів. Основні тенденції сучасних інтеграційних процесів

2011-08-28

Трансформація соціально-економічної моделі Франції. Франція: від домінування до регулювання. Радикальні зміни в державному регулюванні

2011-08-28

Сутність скандинавської моделі. Розвиток економіки скандинавських країн

2011-08-28

Місце М.Вебера в соціальній економіці. Соціологічні концепції М.Вебера

2011-08-28

Передумови промислового перевороту. Особливості розвитку капіталізму. Особливості української промисловості. Формування внутрішнього ринку

2011-08-28

Сутність економіки та її роль у житті. Функція ціни в ринковій економіці. Вплив ціни на ринкову економіку

2011-08-28

Протиставлення матеріальних та ідеологічних відносин правомірне лише на найвищому гносеологічному рівні і є результатом суто абстрактного мислення

2011-08-28

Моделі зовнішнього економічного ладу: Німецька, Французька, Скандинавська та Лейбористська. Еволюція теорій прибутку підприємства

2011-08-28

Життєвий шлях О.Герцена. Економічна теорія О. Герцена. Селянський соціалізм О.Герцена

2011-08-29

Державний борг України, його обслуговування і вплив на фінансове становище України. Бюджетний дефіцит та його значення для економіки. Державний борг та його вплив на розподіл ВВП та економічну стабільність

2011-08-29

Меркантилізм, його загальна характеристика та місце в економічній історії середньовічної Європи. Ранній та пізній меркантилізм. Зародження та розвиток меркантилізму

2011-08-30

Сутність і особливості природокористування. Принципи природокористування, їх класифікація. Екологізація економіки та шляхи подолання екологічних криз

2011-08-30

Підприємство як головна ланка економіки. Види підприємств. Доходи, їх види та джерела формування. Глобалізація світогосподарських зв’язків

2011-08-30

Усі явища та процеси, пов'язані з різнобічною діяльністю підприємства, вимірюються економічними показниками, які є характеристикою конкретного об'єкта чи процесу, а також його економічної суті в числовому виразі

2011-08-30

Теоретичні основи визначення сутності духовного виробництва. Діалектика духовного виробництва та його роль в економічному розвитку. Духовне виробництво і його місце в економічному розвитку. Специфіка та роль духовного виробництва у економічному розвитку

2011-08-30

Як вплине мода на величину його рівноважного обсягу. Основні показники діяльності підприємств

2011-08-30

Рекреаційно-ресурсний потенціал і його фактори. Курортно-рекреаційна система України: шляхи формування, проблеми й перспективи розвитку

2011-08-31

Теоретико-методологічні засади економічних законів. Систематизація економічних законів. Механізм дії економічних законів стосовно економічної діяльності людей

2011-08-31

Теоретико-методологічні аспекти поняття монополій. Причини появи і існування монополій. Форми і види монополій. Соціально-економічні наслідки монополізації економіки

2011-08-31

Роль ТНК в світогосподарських зв’язках країн, що розвиваються. Інноваційний розвиток як основа конкурентних переваг транснаціональних корпорацій

2011-08-31

Первісне нагромадження капіталу в Україні. Сутність, джерела і методи нагромадження капіталу

2011-08-31

Економічні погляди Д. Мілля і Д. Мак-Кулоха. Синтез економічних теорій вартості, капіталу, прибутку, ренти в працях Дж. Мілля

2011-08-31

Центральні ідеї марксистського «Капіталу». Теоретичні проблеми та висновки «Капіталу» К.Маркса

2011-09-01

Теоретико-методологічні аспекти теорії економічних циклів. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів

2011-09-01

Господарський комплекс України, його суть, галузева структура і трансформація в ринкових умовах. Агропромисловий комплекс, його галузева структура і особливості розвитку в ринкових умовах

2011-09-01

Призначення держави в соціальній економіці. Соціальна сфера та її фінансове наповнення. Інфраструктура соціально-економічної системи

2011-09-05

Теоретико-методологічні аспекти становлення економіки як науки. Обмеженість виробничих ресурсів – проблема економічного вибору. Класифікація факторів зростання ефективності виробництва

2011-09-05

Основы и особенности ценообразования на мировом рынке. Ценообразование на различных типах мировых рынков. Практика и методы определения внешнеторговых цен

2011-09-06

Визначення поняття спеціальна або вільна економічна зона. Функції ВЕЗ. Макроекономічні цілі та локальні задачі

2011-09-06

Поняття та юридичний статус акціонерного товариства. Поняття та форми власності в економіці України

2011-09-06

Натуральне і товарне виробництво, їх суть та риси. Товар та його властивості, двоїстий характер праці

2011-09-06

Основні фактори інфляційного процессу. Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки

2011-09-06

Шляхи стабілізації грошового обігу. Предмет економічної теорії

2011-09-06

Погляди Дж.Кейнса щодо ефективного попиту. Сутність теорії ефективного попиту Дж.Кейнса

2011-09-06

Зародження класичної економії. У.Петті. Розвиток класичної економії. А. Сміт. Економічна система Д.Рікардо

2011-09-08

Економіка країн світу в післявоєнний період. Динаміка та структурні зміни господарського розвитку

2011-09-09

Теоретико-методологічні аспекти монополії та її ринкової влади. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб’єкту господарювання на ринку: поняття та види

2011-09-09

Взаємозв’язок мультиплікатора державних витрат і мультиплікатора податків. Визначення мультиплікатора збалансованого бюджету. Використання дії мультиплікаторів у економіці

2011-09-10

Види комерційних і посередницьких угод. Торгівельний контракт , його структура. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності

2011-09-12

Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу за допомогою методів мультиплікатора. Використання дії мультиплікаторів у діяльності підприємства

2011-09-14

Головні цілі цінової політики підприємства. Стратегічні аспекти цінової політики сервісного підприємства

2011-09-14

Структура і класифікація науки. Гіпотези у методології наукових досліджень

2011-09-14

Визначте резерви підвищення ефективності науково-дослідних робіт.  Об'єкти наукового дослідження

2011-09-17

Підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Eкономічний потенціал продуктивних сил у структурі економічного потенціалу країни

2011-09-21

Принципи управління персоналом. Структури бізнес – плану

2011-09-21

Основні проблеми та перспективи розвитку виробничого та науково-технічного потенціалу України. Стан виробничого потенціалу країни. Науково-технічний потенціал України, його сучасний стан та особливості

2011-09-21

Внутрішнє середовище організації. Його характеристика. Контроль якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Характеристика маркетингової політики на фазі впровадження товару на ринок

2011-09-22

Англійська школа маржиналізму та її представники. Австрійська школа маржиналістського напрямку. Видатні представники школи: Карл Менгер, Фрідріх Візер, Ойген Бем-Баверк

2011-09-23

Зміст методу економічного матеріалізму. Поняття та дослідники економічного матеріалізму

2011-09-23

Невідкладні заходи з державної політики в чорній металургії України. Сучасний стан справ в металургії

2011-09-26

Погляди Дж.Кейнса щодо ефективного попиту. Сутність теорії ефективного попиту Дж.Кейнса

2011-09-27

Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання. Дослідження ринку перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції. Освоєння виробництва нової продукції: поняття, види, закономірності управління процесом

2011-09-29

Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. Мито і митні збори як засіб регулювання економіки. Економічні методи державного регулювання економіки

2011-10-07

Оцінка можливостей застосування теорії інституціоналізму в сучасній економіці України. Історичні передумови та особливості методології інституціоналізму

2011-10-08

Підсумки першої світової війни. Економічні причини Першої світової війни

2011-10-09

Міжнародні системи сертифікації продукції. Поняття якості та її оцінка

2011-10-09

Регулювання ціни на ринках як фактор виробництва в України. Ринок капіталу та його ціна – ставка відсотку

2011-10-09

Економічна оцінка можливих наслідків втрати економічної інформації. Потенційні викрадачі комерційних секретів

2011-10-09

Виробництво освітніх послуг в Україні. Приватні блага, їх відмінність від суспільних благ. Суспільні та приватні блага: порівняльний  аналіз

2011-10-11

Види і форми соціальних гарантій населенню та джерела їх фінансового забезпечення. Формування і напрями використання прибутку підприємства

2011-10-14

Економічна система України: проблеми та основні напрямки розвитку. Теоретико-методологічні аспекти поняття економічної системи

2011-10-19

Охарактеризувати переваги та недоліки економіки перехідного періоду. Впровадження інновації як стимул розвитку виробництв.Підприємництво та його зміст. Основні види підприємницької діяльності. Якими рисами потрібно володіти для ефективного підприємництва. Розкрити зміст міжнародних економічних відносин України

2011-10-19

Глобальні проблеми розвитку світової економіки. Міжнародна економіка науково – технічна інтеграція: значення та причини розвитку

2011-10-20

Аналіз монопсолістичного ринку праці в Україні (зробити аналіз по регіонах). Наслідки монополізації ринків ресурсів та її державне регулювання. Монополія на ринку природних ресурсів. Монополія на ринку праці. Роль профспілок на ринку праці

2011-10-21

Політика в різних секторах економіки. Правове середовище європейського бізнесу. Засади промислової політики. Виклики європейській промисловості. Єдиний ринок та промислова політика. Ділове середовище. Фінансування підприємств

2011-10-24

Основні методи регулювання інфляції. Вітчизняний і зарубіжний досвід долання інфляції. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. Підходи до розгляду інфляційних процесів. Методи регулювання інфляції в Україні

2011-10-24

Конкурентні умови на різних ринках ніколи не бувають однаковими, а процеси конкуренції на них аналогічні. Це продемонстрував професор Майкл Портер з Гарвардської школи бізнесу: - стан конкуренції в галузі є результатом дії п'яти конкурентних сил.

2011-10-27

Малий та середній бізнес здійснюється шляхом створення розгалуженої системи малих підприємств. Майбутнє МСБ прямо визначається можливостями розвитку реального виробництва і формування тісних коопераційних зв’язків малих і великих підприємств. Як свідчить іноземний досвід, у розвиненій ринковій економіці значна, якщо не домінуюча, частина малих фірм так або інакше знаходиться в сфері впливу великих підприємств

2011-10-27

У деяких країнах критеріями виділення малих підприємств, крім чисельності працівників, слугують й об'ємні показники. Наприклад, в Японії до категорії малих і середніх підприємств у галузях оборонної промисловості, в будівництві, на транспорті, у зв'язку, комунальному господарстві відносяться юридичне самостійні компанії. Види малих підприємств

2011-10-27

Шляхи, показники і рушійні сили економічного зростання. Роль і значення НТР. Розвиток сутнісних сил людини. Два підрозділи суспільного виробництва. Рух валового суспільного продукту в простому та розширеному відтворенні. Умови реалізації. Суспільне відтворення як характеристика динаміки суспільного виробництва, його типи, умови  і критерії оптимізації

2011-10-30

Акціонерна власність в Україні у сучасних умовах. Переваги і недоліки акційної форми власності. Економічний зміст акційної форми власності

2011-10-30

Злиття та поглинання в Україні. Активізація процесів злиття та поглинання на сучасному етапі. Сутність великих корпорацій та передумови їх виникнення

2011-10-31

Проблеми та перешкоди на шляху до розвитку конкуренції в Україні. Аналіз законодавчої бази щодо розвитку конкурентного середовища та обмеження монополій. Досконала та недосконала конкуренція. Конкуренція як категорія ринкової економіки

2011-10-31

Визначення впливу монополій на економіку та її монополізації. Монополія та її основні форми. Встановлення монополії на ринку. Поняття та розвиток монополій

2011-10-31

Умови виникнення ефективного функціонування ринку.Різноманітність форм власності та видів господарювання.Сутність ринку, об’єкти та суб’єкти ринку.Основні функції ринку

2011-10-31

Моделі перехідної економіки та їх практична реалізація. Наявність у перехідній економіці особливих-перехідних економічних форм. Особливий характер суперечностей у перехідній економіці.  Особливий характер неврівноваженості перехідної економіки

2011-11-06

Проблеми функціонування господарської системи та загальна характеристика нового кейсіанства у 80-ті рр.ХХ ст. Розвиток корпоративної форми господарства та їх відображення  у економічній думці у другій половині ХХ ст. Розвиток економічних систем змішаного типу та його відображення в економічній думці у другій половині XX століття

2011-11-09

Томас Мор як засновник утопічного соціалізму. "Утопія" Т.Мора. Утопічні  вчення  ХVI ст. пов’язані перш  за  все  з  працями англійського гуманіста Томаса Мора та італійського монаха  Томмазо Кампанелли

2011-11-13

Організація господарства. Господарювання в Київській Русі. Начала і джерела вивчення української управлінської думки

2011-11-14

Версальська мирна угода та її економічні аспекти. Підсумки першої світової війни. Економічні причини Першої світової війни. Після Першої світової війни розвинені країни були заклопотані проблемами розподілу територій, завоювання ринків і утвердження на них, розв'язанням політичних проблем

2011-11-14

Потенційні викрадачі комерційних секретів. Економічна оцінка можливих наслідків втрати економічної інформації. Що стосується використання понять «ділові секрети», «виробничі секрети», «торгівельні секрети» тощо, в Україні законодавцем визначено, що всі ці види секретів можна об’єднати в один узагальнюючий термін – комерційна таємниця, що і знайшло своє закріплення на законодавчому рівні

2011-11-14

Виробництво освітніх послуг в Україні. Пропозиція суспільних благ державою. Види суспільних благ. Особливості формування попиту на суспільні блага. Приватні блага, їх відмінність від суспільних благ. Суспільні та приватні блага: порівняльний аналіз

2011-11-15

Економічні школи про соціально-економічну ефективність форм власності. Еволюція акціонерної власності та її місце в сучасній економіці. Специфічна діяльність та організація акціонерних товариств в Україні. Позитивні та негативні риси акціонерних товариств

2011-11-16

Поняття і сутність логістики. Сучасна концепція логістики. Мета, завдання та функції логістики як інструменту ринкової економіки. Види логістики

2011-11-17

Засади формування кредитно-промислової політики в процесі ринкових перетворень. Кредитно-промислова політика – чинник економічного зростання. Українська економіка вже дістала того моменту свого розвитку, коли питання безпосередньої ролі держави в управлінні економічним життям науково обґрунтовані

2011-11-17

 Державні заходи спрямовані на підвищення конкуренції спроможності підприємств. Аналіз монополії в сучасних умовах господарювання монополістичними  організаціями на прикладі Київстар та МТС. Державне регулювання монополії та конкуренції в Україні

2011-11-17

Економічна система України: проблеми та основні напрямки розвитку. Формаційний підхід і класифікація типів економічних систем. Класифікація економічних систем та її критерії. Загальний економічний закон розвитку економіки

2011-11-17

Експертні методи прийняття рішень у стратегічному виборі передбачають врахування суб'єктивних суджень експертів про відповідність кожної альтернативної стратегії параметрам стратегічного вибору, про оптимальний варіант відбору та про майбутній стан підприємства в разі реалізації обраної стратегії

2011-11-19

З якими державами межує Україна і які має з ними економічні відносини. Охарактеризувати переваги та недоліки економіки перехідного періоду. Які основні психологічні типи людей ви знаєте. Як це потрібно враховувати в їх трудовій діяльності. Підприємництво та його зміст. Основні види підприємницької діяльності. Якими рисами потрібно володіти для ефективного підприємництва

2011-11-19

Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні. Типи інфляційного процесу. Основні фактори інфляційного процессу. Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки

2011-11-19

Сучасні теорії “трансформації капіталізма”. Принцип “невидимої руки” в економіці. Доктрина “невидимої руки” Сміта пояснює, чому результат діяльності ринкового механізму є таким впорядкованим

2011-11-19

Маркетингова логістика та товарорух. Попит на товари. Вимірювання та регуювання попиту на ринку. Іноді чинники, що впливають на попит, зводяться лише до цінових, тобто визнається тільки вплив рівня цін на зміни у попиті

2011-11-19

Міжнародна економіка науково – технічна інтеграція: значення  та причини розвитку. Глобальні  проблеми розвитку світової економіки.  До найважливіших видів МНТВ належать: патентні відносини, ліцензійні відносини, відносини з приводу “ноу-хау”.

2011-11-20

Приймальний відділ його поняття та функції. Порядок зберігання товару на складі, контроль строків зберігання медичних товарів. Особливості зберігання наркотичних і отруйних речовин. Контроль якості товару, який надходить. Особливі випадки приймання товару

2011-11-20

Фритредерство: сутність, переваги та недоліки. Проблеми формування заощаджень в Україні. Розмежування заощаджень на номінальні та реальні відбувається за умов інфляції, тому що втрачається можливість виконання грошима функції засобу нагромадження

2011-11-20

Перспективи розвитку державного регулювання в Україні. Економічні функції держави та форми державного регулювання. Втручання держави в економіку протягом історії. Необхідність державного втручання в економіку

2011-11-20

Майкл Портер прийшов до висновку, що подолання природних труднощів (наприклад, викликаних несприятливими природними умовами) при правильній стратегії приводить до зростання конкурентних переваг. Тобто в процесі подолання труднощів виробляється технологія, за допомогою якої подібні проблеми можна долати і в інших країнах, де вони менше виражені

2011-11-20

Майбутнє МСБ прямо визначається можливостями розвитку реального виробництва і формування тісних коопераційних зв’язків малих і великих підприємств

2011-11-20

Види малих підприємств. У деяких країнах критеріями виділення малих підприємств, крім чисельності працівників, слугують й об'ємні показники. Істотно впливає малий бізнес на формування конкурентного середовища, що для нашої високомонополізованої економіки має першочергове значення

2011-11-20

Шляхи, показники і рушійні сили економічного зростання. Роль і значення НТР. Розвиток сутнісних сил людини. Два підрозділи суспільного виробництва. Рух валового суспільного продукту в простому та розширеному відтворенні. Умови реалізації

2011-11-21

Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня. Сутність, форми і показники рівня спеціалізації і кооперування виробництва. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування виробництва

2011-11-21

Пропозиція товару на ринку. Графік пропозиції. Приклад розрахунку рівноважної ціни на умовному ринку. Поняття «ринкова рівновага» та основні постулати теорії рівноваги. Проблеми ринкової рівноваги та шляхи їх вирішення

2011-11-21

Акціонерна власність в Україні у сучасних умовах. Переваги і недоліки акційної форми власності. Економічний зміст акційної форми власності. Акціонерна компанія – основна форма організації великих, частини середніх та малих підприємств. Акціонерна компанія – компанія, власність якої формується внаслідок злиття капіталів її засновників

2011-11-21

Злиття та поглинання в Україні. Активізація процесів злиття та поглинання на сучасному етапі. Сутність великих корпорацій та передумови їх виникнення

2011-11-23

Визначення впливу монополій на економіку та її монополізації.  Причини появи та існування монополій. Встановлення монополії на ринку. Монополія та її основні форми

2011-11-23

Різноманітність форм власності та видів господарювання. Умови виникнення ефективного функціонування ринку. Сутність ринку, об’єкти та суб’єкти ринку. Теоретичні засади визначення ринку

2011-11-23

Моделі перехідної економіки та їх практична реалізація. Наявність у перехідній економіці особливих-перехідних економічних форм. Особливий характер суперечностей у перехідній економіці. Особливий характер неврівноваженості перехідної економіки

2011-11-23

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. Загальна ринкова рівновага досягається в результаті подолання незбалансованості окремих, але взаємозалежних ринків

2011-11-27

Вимоги до розробки договорів. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України. Характеристика основних видів господарського договору. Теоретико-методологічна засади господарського договору

2011-12-04

Використання теорії М.Тугана-Барановського в сучасному економічному розвитку. Внесок Туган-Барановського у розвиток світової економічної думки. Основні положення теорії промислових криз М.Тугана-Барановського

2011-12-09

Розвиток, труднощі та перспективи становлення малого та середнього бізнесу в Україні в 90-ті роки. Напрямки державної підтримки малого та середнього бізнесу.Юридичне забезпечення розвитку та підтримки малого та середнього підприємництва

2011-12-10

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.Антимонопольного комітет України як основний державний орган контролю за додержанням економічної конкуренції

2011-12-11

Стан та завдання щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання зайнятості в Україні.Інституційно-організаційне та правове забезпечення функціонування ринку праці.Рекомендації автора щодо шляхів подолання безробіття в Україні

2011-12-12

Поняття підприємства, його завдання і основні ознаки.Характерні ознаки і властивості підприємства, як виробничої системи. Головне завданняпідприємства – повне і своєчасне задоволення потреб споживачів, яке являється вищим змістом і нормою діяльності трудового колективу

2011-12-14

Взаємодія рибництва із суміжними спеціальностями, переробні підприємства.Характеристика основних об’єктів, що застосовуються при відтворенні водних біоресурсів.Видатні вчені України, що зробили значний внесок у розвиток науки і виробництва рибогосподарської галузі

2011-12-19

Державне регулювання розподілу доходів та система соціального захисту.Крива Лоренца у поясненні нерівності доходів.Теорія сукупних доходів населення і соціальна політика держави.Доходи населення, їх види та джерела формування

2011-12-24

Правова характеристика відносин, що виникають в сфері державного регулювання господарської діяльності.Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності.Засоби державного регулювання господарської діяльності

2011-12-25

Поняття та система показників динаміки суспільного виробництва. Типи економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного розвитку країни.Процес використання кредитних ресурсів. Принципи кредитування.Форми кредиту і особливості їх використання в діяльності господарств

2011-12-25

Сутність та стратегічні пріоритети детінізації української економіки.Шляхи подолання тінізації економіки та її особливості в Україні.Діалектика виникнення, структура та теоретико-методологічний інструментарій дослідження тіньової економіки

2011-12-26

Мікроекономічний та макроекономічний рівні досліджень.Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.Сучасні методи дослідження економічної теорії.Предмет, об`єкт, закони та інструменти економічної теорії

2011-12-29

Промисловий переворот в Україні (XIX ст.): хід, етапи становлення, особливості розвитку.Формування політичної економії в Україні в останній третині ХІХ-го початку XX ст.Предмет і метод економічної історії та історії економічних учень. Функції курсу

2014-01-03

Необхідність та методи обмеження монополізації ринків в Україні.Особливості формування монопольних цін на ринку мобільногозв`язку.Наслідки монополізації і антимонопольне регулювання

2014-01-03

Функції економічної теорії та її роль в перебудові економіки України.Методи пізнання економічної науки.Питання предмету економічної теорії є дискусійним в економічній науці. Різні школи по-різному визначають предмет економічної теорії

2014-01-30

Інвестиції компаній вInternet. Майбутнє Internet-бізнесу в Україні. Проблемі торгівлі та бізнесу в Internet

2014-02-10

Пенсійне забезпечення. Соціальна ринкова економіка як особливий тип господарської системи.Чисте (класичне) товарне господарство на певному етапі суспільного розвитку виявилось не досить ефективним в економічному, і особливо в соціальному аспекті

2014-02-18

Теоретико-методологічні аспекти обліку витрат на ремонт основних засобів.Економічна сутність ремонту і джерел його відшкодування.Загальні положення відображення в бухгалтерському обліку витрат на поліпшення та ремонт власних основних засобів.Ремонт і технічне обслуговування основних засобів

2014-02-18

Основні етапи підготовки курсових та дипломних робіт. Предмет науки. Предметом науки є пов'язані між собою форми руху матерії або особливості їх відображення у свідомості людей

2014-02-18

Розкрити взаємозв'язок менеджменту, маркетингу, економіки з предметом підприємництва. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні і закордоном

2014-02-18

Визначення монопольного становища.Умови й особливості виникнення монопольного становища.Типологія ринку

2014-02-21

Тарифне і нетарифне регулювання, квотування, ліцензування експорту та імпорту.Тести.Митний тариф - це систематичний перелік митних зборів при імпорті, а інколи і при експорті, з тієї чи іншої країни

2014-02-22

Задоволення інформаційних потреб української економіки в умовах глобалізації.Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України.Проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні.Теоретико-методологічні основи інформаційних відносин

2014-02-22

Роль і місце інформаційних систем в управлінні економікою.Основна характеристика та класифікація інформаційних систем

2014-02-22

Критичний аналіз поглядів сучасних економістів щодо предмета економічної теорії.Основні точки зору на предмет економічної теорії

2014-02-22

"Політекономіка й економікс" - єдність й розбіжність наукових спрямувань.Аналіз категорії "товар", товарного виробництва, природи і походження грошей, їхні функції в творчості А.Сміта, Д.Рікардо, К. Маркса: порівняльна характеристика.Яке місце належить історії економічних вчень в системі економічних теоретичних знань?

2014-02-23

Поняття та порядок створення аудиторських фірм.Права та обов'язки аудиторів та аудиторських фірм в Україні

2014-02-23

Державний устрій: законодавча, виконавча, судова влада; грошова одиниця.Загальна характеристика державного регулювання економіки, Місце країни у світовій економіці.Антимонопольне регулювання. Забезпечення конкурентного середовища.Державне регулювання основних сфер господарської діяльності (промисловості, АПК, будівництва, торгівлі)

2014-02-23

Саме регулювання ринку повинно становити левову частку того, чим сьогодні необхідно займатися уряду України. За цього не повинно скластися таке становище, коли державне регулювання буде спрямоване тільки на державний сектор економіки

2014-02-23

Шведська модель належить до соціал-демократичних, а не соціальних ринкових економік. Для скандинавської моделі характерна активна запобіжна соціальна політика, розуміння соціального добробуту як мети економічної діяльності країни

2014-02-24

Ринок і його сутність.Спеціалізація функцій ринку.Принципи класифікації ринків

0000-00-00

Умови договору про закупівлю.Маркетингове управління закупівельною діяльністю у торговельних підприємствах

0000-00-00

Конкурентні стратегії та впливовість конкурентних сил.Базові конкурентні стратегії Портера.Поняття та розробка конкурентних стратегій на ринку.Ознаки ринку, механізм його функціонування

0000-00-00

Сутність та напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників.Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу.Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності.Перепідготовка працівників в організації

2014-03-06

Основи економічної безпеки держави. Сутність та організаційно–правові відносини оперативної та правоохоронної непроцесуальної (оперативно – розшукової) і процесуальної (слідчої, досудової ) діяльності

2014-03-09

Формування товарного асортименту.Шляхи вдосконалення методів формування товарного асортименту.Структура і характеристика товарного асортименту

2014-03-07

Загальні принципи якісного аналізу ризику.Сутність якісного аналізу ризиків

2014-03-09

Класифікація використання економічної термінології. Засоби вираження спеціальних категорій, понять. Спеціальна лексика економічної галузі поєднує у своєму складі не лише терміни, але й номенклатурні одиниці

2014-03-10

Особливості німецької економічної моделі.Грошова, економічна та соціальна реформи у Німеччині після Другої світової війни.Стан Німеччини після закінчення Другої світової війни

2014-03-10

Розвиток акціонерних товариств в Україні.Акції та їх види.Види акціонерних товариств.Суть та особливості акціонерної форми підприємства

2014-03-10

Піраміда потреб Маслоу.Теорія мотивації Абрахама Маслоу.Сутність ієрархії потреб за А.Маслоу

2014-03-10

Аналіз наукового тексту (Синтаксис, морфологів). Аналіз наукової статті (ідея, проблематика, актуальність)

2014-03-10

Основні форми і способи забезпечення інформаційної безпеки.Основні принципи забезпечення захисту економічної інформації.Система економічної інформації та її захист

2014-03-10

Економічна інформація її види та властивості.Структуризація економічної інформації.У конкретній управлінській діяльності (планування, бухгалтерський облік тощо) застосовують різні специфічні інформаційні структури, подані у відповідній формі (планові завдання, облікова, звітна документація тощо)

2014-03-10

Сучасний стан розвитку та ринок локальних інформаційних систем. Порівняльна характеристика, функціональні можливості та особливості системи. Автоматизовні інформаційні технології в банківській діяльності

2014-03-10

Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні.Системи ефективності електронного бізнесу.Електронний бізнес та основні його види

2014-03-11

Основні концепції теоріі „недосконалої конкуренції” Дж. Робінсон. Теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон.Новаторство Дж. Робінсон полягало у тому, що процес ціноутворення розглядався за умови, коли кожен виробник виступає як монопольний володар свого власного продукту

2014-03-11

Метод Монте-Карло. Сутність методу "дерева рішень". Для побудови "дерева рішень" аналітик визначає склад і тривалість фаз життєвого циклу проекту

2014-03-12

Поняття та сутність товар. Основні види товару. Класифікація товарів широкого споживання

2014-03-12

Фінансовий механізм, його складові.Особливості фінансів підприємств різних форм власності.Фінансова політика в умовах переходу до ринкової економіки

2014-03-12

Теорія торгового балансу пізнього меркантелізму. Теоретичні основи критики меркантилізму. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах

2014-03-12

Механізм використання економічних законів. Механізм дії економічних законів. Сутність економічних законів ринкової економіки

2014-03-12

Аналіз методів оцінки ризику. Основна характеристика методів оцінки ризику. Ідентифікація фінансових ризиків полягає у виявленні всіх видів можливих ризиків, пов'язаних з кожною конкретною операцією

2014-03-13

Інструменти державного регулювання фінансових потоків. Основи регулювання фінансових потоків. Структура платіжного балансу в міжнародній статистиці однакова як для його дохідної, так і для видаткової частини

2014-03-14

Методи нарахування амортизації основних засобів. Перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань. При аудиторській перевірці слід враховувати, що законодавством передбачений різний порядок визначення балансової вартості для першої, другої та третьої груп

2014-03-14

Особливості ціноутворення на олігополістичному ринку. Модель Курно. Демпінг як форма цінової політики та антидемпінгове регулювання. Умови встановлення цін на монопольному ринку

2014-03-14

Принципи диференціації цін. Види (класифікація) цін. Визначення системи цін. Цінові знижки

2014-03-14

Економічна криза в Україні. Особливості, наслідки та фактори стабілізації. Економічні цикли, їх класифікація. Фази економічного циклу. Сучасні теорії економічних криз

2014-03-14

Характеристика кошторису витрат. Групування витрат за статтями калькуляції.Витрати виробництва та собівартість продукції

2014-03-14

Розподіл доходів в хедж-фонді. Головні особливості розвитку хедж-фондів. Сутність та структура хедж-фондів

2014-03-15

Використання методу аналогій. Сутність методу аналогій в оцінюванні ризику. Фінансові ризики є невід'ємною характеристикою фінансових рішень

2014-03-15

Визначте соціокультурні чинники структурного безробіття у Вашому регіоні, та які заходи необхідно вжити для його зменшення. Надайте характеристику марксистській школі соціології праці, наведіть приклади

2014-03-29

Рішення в області товарної політики є очолюючими в рамках загальної маркетингової стратегії підприємства. Це зв'язано з тим, що товар служить ефективним засобом дії на ринок, головною турботою підприємства і джерелом отримання прибутку

2014-03-31

Конкуренція, як форма функціонування товарно-ринкового господарювання. Аналіз конкурентів і конкурентної стратегії підприємств. Методи відкритої цінової конкуренції

2014-04-09

Зарубіжне інвестування: значення для України.Іноземні інвестиції як фактор економічного зростання в Україні.Поняття інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності

2014-04-09

Історія розвитку та особливості функціонування товарних бірж в Україні.Організаційна характеристика діяльності товарних бірж.Проблеми та перспективи розвитку товарних бірж

2014-04-10

Особливості затратних методів ціноутворення.Пасивне ціноутворення - це установлення цін строго на основі затратного методу або тільки під впливом цінових рішень конкурентів

2014-04-10

Фізико-хімічні основи переробки пластмас.Класифікація пластмас.Сировина та властивості пластмас

2014-04-13

Економічний інтерес, його об’єкт та функції. Споживання — кінцева мета виробництва.Економічні суперечності джерело соціально-економічного прогресу

2014-04-14

Ідеї стокгольмської школи та її внесок у розробку "шведської моделі " економіки

2014-04-14

Господарство України в роки другої світової війни.Альтернативи повоєнного економічного розвитку. Основні напрями повоєнної відбудови народного господарства України. Відбудова та перебудова народного господарства в західних областях України

2014-04-14

"Загальна теорія зайнятості, відсотку і грошей" Дж.М.Кейнса. Погляди Варрона у трактаті "Про сільське господарство". Починаючи з Кейнса, проблема факторів, що визначають величину споживання та нагромадження як основних компонентів національного доходу, взаємозв'язок між ними та національним доходом виступають на перший план

2014-04-14

Спрямованість структуризації економіки.Поняття структуризації економіки

2014-04-14

Проаналізувати значення завершення колоніального розподілу світу в останній третині XIX ст.Розкрити значення та результати утворення національних держав у Західній Європі.Дати характеристику Віденської системи міжнародних відносин та дослідити еволюцію політики європейських країн в першій половині XIX ст

2014-04-14

Роль та місце корпорацій в сучасному суспільстві.Постійну ділову групу, внутрішні стосунки в якій мають мікрополітичний характер, можна назвати корпорацією

2014-04-14

Логістична система– це організаційно-господарський механізм управління матеріальними та інформаційними потоками

2014-04-15

Проблеми вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні.Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії.Кон’юнктурна теорія грошей М. Туган-Барановського

2014-04-16

Організація участі на виставках та ярмарках.Роль та функції виставок та ярмарків у маркетинговій політиці підприємства

2014-04-16

Поняття, задачі, методи та напрями застосування аналізу беззбитковості.Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів. Багатономенклатурні задачі в системі моделювання запасі. Класифікація номенклатур. Системний підхід і аналіз як основа прийняття управлінських рішень

2014-04-18

Проблема переходу України до ринкової економіки.Передумови переходу до ринкової економіки.Різноманітність форм переходу до ринкової економіки

2014-04-20

Форми і методи залучення, професійного добору і наймання персоналу.Джерела організації наймання та добору персоналу.Етапи залучення й добору персоналу

2014-04-20

Грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності підприємств. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи.Грошовий оборот і система розрахунків на підприємстві

2014-04-20

Сутність державного і договірного регулювання заробітної плати. Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Теоретико-методологічна аспекти заробітної плати

2014-04-21

Характеристика основних галузей економіки.Особливості зовнішньоекономічних зв'язків Японії.Економічні закономірності та особливості розвитку Японії

2014-04-21

Мета і задачі перспективного, поточного, оперативного і ситуаційного аналізу.Класифікація і характеристика видів економічного аналізу.Факторні моделі економічного аналізу

2014-04-22

Об’єкти фінансових відносин за різних умов економічного розвитку. Характеристика об’єктів фінансових відносин

2014-04-23

Концепція економічної рівноваги Вальраса.Л.Вальрас. Створення моделі загальної економічної рівноваги. Вихідні положення теоретичної системи Л. Вальраса

2014-04-24

Стійке фінансове положення підприємства є результатом вмілого, прорахованого управління усією сукупністю виробничо-господарських факторів, які визначають результати діяльності підприємства

2014-04-24

Виникнення економічної науки.Етапи розвитку економічної теорії.Сучасні економічні теорії

2014-04-24

Роль економічної теорії у сучасному житті.Сутність економічної теорії та її значення

2014-04-24

Собівартість продукції — це основний якісний показник роботи підприємства. Її рівень відбиває досягнення та недоліки роботи як підприємства в цілому, так і кожного структурного підрозділу

2014-04-24

Сущность индустриализации госпланов пятилетки, економические программы. Причины индустриализации, Сталин и его роль в индустриализации. Состояние России после революции, гражданская война

2014-04-24

Й.Шумпетер про економічний аналіз та місце в ньому економічної теорії. Принципи підвищення історико-економічних процесів та явищ

2014-04-24

Характерні риси науково-технічної революції. Початок та становлення науково-технічного процесу в 50-ті роки ХХ ст. Поняття і основні етапи науково–технічного прогресу

2014-04-25

Загальна характеристика основних ринків економіки. Оосбливості взаємодії ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій. Пропонування і рівновага на ринках інвестицій, товарів та грошей

2014-04-25

Стратегії та завдання організації. Місія та цілі туристичної організації

2014-04-25

Теорія порівняльних переваг базується на тих самих припущеннях, що і теорія абсолютних переваг, використовуючи додатково поняття альтернативних витрат

2014-04-25

Характеристика основних типів національних моделей ринкової економіки. Модель ринкової економіки в умовах України. Визначення моделей ринкової економіки

2014-04-26

Природні монополії: економічна природа та форми вияву.Сучасні тенденції та проблеми регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.Особливості формування природних монополій в Україні

2014-04-26

Особливості вітчизняної моделі економічної системи.Моделі адміністративно-командної економіки.Моделі змішаної економіки

2014-04-26

Поняття та сутність тривалості виробничого циклу та шляхи його скорочення.Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу

2014-04-26

Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення

2014-04-26

Попит на фактори виробництва і пропозиція факторів виробництва, їх особливість.Сучасна економічна теорія та розвиток економічної думки в Україні.Предмет та функції економічної теорії

2014-04-26

Сучасні проблеми роздержавлення і приватизації в Україні. Основні шляхи демонополізації власності. Різноманітність форм власності та форм господарювання – одна з важливіших умов забезпечення характеру економіки

2014-04-26

Вульгарна політекономія, економікс (XVIII - XIX). Погляди на природу прибутку видатних економістів. Поняття прибутку як економічної категорії

2014-04-26

Особливості ціноутворення в різних економічних системах. Механізм ціноутворення та його функціонування в умовах ринку. Теоретико-методологічні аспекти ціни в ринковій економіці

2014-04-26

Формування системи нових ринкових відносин. Умови виникнення ефективного функціонування ринку та його функції. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Суб’єкти ринкових відносин

2014-04-26

Обмеженість виробничих ресурсів – проблема економічного вибору. Особливості обмежених виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей

2014-04-26

Проблеми й перспективи економічного районування. Особливості економічного районування України та галузей господарського комплексу. Основні принципи економічного районування території України

2014-04-27

Сировинна база хімічної промисловості України. Фактори розміщення і розвитку.Сутність, роль і місце в народногосподарському комплексі України хімічної промисловості

2014-04-27

Основні тенденції економічних війн на сучасному етапі.Глобалізація та її економічні наслідки.Поняття економічної війни та національної безпеки

2014-04-27

Неокласичні теорії економічного зростання.Еволюція неокласичних ідей у ХХ ст

2014-04-27

Зміст і завдання економічного аналізу.Основні категорії економічного аналізу

2014-04-27

Характеристика методів факторного аналізу. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

2014-04-27

Стадії технологічного циклу. Теорія життєвого циклу товарів

2014-04-27

Значення економіки у суспільному житті та виробництві. Взаємозв’язок економіки та науки як складної системи. Функції економічної теорії та її роль в перебудові економіки України

2014-04-28

Перспективи розвитку ринку бізнес- та менеджмент-освіти.Розвиток бізнес-освіти в Україні та США: порівняльний аналіз.Ринок бізнес-освіти в Україні: структура галузі та оцінка якості навчання і затребуваності спеціальностей

2014-04-28

Вітчизняний і зарубіжний досвід долання інфляції. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. Механізм виникнення інфляції та його аналіз під час кризи

2014-04-28

Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства. Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика

2014-04-28

Визначити порядок отримання дозволу на узгоджені дії. Законодавство України про захист економічної конкуренції. Загальна характеристика

2014-04-28

Напрямки подальшого розвитку економічного порядку. Досягнення зарубіжної конституційно-правової доктрини у сфері регулювання економічних відносин. Конституційний економічний порядок: проблема систематизації нормативно-правового забезпечення

2014-04-29

Сучасний стан та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні. Стратегія розвитку атомної енергетики в Україні

2014-04-29

Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки.Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства.Економічний зміст та призначення бюджету

2014-04-29

Основні вимоги і практичні рекомендації щодо підготовки й оформлення бізнес-планів.Джерела інформації для складання бізнес-плану.Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції

2014-04-29

Правові основи конкурентного (антимонопольного) законодавства. Якість як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції. Поняття й сутність конкурентоспроможності продукції

2014-04-30

Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем. Організаційні форми здійснення зовнішньоторгових операцій:торги, біржі, аукціони.Складні компенсаційні угоди

2014-04-30

Аналіз ціноутворення на конкурентному ринку в Україні (на прикладі ринку цукру).Особливості ціноутворення на монопольному ринку. Чиста (природна) монополія.Теоретичні засади ціноутворення в різних системах ринку

2014-05-01

Сутнісно-змістова характеристика підприємницької діяльності.Середовище і передумови активізації підприємницької діяльності.Вибір типу підприємства й обгрунтування цілей підприємницької діяльності

2014-05-01

Установчі збори акціонерного товариства. Створення акціонерного товариства шляхом заснування. Установчі документи акціонерного товариства. Суб’єкти права на створення акціонерного товариства

2014-05-01

Розвиток системи вільної конкуренції в ХХ ст.Особливості економіки в епоху вільної конкуренції в розвинутих країнах.Промисловий переворот і індустріалізація в Англії

2014-05-01

Особливості використання та управління виробничим капіталом на підприємстві. Основні принципи формування капіталу підприємства. Економічна сутність капіталу підприємства

2014-05-01

Механізм ринкового саморегулювання та необхідність державного втручання. Умови ринкового саморегулювання економіки та його фактори

2014-05-01

У процесі виробництва не тільки змінюється спосіб та вид виготовлення благ та послуг, але відбувається і моральне вдосконалення самої людини

2014-08-03

Перспективи розвитку ринку бізнес- та менеджмент-освіти.Ринок бізнес-освіти в Україні: структура галузі та оцінка якості навчання і затребуваності спеціальностей.Розвиток бізнес-освіти в Україні та США: порівняльний аналіз

2014-08-03

Основні види електронної комерції та їх подальший розвиток.Інструменти електронної комерції.Поняття та сутність електронної комерції

2014-08-03

Досягнення зарубіжної конституційно-правової доктрини у сфері регулювання економічних відносин.Конституційний економічний порядок: проблема систематизації нормативно-правового забезпечення.Теоретико-методологічні аспекти поняття економічного порядку

2014-08-04

Застосування моделі макроекономічної рівноваги.Новітні концепції рівноваги на макрорівні.Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги.Зародження теорії макроекономічної рівноваги

2014-08-04

Особливості та тенденції розвитку регулювання ринків, що розвиваються.Роль держави на «emerging market»

2014-08-05

Соціальне значення державного регулювання охорони природи (екології).Державне регулювання розвитку промислового виробництва

2014-08-05

Загальна характеристика організаційної та господарської діяльності підприємств готельного господарства.Сутність та значення матеріально-технічного забезпечення готельного господарства в сучасних умовах.Удосконалення організації продовольчого постачання підприємств готельного господарства

2014-08-05

Якість як основний чинник забезпечення конкурентоспроможності продукції.Правові основи конкурентного (антимонопольного) законодавства.Поняття й сутність конкурентоспроможності продукції

2014-08-06

Операції, які передбачають участь продавця в реалізації товарів, запропонованих покупцем.Угоди типу "світч", або угоди з передаванням фінансовихзобов'язань.Операції зустрічної торгівлі у рамках промислового співробітництва

2014-08-07

Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки.Функціонування капіталу в аграрному секторі.Особливості підприємницького капіталу

2014-08-07

Теоретичні засади ціноутворення в різних системах ринку.Особливості ціноутворення на монопольному ринку. Чиста (природна) монополія. Аналіз ціноутворення на конкурентному ринку в Україні (на прикладі ринку цукру)

2014-08-07

Торговельна і позичкова форми капіталу. Процент – як ціна фактору позичкового капіталу.Багатоваріантність трактувань суті капіталу в економічній науці.Кругооборот капіталу

2014-08-08

Багатостороннє регулювання є органічною складовою частиною механізму світової торгівлі, воно виступає як засіб, що сприяє обмінові матеріальними цінностями і послугами, виробничо-технічними знаннями й досвідом між національними виробниками-експортерами товарів і послуг

2014-08-09

Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права.Конституційний процес. Конституція України 1996 р.Особливості розбудови незалежної Української держави.Судова реформа

2014-08-09

Соціально-економічні процеси у поглядах І.Вишенського.Економічна думка часів Середньовіччя. Економічні медитації Станіслава Оріховського-Роксолана

2014-08-10

Особливості використання та управління виробничим капіталом на підприємстві.Основні принципи формування капіталу підприємства.Економічна сутність капіталу підприємства

2014-08-10

Механізм ринкового саморегулювання та необхідність державного втручання.Умови ринкового саморегулювання економіки та його фактори

2014-08-10

Суспільне виробництво: ознаки, форми, еволюція.Банк – установа, що акумулює грошові кошти і заощадження та здійснює кредитно-розрахункові та інші операції. Банки виникають на основі товарно-грошових відносин, і тому існують при різних суспільно-економічних формаціях

2014-08-11

Методика оцінки ефективності вибору методів платежів і форм розрахунків за експортно-імпортними операціями. Умови здійснення експортно-імпортних операцій господарюючими суб’єктами і організація міжнародних розрахунків.Економіко-організаційний механізм розрахунків за експортно-імпортними операціями

2014-08-11

Середню відстань перевезень визначають для кожного виду вантажів. Вона залежить від місця розташування господарства відносно основних точок його зовнішніх зв’язків, внутрішньогосподарського розміщення підрозділів, галузей

2014-08-11

Сучасна психолого-педагогічна модель викладача вищої школи та передумови її формування.Характеристика викладачів-лідерів та їхні якості.Типологія особистості викладача вищої школи

2014-08-11

Ставки податку на прибуток, пільги щодо податку, об’єкт оподаткування, порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки і порядок сплати та зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону

2014-08-11

Світовий досвід детінізації національної економіки та напрями його використання в Україні.Генезис і соціально-економічні наслідки тіньової економіки. Особливості тіньової економіки в Україні

2014-08-11

Экономическая теория изучает общие закономерности поведения людей и экономической системы в целом в процессе производства, обмена, распределения и потребления благ в условиях ограниченности ресурсов

2014-08-11

Пропозиції щодо удосконалення постачання товарів у ресторанному господарстві «Європа».Теоретико-методологічні аспекти постачання товарів в ресторанному господарстві.Визначення потреби у постачанні продуктів у ресторанному господарстві.Управління складським господарством підприємства

2014-08-12

Формування і розвиток теорії постіндустріального суспільства та сучасна поляризація світу.Специфіка оновлення постіндустріальної соціально-господарської системи.Особливості постіндустріальної економіки

2014-08-12

Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економіці України.Організаційні форми та конструкції корпоративних структур.Стратегії міжнародних компаній на глобальних ринках та формування корпоративних структур

2014-08-12

Державне регулювання природокористування.Державний бюджет.Чинники економічного росту

2014-08-13

Класичні моделі економіки.Повна кейнсіанська модель.Особливості економічних моделей

2014-08-13

Моделювання ціноутворення та оптимізація прибутку при реалізації інформаційних продуктів та послуг. Види інформаційних продуктів і послуг. Ціни і цінова політика інформаційної діяльності

2014-08-13

Інноваційні чинники формування експортного потенціалу та соціально-економічна ситуація в регіоні.Експортний потенціал України та її місце в системі світового господарства.Теоретико-методологічні аспекти поняття експортного потенціалу України

2014-08-30

Поняття та основні функції соціального капіталу, його роль у суспільстві.Еволюція торговельного капіталу (власності) у сучасних умовах.Сутність торговельного капіталу і торговельного прибутку

2014-09-08

Питомі характеристики енергетичного потенціалу вітру на території України.Питання розробки і використання вітроенергетичних установок невеликої потужності

2014-09-11

Акціонерні товариства як організаційна форма існування акціонерного капіталу.Роль та місце акціонерних товариств в економіці України.Історичні умови виникнення та сутність акціонерного капіталу

2014-09-12

Рекреаційні та туристичні ресурси Центральної Європи.Природні ресурси Центральноєвропейського регіону. Характеристика Центральноєвропейського регіону як туристичного об’єкту

2014-09-14

Штрихове кодування інформації. Поняття, призначення, структура сучасних штрих кодів.Склад інформаційного забезпечення АІС управління трудовими ресурсами.Основні поняття теорії систем. Властивості та класифікація систем

2014-09-14

Проблеми та негативні наслідки урбанізованого розселення.Проблеми народоселення. Соціальні проблеми.Поняття про урбанізацію та урбанізоване розселення

2014-09-14

Критерії ефективності управлінської діяльності в системі державної служби.Характеристика принципів, що забезпечують ефективність управлінської діяльності в системі державної служби.Соціально-психологічний аспект ефективності управлінської діяльності

2015-08-19

Объективная необходимость рынка вызвана всеми теми причинами, которые вызывают необходимость существования товарного производства, а именно: общественное разделение труда, полиморфизм собственности, характер труда, необходимость тесной связи с мировой экономикой путем внешней торговли, выхода на мировое экономическое пространство.

2015-08-21

Вступление России в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала кредитных отношений. Поэтому одним из обязательных условий формирования рынка является коренная перестройка денежного обращения и кредита. Главная задача реформы – максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных ресурсов и переход к преимущественно горизонтальному их движению на финансовом рынке.

2015-08-21

Еще совсем недавно понятия «безработица», «рынок труда» были для нас абстракцией, сегодня же они стали реальностью. Рынка труда в стране никогда не существовало. Юридически в Конституции СССР была провозглашена и закреплена обязательность труда в общественном производстве, фактически существовала единая государственная собственность, государство было единственным работодателем. Переход к рыночной экономике существенно изменил ситуацию.

2015-08-21

В экономике любой страны присутствует в качестве неотъемлемой составляющей некоторая ее часть, которая не укладывается в рамки действующего законодательства. Это теневой сектор. Так, в США он производит 6-8% ВВП. Самый большой из развитых стран теневой сектор в Греции. Следует отметить, что на его долю здесь приходится 29% ВВП.

2015-08-21

Целью любого бизнес-проекта является получение прибыли. При этом на стадии планирования будущего проекта следует оценить все расходы, связанные с его реализацией. В данном пункте будем рассчитывать временные и экономические затраты, которые пошли на разработку проекта.

2015-08-21

Этот принцип закреплен Гражданским кодексом Российской Федерации, согласно ст. 288 которого жилые помещения предназначены для проживания граждан, а осуществление прав собственника по владению, пользованию и распоряжению ими должно производиться в соответствии с целевым назначением этих объектов недвижимости .

2015-08-21

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Более полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производственных мощностей предприятия, материальных и трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

2015-08-21

Безубыточность – такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков. Как известно, прибыль является основным источником собственных средств фирмы. Показатель прибыли рассматривается в экономических дисциплинах, с одной стороны, как результат деятельности фирмы, с другой стороны, как основа (источник) дальнейшего развития.

2015-08-25

Оптовая торговля охватывает всю совокупность товарных ресурсов, являющихся как средствами производства, так и предметами потребления.

При оптовой торговле товар закупается крупными партиями. Оптовая торговля не связана с реализацией продукции конкретным конечным потребителям, т.е. она позволяет изготовителям с помощью посредников сбывать товар с минимальными непосредственными контрактами с потребителями. На товарном рынке оптовая торговля представляет собой активную часть сферы обращения.

2015-08-25

В условиях рыночных отношений целью любого предприятия осуществляющего коммерческую деятельность является получение прибыли, причем не просто прибыли, а ее максимально возможного значения.

2015-08-25

По мере продвижения современных субъектов хозяйствования к рыночным отношениям, необходимость их финансовой диагностики и анализа становиться актуальной.

Анализ – познавательная процедура по разбору, рассуждению или разложению явления на составные части; процедурой, обратной анализу, является синтез, с которым анализ часто сочетается в практической или познавательной деятельности.

2015-08-26

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) является одним из видов экономического анализа, но в силу своих специфических особенностей и значения заслуживает самостоятельного рассмотрения.

2015-08-26

Последнее десятилетие двадцатого века было весьма значительным для России. Начавшийся в конце восьмидесятых годов процесс трансформации централизовано планируемой экономике и постепенная замена ее рыночными отношениями медленно, с великими трудностями и противоречиями, но все же начали набирать обороты. Были созданы первые реально самостоятельные предприятия, существенно расширились возможности выхода отечественных компаний на международные рынки, начал зарождаться рынок капитала, подвергалось коренной реконструкции банковская система страны.

2015-08-26

В современных условиях рыночной экономики предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической активности, ибо его начальный этап связан, как правило, лишь с идеей — результатом мыслительной деятельности, впоследствии принимающей материализованную форму.

2015-08-26

Экономические ресурсы представляют собой основу для функционирования предприятия. Эффективность их использования определяет конкурентоспособность предприятия в сложившейся экономической среде. В связи с чем, анализ использования экономических ресурсов предприятием приобретает свою актуальность.

2015-08-26

Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является его ликвидность и платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. Платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния предприятия, его устойчивости.

2015-08-26

Последнее десятилетие двадцатого века было весьма значительным для России. Начавшийся в конце восьмидесятых годов процесс трансформации централизовано планируемой экономике и постепенная замена ее рыночными отношениями медленно, с великими трудностями и противоречиями, но все же начали набирать обороты. Были созданы первые реально самостоятельные предприятия, существенно расширились возможности выхода отечественных компаний на международные рынки, начал зарождаться рынок капитала, подвергалось коренной реконструкции банковская система страны.

2015-08-26

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении. Правда, часть предприятий и в советский период была убыточной, в промышленности примерно 20%, в сельском хозяйстве около 30%.

2015-08-26

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы обеспечить выживаемость в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые возможности, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Конкурентоспособность предприятию может обеспечить только правильное управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в распоряжении.

2015-08-29

Экономика любой страны состоит из множества отраслей: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, связи, ‎торговли и др. Но основой, фундаментом ее является все же ‎промышленность.‎

Промышленность является ведущей отраслью экономики по ‎следующим причинам:‎

2015-08-29

Наибольшее распространение на предприятиях различных форм собственности получили две формы оплаты труда: сдельная — оплата за каждую единицу продукции или выполненный объем работ и повременная — оплата за отработанное время.

2015-08-29

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости и независимости. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

2015-08-29

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) является одним из видов экономического анализа, но в силу своих специфических особенностей и значения заслуживает самостоятельного рассмотрения.

2015-08-29

Основные средства являются одной из важнейших составляющих в совокупности имущества предприятия. Обеспеченность ими в необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование являются необходимым условием повышения эффективности производства на промышленных предприятиях.

2015-08-29

Для выполнения целевых программ некоммерческой организации (НКО) следует иметь смету, рассчитанную на определенный период времени (месяц, квартал, год, несколько лет и т. п.). Об этом сказано в п. 1 ст. 3 Закона от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

2015-08-29

Экономический анализ представляет собой систему специальных знаний, направленную на повышение экономической эффективности практической деятельности человека и связанную:

2015-08-29

При определении результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия или результата использования капитала принято использовать понятия: экономический эффект и экономическая эффективность. Эффект – это результат мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве, он выражает абсолютное значение полученного результата безотносительно к затратам, которые этот результат обусловили. Определение эффективности предполагает соотношение полученного результата и затрат, проводимых для его получения.
2015-09-20

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) является одним из видов экономического анализа, но в силу своих специфических особенностей и значения заслуживает самостоятельного рассмотрения.

Под функционально-стоимостным анализом понимается метод системного исследования функций отдельного изделия или определенного производственно-хозяйственного процесса, или же управленческой структуры, направленный на минимизацию затрат в сферах проектирования, освоения производства, сбыта, промышленного и бытового потребления при высоком качестве, предельной полезности и долговечности.

2015-09-21

Последнее десятилетие двадцатого века было весьма значительным для России. Начавшийся в конце восьмидесятых годов процесс трансформации централизовано планируемой экономике и постепенная замена ее рыночными отношениями медленно, с великими трудностями и противоречиями, но все же начали набирать обороты.

2015-09-21

Последнее десятилетие двадцатого века было весьма значительным для России. Начавшийся в конце восьмидесятых годов процесс трансформации централизовано планируемой экономике и постепенная замена ее рыночными отношениями медленно, с великими трудностями и противоречиями, но все же начали набирать обороты.

2015-09-21

Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах сопряжена с многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты этой деятельности существенно возрастает с переходом к рыночной экономике.

Риски, сопровождающие эту деятельность, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятия.

2015-09-23

Заемные средства - денежные средства, полученные в виде ссуды на определенный срок.

Кредит в широком смысле — это система экономических отношений, возникающая при передаче имущества в денежной или натуральной форме от одних организаций или лиц другим на условиях последующего возврата денежных средств или оплаты стоимости переданного имущества и, как правило, с уплатой процентов за временное пользование переданным имуществом.

2015-09-23

1.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение ценных бумаг и иного имущества, составляющего имущество паевого инвестиционного фонда, и ведет учет прав на такие ценные бумаги и иное имущество обособленно от принадлежащих данному специализированному депозитарию имущества, обязательств данного депозитария как юридического лица и хозяйственных операций, которые он производил.

2015-09-24

Наибольшее распространение на предприятиях различных форм собственности получили две формы оплаты труда: сдельная — оплата за каждую единицу продукции или выполненный объем работ и повременная — оплата за отработанное время.

2015-09-24

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности выражается в финансовых результатах.

В условиях рынка каждый хозяйствующий субъект выступает как обособленный товаропроизводитель, который экономически и юридически самостоятелен.

2015-09-24

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) является одним из видов экономического анализа, но в силу своих специфических особенностей и значения заслуживает самостоятельного рассмотрения.

Этому виду анализа посвящены солидные литературные исследования монографического и практического характера, а также вузовские учебники и учебные пособия.

2015-09-25

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования.

2015-09-28

1. Функция предложения имеет вид Q=6Р-8.
Определите:
1) ценовую эластичность предложения при цене, равной 3.
2) при каких ценах предложение эластично.
3) при какой цене эластичность предложения равна 3.

2015-10-01

Достижения индустриальной экономики явно недостаточны для современного этапа динамики потребностей и потребления. Ведь при механизированном труде работник зачастую управляет одной машиной и не в состоянии стабильно обеспечивать высокое качество изделий, без чего нельзя создавать новейшую технику.

2015-10-02

Тема модели рынка совершенной конкуренции играет большую роль в понимании процессов, происходящих на современных рынках. Данная тема тем более важна для России, где рыночные отношения еще только формируются, процессы их становления и стабилизации не закончены.
2015-10-02

На фьючерсных рынках имеются два основных типа участников: хеджеры и спекулянты.Хеджерыиспользуют рынок для минимизации ценовых рисков.

2015-10-02

В настоящее время при развитии рыночных отношений значительно изменяются условия работы предприятий с учетом конкуренции, динамики внешней среды, рационального использования имеющегося потенциала, методов развития производства и многого другого. Управление производством на современном этапе не может отвечать насущным задачам экономического развития без применения вычислительной техники.

2015-10-05

Экономика отраслевых рынков – очень важный предмет изучения. Экономика отраслевых рынков изучает источники рыночной власти, фирм, ее величину, ее последствия, а также содержание и результаты антимонопольной политики государства.

2015-10-07

В финансовом учете термин затраты определяется как показатель в денежном выражении количества ресурсов, использованных для достижения определенной цели. В управленческом учете термин затраты употребляется в целом ряде различных случаев.

2015-10-08

За январь-август т.г. промышленными организациями республики произведено продукции (работ, услуг) в действующих ценах на сумму 17,5 млрд. рублей; индекс физического объема промышленного производства составил 105,1 процента.

2015-10-09

Торговля является одной из крупнейших отраслей экономики любой страны как по объему деятельности, так и по численности занятого в ней персонала, а предприятия этой отрасли являются наиболее массовыми. Деятельность торговых предприятий связана с удовлетворением потребностей каждого человека, подвержена влиянию множества факторов и охватывает широкий спектр вопросов организационно-технологического, экономического и финансового характера, требующих повседневного решения.

2015-10-09

В настоящее время мы наблюдаем широкое привлечение в сферу торговой деятельности населения, развитие конкуренции. С развитием торговли и ее современных методов, обусловленных высокими темпами развития экономики, предполагается внедрение современного оборудования и новых подходов организации коммерческой деятельности и технологических процессов на предприятии.

2015-10-09

Проблемы развития и адаптации являются основными для концепции организации как системы. На каждую систему воздействуют внешние силы, которые заставляют ее приспосабливаться к изменениям внешней среды.

2015-10-09

Перед всеми коммерческими и многими некоммерческими организациями встает задача назначения цены на свои товары и услуги. В условиях рынка ценообразование является весьма сложным процессом, подвержено воздействию многих факторов и, конечно, базируется не только на рекомендациях маркетинга.

2015-10-10

Различные корпоративные инструменты рынка ценных бумаг составляют сейчас до 10% общего объема финансовых инвестиций коммерческого банка, что очень мало для нормального эффективного развития рынка ценных бумаг. При этом на корреспондентских счетах коммерческих банков в Центральном банке постоянно находится 60-70 млрд. руб.

2015-10-11

Россия вступила в период формирования рыночных отношений. Рыночная экономика по своей сущности является средством, стимулирующим рост производительности труда, всемерное повышение эффективности производства.
2015-10-14

Беларусь, Россия и другие постсоциалистические страны в ходе экономических реформ переходят от административно-командной системы к современной рыночной экономике. Вначале преобладала точка зрения (причем и среди отечественных, и среди иностранных экономистов), что этот переход займет годы.

2015-10-16

В современных условиях выработка и реализация стратегических планов развития предприятия в целом, является одним из приоритетных направлений управленческой деятельности.

Актуальность разработки стратегических планов развития сегодня не вызывает сомнения на всех уровнях управления хозяйственно-экономической деятельностью, в нашей стране.

2015-10-16

Жизнь, как утверждали еще мыслители древности, есть движение. И, подобно живой природе, экономическая жизнь общества также находится в постоянном движении, которое проявляется во множестве постепенных количественных и качественных изменений.

2015-10-21

При скудности ресурсов нашей экономики кажется неразумным не использовать все возможные законные средства, чтобы заставить эти деньги "работать" для развития экономики и подъема благосостояния населения.
Представляется очевидным, что все основные элементы рынка коллективных инвестиций, главным из которых является коллективный инвестор, на сегодняшний день уже сложились.

2015-10-21

В дореформенный период планирование считалось центральным звеном управления как на макроуровне, так и в рамках отдельного предприятия. Советская наука детально разработала иерархическую систему планирования, охватывающую все уровни управления народным хозяйством, но сейчас многие предприятия оказались в некотором информационном вакууме: с одной стороны, обилие неупорядоченной внешней информации (часто противоречивой и неверной), с другой стороны - отсутствие систематизированных ориентиров для выбора стратегий развития.

2015-10-21

1. Воспроизводство товаров и его фазы. Общие черты производства. Факторы производства.

2. Собственность как экономическая категория. Отношения присвоения и отчуждения.

3. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Норма замещения. Бюджетные ограничения и бюджетная линия.

2015-10-21

При анализе разных типов территориально-производственных систем (хозяйство мира, региона, страны, района и т. д.) обычно приходится иметь дело с двумя видами структур - отраслевой и территориальной. И та и другая показывает соотношение различных элементов хозяйственной системы - вещественных нетерриториальных (отрасли, предприятия, производства), и тогда речь идет о ее отраслевой (компонентной) структуре, и территориальных (регион, экономическая зона, район и т. п.), и тогда рассматривается ее территориальная (региональная) структура.

2015-10-23

В современном понимании теория «человеческого капитала» - это раздел современной экономической науки, изучающий процессы накопления и использования качественных характеристик людских ресурсов; в более узком смысле - экономическая теория образования и подготовки специалистов и рабочих [Педагогический энциклопедический словарь /Под ред. Бим-Бада Б.М. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003].

2015-10-25

Организационное развитие (или развитие социальной организации) может рассматриваться на уровне социума и деловой организации, но именно во втором случае можно обнаружить связь теории и практики. Ни одна теоретическая модель не предполагает полного и точного описания реальности (что не означает отрицания объяснительной и прогностической функции теории), но и в практической деятельности едва ли можно непосредственно использовать теоретические модели.

2015-11-01

Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась, чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана.

Термин инфляция (от латинского inflatio - вздутие) впервые стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861-1865 гг. и обозначил процесс разбухания бумажно-денежного обращения. В XIX в. этот термин употреблялся также в Англии и Франции. Широкое распространение в экономической литературе понятие инфляции получило в XX веке после первой мировой войны, а в советской экономической литературе - с середины 20-х годов.

2015-11-05

Этап в развитии экономической мысли, который называют иногда «маржиналистской революцией», связан в первую очередь с введением и систематическим использованием понятия предельной полезности. Обычно в связи с этим называют имена К. Менгера, С. Джевонса и Л.

2015-11-11

Необходимость кредитных отношений в рыночной экономике общеизвестна. С одной стороны, у отдельных фирм, частных лиц и прочих участников рыночных отношений возникают временно свободные денежные средства (в связи с несовпадением времени реализации товаров и услуг и времени приобретения новых партий сырья, материалов и т.п., а также в связи с сезонным производством;),

2015-11-11

Политика проводимых в России экономических реформ затронула фундаментальные основы жизнедеятельности личности, коллективов, общества в целом: отношения собственности, управление, стимулы, интересы, право.

2015-11-11

На протяжении многих лет наша страна находилась за своеобразным занавесом, имя которому “административно-командная система”, охватывающим все сферы жизнедеятельности общества, включая каждого человека.

2015-11-11

Переход нашей экономики на рыночные отношения резко повысил значение денег. Проблемы денежного хозяйства становятся основными и в практических мероприятиях по реконструкции народного хозяйства, и в теоретических исследованиях.

2015-11-11

На современном этапе развития экономики России проблемы уровня жизни населения и факторы, определяющие его динамику становятся очень важными.

2015-11-26

С развитием рыночного хозяйства внимание экономической науки к человеку постоянно возрастало. И связано это не только с тем, что человек всегда был и остается центральной фигурой рыночной экономики.

2015-11-28

Теоретики постидустриального и информационного общества Д. Белл, П. Дракер, З. Бжезинский, А. Тоффлер, Т. Форестер и другие четверть века тому назад предвидели переход наиболее развитой части человечества к новому типу производства и общества на базе новых (особенно компьютерных) технологий.

2015-11-28

Рыночная стоимость- наиболее вероятнаяцена, по которойобъект оценкиможет бытьотчужденна открытомрынкев условияхконкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине ценысделкине отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

2015-11-28

Если последняя треть XIX в. представлена в теории Запада в первую очередь именами А. Маршалла и Л. Вальраса, то первая половина текущего столетия ознаменована формированием экономической системы выдающегося английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883—1946).

2015-11-29

Для функционирования предприятия, необходимо наличие определенных средств и источников. Основные производственные фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе производства, являются основой деятельности фирмы.

2015-11-29

В России в 90-х годах прошлого века произошла смена экономических систем: плановая экономика уступила место рыночной экономической системе.

2015-12-02

Инициатор(ы) проекта

Руководитель департамента продаж

Дата представления проекта на защиту

15.04.07

Итоговое решение проектного комитета о запуске проекта

….

Планируемая дата начала проекта

….

2015-12-02

В сфере жилищно-коммунального хозяйства России на сегодняшний день существует огромное количество правовых актов, регулирующих деятельность предприятий комплекса и регулирующих ценообразование в отрасли.

2015-12-02

Вступление Российской Федерации в переходный период к рынку обусловило усиление значения цен и ценообразования в развитии экономики страны.

2015-12-02

Взятый в начале 90-х гг. курс на развитие рыночных отношений в экономике страны, естественно, не обошел вниманием такую отрасль, как жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ).

2015-12-05

Вступление Российской Федерации в переходный период к рынку обусловило усиление значения цен и ценообразования в развитии экономики страны.

2015-12-05

1. Воспроизводство товаров и его фазы. Общие черты производства. Факторы производства.

2. Собственность как экономическая категория. Отношения присвоения и отчуждения.

2015-12-05

При анализе разных типов территориально-производственных систем (хозяйство мира, региона, страны, района и т. д.) обычно приходится иметь дело с двумя видами структур - отраслевой и территориальной.

2015-12-13

Рыночная стоимость- наиболее вероятнаяцена, по которойобъект оценкиможет бытьотчужденна открытомрынкев условияхконкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине ценысделкине отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

2015-12-13

Актуальность темы работы обосновывается тем, что безработица - сложное, многоплановое общественное явление, имеющее различные стороны и многосторонние связи с другими процессами жизни человеческого общества.

2015-12-13

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа.

2015-12-13

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа.

2015-12-13

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа.

2015-12-13

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа.

2015-12-13

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа.

2015-12-13

Автозавод при наличии свидетельства на реализацию легковых
автомобилей оптом приобрел у автофирмы запчасти и произвел из них в
марте текущего года следующие легковые автомобили:

2015-12-16

Теоретики постидустриального и информационного общества Д. Белл, П. Дракер, З. Бжезинский, А. Тоффлер, Т. Форестер и другие четверть века тому назад предвидели переход наиболее развитой части человечества к новому типу производства и общества на базе новых (особенно компьютерных) технологий.

2015-12-16

Рыночная стоимость- наиболее вероятнаяцена, по которойобъект оценкиможет бытьотчужденна открытомрынкев условияхконкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине ценысделкине отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

2015-12-16

Если последняя треть XIX в. представлена в теории Запада в первую очередь именами А. Маршалла и Л. Вальраса, то первая половина текущего столетия ознаменована формированием экономической системы выдающегося английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса (1883—1946).