Екологія
2010-10-25

Сучасні екологічні проблеми, що постають перед суспільством. Викиди в атмосферу. Спустелювання. Екологічний моніторинг. Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі. Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем. Суперечливість сучасного природокористування. Генезис екологічної кризи. Діяльність ООН щодо поліпшення екологічної ситуації у світі.

2010-12-07

Вплив шкідливих речовин на організм людини. Санітарні норми. Важкі метали та їх вплив на організм людини. Водні  ресурси. Забруднення геологічного середовища кадмієм. Атмосферне повітря.

2010-12-28

Екологічні фактори. Пестициди. Гербіциди. Захист рослин.

2011-01-05

Чорнобильська катастрофа. Хроніка трагічних подій. Масштаби та наслідки катастрофи. Техногенна катастрофа. Людська трагедія. Позитивні зрушення у розв´язанні проблем.

2011-02-27

Прогнозування, попередження і ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є актуальною проблемою для будь-якої адміністративно-територіальної освіти. У кожному великому або малому районі нарівні з житловою забудовою розташовані різні промислові підприємства, які виробляють, використовують або зберігають шкідливі й небезпечні речовини. У разі аварії на виробництві виявляється дія, як правило, цілого комплексу чинників, оскільки кожний з них ініціює виникнення безлічі інших, нових і небезпечних ситуацій

2011-03-17

Екосистема - основне поняття екології Екологія розглядає взаємодію живих організмів і неживої природи

2011-05-10

 Загальна характеристика екологічної експертизи, її основні завдання. Види екологічної експертизи

2011-05-11

Забруднення навколишнього середовища та здоров’я населення. Екологічна експертиза виробничих підприємств

2011-05-11

Екологічна безпека. Екологічні фактори. Органічні і неорганічні забруднюючі  речовини в навколишньому середовищі

2011-05-26

Природно-ресурсний потенціал. Характеристика земельного та агрокліматичного потенціалу України. Українські земельні ресурси. Використання земельних ресурсів України. Природні умови, до яких відносять клімат, рельєф, геологічну будову, географічне положення, можуть в одному випадку гальмувати розвиток суспільного виробництва та вважатись несприятливими для людини, а в іншому - створювати сприятливі умови для технічного та матеріального прогресу

2011-05-27

Структура екологічного права. Основні джерела екологічного права. Правове забезпечення екологічної безпеки

2011-05-28

Сутність екологічного ліцензування. Екологічне ліцензування окремих сфер. Державна система ліцензування. Порядок надання ліцензій

2011-06-01

Целюлозно-паперова промисловість. Біохімія води як перспективний науковий напрямок. Використання вищих водних рослин в практиці очистки стічних вод та поверхневого стоку. Очищення стічних вод від целюлозно-паперового виробництва

2011-06-12

Охорона земельних угідь — сукупність науково обгрунтованих заходів, спрямованих на ліквідацію надмірного вилучення земельних фондів із сільськогосподарського обігу внаслідок промислового, транспортного, міського і сільського будівництва та видобутку корисних копалин, запобігання підтопленню, заболоченню засобом гідротехнічного й меліоративного будівництва

2011-06-12

Органічні і неорганічні забруднюючі  речовини в навколишньому середовищі. Поняття екологічної безпеки. Фактори екологічної безпеки

2011-08-15

Структура сучасної екології. Основні завдання екології

2011-08-17

Особливості використання земельних ресурсів. Еколого-економічна оцінка використання земельних ресурсів Карпатського регіону

2011-08-24

Проблема утилізації промислових відходів. Утилізація відходів паливно-енергетичного комплексу. Утилізація відходів металургійного комплексу. Утилізація відходів хімічного виробництва. Утилізація відходів переробки деревини

2011-08-25

Вплив Чорнобильської катастрофи на довкілля. «Парниковий ефект», озонові діри у атмосфері

2011-08-26

Структура державного апарату управління за природокористуванням та охороною навколишнього середовища. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля та використання природних ресурсів

2011-08-26

Шляхи та способи розв'язання проблеми впровадження сертифікованих систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції. Концепція Державної програми підтримки впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції відповідно до європейських та міжнародних вимог

2011-08-27

Основні забруднювачі навколишнього середовища. Охорона фауни. Проблеми техногенних катастроф

2011-08-27

Раціональне рекреаційне природокористування як об'єкт дослідження. Теоретичні передумови оцінки природно-ресурсної бази рекреації. Вдосконалення методів охорони природи на рекреаційних територіях

2011-08-27

Міжнародні стандарти екологічної сертифікації продукції. Впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції. Проблеми та перспективи впровадження систем екологічного управління та екологічної сертифікації продукції

2011-08-27

Загальна характеристика біологічних об’єктів. Отруйні рослини. Отруйні тварини. Біологічна зброя

2011-08-28

Середовище життєдіяльності людини. Основні антропогенні забруднювачі атмосфери та наслідки антропогенних забруднень. Найвідоміші техногенні катастрофи на території України.

2011-08-28

Основи охорони рослинного світу. Забезпечення охорони рослинного світу

2011-08-28

Стан екологічної освіти всіх рівнів. Специфіка екологічної освіти

2011-08-29

Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи. Засади взаємодії економічних та екологічних чинників у формуванні державної політики сталого розвитку. Економічні аспекти проведення екологічної політики

2011-08-30

Загальні і регіональні тенденції природокористування. Нові підходи в управлінні еколого-економічними процессами. Моніторинг та контроль ефективності природоохоронної політики

2011-08-31

Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Практичні заходи, щодо вдосконалення системи управління раціональним природокористуванням. Розподіл функцій управління природоохоронною діяльністю

2011-08-31

Інструменти механізму природокористування. Загальний алгоритм управління природокористування. Лісовиробничий комплекс України

2011-08-31

Правове регулювання природокористування та охорони довкілля. Збитки, які завдаються лісовому господарству

2011-09-01

Територіальна структура рекреаційного комплексу України. Функціональна структура рекреаційної системи Південного Криму. Рекреаційні ресурси Волинського регіону

2011-09-05

Охарактеризувати фактори активної та пасивної поведінки споживачів. Назвіть основні види мотиваційних інструментів екологізації економіки. Витратний та результативний підходи щодо екологічної оцінки рекреаційних ресурсів

2011-09-09

Структура державного апарату управління раціональним природокористуванням. Моніторинг ефективності природоохоронної політики

2011-09-17

Європейський вибір незалежної України. Геополітичні виміри України в загальноєвропейському політичному процесі

2011-09-21

Еколого-економічні проблеми розвитку галузей економіки регіону (країни). Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

2011-09-29

 Якість навколишнього середовища. Оцінка навколишнього середовища

2011-10-07

Система екологічних норм. Державна екологічна експертиза. Види екологічних експертиз. Загальнодержавні екологічні програми (природоохоронні). Правове й адміністративне регулювання природоохоронної діяльності

2011-10-11

Шляхи подолання екологічних проблем на прикладі річки Південний Буг. Фізико-географічна характеристика річкових басейнів

2011-11-16

Шляхи подолання екологічних проблем на прикладі річки Південний Буг. Джерела і види забруднення водних ресурсів. Фізико-географічна характеристика річкових басейнів. Екологічний стан басейнів річок України

2014-01-27

Особливості правового режиму надр. Гірничі правовідносини, поняття, види, підстави виникнення, зміни і припинення. Суб’єкти і об’єкти, право власності на надра і право користування ними

2014-01-27

Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології.Органи спеціального поресурсового управління.Органи спеціалізованого функціонального управління.Органи спеціалізованого галузевого управління

2014-01-27

Положенням визначаються завдання, функції, права Мінекобезпеки України, компетенція державних управлінь екологічної безпеки в областях, містах Києві та Севастополі спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади в галузі екологічної безпеки

2014-02-10

Гідрологічні (морські) ситуації. Геологічні ситуації. Приклади природних надзвичайних ситуацій. Пожежі у природних екосистемах

2014-03-06

Наслідки забруднення атмосфери землі.Основи екологічного законодавства. Глобальне потепління

2014-03-15

Загальна характеристика надзвичайних ситуацій природного походження. Теплове забруднення та його негативний вплив на стан біосфери. Фактори природного середовища, що мають вплив на стан людини

2014-03-15

Міжнародні аспекти екологічної безпеки і міжнародне співробітництво в галузі охорони природи. Оцінка рівня екологічної небезпеки. Регулювання екологічних ситуацій. Основні аспекти екологічної безпеки

2014-04-10

Методи дослідження екології.Предмет вивчення екології.Завдання екології

2014-04-10

Шляхи усунення недоліків системи законодавства, що регулює інститут екологічного страхування.Правове забезпечення інституту екологічного страхування у законодавстві України.Оцінка діючих норм в сфері екологічного страхування, як ефективних

2014-04-10

Екологічні проблеми навколишнього середовища. Урбоекологія

2014-04-13

Аналіз подальшого розвитку гідромеліорації.Сучасний стан й проблеми гідромеліорації земель

2014-04-13

Аналіз соціально-економічних законів, принципів і правил екології. Класифікація законів екології

2014-04-13

Основні антропогенні забруднювачі атмосфери та наслідки антропогенних забруднень.Основні складові атмосфери.Склад і будова атмосфери

2014-04-13

Біоекологія – теорія тваринного світу. Забруднення навколишнього середовища ( технологія та її вплив на навколишнє середовище)

2014-04-13

Моральні принципи екології.Екологічна етика як наука, поняття моралі в екології

2014-04-18

Проблема поліпшення якості питної води.Основні види забруднення питної води.Джерела забруднення питної води

2014-04-18

Урагани, їх сутність та класифікація.Характеристика та типи блискавок.Захист від атмосферних небезпек

2014-04-20

Методи боротьби з шкідливими речовинами, що потрапляють в повітря робочої зони.Особливості газового та парового забруднення повітря.Пилове забруднення повітря

2014-04-23

Наслідки забруднення атмосфери Землі.Походження атмосфери Землі.Поняття атмосфери та її будова.

2014-04-26

Економічний механізм природокористування та фінансування природоохоронної діяльності.Характеристика економічного регулювання природоохоронної діяльності.Основи природоохоронної діяльності

2014-04-26

Загальні поняття про сутність хімізації сільського господарства та її небезпеку. Основи хімізації сільськогосподарського виробництва

2014-08-04

Управління та контроль за природокористуванням та охороною навколишнього природного середовища.Форми плати за забруднення навколишнього природного середовища і спеціальне користування ресурсами. Раціональне природокористування, шляхи його вдосконалення

2015-09-19

В настоящее время наблюдается следующая ситуация - экспорт рыбных товаров из Российской Федерации в последние годы составляет 1,1 млн. тонн. Более 90 процентов его приходится на рыбную продукцию низкой степени переработки.В то же время импорт рыбной продукции в 2002 году увеличился по сравнению с 1991 годом в 2,8 раза и составил 610 тыс. тонн

2015-10-02

Дератизация – это комплекс мер, направленных на уничтожение мышевидных грызунов, наносящих ущерб хозяйствам и являющихся переносчиками возбудителей инфекционных болезней человека и животных.

Слово дератизация образовано от латинского «rattus» - крыса и французского «de» - отрицательная частица.

2015-10-02

Емкость биосферы - величина постоянная. Даже если сброс радиоактивных отходов атомного производства не превышает допустимых пределов, может произойти локальное и глобальное накопление радиоактивных загрязнений в биосфере, г.о. за счет долгоживущих радионуклидов.

2015-10-09

Вот уже два века проблема происхождения Солнечной системы волнует выдающихся мыслителей нашей планеты. Этой проблемой занимались, начиная от философа Канта и математика Лапласа, плеяда астрономов и физиков XIX и XX столетий.

2015-10-16

Система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушениязаконодательствав областиохраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектамихозяйственнойи иной деятельности требований, в том численормативови нормативных документов, в области охраны окружающей среды.

2015-10-21

Экологическая ниша,место, занимаемое видом (точнее - егопопуляцией) в сообществе (биоценозе). Взаимодействие данного вида (популяции) с партнёрами по сообществу, в которое он входит вкачествесочлена, определяет его место в круговоротевеществ,обусловленном пищевыми и конкурентными связями в биоценозе.

2015-11-04

Верхняя часть литосферы, которая непосредственно выступает как минеральная основа биосферы, в настоящее время подвергается все более во врастающему антропогенному воздействию.

Уже сегодня воздействие человека па литосферу приближается к пределам, переход которых может вызвать необратимые процессы почти по всей поверхностной части земной коры.

2015-11-05

Задачами природоохранного законодательства являются регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы в целях сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, оздоровления и улучшения качества окружающей природной среды, укрепления законности и правопорядка в интересах настоящего и будущих поколений людей.

2015-11-11

В работе рассматривается вопрос о субъектах собственности на природные ресурсы в Российской Федерации. В настоящее время практически все природные ресурсы находятся в собственности государства, и лишь очень недавно началась приватизация такого ресурса как земля, узаконен ее оборот, в том числе и земель сельскохозяйственного предназначения.

2015-11-20

Кальцинация - это завершающий передел всех способов производства глинозёма. Процесс заключается в обжиге гидроокиси алюминия при 1100-13000 С и получении технической окиси алюминия- металлургического глинозёма для электролитического производства алюминия и неметаллургического глинозёма для различных отраслей промышленности.

2015-11-28

Россия – страна, богато наделенная самыми разнообразными природными ресурсами. По запасам многих из них России принадлежит первое место в мире.

2015-12-02

Экологическая ниша, место, занимаемое видом (точнее - егопопуляцией) в сообществе (биоценозе).

2015-12-06

Генетическая классификация. Сингония кубическая.

Состав. PbS(Pb 86,6%). Иногда содержит Ag.

2015-12-07

Актуальность изучения данной темы обусловлена новым поворотом интереса современного человека к старым философским категориям, их переосмыслению с кардинально новых позиций.

2015-12-07

Актуальность изучения данной темы обусловлена новым поворотом интереса современного человека к старым философским категориям, их переосмыслению с кардинально новых позиций.