Економіка підприємства
2011-08-01

Стратегії підприємства по досягненню конкурентних переваг. Вибір базової конкурентної стратегії у сфера виробництва. Основи вибору стратегії конкуренції. Стратегія зниження собівартості продукції. Стратегія негайного реагування на потреби ринку

2010-11-20

Облік фінансових результатів в сучасних умовах господарювання. Система формування фінансових показників.    Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку. Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств України. Облік інших позареалізаційних прибутків і збитків. Облік операцій по використанню прибутку. Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів. Фактори формування балансового прибутку ТОВ “Кредон”. Факторний аналіз балансового прибутку. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

2010-11-21

Поняття платоспроможності й ліквідності підприємства. Аналіз ліквідності балансу. Оцінювання платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства «Адора» і його платоспроможності

2010-11-22

Сутність і функції фінансів підприємств, їх місце в фінансовій системі країни. Грошові фонди та фінансові ресурси. Особливості фінансів підприємств комерційної сфери. Основи організації фінансів підприємств. Фінансовий механізм приватизації

2010-11-29

Загальна сутнісна характеристика та нормування оборотних коштів. Показники рівня та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів

2010-12-08

Види виробничої  потужності, чинники, що її  визначають, послідовність розрахунків. Методики  розрахунку  виробничої потужності. Визначення  максимально можливого випуску продукції за наявної потужності. Система показників виробничої потужності

2010-12-13

Сутність перехідних економічних відносин. Об'єктивна необхідність і реальні можливості переходу. Становлення різних форм власності. Становлення підприємництва.

2010-12-13

Закрите акціонерне товариство „Радій”, загальна інформація про підприємство

2010-12-16

Прибуток як мета діяльності фірми. Теорія виробництва. Поняття виробничої функції. Теорії витрат виробництва і прибутків. Двофакторна виробнича функція.  Ізокванта. Заміна факторів виробницта.Ізокоста. Мінімізація довгострокових  сукупних витрат. Траєкторія розвитку фірми.

2010-12-28

Якість продуктів харчування - складова продовольчої безпеки. Підвищення якості та безпеки сільськогосподарської продукції. Підвищення якості продуктів харчування.

2011-09-09

Принципи та стратегії управління інноваційними процесами на підприємствах. Система планування продуктивності за рахунок упровадження інновацій

2011-02-13

Формування і використання прибутку. Сутність та показники прибутку. Джерела прибутків та його обчислення. Напрямки використання прибутку. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Сутність та інформаційна база оцінки. Оцінка прибутковості та активності. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва. Економічна суть і загальна методологія визначення. Види ефективності виробництва. Вимірювання ефективності діяльності. Оцінка соціальної ефективності. Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства)

2011-02-26

Дослідження психології  ризику в підприємництві має три аспекти: теоретичний, методичний й емпіричний. Теоретична мета полягає у науково-теоретичному  аналізі й характеристиці психологічного стану ризику  та вивчення його в підприємницькій діяльності. Методичною метою емпіричного дослідження проблеми психології ризику в підприємництві  є розробка нових методик та експериментальних підходів. Емпірична мета – розробка стратегії емпіричного дослідження та підбір методик

2011-02-26

Стратегічна група — це аналітичний засіб надання допомоги в структурному аналізі. Вона є проміжною основою зв'язків, відносин між дослідженням галузі в цілому та розглядом кожної фірми поодинці. Врешті, кожна фірма унікальна, і, отже, поділ фірм на стратегічні групи неминуче порушує питання про те, який ступінь відмінності в стратегії важливий. Такі висновки повинні обов'язково пов'язуватися зі структурним аналізом: відмінність стратегій різних фірм при визначенні стратегічних груп досить важлива, якщо вона істотно впливає на структурне становище фірм

2011-02-26

Консалтингові фірми, як і виробничі підприємства, користуються концепцією стратегічного розвитку своєї компанії та технікою стратегічного планування. Однак сприйняття корпоративної стратегії лише як сфери застосування професійних знань останнім часом зникає серед консультантів. Все більшого поширення набуває погляд на стратегічний розвиток як на корисний для консультаційної організації, хоча терміном «стратегія» користуються не завжди

2011-02-27

Прибуток - одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що виражає вартість додаткового і частковонеобхідного продукту. За своєю величиною прибуток - це різниця  між проданою ціною товару і витратами на його виробництво. (придбання, транспортування, зберіганнята ін.)

2011-02-27

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку

2011-02-27

За умов ринкової економіки господарчим суб’єктом (підприємством) надані широкі права і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, вибору способів організації виробництва, збуту продукції

2011-02-27

Розвиток ринкових відносин, впровадження різноманітних форм власності, реформування економічних відносин в Україні висувають дедалі нові й нові вимоги до бухгалтерського обліку, як до основного засобу контролю за веденням господарської діяльності підприємств. Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва продукції (робіт, послуг), зниження собівартості продукції

2011-02-27

У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. І тому необхідним є аналіз показників прибутковості (рентабельності) діяльності підприємства з метою запобігти його банкрутства і для подальшої успішної діяльності з перспективами виходу на міжнародні ринки і тим самим підвищувати авторитет держави

2011-02-27

Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні.Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує поточні обсяги руху

2011-02-28

Кожне підприємство, що розвивається, проходить через стан економічної кризи. В нашій державі перехід від планової економіки СРСР до світової ринкової економіки призвів до виникнення цього стану на багатьох підприємствах країни. Деякі з них і зараз знаходяться на грані банкрутства

2011-02-28

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх факторів – це характер продукції, яка випускається  на підприємстві, технології та організації виробництва; під впливом  зовнішніх факторів – це демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характеру ринку праці

2011-02-28

За останні роки різноманітні підприємства почали надавати більше уваги питанням управління персоналу.Узагальнюючи досвід зарубіжних підприємств можна сформувати головну ціль системи управління персоналом: забезпечення кадрами, їх ефективне використання, професійний і соціальний розвиток

2011-02-28

Управління персоналом - це комплексний, цілеспрямоване вплив на колектив із метою забезпечення оптимальних умов для творчої, ініціативної, свідомої праці окремих його робітників, спрямованої на досягнення цілей підприємства

2011-02-28

Планування результативності діяльності підприємства можна здійснювати, використовуючи такі три головні його системи: 1) прогнозування рівня результативності діяльності підприємства та його використання; 2) поточне планування рівня результативності діяльності підприємства та його використання; 3) оперативне планування рівня результативності діяльності підприємства та його використання. Кожній із цих систем властиві свої форми реалізації

2011-02-28

Зародження легкої промисловості, і в першу чергу текстильної, спонукало до створення машинобудування, хімічної та інших галузей виробництва. А винахід першого верстата з програмним формуванням рисунка тканини близько двохсот років тому назад дав можливість сьогодні мати виробництво персональних комп'ютерів та іншої електронно-обчислювальної техніки, користувачі якої, як і виробники, мабуть, і не здогадуються, що праматір'ю цих машин була машина на ткацькому верстаті

2011-02-28

Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погасить свои платежные обязательства

2011-02-28

Спрос на экономические ресурсы складывается так же, как на товары, но ему присуща специфическая черта: спрос на экономические ресурсы является производным (зависимым), связанным главным образом со спросом на продукцию, производимую с применением данного ресурса

2011-02-28

Прибуток є важливим інструментом переливання капіталів до галузей, що визначають науково-технічний прогрес, та концентрації фінансових ресурсів на тих підприємствах, адміністрація і власники яких здатні ефективно порядкувати ними

2011-03-01

В даний час Україна знаходиться в умовах економічної кризи. Більшість підприємств знаходяться на грані банкрутства, ті ж які працюють сьогодні в основному виробляють продукцію, що не задовольняє запити споживачів

2011-03-01

У ринкових умовах необхідно знаходити нові джерела цінності продукту, допомагаючи клієнтам збільшувати їхній валовий прибуток і підвищуючи задоволення від покупки. Постачальник повинний стати консультантом, здатним проаналізувати ринки і виробничий процес клієнта, визначити нові можливості свого бізнесу, заходу для збільшення продуктивності компанії покупця

2011-03-01

Современная экономика характеризуется тем, что место производства и место потребления продукта не совпадают по времени. По времени эти процессы также не следуют непосредственно друг за другом

2011-03-01

Система сбыта товаров — ключевое звено маркетинга и своего рода финишный комплекс во всей деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара до потребителя. Собственно, именно здесь потребитель либо признаёт, либо не признаёт все усилия фирмы полезными и нужными для себя и, соответственно, покупает или не покупает ее продукцию и услуги

2011-03-01

Термін ''стратегічне управління'' був введений у побут на стику 60-70-х рр. для того, щоб відбивати відмінність управління, здійснюваного на вищому рівні, від поточного управління на рівні виробництва. Необхідність проведення такого розходження була викликана в першу чергу змінами в умовах здійснення бізнесу

2011-03-01

Важливою складовою частиною формування ринкових відносин, становлення та розвитку ринку праці євизначення та впровадження нового ставлення людини до праці, до її кінцевого результату, до забезпечення ефективної зайнятості населення

2011-03-01

Сегодняшний мир – мир динамики и скорости. Чтобы в нем выжить, необходимо постоянно меняться вместе с ним и постоянно приобретать новые знания и умения. Более того, мало ими обладать. Ими надо уметь грамотно воспользоваться с тем, чтобы они принесли наибольшую выгоду их владельцу

2011-03-01

Теоретичні та методологічні засади процесу управлінняпідприємством готельного господарства.  Аналіз діяльності та організаційних форм підприємствсфери туризму м. Кіровограда. Вдосконалення діяльності підприємств сфери туризму м. Кіровограда . Розробка програми розвитку об’єднання підприємств туристичної сфери міста

2011-03-01

Маркетинг является одной из самых важных разновидностей экономической и общественной деятельности, однако, его очень часто неправильно понимают. Цель маркетинга – повышение качества товаров и услуг, улучшение условий их приобретения, что в свою очередь приведет к повышению уровня жизни в стране, повышению качества жизни

2011-03-03

Вплив спільного підприємництва на активізацію діяльності у інвестиційно-інноваційній сфері. Вибір інвестиційно-інноваційної стратегії діяльності спільних підприємств. Економічна оцінка та управління результативтістю спільної підприємницької діяльності.Шляхи досягнення економічної ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності при функціонуванні СП

2011-03-03

Фирмы бывают разного размера - один частный предприниматель или корпорация, с многотысячным штатом сотрудников

2011-03-01

Особенности системы управления промышленными предприятиями на современном этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их деятельности

2011-03-01

Найбільше ефективно ринковий механізм діє в умовах вільної, конкуренції, тобто коли ситуація на ринку характеризується множиною покупців і продавців, однорідністю продукції, яка реалізується, вільним входом фірм на ринок

2011-03-01

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-экономической жизни российского общества последних достижений в области информатизации. Термин «информатизация» впервые появился при создании локальных многотерминальных информационно-вычислительных систем и сетей массового обслуживания

2011-03-01

Принципы построения организационной структуры. Организация управления и типы организационных структур. Основные функции внутрифирменного управленияперсоналом. Проблема совершенствования организационной структурыуправления предприятием

2011-03-01

Серед показників ефективності виробництва чільне місце належить показнику продуктивності праці. Це зумовлено тією суспільною значущістю і роллю, яку відіграє цей показник у збільшенні виробництва матеріальних благ, підвищенні рівня матеріального добробуту населення, вирішенні соціальних питань суспільства. Продуктивність праці - це спроможність робітника виробляти певну кількість продукції за одиницю часу

2011-03-01

Господарська діяльність є об'єктом дослідження багатьох наук: економічної теорії, макро- і мікроекономіки, управління, організації і планування виробничо-фінансової діяльності, статистики, бухгалтерського обліку, економічного аналізу і т.д

2011-03-01

У статистиці групування використовують для вирішення різноманітних завдань. Серед них найголовніші: виявлення соціально-економічних типів явищ, вивчення структури та структурних зрушень, дослідження взаємозв'язку і залежності між ознаками. Відповідно до цих завдань групування поділяють на типологічні, структурні та аналітичні

2011-03-01

Основою життя і розвитку суспільства є виробництво матеріальних благ. Суму матеріальних благ, вироблених суспільством за певний період часу у галузях виробничої сфери, називають сукупним суспільним продуктом, матеріальна частина якого створюється у таких галузях, як сільське господарство, будівництво, лісове господарство і, особливо, промисловість, на яку припадає біля двох третіх його загального обсягу

2011-03-01

У межах ринкових (товарно-грошових) відносин виробники певних благ намагаються обміняти власні товари на інші потрібні їм матеріальні чи нематеріальні блага, при тому з таким розрахунком, щоб не лише відшкодувати витрати, пов'язані з виробництвом своїх товарів, а й отримати додатковий обсяг благ, який забезпечував би товаровиробнику можливість поліпшити умови свого життя

2011-03-01

Найбільш прийнятне визначення оборотних активів наступне: це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і фонди обертання для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації продукції й одержання прибутку

2011-03-02

В умовах посилення конкурентної боротьби і швидко мінливої ситуації фірми повинні не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ, але і виробляти довгострокову стратегію управління, що дозволяла б їм поспівати за змінами, що відбуваються в їх оточенні

2011-03-02

Пожвавлення економічних відносин, посилення конкурентної боротьби за споживача та інвестора обумовлює якісно нові завдання перед системою управління торговельними підприємствами та їхніми об'єднаннями

2011-03-02

Метою діяльності будь-якого підприємства є отримання прибутку

2011-03-02

Стратегічне управління можна визначити як таке управління організацією, що спирається на людський потенціал як основу організації, орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, здійснює гнучке регулювання і своєчасні зміни в організації, що відповідають викличу з боку оточення і що дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в сукупності дозволяє організації виживати і досягати своєї цілі в довгостроковій перспективі

2011-03-02

В настоящее время ресторанный бизнес развивается достаточно высокими темпами, и кафе всегда будут пользоваться популярностью в народе, т.к. это не только предприятие общественного питания, но и место для отдыха  с семьей, друзьями и т.п

2011-03-03

В настоящее время в условиях перехода к рыночным отношениям  на предприятиях и организациях бурно протекает процесс совершенствования форм и методов работы

2011-03-03

Уход общества от системы плановой экономики и вступление в рыночные отношения коренным образом изменили условия функционирования предприятий

2011-03-03

Туризм сьогодні - це сфера соціально-економічного комплексу, яка у багатьох країнах переросла в дуже розвинену індустрію

2011-03-03

До последнего времени в нашей стране о менеджменте знали очень немногие, а уж применяли эту интереснейшую науку на практике при управлении конкретными предприятиями разве что одиночки-фанатики

2011-03-03

Цільовою функцією діяльності підприємства на ринку є отримання прибутку. Розмір цільового прибутку залежить від стадії життєвого цикла підприємства  і обраної стратегії його діяльності на споживчому ринку

2011-03-03

Найбільш визначальним та суттєвим рішенням при стратегічному плануванні є вибір цілей діяльності підприємства. Існує система стратегічних цілей, яка має певні вимоги до себе

2011-03-03

Форми організації підприємництва характеризують те, яким чином підприємці організують свою справу, як вони взаємодіють один з другим та з одними учасниками підприємництва

2011-03-03

Аналіз загальної суми затрат на виготовлння товарної продукції. Аналіз прямих затрат на  виробництво продукції. Аналіз непрямих затрат на виробництво продукції

2011-03-03

Чем лучше отработаны и теснее взаимосвязаны эти важнейшие функции, определяющие в совокупности существо предмета управления, тем результативнее управление

2011-03-03

Одним из наиболее распространенных методов оценки качества видов деятельности диверсифицированной компании   является матричный анализ ее хозяйственного портфеля

2011-03-04

Эффективность деятельности организации выражается через экономические и финансовые показатели. В условиях рыночной экономики не может быть унифицированной системы показателей

2011-03-04

В условиях рыночной экономики парадоксальность ситуации заключается в том, что большую часть исследовательских работ и большие затраты в связи с их выполнением несут одни организации, а наиболее значимых результатов добиваются другие

2011-03-04

Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата практически отсутствует

2011-03-04

Одним из характерных признаков нынешнего этапа технологической революции является создание и широкое распространение в индустриально развитых странах территориальных научно-производственных систем

2011-03-04

Особенности инновационных процессов обуславливаются преобладающим типом нововведений, образующих данные процессы

2011-03-04

Любой проект делится на ряд этапов (или стадий, фаз), на которых вся проектная деятельность имеет форму конкретных заданий

2011-03-04

Системні властивості часових зв’язків виявляються в з’єднанні речових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування елементів системи (підрозділів підприємства) забезпечувало виготовлення кінцевого продукту в заздалегідь визначений час

2011-03-04

Будь-яке явище має свою історію і будь-яка діяльність людей неодмінно спирається на досвід попередніх поколінь

 

2011-03-04

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством, випуск продукції, яка була б конкурентоспроможною на зарубіжних ринках, залежить не тільки від технічного оснащення підприємства, наявності сучасних технологій, чітко поставленої системи контролю якості продукції, маркетингових досліджень ринкового середовища та послідовного впровадження концепції просування товарів на зарубіжні ринки, а й від кваліфікації співробітників підприємства, ефективного управління персоналом

2011-03-04

Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз  вивчає економічний стан фірми і відображає  ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників

2011-03-04

Більшість людей не вбачають відмінності між поняттями керівництва, влади та лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній посаді, певна особа автоматично має владу над підлеглими і є лідером колективу. Формально це так

2011-03-04

Важливою тенденцією підприємства в сучасних умовах господарювання є зростання ролі інформаційних ресурсів. Ця тенденція обумовлена ускладненням технології, диверсифікацією виробництва, збільшенням числа перемінних для вирішення складних виробничих і управлінських проблем

2011-03-04

На боці малих підприємств такі доводи: розосередженість клієнтів та необхідність забезпечити для них зручний доступ до підприємства. У  деяких   операційних  системах можна застосувати комбінований підхід (фотографування та оброблення плівки). Рішення щодо місця розташування підприємств приймається на підставі врахування макро- та мікроекономічних ситуацій

2011-03-04

Засновником школи адміністративного управління (або друга назва - класичної школи управління) вважається Фредерик Уінслоу Тейлор. До Тейлора двигуном підвищення продуктивності праці був принцип «пряника» - скільки зробиш, стільки й отримаєш. Однак даний підхід до кінця 19 – початку 20 століття вичерпав себе

2011-03-04

У процесі трансформації економіки в будь-якій державі відбуваються докорінні зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі функціонування господарюючих суб'єктів

2011-03-05

Визначні мислителі, політологи, економісти минулого і сучасності - Дж. Гобсон, К. А. Гельвецій, Ф. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Ф. Гайєк та інші бачили в потребах вираження природи людини, відносили їх до ключових економічних категорій

2011-03-05

Підтримка становлення та розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу в Україні

2011-03-06

Підприємництво — це багатопланове явище, що може бути описане з економічної та політичної точок зору. Можна дати таке визначення терміна "підприємництво"

2011-03-06

Економічний розвиток будь-якої країни залежить не лише від рівня розвитку сучасних технологій і техніки, а значною мірою визначається ступенем розвитку банківської системи. Надійна банківська система є однією з важливих умов подальшого розвитку вітчизняної ринкової економіки, оскільки, мобілізуючи тимчасово вільні кошти, перетворює їх у капітал, що працює

2011-03-06

У міжнародній практиці як самостійні галузі бухгалтерського обліку існують податковий, фінансовий та управлінський облік. До функцій бухгалтерських служб входить не лише ведення бухгалтерського обліку, а й керівництво та координація роботи зі складання кошторисів витрат, підготовка звітної інформації та інтерпретація її для прийняття рішень, аналіз даних та участь у виборі рішення

2011-03-06

Рассматриваемый метод является универсальным в том смысле, что позволяет решать задачи линейного программирования в общей постановке, хотя требует их приведения к так называемому  стандартному виду

2011-03-06

В настоящее время уровень проникновения вычислительной техники во все сферы деятельности человека повысился настолько, что для создания программного обеспечения новых типов АСУ, САПР, ГАП, для создания пакетов прикладных программ, программ микропроцессорной техники, сетей ЭВМ, а главное, для их эффективного использования широкими слоями пользователей нужна программная продукция другого типа, более высокого уровня организации ее производства. Создание такого производства является в настоящее время наиболее актуальной и основной задачей теории и практики нового направления в программировании — технологии программирования

2011-03-06

Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування являє собою процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також засобів, шляхів та умов їх досягнення

2011-03-06

За сучасних умов кредит набув своїх специфічних рис, забезпечує раціональне використання грошових ресурсів і виступає як фактор прискорення процесу розширеного відтворення, регулятор грошового обігу, тобто змінює готівковий оборот в обігу на безготівковий

2011-03-06

Функціонування будь-якого підприємства передбачає створення і доведення до споживачів певних благ. Але даний процес створення  неможливий без одночасного споживання засобів і предметів праці та робочої сили

2011-03-06

Існування розвинутої системи соціальних стандартів, гарантій та нормативів є ознакою соціально спрямованої держави. Завданням такої  держави є не лише закріплення їх у своїх нормативно-правових актах, а й виконання та реалізація їх на практиці

2011-03-06

Прийняття нового Цивільного кодексу України ознаменує новий етап у правовому регулюванні договірних відносин учасників цивільного обороту

2011-03-09

Традиційні структури та форми господарювання змінюються. У цих умовах керівники підприємств, вивчаючи і формуючи те , що називається цивілізованою формою ринкових відносин, стають своєрідними “архітекторами“ розвитку нових господарських зв'язків і методів здійснення господарської діяльності

2011-03-10

З усіх сфер діяльності організації (правової, економічної, соціальної, політичної, гуманітарної та ін.) інформаційно - комунікаційна сфера розвивається найдинамічніше

2011-03-09

Фундамент будь-якої науки становить система чітких однозначних понять і категорій. Відомо, що поняття — це форма (спосіб) узагальнення предметів і явищ

2011-03-09

Криві попиту і пропозиції для індивідуальних благ допомагають зрозуміти, чому рівноважна ціна одного блага істотно відрізняється від рівноважної ціни іншого

2011-03-09

Складовою частиною переходу до ринкової економіки є приватизація майна державних підприємств України

2011-03-09

Визначне місце в посередницькій діяльності займає комерційна реалізація продукції споживачам. Тут важливими є обрана (розроблена) стратегія реалізації товарів

2011-03-11

Сучасні тенденції економічного підйому та розвитку економіки незалежної України вимагають нових підходів до управління підприємствами й організаціями та новітніх методик аналізу їхньої діяльності. Загальна характеристика технічного аналізу проекту. 

2011-03-11

Домогосподарства як суб'єкт ринкових відносин. Загальний стан домогосподарств в економіці України. Упродовж останніх десяти років після здобуття незалежності й початку ринкових реформ економічна ситуація в Україні радикально змінилася

2011-03-12

Профспілки — важливий інститут громадянського суспільства, який захищає права і свободи громадян у галузі трудових відносин. Роль профспілок в соціально-трудових відносинах

2011-03-14

Основні завдання організації обліку праці та її оплати. Види та типові форми кадрової документації обліку особового складу. Регулювання та документальне оформлення  трудових відносин підприємства з працівником. Дії трудового договору

2011-03-18

Формирование рыночной системы хозяйствования в Украине связано с ростом предпринимательской активности во всех сферах экономики

2011-03-18

Поняття організації управління на підприємстві. Принципи формування оргструктур управління виробництвом. Виробничі підприємства визначають промисловий потенціал народного господарства і безупинно змінюються в міру розвитку продуктивних сил і поглиблення виробничих відношень

2011-03-18

Издержки производства – это затраты на производство продукции. В условиях LR фирма может изменить все свои ресурсы, поэтому все факторы производства становятся переменными. Цель фирмы – наращивать объем выпуска, снижая средние издержки

2011-03-18

Понятие рыночной структуры. Основные правила рыночных структур. Модель рынка совершенной конкуренции. Спрос на продукцию конкурентной фирмы. Максимизация прибыли и краткосрочное предложение конкурентной фирмы. Долгосрочное конкурентное равновесие и предложение товаров. Парадокс прибыли

2011-03-18

Олигополия – рыночная структура, в которой большая часть продаж совершается несколькими крупными фирмами, каждая из которых способна влиять на рыночную цену

2011-03-20

Управління трудовими ресурсами визнається однією з найбільш важливих сфер життя організації будь - якого рівня ієрархії, здатного багаторазово підвищити її ефективність, а саме поняття «управління трудовими ресурсами» розглядається в досить широкому діапазоні: від економіко - статистичного до філософсько - психологічного

2011-03-21

Організаційна структура управління представляє собою сукупність певним чином пов'язаних між собою управлінських ланок, Вона характеризується кількістю органів управління, порядком їх взаємодії та функціями, які вони виконують. Закономірності розвитку організаційних структур управління

2011-04-09

Курский молочный комбинат является крупнейшим производителем молочной продукции по Курской области. Он производит разные виды молочной продукции по Курской области

2011-04-11

Розрахункові операції є важливою ділянкою у економічній роботі підприємства. Підприємства систематично ведуть розрахунки з постачальниками, покупцями, кредиторами, а також операції з отримання, використання та погашення кредитів. Вся ця діяльність і є об'єктом комплексної ревізії

2011-04-11

Під валовими витратами виробництва й обігу розуміють будь-які витрати платника податків у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), що набуваються (виготовляються) ним для подальшого використання у власній господарській діяльності

2011-04-13

Важливу роль у підвищенні ефективності роботи підприємств відіграє раціональне використання матеріальних цінностей, які є основою виробничої діяльності і займають більш, ніж 70 відсотків у собівартості продукції

2011-04-14

Економічний зміст і класифікація витрат. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва і управління. Аналіз загальної суми затрат на виробництво

2011-04-14

Управление затратами на производство и реализацию продукци. Теоретические основы управления затратами на производство и реализацию продукции. Анализ функциональной связи между затратами, объемом производства и прибылью. Определение порогов рентабельности и запаса финансовой прочности предприятия

2011-04-14

Сущность и экономическая характеристика себестоимости продукции. Метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции, работ и услуг на предприятии. Анализ себестоимости по элементам затрат. 

2011-04-14

Перспективы развития российских промышленных предприятий. Основные подходы к формированию стратегии развития предприятия. Основные этапы формирования комплексного развития промышленных предприятий

2011-04-19

Види цін, які зорієнтовані на конкурентів. Методи ціноутворення  при врахуванні цін конкурентів. Вплив конкурентів на ціну

2011-04-19

Антимонопольне законодавство в  світі та в Україні. Ринкова рівновага монополіста в довгостроковому періоді. Монополія та умови функціонування монопольного ринку

2011-04-20

Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування основних засобів

2011-04-20

Припинення діяльності підприємства. Правовий статус підприємства. Підприємець і держава. Історія виникнення підприємництва в Україні.

2011-04-20

Теорія антикризових  заходів. Маркетінгова стратегія фірми в антикризовому управлінні. Аналіз фінансово-господарського стану. Бізнес-план

2011-04-20

Под приоритетными направлениям развития науки и техники понимаются тематические области исследований и разработок, которые обеспечивают основной вклад в научно-технологическое развитие и в достижение текущих и долгосрочных социально-экономических целей развития страны

2011-04-20

Влияние интенсивности и масштабов нововведений на организационную структуру управления

2011-04-21

Аналіз складу, структури й технічного стану основних фондів. Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів

2011-04-22

Закрите акціонерне товариство „Радій” (в минулому Кіровоградський завод радіо виробів) є провідним підприємством в Україні та в країнах СНД по виробництву телевізійних і радіомовних передавачів

2011-04-22

У виконанні народногосподарських завдань, підвищенні ефективності суспільного виробництва і поліпшенні якості продукції стандартизація відіграє суттєву роль

2011-04-25

Внутрифирменное планирование на предприятиях индустрии гостеприимства. Перспективное планирование. Организационные формы внутрифирменного планирования. Теоретические основы внутрифирменного планирования

2011-05-11

Влада і засоби її реалізації. Сутність, принципи та техніка складання бізнес-плану. Стреси, причина виникнення стресів

2011-05-11

Якість та конкурентоспроможність продукції. Стандартизація та сертифікація продукції

2011-05-11

Сутність, призначення та функції складського господарства. Удосконалення складського господарства на прикладі підприємств з продажу автомобільних запчастин. Види складів та їх зберігаюче обладнання

2011-05-13

В антикризовому управлінні вирішальне значення має стратегія управління. Коли стає явною неминучість кризи, неможливість її усунути чи сповільнити, у стратегії антикризового управління головна увага приділяється проблемам і засобам виходу з кризи

2011-05-16

Сучасна історія українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльність підприємств. Правові засади функціонування підприємств в Україні. Створення, реєстрація, ліквідація та реорганізація підприємств в Україн

2011-05-22

Організація оплати праці форми і системи заробітної плати. Механізм соціального захисту населення. Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу

2011-05-22

Безробіття, його види. Засоби регулювання зайнятості. Прибуток як економічна категорія і доход підприємства. Ціна товару і закон вартості

2011-05-22

Прибуток як економічна категорія. Доход і прибуток. Норма прибутку, фактори, що  впливають на неї. Розподіл прибутку.  Прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування

2011-05-22

Сутність капіталу. Структура та функціонування капіталу підприємства. Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності

2011-05-22

Еластичність попиту та пропозиції. Рівноважна ціна. Поняття ринкової рівноваги та її порушення. Економіка як сфера життя суспільства, де здійснюється виробництво товарів та послуг, обмін ними, розподіл та споживання, завжди передбачає можливість вибору для її суб’єктів

2011-05-22

Загальна характеристика ціни та її види. Цінова політика підприємств різних галузей виробництва. Існуючі методи ціноутворення на продукцію (послуги). Ціноутворення на промислових підприємствах. Особливості ціноутворення у торговельній діяльності. Формування цін на послуги. Особливості ціноутворення у виробництві друкованої продукції. Аналіз динаміки цін в Україні за останні роки. Державне регулювання ціноутворення в Україні. Напрямки вдосконалення цінової політики підприємства

2011-05-23

Функціонування підприємства як товаровиробника. Сучасний стан підприємств, що займаються промисловим виробництвом. Перспективи розвитку промислового виробництва  в Україні

2011-05-23

Види підприємств в Україні. Джерела фінансування малого та середнього підприємництва. Лізинг як вид підприємницької діяльності

2011-05-23

Еволюція функції управління трудовими ресурсами. Практичні завдання. Найважливішим результатом змін концепції менеджменту стало розуміння особливої ролі такого ресурсу, як люди, і бажання підвищити ефективність діяльності підприємств через реалізацію кожним працівником своїх здібностей і можливостей, творчого потенціалу, досягнення своїх цілей, відповідних до цілей організації

2011-05-25

Теоретичні аспекти економічної сутності матеріальних ресурсів підприємства. Визначення поняття «матеріальні  ресурси» як об’єкту аналізу. Характеристика класифікаційних ознак матеріальних ресурсів підприємства

2011-05-25

Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Сутність ринкової інфраструктури та її роль у розвитку підприємства

2011-05-25

Сутність і види капіталу. Теоретичні аспекти функціонування капіталу і виробничих фондів. Фінансово-економічна характеристика підприємства. Шляхи удосконалення управління структурою капіталу та ефективного відтворення і використання основних фонді

2011-05-26

Сутність, причини та види тіньової економіки. Проблеми тіньової економіки в Україні. Напрямки зниження рівня тінізації економіки в Україні. Поширення в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також обсяги продукції і фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою суттєву перешкоду забезпеченню сталого розвитку економіки

2011-05-26

Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату. Практичні завдання міжнародної кооперації в сучасних умовах. Міжнародне кооперування виробництва в Україні

2011-05-27

Регламентація діяльності експертів оцінювання вартості підприємств. Особливості оцінки вартості фінансово-кредитних інститутів. У сучасній економіці дуже часто постає питання про визначення оцінки підприємства

2011-05-27

Оцінка вартості підприємств в Україні: роль, проблеми, перспективи. Метод ліквідаційної вартості: його суть та значення. Підприємство стає об'єктом купівлі-продажу в перебігу процесів приватизації та акціонування, зміни складу власників, при проведенні операцій, пов'язаних із заставою майна, його страхуванням та ін. А відтак виникає необхідність оцінки вартості майнового комплексу підприємства

2011-05-27

Формирование «стратегических альянсов» постепенно превратилось в универсальный инструмент научно-технического развития и продвижения на рынке. Крупные промышленные корпорации стали использовать этот подход не только для получения доступа к разработкам в сфере малого бизнеса

2011-05-28

Особливості стратегічного менеджменту ТНК. Конкурентні стратегії ТНК. Сучасні потреби організації та управління ТНК потребують вирішення складних завдань, які передбачають розробку систем управління, що базуються на комбінації елементів функціональної, регіональної та матричної структури менеджменту

2011-05-28

Цінова стратегія фірми в ринковій ситуації. Маркетингова інформація при виборі цінової політики. Стратегія цін залежно від цін попиту і витрат виробництва. Стратегія цін залежно від призначення товару і від репутації фірми. Аналіз формування цінової стратегії на підприємстві

2011-05-30

Сутність колективної власності, її місце в системі економічних відносин. Форми колективної власності: орендна, кооперативна, акціонерна та інші

2011-06-04

Історичні причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств. Шляхи подолання фінансової кризи на підприємстві та реалізації санаційних заходів. Оцінка результативності санаційних заходів та їх впливу на фінансовий стан підприємства

2011-06-04

Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації. Порядок, концепція та варіанти реструктуризації. Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації

2011-06-05

Ціна продукції підприємства та її структура. Фінансові механізми стимулювання збуту. Розрахунки та їх вплив на формування доходів підприємства. Значення і суть цінової політики

2011-06-05

Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Методичні підходи до управління капіталом підприємства та його структурою. Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою. Шляхи оптимізації структури капіталу підприємства

2011-06-11

Правильно поставлений управлінський облік дасть вам інформацію, необхідну для розставлення пріоритетів у діяльності вашої компанії та планування подальшої діяльності, дасть базу для оцінки перспективності можливостей, що відкриваються, і забезпечить методами контролю за виконанням прийнятих рішень

2011-06-11

Концепція управління персоналом на підприємстві. Управління персоналом в системі сучасного менеджменту. Сучасні тенденції в організації праці і управлінні персоналом організації. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2011-06-12

Характеристика посадових обов’язків (функцій). Практика прийняття управлінських рішень. Пропозиції з використання міжнародного досвіду. Контакти із зовнішнім середовищєм

2011-06-12

Теоретичні засади здійснення амортизаційної політики. Практичні засади здійснення амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит”. Обгрунтування поліпшення амортизаційної політики на ЗАТ “Керамзит”. Методи розрахунку амортизації основних фондів

2011-06-14

Сутність максимізації прибутку підприємства. Аналіз максимізації прибутку підприємства

2011-06-17

Критерії та показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства та його структурою. Коефіцієнти оцінки рентабельності капіталу. Коефіцієнти оцінки капіталовіддачі. Оцінка ефективності використання капіталу підприємства

2011-06-17

Теоретико-методологічна основа підвищення прибутковості підприємницької діяльності. Основні стратегії збільшення прибутковості підприємницької діяльності підприємства. Аналітична оцінка фінансово-економічного стану фірми та перспективи його підвищення 

2011-06-26

Перехід до ринкових відносин потребує побудови нової правової основи господарської діяльності. Це - один із найважливіших способів підвищення ефективності суспільного виробництва і добробуту народу України

2011-07-20

Ефективність діяльності підприємства можна забезпечити передусім шляхом здійснення правильної політики з управління персоналом

2011-07-20

Процедура реалізації обраної антикризової стратегії.  Зовнішні та внутрішні чинники кризового розвитку. Економічні результати діяльності будь-якої фірми. Аналіз зовнішнього й внутрішнього середовища бізнесу  

2011-08-02

Завдання і напрями роботи служб управління персоналом. Організаційна структура служб управління персоналом організації.  Професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників кадрових служб

2011-08-09

Причини виникнення кризових ситуацій у фінансовій сфері діяльності підприємств. Методика діагностики кризового стану підприємств та ймовірності банкрутства. Заходи щодо підвищення ефективності господарювання та зниження загрози банкрутства. Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі

2011-08-09

Етапи розвитку системи якості підприємства. Організаційні методи управління підприємством при впровадженні системи якості. Показники якості на кондитерській фабриці. Контроль якості продукції

2011-08-09

Основні проблеми державної підтримки підприємства. Світова практика підтримки малого та середнього підприємництва. Шляхи вдосконалення розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу в Україні

2011-08-14

Менеджмент як система управління бізнесом. Характеристика до приватизаційної підтримки в консалтинговій діяльності. Особливості структурного формування продукту готельно-туристичного бізнесу. Роль консалтингу в системі інформаційних технологіях та комунікаціях та його правове забезпечення

2011-08-15

Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління. Основні категорії економічного аналізу діяльності підприємства. Види економічного аналізу діяльності підприємства

2011-08-17

Права та обов’язки балансоутримувача об’єктів благоустрою зеленого господарства державної чи комунальної форми власності. Капітальний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства. Поточний ремонт об’єктів зеленого господарства. Облік зелених насаджень

2011-08-18

Основні властивості будівельних матеріалів. Технічні характеристики будівельних матеріалів. Використання будівельних матеріалів у ремонтно-будівельному господарстві

2011-08-18

Визначте історичне розуміння сутності підприємництва та підприємця як особливого соціально-психологічного типу господарника. Яким чином проводяться маркетингові дослідження ринкового середовища, оцінюється конкуренція і конкуренти, визначається мета діяльності при створенні нового підприємства? Митний ліцензійний склад

2011-08-19

Теоретико-методологічні аспекти системи управління підприємством. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід. Напрямки вдосконалення системи управління промисловим  підприємством

2011-08-21

Теоретичні основи управління структурою витрат підприємства та їх вплив на формування прибутку. Сутність, класифікація витрат підприємства

2011-08-22

Загальні відомості про видавничу організацію «Юстиніан» Продукція компанії. Нові проекти компанії. Партнери та співробітники компанії. Нормативне забезпечення охорони праці на підприємстві

2011-08-24

Теоретичні аспекти визначення рентабельності підприємства. Факторний аналіз показників рентабельності підприємства. Мінімізація витрат підприємства як засіб підвищення рентабельності підприємства

2011-08-24

Участь банківських кредитів у складі фінансових ресурсів підприємства. Кредитування діяльності підприємств. Бізнес-план - основний  документ фінансового планування. Бізнес-план  приватного  підприємства „Сприяння”. Поняття фінансового планування

2011-08-24

Роль контролінгу в системі управління підприємством. Практичне дослідження. Аналіз організаційної складової підприємства. Організаційна структура управління підприємства

2011-08-25

Теоретичні основи формування стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства. Поняття стратегічного планування та його місце в системі планування розвитку торгівельного підприємства. Дослідження передумов формування стратегічного плану розвитку торгівельного підприємства

2011-08-25

Суть кредиту, його роль і принципи організації в підприємницькій діяльності. Кредитне фінансування. Комунікації в системі управління. Маркетингова діяльність при розробці товарів

2011-08-25

Потреба в оцінці вартості підприємства та його майна є багатоаспектною, виникає на різних етапах антикризового управління

2011-08-25

Стан ринку злиття та поглинання. Проблеми та перспективи злиття та поглинання в Україні

2011-08-25

Теоретико-методологічні аспекти продуктивності праці. родуктивність праці, показники та методи її визначення. Характеристика виробничої діяльності та основних техніко-економічних показників роботи підприємства. Пропозиції щодо підвищення продуктивності праці персоналу підприємства

2011-08-25

Понятие диверсификации деятельности предприятия. Диверсификация как условие повышения эффективности, ее положительные и отрицательные стороны. Стратегии диверсификации деятельности предприятия

2011-08-25

Критерії визначення основних засобів. Переоцінка основних засобів

2011-08-25

Роль підприємництва в економіці та загальна характеристика його видів. Види та організаційні форми підприємств в Україні. Основні форми організації бізнесу в Україні

2011-08-26

Роль виробничої марки. Головні елементи марки. Проблеми вибору назви марки

2011-08-26

Сутність ринкової ціни. Закони попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Вплив попиту та пропозиції на ціни фінансового ринку

2011-08-26

Для типів факторів виробництва характерною є визначеність. Вони представлені засобами виробництва (речовий фактор) і безпосередніми виробниками (особистий фактор), наділеними здатністю до праці (в тому числі до підприємницької діяльності), яка реалізується у поєднанні з засобами праці

2011-08-26

Теоретико-методологічні аспекти готельних систем безпеки. Тактико-організаційні заходи забезпечення безпеки. Вдосконалення служби безпеки готельного комплексу

2011-08-26

Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Організація служби контролінгу в корпорації (холдингу). Структура і склад служби контролінгу

2011-08-27

Господарські відносини, їх ознаки та види. Основні характеристики акцій. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

2011-08-27

Сутність та функції економічного районування та господарського комплексу. Особливості економічного районування України. Проблеми й перспективи економічного районування

2011-08-27

Сутність та основні поняття будівельного комплексу в Україні. Загальна характеристика будівельного комплексу. Пріоритетні напрямки розвитку промисловості будівельних матеріалів в умовах ринку

2011-08-27

Теоретико-методологічні засади бюджетування на підприємстві. Сутність та значення бюджетування на підприємстві.  Дослідження бюджетування в управлінні підприємством «Злагода». Напрями вдосконалення системи бюджетування на підприємстві «Злагода» 

2011-08-27

Організація роботи кадрової служби підприємства. Кадрова служба і її функції. Робота кадрових служб з підвищення кваліфікації персоналу в сучасних умовах

2011-08-27

Теоретичні аспекти управління трудовими ресурсами підприємства готельного господарства. Поняття і сутність управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. Принципи та методи управління трудовими ресурсами підприємств готельного господарства. Впровадження сучасних методів управління трудовими ресурсами готелю

2011-08-27

Теоретико-методологічні аспекти конкуренції. Проблеми та перспективи конкуренції як складової ринкової економіки

2011-08-27

Поняття про структуру організації та організаційну структуру управління та суспільний характер управління. Типи організаційних структур управління та їх відмінні риси. Основні принципи формування організаційних структур управління

2011-08-27

Поняття системи. Кваліфікація систем. Типи інтелектуальних систем та їх використання в процесі розробки управлінських рішень. Аналіз статей з журналу «Проблеми теорії і практики управління»

2011-08-27

Акціонерне фінансування. Види акцій і сфери їх застосування. Методи керівництва. Сегментація, вибір сегментів ринку розміщення товарів на ринку

2011-08-27

Теоретичні аспекти формування лізингу на підприємстві. Суть лізингу та його роль у розвитку підприємництва. Особливості формування, використання та шляхів вдосконалення техніко-технологічної бази виробництва

2011-08-27

Сутність контролінгу та його необхідність. Інструменти та методи контролінгу. Портфельний аналіз

2011-08-27

Теоретико-методологічні підходи до формування витрат на виробництво. Планування витрат на виробництво

2011-08-27

Розподіл завдань серед керівного складу підприємства. Розподіл управлінської праці та характеристика його видів

2011-08-27

Класифікація підприємств за видами діяльності. Особливості розробки бізнес-плану на транспортних підприємствах. Культура мови бізнесмена

2011-08-27

Банк – як елемент інфраструктури ринку. Характеристика банківської системи. Організація в системі менеджменту. Організація систем руху товару і його збуту. Реклама в системі просування товару

2011-08-27

Моделі прийняття управлінських рішень. Вимірювання при прийнятті управлінських рішень. Школа вимірювання. Методи вимірювання

2011-08-27

Зміст аналізу проблемних ситуацій та технології їх проведення.

2011-08-27

Психологічна структура управлінської діяльності та управлінських стосунків. Морально-психологічні засади управлінських стосунків

2011-08-27

Створення та організація діяльності туристичного підприємства. Порядок організації та державної реєстрації. Бізнес-план для підприємства

2011-08-28

Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень та процес прийняття управлінських рішень

2011-08-28

Організаційно – економічна характеристика підприємства. Ефективність і якість діяльності менеджера. Роль і місце менеджера в системі управління

2011-08-28

Роль підприємництва в економіці та загальна характеристика його видів. Основні форми організації бізнесу в Україні

2011-08-28

Проблеми ідентифікації компетенцій підприємства. Поняття компетенції. Ідентифікація ключових компетенцій підприємства

2011-08-28

Наукові засади розміщення продуктивних сил. Чинники та умови розміщення продуктивних сил. Аналіз тенденцій розвитку основних чинників розміщення продуктивних сил

2011-08-29

Загальна характеристика формальних груп на підприємствах. Основні поняття організації діяльності як функції управління

2011-08-29

Основні джерела інформації про вакансії. Залучення персоналу: створення бази даних кваліфікованих кандидатів для відбору. Правила проведення інтерв'ю з представниками різних рівнів управління організації

2011-08-30

Поняття організації. Загальні характеристики організацій та складові її успіху. Результати дослідження планування успішної організації та шляхи вдосконалення. Головні задачі та перспективи планування успішної організації

2011-08-30

Надійність в діяльності підприємств невиробничої сфери. Аналіз методів експертних оцінок. Страхування в світовій практиці виробничого господарювання

2011-08-30

Сутність, значення та передумови розвитку і розміщенні лікеро-горілчаної промисловості в господарському розвитку України. Сучасний стан розвитку лікеро-горілчаної промисловості України. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення лікеро-горілчаної промисловості України

2011-08-30

Найдієвішим засобом запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. У чому полягає сутність фінансової санації підприємств? Термін «санація» походить від латинського «sапаrе» — оздоровлення, видужання

2011-08-30

Суть і функції фінансів підприємств. Податкова система України. Сутність системи оподаткування підприємств

2011-08-30

Організація лікувально-профілактичного харчування на виробництві. Профілактика кров’яних інфекцій  (туляремія, чума)

2011-08-31

Теоретико-методологічні засади оперативно-календарного планування. Аналіз оперативно-календарного планування виконання замовлень на підприємстві "Олд-Макс". Шляхи вдосконалення та перспективи оперативно календарного планування виконання замовлень на підприємстві "Олд-Макс"

2011-09-01

Праця як сфера життєдіяльності і основний фактор виробництва. Технологічний зміст праці. Суспільний характер праці як економічна категорія

2011-09-01

Створення закладів охорони здоров’я. Утворення та розвиток служби охорони здоров’я на підприємстві. Розвиток охорони здоров’я на державному рівні

2011-09-05

Особливості організації та здійснення будівельної діяльності в Україні. Вільні економічні зони: проблеми та перспективи функціонування

2011-09-05

Види суб'єктів господарювання. Групи суб’єктів господарювання. Поняття суб'єкта господарювання. Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання

2011-09-05

Стратегії ціноутворення в умовах монополістичного ринку. Ціна і випуск продукції в умовах чистої монополії. Ринкова рівновага фірми монополіста у короткостроковому періоді

2011-09-05

Оптимальний план виробництва  фірми на ринку монополістичної конкуренції. Оптимум споживача: економічна та аналітична інтерпретація

2011-09-08

Методичні основи планування продуктивності праці. Особливості планування збільшення продуктивності праці

2011-09-10

Основні вимоги до організації номерного фонду підприємств готельного господарства різних категорій. Особливості матеріально-технічного постачання підприємств готельного господарсва в сучасних умовах

2011-09-10

Характеристика інноваційної діяльності підприємства. Загальна характеристика підприємства

2011-09-12

Проблеми та перспективи розвитку олійно-жирового комплексу. Структурно-динамічна характеристика олійно-жирового комплексу України

2011-09-13

Конкурентоспроможність організації та її визначення. Фінансове забезпечення стратегічного управління

2011-09-13

Поняття і структура способу виробництва. Діалектика продуктивних сил і виробничих відносин. Поняття і основні етапи науково–технічного прогресу

2011-09-14

Управління персоналом на фірмі. Аналіз внутрішнього середовища компанії. Шляхи вдосконалення управління внутрішнім середовищем підприємства

2011-09-14

Аналіз основних фінансово-економічних коефіцієнтів підприємства «Дельта-Форс». Оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства

2011-09-14

Класифікація типів стратегій, орієнтованих на конкурента. Конкурентні стратегії в системі конкурентних переваг: теорія управління конкурентоспроможністю

2011-09-14

Дослідження ефективності використання устаткування. Проведення аналізу ефективності використання устаткування підприємства

2011-09-14

Оцінка результативності використання потенціалу. Показники рівня використання виробничого потенціалу підприємства

2011-09-17

Трубопровідний транспорт. Основні види транспорту, що використовуються в зовнішній торгівлі. Теоретико-методологічні аспекти транспортного забезпечення зовнішньої торгівлі підприємства

2011-09-17

Ресурси виробництва та ефективність їх використання. Характеристика економічних показників ефективності виробництва

2011-09-17

Теоретико-методологічні аспекти постачання товарів в ресторанному господарстві. Пропозиції щодо удосконалення постачання товарів у ресторанному господарстві «Європа». Управління складським господарством підприємства

2011-09-17

Державне регулювання природних монополій в Україні. Основні важелі регулювання монополій в Україні

2011-09-21

Характеристика основних проблем розвитку та розміщення підприємств торгівлі. Сутність екологічної сертифікації. Екологічний контроль

2011-09-28

Обов'язки працівників юридичної служби. Напрями роботи юридичної служби підприємства. Основні завдання юридичної служби

2011-09-29

 Об'єкти та суб'єкти системи безпеки підприємства (фірми). Форми організації безпеки підприємства. Зарубіжний досвід технологій створення захищеного простору суб’єкта підприємницької діяльності

2011-10-08

Аналіз ефективності діяльності підприємств та загального фінансового стану об’єднань підприємств. Оцінка інвестиційної привабливості об’єднань підприємств та ефективності їх придбання

2011-10-08

Кластерні об’єднання підприємств. Концепція впровадження кластерної моделі

2011-10-08

Зарубіжні дочірні підприємства груп підприємств. Конвенція про захист прав інвестора

2011-10-08

Необхідність поліпшення виробничої структури підприємства. Види виробничої структури промислового підприємства

2011-10-08

Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів

2011-10-09

Об'єкти промислової власності, їх ефективність використання. Поняття нематеріальних ресурсів підприємства

2011-10-09

Техніко-економічна функція передбачає запровадження нової техніки і технології, впровадження досягнень науки у виробництво, придбання якісних комплектуючих виробів та предметів праці, наймання або підготовку робочої сили відповідної якості, раціоналізацію виробничих процесів тощо

2011-10-10

Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вартості майна підприємства. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи до оцінки нерухомості

2011-10-10

Оцінка акцій. Оцінка облігацій. Знос машин та обладнання, його сутність і основні підходи до оцінки. Види зносу їх сутність види і способи визначення

2011-10-10

Джерела формування оборотних коштів на підприємстві. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на різних видах підприємств. Структура оборотних коштів на різних видах підприємств та фактори, що на неї впливають

2011-10-14

Державні заходи  спрямовані  на підвищення  конкуренції спроможності підприємств. Порівняльний аналіз монополії та конкуренції

2011-10-30

Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня. Економічні аспекти комбінування промислового виробництва. Сутність, форми і показники рівня комбінування виробництва. Економічна ефективність спеціалізації і кооперування виробництва. Сутність, форми і показники рівня спеціалізації і кооперування виробництва

2011-11-13

Розвиток ідей меркантилізму в Росії. Розвиток менеджменту в Росії. За своїм змістом російський меркантилізм відрізнявся від західноєвропейського й тим, що зачіпав ще й аграрне питання. Проблеми колоніалізму в ньому не зайняли того місця, яке вони займали в західноєвропейському меркантилізмі

2011-11-14

Аналіз ефективності діяльності підприємств та загального фінансового стану об’єднань підприємств. Оцінка інвестиційної привабливості об’єднань  підприємств та ефективності їх придбання

2011-11-14

Кластерні об’єднання підприємств. Концепція впровадження кластерної моделі. Будучи розташовані недалеко один від одного, підприємства в змозі налагодити взаємообмін інформацією та досягати колективних переваг, які неможливо отримати кожному підприємству окремо. Кластерна модель полегшує співпрацю з метою вирішення спільних проблем та перепон у розвитку

2011-11-14

Зарубіжні дочірні підприємства груп підприємств. Конвенція про захист прав інвестора. Захист прав і інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності, передбачений не тільки українським законодавством, але і законодавством різних країн світу, а також міжнародними угодами

2011-11-14

Сучасні світові тенденції розвитку соціально–трудових відносин. Критерії і показники ефективності організації праці. Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Механізм функціонування ринку праці. Сегментація ринку праці. Гнучкість та жорсткість ринку праці.

2011-11-14

Напрями удосконалення виробничої структури підприємства. Фактори, що визначають виробничу структуру підприємства. Види виробничої структури промислового підприємства. Характеристика елементів виробничої структури підприємства

2011-11-14

Методика аналізу ефективності використання основних фондів. Економічна суть існування виробничих основних засобів. Проблема підвищення ефективності використання основних засобів є  центральною  в період переходу України до цивілізованих ринкових відносин

2011-11-14

Об'єкти промислової власності, їх ефективність використання. Поняття нематеріальних ресурсів підприємства. Дійовим інструментом конкуренції у цьому разі може бути використання нематеріальних ресурсів. Наприклад, володіння ліцензією надає її власникові виключне право використання певного технічного досягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні переваги

2011-11-14

Поняття якості та її оцінка. Міжнародні системи сертифікації продукції

2011-11-14

Функція реалізації відносин економічної власності передбачає управління власністю, контроль за процесом ціноутворення, розподілом доходів, випуском акцій та їх продажем, залученням зовнішніх джерел фінансування тощо. Функції, зумовлені власністю. Якщо ці функції доповнити аналізом функцій, які випливають з основних аспектів власності, то слід вирізнити правову, соціальну, психологічну та інші функції

2011-11-14

Регулювання ціни на ринках як фактор виробництва в України. Ринок природних ресурсів та його ціна – рента. Ринок капіталу та його ціна – ставка відсотку. Ринок праці та заробітна плата як цінаробочої сили

2011-11-15

Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на різних видах підприємств. Джерела формування оборотних коштів на підприємстві. Структура оборотних коштів на різних видах підприємств та фактори, що на неї впливають

2011-11-20

Визначте суть безробіття як соціально-економічного явища. Які основні види безробіття і як вони пов'язані між собою? Особливість сучасного стану безробіття в Україні. Дайте визначення простого й розширеного відтворення. Що спільного і в чому відмінності понять «розширене відтворення» та «економічне зростання»? Які основні типи економічного зростання?

2011-11-23

Організаційно-правові форми підприємств. Підприємство та його головні ознаки. Основні поняття та ознаки підприємства. Класифікація підприємств

2011-11-27

Обґрунтуйте своє рішення щодо наступної ситуації. Принципи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності. Галузі господарства, які є пріоритетними для залучення іноземних інвестицій в Україну. Залучення інвестицій (як іноземних, так і внутрішніх) зокрема

2011-12-11

Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу.Аналіз раціональності використання коштів при здійсненні експортно-імпортних операцій.Аналіз фінансового стану спільних підприємств та його особливості

2011-12-07

Підприємство як суб’єкт господарювання. Особливості впливу макро- і мікросередовища на підприємницьку діяльність фірми. Перспективи вдосконалення впливу ринкового зовнішнього середовища. Основні напрями підвищення ефективності виробництва підприємства

2011-12-07

Сучасний етап підтримки бізнесу. Теоретико-методологічні аспекти регулювання суб’єктів підприємництва. Система оподаткування суб'єктів господарювання. Основні тенденції державного регулювання підприємництва

2011-12-09

Розробка комплексу задач «Вдосконалення системи управління залученням позикового капіталу з метою забезпечення фінансової стабільності підприємства». Аналіз ефективності залучення і використання позикових коштів ДП «Діапазон». Аналіз складу та структури позикових фінансових ресурсів ДП «Діапазон»  в динаміці

2011-12-09

Необхідність впровадження контролінга на вітчизняних підприємствах. Планування собівартості продукції за системою „контролінг” на підприємстві. Економічна сутність контролінга та його місце в економіці та управління

2011-12-12

Загальна характеристика організаційно-правових форм об’єднання підприємств та мета їх створення.Промислово-фінансова група.Необхідність створення в нашій країні об’єднань була визнана ще наприкінці 60-х років

2011-12-26

Стратегія розвитку підприємства, зв`язок її з ефективністю операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.Закономірності розвитку організаційних структур управління.Формування організаційної структури управління

2011-12-28

Удосконалення бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з виробничими запасами в ПП «ВАЛ».Загальні засади організації аналітичної роботи та аналіз наявності та ефективності використання виробничих запасів в ПП «ВАЛ».Бухгалтерський облік виробничих запасів: управлінський аспект

2011-12-29

Макросередовище охоплює матеріально-технічні й економічні умови, суспільні відносини та інші чинники, що впливають на діяльність підприємства опосередковано. До них належать демографічні, економічні, політичні та інші чинники, що постійно змінюються і є джерелом постійного занепокоєння для фірми

2011-12-30

Тенденції розвитку товару або послуг.Характеристика операційних видів діяльності.Розвиток стратегії операційного менеджменту.Аналіз точки беззбитковості проекту.Матеріальні потоки на виробництві

2011-12-30

Фінансово-кредитне забезпечення малого і середнього бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів.Динаміка розвитку малого підприємництва в Україні.Напрями посилення підприємницької активності суб`єктів малого підприємництва

2014-01-01

Сучасні підходи аналізу, формування та визначення доходів, прибутку та рентабельності підприємства.Теоретичні-методологічні основи визначення економічної сутності доходів, прибутку та значення рентабельності підприємства

2014-01-25

Юридичними особами і державнимиорганами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства

2014-02-11

Завдання 4. Завдання 3. Поняття та види інвестицій. Порядок реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності

2014-02-21

Зміст і структура бізнес-плану.Організація розробки бізнес-плану. Сутність бізнес-планування в ринковій системі господарювання, його призначення

2014-02-23

Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку. Амортизаційна політика та використання амортизації на підприємстві

2014-02-23

Калькуляція собівартості продукції.Сутність, значення та класифікація витрат.За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат їх поділяють на умовно-змінні та умовно-постійні

2014-03-06

Сутність фінансової санації як механізму фінансової стабілізації підприємств.Методичні підходи до аналізу можливості відновлення платоспроможності підприємств

2014-03-06

Вдосконалення системи управління оборотним капіталом та оцінка її впливу на фінансовий стан підприємств.Шляхи оптимізації використання промислового капіталу.Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання

2014-03-06

Умови та порядок отримання банківського кредиту.Види банківського кредиту та їх характеристика.Класифікація кредитів, що надаються підприємствам

2014-03-09

Облік акцій невласної емісії на підприємстві. Облік операцій з цінними паперами невласної емісії

2014-03-10

Форми і системи оплати праці. Бізнес-планування: сутність, зміст та призначення.Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.Класифікація підприємств за різними ознаками. Види підприємств

2014-03-10

Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств.Соціально-психологічні методи управління.Змістова характеристика окремих методів управління.Поняття та основа класифікації методів управління

2014-03-10

Шляхи удосконалення оцінки та обліку власного капіталу в акціонерних товариствах.Організаційні й методичні особливості оцінки власного капіталу акціонерних товариств.Економічна сутність, теоретичні та методологічні засади обліку власного капіталу в акціонерних товариствах

2014-03-11

Класифікація управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень.Характеристика методів стратегічної діагностики.Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види

2014-03-11

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. Система показників фінансового стану підприємства. Методи і прийоми аналізу фінансового стану підприємства

2014-03-14

Оптимізація організаційної структури "Pearson PLC".Елементи проектування організації.Організаційний механізм і структура управління.Сутність організації як управлінської функції

2014-03-14

Транспортно-експедиційні послуги підприємствам-суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності. Загальні принципи організації роботи транспортно-експедиторських підприємств

2014-03-15

Особливості застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні нових виробів. Основні риси та принципи функціонально-вартісного аналізу (ФВА)

2014-03-15

Завдання і функції системи професійної орієнтації. Головні об’єкти професійної орієнтації. Професійна орієнтація як система. Основні елементи професійної орієнтації

2014-03-26

Крім державних фондів, в областях створюються регіональні фонди підтримки підприємництва, які залучають кошти місцевих бюджетів, асоціацій, громадських об'єднань, добродійних організацій, а також підприємців. За даними Міністерства економіки, у 2006 році налічувалося 44 таких фонди

2014-03-28

Теоретичні аспекти функціонування акціонерних товариств в умовах ринку. Переваги акціонерних товариств в порівнянні з іншими видами ділових організацій. Суперечність нормативно – правової бази

2014-04-09

Спеціалізація підвищує ступінь однорідності виробництва на робочих місцях, дільницях, цехах; збільшує випуск однорідної продукції

2014-04-09

Роль і оцінка прибутку як фінансового результату дільності підприємства.Економічний і бухгалтерський прибуток, функції прибутку.Роль прибутку у ринковій економіці.Сучасні погляди і сутності прибутку

2014-04-09

Сутність і методи обчислення рентабельності на підприємстві.Проведення касових операцій

2014-04-10

Методи боротьби з ухиленням від податків. Патентування підприємницької діяльності. Ресурсні платежі

2014-04-11

Валовий дохід підприємства становить грошову виручку від реалізації продукту (виконання робіт чи послуг), інших матеріальних цінностей і майна підприємства (включаючи основні фонди) тощо, зменшену на суму постійних витрат підприємства

2014-04-13

Спрацювання та форми відтворення основних фондів. Посередницька діяльність як різновид підприємництва. Принципи та форми раціональної організації виробництва

2014-04-14

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів в модулі «ПАРУС-Бухгалтерія», «Галактика». Поняття малоцінних необоротних матеріальних активів

2014-04-14

Роль та значення ринкової інфпаструктури.Ринкова інфраструктура в конкурентному середовищі.Комунікаційна і туристична інфраструктура

2014-04-15

Сутність та особливості позиціювання товару.Переваги та недоліки сегментування. Основні принципи сегментування.Сегментація, вибір сегментів ринку розміщення товарів на ринку

2014-04-16

Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві.Поняття персоналу підприємства, його структура

2014-04-18

Покращення умов праці на підприємстві.Класифікація умов праці.Поняття та види умов праці

2014-04-20

Поняття, предмет, метод і система підприємницького права.Джерела підприємницького права

2014-04-21

Особливості обліку витрат на виробництво.Загальні засади обліку процесу виробництва

2014-04-25

Управління організаційними змінами. Модель процесу організаційних змін. Сутність організаційних змін

2014-04-25

Особливості внутрішніх витрат на підприємстві. Сутність внутрішніх витрат

2014-04-25

Особливості амортизаційної політики підприємства в умовах ринку. Характеристика матеріальних активів підприємства. Класифікаційна оцінка і структура основних фондів

2014-04-26

Формування робочого місця та основні принципи організації його функціонування.Виробнича та загальна структура підприємства.Основи організації функціонування виробництва, процес підприємства

2014-04-26

Резерви і фактори зниження собівартості продукції.Методи встановлення цін на нові вироби. Рентабельність підприємства

2014-04-28

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку.Особливості будівельного виробництва та їх вплив на систему бухгалтерського обліку

2014-04-28

Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін

2014-04-28

Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах. Оцінка продуктивності праці з позицій отримуваних результатів стосується, з одного боку, того, що і як вироблено, а з другого, — за яких витрат праці та інших ресурсів здійснено виробництво

2014-04-28

Шляхи удосконалення податкової системи малого підприємництва .Аналіз проблем управління малим підприємством в Україні. Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки

2014-04-29

Функції та завдання контролінга. Основні причини виникнення контролінгу. Сутність контролінгу як економічної категорії, його значення на сучасному етапі розвитку національних підприємств

2014-04-30

Покращення ефективності господарювання як основа підвищення доходності підприємства.Прибуток підприємства як економічна категорія та об’єкт управління.Теоретичні аспекти процесу управління прибутком підприємства

2014-04-30

Основні види реклами, носії реклами і засоби її поширення. Психологічний аспект реклами. Розрахунок витрат на рекламну кампанію

2014-04-30

Характеристика місця розташування підприємства, рік введення в дію підприємства та його проектна потужність. О хорона праці і техніка безпеки на підприємстві. Джерела надходження сировини, основних та допоміжних матеріалів, енергії всіх видів

2014-04-30

Зростаюча конкуренція змушує підприємства проводити активну товарну політику, що враховує тенденції ринкового середовища і технологічного прогресу

2014-05-01

Надзвичайно велика для виробника роль торговельних посередників в умовах, коли він вперше виходить зі своїм товаром на зовнішній ринок або починає продаж на зовнішньому ринку нового товару

2014-05-01

Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства. Планування та формування персоналу на підприємстві

2014-05-01

Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Конкурентоспроможність організації та її визначення

2014-05-01

Термін "ефект" у перекладі з латинської означає "результат". Отже, категорія "ефективність" може інтерпретуватись як "результативність"

2014-08-03

Історія компанії «Олімп» на ринку лікеро-горілчаних виробів.Споживання горілчаних виробів в Україні та поведінка споживача на ринку горілчаних виробів

2014-08-03

Шляхи вдосконалення та підвищення продуктивності праці на підприємствах.Поняття продуктивності праці на підприємствах, причини та наслідки її змін

2014-08-03

Продуктивність можна розглядати як загальний показник, що характеризує ефективність використання ресурсів для виробництва продукції. Проте сучасна економічна теорія стверджує, що точно визичити роль і частку витрат тих чи інших ресурсів, використаних на виробництво продукції, неможливо

2014-08-04

Загальна характеристика інноваційного процесу, інновацій та інноваційної діяльності: поняття, сутність, зміст.Основні різновиди інноваційного процесу та інновацій

2014-08-07

Теоретичні аспекти процесу управління прибутком підприємства.Аналіз управління прибутком на ДП “Арго”.Стисла характеристика ДП “Арго” та аналіз фінансово-господарського стану

2014-08-07

Ефективність організаційних змін.Опір організаційним змінам і його причини.Поняття організаційної зміни і його передумови

2014-08-07

Охорона праці і техніка безпеки на підприємстві.Характеристика місця розташування підприємства, рік введення в дію підприємства та його проектна потужність.Аналіз формування резервів на підприємствах харчової промисловості

2014-08-08

Основне управління роботою індивіда як передумова ефективної динаміки менеджменту.Аналіз основних техніко-економічних показників.Теоретико-методичні засади аналізу ефективності динаміки менеджменту на підприємстві

2014-08-08

Зростаюча конкуренція змушує підприємства проводити активну товарну політику, що враховує тенденції ринкового середовища і технологічного прогресу

2014-08-08

Вибір типу підприємства й обгрунтування цілей підприємницької діяльності.Правові основий організаційні форми підприємницької діяльності.Конкурентноздатність підприємницьких операцій.Типи професійної підприємницької діяльності

2014-08-09

Теоретико-методологічні аспекти книжної торгівлі в Україні.Сутність книжної торгівлі та матеріально-технічна та інформаційна мережа роздрібних підприємств.Аналіз основних тенденцій розвитку торгівлі книгою в Україні та дослідження зарубіжного досвіду

2014-08-10

Методики визначення та оцінки конкурентоспроможності організації.Оцінка конкурентоспроможності підприємства «Селена».Діагностика конкурентоспроможності підприємства.Конкурентоспроможність організації та її визначення

2014-08-10

Таким чином, існує як об'єктивна зміна стану певної системи (об'єкта), так і її оцінка. Ця оцінка може мати кількісний і якісний характер. Типовий приклад якісних оцінок ми вже навели, розділивши множину ефектів на позитивні та негативні

2014-08-11

Планування як основний інструмент управління.Планування являє собою управлінський процес визначення цілей підприємства і засобів їх досягнення, забезпечення і підтримки відповідності між ними

2015-08-16

Становление рыночных отношений в сельском хозяйстве обусловливает необходимость совершенствования форм и методов организации труда и производства, управления хозяйством.

2015-08-19

Вашему вниманию представляется дипломная работа на тему: «Планирование и прогнозирование прибыли предприятия (на примере ООО «Макдоналдс»)»

2015-09-17

Аудит валютных операций, как правило, является составной частью обязательного аудита, который проводится в организациях, ведущих внешнеэкономическую деятельность, но нередко руководство экономического субъекта заказывает инициативный аудит валютных операций. Поэтому тема работы актуальна.

Как известно, расчеты в иностранной валюте между резидентами РФ запрещены. Однако существующее законодательство предусматривает достаточно оснований для операций с иностранной валютой.

2015-09-17

Основные средства являются одной из важнейших составляющих в совокупности имущества предприятия. Обеспеченность ими в необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование являются необходимым условием повышения эффективности производства на промышленных предприятиях.[1]

На сегодняшний момент наиболее актуальна проблема оценки и эффективности использования основных фондов, что является необходимым условием для проведения реструктуризации предприятия.

2015-09-17

За период радикальных рыночных реформ в России в системе управления произошли необратимые изменения, охватившие все отрасли экономики и социальной сферы. Созданы основные предпосылки для эффективного функционирования государственного и коммерческого секторов: законодательная, институциональная, инфраструктурная, ресурсная базы для государственного и частного предпринимательства. Однако этап формирования количественных условий должен уступить место этапу качественных преобразований, в частности, направленных на внедрение новых, отвечающих требованиям развитого рынка организационных структур бизнеса, на высококвалифицированный менеджмент.

2015-09-17

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Более полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производственных мощностей предприятия, материальных и трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

2015-08-19

Критика командно-административной системы и связанной с ней организации плановой работы обусловила ситуацию, когда стали бояться использовать термин «планирование». Здравый смысл не позволяет принять данную точку зрения. Советский опыт планирования, при всех его недостатках, имел и положительное значение.

2015-08-20

Актуальность исследования. Принудительные меры медицинского характера являются особым институтом уголовного права. Специфика данного института заключается в том, что он включает в себя как юридические, так и медицинские начала. Принудительные меры медицинского характера, в отличие от других уголовно-правовых мер, могут применяться к лицам, не являющимся субъектами преступления. Указанные меры имеют не только юридические, но и медицинские цели.

2015-09-17

Анализ связан с повседневной финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, их коллективов, менеджеров, собственников. В настоящее время необходимо проводить анализ обоснования и выполнения бизнес-планов, сравнительный анализ маркетинговых предприятий, анализ возможностей производства и сбыта, выяснение внутренних и внешнеэкономических ситуаций, влияющих на производство и сбыт, анализ соотношения спроса и предложения, анализ конкретных потребителей и оценки последними качества выпускающихся изделий, анализ затрат живого и овеществленного труда с необходимой их детализацией, анализ конечных финансовых результатов производственной, сбытовой, маркетинговой деятельности, анализ коммерческого риска с оказываемым на него влиянием различных факторов.

2015-08-20

Актуальность темы исследования определяется стремительным ростом российских нефтяных компаний и их интеграцией в мировую систему нефтеобеспечения. Российские нефтяные компании были образованы в условиях перехода страны к рыночной экономике. Нефтяной комплекс Российской Федерации был реструктурирован путем объединения предприятий на основе межотраслевой интеграции по образцу функционирования зарубежных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в дальнейшем большинство объединений было приватизировано

2015-08-20

Руководство коммерческих организаций вынуждено решать возникающие перед ним задачи формирования стратегии развития и тактических действий организации: оптимизации структуры и состава имущества; поиска дополнительных источников финансирования; повышения инвестиционной привлекательности; выявления неиспользованных резервов и др. В этой связи важнейшая роль принадлежит разработке, своевременному принятию и оперативному исполнению управленческих решений, адекватных тенденциям развития рыночной ситуации.

2015-08-20

Познавательная деятельность опирается всегда на практику, эксперименты, наблюдения, в результате которых устанавливаются эти факторы. Осмысление факторов начинается с анализа.
Экономический анализ - это глубокое исследование экономических явлений на предприятии, то есть выявление причин отклонения от плана и недостатков в работе, вскрытие резервов, их изучение, содействие комплексному осуществлению экономической работы и управлению производством, активное воздействие на ход производства, повышение его эффективности и улучшение качества работы.
2015-09-17

Бухгалтерская отчетность - это завершающий этап учетного процесса. Организация любой организационно-правовой формы обязана составлять бухгалтерскую отчетность на основе данных синтетического и аналитического учета.

Бухгалтерская отчетность является основным источником информации о финансовом состоянии предприятия. Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного функционирования предприятия и достижения им поставленной цели. Необходимо применять методы финансовой диагностики.

2015-09-17

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа финансовой деятельности предприятий приобретает наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли. В постоянно изменяющихся рыночных условиях руководители предприятия должны постоянно следить за изменяющейся конъюнктурой, за эффективностью использования своих ресурсов, за состоянием своих активов, конкурентоспособностью своей продукции, т.к. данные показатели определяют не только текущую конкурентоспособность предприятия, но и перспективы развития предприятия в будущем.

Актуальность финансового анализа определяется тем, что в условиях рынка руководство предприятия самос

2015-09-17

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа финансовой деятельности предприятий приобретает наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли. В постоянно изменяющихся рыночных условиях руководители предприятия должны постоянно следить за изменяющейся конъюнктурой, за эффективностью использования своих ресурсов, за состоянием своих активов, конкурентоспособностью своей продукции, т.к. данные показатели определяют не только текущую конкурентоспособность предприятия, но и перспективы развития предприятия в будущем.

2015-09-17

Актуальность.В настоящее время тематика совершенствования планирования, учета и анализа затрат на производство на предприятии наиболее актуальна, поскольку в условиях рыночных отношений управление издержками и прибылью является одним из важнейших направлений деятельности руководства предприятия.

2015-08-21

Основное значение Земельного кодекса Российской Федерации состоит в том, что он окончательно закрепил результаты проводимых в последние годы земельных преобразований и завершил процесс формирования законодательных основ для нормального функционирования рынка земли. В юридическом отношении теперь не имеется оснований оспаривать результаты земельной реформы и подвергать сомнению правомерность существования рынка земли.

2015-08-21

Процесс производства связан с затратами не только овеществленного (в средствах и предметах труда), но и живого труда. Труд является важнейшим элементом производственного процесса. Повышением его производительности прежде всего обусловлен рост эффективности производства, а следовательно, его рентабельности и прибыльности.

2015-09-17

В настоящее время большинство предприятий, прежде чем начать свое производство, в качестве основной цели ставят получение прибыли. Прибыль предприятия во многом зависит от цены продукции и затрат на ее производство. Цена продукции на рынке есть следствие взаимодействия спроса и предложения. Под воздействием законов рыночного ценообразования, в условиях свободной конкуренции цена продукции не может быть выше или ниже по желанию производителя или покупателя — она выравнивается автоматически. Другое дело — затраты, формирующие себестоимость продукции. Они могут возрастать или снижаться в зависимости от объема потребляемых трудовых и материальных ресурсов, уровня техники, организации производства и других факторов. Естественно, чем выше затраты, тем ниже прибыль и наоборот. То есть между этими показателями существует обратная функциональная связь. Следовательно, производитель располагает множеством рычагов снижения затрат, которые он может привести в действие при умелом управлении.

2015-09-17

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. Эффективность функционирования предприятия, независимо от организационно-правовой формы и видов его деятельности в условиях рынка определяется способностью предприятия приносить прибыль.

2015-09-17

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости, независимости и платежеспособности. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

- исходя из требования обеспечения заданного уровня доходности, предприятие должно, используя предоставленный капитал, как минимум покрывать издержки, связанные с его получением;

- исходя из требований ликвидности, предприятие постоянно должно быть платежеспособним

2015-09-17

Конкуренция, как форма рыночных отношений, представляет собой состояние взаимозависимости, соперничества, противоборства между субъектами хозяйственной деятельности, отраслями и регионами, в которых проявляются преимущества технико-технологических, организационных, экономических, политических, социальных и иных ресурсов и возможностей как минимум одного из соперников, реализуемые в выборе экономически наиболее эффективных способов достижения одинаковых целей.

2015-09-17

Конкуренция, как форма рыночных отношений, представляет собой состояние взаимозависимости, соперничества, противоборства между субъектами хозяйственной деятельности, отраслями и регионами, в которых проявляются преимущества технико-технологических, организационных, экономических, политических, социальных и иных ресурсов и возможностей как минимум одного из соперников, реализуемые в выборе экономически наиболее эффективных способов достижения одинаковых целей.

2015-08-22

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и физическими лицами.

2015-08-22

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и физическими лицами.

2015-08-22

В настоящее время в России проблема оценки финансового состояния предприятия является крайне актуальной, причем как для различных государственных ведомств, контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, так и для менеджмента самого предприятия. Причем проблема оценки финансового состояния действительно существует, поскольку в современной российской науке до сих пор так и не выработано единого подхода к проведению такого рода анализа.

2015-08-22

В настоящее время в России проблема оценки финансового состояния предприятия является крайне актуальной, причем как для различных государственных ведомств, контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, так и для менеджмента самого предприятия. Причем проблема оценки финансового состояния действительно существует, поскольку в современной российской науке до сих пор так и не выработано единого подхода к проведению такого рода анализа.

2015-08-22

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных количественных методов исследования. В связи с этим существенно возрастает приоритетность и роль финансового анализа, т.е. комплексного системного изучения финансового состояния предприятия (ФСП) и факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала.

2015-08-23

Работа менеджера состоит в сборе информации о предприятиях из журналов, газет, рекламных щитов, визиток, буклетов, афиш. На основе собранной информации менеджер по телефону договаривается о встрече с руководителями предприятий и заключает договора.

2015-08-23

При осуществлении своей деятельности предприятие, независимо от формы его собственно вынужденно нести затраты. Уровень затрат предприятия определяет его конкурентоспособность на рынке и способность получать прибыль, а в условиях рынка получение прибыли является целью деятельности предприятия.

2015-08-23

В России происходят глубокие экономические преобразования, что не может сказаться на работе основного субъекта рыночной экономики – предприятия. С переходом на рыночные отношения повышается самостоятельность предприятия, а также их экономическая и юридическая ответственность.

2015-08-23

В России происходят глубокие экономические преобразования, что не может сказаться на работе основного субъекта рыночной экономики – предприятия. С переходом на рыночные отношения повышается самостоятельность предприятия, а также их экономическая и юридическая ответственность.

2015-08-23

На современном этапе развития конкурентных отношений, когда предприятия применяют современные технологии, более экономичное и производительное оборудование, совершенствуют организацию управления предприятиями, получение прибыли посредством увеличения цен становится проблематичным.

2015-08-23

Общество с ограниченной ответственностью «Чистюля» (далее ООО «Чистюля») является юридическим лицом, имеет круглую печать и штампы со своим наименованием (эмблемой), свой торговый знак, расчетный и иные счета в банках, другие реквизиты, необходимые для хозяйственной и иной деятельности; ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность.

2015-08-23

С развитием и совершенствованием размещения производительных сил, углублением общественного разделения труда повышается роль производственных предприятий в доведении товаров до степени полной готовности к потреблению. В связи с этим снижается доля дополнительных издержек в торговле и относительно возрастают затраты, связанные со сменой формы стоимости, что способствует в конечном счете повышению культуры торговли и экономии времени покупателей.

2015-08-23

В современных условиях главными задачами развития экономики является повышение эффективности производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем и международном рынках. В условиях рынка финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств.

2015-08-23

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа Объем производства и реализации продукции наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли.

2015-08-23

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-08-23

Оптовая торговля связывает производство и розничную торговлю, обеспечивая рациональную организацию товародвижения и регулярное снабжение товарами розничных торговых предприятий

2015-08-23

Уровень научно-технической подготовки производства определяет эффективность изготовления продукции основным производством, обуславливает возможность ритмичности ее выпуска с заданными потребительскими свойствами.

2015-08-23

исходя из требования обеспечения заданного уровня доходности, предприятие должно, используя предоставленный капитал, как минимум покрывать издержки, связанные с его получением;

- исходя из требований ликвидности, предприятие постоянно должно быть платежеспособным.

2015-08-23

Эффективность производства зависит от квалификации работников предприятия и их профессионального труда, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, использование материально-технических средств предприятия. Рост показателя производительности труда является важнейшим условием развития предприятия.

2015-08-23

В современных условиях, когда основной целью деятельности любой коммерческой организации является обеспечение ее выживаемости на рынке, одним из немаловажных, а порою и главным условием является эффективное управление всеми областями деятельности.

2015-08-23

Переход отечественной экономики на рыночные отношения и все возрастающая интеграция в мировое хозяйство, обусловили процесс все большего увеличения роли оценки финансового состояния в ходе осуществления эффективного управления предприятием. В России стали появляться предприятия, оказывающие услуги по квалифицированному проведению финансового состояния. На предприятиях становится все более востребованной профессия финансового аналитика.

2015-08-23

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. Эффективность функционирования предприятия, независимо от организационно-правовой формы и видов его деятельности в условиях рынка определяется способностью предприятия приносить достаточный доход или прибыль.

2015-08-23

ООО "Балтман Классик" является обществом с ограниченной ответственностью. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ. Зарегистрировано 18. 04. 2001г.
Государственным учреждением Московской регистрационной палатой
Юридический адрес: 643, 113035, Россия, Москва, Раушская наб., д 4/5 стр.1
Форма собственности - частная, уставный капитал - 280 000 рублей.
2015-08-23

Формирование рыночной экономики обусловливает развитие анализа на уровне отдельных предприятий и их внутренних структурных подразделений, так как эти звенья (при любой форме собственности) составляют основу рыночной экономики.

2015-08-23

Товарооборот является главным показателем деятельности торгового предприятия. По динамике и структуре товарооборота можно судить об успешности и конкурентоспособности предприятия на рынке. Поэтому анализ товарооборота, составление реальных планов товарооборота и поиск путей его увеличения является главной задачей руководства торгового предприятия.

2015-08-23

Финансовая нестабильность и инфляция, высокая стоимость кредитных ресурсов обусловили необходимость в наиболее эффективном управлении оборотными активами на предприятии. Грамотное построение структуры оборотного капитала является важной задачей любой организации.

2015-08-23

В условиях рыночной экономики целью любого производства является получение максимальной прибыли. В этих условиях могут осуществлять свою производственно-финансовую деятельность только те предприятия, которые получают от нее наивысший экономический результат. Поэтому в настоящее время значительно возрастает роль анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятия, основная цель которого выявление и устранение недостатков в деятельности предприятия, поиск и вовлечение в производство неиспользуемых резервов.

2015-08-23

Провести счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности с целью обеспечения их достоверности и охарактеризовать качественный уровень предоставленной отчетности. Произвести взаимоувязку и установить соответствие аналогичных показателей, отраженных в разных формах отчетности.

2015-08-23

Новые условия хозяйствования обусловили существенные изменения методологии и организации бухгалтерского учета. Значительно расширились полномочия организаций по отражению собственных хозяйственных операций. Они самостоятельно выбирают методы оценки производственных запасов и способы исчисления себестоимости работ, разрабатывают учетную политику, определяют конкретные методики, формы и технику ведения и организации бухгалтерского учета.

2015-08-23

Финансовая работа на современном предприятии, должна быть направлена, прежде всего, на обеспечение экономической стабильности его развития. Отсюда возникает острая необходимость в правильном определении и оценке реального финансового состояния предприятия и степени его устойчивости, так как это имеет огромное значение не только для самих субъектов хозяйствования, но и для многочисленных акционеров, особенно будущих потенциальных инвесторов.

2015-08-23

В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значения финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств.

2015-08-23

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности приобретает наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли.

2015-08-23

В современных условиях хозяйствования, когда залогом выживаемости на рынке любого предприятия является успешность его деятельности, особую значимость приобретает обеспечение эффективного управления деятельностью и капиталом предприятия.

2015-08-23

Риски, сопровождающие эту деятельность, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятия. Возрастание степени влияния финансовых рисков на результаты финансовой деятельности предприятия связано с быстрой изменчивостью экономической ситуации в стране и конъюнктуры финансового рынка, расширением сферы финансовых отношений, появлением новых для нашей хозяйственной практики финансовых технологий и инструментов и рядом других факторов.

2015-08-23

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-08-23

Признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

2015-08-23

Антикризисное управление — это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующего развития.

2015-08-23

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-08-23

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-08-23

В соответствии со статьей 134Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 27-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", вознаграждение конкурсному управляющему, как и остальные затраты, связанные с осуществлением процедуры банкротства, выплачиваются вне очереди.

2015-08-23

Законодатель, прежде всего, указывает на коммерческий характер аудиторской деятельности. Все признаки предпринимательской деятельности, определенные ст. 2 ГК РФ, а именно: самостоятельность, рисковый характер, систематичность действий с целью получения прибыли от оказания услуг соответствующими лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке, присущи аудиту (аудиторской деятельности).

2015-08-23

Приступая к аудиторской проверке, аудиторы должны четко представлять ее цели. Смысл целей аудита заключается в том, чтобы сформировать методическую основу для определения состава аудиторских процедур, реализация которых позволит собрать достаточное количество доказательств профессионального мнения аудитора.

2015-08-23

Российский аудит в данное время, находится на стадии развития и становления. Нахождение отраслей сельского хозяйства и промышленности в такой ситуации подразумевает наличие множества проблем и нерешенных вопросов. Отсутствие сбалансированной законодательной среды тормозит развитие аудита в России. Правительством страны делаются решительные шаги для поддержания аудиторской деятельности.

2015-08-23

Основная цель аудита финансовых вложений-составить обоснованное мнение о достоверности и полноте информации о них в финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемого экономического субъекта. В ходе проверки аудитор должен установить насколько полно и своевременно оформлены все необходимые документы по передаче прав на ценные бумаги и соблюдены ли требования налогового законодательства. Можно выделить четыре основных направления проверки.

2015-08-23

Тема курсовой работы актуальна потому, что в условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие хозяйствующие объекты вступают в договорные отношения по использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих отношений должна подкрепляться возможностью для всех участников сделок получать и использовать финансовую информацию.

2015-08-23

Право граждан на труд закреплено Конституцией Российской Федерации, статьей 37 которой определено, что каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. В производственной деятельности любого предприятия центральное место занимают труд и результаты труда, поскольку только при помощи рабочей силы создается прибавочный продукт.

2015-08-23

Финансовые вложения - затраты организации (инвестора) на приобретение ценных бумаг, вложения в уставные капиталы акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, приобретение государственных облигаций, сертификатов. В их состав входят также суммы дебиторской задолженности в виде предоставленных займов другим юридическим и физическим лицам, средства, внесенные в простое товарищество.

2015-08-23

При выполнении и оформлении лабораторной работы можно применять различные формы изложения: текстовую, в виде аналитических таблиц или расчета, однако после выполнения расчетов необходимо привести уместные ссылки на соответствующие пункты Федеральных стандартов аудиторской деятельности, сделать обобщения и выводы в виде замечаний или рекомендаций. Вышеприведенные пункты заданий лабораторной работы имеют логическую взаимосвязь и взаимообусловленность.

2015-08-23

Оценка финансового состояния, устойчивости и деловой активности предприятия является не просто важным элементом управления предприятием. Результаты этой оценки служат визитной карточкой, рекламой, досье, позволяющим определить переговорную позицию предприятия при контактах с представителями различных партнёрских групп.

2015-08-23

Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным. Осуществляется данное перераспределение в значительной мере посредством процедуры банкротства.

2015-08-23

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-08-23

Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным. Осуществляется данное перераспределение в значительной мере посредством процедуры банкротства.

2015-08-23

Анализ себестоимости начинают с анализа динамики себестоимости всей товарной продукции. При этом сравнивают фактические затраты с плановыми или с затратами базисного периода. В процессе анализа выявляют, по каким статьям затрат произошёл наибольший перерасход и как это изменение повлияло на изменение общей суммы переменных и постоянных расходов.

2015-08-23

есосотоятельность (банкротство)- признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].

2015-08-23

Аудиторская деятельность, аудит - предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей.
Аудитором является физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом, и имеющее квалификационный аттестат аудитора.
2015-08-23

Для выведения компании из кризиса и реализации поставленных задач(трансформации ), руководителям компании необходим план или стратегия. Но большинство компаний вместо единого комплекса задач и стратегий, разрабатывает иерархическую систему взаимосвязанный стратегий, детализируя каждый ее уровень: общая корпоративная стратегия, индивидуальные стратегии для всех подразделений предприятия, а также стратегии для каждого рынка или товара.

2015-08-23

юджет — количественное выражение плана, средство контроля за его выполнением и метод регулирования.Основной бюджет предприятия охватывает производство, реализацию, распределение и финансированиеБюджетированиекак метод управления за свой цикл выполняет функции планирования деятельности предприятия в целом и по его подразделениям; суммирования всех коллективных предложений; разработки проектов бюджетов; просчета вариантов плана; внесения коррективов; окончательного утверждения планов, проектирования коммуникационных обратных связей и учета меняющихся условий.

2015-08-23

Основная цель проверки- установить правильность ведения внутрифирменных расчетов. В ходе аудита внутрифирменных расчетов должны быть решеныследующие задачи:

— проверка правильности оформления первичных документов с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской либо кредиторской задолженности;

— подтверждение своевременности погашения и правильности отражения на счетах бухгалтерского учета кредиторской либо дебиторской задолженности.

2015-08-23

Экономический анализ - это научный способ познания сущности экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей.

2015-08-23

Финансовый анализ является частью общего, полного ана¬лиза хозяйственной деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов, финансового анализа и произ¬водственного управленческого анализа (схема 1)
Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено сложившимся на практике разделением системы бух¬галтерского учета в масштабе предприятия на финансовый учет и управленческий учет.
2015-08-23

Термин «организация» достаточно широко распространен, но при этом он употребляется по меньшей мере в трех смысловых значениях. В широком смысле под «организацией» понимаются, во-первых, внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная ее строением.

2015-08-23

В процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг создается новая стоимость, которая определяется суммой выручки от реализации.

Выручка от реализации является основным источником возмещения затраченных на производство продукции (работ, услуг) средств, формирования фондов денежных средств, ее своевременное поступление обеспечивает непрерывность кругооборота средств, бесперебойность процесса деятельности предприятия.

2015-08-23

Малое предприятие по договору с сетевой торговой организацией занимается сборкой двух видов изделий. Данные о производственной программе выпуска изделий и трудоемкости сборки приведены ниже.

Рассчитайте потребную для предприятия численность производственных рабочих на планируемый год при условии, что продолжительность рабочей смены 8 час при пятидневной рабочей неделе. Плановое количество рабочих дней в году 229

2015-08-23

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и физическими лицами.

2015-08-23

Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника – юридического лица и по месту жительства гражданина. Дело о банкротстве не может быть передано на рассмотрение третейского суда.

2015-08-23

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы обеспечить выживаемость в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые возможности, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов.

2015-08-23

В современных условиях главными задачами развития экономики является повышение эффективности производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем и международном рынках. В условиях рынка финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств.

2015-08-23

Вследствие развития рыночных отношений анализ финансового состояния деятельности предприятия приобретает наибольшую актуальность. В ряде случаев его актуальность превосходит по значению анализ хозяйственной деятельности предприятия.

2015-08-23

Проблемы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций постоянно находились в центре внимания финансовых органов, о чем свидетельствуют Письма Минфина СССР от 04.07.1969 N 175 "О методических указаниях по анализу финансово-хозяйственной деятельности государственных промышленных предприятий, переведенных на новый порядок планирования и экономического стимулирования" и от 02.06.1982 N 66 "О методических указаниях по анализу финансово-хозяйственной деятельности производственных объединений и предприятий промышленности", в которых от имени Правительства СССР Минфином СССР перед финансовыми органами ставилась задача повышения уровня экономической работы по анализу финансово-хозяйственной деятельности объединений и предприятий с целью выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов.

2015-08-23

В условиях рыночной экономики каждый субъект экономических отношений должен самостоятельно принимать решения о направлении вложений и характере использования свободных ресурсов в денежной или натуральной форме. Одним из возможных направлений подобных вложений может выступать деятельность какого-либо предприятия (необязательно собственного). Поэтому умение правильно оценить эффективность данных вложений является главной задачей, человека, принимающего такое решение.

2015-08-23

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа финансово деятельности приобретает наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли.

2015-08-23

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу победить в которой смогут те из предприятий, которые наиболее эффективно использует все виды имеющихся у них ресурсов. Более полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производственных мощностей предприятия, материальных и трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

2015-08-23

Развитие рыночных отношений в России требуют осуществления адекватной экономической политики, направленной на рост эффективности производства и укрепления экономики предприятия. Нынешнее состояние экономики характеризуется расстройством финансово-кредитной системы, спадом производства почти во всех сферах хозяйствования, увеличением количества несостоятельных предприятий, инфляцией.

2015-08-23

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Более полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производственных мощностей предприятия, материальных и трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

2015-08-23

Для осуществления своей деятельности каждое предприятие должно располагать определенным набором экономических ресурсов (или факторов производства) – элементов, используемых для производства экономических благ. В производственной деятельности предприятия имеют и используют определенные виды капитала:

- основной капитал (машины, здания, сооружения и др.),

- оборотный капитал (денежные инвестиции и др.),

- трудовой капитал (трудовые навыки, производственный опыт и др.).

2015-08-23

Важнейшим источником информации о субъекте хозяйствования являются данные, содержащиеся в бухгалтерском учете. На основе данных бухгалтерского учета составляется система взаимосвязанных показателей, характеризующая результаты работы организации за отчетный период, т. е. бухгалтерская отчетность. Отчетность играет большую роль в управлении организацией. По ней можно провести финансовый анализ и сделать выводы о результатах работы организации за отчетный период.

2015-08-23

Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерческого предприятия состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за счет заемных средств. Возможности банков в привлечении средств не безграничны и регламентированы со стороны центрального банка в любом государстве.

2015-08-23

В современных нестабильных экономических условиях руководству предприятия, его учредителям, собственникам важно оперативно контролировать ход хозяйственных процессов, эффективно управлять имуществом, предупреждать негативные явления, увеличивать доходы и снижать расходы, что обуславливает необходимость своевременного получения качественной информации о функционировании различных подразделений и филиалов предприятия. Поэтому в достоверной информации о финансовом состоянии предприятия непосредственно и косвенно заинтересованы многие лица.

2015-08-25

Основная продукция (ОП) – 520 т.р.

Услуги промышленного характера (У) – 48 т.р.

Стоимость полуфабрикатов (П) – 50 т.р., в том числе полуфабрикаты для собственного производства (Псп) – 25 т.р.

Прирост незавершенного производства (Пнп) – 38 т.р.

2015-08-25

Произвести анализ ритмичности выполнения плана розничного товарооборота по двум универсамам за первое полугодие текущего года. Данные для анализа приведены в таблице.

2015-08-25

Актуальность данной темы обусловлена тем, что возможности неценовой конкуренции в значительном числе отраслей экономики России практически исчерпаны. Это, кстати, тенденция и мировой экономики. Поэтому задача снижения себестоимости продукции (работ, услуг), решение которой позволяет соответственно снижать рыночные цены, выходит на первый план.

2015-08-25

В современных условиях главными задачами развития экономики является повышение эффективности производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем и международном рынках. В условиях рынка финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств. Поэтому необходимо знать какова финансовая независимость предприятия от заемного капитала и, какова финансовая устойчивость предприятия.

2015-08-26

Большое влияние на результат хозяйственной деятельности оказывают ассортимент (номенклатура) и структура производства и реализации продукции.

Темпы роста объемов производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет важное значение.

2015-08-26

Затраты торгового предприятия - денежная оценка суммарной величины затрат торгового предприятия, как относимых на издержки обращения, так и не учитываемых в их составе.

Затраты торговых организаций по реализации товаров подразделяются на: материальные; оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам; прочие.

2015-08-26

В условиях рыночной экономики любая фирма – производственная или торговая не может позволить себе устанавливать цены без серьезного анализа возможных последствий каждого из вариантов такого решения. Более того, анализ деятельности преуспевающих фирм показывает, что они, как правило, обладают и четкой политикой цен, и определенной стратегией ценообразования. Как отмечают некоторые ученые, многие предприятия торговли рассматривают ценообразование как ключевой вопрос в выборе своей стратегии, нередко более важный, чем, например, внедрение на рынок новых товаров, сегментация рынка, уровень издержек обращения и т.д.

2015-08-26

Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерческого предприятия состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за счет заемных средств. Возможности банков в привлечении средств не безграничны и регламентированы со стороны центрального банка в любом государстве.

2015-08-26

Анализ хозяйственной деятельности является связующим звеном между учетом и принятием управленческих решений. В процессе его учетная информация проходит аналитическую обработку, проводит¬ся сравнение достигнутых результатов деятельности с данными за прошлые периоды времени, с показателями других предприятий и среднеотраслевыми; определяется влияние разнообразных факторов на результаты хозяйственной деятельности; выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, перспективы и др.

2015-08-26

Одним из важных показателей, характеризующих деятельность предприятия и его конкурентоспособность на рынке, является себестоимость продукции. Под себестоимостью продукции, как правило, понимают сумму затрат предприятия как в натуральной так и в денежной форме. В связи с чем анализ затрат являлся и является актуальной задачей предприятия не зависимо от его формы собственности и вида деятельности.

2015-08-26

Одной из основных целей любого предприятия, работающего в условиях рыночной экономики, является прибыль. Размер прибыли является обобщающим показателем, характеризующим деятельность предприятия в целом. Однако абсолютный показатель прибыли не всегда может дать ответ на вопрос насколько эффективно предприятие реализует свою продукцию, использует вложенный капитал, управляет своими оборотными средствами и т.д., поэтому в целях финансового и экономического анализа используются система относительных экономических показателей, в которую и входят коэффициенты рентабельности.

2015-08-26

В управленческой мысли представление о значении рыночного потенциала предприятия, появилось в конце 50-х годов. Это стало одним из важнейших вкладов системного подхода и необходимость для руководителя рассматривать свое предприятие как целостность, состоящую из взаимосвязанных частей, в свою очередь, имеющую разветвленные связи с внешним миром.

2015-08-26

В рыночной экономике каждое предприятие является самостоятельным субъектом, полностью отвечающим за свою производственно-хозяйственную деятельность. Объем производимой предприятием продукции не может быть стабильным, так как спрос на продукцию регулируется рынком.

2015-08-26

В рыночной экономике каждое предприятие является самостоятельным субъектом, полностью отвечающим за свою производственно-хозяйственную деятельность. Объем производимой предприятием продукции не может быть стабильным, так как спрос на продукцию регулируется рынком.

2015-08-26

В рыночной экономике каждое предприятие является самостоятельным субъектом, полностью отвечающим за свою производственно-хозяйственную деятельность. Объем производимой предприятием продукции не может быть стабильным, так как спрос на продукцию регулируется рынком.

2015-08-26

В рыночной экономике каждое предприятие является самостоятельным субъектом, полностью отвечающим за свою производственно-хозяйственную деятельность. Объем производимой предприятием продукции не может быть стабильным, так как спрос на продукцию регулируется рынком.

2015-08-26

Аудит - это вид деятельности, заключающийся в сборе и оценке фактов, касающихся функционирования и положения экономического объекта (самостоятельного хозяйственного подразделения) или касающихся информации о таком положении и функционировании, и осуществляемый компетентным независимым лицом, которое, исходя из установленных критериев, выносит заключение о качественной стороне этого функционирования. Следовательно, под аудитом понимается независимая проверка и выражение мнения о финансовой отчетности предприятия.

2015-08-26

Финансовая деятельность предприятия во всех ее формах сопряжена с многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты этой деятельности существенно возрастает с переходом к рыночной экономике.

2015-08-26

В условиях перехода к системе рыночного хозяйствования в соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики переданы непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его результатов.

2015-08-26

Повышение экономической эффективности коммерческой деятельности предприятий России является особо актуальной задачей, решение которой выступает важным условием подъема производства. Особое значение имеют разработка и применение новых форм и методов управления, внедрение новых более прогрессивных и производительных технологий, адекватных рыночным условиям.

2015-08-26

Финансы предприятий являются средством формирования их денежных ресурсов в целях осуществления их хозяйственной деятельности. Они представляют собой совокупность операций по получению, распределению и использованию предприятиями денежных средств и других финансовых инструментов в процессе производства и реализации товаров и услуг. Финансовые операции осуществляются в целях организации денежных потоков, обеспечивающих потребности предприятий в формировании и расходовании денежных средств, а образующиеся и расходуемые предприятием фонды денежных средств составляют его денежные ресурсы.

2015-08-26

Основные фонды предприятия являются одним из важнейших факторов любого производства, так как их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. Более полное и рациональное использование основных фондов и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

2015-08-26

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении. Правда, часть предприятий и в советский период была убыточной, в промышленности примерно 20%, в сельском хозяйстве около 30%.

2015-08-26

В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значения конкурентоспособности и финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств. Результаты такого анализа нужны прежде всего собственникам, а также кредиторам, инвесторам, поставщикам, менеджерам и налоговым службам.

2015-08-26

Закрытое акционерное общество «Инженерно-Технический Центр- Комплекс» (далее – ЗАО «ИТЦ Комплекс») является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации

ЗАО «ИТЦ Комплекс» вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2015-08-26

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности производился мною на базе реально существующего предприятия ООО «Немецкая химчистка».

2015-08-26

Приблизительно три тысячи лет назад, египтяне случайно смешали мёд, инжир и орехи– и стали обладателями первых в мире конфет.

10 процентов всего мирового производства кондитерских изделий сосредоточено в России. Российский рынок потребления кондитерских изделий занимает второе место в мире. Мы уступаем теперь только США.

Это и объясняет интерес западных производителей и инвесторов к России.

2015-08-26

ООО «Мавр» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банках и других кредитных учреждениях, печать установленного образца со своим наименованием, а также иные необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и фирменные бланки.

2015-08-26

МУП «Сарептская мельница» (далее Мельница) является юридическим лицом, находится на полном хозяйственном расчете и самофинансировании, имеет законченный баланс.

Мельница расположена в г. Волгограде 111, Красноармейского района, ул. Совхозная 19.

2015-08-26

Целью данного отчета является описание хозяйственной и финансовой деятельности предприятия и обоснование плана на будущий год.

В качестве методики анализа применяются методы комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия принятые в отечественной и зарубежной практике.

2015-08-26

Акционерное общество «Народное предприятие «КОНФИЛ» Ворошиловского района – ЗАОр «НП Конфил») является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

2015-08-26

Оценка финансового состояния, устойчивости и деловой активности предприятия является не просто важным элементом управления предприятием. Результаты этой оценки служат визитной карточкой, рекламой, досье, позволяющим определить переговорную позицию предприятия при контактах с представителями различных партнёрских групп.

2015-08-26

Кредит в широком смысле — это система экономических отношений, возникающая при передаче имущества в денежной или натуральной форме от одних организаций или лиц другим на условиях последующего возврата денежных средств или оплаты стоимости переданного имущества и, как правило, с уплатой процентов за временное пользование переданным имуществом.

2015-08-26

Процесс промышленного производства основывается на взаимодействии трех основных элементов: основного капитала, оборотного капитала и рабочей силы. Использование средств производства работниками материальной сферы обеспечивает выпуск промышленной продукции. Сопоставление конечного результата хозяйственной деятельности промышленного предприятия (эффекта) с затратами живого и овеществленного труда на его достижение отражает эффективность промышленного производства.

2015-08-26

Эффективная деятельность предприятий в условиях рыночной экономики становится возможным лишь при условии разработки планов социально-экономического развития, которые способствуют более рациональному распределению ресурсов, стимулируют работников к реализации своих решений в дальнейшей работе и улучшают координацию действий в организации.

2015-08-26

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости и независимости. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

2015-08-26

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости и независимости. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

2015-08-26

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы обеспечить выживаемость в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые возможности, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов. Конкурентоспособность предприятию может обеспечить только правильное управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в распоряжении.

2015-08-29

Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным. Осуществляется данное перераспределение в значительной мере посредством процедуры банкротства. Поэтому в любой цивилизованной стране с развитой экономической системой одним из основных элементов механизма правового регулирования рыночных отношений является законодательство о несостоятельности (банкротстве).

2015-08-29

Принято считать, что персонал, работающий на предприятии, представляет собой главную ценность. Поэтому всесторонний анализ труда является залогом выявления скрытых производственных ресурсо

2015-08-29

Производственная мощность является исходным пунктом планирования производственной программы предприятия. Она отражает потенциальные возможности объединений, предприятий, цехов по выпуску продукции. Определение величины производственной мощности занимает ведущее место в выявлении и оценке резервов производства.

2015-08-29

Являясь основным звеном народнохозяйственного комплекса, предприятие концентрирует в себе все ресурсы производства. Здесь развертываются главные экономические процессы, создается и приумножается народное богатство, формируется национальный доход общества, обеспечивается решение экономических и социальных задач, складываются производственные и социальные отношения. В связи с этим объективная оценка производственных возможностей предприятий, а также параметров и характеристик их производственного потенциала имеют не приходящее значение для принятия решений.

2015-08-29

Расходы, затраты, себестоимость, являются важнейшими экономическими категориями. Снижение и оптимизация затрат является одним из направлений совершенствования экономической деятельности каждого предприятия. Оптимизация расходов предприятия, направленность на получение конечной прибыли, бюджетирование расходов в соответствии с планом развития позволяет собственнику эффективно управлять предприятием.

2015-08-29

Понимание экономистами издержек основывается на факте редкости ресурсов и возможности их альтернативного использования. Поэтому выбор определенных ресурсов для производства какого-то товара означает невозможность производства какого-то альтернативного товара. Издержки в экономике непосредственно связаны с отказом от возможности производства альтернативных товаров и услуг. Точнее говоря, экономические, или вмененные, издержки любого ресурса, выбранного для производства товара, равны его стоимости, или ценности, при наилучшем из всех возможных вариантов использования.

2015-08-29

Управление системами в состоянии неравновесия и дисбаланса, требует от руководителей освоения практических навыков предвидения и распознавания кризисов, устранения отрицательных последствий возникающих негативных факторов. Антикризисное управление включает комплекс методов, применяемых в разных функциональных подсистемах менеджмента. Социальные технологии, методы экономического анализа, прогнозирование, разработка сложных инвестиционных проектов и антикризисных программ, планов реструктуризации и реорганизации — применяются в комплексе для своевременного предупреждения и преодоления кризисов.

2015-08-29

Многие экономисты внесли существенный вклад в изучение издержек. Например, теория издержек К.Маркса основывается на двух принципиальных категориях -издержки производстваииздержки обращения. Подиздержками производствапонимаются затраты на зарплату, сырье и материалы, сюда же входят амортизация средств труда и т.д. Издержки производства представляют собой расходы на производство, которые должны понести организаторы предприятия с целью создания товаров и последующего получения прибыли. В стоимости единицы товара, издержки производства составляют одну из двух ее частей. Издержки производства меньше стоимости товара на величину прибыли.

2015-08-29

Данная работа представляет аналитический отчет о прохождении практики на предприятии ЗАО «МБ группа Импекс».

Цель настоящего отчета – проведение диагностики финансового положения предприятия, проведение диагностики системы управления данной организации, анализ работы отдела маркетинга, предложение путей совершенствования работы отдела маркетинга, в котором студент проходил практику.

2015-08-29

Эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности выражается в финансовых результатах.

В условиях рынка каждый хозяйствующий субъект выступает как обособленный товаропроизводитель, который экономически и юридически самостоятелен. Хозяйствующий субъект самостоятелен в выборе сферы бизнеса, формировании товарного ассортимента, определяет затраты, формирует цены, учитывает выручку от реализации, а следовательно, выявляет прибыль или убыток по результатам деятельности.

2015-08-29

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и физическими лицами.

2015-08-29

Совершенствование механизма управления оборотными средствами предприятия является одним из главных факторов повышения экономической эффективности производства на современном этапе развития отечественной экономики. В работах отечественных и зарубежных ученых-экономистов: Д.С. Молякова, Р.С. Сайфулина, Г.Б. Поляка, Е.С. Стояновой, М.И. Ливина, Дж.К. Ван Хорна и др. были отражены отдельные аспекты управления оборотными средствами предприятия.

2015-08-29

В современных условиях хозяйствования, когда залогом выживаемости на рынке любого предприятия является успешность его деятельности, особую значимость приобретает обеспечение эффективного управления деятельностью и капиталом предприятия.

2015-08-29

Переход народного хозяйства к рыночным механизмам, от централизованных командно-административных связей к конкурентным отношениям сопровождался изменениями форм финансовой стратегии хозяйствующих субъектов. Финансово-кредитный механизм основывался на признании общности денежного оборота предприятий и государства. Его действие было направлено, прежде всего, на управление финансами предприятий. Но конечная цель такого воздействия – обеспечение нормальных условий функционирования финансов и кредита в общегосударственном масштабе. В условиях распределительной системы финансово-кредитный механизм и тем самым управление финансами было управлением государства, и саморегулирование на уровне организации практически не реализовывалось.

2015-08-29

Деятельность любой организации носит циклический характер, в пределах которого осуществляется привлечение необходимых ресурсов, использование их в производственном процессе, реализация производственного продукта, работ, услуг и получение финансовых результатов. Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финансовой деятельности получают денежную оценку в системе показателей финансовых результатов.

2015-08-29

Коммерческая деятельность в торговле представляет собой совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных операций, которые осуществляются в процессе купли-продажи товаров и оказания торговых услуг с целью получения прибыли.

Эту деятельность условно можно разделить на несколько общих этапов:

2015-08-29

Коммерческая деятельность в торговле представляет собой совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных операций, которые осуществляются в процессе купли-продажи товаров и оказания торговых услуг с целью получения прибыли.

2015-08-29

В современных условиях хозяйствования одной из главной целью деятельности любого предприятия является улучшение благосостояния предприятия, его рыночной стоимости, залогом обеспечения которой является получение прибыли на авансированный капитал. Для достижения и реализации основной цели предпринимательства необходимым условием является планирование воспроизводства капитала, которое охватывает стадии инвестирования, производства, реализации (обмена) и потребления.

2015-08-29

Основан в 1898 французским акционерным обществом. В годы Гражданской войны и военной интервенции 1918-1920 и, особенно в период обороны Царицына завод изготовлял для Красной Армии бронепоезда, ремонтировал вооружение и др.В тридцатых годах завод был реконструирован для производства сталей.

2015-08-29

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения реально оценивать финансовое состояние недостаточно для успешного функционирования предприятия и достижения им поставленной цели. Необходимо применять методы финансовой диагностики и статистики

2015-08-29

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования.
2015-08-29

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Более полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производственных мощностей предприятия, материальных и трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.
2015-08-29

Анализ выпуска и реализации продукции и использования производственных ресурсов.

2015-08-29

Осуществляемые в последнее десятилетие в нашей стране реформы привели к кардинальному изменению приоритетов экономических интересов хозяйствующих субъектов и методов их реализации.

2015-09-17

Расчеты с подотчетными лицами имеют место практически на каждом предприятии и весьма разнообразны, т.к. включают в себя: приобретение за наличный расчет запасных частей, материалов, топлива, канцелярский товаров; оплату мелкого ремонта оргтехники, транспортных средств; расходы на командировки по территории Российской Федерации и за границу; представительские расходы.

2015-09-17

Парикмахерские чаще всего рассматриваются как частный случай салонов красоты. Именно с открытия такого заведения специалисты рекомендуют начинающим инвесторам испробовать свои силы в салонном бизнесе.

Основные типы салонов

Существующие сейчас типы парикмахерских салонов четко разделяются по ценам, уровню услуг и клиентам.

Салон базового уровня (классическая парикмахерская)

Клиентами такого заведения становятся жители соседних домов или люди, работающие поблизости.

2015-09-17

Современная экономическая действительность заставляет руководителей предприятий постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В условиях финансовой и политической нестабильности коммерческая деятельность чревата различными кризисными ситуациями, результатом которых может стать несостоятельность или банкротство.

Теория и практика антикризисного управления является актуальной проблемой для многих предприятий в условиях сегодняшней российской экономики, без решения которой невозможно повышение эффективности производства, преодоление состояния неплатежеспособности.

2015-09-17

Финансирование деятельности предприятия происходит как а счет собственного капитала, так и за счет заемного. Эффективное управление финансовыми затратами предприятия заключается в выборе такой структуры источников финансирования затрат предприятия, которая бы минимизировала стоимость капитала предприятия и способствовала повышению рентабельности использования капитала. А также сводила к минимуму все возможные финансовые и предпринимательские риски.

2015-09-17

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях перехода к рыночным отношениям, оптовой торговле приходится по новому организовывать свою коммерческую деятельность, расширять сферу договорных отношений с поставщиками и изготовителями товаров, повышать эффективность и действенность товарных запасов, создавать новые коммерческие структуры по изучению и прогнозированию покупательского спроса, используя при этом опыт зарубежного маркетинга, а также усиленно заниматься рекламно-информационной деятельностью, участвовать в работе товарных бирж, в оптовых ярмарках, в выставках-продажах и в выставках-просмотрах новых и лучших изделий.

2015-09-17

Финансы предприятий являются средством формирования их денежных ресурсов в целях осуществления их хозяйственной деятельности. Они представляют собой совокупность операций по получению, распределению и использованию предприятиями денежных средств и других финансовых инструментов в процессе производства и реализации товаров и услуг. Финансовые операции осуществляются в целях организации денежных потоков, обеспечивающих потребности предприятий в формировании и расходовании денежных средств, а образующиеся и расходуемые предприятием фонды денежных средств составляют его денежные ресурсы.

2015-09-17

Эффективность функционирования предприятия, независимо от организационно-правовой формы и видов его деятельности в условиях рынка определяется способностью предприятия приносить достаточный доход или прибыль. Основным показателем финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия является финансовый результат. Он складывается из доходов предприятия уменьшенных на величину расходов. Основным источником доходов предприятия является выручка от реализации.

2015-09-17

Издержки производства и себестоимость производства и реализации продукции - одни из важнейших финансовых показателей деятельности предприятия. Они служат основой для расчета многих других финансовых показателей:

- от величины себестоимости производства и реализации продукции зависит прибыль предприятия, т.е. предприятие может быть прибыльным, рентабельным, если есть тенденция к снижению себестоимости.

- постоянное снижение себестоимости находит отражение в цене готовой продукции, цены снижаются, а это в свою очередь способствует снижению затрат в тех отраслях, где применяется данная продукция. Например, изменение цен на такие важнейшие товары как энергоносители и зерно приводит к изменению цен на все остальные товары. В дальнейшем подобное повышение цен ведет к инфляции.

2015-09-17

Бизнес как система функционирует и развивается в результате предшествующих вложений капитала. Получение прибыли сегодня это результат правильных решений о пропорциях вложения капитала в основные и текущие (оборотные) средства, принятых еще до начала операционной деятельности предприятия. Поэтому эффективное управление основным капиталом предполагает ясное представление о специфике их функционирования и воспроизводства.

2015-09-17

Бизнес как система функционирует и развивается в результате предшествующих вложений капитала. Получение прибыли сегодня это результат правильных решений о пропорциях вложения капитала в основные и текущие (оборотные) средства, принятых еще до начала операционной деятельности предприятия. Поэтому эффективное управление основным капиталом предполагает ясное представление о специфике их функционирования и воспроизводства.

Основные средства, часто называемые в экономической литературе и на практике основными фондами, являются одним из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий.

2015-09-17

ООО " Альянс " создавалось как ТОО «Альянс» Организация занимается осуществлением поставок и торговлей портьерной и тюлевой ткани.

Предметом деятельности Общества являются: хозяйственная и коммерческая деятельность, направленная на наиболее полное удовлетворение потребностей экономики страны и населения в разнообразных качественных товарах текстильной промышленности, развитие предпринимательской деятельности и получение прибыли, удовлетворение общественных потребностей в портьерной и тюлевой тканях.

2015-09-17

Понятие "лизинг" трактуется зарубежной и отечественной предпринимательской деятельности достаточно широко. Сложность отношений, складывающихся в связи с лизингом, обусловливает существование нескольких точек зрения на его сущность и происхождение. Определить природу лизинга не просто из-за его схожести с такими методами финансирования, как кредит, товарный кредит, инвестиции в основные фонды и аренда.

2015-09-17

Материальная ответственность работника – это обязанность возместить ущерб, причинённый работодателю противоправными виновными действиями или бездействием.

Материальная ответственность является одним из видов юридической ответственности. По своей правовой сущности материальная ответственность имеет многие общие черты с дисциплинарной ответственностью. И та и другая наступают за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, составляющих содержание трудовой дисциплины, т. е. за дисциплинарный проступок. Вместе с тем материальная и дисциплинарная ответственность работников – это самостоятельные виды юридической ответственности, регламентируемые нормами трудового права, а поэтому между ними имеются принципиальные различия.

2015-09-17

Одной из составляющих рыночного хозяйства является функционирование рынка аудиторских услуг. Институт аудита имеет свою историю. Если в целом рассматривать его как финансовый контроль, то первой страной, создавшей аудиторскую систему, был Китай. Древние китайские источники указывают на то, что уже в 700 г. до н.э. там существовал пост генерального аудитора, который должен был гарантировать честность правительственных чиновников, по роду своих служебных обязанностей имеющих право пользоваться государственными деньгами и имуществом.

2015-09-17

Оборотный капитал выступает в качестве экономической категории, который выражает реально существующие в обществе отношения и имеет специфическое назначение. Перераспределение стоимости с помощью финансовых инструментов сопровождается движением оборотного капитала, который может функционировать в денежной, производительной и товарной формах.

Большое значение для создания нормальных условий производственной и финансовой деятельности имеет рациональная организация оборотных средств. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменить свою политику по отношению к оборотному капиталу, определить потребность в нем, искать новые источники его пополнения, изучать проблемы сохранности и эффективности его использования.

2015-09-17

Важной частью имуществапредприятия являются его оборотные средства.

Для обеспечения бесперебойного процесса производства наряду с основными производственными фондами необходимы предметы труда, материальные ресурсы. Предметы труда вместе со средствами труда участвуют в создании продукта труда, его потребительной стоимости.

Наличие у предприятия достаточных оборотных средств оптимальной структуры - необходимая предпосылка для его нормального функционирования в условиях рыночной экономики. Поэтому на предприятии должно проводиться нормирование оборотных средств, чьей задачей является создание условий, обеспечивающих бесперебойность производственно-хозяйственной деятельности фирмы

2015-09-18

Организация – это сложный механизм, основой жизненного потенциала которого является организационная культура: то, ради чего люди стали членами организации; то, ради чего люди стали членами организации; то, как строятся отношения между ними; какие устойчивые нормы и принципы жизни и деятельности они разделяют; что по их мнению хорошо, а что плохо, и многое другое из того, что относится к ценностям и нормам. Все это не только отличает одну организацию от другой, но и существенно предопределяет успех функционирования и выживания организации в долгосрочной перспективе. Организационная культура не так явно проявляется на поверхности, ее трудно «пощупать». Если можно говорить о том, что организация имеет «душу», то этой душой является организационная культура

2015-09-18

Центральным звеном рыночной экономики, в котором принимаются и осуществляются решения об использовании ограниченного количества благ с учётом обстоятельств внешней среды (которые не могут быть изменены по воле принимающих решения лиц), выбора вариантов решения проблем (альтернатив развития или независимых друг от друга вариантов действия), направленных на достижение желаемых конечных результатов (системы целей), являются хозяйствующие субъекты (организации, предприятия, домашние хозяйства).

2015-09-18

В условиях перехода к рынку в нашей стране происходит перестройка всей системы финансового отношений, что не могло не затронуть финансового контроля, как неотъемлемого элемента системы управления финансами.

Развитие товарно-денежных отношений породило разнообразие форм собственности, способствовало появлению финансового рынка, появились акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью.

Кардинально изменился подход к управлению финансами предприятий, резко возросли требования к достоверности и своевременности информации, используемой финансовым менеджером для принятия решений по использованию финансовых ресурсов, инвестициям, выбору банка, страховой компании.

2015-09-18

Выбор или создание оптимальной системы организации труда есть непременное условие успешного функционирования любой системы управления хозяйственной деятельностью как на микро-, так и на макроуровнях.

Под организацией труда понимается «система устройства и регулирования совместного туда работников предприятия, организации, аппарата управления, органов государственной власти и других формирований».

Применение обоснованной модели организации трудового процесса (наряду с другими факторами) приводит к снижению издержек производства и увеличению производительности труда, что в конечном итоге увеличивает доход как хозяйствующих субъектов, так и государства в целом.

2015-09-18

Необходимость в изучении финансового положения предприятия обусловлена его потребностями в данной информации. Нельзя вести хозяйство без меры, веса и счета, не зная имущественное состояние хозяйствующего субъекта и факторов, влияющих на это состояние, не сопоставляя доходов с расходами, не добиваясь превышения первых над вторыми.

Это было важно всегда во все времена. Тем более это важно сейчас, когда общество вступает в рыночные отношения. В нашей нестабильной экономике для предпринимателя самое важное понять, до каких пор можно продолжать сложившуюся практику, и когда и чем ее заменить.

2015-09-18

Материальную базу предприятия образуют средства труда и предметы труда, которые объединяются в средства производства. Средства труда учитываются в форме основных фондов.

Основные фонды в стоимостном выражении представляют собой основные фонды, учитываемые в системе бухгалтерской отчетности.

Основные фонды – это такие товарно-материальные ценности, которые в течение длительного периода времени сохраняют свою вещественно-натуральную форму, изнашиваются постепенно и переносит свою стоимость на готовую продукцию или услуги по частям.

2015-09-18

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе предпринимательской деятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов) и полезной производительной деятельности хозяйствующих субъектов является произведенная продукция, которая становится товаром при условии ее реализации потребителю.

Прибыльное успешное предприятие возможно лишь в случае правильно спланированных расходов, верно распределенной прибыли, и «кристальной» репутации налогоплательщика. Чтобы разобраться во всем этом, необходимо затронуть все стороны проблемы прибыли предприятия: источники формирования прибыли, её распределение и налогообложение, анализ прибыли и рентабельности, а также анализ её использования.

2015-09-18

Объектом прохождения практики является магазин «Альпагор-Спорт».

ИП Халелов В.С. является индивидуальным предпринимателем, имеет расчетный и иные счета в банках и других кредитных учреждениях, печать установленного образца со своим наименованием, а также иные необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и фирменные бланки.

Целью деятельности ИП Халелов В.С. является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

Основными направлениями деятельности ИП Халелов В.С. является осуществление розничной торговли спортивной одежды, обуви и аксессуаров ведущих мировых производителей, работа с московскими и региональными дилерами, и оказание информационных услуг клиентам.

Помимо этого ИП Халелов В.С. имеет право на осуществление следующих видов деятельности:

2015-09-18

Цель прохождения практики

- Ознакомление с предприятием, с его учредительными документами и материалами по перспективе его развития;

- Изучение структуры предприятия;

- Изучение основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений;

- Ознакомление с организацией планирования хозяйственной деятельности предприятия;

- Изучение нормативных документов, регламентирующих деятельность плановых и финансовых органов предприятия;

- Изучение документации финансовой отчетности, порядка ее составления и предоставления;

- Изучение системы бухгалтерского и управленческого учета на предприятии;

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период;

- Разработка предложений по повышению эффективности работы компании.

2015-09-18

Данный отчет является результатом проделанной во время преддипломной практики работы по изучению предприятия и анализу его финансового положения.

Целью прохождения преддипломной практики является возможность закрепить полученные в вузе знания и пробрести практические навыки работы по специальности.

В числозадачпреддипломной производственной практики входит:

- Изучение нормативных актов, регулирующих деятельность предприятия;

- Ознакомление с учредительными документами предприятия;

- Ознакомление со структурой организации, характером выпускаемой продукции (работ, услуг) системой управления, основными показателями ее деятельности;

- Изучение основных сторон финансовой деятельности организации;

- Сбор материала для дипломной работы и его обработка.

2015-09-18

Преддипломная практика в качестве помощника экономиста проходила на предприятии ООО «Армада Трейд»

Рынок продажи автомобилей является в настоящее время одним из быстрорастущих рынков в нашей стране. Высокие темпы развития данного рынка обусловили значительный приток предприятий в данную отрасль, что вызвало рост конкуренции между предприятиями данной сферы.

Высокая конкуренция привела к необходимости разработки системы показателей, наиболее полно характеризующих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, позволяющих оценить не только его текущее положение на рынке, но и определить перспективы его развития в будущем.

2015-09-18

Достижение указанной цели предусматривает решение нескольких взаимосвязанных задач:

- Ознакомится с деятельностью предприятия

- Охарактеризовать основные сферы его деятельности.

- Дать характеристику его организационно-правовой формы.

- Охарактеризовать организационную структуру предприятия.

- Изучить основные нормативные акты и документы, регулирующие деятельность предприятия.

- Рассмотреть основные элементы финансово-хозяйственной деятельности

- Рассмотреть систему управления персоналом

2015-09-18

В современных условиях хозяйствования одной из главных целей функционирования любого предприятия является обеспечение выживаемости предприятия на рынке и улучшение его благосостояния, требующее постоянного увеличения доходности и рентабельности предприятия при сохранении его ликвидности и платежеспособности.

Важная роль в реализации этой задачи отводится финансовому анализу деятельности предприятия. С его помощью вырабатывается стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия и его подразделений. Одним из основных критериев финансового анализа при этом является анализ ликвидности и платежеспособности предприятия, этим объяняется актуальность данной курсовой работы.

2015-09-18

Оборотный капитал выступает в качестве экономической категории, который выражает реально существующие в обществе отношения и имеет специфическое назначение. Перераспределение стоимости с помощью финансовых инструментов сопровождается движением оборотного капитала, который может функционировать в денежной, производительной и товарной формах.

Большое значение для создания нормальных условий производственной и финансовой деятельности имеет рациональная организация оборотных средств. Высокая инфляция, неплатежи и другие кризисные явления вынуждают предприятия изменить свою политику по отношению к оборотному капиталу, определить потребность в нем, искать новые источники его пополнения, изучать проблемы сохранности и эффективности его использования.

2015-09-18

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. Эффективность функционирования предприятия, независимо от организационно-правовой формы и видов его деятельности в условиях рынка определяется способностью предприятия приносить прибыль.

Показатели прибыли характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной. Они составляют основу экономического развития предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками коммерческого дела.

Рост прибыли создает финансовую

2015-09-18

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

2015-09-18

Рыночная экономика ориентирует фирмы на удовлетворение спроса и потребностей рынка, на запросы конкретных потребителей и организацию производства только тех видов продукции, которые пользуются спросом и могут принести фирме необходимую для развития прибыль. Рынок характерен постоянным стремлением к повышению эффективности производства, предполагает свободу принятия решений теми, кто несет ответственность за конечные результаты деятельности фирмы и ее подразделений; требует постоянных корректировок целей и плановых программ фирмы в зависимости от состояния рынка. Для этого нужна особая система управления, характерная для рыночных условий, учитывающая приоритеты, специфику и менталитет России.

2015-09-18

Современная экономическая действительность заставляет руководителей предприятий постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В условиях финансовой и политической нестабильности коммерческая деятельность чревата различными кризисными ситуациями, результатом которых может стать несостоятельность или банкротство.

Теория и практика антикризисного управления является актуальной проблемой для многих предприятий в условиях сегодняшней российской экономики, без решения которой невозможно повышение эффективности производства, преодоление состояния неплатежеспособности.

2015-09-18

В процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг создается новая стоимость, которая определяется суммой выручки от реализации.

Выручка от реализации является основным источником возмещения затраченных на производство продукции (работ, услуг) средств, формирования фондов денежных средств, ее своевременное поступление обеспечивает непрерывность кругооборота средств, бесперебойность процесса деятельности предприятия. Несвоевременное поступление выручки влечет перебои в деятельности, снижение прибыли, нарушение договорных обязательств, штрафные санкции.

2015-09-18

Понятие "лизинг" трактуется зарубежной и отечественной предпринимательской деятельности достаточно широко. Сложность отношений, складывающихся в связи с лизингом, обусловливает существование нескольких точек зрения на его сущность и происхождение. Определить природу лизинга не просто из-за его схожести с такими методами финансирования, как кредит, товарный кредит, инвестиции в основные фонды и аренда.

Ставший интернациональным, термин "лизинг" английского происхождения, производное от глагола "to lease" - брать и сдавать имущество во временной пользование. В большинстве случаев под лизингом понимают долгосрочную аренду машин, оборудования, транспортных средств и сооружений производственного назначения. Но отождествление лизинга с арендой не является правомерным, так как сущность лизинга - более комплексное и сложное понятие, чем аренда

2015-09-18

Финансы хозяйствующих субъектов - это экономическая категория, особенность которой заключается в сфере ее действия и присущих ей функций. В общественном воспроизводстве финансы предприятий выражают распределительные отношения

2015-09-18

Финансовый анализ предприятия основывается на данных финансовой отчетности. Основу финансовой отчетности предприятия составляет баланс.

2015-09-18

Товарные запасы – находящиеся в собственности хозяйствующего субъекта запасы товаров, подлежащие продаже. Товарные запасы могут находиться как на складах экономического субъекта, так и на не принадлежащих ему складах, но в любом случае, поддержание определенного уровня товарных запасов связано с издержками.

2015-09-18

Развитие рыночных отношений в обществе привело к появлению целого ряда новых экономических объектов учета и анализа. Одним из них является капитал предприятия как важнейшая экономическая категория и, в частности, собственный капитал.

2015-09-18

При осуществлении своей деятельности предприятие, независимо от формы его собственности вынужденно нести затраты. Уровень затрат предприятия определяет его конкурентоспособность на рынке и способность получать прибыль, а в условиях рынка получение прибыли является целью деятельности предприятия.

2015-09-18

Рыночная стратегия предприятия определяется исходя из выбранного для производства и реализации товара и рынка, для которого он предназначен, с учетом имеющихся у предприятия возможностей. Выработка рыночной стратегии должна начинаться с анализа внутренних возможностей и ресурсов предприятия, основу которых представляет управленческий анализ, т.к. одним из важнейших факторов при реализации рыночной стратегии любого предприятия является обеспечение этого предприятия необходимым объемом финансовых ресурсов (денежных средств).

2015-09-18

Актуальнымв деятельности предпринимательских и бюджетных организаций является планирование и контроль. В каждом виде бизнеса нужно управлять финансовыми и людскими ресурсами, а управленческий учет обеспечивает для этого необходимый механизм.

2015-09-18

В Особенной части Гражданского кодекса Российской Федерации закреплен такой вид обязательств, как договор финансирования под уступку денежного требования, или факторинг. Являясь одной из разновидностей института цессии, факторинг играет довольно важную роль в кредитно-расчетных отношениях многих стран мира.

2015-09-18

Переход к рыночной экономике вызвал появление нового для нашей финансовой политики понятия - банкротство предприятия. В соответствии с действующим законодательством под банкротством предприятия понимается ситуация, связанная с недостаточностью активов в ликвидной форме, неспособность предприятия удовлетворить в установленный для этого срок предъявленные к нему со стороны кредиторов требования, а также выполнить обязательства перед бюджетом.

2015-09-18

В условиях рыночных отношений в нашей стране предприятие получило юридическую и экономическую самостоятельность. Эффективное управление производственной деятельностью предприятия все более зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных подразделений и служб.

2015-09-18

Различные стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия получают законченную денежную оценку в системе показателей финансовых результатов.

Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия. Важнейшими среди них являются показатели прибыли.

2015-09-18

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Более полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производственных мощностей предприятия, материальных и трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений

2015-09-18

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа финансово деятельности приобретает наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли.

2015-09-18

Одним из направлений обеспечения устойчивости экономического роста, многократно подтвержденным мировой практикой, является развитие малого бизнеса – наиболее мобильного, рискованного и конкурентоспособного сегмента экономики любой страны. Малое предпринимательство в значительной мере определяет макроэкономическую ситуацию в стране и имеет значительный потенциал влияния на социальную картину в стране.

2015-09-18

Предпринимательство как одна из конкретных форм появления общественных отношений способствует не только повышению материального потенциала общества, не только создает благоприятную почву для практической реализации способностей и талантов каждого индивида, но и ведет к единению нации, сохранению ее национального духа и национальной гордости

2015-09-18

Салон-парикмахерская ООО «Гелион» - предприятие бытового обслуживания населения. Работает на московском рынке бытовых услуг с 1999 г. ООО «Гелион» располагается на 1 этаже жилого здания в г. Москве, около станции метро. Салон «Гелион» арендует помещение общей площадью 300 м2 . Миссия фирмы - производство парикмахерских услуг.

2015-09-18

По мере перехода России к рыночной экономике усилилась необходимость объективной оценки экономических показателей функционирования предприятия как базы для принятия управленческих и инвестиционных решений. Это связано, прежде всего, с обретением предприятиями экономической и юридической самостоятельности.

2015-09-18

В настоящее время актуальным является развитие гостиничного и туристического бизнеса в России. Основными тенденциями в развитии этих направлений деятельности являются:

- распространение сферы интересов гостиничного бизнеса на продукты и услуги, ранее предоставляемые предприятиями других отраслей (например, организация питания, досуга, развлечений, выставочной деятельности и др.);

2015-09-18

Управление запасами и материальными потоками всегда являлось существенной стороной хозяйственной деятельности. Однако лишь сравнительно недавно оно приобрело положение одной из наиболее важных функций экономической жизни самых различных фирм, реализуемой в рамках используемого ими логистического подхода к управлению.

2015-09-18

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Более полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производственных мощностей предприятия, материальных и трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

2015-09-18

Безубыточность – такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков. Как известно, прибыль является основным источником собственных средств фирмы.

2015-09-18

В настоящее время в России проблема оценки финансового состояния предприятия является крайне актуальной, причем как для различных государственных ведомств, контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, так и для менеджмента самого предприятия. Причем проблема оценки финансового состояния действительно существует, поскольку в современной российской науке до сих пор так и не выработано единого подхода к проведению такого рода анализа.

2015-09-18

В настоящее время в России проблема оценки финансового состояния предприятия является крайне актуальной, причем как для различных государственных ведомств, контролирующих деятельность хозяйствующих субъектов, так и для менеджмента самого предприятия. Причем проблема оценки финансового состояния действительно существует, поскольку в современной российской науке до сих пор так и не выработано единого подхода к проведению такого рода анализа.

2015-09-18

Выдвижение на первый план финансовых аспектов деятельности субъектов хозяйствования, возрастание роли финансов — характерная для всех стран тенденция.

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с помощью современных количественных методов исследования.

2015-09-18

При осуществлении своей деятельности предприятие, независимо от формы его собственно вынужденно нести затраты. Уровень затрат предприятия определяет его конкурентоспособность на рынке и способность получать прибыль, а в условиях рынка получение прибыли является целью деятельности предприятия. В связи чем управление затратами предприятия приобретает особую актуальность, так как эффективное управление затратами способствует:

2015-09-18

В России происходят глубокие экономические преобразования, что не может сказаться на работе основного субъекта рыночной экономики – предприятия.

С переходом на рыночные отношения повышается самостоятельность предприятия, а также их экономическая и юридическая ответственность.

2015-09-19

В России происходят глубокие экономические преобразования, что не может сказаться на работе основного субъекта рыночной экономики – предприятия.

С переходом на рыночные отношения повышается самостоятельность предприятия, а также их экономическая и юридическая ответственность.

2015-09-19

На современном этапе развития конкурентных отношений, когда предприятия применяют современные технологии, более экономичное и производительное оборудование, совершенствуют организацию управления предприятиями, получение прибыли посредством увеличения цен становится проблематичным.

2015-09-19

Общество с ограниченной ответственностью «Чистюля» (далее ООО «Чистюля») является юридическим лицом, имеет круглую печать и штампы со своим наименованием (эмблемой), свой торговый знак, расчетный и иные счета в банках, другие реквизиты, необходимые для хозяйственной и иной деятельности; ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность.

2015-09-19

В современных условиях главными задачами развития экономики является повышение эффективности производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем и международном рынках. В условиях рынка финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств.

2015-09-19

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа Объем производства и реализации продукции наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли.

2015-09-19

С развитием и совершенствованием размещения производительных сил, углублением общественного разделения труда повышается роль производственных предприятий в доведении товаров до степени полной готовности к потреблению. В связи с этим снижается доля дополнительных издержек в торговле и относительно возрастают затраты, связанные со сменой формы стоимости, что способствует в конечном счете повышению культуры торговли и экономии времени покупателей.

2015-09-19

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-09-19

Оптовая торговля связывает производство и розничную торговлю, обеспечивая рациональную организацию товародвижения и регулярное снабжение товарами розничных торговых предприятий. От организации оптовой торговли во многом зависит эффективность всей торговли.

В настоящие время главной целью торговых предприятий должно быть получение максимальной прибыли, при этом товарооборот выступает как важнейшее и необходимое условие, без которого не может быть достигнута эта цель.

2015-09-19

Уровень научно-технической подготовки производства определяет эффективность изготовления продукции основным производством, обуславливает возможность ритмичности ее выпуска с заданными потребительскими свойствами.

Техническую подготовку производства можно рассматривать с точки зрения производства какого-либо продукта на базе уже существующего или с точки зрения организации нового производства.

2015-09-19

В современных условиях, когда основной целью деятельности любой коммерческой организации является обеспечение ее выживаемости на рынке, одним из немаловажных, а порою и главным условием является эффективное управление всеми областями деятельности.

Признаком успешного планирования как правило является во-первых правильность постановки цели деятельности, во-вторых, выбор наилучших способов ее достижения. Нетрудно сформулировать целую систему целей, это:

2015-09-19

Переход отечественной экономики на рыночные отношения и все возрастающая интеграция в мировое хозяйство, обусловили процесс все большего увеличения роли оценки финансового состояния в ходе осуществления эффективного управления предприятием. В России стали появляться предприятия, оказывающие услуги по квалифицированному проведению финансового состояния. На предприятиях становится все более востребованной профессия финансового аналитика.

2015-09-19

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. Эффективность функционирования предприятия, независимо от организационно-правовой формы и видов его деятельности в условиях рынка определяется способностью предприятия приносить достаточный доход или прибыль.

2015-09-19

ООО "Балтман Классик" является обществом с ограниченной ответственностью. Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ. Зарегистрировано 18. 04. 2001г.

Государственным учреждением Московской регистрационной палатой

Юридический адрес: 643, 113035, Россия, Москва, Раушская наб., д 4/5 стр.1

2015-09-19

Формирование рыночной экономики обусловливает развитие анализа на уровне отдельных предприятий и их внутренних структурных подразделений, так как эти звенья (при любой форме собственности) составляют основу рыночной экономики. Исследование экономических процессов начинается с отдельного хозяйственного факта, явления, ситуации, которые в совокупности и представляют хозяйственный процесс, выражающий сущность хозяйственной деятельности в том или ином звене управляемой подсистемы и управляющей системы.

2015-09-19

Товарооборот является главным показателем деятельности торгового предприятия. По динамике и структуре товарооборота можно судить об успешности и конкурентоспособности предприятия на рынке. Поэтому анализ товарооборота, составление реальных планов товарооборота и поиск путей его увеличения является главной задачей руководства торгового предприятия.

2015-09-19

Эффективность производства зависит от квалификации работников предприятия и их профессионального труда, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, использование материально-технических средств предприятия. Рост показателя производительности труда является важнейшим условием развития предприятия.

2015-09-19

Финансовая нестабильность и инфляция, высокая стоимость кредитных ресурсов обусловили необходимость в наиболее эффективном управлении оборотными активами на предприятии. Грамотное построение структуры оборотного капитала является важной задачей любой организации.

Цель такого управления состоит в обеспечении бесперебойного процесса производства и реализации продукции. Поэтому эффективное управление оборотными активами – обязательное условие нормального функционирования организации.

2015-09-19

В условиях рыночной экономики целью любого производства является получение максимальной прибыли. В этих условиях могут осуществлять свою производственно-финансовую деятельность только те предприятия, которые получают от нее наивысший экономический результат.

2015-09-19

Провести счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности с целью обеспечения их достоверности и охарактеризовать качественный уровень предоставленной отчетности. Произвести взаимоувязку и установить соответствие аналогичных показателей, отраженных в разных формах отчетности.
2015-09-19

Новые условия хозяйствования обусловили существенные изменения методологии и организации бухгалтерского учета.

Значительно расширились полномочия организаций по отражению собственных хозяйственных операций.

2015-09-19

Финансовая работа на современном предприятии, должна быть направлена, прежде всего, на обеспечение экономической стабильности его развития.

Отсюда возникает острая необходимость в правильном определении и оценке реального финансового состояния предприятия и степени его устойчивости, так как это имеет огромное значение не только для самих субъектов хозяйствования, но и для многочисленных акционеров, особенно будущих потенциальных инвесторов.

2015-09-19

В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значения финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денежных средств.

2015-09-19

т - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений[1]. Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, где владельцы товаров противостоят друг другу как собственники, готовые вступить в экономические отношения.

2015-09-19

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности приобретает наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли. В постоянно изменяющихся рыночных условиях руководители предприятия должны постоянно следить за изменяющейся конъюнктурой, за эффективность использования своих ресурсов, за состоянием своих активов, конкурентоспособностью своей продукции.

2015-09-19

В современных условиях хозяйствования, когда залогом выживаемости на рынке любого предприятия является успешность его деятельности, особую значимость приобретает обеспечение эффективного управления деятельностью и капиталом предприятия.

Управление капиталом предприятия представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия.

2015-09-19

Риски, сопровождающие эту деятельность, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятия. Возрастание степени влияния финансовых рисков на результаты финансовой деятельности предприятия связано с быстрой изменчивостью экономической ситуации в стране и конъюнктуры финансового рынка, расширением сферы финансовых отношений, появлением новых для нашей хозяйственной практики финансовых технологий и инструментов и рядом других факторов.

2015-09-19

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении

2015-09-19

Несосотоятельность (банкротство)- признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].

Признаками банкротства является неспособность должника в течение 3-х месяцев удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам или исполнить обязанности по уплате обязательных платежей (штрафы, пеня при этом не учитываются), при этом на день обращения в суд задолженность юридического лица должна быть не менее 500 минимальных заработных плата гражданина - не менее 100 минимальных заработных плат, при этом у гражданина сумма обязательств должна превышать стоимость принадлежащего ему имущества.[8

2015-09-19

Антикризисное управление — это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующего развития

2015-09-19

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-09-19

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-09-19

Предприятие ликвидируется как неплатежеспособное на основе конкурсного производства. Укажите последовательность удовлетворения претензий в соответствии с законом РФ. "О несостоятельности предприятий"

2015-09-19

Оценка финансового состояния, устойчивости и деловой активности предприятия является не просто важным элементом управления предприятием. Результаты этой оценки служат визитной карточкой, рекламой, досье, позволяющим определить переговорную позицию предприятия при контактах с представителями различных партнёрских групп.

2015-09-19

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности приобретает наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли. В постоянно изменяющихся рыночных условиях руководители предприятия должны постоянно следить за изменяющейся конъюнктурой, за эффективностью использования своих ресурсов, за состоянием своих активов, конкурентоспособностью своей продукции.

2015-09-19

Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным.

2015-09-19

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-09-19

Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным. Осуществляется данное перераспределение в значительной мере посредством процедуры банкротства.

2015-09-19

Анализ себестоимости начинают с анализа динамики себестоимости всей товарной продукции. При этом сравнивают фактические затраты с плановыми или с затратами базисного периода. В процессе анализа выявляют, по каким статьям затрат произошёл наибольший перерасход и как это изменение повлияло на изменение общей суммы переменных и постоянных расходов.

2015-09-19

Несосотоятельность (банкротство)- признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

2015-09-20

Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. В условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка.

2015-09-20

Для выведения компании из кризиса и реализации поставленных задач(трансформации ), руководителям компании необходим план или стратегия. Но большинство компаний вместо единого комплекса задач и стратегий, разрабатывает иерархическую систему взаимосвязанный стратегий, детализируя каждый ее уровень: общая корпоративная стратегия, индивидуальные стратегии для всех подразделений предприятия, а также стратегии для каждого рынка или товара.

2015-09-20

Экономический анализ - это научный способ познания сущности экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей.

2015-09-20

Финансовый анализ является частью общего, полного анализа хозяйственной деятельности, который состоит из двух тесно взаимосвязанных разделов, финансового анализа и производственного управленческого анализа (схема 1)

2015-09-20

1. Понятие экономического анализа и его виды. Концепция системного сбалансированного анализа.

Экономический анализ- это способ познания хозяйственных процессов экономического субъекта, основанный на разложении целого на составные элементы и изучении последних в их взаимосвязи и взаимозависимости путем синтеза, т.е. объединения выделенных ранее частей объекта.

2015-09-20

1.Современная организация как объект управления. Анализ внешней и внутренней среды организации.

Термин «организация» достаточно широко распространен, но при этом он употребляется по меньшей мере в трех смысловых значениях.

2015-09-20

В процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг создается новая стоимость, которая определяется суммой выручки от реализации.

2015-09-20

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникают расчетные отношения, отражающие взаимные обязательства, связанные с продажей материальных ценностей, выполнением работ или оказанием услуг друг другу. Кроме того, возникают расчеты с бюджетом по налогам, с внебюджетными фондами, с органами социального обеспечения и страхования, с другими юридическими и физическими лицами.

2015-09-20

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы обеспечить выживаемость в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые возможности, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов.

2015-09-20

В современных условиях главными задачами развития экономики является повышение эффективности производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем и международном рынках. В условиях рынка финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств.

2015-09-20

Вследствие развития рыночных отношений анализ финансового состояния деятельности предприятия приобретает наибольшую актуальность. В ряде случаев его актуальность превосходит по значению анализ хозяйственной деятельности предприятия.

В общем случае анализ финансового состояния деятельности предприятия состоит в оценке показателей ликвидности, финансовой устойчивости деловой активности и рентабельности. В зависимости от специфики деятельности предприятия порядок расчета и система оценки полученных показателей изменяется.

2015-09-20

Проблемы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций постоянно находились в центре внимания финансовых органов, о чем свидетельствуют Письма Минфина СССР от 04.07.1969 N 175 "О методических указаниях по анализу финансово-хозяйственной деятельности государственных промышленных предприятий, переведенных на новый порядок планирования и экономического стимулирования" и от 02.06.1982 N 66 "О методических указаниях по анализу финансово-хозяйственной деятельности производственных объединений и предприятий промышленности", в которых от имени Правительства СССР Минфином СССР перед финансовыми органами ставилась задача повышения уровня экономической работы по анализу финансово-хозяйственной деятельности объединений и предприятий с целью выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов.

2015-09-20

В условиях рыночной экономики каждый субъект экономических отношений должен самостоятельно принимать решения о направлении вложений и характере использования свободных ресурсов в денежной или натуральной форме. Одним из возможных направлений подобных вложений может выступать деятельность какого-либо предприятия (необязательно собственного). Поэтому умение правильно оценить эффективность данных вложений является главной задачей, человека, принимающего такое решение.

2015-09-20

Дано:

Основная продукция (ОП) – 520 т.р.

Услуги промышленного характера (У) – 48 т.р.

Стоимость полуфабрикатов (П) – 50 т.р., в том числе полуфабрикаты для собственного производства (Псп) – 25 т.р.

Прирост незавершенного производства (Пнп) – 38 т.р.

2015-09-20

Произвести анализ ритмичности выполнения плана розничного товарооборота по двум универсамам за первое полугодие текущего года. Данные для анализа приведены в таблице.

Выполнение плана

2015-09-20

Актуальность данной темы обусловлена тем, что возможности неценовой конкуренции в значительном числе отраслей экономики России практически исчерпаны. Это, кстати, тенденция и мировой экономики. Поэтому задача снижения себестоимости продукции (работ, услуг), решение которой позволяет соответственно снижать рыночные цены, выходит на первый план.

2015-09-20

Оптовая торговля охватывает всю совокупность товарных ресурсов, являющихся как средствами производства, так и предметами потребления.

При оптовой торговле товар закупается крупными партиями. Оптовая торговля не связана с реализацией продукции конкретным конечным потребителям, т.е. она позволяет изготовителям с помощью посредников сбывать товар с минимальными непосредственными контрактами с потребителями.

2015-09-20

В условиях рыночных отношений целью любого предприятия осуществляющего коммерческую деятельность является получение прибыли, причем не просто прибыли, а ее максимально возможного значения.

Существуют различные пути достижения данной цели – одним из них является минимизация себестоимости продукции.

2015-09-20

В современных условиях главными задачами развития экономики является повышение эффективности производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем и международном рынках. В условиях рынка финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств.

2015-09-20

Большое влияние на результат хозяйственной деятельности оказывают ассортимент (номенклатура) и структура производства и реализации продукции.

Темпы роста объемов производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет важное значение.

2015-09-20

Затраты торгового предприятия - денежная оценка суммарной величины затрат торгового предприятия, как относимых на издержки обращения, так и не учитываемых в их составе.

Затраты торговых организаций по реализации товаров подразделяются на: материальные; оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам; прочие.

2015-09-20

В условиях рыночной экономики любая фирма – производственная или торговая не может позволить себе устанавливать цены без серьезного анализа возможных последствий каждого из вариантов такого решения. Более того, анализ деятельности преуспевающих фирм показывает, что они, как правило, обладают и четкой политикой цен, и определенной стратегией ценообразования

2015-09-20

Специфика банковского учреждения как одного из видов коммерческого предприятия состоит в том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за счет заемных средств. Возможности банков в привлечении средств не безграничны и регламентированы со стороны центрального банка в любом государстве.

2015-09-20

Анализ хозяйственной деятельностиявляется связующим звеном между учетом и принятием управленческих решений. В процессе его учетная информация проходит аналитическую обработку, проводится сравнение достигнутых результатов деятельности с данными за прошлые периоды времени, с показателями других предприятий и среднеотраслевыми; определяется влияние разнообразных факторов на результаты хозяйственной деятельности; выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, перспективы и др.

2015-09-20

Последнее десятилетие двадцатого века было весьма значительным для России. Начавшийся в конце восьмидесятых годов процесс трансформации централизовано планируемой экономике и постепенная замена ее рыночными отношениями медленно, с великими трудностями и противоречиями, но все же начали набирать обороты.

2015-09-20

Одной из основных целей любого предприятия, работающего в условиях рыночной экономики, является прибыль. Размер прибыли является обобщающим показателем, характеризующим деятельность предприятия в целом.

2015-09-20

В управленческой мысли представление о значении рыночного потенциала предприятия, появилось в конце 50-х годов. Это стало одним из важнейших вкладов системного подхода и необходимость для руководителя рассматривать свое предприятие как целостность, состоящую из взаимосвязанных частей, в свою очередь, имеющую разветвленные связи с внешним миром

2015-09-20

В рыночной экономике каждое предприятие является самостоятельным субъектом, полностью отвечающим за свою производственно-хозяйственную деятельность. Объем производимой предприятием продукции не может быть стабильным, так как спрос на продукцию регулируется рынком.

2015-09-20

В рыночной экономике каждое предприятие является самостоятельным субъектом, полностью отвечающим за свою производственно-хозяйственную деятельность. Объем производимой предприятием продукции не может быть стабильным, так как спрос на продукцию регулируется рынком.

2015-09-20

В рыночной экономике каждое предприятие является самостоятельным субъектом, полностью отвечающим за свою производственно-хозяйственную деятельность. Объем производимой предприятием продукции не может быть стабильным, так как спрос на продукцию регулируется рынком.

2015-09-20

При определении результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия или результата использования капитала принято использовать понятия: экономический эффект и экономическая эффективность. Эффект – это результат мероприятий, проводимых в сельском хозяйстве, он выражает абсолютное значение полученного результата безотносительно к затратам, которые этот результат обусловили

2015-09-20

Осуществляемые в последнее десятилетие в нашей стране реформы привели к кардинальному изменению приоритетов экономических интересов хозяйствующих субъектов и методов их реализации.

Предприятия перешли к широкому использованию рыночных методов регулирования своей деловой активности.

2015-09-20

Анализ выпуска и реализации продукции и использования производственных ресурсов.

2015-09-21

В рыночной экономике каждое предприятие является самостоятельным субъектом, полностью отвечающим за свою производственно-хозяйственную деятельность. Объем производимой предприятием продукции не может быть стабильным, так как спрос на продукцию регулируется рынком.

2015-09-21

В рыночной экономике каждое предприятие является самостоятельным субъектом, полностью отвечающим за свою производственно-хозяйственную деятельность. Объем производимой предприятием продукции не может быть стабильным, так как спрос на продукцию регулируется рынком.

2015-09-21

Экономические ресурсы представляют собой основу для функционирования предприятия. Эффективность их использования определяет конкурентоспособность предприятия в сложившейся экономической среде. В связи с чем, анализ использования экономических ресурсов предприятием приобретает свою актуальность.

2015-09-21

Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость предприятия, является его ликвидность и платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. Платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния предприятия, его устойчивости.

2015-09-21

Безубыточность – такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков. Как известно, прибыль является основным источником собственных средств фирмы. Показатель прибыли рассматривается в экономических дисциплинах, с одной стороны, как результат деятельности фирмы, с другой стороны, как основа (источник) дальнейшего развития.

2015-09-21

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-09-21

В условиях перехода к системе рыночного хозяйствования в соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников. Многие функции государства по реализации этой политики переданы непосредственно предприятиям, которые самостоятельно устанавливают формы, системы и размеры оплаты труда, материального стимулирования его результатов

2015-09-21

Финансы предприятий являются средством формирования их денежных ресурсов в целях осуществления их хозяйственной деятельности. Они представляют собой совокупность операций по получению, распределению и использованию предприятиями денежных средств и других финансовых инструментов в процессе производства и реализации товаров и услуг

2015-09-21

Основные фонды предприятия являются одним из важнейших факторов любого производства, так как их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. Более полное и рациональное использование основных фондов и производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

2015-09-21

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении

2015-09-22

Для осуществления своей деятельности каждое предприятие должно располагать определенным набором экономических ресурсов (или факторов производства) – элементов, используемых для производства экономических благ. В производственной деятельности предприятия имеют и используют определенные виды капитала:

2015-09-22

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Более полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производственных мощностей предприятия, материальных и трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений.

2015-09-22

Формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между различными производителями, победить в которой смогут те из них, кто наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Более полное и рациональное использование экономических ресурсов: основных фондов и производственных мощностей предприятия, материальных и трудовых ресурсов, способствует улучшению всех его технико-экономических показателей: росту производительности труда, повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, экономии капитальных вложений

2015-09-23

Предприятие в процессе хозяйственной деятельности осуществляет довольно сложный комплекс действий, сопровождаемый денежными средствами.

Денежные средства предприятия и их потоки представляют собой совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью.

2015-09-23

Конкуренция, как форма рыночных отношений, представляет собой состояние взаимозависимости, соперничества, противоборства между субъектами хозяйственной деятельности, отраслями и регионами, в которых проявляются преимущества технико-технологических, организационных, экономических, политических, социальных и иных ресурсов и возможностей как минимум одного из соперников, реализуемые в выборе экономически наиболее эффективных способов достижения одинаковых целей.

2015-09-23

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа ликвидности и платежеспособности предприятий приобретает наибольшую актуальность. В постоянно изменяющихся рыночных условиях руководители предприятия должны постоянно следить за эффективностью использования своих ресурсов, за состоянием своих активов, платежеспособностью, т.к. данные показатели определяют не только текущую конкурентоспособность предприятия, но и перспективы развития предприятия в будущем.

2015-09-23

Гостиничный комплекс «Турист» расположен по адресу: Центральный район, ул. Набережная им. 62-й Армии, 3а, г. Волгограда. Центральный район является одним из наиболее развитых районов города, с богатой историей и культурными традициями, с обширной сетью предприятий торговли, бытового обслуживания населения. Центрального район по доходности населения занимает первое место в городе.

2015-09-23

Производственная практика является важнейшей частью подготовки специалистов. Данную практику проходил в ОАО "Тверьсантехмонтаж". Целью производственной практики является закрепление знаний, полученных в процессе обучения в вузе, на основе изучения опыта работы предприятия, а также овладение производственными навыками и основами научной организации труда и сбор информации для написания дипломной работы.

2015-09-23

Закрытое акционерное общество «Инженерно-Технический Центр- Комплекс» (далее – ЗАО «ИТЦ Комплекс») является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации

ЗАО «ИТЦ Комплекс» вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2015-09-23

В настоящее время, с переходом экономики к рыночным отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значения конкурентоспособности и финансовой устойчивости субъектов хозяйствования.

2015-09-23

СУ-336 преобразовано из государственного учреждения в частное в 1991 году путем внесения вкладов физическими лицами. Полное наименование: Строительное управление № 336.

Управление является вневедомственной организацией с частной формой собственности.

2015-09-23

Приблизительно три тысячи лет назад, египтяне случайно смешали мёд, инжир и орехи– и стали обладателями первых в мире конфет.

10 процентов всего мирового производства кондитерских изделий сосредоточено в России. Российский рынок потребления кондитерских изделий занимает второе место в мире. Мы уступаем теперь только США.

2015-09-23

МУП «Сарептская мельница» (далее Мельница) является юридическим лицом, находится на полном хозяйственном расчете и самофинансировании, имеет законченный баланс.

Мельница расположена в г. Волгограде 111, Красноармейского района, ул. Совхозная 19.

2015-09-23

Целью данного отчета является описание хозяйственной и финансовой деятельности предприятия и обоснование плана на будущий год.

В качестве методики анализа применяются методы комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия принятые в отечественной и зарубежной практике.

2015-09-23

Оценка финансового состояния, устойчивости и деловой активности предприятия является не просто важным элементом управления предприятием. Результаты этой оценки служат визитной карточкой, рекламой, досье, позволяющим определить переговорную позицию предприятия при контактах с представителями различных партнёрских групп.

2015-09-23

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы обеспечить выживаемость в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые возможности, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов.

2015-09-23

Эффективная деятельность предприятий в условиях рыночной экономики становится возможным лишь при условии разработки планов социально-экономического развития, которые способствуют более рациональному распределению ресурсов, стимулируют работников к реализации своих решений в дальнейшей работе и улучшают координацию действий в организации.

2015-09-23

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости и независимости. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

2015-09-23

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости и независимости. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

2015-09-23

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости и независимости. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

2015-09-23

В современных условиях главными задачами развития экономики является повышение эффективности производства, а также занятие устойчивых позиций предприятий на внутреннем и международном рынках. В условиях рынка финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществляется за счёт самофинансирования, а при недостатке собственных финансовых ресурсов, за счёт заёмных средств.

2015-09-24

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы обеспечить выживаемость в современных условиях, управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать финансовые возможности, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конкурентов.

2015-09-24

Основным звеном экономики в рыночных условиях хозяйствования являются предприятия, которые выступают в роли хозяйствующих субъектов. Они для осуществления хозяйственной деятельности, получения продукции, доходов и накоплений используют определенные виды ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, а также денежные средства.

2015-09-24

Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным.

2015-09-24

Принято считать, что персонал, работающий на предприятии, представляет собой главную ценность. Поэтому всесторонний анализ труда является залогом выявления скрытых производственных ресурсов.

2015-09-24

Производственная мощность является исходным пунктом планирования производственной программы предприятия. Она отражает потенциальные возможности объединений, предприятий, цехов по выпуску продукции. Определение величины производственной мощности занимает ведущее место в выявлении и оценке резервов производства.

2015-09-24

Являясь основным звеном народнохозяйственного комплекса, предприятие концентрирует в себе все ресурсы производства. Здесь развертываются главные экономические процессы, создается и приумножается народное богатство, формируется национальный доход общества, обеспечивается решение экономических и социальных задач, складываются производственные и социальные отношения.

2015-09-24

Понимание экономистами издержек основывается на факте редкости ресурсов и возможности их альтернативного использования. Поэтому выбор определенных ресурсов для производства какого-то товара означает невозможность производства какого-то альтернативного товара.

2015-09-24

Управление системами в состоянии неравновесия и дисбаланса, требует от руководителей освоения практических навыков предвидения и распознавания кризисов, устранения отрицательных последствий возникающих негативных факторов.

2015-09-24

Многие экономисты внесли существенный вклад в изучение издержек. Например, теория издержек К.Маркса основывается на двух принципиальных категориях -издержки производстваииздержки обращения.

2015-09-24

Данная работа представляет аналитический отчет о прохождении практики на предприятии ЗАО «МБ группа Импекс».

Цель настоящего отчета – проведение диагностики финансового положения предприятия, проведение диагностики системы управления данной организации, анализ работы отдела маркетинга, предложение путей совершенствования работы отдела маркетинга, в котором студент проходил практику.

2015-09-24

В еще недавнем прошлом, в условиях советской экономики, проблемы антикризисного управления не только не были актуальными, но даже не упоминались. В стране господствовала официальная установка относительно пропорционального и планомерного, соответственно и бескризисного развития экономики, отсюда не было и нужды в антикризисном управлении.

2015-09-24

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, обеспечения финансовой устойчивости и независимости. Это возможно при непременном соблюдении двух фундаментальных условий:

2015-09-24

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа финансово деятельности приобретает наибольшую актуальность, что связано, прежде всего, с тем, что современное предприятие самостоятельно определяет направления своей деятельности и осуществляет её финансирование с целью получения прибыли.

2015-09-24

Основные средства являются одной из важнейших составляющих в совокупности имущества предприятия. Обеспеченность ими в необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование являются необходимым условием повышения эффективности производства на промышленных предприятиях.

2015-09-24

Переход народного хозяйства к рыночным механизмам, от централизованных командно-административных связей к конкурентным отношениям сопровождался изменениями форм финансовой стратегии хозяйствующих субъектов. Финансово-кредитный механизм основывался на признании общности денежного оборота предприятий и государства.

2015-09-24

В современных условиях хозяйствования, когда залогом выживаемости на рынке любого предприятия является успешность его деятельности, особую значимость приобретает обеспечение эффективного управления деятельностью и капиталом предприятия.

Управление капиталом предприятия представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия.

2015-09-24

Коммерческая деятельность в торговле представляет собой совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных операций, которые осуществляются в процессе купли-продажи товаров и оказания торговых услуг с целью получения прибыли.

2015-09-24

Коммерческая деятельность в торговле представляет собой совокупность последовательно выполняемых торгово-организационных операций, которые осуществляются в процессе купли-продажи товаров и оказания торговых услуг с целью получения прибыли.

2015-09-25

Для выполнения целевых программ некоммерческой организации (НКО) следует иметь смету, рассчитанную на определенный период времени (месяц, квартал, год, несколько лет и т. п.). Об этом сказано в п. 1 ст. 3 Закона от 12.01.96 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

2015-09-25

В современной литературе еще не установилось общепризнанного представления о кризисах в развитии социально-экономической системы.

2015-09-25

В современных условиях хозяйствования одной из главной целью деятельности любого предприятия является улучшение благосостояния предприятия, его рыночной стоимости, залогом обеспечения которой является получение прибыли на авансированный капитал.

2015-09-25

Основан в 1898 французским акционерным обществом. В годы Гражданской войны и военной интервенции 1918-1920 и, особенно в период обороны Царицына завод изготовлял для Красной Армии бронепоезда, ремонтировал вооружение и др.

2015-09-25

Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия. Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и производственном отношении.

2015-09-25

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования.

2015-09-25

Развитие рыночных отношений в России требуют осуществления адекватной экономической политики, направленной на рост эффективности производства и укрепления экономики предприятия. Нынешнее состояние экономики характеризуется расстройством финансово-кредитной системы, спадом производства почти во всех сферах хозяйствования, увеличением количества несостоятельных предприятий, инфляцией.

2015-09-28

В консалтинговой системе внедрения, отработки и совершенствования службы маркетинга прежде всего приходится сталкиваться с ее «наладкой». Существует семь организационных моделей, которые так или иначе становились ролевыми способами включенности в консалтинговые наработки.

2015-09-28

Целью данной практики стало определение целей и задач управления организацией и соответствия им организационной структуры системы менеджмента, обоснование целесообразности совершенствования системы менеджмента в ОАО «ТД «Авангард».

2015-09-28

В связи с сокращением или усилением темпа развития АПК, особую актуальность приобретает проблема повышения конкурентоспособности его предприятий, определяющая степень соответствия собственного развития общественным потребностям.

2015-09-30

В ходе управления стоимостью компании необходимо правильно оценить предпосылки ее дальнейшего развития. И в процессе подобного прогнозирования на первый план зачастую выдвигается задача не безусловного роста стоимости компании, сколько сохранения достигнутых финансовых позиций.

2015-10-01

На результаты производственно-хозяйственной деятельности организации, динамику выполнения планов производства оказывает влияние степень использования трудовых ресурсов. Дело в том, что повышение технико-организационного уровня и других условий в любой отрасли материального производства проявляется в уровне использования всех трех элементов производственного процесса: труда, средств труда, и предметов труда.

2015-10-01

Смена общественно-экономической формации в России, переход к обществу свободного предпринимательства привели к существенному изменению содержания дисциплины труда и мотивов ее укрепления. В настоящее время устранено идеологическое воздействие на участников производства (пропаганда преимуществ социалистического образа жизни, приоритет защиты социалистической собственности и т. п.)

2015-10-01

Во второй половине 50-х – начале 60-х годов среде предпринимателей и ученых-экономистов произошло осознание необходимости обеспечения длительного выживания предприятий и фирм в условиях быстро и непредсказуемо меняющейся и внешней среды. С этого периода связь фирмы с внешней средой стала рассматриваться как одна из главнейших ее характеристик. Данный подход к учету влияния внешней среды основывается на том, что организации полностью зависимы от внешней среды

2015-10-01

Актуальной проблемой для современной российской экономики является приведение существующей в нашей стране системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с требованиями рыночной экономики и международными стандартами. Изучение накопленного опыта в странах с развитой экономикой и системами хозяйствования в США позволяет привлечь потенциальных партнеров — иностранных инвесторов и вооружить российских предпринимателей знаниями зарубежного ведения бухгалтерского дела.

2015-10-01

Сейчас очень много говорится о необходимости поддержки малого бизнеса. И это вовсе неслучайно. Малый бизнес занимает особое место в экономике, так как это одна из сил, которая помогает продвигать экономику любой страны.

2015-10-01

В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику, перед предприятиями встаёт необходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического поведения, приспосабливая все стороны производственной деятельности к меняющейся ситуации.

2015-10-01

АООТ «Кондитерская фабрика»Улан-Удэнская зарегистрирована 22 ноября 1903 г. Главой администрации г. Улан-Удэ. Акционерное общество созданр на базе арендного предприятия кондитерской фабрики «Улан-Удэнская», основанной в 1991 г. с проектной мощностью выпуска кондитерских изделий 14000 тонн в год, 6 июня 1995 г. АООТ «АМТА», затем 1 июля 1996 г. в ОАО АМТА.

2015-10-01

Место прохождения моей практики – камчатская туристическая компания – туроператов ООО «БелКамТур», расположенная в административном центре Камчатской области и занимающаяся организацией туров как в Азию, так и в более далекую Европу и через океан – в США.

2015-10-01

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04, 05)в том числе:

110

11

организационные расходы

2015-10-01

Основной целью прохождения производственной практики является закрепление и углубление знаний, полученных во время обучения, приобретение практических навыков работы по специальности в условиях перехода кафе к рыночным отношениям.

2015-10-02

Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых средств, в рамках которого интерес каждой стороны, в принципе, может быть удовлетворён лишь посредством удовлетворения интереса другой стороны. Это и порождает общий интерес сторон в заключении договора и его надлежащем исполнении.

2015-10-02

По мере развития рыночных отношений потребность в оценке бизнеса будет возрастать. Согласно Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценка объектов собственности (объектов, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям) является обязательной при приватизации, передаче в доверительное управление либо в аренду, продаже, национализации, выкупе, ипотечном кредитовании, передаче в качестве вклада в уставные капиталы.

2015-10-02

Процессы принятия решений, понимаемые как выбор одной из нескольких возможных альтернатив, пронизывают всю человеческую жизнь. Большинство решений мы принимаем не задумываясь, так как существует автоматизм поведения, выработанный многолетней практикой.

2015-10-02

Данная работа предполагает исследование предприятия как открытой социотехнической системы. Выбор был остановлен на ООО «Интергейм - Холдинг» ИК «МиллионЪ» - предприятия сферы игорного бизнеса, потому что, с нашей точки зрения, это предприятие имеет хорошую деловую репутацию и зарекомендовало себя как развивающееся с блестящими перспективами в будущем.

2015-10-02

Стратегическое планирование - это одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих решений, функции организации, мотивации и контроля ориентированы на выработку стратегических планов.

2015-10-02

Число предприятий оптовой торговли растет с каждым годом и связано с расширяющимися потребностями потребителя в условиях постоянного обновления ассортимента товаров и услуг. Эти предприятия вносят значительный вклад в распределение национального продукта.

2015-10-02

Реформы, произошедшие в России за последнее десятилетие, нацелены на строительство демократического правового государства, основанием которого должна послужить рыночная экономика. Составной частью данного процесса реформирования стала ориентация России на полномасштабное включение в мировую экономическую систему.

2015-10-02

Данная работа планирует основать косметический салон , где будет предоставляться такие услуги как: парикмахерская, маникюр, педикюр, массаж, косметические услуги, солярий.

Росту числа салонов красоты способствует то обстоятельство, что в обществе стало неприличным появляться неопрятным, неухоженным, состарившимся.

2015-10-05

Предпринимательская деятельность – это интеллектуальная деятельность по организации бизнеса. Предприниматель, переполнен желанием, воплотить свою идею в жизнь и тем самым удовлетворить потребности клиентов. Предприятие ПБОЮЛ Кошкаров М.А. создано для того, чтобы реализовать идеи предпринимателя.

2015-10-06

Договором купли-продажи товара называется договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в собственность другой стороне (покупателю), которая обязуется уплатить за него определенную денежную сумму (ст. 454 ГК РФ).

2015-10-06

Повседневный, последовательный, глубокий контроль за работой каждого сотрудника предприятия и всей команды в целом является важной функцией управления в любой организации, независимо от форм собственности. Без налаженного контроля невозможно добиться скоординированных действий коллектива в реализации миссии фирмы и ее перспективной программы, организации четкого взаимодействия всех работников.

2015-10-07

В концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., одобренной Правительством Российской Федерации, отмечено, что «развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые смогут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны»

2015-10-07

В российской экономике, как отметили Международный экономический форум и Мировой банк, слабым звеном в конкурентной борьбе является система менеджмента. В опубликованных в России учебниках и учебных пособиях по различным разделам менеджмента описаны только некоторые научные подходы без методик их практического применения.

2015-10-07

Анализ финансовых показателей - это один из важнейших этапов оценки работы предприятия. Он дает возможность оценить работу как руководителя, так и всех его подчиненных. Финансовые показатели дают представление о процессе формирования прибыли, о факторах, которые влияют положительно, а какие отрицательно.

2015-10-07

Формирование ассортиментной политики и ее реализация приобретают особое значение при наличии свободы выбора сферы и направления деятельности. Ассортиментная политика предполагает наличие информации о характеристиках сегментов рынков, товаров, покупательских предпочтений, динамики цен, макроэкономических тенденций, уровня внешнеэкономических связей с зарубежными странами.

2015-10-07

Переход экономики России на рыночные отношения затронул все стороны деятельности предприятий. Предприятия получили самостоятельность в управлении и ведении хозяйства, право распоряжаться ресурсами и результатами труда и несут всю полноту экономической ответственности за свои решения и действия.

2015-10-07

Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен ясно представлять потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы.

2015-10-08

Современное российское общество переживает чрезвычайно сильный кризис, который проявляется в политике, экономике, идеологии и других сферах жизни общества. Россия в очередной раз стоит перед необходимостью выбора ориентиров для своего дальнейшего развития, и здесь нельзя ошибиться.

2015-10-08

Тема моей контрольной работы актуальна потому, что многим руководителям, работающим в условиях Российского менталитета, стоит помнить некоторые особенности национального характера. Особенно это важно для тех руководителей, которые слепо копируют западные системы управления.

2015-10-08

В современных условиях рыночных отношений возникает объективная необходимость финансового планирования. Без финансового планирования невозможно добиться настоящих результатов на рынке.

Финансовое планирование напрямую связано с планированием производственной деятельности предприятия. Все финансовые показатели базируются на показателях объёма производства, ассортимента продукции, себестоимости продукции.

2015-10-08

Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в результате многовековой эволюции утвердился в экономике всех развитых стран. Перво-начально предпринимателями называли предприимчивых людей, действующих на рынке, или просто людей энергичных, азартных, склонных к рискованным операциям.

2015-10-09

Основным звеном экономики в рыночных условиях хозяйствования являются предприятия, которые выступают в роли хозяйствующих субъектов. Они для осуществления хозяйственной деятельности, получения продукции, доходов и накоплений используют определенные виды ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, а также денежные средства.

2015-10-09

Тема представленной работы – «Проектирование организационной структуры управления ООО «Меридиан Плюс».

С введением рыночных условий хозяйствования в значительной степени изменяется состав реализуемых функций управления.

2015-10-09

Управление – это функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей.

2015-10-09

Радикальная перестройка системы управления экономикой, переходящей на рельсы рыночных отношений, — одно из важнейших направлений программы реформ, проводимых в нашей стране. Особое значение эта проблема имеет на уровне предприятия, положение которого в рыночной экономике меняется коренным образом.

2015-10-09

Основополагающими нормативными документами, в которых в настоящее время в значительной степени раскрывается содержание учетной политики, и которыми следует руководствоваться в решении вопросов ее выбора и обоснования являются:

Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ (редактирован 23 июля 1998 года).

2015-10-09

Для того чтобы начать производство, необходимо наличие, по крайней мере, того, кто будет производить, и того из чего будут производить. Поэтому в известном смысле можно говорить о двух факторах производства – человеке и природе.

2015-10-10

Предпринимательство есть способ хозяйствования, который в результате многовековой эволюции утвердился в экономике всех развитых стран. Первоначально предпринимателями называли предприимчивых людей, действующих на рынке, или просто людей энергичных, азартных, склонных к рискованным операциям.

2015-10-10

Для организации процесс выбора миссии и формирования целей является очень важным фактором на пути к успеху. Целевое начало в деятельности организации возникает отнюдь не только потому, что ей нужно иметь ориентиры, чтобы не погибнуть в изменяющемся окружении.

2015-10-10

Жизнь человеческого общества сложна, многообразна и противоречива. Почти везде в мире, чтобы выжить, человек должен работать, ибо окружающие его вещи в своем естественном состоянии, форме и местонахождении не могут удовлетворить его потребности.

2015-10-10

Применительно к экономике менеджерами называют специа-

листов, которые, используя различные методы и тактику управ-

ления, способствуют достижению организацией или предприятием

определенных целей. Методы достижения целей могут быть раз-

личны.

2015-10-10

Управление включает совокупность мероприятий и решений на основе их анализа и подготовки, в соответствии со стратегическими и тактическими целями и задачами, планами деятельности.

Управление финансами предприятия, организации- это источники денежных средств и направления их использования. Управление финансами включает решение двух проблем:

2015-10-10

Затратный метод основан на предположении о том, что информированный покупатель не станет платить за существующее здание столько же, сколько за новое, имеющее такую же полезность и построенное по современным стандартам. Это накладывает определенные ограничения на использование данного метода и определяет сферу его применения.

2015-10-10

Игорный бизнес - один из самых доходных видов деятельности в мире, а история азартных игр уходит своими корнями далеко в прошлое человечества. В современной России игорный бизнес стремительно набирает обороты, формируя новый вид деятельности, а вместе с ним и круг проблем, требующих решения.

2015-10-10

Исследования проводятся с целью определения структуры операций, затрат рабочего времени, рационализации приемов и методов труда, выявления причин невыполнения норм, нерациональных затрат и потерь рабочего времени, получения данных о факторах, влияющих на время выполнения элементов операций, разработки нормативных материалов, оценки качества норм и нормативов, а также для решения других зада

2015-10-10

Как известно, стабильность экономики любой страны невозможна без финансовой устойчивости предприятий, именно поэтому особую актуальность в современных экономических условиях России приобретает проблема финансовой устойчивости. Серьезное нарушение последней может стать причиной банкротства.

2015-10-10

Создание новых проектов предполагает предварительное экономическое обоснование их целесообразности, последующее планирование необходимых затрат на их осуществление и ожидаемых конечных результатов. Бизнес-планирование позволяет экономистам-менеджерам не только обосновать необходимость разработки того или иного инновационного проекта, но и возможность его реализации в действующих рыночных условиях.

2015-10-10

Сызранский хлебокомбинат действует с 1933 года. Он объединил пять мелких пекарен, расположенных в разных частях города. Развитие предприятия (хлебозавода № 1) началось с пятидесятых годов

2015-10-10

Управленческое решение– это результат конкретной управленческой деятельности менеджера. Управление - это процесс обдумывания решения, его принятие и организация выполнения.

2015-10-11

Планирование – это не только умение предусмотреть все необходимые действия, но и способность предвидеть любые неожиданности в виде рисков, которые могут возникать по ходу дела и уметь с ними справиться.

Планирование помогает ответить на следующие важные вопросы:

2015-10-11

Проблемы управления оборотным капиталом хозяйствующего субъекта привлекают все больше внимание представителей отечественной финансовой науки. Это обусловлено трансформационными процессами, происходящими в российской экономике, развитием не только разнообразных форм собственности, но и многообразием хозяйственного поведения собственников и менеджеров предприятий.

2015-10-11

Переход России к открытой экономике в начале 90-х гг. привел к разделению народного хозяйства страны на три группы отраслей в зависимости от их конкурентоспособности на внешнем (а также на внутреннем) рынке.

2015-10-11

Организации, добивающиеся успеха, отличаются от противоположных им главным образом тем, что имеют более динамичное и эффективное руководство.

2015-10-12

Переход к экономическим методам управления и изменение подхода к планированию в деятельности предприятий привел к необходимости использовать методы стратегического управления и планирования. Они отличаются от традиционного подхода к управлению уровнем принятия решений, значением последствий принимаемых решений для общества и предприятия, учетом влияния внешней среды на предприятие и его внутренних особенностей для реализации стратегии.

2015-10-12

Повышение эффективности трудовой деятельности – генеральная цель любого предприятия (организации), а также государства. В условиях научно-технического прогресса качественный труд – основа успеха Особенно это важно для современной России, пережившей глобальные реформы в экономической и политической жизни страны.

2015-10-12

В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы.

2015-10-12

В последние годы широко дискутируется революционный подход к реорганизации бизнеса под названием «реинжиниринг бизнес–процессов» (в оригинале – BPR- business process reengineering).

Бизнес-процесс - это поток работы, проходящий от одного специалиста к другому или от одного отдела к другому (в зависимости от уровня их рассмотрения) .

2015-10-14

Российский малый бизнес– именно тот сектор экономики, который в буквальном смысле порожден реформами. Дата его рождения – 18 июля 1991 года, когда Постановлением Правительства Российской Федерации № 446 были введены критерии отнесения предприятий к категории малых, определены общие условия и правила их функционирования.

2015-10-14

Для того, чтобы работа была эффективной, предприятие должно организовывать свою деятельность так, чтобы держать под контролем все технические, административные и человеческие факторы, влияющие на качество продукции и её безопасность.

2015-10-15

Рост технического уровня и качества выпускаемой продукции является в настоящее время наиболее характерной чертой работы предприятий в промышленно развитых странах. В условиях насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции именно высокое качество продукции служит главным фактором успеха.

2015-10-15

Общественное питание – отрасль народного хозяйства, которая была, есть и будет самой рыночной сферой деятельности.

В предприятиях общественного питания в наше время происходит внедрение новых современных технологий, способствующих повышению качества кулинарной продукции.

2015-10-15

В ходе изложения работы будут рассмотрены понятие фирменного стиля, составные элементы фирменного стиля другие фирменные константы, роль фирменного стиля в рекламной деятельности, влияние фирменного стиля на имидж предприятия, разработка фирменного стиля, организационно-экономические характеристики гостиницы «Гелиопарк Приморская», проведен анализ создания фирменного стиля туристического объекта.

2015-10-15

Планирование представляет собой особую форму деятельности, направленную на разработку и обоснование программы экономического развития предприятия и его структурных звеньев на определенный (календарный) период в соответствии с целью его функционирования и ресурсным обеспечением.

2015-10-15

Управление появилось вместе с людьми. Там где хотя бы два человека объединялись в стремлении достичь какой-либо общей цели, возникала задача координации их совместных действий, решение которой кто-то из них должен был брать на себя.

2015-10-15

Совершенствование системы управления персоналом промышленных предприятий в условиях перехода к рыночным отношениям представляет одну из актуальных задач современного развития экономики. Оптимизация системы формирования, распределения и использования персонала при переходе от плановой централизованной системы управления народным хозяйством к рыночной модели экономики отдельного региона, так и для каждого промышленного предприятия, независимо от форм собственности, является вопросом особой важности.

2015-10-15

Для того чтобы некоторый предмет был воспринят, необходимо совершить в отношении его какую-либо встречную активность, направленную на его исследование, построение и уточнение образа. Отдельные ощущения как бы «привязаны» к специфическим анализаторам, и достаточно бывает воздействия стимула на их периферические органы – рецепторы, чтобы ощущение возникло.

2015-10-15

Преддипломная практика является важнейшей частью подготовки специалистов. Данную практику проходила у частного предпринимателя Хакимова Г.М.

2015-10-15

Сельское хозяйство – самая обширная жизненно важная отрасль народного хозяйства, определяющая уровень жизни людей. Экономика сельского хозяйства изучает технологические (земледелие, растениеводство, агрохимия, мелиорация, механизация и электрификация, жиывотноводство, хранение и переработка с/х продукции и другие) и экономические (математика, политология, охрана труда, бухгалтерский учет) науки.

2015-10-15

Одной из самых актуальных проблем теории и практики отечественного бухгалтерского учета является в настоящее время проблема состава текущих издержек производства и обращения, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) и порядка формирования финансовых результатов деятельности организаций.

2015-10-15

Хозяйственная деятельность промышленного предприятия складывается из трех непрерывных взаимосвязанных хозяйственных процессов: снабжение (заготовления и приобретения материально-технических ресурсов), производства продукции и ее сбыта (реализации). Эти процессы осуществляются одновременно, для чего используется труд работников, внеоборотные и оборотные средства.

2015-10-15

Развитие рыночной экономики и стремление предприятий к росту благосостояния в условиях полной хозяйственной самостоятельности способствует все большей концентрации внимания на управлении источниками финансирования коммерческой деятельности.

Капитал предприятия всех форм собственности складывается из двух источников финансирования: собственные средства и заемные средства.

2015-10-15

Важнейшим фактором успешного развития бизнеса в условиях глобализации становится менеджмент. Компаниям среднего и малого бизнеса необходимо найти свое место на новом этапе развития конкуренции.

2015-10-16

Вместо известного и привычного понятия «материально-техническое снабжение» с середины 80-х гг. в научный оборот вошел термин «закупочная логистика». Произошла не простая замена терминов, а изменение самого процесса обеспечения запасами предприятия.

2015-10-16

Управление появилось вместе с людьми. Там где хотя бы два человека объединялись в стремлении достичь какой–либо общей цели, возникала задача координации их совместных действий, решение которой кто–то из них должен был брать на себя.

2015-10-16

Каждый человек в течение всей жизни так или иначе связан с организациями. Именно в организациях или при их содействии люди растут, учатся, работают, преодолевают недуги, вступают в многообразные отношения, развивают науку и культуру.

2015-10-16

Произошедшие в последние годы в России изменения в экономике, связанные с переходом к рыночным отношениям, привели к значительному увеличению объема рынка потребительских товаров, расширению их ассортимента. В связи с изменением форм собственности существенно изменился облик торговых предприятий и характер их деятельности.

2015-10-16

В данной работе дается характеристика сущности малого предпринимательства, показаны его преимущества и определенные недостатки. Изложен механизм малого предпринимательства.

2015-10-18

Основным условием выхода экономики России из кризиса является структурная перестройка народного хозяйства Россия, что невозможно без роста инвестиций при повышении эффективности их использования.

2015-10-19

Современный уровень развития производительных сил, характеризующийся использованием сложной и разнообразной техники и технологии производства, большими масштабами выпуска продукции, многономенклатурной кооперацией, предполагает совместный труд большого количества людей.

2015-10-19

Труд, независимо от той или иной общественной формы, требует определенной его организации в рамках каждого объединения работников, кооперированных для выполнения какой-либо конкретной работы.

Всем общественно-экономическим формациям присущи свои специфические формы и методы общественной организации труда.

2015-10-19

В настоящее время, выбранная тема курсовой работы: организация и совершенствование процесса продажи на предприятии, наиболее актуальна. Так как в условиях рынка и жесткой конкуренции, предприятию необходимо уделять большое внимание продвижению товаров.

2015-10-19

В современных условиях, когда торговый сектор занимает большое место в экономике нашей страны, торговля – обширнейшая область предпринимательской деятельности и сфера приложения труда – получила в последние годы новые импульсы своего развития, существенно расширив “поле и правила игры” в экономике переходного периода.
2015-10-19

Труд, независимо от той или иной общественной формы, требует определенной его организации в рамках каждого объединения работников, кооперированных для выполнения какой-либо конкретной работы.

Всем общественно-экономическим формациям присущи свои специфические формы и методы общественной организации труда.

2015-10-19

Общество с ограниченной ответственностью ООО Автосервис «Престиж» является юридическим лицом и действует на основании устава законодательства Российской Федерации.

Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Копейское шоссе, 23а. ООО Автосервис «Престиж» образован в 1998 году.

2015-10-19

Название проекта: «Организация производства модулей домов на основе несъёмной опалубки из пенополистирола».

Цель

- Создание на территории Челябинской области производства монолитных зданий из полистирола построенных по технологии “Пластбау”.

2015-10-19

Из множества предлагаемых тем я выбрала тему «Управление предприятием малого бизнеса», потому что роль малого бизнеса в экономике государства крайне важна. Как показывает опыт развитых стран, малое и среднее предпринимательство играет весьма и весьма большую роль в экономике, его развитие влияет на экономический рост, на ускорение научно-технического прогресса, на насыщение рынка товарами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть решает многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы.

2015-10-20

Предпринимательство тесно взаимосвязано с конкуренцией. Осуществление последней может принимать самые различные формы, в том числе и такие, как хищение или сбор чужой информации, которая носит общеизвестное название шпионаж. С одной стороны, предприниматели вынуждены защищать свои секреты (ценную информацию), а с другой - пытаться завладеть секретами конкурента, чтобы выжить в рыночном противоборстве.

2015-10-20

Основным видом деятельности ЗАО «Завод» является разработка, производство и продажа обуви.

Основные показатели деятельности ЗАО «Завод» в 2006-2007 году приведены в таблице 1.1. Часть показателей получена из бухгалтерской и статистической отчетности предприятия, другие показатели рассчитаны на их основе.

2015-10-20

Организационная структура определяет внутреннее строение любой компании и выполняет роль несущей конструкции. Оптимальная организационная структура создает благоприятные условия для процесса принятия управленческих решений, ее стабильность делает организацию устойчивой и в то же время позволяет успешно реагировать на изменения внутренней и внешней среды.

2015-10-21

Даже при относительной стабильности развития экономических отношений в современных условиях хозяйствования - изучение кризисных явлений, стратегии и тактики управления ими не потеряло своей актуальности и является одной из важнейших задач разных областей знаний.

2015-10-21

Организация - это хозяйствующий субъект, созданный для организации предпринимательской деятельности, экономической целью которого является обеспечение общественных потребностей и извлечение прибыли. Получение прибыли, это является непременным условием для их успешной предпринимательской деятельности, критерием выбора оптимальных направлений и методов этой деятельности.

2015-10-21

Под внутренней средой понимают ту часть общей среды, которая находится в пределах организации. Она показывает постоянное и самое непосредственное воздействие на функционирование организации.

2015-10-21

В современной жизни Связи с общественностью (или PR) по многим причинам являются важной составляющей деятельности компании. Во многих крупных компаниях департаменты по связям с общественностью имеют такое же значение, как и отделы маркетинга.

2015-10-21

Существующая ситуация, когда сотрудники отдела продаж компании, специализирующейся на разработке специализированного программного обеспечения (далее — ПО), вынуждены осуществлять постпродажное обслуживание клиентов, не соответствует темпам роста количества клиентов. В результате растет общий уровень недовольства клиентов, закупивших выпускаемое компанией программное обеспечение и вынужденных долго ждать разрешения вопросов его дальнейшего использования (корректной установки, обновления версий

2015-10-21

В сфере жилищно-коммунального хозяйства России на сегодняшний день существует огромное количество правовых актов, регулирующих деятельность предприятий комплекса и регулирующих ценообразование в отрасли. Основополагающими являются нормативно-правовые акты федерального уровня.

2015-10-21

Цена - единственный элемент маркетинга, который приносит доход, остальные его составляющие увеличивают издержки компании. Кроме того, цена - один из самых гибких, легко изменяемых его элементов в отличие от характеристик продукта и обязательств, связанных с каналами распределения.

2015-10-23

Рыночная стоимость- наиболее вероятнаяцена, по которойобъект оценкиможет бытьотчужденна открытомрынкев условияхконкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине ценысделкине отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

2015-10-23

Конвертируемыми, т.е. обратимыми, называются такие валюты, которые свободно обмениваются на другие национальные денежные единицы, товары и услуги.

2015-10-23

Структурные преобразования в экономике России последних двух десятилетий вызвали к жизни ряд экономических явлений. К таким явлениям относится восстановление платежеспособности предприятий.

2015-10-24

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа.

2015-10-25

Структурные преобразования в экономике России последних двух десятилетий вызвали к жизни ряд экономических явлений. К таким явлениям относится восстановление платежеспособности предприятий. С развитием законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий постепенно усиливается и приобретает самостоятельный характер процесс восстановления платежеспособности предприятия, и в первую очередь – в рамках досудебных процедур банкротства.

2015-10-25

Известный российский экономист С.Глазьев отметил следующее: "Первой ласточкой предстоящего глобального кризиса стало банкротство ряда европейских банков, которые занимались перекачкой дешевых кредитных ресурсов Японии на европейские рынки. Одновременно в Америке разворачивается банкротство финансовой пирамиды ипотечных кредитов - объем непогашенных кредитов достиг $10 триллионов.

2015-10-25

Общая экономическая ситуация в жилищно-коммунальном комплексе сложилась под воздействием тех негативных последствий экономической политики, которые характерны для народнохозяйственного комплекса всей страны. Проводимая экономическая реформа в России по целому ряду причин не привела к достижению тех целей, которые были определены в ней как важнейшие.

2015-10-25

Кадры - наиболее ценная и важная часть производительных сил общества. В целом эффективность производства зависит от квалификации персонала, его расстановки и использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, качества оказываемых услуг, использование материально-технических средств. Состав и структура кадров постоянно меняется в соответствии с изменением техники, технологии, организации производства и управления. Состав персонала характеризуется следующими показателями: образовательный уровень, специальность, профессия, квалификация, стаж работы, возраст, соотношение отдельных категорий работников.

2015-10-25

Себестоимость продукции является важнейшим обобщающим показателем, представляющим собой результат производственной деятельности предприятия. Себестоимость - это совокупность затрат живого и овеществленного труда. Данный показатель необходим как средство управления прибылью, а прибыль - это главная цель работы коммерческой организации.
2015-10-25

В современных рыночных условиях заметно повысился риск функционирования предприятий. От предприятий требуется постоянное повышение эффективности производства, сохранение необходимого уровня конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы и т.д

2015-10-25

Исходные данные.

Исходными данными для анализа являются показатели следующих предприятий: 105, 106, 107,108.

2015-10-25

Исходными данными для анализа являются показатели следующих предприятий: 64, 97, 112, 149. Данные для анализа берутся из соответствующих таблиц приложения 1.

2015-10-26

Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно, но практически сразу стал одним из самых «популярных» терминов в деловой жизни России. Считается, что причина его появления это реформирование российской экономики и возникновение большого количества предприятий, находящихся на грани банкротства.

2015-10-26

В связи с политическими и экономическими изменениями, произошедшими в России, значительно выросли деловые и культурные связи между нашей страной и остальным миром, что способствовало увеличению контактов между фирмами и повышению количества иностранных туристов, прибывающих в Россию с деловыми и личными целями.

2015-10-26

Ревизия - наиболее распространенная и ведущая форма бюджетного контроля, представляет собой комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций, а также работы финансовых органов по составлению и исполнению бюджета, осуществляемых с помощью приемов документального и фактического контроля и направленных на установление обоснованности, целесообразности и экономической эффективности совершения хозяйственных операций и выделения бюджетных средств, соблюдения финансовой дисциплины, сохранения государственной собственности, достоверности ведения учета и отчетности в целях выявления недостатков и нарушений в деятельности ревизуемого объекта.

2015-10-28

Кальцинация - это завершающий передел всех способов производства глинозёма. Процесс заключается в обжиге гидроокиси алюминия при 1100-13000 С и получении технической окиси алюминия- металлургического глинозёма для электролитического производства алюминия и неметаллургического глинозёма для различных отраслей промышленности.

2015-11-01

Товарно-денежные отношения - основа рыночной экономики, они способствовали прогрессу и повышению эффективности хозяйствования во многих индустриально развитых странах. В нашей стране в течении длительного периода принижалась значимость товарно-денежных отношений. Это привело к таким отрицательным явлениям как сужение сферы товарного обращения и централизованное распределение производимой продукции; директивное ценообразование вне зависимости от конъюнктуры торговли; экстенсивное развитие народного хозяйства; неудовлетворительное торговое обслуживание населения. В условиях перехода к рыночной экономике товарное обращение получает необходимый простор для своего развития, снимаются все ранее возведенные искусственные преграды.

2015-11-04

Все мобилизованные обществом средства, как собственные, так и заемные, материализованы в активах. Под активами понимаются различные виды экономических ресурсов компании, способствующие ведению эффективного бизнеса.

2015-11-04

Владение информацией во все времена давало преимущества той стороне, которая располагала более точной и обширной информацией, тем более, если это касалось информации о своих соперниках.

"Знать наперед намерения противника - это, по сути, действовать как Бог!" - в свое время изрек стратег китайской мудрости Сунь-цзы.

2015-11-04

Хозяйственная деятельность предприятия складывается из трех непрерывных взаимосвязанных хозяйственных процессов: снабжение (заготовления и приобретения материально-технических ресурсов), производства продукции и ее сбыта (реализации).

2015-11-04

При осуществлении в нашей стране реформы возникает проблема выработки такой хозяйственной политики и стратегии, которые позволяют организации поддерживать конкурентоспособность в обозримой перспективы.

2015-11-04

В реформировании российской экономики еще со времен перестройки малые предприятия (МП) взяли на себя роль создателя почвы для новой системы хозяйствования.

2015-11-05

Актуальность данной темы «Предприятие малого бизнеса и их эффективность» в настоящее время нельзя недооценивать, потому что роль малого бизнеса в экономике государства крайне важна.

2015-11-05

В системе мер реализации экономической реформы особое значение придается повышению уровня работы с кадрами, постановке этой работы на прочный научный фундамент, использованию накопленного в течение многих лет отечественного и зарубежного опыта

2015-11-05

Стандартизации в России осуществляется в рамках Единой государственной системы стандартизации (ГСС), регламентирующей выполнение работ по стандартизации на всех уровнях управления народным хозяйством – государственном, республиканском, отраслевом и объединений (предприятий).

2015-11-09

Почти все российские компании вынуждены реже или чаще отказывать свои клиентам. В одних компаниях эта статистика фиксируется, в других - нет. Но большинство экспертов сходятся на том, что подобная отчетность необходима.

2015-11-11

Эффективное становление и развитие рыночных отношений в России во многом определяются формированием современных управленческих отношений, повышением координируемости экономики. Именно менеджмент обеспечивает связанность, интеграцию экономических процессов в организации, на территории, в стране.
2015-11-11

Производство любого товара требует затрат экономических ресурсов, которые, в силу своей относительной редкости, имеют определенные цены.

2015-11-11

Известно, что покупатели рассматривают магазин как место, где можно не только отовариться, но и интересно провести время, пообщаться и узнать что-то новое. Магазины, обладающие привлекательным образом, формируют ход мысли покупателя и развивают его потребности.

2015-11-11

Возможные пути создания благоприятного инновационного климата в российской экономике начали активно в начале 80-х годов, еще до распада Советского Союза.

2015-11-11

Эффективное управление организацией означает достижение максимальных результатов при минимуме потерь, получаемых при управленческой деятельности.

2015-11-11

Оптимальное планирование производственных операций - существенный источник повышения прибыльности производства и сокращения производственных потерь.

2015-11-11

Неотъемлемой частью рыночного хозяйства является институт банкротства. Он служит мощным стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя одновременно экономические интересы кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка.

2015-11-11

При развитии рыночных отношений обеспечение необходимого уровня качества продукции и услуг должно являться стратегическим направлением деятельности любой хозяйственной единицы.

2015-11-12

Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2015-11-12

В экономике, как и в других сферах человеческой деятельности, общепринятым является постоянное стремление к соответствию между потребностями и возможностями их удовлетворения.

2015-11-12

Данная работа предполагает исследование предприятия как открытой социотехнической системы. Я остановила свой выбор на ООО «МИРК», потому что, с нашей точки зрения, это предприятие имеет хорошую деловую репутацию и зарекомендовало себя как развивающееся с блестящими перспективами в будущем.

2015-11-12

В условиях маркетинга мало произвести хорошую продукцию, или предложить качественную, новую услугу. Нужно также уметь воздействовать на процесс продажи, используя все, что оказывает непосредственно влияние на торговлю, а именно комплекс специально организованных мероприятий, формирующих спрос покупателя, которые из массы предлагаемых товаров выбирают продукцию именно вашего предприятия.

2015-11-12

Реализация курса на проведении радикальной экономической реформы, активной социальной политики, на всестороннюю демократизацию общества в период рыночных отношений связана с повышением роли человеческого фактора.

2015-11-12

Для выполнения экономического обоснования и выбора рациональных габаритов судового хода преподавателем выдаются исходные данные:

Линия движения флота между пунктами А, В реки Иртыш протяженностью 1100 км.

2015-11-12

Определение цен на факторы производства, а именно ренты на землю и другие ресурсы, заработной платы, нормы процента на капитальные активы и прибыли, связано с решением проблемы «для кого должны производиться товары».

2015-11-12

Планирование – это не только умение предусмотреть все необходимые действия, но и способность предвидеть любые неожиданности в виде рисков, которые могут возникать по ходу дела и уметь с ними справиться.

2015-11-15

Развитие экономической системы России, реализация конституционного права каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности (ст.34 Конституции РФ)[1]обусловливают особую актуальность исследования способов борьбы государства с теневой экономикой, ущемляющей права как потребителей, так и официально зарегистрированных субъектов предпринимательства.

2015-11-18

Статья 2 Закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"[1](далее Закона) определяет унитарное предприятие как коммерческую организацию, не наделенную правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником.

2015-11-19

На современном этапе развития рыночной экономики в нашей стране особое значение приобретают вопросы практического применения современных методов управления трудовым персоналом, позволяющих повысить социально-экономическую эффективность предприятия.

2015-11-20

Фирма «МЕОН» была образована в 1999 году и весь период своего существования занималась продажей учебных изданий, из них 70 % - обучающие издания (учебники и т.д.) и 30 % - другие группы изданий (практикумы, сборники задач и др.).

2015-11-20

Разработка управленческих решений – крайне важный процесс, связывающий основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль.

2015-11-21

Как известно, движущей силой всей деятельности организации является её персонал. Он характеризуется рядом количественных и качественных параметров, среди которых важнейшим и наиболее значимым является уровень квалификации.

2015-11-21

Вариант 27.

Исходные данные.

Исходными данными для анализа являются показатели следующих предприятий: 105, 106, 107,108.

2015-11-21

Исходные данные. Вариант 43.

Исходными данными для анализа являются показатели следующих предприятий: 64, 97, 112, 149. Данные для анализа берутся из соответствующих таблиц приложения 1.

2015-11-21

Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Основные характеристики (компоненты) предпринимательства регламентированы Гражданским Кодексом РФ.

2015-11-21

Одной из основных проблем развития современных российских предприятий является их развитие и изменение в соответствии с современными рыночными принципами функционирования и растущими требованиями внешней среды.

2015-11-21

Организационное развитие (или развитие социальной организации) может рассматриваться на уровне социума и деловой организации, но именно во втором случае можно обнаружить связь теории и практики.

2015-11-21

Термин «антикризисное управление» возник сравнительно недавно, но практически сразу стал одним из самых «популярных» терминов в деловой жизни России. Считается, что причина его появления это реформирование российской экономики и возникновение большого количества предприятий, находящихся на грани банкротства.

2015-11-22

В связи с политическими и экономическими изменениями, произошедшими в России, значительно выросли деловые и культурные связи между нашей страной и остальным миром, что способствовало увеличению контактов между фирмами и повышению количества иностранных туристов, прибывающих в Россию с деловыми и личными целями.

2015-11-22

Ревизия — наиболее распространенная и ведущая форма бюджетного контроля, представляет собой комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

2015-11-22

Ревизия - наиболее распространенная и ведущая форма бюджетного контроля, представляет собой комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций, а также работы финансовых органов по составлению и исполнению бюджета.

2015-11-22

Для успешного функционирования отеля на рынке менеджменту необходимо знать особенности различных групп потребителей и их отношение к конкретным гостиничным продуктам.

2015-11-24

Кадры - наиболее ценная и важная часть производительных сил общества. В целом эффективность производства зависит от квалификации персонала, его расстановки и использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, качества оказываемых услуг, использование материально-технических средств.

2015-11-26

Себестоимость продукции является важнейшим обобщающим показателем, представляющим собой результат производственной деятельности предприятия. Себестоимость - это совокупность затрат живого и овеществленного труда.

2015-11-26

Поволжский макрорегион объединяет наиболее разнородные субъекты Федерации, осуществляющие самые разнообразные виды деятельности, многие из которых обладают крупномасштабными агропромышленными производствами и достаточно крупными – промышленной деятельности.

2015-11-28

Актуальность темы работы обусловлена тем, что движущей силой всей деятельности организации является её персонал. Он характеризуется рядом количественных и качественных параметров, среди которых важнейшим и наиболее значимым является уровень квалификации.

2015-11-28

Система управления персоналом является непременной составляющей управления и развития любой организации, она является объективной, т.к. возникает с возникновением самой организации и не зависимо от чьей-то воли.

2015-11-28

Товарно-денежные отношения - основа рыночной экономики, они способствовали прогрессу и повышению эффективности хозяйствования во многих индустриально развитых странах.

2015-11-29

В современных рыночных условиях эффективность работы предприятия во многом зависит от управленческой деятельности, обеспечивающей реальную экономическую самостоятельность предприятия, его конкурентоспособность и стоимостное положение на рынке.

2015-11-29

Актуальность темы данной работы – анализ влияния местных налогов на финансово-хозяйственную деятельность- заключается

в том, что в настоящее время роль местных налогов и сборов, являющихся составной частью действующего налогового законодательства , в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и в формировании местных бюджетов существенно изменилась.

2015-11-29

Главной целью современного этапа экономических преобразований, проводимых в стране, является создание благоприятных условий для эффективной работы предприятий, что требует кардинального улучшения работы самих предприятий в условиях рынка.

2015-11-29

Заработная плата работников предприятия выражает непосредственный интерес наемных работников и работодателей.

2015-11-30

Проблема повышения эффективности использования основных средств и производственных мощностей предприятий туристической индустрии приобретает все большее значение в связи с ростом и развитием предприятий, оказывающих услуги размещения.

2015-11-30

В последнее время в экономике как отечественных, так и зарубежных хозяйствующих субъектов начала четко прослеживаться тенденция увеличения доли постоянных накладных расходов в общей структуре затрат.

2015-11-30

Финансы коммерческих организаций и предприятий, являясь основным звеном финансовой системы, охватывают процессы создания, распределения и использования внутреннего валового продукта в стоимостном выражении.

2015-11-30

Многочисленными специальными исследованиями в США давно уже выявлена высокая положительная корреляция между планированием в рыночных условиях и успехам ведения дела в различных сферах бизнеса.

2015-11-30

На этапе предынвестиционной фазы, когда проведены все необходимые исследования и научно-исследовательские разработки, предшествующие принятию инвестиционного решения, выполнен большой объем работ, связанный с разработкой концепции и ее структуризацией.

2015-11-30

Современный этап развития экономики в нашей стране отличается жёсткой конкуренцией, трудностью выживания фирм в сложных условиях спада производства, налогообложением, политической ситуацией.

2015-12-02

В ходе управления стоимостью компании необходимо правильно оценить предпосылки ее дальнейшего развития.

2015-12-02

В современных экономических условиях каждый руководитель должен постоянно следить за положением дел на своем предприятии или в организации, несмотря на то, что это требует дополнительных затрат.

2015-12-02

Цена - единственный элемент маркетинга, который приносит доход, остальные его составляющие увеличивают издержки компании.

2015-12-02

Цена - единственный элемент маркетинга, который приносит доход, остальные его составляющие увеличивают издержки компании.

2015-12-02

В дореформенный период планирование считалось центральным звеном управления как на макроуровне, так и в рамках отдельного предприятия.

2015-12-02

Предпринимательство тесно взаимосвязано с конкуренцией. Осуществление последней может принимать самые различные формы, в том числе и такие, как хищение или сбор чужой информации, которая носит общеизвестное название шпионаж.

2015-12-02

Основным видом деятельности ЗАО «Завод» является разработка, производство и продажа обуви.

Основные показатели деятельности ЗАО «Завод» в 2006-2007 году приведены в таблице 1.1.

2015-12-02

Организационная структура определяет внутреннее строение любой компании и выполняет роль несущей конструкции.

2015-12-03

Даже при относительной стабильности развития экономических отношений в современных условиях хозяйствования - изучение кризисных явлений, стратегии и тактики управления ими не потеряло своей актуальности и является одной из важнейших задач разных областей знаний.

2015-12-05

Под внутренней средой понимают ту часть общей среды, которая находится в пределах организации. Она показывает постоянное и самое непосредственное воздействие на функционирование организации.

2015-12-05

Значимость восстановления платежеспособности предприятий для общественной жизни предопределяет необходимость его правового регулирования.

2015-12-07

Заработная плата работников предприятия выражает непосредственный интерес наемных работников и работодателей.

2015-12-13

Структурные преобразования в экономике России последних двух десятилетий вызвали к жизни ряд экономических явлений.

2015-12-13

Ситуация на рынке автосервисов напрямую зависит от тенденций развития отечественного автопарка. За последние 10 лет он увеличился в 2,5 раза и в настоящее время состоит более чем из 30 млн.

2015-12-13

Структурные преобразования в экономике России последних двух десятилетий вызвали к жизни ряд экономических явлений. К таким явлениям относится восстановление платежеспособности предприятий.

2015-12-14

Заработная плата работников предприятия выражает непосредственный интерес наемных работников и работодателей.

2015-12-16

Современные предприятия и фирмы представляют собой сложные организационные системы, отдельные составляющие которых основные и оборотные фонды, трудовые и материальные ресурсы и другие- постоянно изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с другом.

2015-12-16

Актуальность данной работы заключается в том, что в последнее время ведущие финансовые специалисты нередко критикуют традиционную систему учета.

2015-12-16

Совершенствование системы управления, государственной службы выступает важным условием успешного решения стоящих перед обществом задач и укрепления российской государственности.

2015-12-16

С начала 2007 г. в сельхозпредприятиях отмечается рост производства молока. В январе произведено 1016,4 тыс. т молока (рост 47,6 тыс. т).

2015-12-16

В современных рыночных условиях эффективность работы предприятия во многом зависит от управленческой деятельности, обеспечивающей реальную экономическую самостоятельность предприятия, его конкурентоспособность и стоимостное положение на рынке.

2015-12-16

В современных рыночных условиях эффективность работы предприятия во многом зависит от управленческой деятельности, обеспечивающей реальную экономическую самостоятельность предприятия, его конкурентоспособность и стоимостное положение на рынке.

2015-12-17

Актуальность темы данной работы – анализ влияния местных налогов (земельного налога) на финансово-хозяйственную деятельность- заключается в том, что в настоящее время роль местных налогов и сборов, являющихся составной частью действующего налогового законодательства .

2015-12-17

В России в 90-х годах прошлого века произошла смена экономических систем: плановая экономика уступила место рыночной экономической системе.

2015-12-17

Главной целью современного этапа экономических преобразований, проводимых в стране, является создание благоприятных условий для эффективной работы предприятий, что требует кардинального улучшения работы самих предприятий в условиях рынка.

2015-12-17

Заработная плата работников предприятия выражает непосредственный интерес наемных работников и работодателей.

2015-12-17

Проблема повышения эффективности использования основных средств и производственных мощностей предприятий туристической индустрии приобретает все большее значение в связи с ростом и развитием предприятий, оказывающих услуги размещения.

2015-12-17

Заработная плата как экономическая категория представляет собой стоимость (цену) рабочей силы, т. е. стоимостное выражение объективно требуемого объема жизненных средств для воспроизводства рабочей силы и эффективного функционирования производства.

2015-12-17

Финансы коммерческих организаций и предприятий, являясь основным звеном финансовой системы, охватывают процессы создания, распределения и использования внутреннего валового продукта в стоимостном выражении.

2015-12-17

Многочисленными специальными исследованиями в США давно уже выявлена высокая положительная корреляция между планированием в рыночных условиях и успехам ведения дела в различных сферах бизнеса.

2015-12-17

На этапе предынвестиционной фазы, когда проведены все необходимые исследования и научно-исследовательские разработки, предшествующие принятию инвестиционного решения, выполнен большой объем работ, связанный с разработкой концепции и ее структуризацией.

2015-12-17

Современный этап развития экономики в нашей стране отличается жёсткой конкуренцией, трудностью выживания фирм в сложных условиях спада производства, налогообложением, политической ситуацией.

2015-12-17

Общество с ограниченной ответственностью «СЭД», создано, согласно Учредительного договора от 12 октября 2004 года в соответствии со ст. ст. 48-68, 87-94 Гражданского кодекса РФ, гл. II, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ.

2015-12-17

Открытое акционерное общество «Влада» является одним из крупнейших производителей качественного металлопроката специальных марок стали для предприятий автомобилестроения и авиационной промышленности, химического, нефтяного и энергетического машиностроения, нефтегазодобывающей промышленности в нашей стране.

2015-12-17

Открытое акционерное общество «Влада» - это одно из крупнейших предприятий металлургической промышленности, существованию которого более 50 лет.
2015-12-17

ООО «Ларсон» существует с 1998 года, является крупным дилером автомобилей группы GM и Mazda на юге Москвы и предоставляет полный комплекс услуг автомобильного бизнеса:

2015-12-17

Важнейшей социально-экономической задачей развития страны является – обеспечение производства продукции, достаточной для устойчивого снабжения населения продуктами питания и перерабатывающей промышленности сырьем.

2015-12-18

Одной из основных проблем развития современных российских предприятий является приведение организационной структуры управления в соответствие с рыночными принципами функционирования и растущими требованиями внешней среды.

2015-12-19

Важнейшей социально-экономической задачей развития страны является – обеспечение производства продукции, достаточной для устойчивого снабжения населения продуктами питания и перерабатывающей промышленности сырьем.

2015-12-20

ОАО «Фотон» основано в 1993 году и зарегистрировано по юридическому адресу: Россия, Ленинградская обл. г. Лодейное Поле, ул.Володарского, д.62а.

2015-12-20

Предприятие «Oriflame Cosmetics E.A.» - Санкт-Петербургский филиал крупного предприятия «Oriflame Cosmetics E.A.» с головным офисом, находящимся в Москве, а то, в свою очередь, является дочерней фирмой компании «Орифлэйм».

2015-12-20

Компания «JFK International» входит в пятерку ведущих экспортеров Индии и специализируется на поставках кофе и чая по всему миру, включая Канаду, Германию, Великобританию, Польшу, Испанию, Румынию, Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Японию, Корею, Сингапур, Шри-Ланку, Йемен и другие страны.

2015-12-20

Расчет коэффициентов ликвидности, проведенный в таблице 2.1 показал, что значение коэффициента текущей ликвидности в 2005 году, 2006 году, в 2007 году увеличивалось и составило 1,61.

2015-12-20

Компания «JFK International» входит в пятерку ведущих экспортеров Индии и специализируется на поставках кофе и чая по всему миру, включая Канаду, Германию, Великобританию, Польшу, Испанию, Румынию, Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Японию, Корею, Сингапур, Шри-Ланку, Йемен и другие страны.

2015-12-25

На современном этапе развития экономики значение прибыли очень велико. Прибыль занимает одно из центральных мест в общей системе стоимостных инструментов и рычагов управления экономикой.

2015-12-25

В современных условиях российские машиностроительные предприятия находятся в кризисной ситуации. Причиной этому служит, прежде всего, то, что предприятия так и не смогли приспособиться к новым, изменившимся, условиям хозяйствования.

2015-12-26

Проблема мотивации трудовой деятельности личности активно исследуется в настоящее время, как в отечественной, так и зарубежной психологической науке. Выполнен ряд работ, посвященный анализу мотивов деятельности менеджеров, производственных рабочих, педагогов, студентов и учащихся.

2015-12-26

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы социально-экономической жизни российского общества последних достижений в области информатизации.

2015-12-26

Вопрос снижения негативного воздействия на экосистемы напрямую связан с устойчивым существованием живой природы, а, следовательно, и человека как её пользователя.

2015-12-26

Экономическая ситуация в России и складывающиеся рыночные отношения требуют серьезного пересмотра принципов и механизмов управления производством на промышленных предприятиях.

2015-12-26

Значение стратегического поведения, позволяющего фирме выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия.

2015-12-26

Выбор для исследования темы «Формы и методы управления персоналом в организации (на примере работы банков)» обусловлен возрастающей ролью человеческого фактора в жизнедеятельности каждого хозяйствующего субъекта, обусловленного ростом внутрикорпоративной взаимозависимости и взаимодействия членов трудового коллектива, что имеет решающее значение для успеха организации в рыночной экономике.

2015-12-26

Сельское хозяйство в экономике любой страны занимает особое место. Специфичность роли, отведенной сельскому хозяйству, обусловливается производством продуктов питания, как основы жизнедеятельности людей и воспроизводство рабочей силы.

2016-01-12

История экономической науки пронизана дискуссией о роли государства в экономике. Одна точка зрения состоит в том, что государство в силу своей огромности, неповоротливости и неизбежного бюрократизма не способно решать экономические проблемы лучше, чем сами участники рынка, а потому его вмешательство в дела производителей и потребителей следует свести к минимуму.

2016-01-12

Актуальность данной темы заключается в том, что при определении понятия "экономическая безопасность" стало преобладать мнение, что его содержание отражает такое состояние предприятия, которое обеспечивает способность противостоять неблагоприятным внешним воздействиям.