Економіка праці
2010-12-05

Зміст і форми зайнятості населення. Безробіття та його форми. Негативні соціально-економічні насідки, які  породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям. Статистичні дані ринку праці на початок 2004 року. Служба зайнятості в Україні.

2010-12-08

Рівень безробіття  та  вплив на економіку. Види безробіття. Регулювання зайнятості населення. Методи регулювання зайнятості населення. Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці

2010-12-28

Правове визначення поняття оплати праці. Структура і функції заробітної плати. Планування заробітної плати.

2011-02-25

Метою цієї роботи є вивчення питання продуктивності праці, розробити пропозиції по підвищенню продуктивності праці на прикладі об`єкта  дослідження – підприємства – ЗАТ „Радій”.

2011-02-28

Под экономической системой понимают сложную, упорядоченную совокупность всех экономических отношений и видов хозяйственной деятельности общества, осуществляющуюся в формах определенных производственных и социальных отношений и социальных институтов, целью которой является удовлетворение потребностей общества в материальных благах и услугах

2011-03-01

Машинно-тракторний парк сільськогосподарського підприємства є однією з найбільш важливих складових його матеріально-технічної бази, тому його використання потрібно вдосконалювати

2011-03-01

Відповідно до економічних законів у ринкових умовах заробітна плата з частки працівника в національному доході перетворюється у витрати на відтворення робочої сили, як складову частину витрат виробництва, гарантовані з однієї сторони державою, а з іншого боку – доходами підприємства

2011-03-02

Заробітна плата являє собою один з основних факторів соціально-економічного життя кожної країни, колективу, людини. У системі стимулювання праці вона так само займає ведуче місце. Оскільки зарплата складає від 30 до 70% у доходах працівників, це головне джерело підвищення їхнього добробуту

2011-03-02

Чорна  металургія є важливою галуззю важкої промисловості, однією з основних частин фундаменту всього народного господарства країни

2011-03-04

За найбільш загальним оцінками економістів, найближче майбутнє -  час динамічних нововведень і змін в усіх сферах бізнесу. Стратегія компанії чи фірми стає вже не просто боротьбою за свою "ринкову нішу" і панування в ній

2011-03-17

Фактори, що впливають на умови праці. Забезпечення безпеки праці. В процесі праці людина перебуває в контакті з предметом праці, знаряддями праці та іншими людьми

2011-04-09

Перехід України від адміністративно-командної економіки до ринкової, яка базується на широкому використанні економічних методів, активізує ряд соціально-економічнихпроблем. Зараз уже нікого не дивують безробіття та інфляція, соціальна напруженість у суспільстві, які спричинились в Україні переходом до ринкових відносин

2011-04-15

Ринок праці і механізми його регулювання. Функції ринку праці. Проблеми ринку праці і зарплати в Україні

2011-06-14

Контрактна система наймання працівників в організацію. У всьому світі її широко застосовують у багатьох галузях і видах діяльності. В Україні контрактна форма трудового договору теж має знайти широке застосування

2011-06-14

Сутність професійної орієнтації та її елементів. Професійна орієнтація як система. Головні елементи та об’єкти професійної орієнтації. Завдання і функції системи професійної орієнтації

2011-08-25

Загальна (абсолютна) ефективність ресурсів може визначатися на всіх рівнях господарювання й характеризує загальну величину економічного ефекту в порівнянні з окремими видами витрат ресурсів. Визначення загальної ефективності виробництва базується на обчисленні показників, які характеризують рівень використання основних ресурсів

2011-08-25

Теоретико-методологічні аспекти заробітної плати. Еволюція форм заробітної плати в Україні у перехідний період. Основні складові організації заробітної плати за сучасних умов

2011-08-26

Сучасний стан ринку праці в Україні. Тенденції розвитку ринку праці в Україні

2011-08-26

Поняття менеджменту персоналу та процесу звільнення. Організація і способи звільнення персоналу

2011-08-27

Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції. Основні світові ринки і експортери робочої сили. Вплив та наслідки міжнародної трудової міграції

2011-08-27

Теоретико-методологічні аспекти визначення вартості робочої сили. Поняття вартості робочої сили. Статистичне визначення витрат на робочу силу

2011-08-27

Пенсії за віком на пільгових умовах. Докази трудового (страхового) стажу. Встановлення стажу за показаннями свідків.

2011-08-27

Макроекономічний аспект ринку робочої сили. Поняття ефективності праці, його сутність. Поняття управління працею

2011-08-27

Опишіть стан служб зайнятості в світі та в Україні. Соціально-економічна суть, форми та види зайнятості

2011-08-27

Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою і аналіз кваліфікаційного складу робочих. Аналіз обороту та плинності робочої сили. Аналіз використання трудових ресурсів

2011-08-31

Сутність міжнародного поділу праці. Сутність територіального поділу праці. Економіка України у системі міжнародного поділу праці

2011-08-31

Поняття продукту праці. Оплата праці на підприємстві

2011-08-31

Міжнародна Організація Праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. Взаємодія попиту та пропозиції на міжнародному ринку праці. Мобільність трудових ресурсів у глобалізованому світі

2011-08-31

Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Мікроекономічна характеристика ринку праці. Проблеми та перспективи розвитку ринку праці в Україні

2011-08-31

Органи працевлаштування та їх функції. Особливості працевлаштування молоді. Міграція робочої сили

2011-09-01

Поняття робочого місця, його структура та класифікація. Оцінка та атестація робочих місць. Сутність робочої зони та основні вимоги до неї. Планування розміщення робочого місця та робочої зони

2011-09-05

Людський фактор – основа ефективного функціонування ринку праці. Роль людського фактора в керуванні

2011-09-13

Сучасне оцінювання результатів праці. Методи управління працею

2011-09-14

Джерела організації наймання персоналу. Форми і методи залучення, професійного добору і наймання персоналу

2011-09-14

Негативні соціально-економічні насідки, які породжує безробіття та методи боротьби з безробіттям. Аналіз стану безробіття в Україні та його наслідки

2011-09-17

Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили. Розвиток міжнародної міграції робочої сили в Україні

2011-09-27

Напрямки наукової організації праці. Сутність та завдання наукової організації праці на сучасному етапі. Основні принципи наукової організації праці

2011-10-08

Сучасні світові тенденції розвитку соціально–трудових відносин. Критерії і показники ефективності організації праці

2011-10-09

Якщо форми прояву трудової еміграції, завдяки своїй очевидності (адже вони виступають на поверхні явищ суспільного життя) особливих дискусій серед дослідників не викликають, то проблеми сутнісних форм явища трудової еміграції, на наш погляд, належним чином ще навіть і не поставлені

2011-10-14

Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці. Проблеми зайнятості та їх вирішення

2011-10-21

Нормування праці в умовах гнучких виробничих систем. Аналітичний метод нормування праці - метод встановлення норми часу на основі результатів безпосереднього вивчення витрат робочого часу співробітника та використання обладнання за часом

2011-10-21

Організація праці на підприємстві. Зміст і складові елементи. Класифікація витрат робочого часу. Сутність раціоналізації і види норм праці

2011-10-21

Поведінкові аспекти трудової діяльності в системах "людина -людина". Естетичні вимоги до робочого середовища. Методи і засоби досліджень трудових процесів. Місце і роль праці в системі факторів розвитку виробництва

2011-10-24

Місце праці в системі факторів розвитку виробництва. Поняття праці як фактору виробництва. Суспільна праця та її значення. Поняття праці, її зміст та роль

2011-11-02

Кадрова політика як функція державної служби в умовах адміністративної реформи. Сучасна державна кадрова політика. Об’єкти та суб’єкти державної кадрової політики. Державна кадрова політика в Україні

2011-11-14

Різні аспекти міграційних переміщень у системі міжнародних економічних відносин були предметом дослідження багатьох вчених. Якщо форми прояву трудової еміграції, завдяки своїй очевидності (адже вони виступають на поверхні явищ суспільного життя) особливих дискусій серед дослідників не викликають, то проблеми сутнісних форм явища трудової еміграції, на наш погляд, належним чином ще навіть і не поставлені

2011-11-17

Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці. Проблеми зайнятості та їх вирішення. Рівень безробіття та вплив на економіку. Безробіття вважається, з одного боку, важливим стимулятором активності працюючого населення, а з іншого - великим суспільним лихом

2011-11-17

Ефективність гнучких форм зайнятості та організації робочого часу. Перспективи впровадження гнучких форм зайнятості. Особливості гнучких режимів праці. У цілому концепція гнучкого ринку праці припускає формування різноманітних форм взаємовідносин підприємців і робітників і спрямована на раціоналізацію сукупних витрат, підвищення прибутковості і підтримки високого динамізму ринку праці

2011-11-19

Розвиток кадрового потенціалу та кадрової політики в Україні. Наукові кадри та інтелектуальний продукт. Процеси інтеграції освіти і науки, які мають спрямовуватися передусім на створення системи кадрового забезпечення інноваційної діяльності країни, є стохастичними та залежать переважно від поточних політичних, адміністративних та економічних чинників

2011-11-19

Виробничі операції залежно від характеру впливу на предмет праці та їх цільового призначення. Склад виробничого і трудового процесів. Єдність трудового і виробничого процесів, кооперування та поділу праці

2011-11-19

Нормування праці в умовах гнучких виробничих систем. Аналітичний метод нормування праці. Треба уважно вивчити різновиди аналітичного методу: аналітично-дослідний і аналітично-розрахунковий, зрозуміти, чому і коли можна скористатись одним з них

2011-11-20

Поведінкові аспекти трудової діяльності в системах "людина -людина". Естетичні вимоги до робочого середовища. Місце і роль праці в системі факторів розвитку виробництва

2011-11-20

Місце праці в системі факторів розвитку виробництва. Поняття праці як фактору виробництва. Суспільна праця та її значення. Поняття праці, її зміст та роль

2011-12-05

Особливості системи найму на роботу. Загальна характеристика етапів найму на роботу. Економіко-правові аспекти впровадження контрактної системи найму працівників

2011-12-05

Сучасні теорії в управлінні персоналом. Розвиток вітчизняних підходів до управління персоналом. Формування наукових поглядів на управління людськими ресурсами. Становлення поглядів на управління людьми

2011-12-05

Основні етапи реалізації успішної кар’єри. Принципи управління і планування кар'єрної стратегії. Основні складові успішної кар’єри. Передумови успішної кар’єри

2011-12-08

Фактори, які впливають на трудовий потенціал та трудові ресурси. Основні методи досліджень трудових ресурсів

2011-12-15

Особливістю праці як діяльності є те, що зміст її не визначається повністю потребою, яка її викликала. Якщо потреба як мотив спонукає людину до діяльності, стимулює її, то самі форми і зміст діяльності визначаються суспільними умовами, поділом праці

2011-12-19

Характеристика інформаційних документів НАФ України.Оптимальний температурно – вологісний режим в архівах.Техніка протипожежної безпеки в архівах.Україна ХХІ ст. має досить розгалужену систему Державного комітету архівів України, що нараховує 680 архівних установ, серед яких – сім Центральних державних архівів

2011-12-20

Переваги та видатки трудової еміграції з України.Подолання та обмеження трудової еміграції.Подолання нелегальної трудової еміграції з України

2011-12-25

Участь України в міждержавному обміні робочою силою. Зовнішня трудова міграція в Україні як проблема народонаселення. Соціально-економічні наслідки міжнародного переміщення робочої сили.Проблема народонаселення і міграційні процеси

2011-12-29

Результати господарської діяльності підприємства залежать від ефективності використання живої праці – найбільш вирішального фактору виробництва, тому що підприємство створилося самою людиною для задоволення її потреб

2011-12-29

Шляхи впровадження напрямів вдосконалення оплати праці на підприємстві.Оцінка ефективності використання персоналу підприємства.Системи і форми оплати праці і їх характеристика

2014-01-03

Політика зайнятості і державний вплив на обмеження безробіття.Рівень безробіття та його динаміка в економіці 1992-2006 роки.Форми і наслідки безробіття.Причини виникнення і сутність

2014-01-11

Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи. власника або уповноваженого ним органу. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи. власника або уповноваженого ним органу. Загальний порядок прийняття на роботу

2014-01-12

Поновлення на роботу неправильно звільнених працівників. Оплата за вимушений прогул. Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії

2014-01-13

Організаційно-управлінські відносини на підприємстві як предмет правового регулювання.Повноваження трудового колективу у сфері управління найманою працею на підприємстві. Колективний договор та контракт як особлива форма трудового договору

2014-01-26

Джерела правових норм про працю та зайнятість населення в Україні.Порядок отримання допомоги по безробіттю.Перспективні напрями політики зайнятості

2014-02-22

За останні роки у зв'язку з радикально зміненим становищем на ринку праці змінилися і можливості досягнення кар'єри та уявлення про неї.Одним із факторів розвитку кар'єри є трудова мотивація. Її вивчають теорії, орієнтовані на зміст, і теорії, орієнтовані на процес

0000-00-00

Організація оплати праці, системи заробітної плати.Системи і форми оплати праці і їх характеристика.Суть, функції та принципи організації оплати праці

2014-03-06

Порядок і етапи проведення атестації менеджерів та спеціалістів.Етапи атестації та аналіз результатів.Цілі атестації робочих місць

2014-03-06

Ринок робочої сили в Україні, його стан та правове регулювання.Зайнятість(безробіття), форми прояву, їх характеристика.Зайнятість населення: поняття, види.

2014-03-07

Соціал-демократична модель ринку праці. Ознаки класифікації видів зайнятості та ознаки форм зайнятості. Зайнятість жінок на українському ринку праці

2014-03-11

Управління динамікою продуктивності праці на підприємстві.Управління продуктивністю праці: сучасні заходи та проблеми їх реалізації.Єфективне використання праці в сучасних умовах розвитку виробництва.Продуктивності праці як критерій конкурентоспроможності господарства

2014-03-13

Оплата праці та система управління персоналом. Напрями фінансової діяльності підприємств.Економічне призначення заробітної плати - забезпечувати умови життєдіяльності людини

2014-03-15

Основні теорії організації праці. Концепції ефективної організації праці. Сферу організаційного управління окреслити досить важко через невідтворюваність у дрібних деталях процесу управління в часі

2014-03-15

Гігієнічна оцінка умов праці. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу. Сутність та умови проведення атестації робочих місць

2014-03-15

Особливості соціального діалогу на регіональному рівні в Україні.Надайте характеристику світовим моделям соціально-трудових відносин. Визначте яка з них найбільш притаманна Україні. Надайте характеристику "донаукового" розвитку соціології праці, наведіть приклади

2014-03-19

Сфера застосування контракту.Укладення контракту з керівниками підприємств і організацій.Права і обовязки сторін контракту.Тривалість робочого часу. Відпустка. Оплата праці

2014-03-20

Співвідношення категорій «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «робоча сила» та «людський капітал».Населення як природна основа формування трудового потенціалу

2014-03-26

Поняття трудового договору і контракту.Характеристика законодавства, що передбачає можливість укладення трудового договору у формі контракту.Особливості укладення, зміни і припинення контракту

2014-03-31

Організовують навчання працівника при зміні посади, складу робіт чи виробничого процесу, зниженні кваліфікації, погіршенні психологічного клімату в колективі

2014-04-12

Первинний облік затрат праці та її оплати.Облік особового складу працівників.Економічний зміст оплати праці та її форми

2014-04-15

Тенденції працевлаштування молоді та перспективи розвитку молодіжного сегменту ринку праців Україні.Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці в України

2014-04-20

Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата. Капітал як економічна категорія

2014-04-22

Професійне навчання та підвищення кваліфікації.Основні напрями підвищення кваліфікації.Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників

2014-04-22

Що з переліченого визначає попит на ресурси праці.Стисло охарактеризуйте демографічну ситуацію в Україні на сучасному етапі та її вплив на структуру і розвиток трудових ресурсів. Назвіть чинники, що визначають величину трудових ресурсів

2014-04-24

Приховане безробіття та його подолання в економіці України. Шляхи підвищення рівня організації праці на підприємстві

2014-04-26

Взаємодії у професійній діяльності типу „людина-людина”: гендерний аспект.Професії типу "людина-людина"

2014-04-26

Проблеми та особливості розвитку ринку робочої сили в Україні.Аналіз ринку робочої сили в провідних країнах світу.Об’єкти функціонування ринку робочої сили

2014-04-26

Сутність суспільного поділу праці.Поділ праці та організація управління.Структура та види суспільного поділу праці

2014-04-27

Термічні технологічні процеси, їх сутність та сфери застосування. Проблеми охорони праці та екології при виборі технологічних процесів

2014-04-27

Характеристика непрямої мотивації. Сутність фінансової мотивації. Поняття мотивації та її види

2014-04-28

Шляхи вдосконалення корпоративної культури. Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації

2014-04-28

Основні види нематеріального стимулювання праці персоналу. Методи нематеріального стимулювання розвитку персоналу в умовах ринкової економіки

2014-04-29

Покращення умов праці на підприємстві.Класифікація умов праці.Оцінка умові праці на робочих місцях.Фактори, що впливають на умови праці

2014-04-29

Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин.Механізм соціального захисту населення України в умовах переходу до ринкової економіки, його складові частини. Відтворення населення, його природний і механічний рух

2014-04-29

Формування корпоративного духу на підприємстві. Основні методи стимулювання і мотиви праці ”корпоративним духом”

2014-08-03

Впровадження додаткових механізмів нематеріальної мотивації.Шляхи вдосконалення корпоративної культури

2014-08-03

Основні види нематеріального стимулювання праці персоналу.Методи нематеріального стимулювання розвитку персоналу в умовах ринкової економіки

2014-08-03

Державні та регіональні програми соціальних гарантій у сфері зайнятості населення.Регіональний аспект безробіття в Україні.Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги

2014-08-04

Покращення умов праці на підприємстві.Оцінка умові праці на робочих місцях.Фактори, що впливають на умови праці

2014-08-05

Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин.Механізм соціального захисту населення України в умовах переходу до ринкової економіки, його складові частини.Відтворення населення, його природний і механічний рух

2014-08-08

Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства.Планування та формування персоналу на підприємстві

2014-08-11

Проблеми зайнятості та їх вирішення.Форми і наслідки безробіття.Зайнятість і безробіття та його основні форми і причини виникнення

2014-08-13

Доплати і надбавки, їх компенсаційний і стимулюючий характер. Види доплат і надбавок.Участь працівників у прибутках підприємства. Системи участі працівників у прибутку: система преміальних оплат, система оцінки заслуг,система участі в прибутках залежно від продуктивності, система колективного стимулювання. Участь працівників у придбанні акцій підприємства

2015-09-17

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе предпринимательской деятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, природных ресурсов) и полезной производительной деятельности хозяйствующих субъектов является произведенная продукция, которая становится товаром при условии ее реализации потребителю.

2015-08-21

Становление рыночной экономики в России предполагает формирование развитого рынка труда и его инфраструктуры. Рынок труда занимает ведущее положение среда структурных элементов рыночной экономики, поскольку непосредственно связан с деятельностью человека, функционированием человеческого капитала.

2015-09-17

В условиях рыночной экономики теоретическое обоснование и практическое применение результатов анализа ликвидности и платежеспособности предприятий приобретает наибольшую актуальность. В постоянно изменяющихся рыночных условиях руководители предприятия должны постоянно следить за эффективностью использования своих ресурсов, за состоянием своих активов, платежеспособностью, т.к. данные показатели определяют не только текущую конкурентоспособность предприятия, но и перспективы развития предприятия в будущем.

<>
2015-08-23

Кредит - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый элемент товарно-денежных отношений[1]. Возникновение кредита связано непосредственно со сферой обмена, где владельцы товаров противостоят друг другу как собственники, готовые вступить в экономические отношения.

2015-09-17

Аудиторская деятельность, аудит - предпринимательская деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей.

Целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

Необходимо отметить, что Российский аудит находится в стадии становления. Многочисленные проблемы существуют во всех сферах аудиторской деятельности. Это касается государственного регулирования аудита, его стандартизации, совершенствования системы аттестации и лицензирования, регламентации внутренней работы аудиторских организаций, международного сотрудничества. Поэтому является актуальным рассмотреть порядок лицензирования аудиторской деятельности.

2015-09-18

Работа менеджера состоит в сборе информации о предприятиях из журналов, газет, рекламных щитов, визиток, буклетов, афиш. На основе собранной информации менеджер по телефону договаривается о встрече с руководителями предприятий и заключает договора.

Работа оператора состоит в занесении информации о предприятии в базу данных.

2015-09-20

Малое предприятие по договору с сетевой торговой организацией занимается сборкой двух видов изделий. Данные о производственной программе выпуска изделий и трудоемкости сборки приведены ниже.

2015-09-25

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что формирование рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу победить в которой смогут те из предприятий, которые наиболее эффективно использует все виды имеющихся у них ресурсов.

2015-10-01

Под производительностью труда, как известно, в экономической литературе понимают степень эффективности живого труда, его фактическая способность производить в единицу времени определенное количество потребительских ценностей или количество затраченного времени на производство единицы продукции.

2015-10-01

Проводимые в Российской Федерации реформы привели к кардинальным структурным преобразованиям, как в экономике страны в целом, так и в жилищно-коммунальном хозяйстве региона. Сегодня жилищно-коммунальный комплекс автономного округа представляет собой отрасль сферы услуг, определяющую условия жизнедеятельности человека, от которых зависят как уровень жизни и здоровья горожан, так и социальный климат в регионе и перспективы развития муниципальных образований.

2015-10-01

В конце 1996 года газета опубликовала свои исследования в области рынка труда и пришла к выводу, что в Российской Федерации насчитывается 1170 тысяч безработных. По данным министерства труда и социальной защиты на 1 января нынешнего года насчитывалось 9140,1 тыс. человек трудоспособного возраста.

2015-10-09

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму.

2015-10-17

Современный рынок труда сформировался в условиях реформирования российской экономики и продолжает испытывать негативное воздействие социально-экономического кризиса 90-х годов, обусловившего спад в промышленном секторе и сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу, рост общей и регистрируемой безработицы.

2015-10-23

Заработная плата работников предприятия выражает непосредственный интерес наемных работников и работодателей. Интерес работодателей в сфере заработной платы заключается в том, чтобы она стимулировала высокую эффективность труда, содействовала рациональному использованию ресурсов производства, увеличению прибыли предприятия.

2015-10-25

Труд как понятие обозначает целесообразную деятельность человека по производству продукции или оказания услуг и всегда связывается с физическими и психологическими затратами энергии. Труд, являясь источником производимых продуктов, услуг сам является товаром, который продается на рынке труда.

2015-10-26

Актуальность темы: Трудовая деятельность любого работника по своей сути не может быть абсолютно бесконфликтной. На одном и том же рабочем месте могут возникнуть различные недоразумения, споры, конфликты в отношениях производства, распределения, обмена и потребления, включая и реализацию права на труд.

2015-11-11

Осуществляемый в России в настоящее время переход к рыночным отношениям связан с большими трудностями, возникновением многих социально-экономических проблем. Одна из них - проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью.

2015-11-12

Важной проблемой в современной России - проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их производственной деятельностью. Рынок предъявляет и требует совершенно иного уровня трудовых взаимоотношений на каждом предприятии.

2015-11-12

Трудовой стаж и его доказательство является одним из важнейших юридических фактов, с которыми связано большинство правоотношений в сфере социального обеспечения в Российской Федерации.

2015-11-12

Трудовой стаж и его доказательство является одним из важнейших юридических фактов, с которыми связано большинство правоотношений в сфере социального обеспечения в Российской Федерации.<
2015-11-21

Актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнений поскольку каждый человек является частью системы общественного производства - составляющим элементом понятия трудовые ресурсы.

2015-11-21

Труд как понятие обозначает целесообразную деятельность человека по производству продукции или оказания услуг и всегда связывается с физическими и психологическими затратами энергии.

2015-11-30

Заработная плата как экономическая категория представляет собой стоимость (цену) рабочей силы, т. е. стоимостное выражение объективно требуемого объема жизненных средств для воспроизводства рабочей силы и эффективного функционирования производства.

2015-11-30

Право граждан на труд закреплено Конституцией Российской Федерации, статьей 37 которой определено, что каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2015-12-17

Право граждан на труд закреплено Конституцией Российской Федерации, статьей 37 которой определено, что каждый гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2015-12-17

На ранних стадиях развития Древнерусского государства и в период феодальной раздробленности государственных учреждений еще не существовало.