Етика, естетика
2010-12-08

Визначення та етапи розвитку риторики. Інститут Живого Слова і сучасна риторика. Риторичні навички й уміння. Культура суперечка та її різновиди. Психологічні хитрощі

2011-05-23

Поняття етики. Завдання етики. По суті, з етичною проблематикою ми стикаємося всюди, де тільки має місце цілісне духовне, зокрема філософське, осмислення людини — як у доарістотелівських грецьких філософів і мудреців, так і в інших осередках давньої культури — Китаї, Індії тощо

2011-05-25

Огляд принципів етики. Основні принципи етики і поведінки аудитора. Кодекс професійної етики аудиторів України. Вимоги до проведення аудита. Права й обов’язки аудиторів, установлені законодавством

2011-06-14

Принцип гуманізму: сутність і специфіка вияву в праві і діяльності юриста. Гуманізм як моральний критерій права. Принцип законності і його моральний зміст. Законність та морально-правова позиція адвоката. Походження моралі та її історичні типи. Моральні риси української національної культури

2011-08-15

Естетика як філософська наука. Предмет естетики: проблема термінології. Предмет естетики: становлення проблематики науки

2011-08-15

Совість, гідність і честь – провідні категорії етики. Моральна вимога як одна за категорій етики. Моральний вибір

2011-08-21

Сьогодні виникає сумнів щодо можливості наукового аналізу моралі, в тому числі й теоретичного пізнання і дефініцій. Серед прихильників ціннісної орієнтації в етиці посилюється тенденція відмови від колишніх претензій на науковість, від наукового аналізу моралі й здобутих таким чином знань, спостерігається цілковита переорієнтація на моральні цінності як умову адекватного відтворення своєрідної місії моралі

2011-08-24

Етика поведінки адвоката під час судового процесу. Етичні правила у взаємовідносинах юриста з громадянином

2011-08-25

Етичні правила у взаємовідносинах юриста з громадянином. Етика поведінки адвоката під час судового процесу

2011-08-25

Сутність моральної свідомості, її головні принципи. Основні категорії та норми моральної свідомості. Структура моральної свідомості. Місце у системі моралі

2011-08-25

Історія формування ділового одягу. Основні види заходів неформального характеру. Запис ділової бесіди

2011-08-25

Виникнення, розвиток та поширення етики спілкування. Практичне завдання

2011-08-26

Естетичне значення категорії трагічного. Сучасні концепції трагічного

2011-08-26

Теоретико-методологічні аспекти дипломатичних прийомів. Дипломатичні та офіційні прийоми, їх особливості. Ділова культура та діловий етикет на дипломатичних прийомах

2011-08-27

Поняття “середні віки” і “середньовічна культура”. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві. Рицарська культура. Художні стилі в західноєвропейському середньовічному мистецтві

2011-08-28

Етика в системі наук про людський дух. Етика і мистецтво. Етика та релігія

2011-08-28

Визначення і критерії смерті. Етичні аспекти евтаназії

2011-08-28

Підбір одягу з урахуванням індивідуальних особливостей. Культура мови під час ділового спілкування. Класичний костюм бізнес-леді

2011-08-28

Естетичні погляди Платона. Естетична спадщина Аристотеля

2011-09-06

Історія етикету і сучасність. Етикет ділового спілкування ( особливості телефонного спілкування, листування, візитні картки)

2011-09-12

Розгляд діалогів в діяльності Сократа. Дослідження діалогів. «Георгій», «Федр»

2011-10-10

Яка з запропонованих етичних концепцій є більш ефективною і практичною для вас. Мораль - один з основних способів нормативної регуляції дій людини. Мораль охоплює моральні погляди й почуття, життєві орієнтації й принципи, мети й мотиви вчинків і відносин, проводячи границю між добром і злом, совісністю й безсовісністю, честю й безчестям, справедливістю й несправедливістю, нормою й ненормальністю, милосердям і жорстокістю

2011-10-10

Які нові теоретичні проблеми естетики розробляла естетика відродження. В чому полягають основні функції моральної свідомості?

2011-10-10

Етика діалогу. Базові поняття етики

2011-10-11

Дослідження естетичного переживання. Сферу повсякденної естетичної свідомості складають естетичні емоції — своєрідний психологічний відгук (реакція) на явища навколишнього світу

2011-10-18

Дизайн і технічна естетика. Аналіз тексту. Коментарії до аналізу тексту. Сьогодні дизайнерське мистецтво є важливою складовою частиною системи художньої освіти

2011-10-18

Зовнішній вигляд ділової людини. Ефекти сприйняття людини людиною. Формування ділового іміджу. Перше враження від вас, як свідчать дослідження психологів, у 90 % випадків залишається незмінним і при подальшому спілкуванні

2011-10-19

Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації. Етика та етикет у ділових міжнародних відносинах бізнесменів. Підходи українських компаній з забезпечення етичної поведінки. Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами

2011-11-15

Коментарії до аналізу тексту. Дизайн і технічна естетика. Аналіз тексту. Естетика має свою історію, вона спирається як на досягнення попередніх поколінь в осягненні прекрасного, досконалого, вишуканого, гармонійного, так і загалом на передову сучасну суспільну думку

2011-11-15

Визначення базових понять естетики. Дослідження естетичного переживання. У сучасних вітчизняних дослідженнях художня реальність розглядалася як феномен культури та його складова. Художня реальність як духовно-ціннісне явище, переживання як основа художнього образу, зв’язок художньої реальності зі світовідношенням людини досліджені недостатньо

2011-11-15

Яка з запропонованих етичних концепцій є більш ефективною і практичною для вас. Значна роль у розробці принципів етики ненасильства належить Л.Толстому. Він писав, що визнання необхідності противлення злу насильством є не що інше, як виправдання людьми своїх звичних улюблених пороків: помсти, користі, заздрості, властолюбства, боягузтва, злості

2011-11-16

Сюрреалізм і його естетичні принципи. Світові релігії про смерть та безсмертя (християнство, буддизм, іслам). Питання про смерть і безсмертя нерозривно зв'язано зі свідомістю особистості, з особистою долею. Людина безсмертна тому, що у неї є божественний початок

2011-11-16

Поясніть значення понять «ідеал», «прагматизм». Які нові теоретичні проблеми естетики розробляла естетика відродження.  В чому полягають основні функції моральної свідомості?

2011-11-16

Етика діалогу. Базові поняття етики. Концепція комунікативної культури виникла як логічний розвиток попередніх теоретичних форм рефлексії людського спілкування, проблеми, яка є постійним супутником соціальної філософської теорії протягом усієї історії її існування

2011-11-16

 

Естетичні почуття інтегрують, з одного боку, естетичні переживання (радість від спілкування, зустріч з красою, хвилювання від сприйняття піднесеного тощо), з іншого — виступають як здатність людини переживати естетичне враження

2011-11-19

Коментарії до аналізу тексту. Дизайн і технічна естетика. Аналіз тексту. Сьогодні дизайнерське мистецтво є важливою складовою частиною системи художньої освіти

2011-11-24

Товариськість, дружба і любов виступають і справжньою мірою гуманності, людяності, і типами спілкування, і видами міжособистісних стосунків, і специфічними емоційно-почуттєвими й морально-естетичними станами, і, врешті-решт, моральними цінностями людини, які стають основою шлюбу і стосунків у сім'ї

2014-02-24

Опишіть владне рукостискання.Національні особливості спілкування. Значення та роль етики спілкування у практичному вихованні людини

2014-03-10

Прекрасне і потворне в моєму сприйманні.Добро і зло в моєму житті.Практичне завдання. Ессе

2014-03-11

Поняття терміна "невербальне спілкування". Його роль у діловому спілкуванні.Які фактори відіграють важливу роль у суперечці при слухачах? Поясните на прикладах.Техніка проведення дискусій на діловій нараді

2014-03-11

Мистецтво переконувати.Візитні картки та їх використання.Традиції та звички народів світу. Етикет – як сукупність правил поведінки

2014-03-13

Складові професійної культури аудитора.Особливості Кодексу професійної етики аудиторів.Поняття та сутність етичних норм у професії аудитора

2014-03-14

Норми і правила християнського етикету. Сутність християнського етикету. Виникнення християнського етикету

2014-03-26

Поняття дипломатичного етикету. Основи військового етикету. Основні види етикету. Поняття та сутність етикету

2014-03-29

Роль професійної етики у діловому спілкуванні.Особливості службового етикету.Історія виникнення і розвитку етикету. Ділова етика

2014-03-30

Цінності соціальної роботи. Етика та інші професійні особливості соціальної роботи

2014-04-13

Сутність морального спілкування. Моральні відносини.Щастя, як категорія моральної свідомості. Моральна самосвідомість.Категорії добра і зла. Смисл життя і відношення до смерті

2014-04-13

Іронія як смислоутворююче начало постмодерністського мистецтва. Іронічний текст як засіб протистояння владі. Поняття та сутність принципу іронії

2014-04-24

Етичні погляди Ф.Аквінського.Моральна філософія Фоми Аквінського

2014-04-24

Поняття трагічного та його зміст. Спільне між табу та сучасною моральною нормою

2014-04-24

Що таке архітектурний стиль? Основні його види. Глобальні проблеми сучасності

2014-04-27

Геральдика і її види як елементи зародження фірмового стилю. Естетична роль реклами і її місце в сучасній рекламі

2014-04-29

Особливості естетики позитивізму.Основні етапи розвитку позитивізму, проблема знання

2014-04-29

Естетичне значення категорії трагічного.Сучасні концепції трагічного

2014-05-01

Естетична свідомість і її структура. Етика як теорія моралі і як “практична філософія”

2014-08-04

Сучасні концепції трагічного.Естетичне значення категорії трагічного

2014-08-10

Естетична свідомість і її структура.Етика як теорія моралі і як “практична філософія”

2014-08-13

Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами.Етичні норми ділового спілкування в організаціях.Етичні норми: правила їх використання в управлінській діяльності

2014-08-12

Та інколи дуже важко знайти ту грань, яку перейшов чи не перейшов журналіст, адже ситуації бувають різні та своєрідні, тому усі нюанси порушення кодексу журналістської етики передбачити дуже важко

2014-08-13

Сутність морального спілкування. Моральні відносини.Соціальні функції та ціннісний зміст моралі.Проблема сутності моралі

2014-08-13

Особливості категорій прекрасного та потворного в естетиці.Категорії "прекрасне" і "потворне"

2014-08-30

Критерії етичності реклами. Неетична, недостовірна, недобросовісна реклама та «різнобарвний» PR: суть, принципи, шляхи убезпечення. Професійні принципи етики і моралі рекламіста та фахівця зв’язків з громадськістю. Поняття професійної етики

2015-08-20

Добро и Зло относятся к наиболее общим понятиям морального сознания, разграничивающим нравственное и безнравственное. Традиционно Добро связывают с понятием Блага, к которому относят то, что полезно людям. Соответственно, не является благом то, что бесполезно, никому не нужно или вредно. Однако как благо есть не сама польза, а лишь то, что приносит пользу, так и зло - не сам вред, а то, что вызывает вред, приводит к нему

2015-10-06

Одной из главных проблем российского бизнеса в последнее время стал низкий уровень деловой этики. Именно этот фактор стал решающим в сдерживании роста иностранных инвестиций в страну и ограничения интеграции российского бизнеса в мирохозяйственные связи.

2015-10-20

Выступая в качестве духовной составляющей всякой профессиональной деятельности, этика[1], как элемент нравственной культуры[2], оказывает воздействие на содержание и форму взаимоотношений между людьми, на отношение людей к духовным и материальным ценностям прошлого и настоящего, на экономические, экологические, политические, правовые, управленческие, образовательные и другие процессы общества.

2015-10-21

Мы начинаем знакомство с историей мировой культуры, развитие которой рассматривается от возникновения человеческого общества до современности.

2015-10-21

Термин культура первоначально означал «возделывание, культивирование почвы», но в дальнейшем получил более общее значение. Культуру изучают многие науки (археология, этнография, история, эстетика и т.д.), и каждая дает ей свое определение.

2015-10-21

Коммуникационный процесс, связанный с созданием и восприятием художественных произведений, по структуре своей сложнее обычной передачи информации. В стандартном случае схема коммуникации упрощенно выглядит таким образом: "источник информации – кодирование – канал передачи информации – декодирование – получатель информации".

2015-10-22

Успех в деловых контактах зависит от умения правильно понимать и использовать язык общения. Этот язык состоит из множества знаков. Слова, интонации, жесты, взгляды, костюм и многое-многое другое — все это зримые выражения мыслей, чувств и намерений собеседника.

2015-10-22

По традиции этикет подразделяется на две сферы: сферу позитивной вежливости и сферу негативной вежливости. Среди лексики, имеющей отношение к сфере негативной вежливости, центральное место занимают слова, обозначающие понятия деликатности и такта. В данной статье мы рассмотрим прилагательные и наречия, обозначающие наличие / отсутствие деликатности и такта (тактичный, тактично, деликатный, деликатно; бестактный, бестактно, неделикатный, неделикатно), а также словабесцеремонный, бесцеремонно, которые обнаруживают семантическую связь с понятием деликатности.
2015-10-22

Понятие "менталитет" появилось в обществоведческих науках сравнительно недавно, и в его определении исходят из того, что менталитет - это сложная, комплексная характеристика этнического сознания, в которой как бы в концентрированном виде отражены основные параметры, описывающие собственный духовный и социальный опыт каждого народа.

2015-10-23

Характерной чертой современной коммуникативной лингвистики является интерес к значению и функционированию языковых единиц в процессе речевого общения.

2015-10-25

Уже почти два десятилетия состояние русского языка характеризуется крайней нестабильностью. Принципиальным рубежом можно считать 1985-й год, ставший тем самым не только политической и социальной, но и лингвистической вехой, после которой в русском языке и русском дискурсе возникли и до сих пор продолжаются совершенно новые процессы.

2015-10-25

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в последнее время остро стоит вопрос совершенствования взаимоотношения людей, связанных профессиональной деятельностью, - стремление строить деловые и межличностные отношения на конструктивной основе, умение регулировать профессиональное поведение в различных ситуациях.

2015-10-25

Мораль не составляет специальной области человеческой жизни, но присутствует во всех отношениях человека (отношение к окружающим его людям, к самому себе, к природе, к животным). Этика имеет тесную связь с науками о человеке - психологией, культурологией, педагогикой, историей)

2015-11-04

Термин интеллект (intelligence) происходит от латинского intellectus — что означает ум, рассудок, разум; мыслительные способности человека.

2015-11-26

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в последнее время остро стоит вопрос совершенствования взаимоотношения людей, связанных профессиональной деятельностью, - стремление строить деловые и межличностные отношения на конструктивной основе, умение регулировать профессиональное поведение в различных ситуациях.

2015-12-02

Коммуникационный процесс, связанный с созданием и восприятием художественных произведений, по структуре своей сложнее обычной передачи информации.

2015-12-02

Выступая в качестве духовной составляющей всякой профессиональной деятельности, этика[1], как элемент нравственной культуры[2], оказывает воздействие на содержание и форму взаимоотношений между людьми, на отношение людей к духовным и материальным ценностям прошлого и настоящего.

2015-12-06

Успех в деловых контактах зависит от умения правильно понимать и использовать язык общения. Этот язык состоит из множества знаков.

2015-12-13

Характерной чертой современной коммуникативной лингвистики является интерес к значению и функционированию языковых единиц в процессе речевого общения.

2015-12-13

Уже почти два десятилетия состояние русского языка характеризуется крайней нестабильностью. Принципиальным рубежом можно считать 1985-й год, ставший тем самым не только политической и социальной, но и лингвистической вехой, после которой в русском языке и русском дискурсе возникли и до сих пор продолжаются совершенно новые процессы.

2015-12-13

По традиции этикет подразделяется на две сферы: сферу позитивной вежливости и сферу негативной вежливости. Среди лексики, имеющей отношение к сфере негативной вежливости, центральное место занимают слова, обозначающие понятия деликатности и такта.

2015-12-16

По общему признанию, коммуникации имеют огромное значение для успеха деятельности предприятий и представляют одну из сложных проблем менеджмента.