Філософія
2010-12-22

Світогляд як форма духовно-практичного освоєння світу. Специфіка міфології як форми духовної діяльності людини. Релігія як форма світогляду. Філософський світогляд.

2011-02-27

Сила переконання, вірність обраному шляху, послідовність у діях і вчинках, робота на совість – це і є складники справжньої інтелігентності, якою бентежить нас Павличко, застерігаючи своєю подвижницькою працею проти громадянського лінивства і духовного яничарства

2011-03-06

Реальність пізнання, що обіймає у собі весь комплекс філософських проблем логічної істинності і досвідної достовірності, зазнала значної трансформації від Нового часу до визначальної для сучасності епохи кризи філософських основ точних наук початку XX cт

2011-05-26

Основні підходи до розуміння суспільства. Релігія як явище духовної культури. Філосовські погляди П.Флоренського. Типи світогляду

2011-05-26

Елліністична філософія. Римська філософія. Простір і час як форми існування матерії. Соціальний простір та соціальний час як форми буття людей у культурі. Співвідношення руху та розвитку

2011-05-26

Поняття світогляду та світоглядних питань у філософії. Міфологія, філософія, релігія як типи світоглядних питань. Проблеми науковості філософського світогляду

2011-05-31

Поняття та сутність світогляду. Основні світоглядні питання. Типологія світогляду. У загальному плані появу світогляду можна пояснити так: людина, усвідомлюючи дійсність, рано чи пізно починає усвідомлювати і свою унікальність, свою відмінність від усього іншого в світі

2011-06-01

Поняття "суспільство" в філософії. Особливості соціальної детермінації. Структура і функції суспільства. Основні чинники суспільного розвитку та їх взаємозв’язок. Історичні типи суспільства. Поняття "суспільно-економічна формація" і "цивілізація"

2011-08-02

Етноментальні характеристики філософського знання. Проблема раціонального та ірраціонального у філософії ХІХ-ХХ ст. (Шопенгауер, Ніцше, Бергсон). Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження

2011-08-02

Основні риси філософської парадигми Нового часу. Проблема методу пізнання. Емпіризм Бекона та раціоналізм Декарта. Філософська думка Київської Русі – ідейний фундамент філософської традиції української філософії. Філософія і методологія соціального та економічного пізнання

2011-08-14

Світогляд - невід'ємна складова життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства в цілому. Світогляд найчастіше визначають як органічно-цілісну систему уявлень людини про світ і своє місце в ньому

2011-08-14

Елліністична філософія. Римська філософія

2011-08-14

Тотожність та відмінність поглядів на субстанцію у Р. Декарта, Б. Спінози та Г. Лейбніца. Поняття: “пізнання” у філософії. Суб’єкт та об’єкт пізнання, їх взаємозв’язок. Основні форми освоєння людиною світу: духовно-теоретичне, духовно-практичне, предметно-практичне

2011-08-14

 Етика раннього християнства.  Візантійська етика. Етика Київської Русі. Етика Західноєвропейського середньовіччя

2011-08-15

Історичне виділення моралі у сфері вільного вибору особистості між добром і злом. Особливості існування та виникнення добра і зла

2011-08-24

Релігійно-містичний тип філософування. Есейсько –афористичний тип філософування. Художньо-образний тип філософування. Теоретичний тип філософування

2011-08-25

Сутність філософського пізнання. Проблеми та засоби пізнання філософії

2011-08-27

Загальна характеристика філософських концепцій. Соціально-етичні концепції Конфуція

2011-08-27

Особливості епохи, її характерні риси. Зміст та мова ренесансного гуманізму

2011-08-27

Зародження основних парадигм осмислення людину та світу. Морально-етична спрямованість вчення Конфуція. Природа, космос і людина у філософії даосизму

2011-08-27

Передумови і витоки європейського Просвітництва. Напрямки філософії Європейського Просвітництва

2011-08-27

Предмет філософії. Специфіка філософського вирішення світоглядних питань. Філософія і наука. Західна парадигма філософствування. Натурфілософи Давньої Греції. Трансцендентальна філософія І.Канта. „Коперніканський” переворот у філософії. Вчення про „категоричний імператив”

2011-08-27

Формування предмета філософії в історії культурно-історичного розвитку суспільства. Філософія і наука. Специфіка філософії як форми суспільної свідомості

2011-08-27

Прогрес та регресс в історії суспільства. Рушійні сили історії. Проблема сенсу історії в філософії ХІХ-ХХ ст.

2011-08-28

Філософія і наука. Формування предмета філософії в історії  культурно-історичного розвитку суспільства

2011-08-29

Елліністичні філософські школи: епікуреїзм, стоїцизм і скептицизм. Антична римська філософія. Лукрецій Кар, Марк Тулій Цицерон, Люцій Анней Сенека

2011-08-30

Проблема текстуального діологізму у філософії М.Бахтіна. Зміна форм ставлення людини до природи в ході історії

2011-08-31

Насильство як явище у вимірах філософського аналізу. Аналіз теорії насильства у К.Маркса та Ф.Енгельса. Аналіз теорії насильства у Ф.Хайєка, К.Поппера, В.Соловйова

2011-09-05

Теорії пізнання і природного права Дж. Локка. Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі. Скептицизм Д. Юма

2011-09-13

Проблема перспектив розвитку людської цивілізації.  Соціально-історичні умови виникнення глобальних проблем

2011-09-13

Специфіка міфологічного та релігійного психологічногоо досвіду.  Особистість: Діонісний та Аполонівський типи.

2011-09-13

Реалізація біфуркаційних механізмів у процесі еволюції. Самоорганізація: приватний ефект або фундаментальна властивість матерії /речовини. Самоорганізація синергетична й новаційна

2011-09-14

Декарт сформулював чотири основні правила наукової дедукції: Перше правило – не визнавати істинним нічого, окрім того, що з очевидністю пізнається, що не підлягає сумніву

2011-09-25

Філософські вчення Аристотеля. Місце Аристотеля в філософії

2011-09-25

Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософії у XX ст. Культурологічні та історіософські напрями у філософії XX століття

2011-09-25

Філософські аспекти сучасної культури. Основні вимоги до сучасної культури мислення людини. Поняття культури мислення

2011-09-25

Філософія любові в Новий час. Становлення розуміння любові від античності та середньовіччя до епохи Відродження. Різноманіття видів і форм любові, класифікації концепцій любові

2011-09-25

Філософська система і метод Гегеля. Природничо-наукова картина світу і філософська система І.Канта. Місце і роль німецької класичної філософії в розвитку світової філософської думки

2011-09-28

Протестантизм як ренесансний феномен. Гуманізм як світоглядний феномен Ренесансу. Антропоцентричний характер філософії епохи Відродження

2011-09-28

Питання виникнення філософії. Світоглядні уявлення народів нашої країни дохристиянської доби. Особливості історичного виникнення філософії. Філософія і міфологія

2011-09-28

Проблема людини в історії філософської думки. Проблема раціонального та ірраціонального у філософії ХІХ-ХХ ст. (Шопенгауер, Ніцше, Бергсон). Етноментальні характеристики філософського знання. Філософія в системі культури

2011-09-28

Створення механістично-матеріалістичної картини світу. Орієнтація на науку. Категорія буття: її смисл і специфіка. Матеріальна єдність світу та її світоглядний зміст

2011-09-28

Філософські концепції господарства. Актуальність дослідження філософії господарства

2011-09-28

Методологія філософії економіки. Економічна діяльність і філософія. Проблема гуманізації економічної освіти. Загальний огляд зв’язків філософії та економіки

2011-10-15

Дві концепції пізнавального процесу: пізнання як відображення і як творчість; проблема їх синтезу. Структуралізм як методологічне доктрина, її можливості та межі. Позитивізм ХІХ ст. Вчення про науку у філософії О.Конта

2011-12-05

Категорія буття: її смисл і специфіка. Матеріальна єдність світу та її світоглядний зміст. Створення механістично – матеріалістичної картини світу. Орієнтація на науку. Середньовічна філософська парадигма. Релігійний інтелектуалізм та релігійний антиінтелектуалізм

2011-12-05

Основні соціальні теорії античних філософів. Основні погляди античної філософії. В ідеальній державі Платона політична влада є первинною щодо існуючих у суспільстві правових відносин. Влада держави має, по суті, божественний, а тому всеохоплюючий характер

2011-12-05

Схоластика та патристика. Релігійний характер філософської думки Середньовіччя. Формування середньовічної філософії

2011-12-05

Основні соціологічні теорії творчості представників класичної німецької філософії. Становлення та розвиток класичної німецької філософії

2011-12-06

Натурфілософія Високого Відродження. Пізнє Відродження. Основні проблеми філософії Відродження. Характеристика основних здобутків філософії Відродження

2011-12-06

Загальна характеристика філософії Нового часу. Онтологічні концепції Нового часу. На початку нової європейської філософії піднімається колоритна фігура Френсиса Бекона. І по своїх намірах, і в дійсності, Бекон грав у філософії роль реформатора

2011-12-06

Матеріалістичне розуміння історії. Філософія марксизму як єдність матеріалістичного розуміння історії і матеріалістичної діалектики. Основні теорії та тенденції матеріалістичної теорії

2011-12-07

Академічна філософія в Україні (П.Лодій, О.Новицький, С.Гогоцький, О.Козлов, П.Юркевич, Г.Челпанов). Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха. Історичні умови та теоретичні передумови виникнення марксизму. Проблема напряму зміни змістових наголосів у філософській парадигмі Відродження. Світоглядне значення геліоцентризму

2011-12-24

Держава, закон, свобода.Суспільство та свобода індивідів.Філософія свободи як особистісне явище.Філософія свободи як соціальне явище.Проблема свободи в працях істориків.Свобода як соціально-філософська проблема

2014-03-09

Проблема людини у філософії Г.С. Сковороди. Вчення про “сродну працю”.Вчення Г.С. Сковороди про “три світи” і “дві натури”. Матеріальні і духовні чинники історичного процессу. Класичне і некласичне розуміння історії: вихідні концепції історичного процессу

2014-03-09

Зміст поняття науки.Наука і філософія. Філософія та її предмет

2014-03-09

Найважливіші архетипи світобудівництва та світовідношення і їх роль у філософській думці. Україна класична філософі (Києво-Могилянська академія) та її основні проблеми. Екзистенціалізм, його вчення про людину і світ

2014-03-10

Категорії діалектики та їх пізнавальна роль.Сучасна наука про єдність руху, простору і часу. Закон єдності і боротьби протилежностей.Сучасна наука про структуру Всесвіту

2014-03-13

Метафізика - альтернатива діалектики як теорії розвитку. Догматизм і релятивізм - альтернативи діалектики як теорії пізнання. Принципи та категорії діалектики. Чуттєве пізнання

2014-03-14

Сучасна ситуація у розвитку проблеми " Війни і миру". Зміст і форми філософського вчення про розвиток. Філософія Середньовіччя

2014-03-14

Ідеологічний плюралізм в Україні. Сутність економічного плюралізму в Україні. Поняття та зміст політичного плюралізму

2014-03-20

Філософські погляди даосистів.Філософія конфуціанства.Філософська думка Давнього Китаю

2014-04-14

Значення «Тристрама Шенді» як першого постмодерністського роману.Становлення Л.Стерна як письменника.Аналіз твору «Тристрама Шенді» Л.Стерна

2014-04-18

Сутність концепції Осьового часу Карла Ясперса. Поняття осьового часу К.Ясперса. Передумови становлення “нового” Осьового часу”

2014-04-22

Філософська система В.С. Соловйова.Слов’янофіли і західники.Філософські погляди П.Я. Чаадаєва

2014-04-22

Пізнавальний процес як предмет філософського аналізу.Теорія істини та її критерії.Методологія наукового пізнання

2014-04-22

Сутність матеріалістичного розуміння історії.Специфіка діалектичного матеріалізму К. Маркса і Ф. Енгельса

2014-04-22

Філософія Стародавнього Китаю. Філософія Стародавньої Індії. Філософія країн Сходу

2014-04-22

Методологічні принципи і їх роль у науковому пізнанні.Класифікація методів. Поняття наукового методу.Теоретичні методи наукового пізнання

2014-04-25

Професійна діяльність на ринку цінних паперів. Місце ринку цінних паперів на фінансовому ринку

2014-04-26

Структура та функції філософського знання. Провідні позиції у філософії. Проблема визначення предмету філософії. Характерні риси філософського мислення. Співвідношення філософії (науки), релігії та мистецтва

2014-04-27

Християнсько-середньовічна апологетика і патристика. Схоластика. Концептуалізм, реалізм і мінімалізм

2014-04-27

Світогляд як духовно-практичний феномен. Філософія, її предмет та функції. Цінність філософії для особи та суспільства

2014-04-27

Проблема реальності свідомості та її суттєві ознаки. Роль християнської патристики у формуванні ідейних засад середньовічного світобачення

2014-04-27

Вчення про розвиток та структуру Всесвіту на сучасному етапі. Сучасні уявлення про структуру й властивості

2014-04-27

Цивілізація — соціальна форма буття культури. Особливості розвитку культури. Суспільство і культура. Поняття культури, її зміст і головні сфери

2014-04-28

Основні закони діалектики, їх методологічне та світоглядне значення. Філософія Відродження. Проблема людської особистості

2014-04-28

Сфери буття людини.Біологічне й соціальне в людині.Проблема людини та її походження в філософії

2014-04-28

Об´єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга.Особливості філософії історії ф.Шеллінга.Культурно-історичні передумови формування філософсько-історичних поглядів Ф.В.Й.Шеллінга

2014-04-28

Томістська філософія та її особливості.Ф.Аквінський та його філософські ідеї

2014-04-29

Загальнофілософські концепції сенсу життя людини.Сучасні проблеми сенсу життя людини

2014-04-29

Особливості скептицизму Д. Юма. Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі

2014-08-03

Основні закони діалектики, їх методологічне та світоглядне значення.Філософія Відродження. Проблема людської особистості

2014-08-03

Проблема людини та її походження в філософії.Біологічне й соціальне в людині.Сфери буття людини

2014-08-03

Особливості філософії історії ф.Шеллінга.Об´єктивний ідеалізм Ф.-В.-Й. Шеллінга.Культурно-історичні передумови формування філософсько-історичних поглядів Ф.В.Й.Шеллінга

2014-08-03

Томістська філософія та її особливості.Ф.Аквінський та його філософські ідеї

2014-08-04

Особливості естетики позитивізму.Основні етапи розвитку позитивізму, проблема знання

2014-08-04

Загальнофілософські концепції сенсу життя людини.Сучасні проблеми сенсу життя людини

2014-08-05

Суб'єктивний ідеалізм Д. Берклі.Особливості скептицизму Д. Юма

2014-09-14

Категорії соціальної філософії.Соціальна структура суспільства.Поняття суспільного в філософії

2014-09-14

Проблема відчуження і шляхи його подолання в філософії марксизму.Філософія марксизму як єдність матеріалістичного розуміння історії і матеріалістичної діалектики.Соціально-історичні, теоретичні та науково-природничі передумови виникнення марксистської філософії

2014-09-14

Проблемы ценности жизни в философии.Эволюция философского зрения в понимании смысла и ценности жизни.Жизнь и смерть как артефакты

2014-09-14

Проблема жизни и смерти человека.Проблемы ценности жизни и отвественность к жизни в философии

2015-08-21

В последнее время ведется весьма интересная дискуссия вокруг проблемы смертной казни. Является ли она фактором, сдерживающим преступность? Нарушает ли она права человека? Принять ли ее в современный период развития или отказаться от этого? Может ли государство оправдать или доказать необходимость подобной карательной меры для поддержания и охраны правопорядка? На эти вопросы по-разному отвечают ученые, юристы-практики, общественные и политические деятели, писатели, граждане.

2015-08-21

Если подойти к проблеме смертной казни исторически, то мы сможем убедиться в том, что каждая эпоха выражает всегда два направления существующих в общественном мнении - противников и сторонников смертной казни. С каждым годом люди присоединялись то к одной армии, сражающейся за свою позицию, то - к другой. Обоснований тех или иных точек зрения всегда было предостаточно, но, тем не менее, до сих пор не определено решение данной (достаточно глобальной) проблемы.

2015-08-21

Право на жизнь представляет собой абсолютную ценность мировой цивилизации, образует первооснову всех других прав и свобод, складывающихся в этой сфере, ибо все остальные права утрачивают смысл в случае гибели человека.

2015-10-02

Не секрет, что в нашей стране происходят преобразования, очень важные для каждого гражданина, события исторической важности. Поэтому следует более углубленно изучать проблемы познавательной деятельности человека.

2015-10-06

Великий немецкий философ Г. Гегель назвал философию квинтэссенцией духовной жизни человека. Что обеспечивает ей такую важную роль и какие функции в жизни человека и общества она выполняет?

Во-первых, философия выступает как мировоззрение, т.е. это система взглядов и знаний, дающая целостное понимание мира и места человека в нем.

2015-10-23

Актуальность изучения данной темы обусловлена новым поворотом интереса современного человека к старым философским категориям, их переосмыслению с кардинально новых позиций. Одной из таких категорий является категория материи.

2015-11-05

Противоречивость бытия человека в мире осознается в философии как отношение мысли к предмету мысли, языку, действию, жизни; отношение духа и природы; души и тела; реальности и идеала; сущего и должного; необходимости и свободы; отношение общественного сознания и общественного бытия и т. д
2015-11-05

В настоящее время в современной философии происходит переоценка идей всех философских школ и их осмысление с позиции современной методологии. Несомненно большой интерес проявляют к немецкой классической философии

2015-12-02

Обновление общественных отношений на современном этапе развития нашего общества вызвало потребность изменения системы образования, личности как социального феномена.

2015-12-02

Карл Ясперс (1883 - 1963) - выдающийся немецкий философ, психолог и психиатр, один из основателей экзистенциализма.