Фінанси
2010-10-19

Організація обліку фінансових інвестицій. Види фінансових інвестицій. Організація обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО "Фінансові інвестиції". Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Оформлення договорів та документування. Синтетичний облік. Облік капітальних інвестицій. Облік відстрочених податкових активів

2010-10-21

Поняття проектних ризиків. Причини виникнення, класифікація та способи зниження проектних ризиків. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування

2010-11-10

Фінансові ресурси підприємства як економічна категорія. Визначення фінансових ресурсів підприємства та обґрунтування їх потреби. Сутність фінансових ресурсів та їх класифікація. Формування і використання фінансових ресурсів підприємства.

2010-12-02

Сутність та функції єдиного казначейського рахунку. Єдиний казначейський рахунок як основа функціонування казначейської системи виконання державного бюджету. Правова база функціонування казначейства. Реєстраційні рахунки в системі Державного казначейства. Управління єдиним казначейським рахунком. Порядок відкриття реєстраційних рахунків.

2011-02-25

У даній курсовій роботі пропонується розглянути питання, пов'язані з методикою аналізу, стану та  використання  основних виробничих засобів. Основні кошти є невід'ємною частиною будь-якого підприємства, і від підвищення ефективності їх використання залежать важливі показники діяльності підприємства, такі як фінансове положення, конкурентноздатність на ринку.

2011-02-27

Сучасні методи фінансового аналізу дають можливість здійснювати оцінку підприємств, компаній та їхніх філіалів по інтегрованим показникам функціонування. Фінансовий аналіз  вивчає економічний стан фірми і відображає  ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової усталеності підприємств за допомогою системи показників

2011-02-28

Перехід до ринку ставить нові завдання, пов'язані з покращанням фінансового стану підприємств, удосконаленням фінансових відносин

2011-02-28

Розгляд суб’єктів фінансового ринку є актуальним для розвитку сучасної економіки. Передача фінансових ресурсів від одних суб'єктів ринку до інших відбувається через різні фінансові інструменти, які для інвесторів є фінансовими активами, а для тих, хто потребує інвестицій і виступає емітентом фінансових активів, є зобов'язаннями

2011-03-01

Рыночная экономика в Украине набирает все большую силу. Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования хозяйственного процесса. Конкурентоспособность любому хозяйствующему субъекту может обеспечить только правильное управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся в его распоряжении

2011-03-02

Проблема бюджетного дефицита и вытекающая из нее проблема государственного долга чрезвычайно важны для сегодняшней Украины

2011-03-02

Оплата праці – це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу чи надані послуги

2011-10-07

Процент за кредит, його суть, фактори, зміни та рамки. Комерційні банки: походження, види, структура та функції. Суть і структура грошових ринків України

2011-03-04

Облік виконання бюджету у фінансових органах (місцеві фінансові органи та органи Державного казначейства України) здійснюють відповідні служби цих органів

2011-03-06

Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і тінізованих фінансових деліктів особливої уваги заслуговує зменшення державних підприємств і зростання кількості суб’єктів приватного сектору економіки

2011-03-06

Пошук ефективних підходів до управління ризиками став одним із найважливіших напрямків розвитку сучасної економічної науки. Ризик — це складне, багатогранне і неосяжне явище

2011-03-06

Особливе місце серед галузей, що складають господарюючі комплекси територій, займає комунальне господарство. У нових соціально-економічних умовах воно не може залишатися незмінним. Під час реформування економіки та урізноманітнення форм власності держава втрачає монополію на надання комунальних послуг. Одночасно зменшується обсяг контрольованих державою засобів виробництва, що зменшує фінансові можливості держави

2011-03-06

Кредит існував не завжди. Він виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Його винайдення вважають одним з найгеніальніших відкриттів людства поряд із винайденням грошей. Причини його виникнення слід шукати насамперед не у сфері виробництва, а у сфері обміну, де продавці товарів протистоять один одному як власники, як юридичне самостійні особи

2011-03-06

Валюта в широкому розумінні цього слова — це національна грошова одиниця тієї чи іншої країни

2011-03-09

Сутність фінансів, закономірності їх розвитку, сфера охоплюваних ними товарно-грошових відносин і роль у процесі суспільного відтворення визначаються економічним ладом суспільства, природою і функціями держави

2011-03-09

Фінансова система України за останні 15 років зазнала істотних змін, але багато з них не дістали відповідного відображення у законодавстві

2011-03-09

Після оголошення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов’язаних з валютою і валютно-фінансовою системою. Адже міцність фінансово-валютної системи країни визначає її економічну незалежність

2011-03-09

Як економічне явище інфляція існує уже тривалий час. Вважається, що її поява пов’язана з виникненням паперових грошей, з функціонуванням яких вона нерозривно пов’язана

2011-03-09

Трансформація українського суспільства, національної економіки зумовлює відхід у небуття старих і вихід на громадську арену нових економічних відносин

2011-03-11

Дисперсія результатів. Способи зниження ризиків. Ринкові перетворення в Україні обумовили загострення комплексу проблем, які вимагають негайного вивчення та вирішення

2011-03-12

Класифікація та особливості інформації. Предметом обліку виступають факти господарської діяльності (операції, події), які характеризують стан і використання ресурсів підприємства (матеріальних, трудових, фінансових, енергетичних, інформаційних), процесів постачання, виробництва, збуту, обміну, розподілу, споживання, розрахункові відносини підприємства з фізичними та юридичними особами, фінансові результати та їх використання, формування різноманітної інформації фінансового характеру для внутрішніх та зовнішніх споживачів

2011-03-18

Податкова політика у сфері страхування. Важлива роль в фінансовому розвитку належить фінансовій політиці. В загальному визначені фінансова політика зводиться до мобілізації і використанні фінансів з метою вирішення поставлених задач

2011-03-18

Проблема фінансового оздоровлення українських підприємств надзвичайно актуальна

2011-03-26

Фінанси підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінансової системи держави. Фінансові ресурси підприємств формуються в результаті фінансово-господарської діяльності

2011-04-09

Фінанси - сукупність економічних відносин, пов'язаних з системою утворення та використання фондів грошових ресурсів для задоволення потреб розширеного відтворення. Підвищення ролі фінансів в умовах переходу економіки України доринкових відносин. Виникнення і розвиток фінансів

2011-04-09

З проголошенням політичної і економічної незалежності України встало питання про створення національної фінансово-кредитної системи. Фінансова система. Гроші та грошова система

2011-04-09

Міжнародний бізнес здійснюється в межах міжнародної валютної системи, яка охоплює національні валютні системи, а також їх зв'язки із зовнішніми валютними ринками

2011-04-09

В бюджетній системі кожної країни найбільш чисельною ланкою є місцеві бюджети. В даний час в нашій державі їх нараховується майже дванадцять тисяч. Згідно Конституції України, до них належать: міські, районні в містах, селищні і сільські бюджети

2011-04-09

 Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забеспечувати  повну зайнятiсть ресурсiв iстабiльний рiвень цiн

2011-04-09

Сутність і функції фінансів підприємств, їх об’єкти та суб’єкти. Організаційна структура управління фінансами. Фінансове планування – складова частина фінансового механізму

2011-04-11

Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода

2011-04-21

Основним завданням органів управління фінансовою системою є забезпечення злагодженості у функціонуванні окремих сфер і ланок фінансових відносин. Це досягається чітким розмежуванням функцій і повноважень між фінансовими органами та інститутами.

2011-04-27

Національні гроші - це міра вартості національного продукту. Так можна сформулювати мету реформи, яка відбулася в нашій країні. Гроші - це той стандарт, крізь який пропускається ціна праці. І ціна цього стандарту має бути високою

2011-05-11

Общая характеристика финансовой политики. Финансовая политика и доходы Украины

2011-05-11

Визначення методів фінансового контролю. Характеристика основних методів фінансового контролю

2011-05-11

Відмінність фінансів від грошей. Сутність збору на обов’язкове пенсійне страхування

2011-05-11

Ціна, яка встановлюється власником товару, проходить перевірку на ринку, де під впливом ринкових факторів установлюється її кінцевий рівень (на відміну від планово-директивної економіки, коли ціни встановлювалися в централізованому порядку)

2011-05-16

Поняття валютного ринку. Становлення міжнародного валютного ринку. Валютні ринки в рамках ЄС. Вивчення валютного курсу базується на визначенні попиту та пропозиції валюти на валютному ринку

2011-05-21

Поняття управління фінансами. Органи управління фінансами, їх функції. Перебудова управління фінансами при переході до ринкової економіки. Управління — це діяльність, пов'язана з впливом керуючого суб'єкта на керований об'єкт з метою досягнення певних результатів

2011-05-21

Державний борг України, його обслуговування і вплив на фінансове становище України. Механізм оподаткування фізичних і юридичних осіб в Україні, напрями його вдосконалення

2011-05-25

Значення, зміст і технологія розробки фінансового плану. Структура фінансового плану. План доходів і видатків. Виникнення будь-якої підприємницької ідеї (чи буде це створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного) ставить багато різноманітних запитань

2011-05-25

Сутність фінансового контролю на підприємстві. Системи і методи фінансового контролю. Фінансовий контроль — це один з елементів управління фінансами; особлива діяльність по перевірці правильності вартісного розподілу валового національного продукту, утворення і витрачання фондів грошових коштів

2011-05-26

Види фінансового ризику. Страхування фінансових ризиків та валові витрати. Бухгалтерський облік. Із досвіду страхування фінансово-кредитних ризиків. Управління фінансовими ризиками

2011-05-26

Охарактеризувати структуру ринку цінних паперів. Охарактеризувати основні види цінних паперів. Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника

2011-05-27

Источники финансирования инноваций. Схема функционирования внебюджетного фонда. Перспективные источники финансирования

2011-05-28

Поняття державних видатків, особливості відносин у галузі видатків. Особливості і принципи фінансування державних видатків та їх надмірне збільшення. Шляхи заощадження державних видатків. Видатки - одна з визначальних сторін фінансової діяльності держави

2011-05-28

Теоретико-методологічні засади державного боргу. Поняття і формування державного зовнішнього боргу. Поняття і формування внутрішнього боргу держави. Аналіз стану державної заборгованості України. Сучасні шляхи врегулювання зовнішньої заборгованості. Обслуговування внутрішнього державного боргу

2011-06-04

Організація діяльності пенсійних фондів. Діяльність кредитних спілок в Україні. Види небанківських фінасово-кредитних установ

2011-06-11

Розвиток міжнародних валютних відносин. Паризька система золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту. Міжнародні валютно-фінансові організації

2011-06-14

Показники стану і використання оборотних коштів  та їх аналіз. Класифікація витрат підприємства. Показники ліквідності і платоспроможності, методика розрахунків і характеристика

2011-06-14

Фінансова санація підприємств. Реорганізація підприємства та форми її проведення. Санація — це система заходів, що здійснюються для запобігання банкрутству господарюючих суб'єктів

2011-06-15

Бюджетний устрій та бюджетна система держави. Організація міжбюджетних відносин в Україні. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні

2011-06-15

Загальні засади функціонування ПФГ. Організаційна структура ПФГ. Механізми інтеграції підприємств у ПФГ. Визначення правового статусу головного підприємства та учасників ПФГ. Облік і звітність щодо кінцевої і проміжної продукції ПФГ

2011-06-20

Поняття та сутність структури капіталу. Структура та функціонування капіталу підприємства. Теорії структури капіталу підприємства. Вартість та оптимізація структури капіталу. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери

2011-06-20

Розвиток міжнародних валютних відносин. Сучасні міжнародні кредитні відносини. Міжнародні валютно-фінансові організації. Сутність та подолання фінансових криз

2011-06-20

Загальні ознаки фінансового посередництва, його еволюція. Фінансові посередники і їх місце у структурі фінансового ринку. Функції фінансового посередництва

2011-06-26

Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспільства

2011-06-26

Фінанси — це сукупність економічних відносин, що пов'язані з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у народному господарстві

2011-07-20

Характеризуючи загальноприйнятну в ринковій економіці вищевказану головну мету фінансового менеджменту, слід відмітити, що вона вступає в протиріччя з розповсюдженою у нас думкою, що головною метою фінансової діяльності підприємства є максимізація прибутку

2011-08-02

Дослідження теоретико-методологічних засад фінансових ресурсів підприємства. Класифікація фінансових ресурсів підприємства та джерел їх формування. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Взуттєва фабрика "Київ"

2011-08-03

Зміст інституту бюджетних повноважень законодавчих органів. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи

2011-08-14

Сутність фінансового механізму. Складові фінансового механізму підприємства. Вдосконалення фінансового механізму на підприємствах України

2011-08-14

Система міжнародних фінансів. Суб’єкти і об’єкти фінансових відносин. Світовий фінансовий ринок та його структура. Діяльність фондових бірж на фондовому ринку. Заборгованість в система міжнародних фінансів

2011-08-17

Теоретико-методологічні аспекти фінансових обчислень. Поняття складних відсотків. Облік по складних відсотках. Облік інфляції у фінансово-економічних розрахунках. Застосування фінансових обчислень для аналізу фінансових показників. Визначення механізмів нарощення простих і складних відсотків у банківській діяльності

2011-08-17

Поняття і структура валютного ринку. Передумови та періоди становлення валютного ринку України. Основні економічні категорії валютного ринку. Валютні операції на валютному ринку України. Подальший розвиток валютного ринку України

2011-08-17

Сутність та вплив міжнародного бізнесу на ресурси міжнародної фірми. Особливості і структура аналізу зовнішнього середовища діяльності міжнародної компанії. Особливості фінансового менеджменту та його вплив на управління фінансовими ресурсами розвитку міжнародної фірми

2011-08-19

Місце і роль ринку цінних паперів у сучасній ринковій економіці. Ринок цінних паперів в ринковій економіці. Державне регулювання ринку цінних паперів. Структура ринку цінних паперів та механізм його функціонування

2011-08-22

Поняття та функції лізингу. Об’єкти та суб’єкти лізингових відносин. Лізингове кредитування підприємств. Необхідність лізингових відносин для розвитку національної економіки

2011-08-24

Казначейство Франції. Державне казначейство США (Міністерство фінансів). Державне казначейство Латвійської Республіки. Федеральне казначейство Російської федерації

2011-08-25

Виробництво національного доходу Фактори виробництва  національного доходу. Рівень і причини безробіття. Соціально-економічні втрати від безробіття. Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Види соціального страхування

2011-08-25

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі. Цінність грошей у часі

2011-08-25

Сутність бюджетного дефіциту та джерел його фінансування. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку. Основні методи покриття дефіциту бюджету в Україні

2011-08-25

Організаційно-правові форми підприємств. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах. Характеристика непрямих податків, що їх сплачує підприємство. Реорганізація підприємств та форми її проведення

2011-08-25

Система соціального страхування та пенсійна система в Україні на сучасному етапі розвитку. Види пенсій, які передбачені загальнообов’язковою системою державного пенсійного страхування. Проблеми пенсійного забезпечення в Україні і шляхи їх вирішення

2011-08-26

Поняття фінансової системи. Суть і склад державних фінансів та принципи їх організації. Державний борг, управління державним боргом та його обслуговування

2011-08-26

Місце ФРН у світовій економіці й особливості національної економічної моделі. Бюджетний устрій і бюджетна система Німеччини. Міжбюджетні відносини і фінансове вирівнювання у ФРН

2011-08-26

Моральні аспекти професійності фінансиста. Моральні виміри діяльності фінансиста

2011-08-26

Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні

2011-08-26

Визначення та види опціонів. Визначення ціни опціону. Премія опціону. Характеристика опціонних стратегій

2011-08-27

Економічна сутність і причини виникнення державного боргу. Особливості формування державного боргу в Україні. Управління державним боргом в Україні та напрямки його вдосконалення

2011-08-27

У нинішніх умовах зростає вага соціальної сфери у створенні суспільно необхідного продукту. Особливо це проявляється у розвинутих країнах світу, де частка зайнятих у соціальній сфері більша, ніж у матеріальному виробництві

2011-08-27

Суть рентабельності підприємства та їх значення для оцінки результатів його діяльності. Основні показники рентабельності підприємства: Рентабельність продаж, рентабельність продаж (активів) власного капіталу, інвестиційні продукції, темпи приросту власного капіталу

2011-08-27

Сутність, значення та особливості лізингу як інструменту відтворення основних фондів підприємств. Види здійснення лізингових операцій. Зв’язок ефективності лізингових послуг зі складом їх учасників

2011-08-27

Прибавочна вартість, основа створення прибутку. Погляди на природу прибутку видатних економістів. Утворення середньої норми прибутку

2011-08-27

Суть і функції фінансів підприємств. Основи організації фінансів підприємств. Особливості фінансів акціонерних та спільних підприємств

2011-08-27

Сутність і суспільне призначення фінансів. Місцеві податки і збори. Проблеми розвитку. Неприбуткові підприємства у сфері фінансів

2011-08-28

Фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства. Сутність та необхідність бюджетного фінансування освіти як основи соціального розвитку суспільства. Основи фінансування дошкільного виховання дітей та аналіз фінансування дитячих дошкільних закладів

2011-08-30

Міжнародний валютний фонд (МВФ) — міжнародна наднаціональна валютно-кредитна організація, що має статус спеціалізованої представницької установи Організації Об'єднаних Націй. МВФ розпочав свою діяльність з березня 1947 р. Місце перебування — Вашингтон

2011-08-30

Порядок фінансування соціально-культурних заходів. Правове становище та здійснення фінансового контролю Державною митною службою України. Страхова компанія як основний елемент національного страхового ринку

2011-08-31

Валютне регулювання та контроль в Україні. Зміст та структура зовнішньоторговельних контрактів. Організаційні структури зовнішньоекономічної діяльності

2011-08-31

Поняття інфляції, як економічної категорії, її види. Причини та соціально-економічні наслідки інфляційних процесів. Проблеми антиінфляційного регулювання та напрями їх вирішення в Україні. Шляхи підвищення антиінфляційного регулювання в Україні

2011-09-01

Роль фінансового менеджменту в системі управління організації. Методологічні засади фінансового менеджменту. Визначення бізнесу як керованої фінансової системи

2011-09-06

Принципи функціонування мережі народних банків і банків Райффайзена в Німеччині та можливості їх використання у вітчизняній практиці

2011-09-06

Грошова система Німеччини та функції бундеску. Інфляційні процеси в країнах з перехідною економікою : чинники та механізми подолання

2011-09-06

Організаційно-інформаційна модель налізу інвестиційної діяльності підприємства. Організаційно-інформаційна модель налізу грошових потоків підприємства

2011-09-08

Рівноважний ВВП в умовах різного рівня занятості. Кругообіг доходів та витрат. Монетарна політика: види, цілі, інструменти

2011-09-09

Основні соціально-економічні функції місцевих фінансів. Місцеві фінанси, їх функції та призначення

2011-09-12

Поняття і основні види фінансових ризиків. Методи оцінки виникнення фінансових ризиків

2011-09-12

Прибутковість казначейських зобов'язань. Поняття казначейських зобов'язань України

2011-09-13

Характеристика елементів оподаткування і принципи побудови система оподаткування. Особливості розвитку фондового ринку в Україні

2011-09-13

Класифікація державних внутрішніх позик за правом емісії, формами виплати доходів,методами розміщення, термінами погашення та іншими ознаками. Валютний ринок. Поняття та види. Валютне обмеження та валютні кліринги. Валютні операції

2011-09-13

Правові й організаційні основи державних фінансів. Необхідність і зміст державних фінансів

2011-09-13

Напрями використання прибутку підприємств. Поняття фінансових ресурсів, їх склад та джерела формування

2011-09-13

Охарактеризуйте поняття та зміст міжбюджетних відносин в Україні. Що таке бюджетна класифікація? У чому її зміст і режим застосування? Поясніть специфіку, зміст та класифікацію бюджетних правовідносин

2011-09-14

Сучасні тенденції залучення і використання фінансових інвестицій у чинній системі господарювання України. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств в сучасних умовах. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств

2011-09-14

Фінансова стабілізація як фактор економічного зростання. Сутність та становлення фінансової стабілізації  Україні. Основні напрями вирішення проблем фінансової стабілізації

2011-09-25

Трансформація економічних систем: роль міжнародних фінансових організацій. Міжнародні фінансові організації в подоланні бідності в країнах з перехідними економіками

2011-09-27

Вексель у системі міжнародних розрахунків. Банки та їх функції при здійсненні міжнародних розрахунків

2011-09-28

 Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів підприємств. Характеристика податкової системи України

2011-09-29

Виконання місцевих бюджетів. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів

2011-10-07

Види бюджетів підприємств і послідовність їх складання. Економічна сутність бюджетування

2011-10-07

Принципи створення і ефективність функціонування інформаційних систем у фінансових установах. Особливості інформаційних систем у фінансових установах. Структуризація економічної інформації

2011-10-20

Визначити напрями нецільового використання бюджетних коштів. Визначити перелік повноважень, делегованих державою для виконання місцевими органами влади, та їх розподіл по джерелах фінансування (рівнях місцевих бюджетів). Найефективнішим засобом вирішення компетенційних спорів між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування є судовий розгляд справ з даного приводу

2011-10-24

Проблеми формування заощаджень в Україні. Фритредерство: сутність, переваги та недоліки

2011-11-19

Визначити напрями нецільового використання бюджетних коштів. Визначити перелік повноважень, делегованих державою для виконання місцевими органами влади, та їх розподіл по джерелах фінансування (рівнях місцевих бюджетів)

2011-11-20

Основні методи регулювання інфляції. Підходи до розгляду інфляційних процесів. Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції. Аналіз інфляційних процесів та їх причини

2011-12-02

Удосконалення чинної системи доходів Державного бюджету України. Аналіз складу і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. Соціально-економічна суть, призначення і роль доходів Державного бюджету України

2011-12-07

Критерії та показники, що характеризують рівень державного боргу. Особливості формування державного боргу в Україні. Управління державним боргом в Україні та напрямки його вдосконалення. Сутність і структура державного боргу

2011-12-07

Характеристика загальнодержавних і місцевих податків. Співвідношення прямих і не прямих податків, їх роль у формуванні розподільних пропозицій. Основні напрями використання бюджетних коштів: оцінка їх ефективності  та доцільності для економіки України

2011-12-07

Напрями використання коштів Пенсійного фонду України. Джерела формування коштів Пенсійного фонду України. Кошти Пенсійного фонду зараховуються на єдиний рахунок Пенсійного фонду і зберігаються на окремих рахунках територіальних органів Пенсійного фонду в уповноваженому банку

2011-12-07

Прогнозування показників фінансової звітності. Фінансова стратегія підприємств. Прогноз руху грошових коштів відображає рух грошових потоків за операційною, інвестиційною фінансовою діяльністю. Він дає можливість визначити джерела капіталу й оцінити його використання в наступному періоді

2011-12-07

Процес бюджетування. Види бюджетів. Сутність бюджетування. Деякі підприємства готують бюджет прибутків та збитків, бюджет руху грошових коштів і на цьому зупиняються, ігноруючи плановий баланс

2011-12-07

Управління ліквідністю комерційного банку та оптимізація фінансового результату. Методичні підходи до аналізу ліквідності балансу комерційного банку. Ліквідність як елемент фінансового управління діяльністю підприємства

2011-12-07

Лізингове кредитування. Варіанти розрахунків лізингових платежів. Небанківське кредитування бізнесу. Банківське кредитування бізнесу. Загальна характеристика фінансового ринку.

2011-12-09

Передумови становлення та механізм дії українського ринку цінних паперів. Теоретичні основи аналізу фінансового ринку.Структура фінансового ринку, його види та класифікація.Практика функціонування фондових ринків розвинутих країн

2011-12-12

Оптимізація розподілу інвестицій за допомогоюгенетичних алгоритмів.Оптимізація фондового портфелю за допомогою моделейМарковіца, Шарпа та Квазі-Шарп.Сутність фондового ринку та історія його виникнення

2011-12-12

Економічна суть поняття "національний доход".Аналіз понять, що відносяться до національного доходу.Використання національного доходу

2011-12-12

Сутність та складові Пенсійного Фонду України у фінансовісистемі держави.Необхідність реформування пенсійної системи України.Світовій досвід соціального захисту людей похилого віку безробітнихта інвалідів

2011-12-15

Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами.Особливості організації обліку в бюджетних установах та організаціях

2011-12-26

Сутність фінансової діяльності підприємства. Класифікація чинників, що впливають на обсяги та ефективність фінансовой діяльності підприємства. Методичні підходи щодо оцінки фінансової діяльності підприємства

2011-12-26

Організаційно-економічна характеристика та основні фінансово-господарські показники діяльності підприємства.Завдання, джерела інформації та прийоми економічного аналізу руху грошових коштів на рахунках в банку

2011-12-26

Напрямки покращання фінансового стану ВАТ "Молочник".Склад та структура джерел фінансових ресурсів підприємства.Сутність, місце та призначення фінансів підприємств.Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ "Молочник"

2011-12-28

Економічна сутність дефіциту Державного бюджету, причини його виникнення та концепції збалансування.Дефіцит державного бюджету та концепції його збалансування.Структура і принципи бюджетної системи України

2011-12-29

Грошова система та її елементи.Процент за кредитом, його суть, фактори зміни та роль. Норма процента. Номінальна і реальна ставка проценту. Характеристика основних теорій грошей

2011-12-29

Валютна система. Види валютних систем.Грошова реформа в Україні.Пропозиція грошей. Фактори впливу на пропозицію грошей в Україні

2011-12-30

Оцінка ефективної фінансової політики формування фінансових ресурсів підприємства.Амортизаційна політика та використання амортизації на підприємстві.Загальна характеристика підприємства та оцінка стану його фінансових ресурсів.Формування фінансових ресурсів з урахуванням операційного лівереджу та ефекту фінансового важеля

2011-12-30

Платоспроможність та ліквідність як складові фінансового стану підприємства.Заходи фінансового оздоровлення та перспективи розвитку АТЗТ "Фаворит". Поняття фінансової стійкості підприємства та фактори, які її забезпечують. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства

2014-01-03

Стан використання електронних грошей в Україні.Депозитні гроші і роль банківської системи у їх створенні.Електронні гроші: депозитні та кредитні картки.Традиційні готівкові гроші та замінники грошей

2014-01-25

Визначення доцільності в кредитних ресурсах.Сутність та форми залучення кредитів. Необхідність використання підприємствами кредиту зумовлена тим, що надходження коштів підприємству і його платежі не збігаються як за часом, так і за сумою

2014-01-26

Правові аспекти фінансової діяльності держави в Україні.Принципи та методи фінансової діяльності державив Україні.Сутність фінансової діяльності держави

2014-02-21

Методи регулювання банківської діяльності. Особливості організації міжнародних розрахунків. Місце валютних ризиків в системі комерційних ризиків

2014-02-22

Шляхи вдосконалення управління фінансовим механізмом.Правові засади організації фінансових відносин.Склад та основні елементи фінансового механізму в Україні.Основи фінансового механізму організації економіки України.Механізм управління фінансами і фінансовий механізм управління економікою

2014-02-22

Управління виробничими запасами.Дивідендна політика.Категорія ризику у фінансовому менеджменті. Інвестиції і фінансування, взаємозв’язок між ними

2014-02-22

Суть зустрічної перевірки і порядок її проведення.Контроль за правильністю оцінки, переоцінки і дооцінки основних засобів.Контроль непродуктивних витрат і витрат на виробництві.Завдання, джерела і нормативні акти контролю фінансових наслідків та фінансового стану

2014-02-23

Гнучкі валютні курси рекомендуються країнам, котрі спеціалізуються на експорті вузького набору продуктів, попит на які залежить від економічного становища імпортуючих країн.У плаваючих валютних курсах більше зацікавлені країни з дефіцитом платіжного балансу і країни котрі віддають перевагу незалежності в проведенні грошово-кредитної і бюджетної політики

2014-02-23

Організація процесу державного фінансового аудиту.Етапи становлення державного фінансового аудиту як нової форми фінансового контролю діяльності суб’єктів господарювання

2014-02-28

Методика бюджетного планування.Поняття та класифікація методів бюджетного планування.Останнім часом особливої актуальності набув проектно-програмно-цільовий метод бюджетного планування, який передбачає формування бюджетів в організації за конкретними цільовими проектами і програмами

2014-03-09

Доходи державного бюджету України, їх склад та структура. Склад і структури доходів Державного бюджету України та особливості їх формування. Призначення і роль фінансових резервів. Сутність та призначення фінансових резервів

2014-03-10

Планування капіталовкладень транснаціональних корпорацій.Фінансові особливості діяльності транснаціональних корпорацій.Характерною рисою сучасного етапу транснаціоналізації є величезний масштаб операції ТНК

2014-03-11

Прибуток від продажу продукції (виконання робіт, падання послуг) є основним складником загального прибутку. Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб'єктів господарювання

2014-03-11

Фінансовий контролінг: сутність, основні завдання та функції. Перевага та особливості короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. Використання перетворення як форми реорганізації підприємств

2014-03-12

Форм митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД підприємств в Україні

2014-03-12

Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств.Фінансовий контроль і його роль в забезпеченні фінансової дисципліни. Проблеми оздоровлення фінансів України

2014-03-13

Методи державної фінансової підтримки підприємств.Державна фінансова підтримка санації підприємства.Одним із методів державної фінансової допомоги підприємствам є санаційна підтримка у вигляді повного або часткового викупу державою акцій підприємств

2014-03-13

Зовнішні джерела фінансової санації підприємства.Внутрішні джерела фінансової санації підприємства

2014-03-14

Основні напрямки реформування ринку фінансових послуг в Україні. Сучасний стан фінансового ринку в Україні та проблеми його функціонування. Основи функціонування фінансових ринків

2014-03-14

Розвиток бюджетів за часів Київської Русі. Видатки місцевих бюджетів. Розмежування видів видатків між бюджетами

2014-03-15

Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва. Економічна сутність і завдання фінансового планування

2014-03-20

Характеристика об’єктів фінансового ринку. Склад державних фінансів та їх характеристика. Фінансові інституції в Україні

2014-03-20

Розподіл та перерозподіл централізованих фінансових ресурсів держави.Сутність і основи організації фінансівпідприємства.Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення

2014-03-20

Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи України. Особливості побудови фінансової системи України, її склад та загальна характеристика окремих ланок. Управління фінансовою системою в Україні

2014-03-26

Місце і роль міжнародних фінансів у сучасній світогосподарській системі.Призначення міжнародних фінансів

2014-03-26

Основні проблеми управління комерційним банком. Казначейство банку як суб’єкт управління активами-пасивами

2014-03-31

Суть, склад і структура загальнодержавних фінансових ресурсів. Формування загальнодержавних фінансових ресурсів, чинники їх росту. Розподіл та використання загальнодержавних фінансових ресурсів

2014-03-31

Теоретичні та концептуальні основи формування міжбюджетнихвідносин на Україні. Основні етапи розвитку міжбюджетних відносин на Україні. Аналіз структури міжбюджетних відносин та динаміки їх розвитку

2014-03-31

Загальна характеристика ТОВ “Буддеталь” та організаційна структура управління. Основні економічні показники виробничо-господарської діяльності. Класифікація і структура основних фондів ТОВ “Буддеталь”

2014-03-31

Зміст ринкового ціноутворення, його методи і необхідність державного регулювання. Нормативно-правове забезпечення формування і державного регулювання цін. Ціна як інструмент ринкової економіки

2014-04-12

Контроль за правильністю визначення об’єктів оподаткування податком на додану вартість.Особливості контролю за збереженням державного та муніципального майна.Перевірка стану збереження і використання основних засобів

2014-04-14

Управління результатами базується на концепції управління реалізацією, яка будучи зорієнтованою на заплановані міри покриття, вимагає застосування методу нарахування комісійних від реалізації залежно від досягнутих сум покриття

2014-04-15

Податкові системи зарубіжних країн.Форми бюджетного дефіциту і основні засоби його подолання. Р оль Казначейства в реалізації бюджетних програм держави

2014-04-15

Взаємозв’язок інфляції та безробіття, антиінфляційна політика держави та методи подолання інфляційних процесів.Основні причини виникнення інфляції в Україні.Рівні і типи інфляції

2014-04-18

Проаналізувати систему розподілу доходів між ланками бюджетної системи України.Визначити напрями взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.Визначити та проаналізувати структуру міжбюджетних відносин

2014-04-20

Аналіз й ефективність використання оборотного капіталу на прикладі підприємства ТОВ "Лісова Мавка".Економічна сутність і значення основного капіталу.Форми і стадії основного капіталу

2014-04-21

Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.Процес оголошення підприємства банкрутом. Форми та види безготівкових розрахунків

2014-04-22

Достовірність первинної документації в умовах використання ЕОМ.Організація технології вирішення завдань фінансового обліку в умовах функціонування інформаційної системи обліку: облік витрат на виробництво. Поняття баз та банків даних

2014-04-23

Державний борг України перед Німеччиною і МВФ.Фонд соціального страхування на випадок безробіття.Характеристика бюджету України 2008р. (структура, динаміка доходів, видатків бюджету, пошук джерел доходів бюджету)

2014-04-22

Американська, західноєвропейська та скандинавська моделі.Моделі фінансових відносин у суспільстві.Фінансова модель ринкової економіки.Необхідність та сутність фінансів

2014-04-22

Пропонування і рівновага на ринках інвестицій, товарів та ресурсів.Оосбливості взаємодії ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій.Грошовий ринок, його механізм та призначення

2014-04-23

Фінансовий контроль, його види форми й методи.Фінансова політика України на сучасному етапі.Фінанси підприємства та державні фінанси

2014-04-23

Особливості фінансування державних підприємств у період переходу до ринкової економіки.Порядок фінансування ЖКГ в умовах перехідної економіки.Правові основи та особливості фінансування видатків енергетики та транспорту

2014-04-23

Організаційно-виробнича та економічна характеристика ВАТ «Молочник».Аналіз фінансового стану ВАТ „Молочник".Аналіз фінансового стану як передумова ефективного управління підприємством

2014-04-23

Фінансово-кредитне забезпечення малого і середнього бізнесу. Резерви інвестиційних ресурсів. Основи організації фінансів підприємств.Особливості фінансів підприємств комерційної сфери

2014-04-23

Режим валютного курсу в Україні. Фактори, які впливають на валютний курс.Сутність валютного курсу гривні. Умови формування курсу

2014-04-23

Шляхи вдосконалення системи управління фінансами підприємства. Роль аналізу фінансової діяльності підприємства у системі стратегічного управління та перспективи розвитку. Особливості стратегічного управління фінансами підприємствами

2014-04-23

Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку.Сутність бюджетного дефіциту та джерел його фінансування

2014-04-23

Сучасний стан фінансування освіти.Сутність та розвиток форм фінансування освітньої сфери в Україні

2014-04-24

Позитиви та негативи глобалізації в Україні.Позитиви та негативи глобалізаціі.Сутність процесу глобалізації

2014-04-25

Характеристика видів опціонів. Поняття та типи опціонів

2014-04-25

Фінансово – промислові групи ( ФПГ). Міжнародні тендери (торги)

2014-04-25

Валюта, її види та характеристики. Валютний курс і валютний паритет. Міжнародний рух капіталу. Теорія абсолютних переваг А.Сміта

2014-04-26

Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом.Необхідність зростання та зближення рівнів економічного і соціального розвитку регіонів України

2014-04-26

Економічна сутність дефіциту Державного бюджету, причини його виникнення та концепції збалансування. Порядок складання, затвердження та виконання Державного бюджету України

2014-04-26

Загальний оборот капіталу. Поняття обороту капіталу. Основний і оборотний капітал

2014-04-27

Методи та джерела фінансування реалізації інвестиційних проектів. Фінансування реалізації інвестиційного проекту

2014-04-27

Характеристика фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Стан зовнішнього державного боргу України

2014-04-27

Основні джерела фінансування державного дефіциту. Аналіз бюджетного дефіциту України та методи його подолання

2014-04-27

Поняття та сутність фінансового стратегічного контролінгу. Місце стратегічного контролінгу в управлінні підприємством. Основні форми прояву стратегічного фінансового контролінгу

2014-04-28

Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення, або зростання в Україні.Форми і методи страхового захисту. Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні

2014-04-28

Особливості змісту суб’єктивних бюджетних прав державних органів.Бюджетні права в Україні та їх характеристика

2014-04-28

Контрольні функції Національного банку України.Правова природа податку, його ознаки та елементи.Фінансова система України: поняття, структура

2014-04-28

Структурно – логічна схема податку з доходів фізичних осіб.Класифікація страхування. Види фінансової політики

2014-04-28

Довготермінові фінансові інвестиції. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери. Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери.Механізм фінансової стабілізації підприємств України

2014-04-28

Місцевий бюджет як економічна категорія, його об'єктивна необхідність та призначення. Затвердження місцевих бюджетів

2014-04-29

Визначення ціни капіталу.Ринок опціонів.Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні

2014-04-29

Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів.Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу.Бюджетне планування як основа бюджетного процессу

2014-04-29

Західноєвропейські країни в різний час домагалися стрімкого економічного розвитку, що в кінцевому підсумку призводило до кризових явищ

2014-04-30

Історія зародження та становлення міністерства фінансів інших держав. Міністерство фінансів як суб’єкт головної стадії бюджетного процесу. Місце і роль Міністерства фінансів у відносинах державного кредиту

2014-04-30

Особливості функціонування капіталу в різних сферах економіки. Особливості підприємницького капіталу. Особливості позикового капіталу

2014-04-30

Багатоваріантність трактувань суті капіталу в економічній науці. Торговельна і позичкова форми капіталу. Процент – як ціна фактору позичкового капіталу

2014-05-01

Основні види податкових стягнень та відрахувань до фондів цільового призначення. Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету. Нетрадиційні види ресурсних платежів

2014-05-01

Формування державних механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи. Роль держави у формування сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах економічної кризи. Особливості стану економіки України та державного регулювання в умовах світової кризи 2008-2009 років

2014-05-01

Теоретико-методологічні аспекти методики викладання економіки в школі. Методична розробка уроку засвоєння знань. Варіанти навчальних програм з економіки в старших класах

2014-05-01

Режим вільно плаваючого валютного курсу, його переваги та недоліки. Теорія плаваючих валютних курсів

2014-08-03

Склад і характеристика фінансових ресурсів держави та фактори їх скорочення, або зростання в Україні.Характеристика доходів державного бюджету і особливості їх формування в Україні

2014-08-03

Бюджетні права в Україні та їх характеристика.Особливості змісту суб’єктивних бюджетних прав державних органів

2014-08-03

Фінансова система України: поняття, структура.Правова природа податку, його ознаки та елементи.Контрольні функції Національного банку України

2014-08-03

Структурно – логічна схема податку з доходів фізичних осіб.Класифікація страхування.Види фінансової політики

2014-08-03

Фінансова оцінка ефективності фінансування інвестицій у цінні папери.Фінансова санація підприємства як інструмент протидії банкрутству.Фінансова санація підприємств та можливості її здійснення.Механізм фінансової стабілізації підприємств України

2014-08-03

Видатки на культуру і мистецтво з державного та місцевих бюджетів.Фінансування сфери культурних закладів

2014-08-03

Вітчизняний і зарубіжний досвід долання інфляції.Погляди західних та вітчизняних економістів на сутність та причини інфляції.Загальна характеристика сутності інфляції

2014-08-03

Затвердження місцевих бюджетів.Місцевий бюджет як економічна категорія, його об'єктивна необхідність та призначення

2014-08-04

Теоретико-методологічна аспекти функціонування валютного ринку.Дослідження механізму інтеграції національного валютного ринку до світового валютного ринку.Перспективи розвитку національного валютного ринку

2014-08-04

Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки.Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства.Економічний зміст та призначення бюджету

2014-08-05

Розвиток законодавства з ринку капіталів (фондового ринку) в Україні.Визначення ціни капіталу.Ринок опціонів

2014-08-05

Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів.Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу.Бюджетне планування як основа бюджетного процессу

2014-08-06

Місце Міністерства фінансів України в системі органів державної влади у сфері фінансової діяльності.Історія зародження та становлення міністерства фінансів інших держав.Міністерство фінансів як суб’єкт головної стадії бюджетного процесу

2014-08-10

Формування бюджетного дефіциту в Україні та заходи його зниження.Основні види податкових стягнень та відрахувань до фондів цільового призначення.Теоретичні основи грошових платежів як елементу забезпечення доходів Державного бюджету.Визначення основних джерел доходів бюджетів

2014-08-10

Формування державних механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи.Роль держави у формування сприятливої фінансово-кредитної політики в умовах економічної кризи.Особливості стану економіки України та державного регулювання в умовах світової кризи 2008-2009 рр

2014-08-11

Шляхи удосконалення та перспективи розвитку інфраструктури фінансового ринку України.Формування і сучасний стан фінансового ринку України.Основи функціонування інфраструктури фінансового ринку

2014-08-11

Інтеграція українського ринку боргових цінних паперів у світовий фінансовий простір.Ринок боргових цінних паперів в Україні на сучасному етапі.Теоретико-методолігічні поняття боргових цінних паперів

2014-08-11

Особливості стратегічного управління фінансами підприємствами.Формування фінансової стратегії розвитку підприємства

2014-08-11

Стан і перспективи банківської системи Росії.Досвід банківського обслуговування в Європі.Банківська система США

2014-08-11

Рекомендації для збільшення пропозиції та попиту на ринку капіталу України.Сучасний стан ринку капіталу України та його оцінка на міжнародному ринку капіталів.Теоретичні дослідження та еволюція сутності ринку фінансового капіталу

2014-08-12

Видатки місцевих бюджетів їх склад та структура.Поняття та форми комунального кредиту

2014-08-13

Перевезення туристів як складова туристичної індустрії.Основні блоки приміщень готелю.Рекламна діяльність у туристичному бізнесі

2014-08-13

Розвиток фінансового управління феодальних міст за Магдебурзьким правом.Стан фінансових відносин феодальних міст

2014-09-08

Тенденції розвитку Міжнародного банку реконструкції та розвитку.Роль системних проектів Міжнародного банку реконструкції і розвитку в структурній перебудові економіки України.Міжнародний банк реконструкції та розвитку: держави-члени, акціонерний капітал і розподіл голосів

2015-08-19

Экономические преобразования, проводимые после распада СССР, сняли юридические ограничения на прямой выход российских предприятий на внешние рынки и иностранных предпринимателей на российский рынок.

2015-08-19

В разных странах, с разной историей, с разными политическими системами, разной степенью развития экономики, есть нечто общее, что объединяет их всех: везде государство постоянно стремится увеличить поступления в бюджет.

2015-08-21

В числе мер государственного воздействия на внешнеторговую деятельность особую значимость приобрело таможенно-тарифное регулирование и связанный с ним институт таможенных платежей. Этот правовой институт претерпел серьезные изменения в связи с принятием нового Таможенного кодекса РФ[1]и с последующими изменениями российского законодательства, составляющего правовую базу его функционирования.

2015-08-29

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений (организаций и лиц), заинтересованных в результатах его функционирования. Эффективность функционирования предприятия, независимо от организационно-правовой формы и видов его деятельности в условиях рынка определяется способностью предприятия приносить достаточный доход.

2015-08-26

ОАО«Пласткард» образовано в 1998 году. В настоящее время номенклатура основной продукции ОАО«Пласткард» включает в себя: соду каустическую ртутную, диафрагменную, гранулированную; хладон 152А ; жидкий хлор, в том числе мелкой расфасовки; кислоту соляную; морозостойкий латекс; винилидеихлормд; гипохлорит натрия; метил хлористый; хлорпарафины жидкие и твердые; хлористый кальций жидкий и гранулированный; фотореактивы; гепсол; лекарственные субстанции; товары бытовой химии (лакокрасочные материалы, моющие, отбеливающие и чистящие средства)

2015-08-26

Организационно-правовые формы предприятий определяют их финансовые и управленческие особенности. Очень важно выделить общие характерные черты предприятий современных организационно-правовых форм и установить основные различия, которые определяют выбор той или иной формы. Практика показывает, что если предприятия не учитывают тех или иных особенностей, характерных для выбранной ими организационно-правовой формы, то это приводит к конфликтам между собственниками, управляющими и работниками. Организационно-правовая форма предприятия, закрепленная в его учредительных документах, должна полностью соответствовать требованиям законодательных актов.
2015-08-26

1.1. Специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение ценных бумаг и иного имущества, составляющего имущество паевого инвестиционного фонда, и ведет учет прав на такие ценные бумаги и иное имущество обособленно от принадлежащих данному специализированному депозитарию имущества, обязательств данного депозитария как юридического лица и хозяйственных операций, которые он производил.

2015-08-29

Основным звеном экономики в рыночных условиях хозяйствования являются предприятия, которые выступают в роли хозяйствующих субъектов. Они для осуществления хозяйственной деятельности, получения продукции, доходов и накоплений используют определенные виды ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, а также денежные средства.

2015-08-29

Финансовая система страны может быть представлена в виде блочной структуры, а ее системообразующими элементами (блоками) являются: финансы субъектов хозяйствования (включая коммерческие банки), государственные финансы, финансы системы страхования, финансы в системе финансовых рынков и посредников и финансы домашних хозяйств. Роль этих элементов не равнозначна несмотря на то, что каждый из выделенных блоков играет собственную немаловажную роль в нормальном функционировании финансовой системы, в рыночной экономике финансы хозяйствующих субъектов все же имеют вполне очевидную доминанту.

2015-08-29

В современных условиях хозяйствования, когда залогом выживаемости на рынке любого предприятия является успешность его деятельности, особую значимость приобретает обеспечение эффективного управления деятельностью и капиталом предприятия.

2015-09-17

Аудиторский контроль широко применяется в мировой практике. В его основе лежит взаимная заинтересованность государства, администрации предприятий и их владельцев в достоверности учета и отчетности. В условиях плановой, централизованно управляемой экономики потребность в независимом финансовом контроле в РФ не возникала. Его вполне заменяла система ведомственного и вневедомственного контроля, направленная на выявление нарушений и злоупотреблений в финансово-хозяйственной деятельности предприятий, ошибок и отступлений в отчетности, нахождение и наказание виновных. Развитие рыночных отношений обуславливает необходимость принятия большого количества новых нормативных документов, регламентирующих новые вопросы деятельности предприятий; бухгалтерского учета и отчетности; налогообложение и порядок формирования себестоимости продукции.

2015-09-20

В качестве объекта исследования выбрано открытое акционерное общество «Платскард».

ОАО«Пласткард» образовано в 1998 году. В настоящее время номенклатура основной продукции ОАО«Пласткард» включает в себя: соду каустическую ртутную, диафрагменную, гранулированную; хладон 152А ; жидкий хлор, в том числе мелкой расфасовки; кислоту соляную; морозостойкий латекс; винилидеихлормд; гипохлорит натрия; метил хлористый; хлорпарафины жидкие и твердые; хлористый кальций жидкий и гранулированный; фотореактивы; гепсол; лекарственные субстанции; товары бытовой химии (лакокрасочные материалы, моющие, отбеливающие и чистящие средства)

2015-09-20

Одним из важных показателей, характеризующих деятельность предприятия и его конкурентоспособность на рынке, является себестоимость продукции. Под себестоимостью продукции, как правило, понимают сумму затрат предприятия как в натуральной так и в денежной форме. В связи с чем анализ затрат являлся и является актуальной задачей предприятия не зависимо от его формы собственности и вида деятельности.

2015-09-21

Организационно-правовые формы предприятий определяют их финансовые и управленческие особенности. Очень важно выделить общие характерные черты предприятий современных организационно-правовых форм и установить основные различия, которые определяют выбор той или иной формы.

2015-09-23

Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности производился мною на базе реально существующего предприятия ООО «Немецкая химчистка».

В процессе исследования финансово-хозяйственной деятельности были изучены следующие ее составляющие:

2015-09-23

Процесс промышленного производства основывается на взаимодействии трех основных элементов: основного капитала, оборотного капитала и рабочей силы. Использование средств производства работниками материальной сферы обеспечивает выпуск промышленной продукции.

2015-09-24

Финансовая система страны может быть представлена в виде блочной структуры, а ее системообразующими элементами (блоками) являются: финансы субъектов хозяйствования (включая коммерческие банки), государственные финансы, финансы системы страхования, финансы в системе финансовых рынков и посредников и финансы домашних хозяйств.

2015-09-24

Внеоборотные активы предприятия представлены основными средствами, нематериальными активами, незавершенными капитальными вложениями и долгосрочными финансовыми вложениями.

К основным фондам относятся материальные ценности, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд предприятия в течение периода, превышающего двенадцать месяцев.

2015-10-01

В рыночных условиях хозяйствования, как и при переходе к рынку, финансовые резервы играют важную роль в качестве стабилизатора экономики. При этом чем тяжелее экономическая обстановка в стране, тем большее значение приобретают финансовые резервы, от наличия и объема которых подчас зависит судьба страны, ее положение в общемировом хозяйстве.

2015-10-01

В современных условиях рыночных отношений возникает объективная необходимость финансового планирования. Без финансового планирования невозможно добиться настоящих результатов на рынке.

Финансовое планирование напрямую связано с планированием производственной деятельности предприятия.

2015-10-02

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими характеристиками финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных кадров.

2015-10-02

Страны, проводя экономические преобразования, всегда прибегают к внешним заимствованиям. Ограниченность собственных финансовых ресурсов, не всегда эффективное использование внешних заимствований, нарушение сроков погашения обусловили значительный рост долга развивающихся стран. Бразилия, Мексика и Аргентина в течение длительного времени возглавляли список крупнейших должников мира.

2015-10-02

Под финансовой системой понимается система форм и методов планомерного использования различных фондов денежных средств.

В структуру финансов как целостной категории с присущими ей общими свойствами входят несколько взаимосвязанных звеньев (институтов).

2015-10-05

В регулировании рыночных отношений особое значение имеет экономическая роль государства.

Теоретически ясно, что в системе свободного рынка не остается места любым типам монополий. Исключены инфляция, безработица, перепроизводство.

2015-10-05

Финансовый анализ по инвестированию осложняется различными факторами:

- вид инвестиции;

- стоимость инвестиционного проекта;

- множественность доступных проектов;

2015-10-05

Один из величайших экономистов ХХ столетия Дж. М. Кейнс писал, что не может быть более верного средства для того, чтобы опрокинуть основу общества, чем расстройство денежного обращения. Ярким примером тому может служить инфляция 90-х гг. ХХ столетия в нашей стране.

2015-10-07

В современных условиях экономической деятельности организаций приоритетными объектами управления стали финансовые, трудовые и материальные ресурсы. Финансовому ресурсу, как единственному виду ресурсов организации, который непосредственно может быть трансформирован в любой другой ресурс, должно придаваться первостепенное значение.

2015-10-08

В условиях рыночной экономики население, совокупность семей, образуют особый сектор хозяйства. Он называется «домашние хозяйства», или сокращенно домохозяйства. Именно домохозяйства являются, в конечном счете, источником всех ресурсов экономики.

2015-10-08

Финансовые возможности общественных организаций играют далеко не последнюю роль в их работе. Расхожей стала фраза: «Больше будет средств – больше и мероприятий».

Обычно общественные организации не имеют собственных производств и не занимаются предпринимательством.

2015-10-09

Применительно к внешним пользователям цель бухгалтерского учета- формирование информации о финансовом положении организации, финансовых результатах и изменениях в финансовом положении, полезной широкому кругу заинтересованных пользователей при принятии решений.

2015-10-10

Выбор темы «Бюджетная система РФ, принципы ее устройства на современном этапе экономического развития» обусловлен тем, что государственное регулирование, которое осуществляется в рамках экономической политики играет ведущую роль в формировании и развитии экономической структуры современного общества.

2015-10-11

Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскольку ее показатели и социально-экономические последствия играют серьезную роль в оценке экономической безопасности страны и всемирного хозяйства.

2015-10-15

Выполняя комплекс задач по идеологическому и социальному обслуживанию населения, направленных на расширенное воспроизводство общества, культура выступает одним из основных претендентов на средства государственного бюджета. В то же время культура располагает значительным коммерческим потенциалом и при умелом его использовании может внести существенный вклад в развитие отечественной экономики.

2015-10-15

Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого современного общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической политики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовый механизм - финансовая система общества, главным звеном которой является государственный бюджет.

2015-10-15

Деньги являются важнейшим атрибутом рыночной экономики. От того, как функционирует денежная система, во многом зависит стабильность экономического развития страны.

2015-10-15

Прошло более десяти лет с начала реформирования российской экономики и ее интеграции в мировое экономическое сообщество. Изменения затронули все стороны жизни, включая банковскую и внешнеэкономическую сферы.

2015-10-16

Практика современного развития местного самоуправления свидетельствует о том, что успешное решение вопросов местного значения напрямую зависит от ряда факторов. Среди них в числе важнейших можно выделить факторы природно-ресурсного (прежде всего земельного) обеспечения функционирования муниципальных образований; экономического, в первую очередь имущественного (муниципальная собственность), обеспечения; финансового обеспечения.

2015-10-16

С началом осуществления экономических реформ, последующей приватизацией, развитием акционерной формы предприятий ценные бумаги стали занимать гораздо более значимое положение в российской экономике нежели ранее. На сегодняшний день ценные бумаги представляют важнейший финансовый инструмент как на макро- так и на микро уровне.

2015-10-16

Особое место в производственной деятельности организаций занимают объекты основных средств, которые относятся к недвижимому имуществу. Они позволяют предприятию существовать и развиваться.

2015-10-21

В условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и возникновении порой непредсказуемых ситуаций, хозяйственная, производственная или коммерческая деятельность невозможна без рисков. Возникающие в управленческой деятельности неожиданные ситуации нередко требуют срочных и часто неординарных действий, сопряженных с риском.

2015-10-21

В современных экономических условиях каждый руководитель должен постоянно следить за положением дел на своем предприятии или в организации, несмотря на то, что это требует дополнительных затрат.

2015-10-21

Значимость восстановления платежеспособности предприятий для общественной жизни предопределяет необходимость его правового регулирования. Проблемы восстановления платежеспособности предприятий с недавнего времени все чаще становятся предметом исследования ученых.

2015-10-22

Методологической основой изучения производных продуктов-инструментов, составляющих значительную и существенную часть мирового рынка, являются теоретические представления, оценки, выводы, решения, фундаментальные для рыночной экономики.

2015-10-25

Значение прибыли в современной рыночной экономике огромно. Как экономическая категория она характеризует финансовый результат предпринимательской деятельности предприятия. Одним из главных принципов рыночной экономики является рентабельность работы предприятия.

2015-10-25

Предприятие как субъект предпринимательской деятельности. Основные характеристики (компоненты) предпринимательства регламентированы Гражданским Кодексом РФ. На основании ст.2 ГК РФ, предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет собой инициативную самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке
2015-10-26

Актуальность темы работы обусловлена важностью инвестиционного портфеля для инвестиционной организации. Особенно это хорошо понимают игроки на бирже и производители финансовых продуктов-инструментов. Например, конструирование и запуск фьючерса на процент по ипотечным закладным (сертификату Национальной правительственной ипотечной ассоциации - Government National Mortgage Association) осуществлен в Чикагской торговой палате (Chicago Board of Trade - СВоТ) в 1975 г.

2015-10-26

Актуальность темы работы обусловлена важностью инвестиционного портфеля для инвестиционной организации. Особенно это хорошо понимают игроки на бирже и производители финансовых продуктов-инструментов. Например, конструирование и запуск фьючерса на процент по ипотечным закладным (сертификату Национальной правительственной ипотечной ассоциации - Government National Mortgage Association) осуществлен в Чикагской торговой палате (Chicago Board of Trade - СВоТ) в 1975 г.

2015-10-26

Ревизия — наиболее распространенная и ведущая форма бюджетного контроля, представляет собой комплекс взаимосвязанных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций, а также работы финансовых органов по составлению и исполнению бюджета, осуществляемых с помощью приемов документального и фактического контроля и направленных на установление обоснованности, целесообразности и экономической эффективности совершения хозяйственных операций и выделения бюджетных средств, соблюдения финансовой дисциплины, сохранения государственной собственности, достоверности ведения учета и

2015-11-05

Роль ценных бумаг как материализованной формы связи субъектов рыночных отношений, опирающейся на экономико-правовой механизм, отнюдь не заканчивается на этом.

2015-11-09

В связи с развитием финансового кризиса в мире и в России, в нашем государстве началось массовое сокращение персонала. Эта тенденция коснулась почти всех отраслей в той или иной мере.

2015-11-11

В условиях рыночной экономики практически все общественные отношения опосредуются через действие механизма товарно-денежных отношений, с помощью которого обеспечиваются возобновление и непрерывность воспроизводственных процессов.

2015-11-11

История экономического развития и финансов показывает, что в периоды относительного благополучия и устойчивого развития государства для оживления деловой активности используют либеральный подход, а в периоды кризисов и возрастания социальной напряженности усиливается роль государства, государственных финансов в социальных и экономических преобразованиях.

2015-11-12

Доходы федерального бюджета в октябре т.г. по предварительной оценке исполнения объемов финансирования расходов, дефицита и поступления доходов федерального бюджета согласно отчету Главного управления федерального казначейства от 6 ноября2001г сложились в сумме 142,8 млрд. рублей, что составляет 111,2% от уточненного задания на октябрь, или 16,7% от прогнозного объема ВВП на октябрь.

2015-11-12

Бюджет – это соотношение между доходами и расходами экономического субъекта, баланс его денежных средств, характеризующий соответствие их поступления и расходования в течение определенного периода, чаще всего одного года.

2015-11-12

С конца 90-х годов XX в. начался новый этап сотрудничества в политической и экономической сферах между Россией и Европейским союзом. Развитие стратегического партнерства с ЕС (1) стало приоритетным направлением деятельности российского Правительства.

2015-11-12

Задачами общегосударственных финансов являются концентрация финансовых ресурсов в распоряжении государства и направление их на финансирование общегосударственных нужд.

2015-11-12

Деньги - это, пожалуй, одно из наиболее великих изобретений человеческой мысли. В живой природе аналогий не найдётся.

2015-11-12

Совершенствование производительных сил выражается, прежде всего, в создании и использовании в серийном производстве передовых технологий. Рост наукоемкости производства неизбежно оборачивается удорожанием готовой продукции.

2015-11-28

Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Считается, что она появилась, чуть ли не с возникновением денег, с функционированием которых неразрывно связана.

2015-11-28

В современной экономике России одной из важнейших является народнохозяйственная проблема выявления резервов экономического развития предприятия и формирования его внутренних инвестиционных ресурсов.

2015-11-29

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. Исключительно велика в общей экономической картине финансово-хозяйственных отношений роль денег.

2015-12-05

В условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и возникновении порой непредсказуемых ситуаций, хозяйственная, производственная или коммерческая деятельность невозможна без рисков.

2015-12-06

Методологической основой изучения производных продуктов-инструментов, составляющих значительную и существенную часть мирового рынка, являются теоретические представления, оценки, выводы, решения, фундаментальные для рыночной экономики.

2015-12-07

В современном понимании теория «человеческого капитала» - это раздел современной экономической науки, изучающий процессы накопления и использования качественных характеристик людских ресурсов;

2015-12-07

Успех достижения поставленной цели данного исследования обусловлен, как представляется, анализом и выбором наиболее приемлемых из имеющихся подходов к оценке человеческого капитала.

2015-12-13

Конвертируемыми, т.е. обратимыми, называются такие валюты, которые свободно обмениваются на другие национальные денежные единицы, товары и услуги.Современную международную экономическую жизнь просто невозможно представить без таких валют.

2015-12-13

Для бюджетной политики большинства государств одной из важнейших задач стало решение проблемы сбалансированности и дефицита бюджетов различных уровней.

2015-12-13

Известный российский экономист С.Глазьев отметил следующее: "Первой ласточкой предстоящего глобального кризиса стало банкротство ряда европейских банков, которые занимались перекачкой дешевых кредитных ресурсов Японии на европейские рынки.

2015-12-16

В современной экономике России одной из важнейших является народнохозяйственная проблема выявления резервов экономического развития предприятия и формирования его внутренних инвестиционных ресурсов.

2015-12-16

Для функционирования предприятия, необходимо наличие определенных средств и источников. Основные производственные фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе производства, являются основой деятельности фирмы.

2015-12-17

Деньги - одно из величайших изобретений человечества. Исключительно велика в общей экономической картине финансово-хозяйственных отношений роль денег.

2015-12-17

В начале третьего тысячелетия Россия присоединилась к странам «нарождающегося рынка» («emerging markets»). Одним из критериев отнесения к этой группе стран Всемирный банк считает годовой ВВП на душу населения менее 9,6 тыс. долл.

2015-12-26

Производственно-хозяйственная деятельность предприятия обеспечивается не только за счет использования материальных, трудовых, финансовых резервов, но и за счет основных фондов, средств труда и материальных условий процесса труда.

2015-12-27

Актуальность темы работы обусловлена важностью инвестиционного портфеля для инвестиционной организации. Особенно это хорошо понимают игроки на бирже и производители финансовых продуктов-инструментов.