Інформатика
2011-04-27

Загальна характеристика та історія створення Інтернету. Основні принципи роботи Інтернету. Програмне забезпечення для Internet

2011-08-22

Характеристика  інформації для економічного аналізу. Джерела формування інформації. Класифікація інформації для економічного аналізу. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності

2011-08-25

Система економічної інформації. Характеристика  інформації для економічного аналізу. Сукупність джерел інформації економічного аналізу. Методика перевірки їхньої достовірності

2011-08-27

Теоретичні аспекти інформаційних технологій в управлінні підприємством. Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні підприємством готельно-ресторанного бізнесу «Експрес». Переваги впровадження в діяльність готелю систем автоматизації управлінської діяльності

2011-08-27

Як встановити атрибут файлу "Тільки для читання" за допомогою Norton Commander? Загальний вигляд команди операційної системи? Як визначити версію операційної системи

2011-08-27

Інформаційний ресурс у системі суспільного розвитку. Об'єктивні тенденції розвитку інформаційних потреб суспільства. Оцінка рівня якості і конкурентноздатності інформаційних продуктів і послуг

2011-08-27

Поняття та типи інформаційних електронних ресурсів. Корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів

2011-09-06

Теоретичні основи глобального інформаційного суспільства. Сучасний інформаційний ринок. Сучасні інформаційні технології та системи (загальний стан)

2011-09-10

Засоби та методи науково-інформаційної діяльності. Науково-інформаційна діяльність. Основи економіки науково-інформаційної діяльності

2011-09-29

Кодування інформації та класифікація знаків. Виникнення писемності та історія розвитку письма

2011-11-24

Електронні таблиці MSEXSEL. Формат комірок. Текстовий редактор MSWord. Опції меню «Файл». Загальна частина та операційна система MS-DOS. Файлова система MS-DOS, поняття файлу й каталогу.

2011-12-19

Порядок проведення роботи для проектування принципової електричної схеми.Технічні характеристики пакета Electronics Workbench.Інтерфейс програмного комплексу Electronics Workbench

2014-03-14

Комп’ютерні ігри: розвага як хвороба. Коли комп’ютер для дитини — добре. Вміння знаходити інформацію за допомогою комп’ютера – це справжнє мистецтво

2014-04-11

Теоретико-методологічні аспекти інформаційних систем в управлінні.Ефективність використання управлінських інформаційних систем.Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

2014-04-11

Забезпечення безпеки при роботі з електронними документами. Основні засоби захисту електронних документів

2014-04-14

Стан інформаційних та комунікаційних технологій в освіті.Використання новітніх інформаційних технологій в освіті. Напрямки реформування інформаційних та комп’ютерних технологій в освіті

2014-04-23

Особливості використання Інтернету студентами. Інтернет-технології в дистанційній і відкритій освіті. Можливості Інтернету для навчання

2014-04-25

Концептуально-теоретичні засади дослідження інформаційної діяльності ООН. Форми та методи інформаційної діяльності ООН

2014-04-29

Способи передачі та отримання інформації за допомогою комп’ютерних технологій.Основні технології передачі інформації

2014-04-29

Застосування інформаційно-пошукових масивів.Поняття інформаційно-пошукових масивів

2014-04-30

Комп'ютерне моделювання пожеж дозволяє припустити місце його виникнення за тиждень, місяць, а часом і за рік до спалаху

2014-08-04

Способи передачі та отримання інформації за допомогою комп’ютерних технологій.Основні технології передачі інформації

2014-08-04

Поняття інформаційно-пошукових масивів.Застосування інформаційно-пошукових масивів

2014-08-05

Сутність інформації, інформаційних технологій та їх класифікація в туристичному бізнесі.Особливості використання інформаційних технологій.Інформаційні технології в сучасній індустрії туризму

2014-08-05

Фахівці серйозно взялися за моделювання процесу горіння ще в 1976 р. Вони складали номограми, на яких фіксувалися інтенсивність процесу, його напрямок і інші параметри

2014-08-06

Класифікація мультимедіа.Інструменти мультимедіа.Застосування.

2014-08-13

Механізм функціонування інформаційного бізнесу.Середовище інформаційного бізнесу

2015-08-19

В пособии приводятся краткие теоретические сведения и методические указания для решения задач. Рассматриваются примеры типовых алгоритмов с подробными пояснениями.

2015-08-23

Задача №1.

Деньги в размере P=3000 рублей положены в банк на срок n=17 лет под r=6% годовых.

Определить: какая сумма F окажется на счёте, если проценты начисляются—

а) каждые полгода?

б) каждый квартал?

Задачу решить в двух вариантах:

1) аналитическим методом,

2) с применением мастер—функции БЗ

2015-09-20

Задача №1.

Деньги в размере P=3000 рублей положены в банк на срок n=17 лет под r=6% годовых.

Определить: какая сумма F окажется на счёте, если проценты начисляются—

а) каждые полгода?

б) каждый квартал?

Задачу решить в двух вариантах:

1) аналитическим методом,

2) с применением мастер—функции БЗ

2015-10-02

«Computer» - вычислительная машина (вычислитель). Его предназначение: принимать, перерабатывать, хранить и выводить информацию, следуя поступающим от человека командой.IBMPCвключает следующие устройства:

2015-10-09

В настоящее время мало кто, а особенно профессиональный программист или системный оператор, может представить себе полноценную работу без использования таких достижений современности как телефонная линия, модем и компьютерная сеть.

2015-10-09

На сегодняшний день, в мире более 80 % компьютеров объединены в различные информационно-вычислительные сети от малых локальных до глобальных сетей. Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена рядом важных причин.

2015-10-10

Организация и хранение данных в компьютере представляет собой текстовую и графическую информацию хранящуюся в компьютере в виде файловых систем и папок. Файл в переводе с английского — это некая совокупность информации, документ, лист.

2015-10-11

Microsoft Word - мощный текстовой процессор, предназначенный для выполнения всех процессов обработки текста: от набора и верстки, до проверки орфографии, вставки в текст графики в стандарте *.pcx или *.bmp, распечатки текста. Он работает с многими шрифтами, как с русским, так и с любым из двадцати одного языка мира.
2015-10-14

Интернет – это мировая компьютерная сеть электронной связи, объединяющая региональные, национальные, локальные и др. сети.

Она представляет собой информационную базу, в который каждый человек может почерпнуть для себя что-то интересное, развивающее.

2015-10-15

Для хранения программ и данных в персональных компьютерах используют различного рода накопители, общая емкость которых, как правило, в сотни раз превосходит емкость оперативной памяти. По отношению к компьютеру накопители могут быть внешними и встраиваемыми (внутренними).

2015-10-15

Эффективное использование информационной технологии требует их оценки, а значит, для этого нужна соответствующая методика. К сожалению, оценить деятельность ИТ/С с точки зрения расходов и доходов очень сложно на всех этапах, от затрат на проектирование до оценки полученных результатов.

2015-10-17

Вопросы продовольственной безопасности в настоящее время с особой остротой встали перед регионами, где производится товарная продукция, осуществляются непосредственные экономические связи между сельхозтоваропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, заготовительными организациями, торговлей и потребителями продовольствия.

2015-10-19

Современный этап развития общества можно охарактеризовать как информационный. Информация, информационные системы, информационные технологии во многом определяют стратегические направления дальнейшего его развития.

2015-10-23

Российский Интернет подтягивается за мировым. Проходит повальное увлечение создавать контентные сайты и представительские странички о себе. Утверждается понимание, что Интернет - это еще одна среда для ведения бизнеса, имеющая свою специфику, и весьма многоплановая, но подчиняющаяся общим бизнес-законам.

2015-11-04

Впервые Windows была выпущена в свет в 1985 году фирмой Microsoft. В течении 1987-1989 гг. появилось большое количество мощных и удобных программ, работающих в среде Windows, например, Microsoft Word для Windows, Excel, Aldus PageMaker и т.д., что обусловило все растущую популярность Windows у пользователей.

2015-11-04

Данная работа посвящена описанию поисковых систем, которые осуществляют поиск информации.

В информационно-поисковой системе должен храниться весь необходимый информационный массив, из которого по требованиям пользователей выдается нужная информация.

2015-11-11

Во многих сферах деятельности человека возникают ситуации, когда требуется решить систему уравнений со множеством неизвестных. Примером может послужить транспортная задача: имеется т складов с продукцией; п магазинов, куда нужно эту продукцию доставить на реализацию.

2015-12-02

Электоральный процесс является сегодня объектом пристального изучения специалистов в различных областях научного знания.

2015-12-03

Информационные процессы невозможны без средств воспроизведения и отображения информации, которая в вычислительных системах и в системах управления представляется символами и образами.

2015-12-13

Российский Интернет подтягивается за мировым. Проходит повальное увлечение создавать контентные сайты и представительские странички о себе.

2015-12-26

Internet – это крупнейшая компьютерная сеть в мире. Более 275 млн. человек, проживающих во всех уголках планеты, ежедневно пользуются ее услугами для доступа к разнообразной информации, обмена сообщениями электронной почты, участия в деятельности виртуальных сообществ и дискуссионных групп, совершения покупок и выполнения многих других насущных операций.