Історія України
2010-12-22

Плани щодо України учасники Першої світової війни. Які політичні партії заснували Головну Українську Раду? Якою була політика російського уряду на окупованій Україні? Які чинники впливали на розвиток української культури на поч. ХХ ст.? Яких видатних письменників поч. ХХ ст.. ви знаєте?

2010-12-24

Дайте характеристику кожному соціальному стану Київської Русі. Дайте порівняльну характеристику Галицькому і Волинському князівству. В чому полягали особливості політичного життя Галичини ? Яке значення Галицько-Волинського князівства в історії України ?

2010-12-24

Чим відрізняється Кревська унія та Острівська угода між Польщею та Литвою? Коли українські землі остаточно втрачають автономні права у складі Литви?

2010-12-24

Що було законодавчим органом Січі? Яким був соціальний стан реєстрових козаків? Де був центр реєстрового козацтва?

2010-12-24

Хто стояв на чолі запорозьких козаків під час повстання С. Наливайка? Чому козаки взяли участь у Хотинській війні? Що таке "Ординація Війська Запорозького…"? Що було причинами поразки козацько-селянських повстань?

2010-12-24

Чому після перемоги під Пилявцями Б. Хмельницький не рушив на Польщу? Переяславська рада. Березневі статті: суть, наслідк

2010-12-24

В чому полягала суть національного відродження українців?

2010-12-24

Чим відрізняється Кревська унія та Острівська угода між Польщею та Литвою? Коли українські землі остаточно втрачають автономні права у складі Литви?

2011-03-03

Вони відіграли велику роль як в історії східнослов’янських народів, так і в світовій історії. Це прискорило економічний, політичний та культурний розвиток слов‘ян

2011-03-04

Тема має важливе наукове методологічне значення, отримуючи як основне завдання описання, вивчення, пояснення і співставлення реформ 60 - 70-х років ХІХ століття, які були проведені в Російській імперії (і в Україні) і мали досить велике значення для населення тогочасної України

2011-03-04

За 80 років, які минули після закінчення Першої світової війни, у країнах-учасницях цієї всесвітньої драми створено і видано тисячі історичних праць, документальних збірників, мемуарів про хід військових дій 1914-1918 рр. на різних фронтах, про економіку, політику, дипломатію різних держав під час війни, про окремі її соціально-економічні й політичні наслідки

2011-03-04

Наприкінці Х — в першій половині XI ст. адміністративним осередком земель Волині і Підкарпаття був Володимир — місто, що його заснував і назвав своїм ім'ям князь Володимир Святославич. Він передав управління цим краєм Всеволодові, який був сином Володимира і Рогніди Рогволодівни. Місто Володимир стало осередком єпископства і самим головним центром розвитку культури у регіоні

2011-03-04

1 січня 1864 р. цар Олександр II затвердив «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» , згідно з яким у Російській імперії запроваджувалися земства — органи місцевого самоврядування

2011-03-04

''Має кожен вік свою прикметну рису. Нинішній ознаменувався революційними думками...'' Ці слова видатного представника російського визвольного руху першої чверті XIXст. П.І.Пестеля досить влучно характеризують епоху, до якої ми звертаємося

2011-03-04

Органи держави – це ті організації держави, які вона наділила владними повноваженнями щодо інших учасників суспільного життя та необхідністю матеріальними засобами для здійснення цих повноважень

2011-03-04

У західноєвропейській літературі Мазепа, завдяки романтичній поезії залишився легендовим героєм, такою самою нереальною появою, як і країна, що його видала: вродливий юнак, напівголий, прив’язаний до розгнузданого дикого коня, що мчить у божевільному розгоні через степову тирсу назустріч таємному призначенню

2011-03-10

Конституція гетьмана Пилипа Орлика була схвалена у часи боротьби за незалежність: польська конституція постала поміж першим (1772) та другим (1793) поділами Польщі, що в той час не обіймала усіх польських територій

2011-03-12

Демографічні дослідження в 20-30 роках. Історичний розвиток будь-якої науки характеризується спадковістю, значення якої не зменшується тим, що розвиток науки час від часу супроводжується корінними якісними перетвореннями

2011-03-13

У середині 50-х років УРСР відігравала одну з головних ролей у єдиному господарчому механізмі країни. Вона перетворилася на потужну металургійну і паливну базу СРСР, стала одним з найрозвинутіших районів машинобудування. Зміни в економіці  України в 50-60-х роках

2011-04-15

Запорізька Січ - козацька республіка. Заняття, побут, воєнне мистецтво та символіка козацтва. Вклад українського народу в розгром нацистської Німеччини

2011-05-16

Сталін і сталінізм. Основні риси сталінізму. Сутність сталінського терору. Сталінський терор у 20-30 рр. на Україні. Сталінський терор вражає своїм масштабом, тривалістю і жорстокістю. Насправді ж, як справедливо зауважує Г. Костюк, "за кожною найбезглуздішою провокацією НКВС завжди криється якась внутрішня логіка і політичний сенс"

2011-05-16

Землеробство – головне заняття давніх русів. Феодальне  землеволодіння. Вотчина. Ремесла в Київській Русі. Внутрішня і зовнішня торгівля. Стан купців

2011-05-21

Процес утвердження капіталізму в Україні розвивався згідно із загальними для всієї Росії закономірностями і, разом з тим, в ньому виявлялися особливості, зумовлені як історичним минулим, так і колоніальною політикою, здійснюваною царатом щодо України

2011-05-21

Молоді роки І.Мазепи. Гетьманування І.Мазепи. Внесок в культуру І.Мазепи. Протягом майже всього 21-річного гетьманування Мазепа проводив традиційну для гетьманів Лівобережної України політику

2011-05-28

Участь українського народу у ВВВ 1812 років. Декабриський рух на України. На початок XIX ст. Російська імперія спромоглася, на власне щастя, стати міцнішою і сильнішою структурою. Для царського режиму наближався час суворих випробувань

2011-05-28

Становлення гетьманату П.Скоропадського. Піднесення України за часів гетьманату. Внутрішня політика П.Скоропадського. Падіння Гетьманату

2011-05-28

Ідеї незалежності держави і єдності слов¢янських народі у літописах і пам¢ятках Київської Русі. Основні напрями політичної і правової думки в період створення Російської централізованої держави. Політична концепція Філофея “Москва – третій Рим”. Політичні та правові ідеї “нестяжателів” та “іосифлян”. Обґрунтування необмеженого самодержавства І.С.Пересвєтовим

2011-06-09

Життя і діяльність Петра Могили. Заснування Лаврської школи. Києво-Могилянська Академія. Знамениті випускники Академії.

2011-06-26

Політична напруга напередодні революції. Політична спрямованість революційно-демократичних партій у російській революції 1905-1907 рр. Одним з  основних  питань  будь-якої  революції  є питання про владу

2011-08-14

Забудова незалежної України. Соціально-економічна політика

2011-08-14

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.). Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності

2011-08-16

Розробка та прийняття Конституції. Головні положення Основного закону радянської держави

2011-08-22

Автохтонність українського народу, історичні концепції щодо його формування. Головні етапи розвитку української народності. Основні територіальні центри формування українського етносу. Походження етноніму "Україна"

2011-08-24

Утворення Південного і Північного товариств та їх головні програмні вимоги й документи. «Руська правда» Пестеля. «Конституція» М. Муравйова. Повстання 14 грудня 1825 р. у Петербурзі

2011-08-24

Вплив Європейської наради на розвиток правосвідомості на Україні. Українська громадянська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Аналіз історичного внеску УГГ в життя українського народу

2011-08-24

Проблема походження слов’ян в історіографії.  Джерела вивчення походження слов’ян. Суспільно-економічний розвиток східних слов’ян

2011-08-25

Етнополітичні фактори у політиці радянської влади на Україні у 20-ті роки XX ст. Політика українізації. Обмеження національних прав Української Радянської Республіки в 30-ті роки XX ст. Входження УСРР до складу СРСР

2011-08-25

Проаналізуйте які соціально-політичні сили привели до влади УкраїнськуЦентральну Раду, гетьмана П.Скоропадського та Директорію УНР. В чомупричини катастрофічного звуження їх соціальної бази та падіння їх влади? Вчому причини стрімкого просування більшовицьких загонів під час збройнихконфліктів між Радянською Росією та УНР? Дайте характеристику соціальної модернізації України в складі Російської та Австрійської імперій в кінці XVIII - XIX ст

2011-08-25

Суспільно-політичне життя Правобережної України  наприкінці XVII —у XVIII ст. Правобережжя та західноукраїнські землі у другій половині XVIII ст

2011-08-25

Адміністративно-політичний устрій та козацька символіка. Військове мистецтво, побут та звичаї. Система освіти і виховання Запорозької Січі

2011-08-26

Проаналізуйте, як події лютневої революції вплинули на подальший розвиток України. Культура Київської Русі. Княжа доба

2011-08-26

Початок Української національної революції. Створення та становлення збройних сил України. Початки українського військового руху в російській армії

2011-08-26

Причини, характер, рушійні сили та періодизація української національної революції. Національно-визвольна боротьба українського народу проти Речі Посполитої ВІ648 -1657 pp. та її результати

2011-08-26

Життєвий шлях М.С.Грушевського. Наукова і політична діяльність М.Грушевського

2011-08-26

Передумови виникнення Київської Русі. Давньоруська київська держава: основні етапи розвитку

2011-08-26

Зовнішньополітичні пріоритети Київської Русі. Київські князі в європейській політиці 10-12 століття. Основні етапи російської експансії на Україну в другій половині 17 століття

2011-08-26

Соціально-етнічна структура та розвиток. Економічний розвиток Київської Русі

2011-08-27

Сучасний стан Збройних Сил України та перспективи розвитку. Українці в Австро-угорський Армії – Українські Січові Стрільці. Українське військо періоду козаччини. Устрій польського війська. Кіннота

2011-08-27

Підсумки та досягнення революції. Причини поразки революції. Історичні уроки революційних подій 1917-1921рр. в Україні

2011-08-27

Лютнева революція і піднесення національно-визвольного руху в Україні. Створення Центральної Ради Центральна рада і боротьба за автономію України

2011-08-27

Утворення Запорізької січі, зміцнення козацтва. Військовий устрій Запорізької Січі. Козацька державність

2011-08-27

Утворення Запорізької січі, зміцнення козацтва. Козацька державність. Територіальний і адміністративний поділ Запорізької Січі

2011-08-27

Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів. Дослідження голодомору 1932-1933рр. у документах

2011-08-27

Соціально-економічні та політичні передумови формування Київської Русі. Запровадження християнства та його наслідки для України – Руси. Розквіт давньоруської держави. Феодальна роздрібненість Русі. Місце і роль Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу

2011-08-28

Князювання Володимира Великого. Князь Володимир Великий та його державотворча і освітня діяльність

2011-08-28

Причини та початок Національної визвольної війни. Подальше розгорнення Національної визвольної війни. Зборівський мир. Білоцерківська угода

2011-08-28

Економічний розвиток Гетьманщини (18 століття). Скасування кріпацтва та його вплив на розвиток підприємництва в Україні

2011-08-28

Передумови та причини  виникнення голоду в 1932-1933. Наслідки голодомору в Україні

2011-08-28

Участь воїнів і партизанів України у визволенні від нацистів країн Європи. Кінець війни. Місце і роль України у Великій вітчизняній війні

2011-08-28

Дати оцінку суспільно-політичну подію в Україні в народи “НЕПу”. Україна в період “Хрущовської відлиги”

2011-08-28

Передумови виникнення антського царства. Соціально-економічна сфера антів. Політична сфера. Відносини між сусідніми племенами

2011-08-28

Індустріалізація: причини, суть, наслідки. Голодомор 1932-1933рр. мовою документів

2011-08-28

Еволюція суспільно-політичного устрою українських земель у складі Великого князівства Литовського (14-16 століття). Українська революція 1917-1920 р.р та змагання концепцій державотворення (Центральна рада, гетьманат П. Скоропадського, Директорія, більшовики, ”білий рух)

2011-08-29

Теорії походження слов’ян. Проблема походження слов'ян та їх батьківщина цікавила давньоруського літописця Нестора, який у «Повісті минулих літ» писав, що слов'яни прийшли з Подунав'я і Болгарії

2011-08-30

Характеристика монгольского войска. Битва на реке Калке. Оборона Рязани. Русские земли под властью Золотой Орды

2011-08-31

 В ході переговорів українська сторона змушена була переформулювати свої вимоги і 21 березня 1654 року подати новий текст, власне "Березневі сатті" (інші назви - "Статті Богдана Хмельницького", "Березневі статті Богдана Хмельницького", "Статті війська Запорізького"), який складався вже лише з 11 пунктів. Ці умови, які були оформлені у вигляді прохань-челобитних до царя, дістали схвалення царя і бояр

2011-08-31

Іван Мазепа до гетьманства. Обрання гетьманом та внутрішня політика I.C.Мазепи. Іван Мазепа як будівничий української культури. Культурна спадщина І.Мазепи

2011-08-31

Початок Другої світової війни і Україна. Окупація українських земель фашистською Німеччиною, Угорщиною та Румунією. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Внесок українського народу в перемогу над фашизмом

2011-08-31

Українське питання в міжнародних відносинах на передодні  та на початку Другої світової війни. Возз’єднання західноукраїнських земель з Українською РСР. Напад фашистської Німеччини на СРСР

2011-08-31

Загальний історичний огляд радянської державності в Україні. Зміни в державному ладі України. Становлення та розвиток прав в СРСР

2011-09-05

Українська історико-культурна спадщина величезна, і формувалася вона протягом багатьох століть завдяки різним народам. Крім, історико-культурних пам'яток ми маємо чудові природні ресурси

2011-09-05

Еволюція державницьких поглядів Б. Хмельницького, основні етапи розробки програми національно-державного будівництва та боротьби за її реалізацію. Історична роль Б. Хмельницького як керівника національно-визвольної боротьби українського народу

2011-09-07

Постать князя Святослава в історії. У 964 році князь Святослав Iгоревич здійснив свій перший похід на землі слов'янського племені в'ятичів, які платили данину хозарам. В'ятичі заселяли лісисте межиріччя Оки і Волги

2011-09-12

Соціально-економічний розвиток в Україні (1956-1985). Характер суспільно-політичного життя в Україні (1956-1985). Перебудова в Україні: причини, суть, наслідки

2011-09-14

Дипломатичні зв’язки П.Дорошенка та його місце в історії української дипломатії. Дипломатія І. Виговського та його вклад в збереження соборної української державності

2011-09-21

Характеристика права за Литовськими статутами. Загальна характеристика прийняття Литовських статутів

2011-09-22

Вищі виконавчі органи влади (органи управління). Вищі органи державної влади

2011-09-22

Тенденції політичного економічного та культурного розвитку України в ІІ половині 60- х І половині 80 років ХХ ст. Події північної війни у 1700-1721р І.Мазепа і Мазепинці. Обмеження автономії України

2011-09-22

 Причини і джерела формування козацтва, його основні групи. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу.

2011-09-23

Особливості трипільської цивілізації. Культура трипільської цивілізації. Господарство трипільців

2011-10-19

Революція 1848 її вплив на соціально-економічний розвиток краю.  Руїна. Поділ України на правобережну та лівобережну. Люблінська унія. Включення  Київщини, Волині, Братиславщини до складу Польщі

2011-10-19

Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. Люблінська унія

2011-11-06

Козацько-селянські виступи кінця XVI - першої половини  XVII ст., їх наслідки. Причини і джерела формування козацтва, його основні групи. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу

2011-11-06

Початок Другої Світової Війни. Входження Західноукраїнських земель до складу СРСР. Утворення Галицько-волинського князівства та його політичний та соціально-економічний розвиток у ХІІ -  перш. пол. XIV столітті. Богдан Хмельницький та його оцінка особи в історичній літературі

2011-11-06

Боротьба більшовиків проти Директорії. Друга спроба радянської Росії у кінці 1918 – на початку 1919 р. поширити свою владу в Україні. Внутрішня і зовнішня політика Директорії. Проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР. Повстання проти гетьманського режиму. Встановлення Директорії в Україні

2011-11-06

Визрівання інститутів класового суспільства та шляхи формування держави і права. Організація влади та нормативна регуляція поведінки в умовах первісного ладу. Більш чи менш упорядкована форма соціальної організації виникла за добу родової общини. В її основі були колективізм у виробництві і споживанні, загальна власність і зрівняльний розподіл засобів до життя

2011-11-09

Джерело права русько-візантійських угод X ст. Візантія була не тільки спадкоємицею античної культури й римської державності. Сама збагатившись православною вірою, Візантія збагатила мир православною культурою

2011-11-09

Витримки з Конституції П.Орлика. Зміст та ключові моменти Конституції П.Орлика. Місце та значення конституції П.Орлика

2011-11-09

Причини і джерела формування козацтва, його основні групи. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі, її значення  в історії українського народу. Козацько-селянські виступи кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст., їх наслідки

2011-11-19

Трипільська цивілізації, її основні віхи та характеристика. Традиції та культура Трипілля – Кукутені. Феномен трипільської культури в давній історії України. Здійснивши перехід до відтворюючих технологій ведення господарства, трипільці поєднали землеробство з тваринництвом

2011-11-19

Революція 1848 її вплив на соціально-економічний розвиток краю.  Руїна. Поділ України на правобережну та лівобережну. Люблінська унія. Включення  Київщини, Волині, Братиславщини до складу Польщі

2011-11-19

Люблінська унія. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського.

2011-12-20

Проголошення Української Народної республіки та її діяльність.Соціально-політичне становище на Україні після перемоги Лютневої революції. Створення української центральної Ради. Боротьба за автономію України

2011-12-20

Роль та місце Г. Квітка-Основ’яненко в історії України.Постать Григорія Квітка-Основ’яненко.Повісті й оповідання Квітки-Основ'яненка нікого не залишали байдужим

2011-12-20

Постать та місце в історії Ю.Хмельницького.Юрій Хмельницький був слабою, незрівноваженою людиною, яка своєю діяльністю немало спричинилася до того, що цю добу в історії України названо "Руїною".

2011-12-20

Україна під час гетьманування І.Мазепи.Північна війна.Обмеження автономії України.Його відкрита й послідовна підтримка старшини збуджувала повсюдне невдоволення серед народних мас та настроєних проти старшини запорожців

2011-12-24

Кам’яна доба української історії. Стоянки первісної людини на території України.Племена трипільської культури

2014-01-11

Першим кроком до започаткування реконструкції сталінізму стало закрите засідання ХХ з’їзду КПРС, на якому перший секретар ЦК партії виголосив таємну доповідь, що була присвячена культові Сталіна

2014-01-30

Географічне розташування. Етнографічна історія.Суспільний лад. Ведення господарства.Джерела і норми Скіфського права.Державний апарат

2014-01-30

Значення реформи для селян.Важливою ланкою столипінської аграрної політики було відділення селян на хутори і відруби

2014-02-22

Початок Українсько-Московської війни.Причини та початок Українсько-Московської війни.Повстання пушкарівців.Зближення з Польщею.Закінчення Українсько-Московської війни та її наслідки.Хід воєнних подій у 1658-1659 роках

2014-02-22

Феномен Київської Русі.Історичне значення Київської Русі.Київська держава мала своїм головним осередком території, які включали всі нинішні етнічні українські землі. Саме на цих землях витворилися й діяли державні органи влади й управління з центром у Києві

2014-03-10

Українські партії на початку ХХ ст., їх програми, стратегія, тактика.Національний рух та створення українських партій в ХІХ - на поч. XX століття

2014-03-13

Дохристиянські вірування давніх слов'ян.Культура давніх слов'ян.Проблема походження слов’ян в історіографії. Джерела вивчення походження слов’ян

2014-03-14

Гетьман І.Мазепа. Політика Петра І щодо української козацької держави. Створення Центральної Ради. Запровадження християнства в Київській Русі, його вплив на соціально-економічний, політичний та культурний розвиток держави. Історичне значення Київської Русі

2014-04-11

Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР у 50-х - на початку 60-х років.Десталінізація та економічне реформування

2014-04-14

Суперечності щодо постаті Святополка Окаянного.Постать Святополка Окаянного в історії

2014-04-14

"Варварські королівства" на території Західної Римської імперії.Виникнення ісламу. Мусульманські завоювання в Європі. Утворення держав хрестоносців на Сході. Духовно-лицарські ордени

2014-04-14

Проголошення гетьманом та початок гетьманування І.Виговського. Політика І.Виговського

2014-04-14

Гетьман Мазепа і великостаршинська опозиція в кінці XVII ст.Обрання гетьманом та внутрішня політика I.C.Мазепи.Іван Мазепа – гетьман України.Зовнішня політика після 1700 року

2014-04-14

Боротьба проти монголо-татарської навали.Монгольська навала і встановлення золотоординського іга

2014-04-24

ІІІ та ІV Універсали Центральної Ради. Проголошення автономії України. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну

2014-04-24

Вистоювались інтереси української торгівлі у руслі вимагань від російського уряду зміни дискримінаційної торговельної системи, запровадженої ще Петром I

2014-04-24

Судові та правоохоронні органи. Органи влади й управління

2014-04-24

Зміни в законодавстві. Реформування судових і правоохоронних органів. Державний лад

2014-04-24

Розвиток правових засад та державницької ідеї в кінці ХІХ - поч. ХХ ст. Розвиток історико-правової думки в ХІХ ст. в Україні

2014-04-25

Галицько-Волинське князівство наприкінці XIII — на початку XIV ст. Галицько-Волинське князівство у ХІІ-ХІІІ ст.Формування і зміцнення Галицького та Волинського князівств, їх об'єднання

2014-04-25

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст. Князівства, утворені під час роздробленості Київської Русі.Роздроблення Київської держави. Його причини

2014-04-25

Заснування Києва та його значення. Легенди про заснування Києва

2014-04-25

Утворення та розвиток збройних сил за гетьманства Б.Хмельницького. Особливості організації війська

2014-04-25

Боротьба з турецькою імперією та Кримським ханством.Соціально-економічний розвиток.Загарбання українських земель Польщею

2014-04-25

Заснування Києва та перетворення його на політичний центр державного утворення Руська земля.Східні слов’яни, їх суспільний розвиток в VI-IX ст.Етногенез слов’ян. Розселення слов’ян в Європі

2014-04-25

Формування у ході визволення війни 17 століття Української козацької ради. Причини усунення центральної ради від влади і гетьманський переворот в Україні

2014-04-25

Україна в політичних відносинах Великого князівства Литовського з Кримським ханством.Відносини України з Кримським ханством, загальна характеристика

2014-04-27

Знаки-символи трипільських орнаментів і символи-образи українських обрядових пісень.Родові знаки та символи, емблеми земель України.Характерні особливості найдавніших знаків-символів в Україні

2014-04-28

Хрещення княгині Ольги та його значення.Здобутки та діяльність княгині Ольги.Походження княгині Ольги

2014-04-30

Становище селянства краю під гнітом першої Речі Посполитої.Опришківський рух під проводом Олекси Довбуша з огляду на реальні історичні факти.Наростання опришківського руху в кінці ХVІІ століття

2014-05-01

Насильницька колективізація. Голодомор 1932-33 років та його наслідки. Форсування індустріалізації в Україні.Становлення адміністративно-командної системи державного управління

2014-05-01

Зміни в державному устрої та праві. Революція 1905-1907 років та її вплив на державно-правовий розвиток українських земель

2014-05-01

Конституційний процес. Конституція України 1996 р. Судова реформа. Реформування законодавства. Розвиток окремих галузей права

2014-05-01

Економічна думка часів Середньовіччя. Економічні медитації Станіслава Оріховського-Роксолана. Соціально-економічні процеси у поглядах І.Вишенського

2014-08-03

Здобутки та діяльність княгині Ольги.Хрещення княгині Ольги та його значення.Походження княгині Ольги

2014-08-08

Опришківський рух під проводом Олекси Довбуша з огляду на реальні історичні факти.Становище селянства краю під гнітом першої Речі Посполитої.Джерела та історіографія

2014-08-09

Насильницька колективізація. Голодомор 1932-33 років та його наслідки.Становлення адміністративно-командної системи державного управління.Форсування індустріалізації в Україні

2014-08-13

Характеристика джерел і системи права. Загальноімперське законодавство та правові звичаї.Застосування правових звичаїв у земському праві

2015-10-01

Понятие “перестройка” весьма спорно: каждый подразумевает под ним нечто, соответствующее его политическим взглядам. Я понимаю под
словом “перестройка” как совокупность общественно-политических процессов в период 1985-1991 годов.

2015-10-21

3 марта 1953 года закончилось более чем тридцатилетнее правление И.В. Сталина. С жизнью этого человека была связана целая эпоха в жизни Советского Союза. Всё, что делалось в течение 30 лет, делалось впервые.