Макроекономіка
2010-12-04

Цілі та об'єкти монетарної політики. Попит на гроші . Грошовий ринок. Методи контролю та інструменти монетарної політики. Операції на відкритому ринку. Банківська облікова ставка. Зміна норми обов'язкових резервів. Особливості проведення монетарної політики на сучасному етапі розвитку.

2011-03-13

Однією з найголовніших у всій макроекономіці є функція споживання. Сутність і показники явища. Шляхи вдосконалення споживання

2011-03-18

Сучасна система економічної освіти значну роль відводить статистиці та її галузевим напрямкам (соціально-економічна статистика, міжнародна економічна статистика та ін.) як фундаментальним дисциплінам з циклу природничо-наукової та загальноекономічної бакалаврської підготовки фахівців за напрямами з економіки і підприємництва, міжнародних відносин, менеджмент

2011-05-10

Макроекономічна політика та її ключові цілі. Показники національних рахунків. Інвестиції, крива попиту та інвестицій, чинники інвестицій

2011-05-13

Політика США, Західної Європи та Японії як розвинутих країн. Зовнішня політика Китаю, як представника Сходу. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілізації третього тисячоліття

2011-05-13

Формування інноваційного потенціалу. Механізм оцінки інноваційного потенціалу. Оцінка інноваційного потенціалу пейджингової компанії

2011-05-22

Сутність і показники споживання як складової ВВП. Концепції споживання. Класична та неокласична теорія споживання. Кейнсіанська теорія споживання. Теорія життєвого циклу Ф.Модільяні і теорія перманентного доходу М.Фрідмена. Аналіз споживання в Україні та шляхи вдосконалення. Аналіз споживання в Україні. Шляхи вдосконалення споживання

2011-06-17

Загальна характеристика суб’єктів макроекономіки. Сектор домашніх господарств. Підприємницький сектор. Державний сектор. Сектор закордон

2011-08-15

Суть та побудова кривої IS. Кожна точка кривої IS показує рівень доходу за даної ставки проценту. Але рівень залежить від бюджетно-податкової політики. При зміні цієї політики крива IS зсувається

2011-08-17

Макроекономічна сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Теорії кривої короткострокової сукупної пропозиції. Чинники сукупної пропозиції в короткостроковому періоді

2011-08-21

Вплив заробітної плати на мотивацію трудової діяльності: теоретичні й прикладні аспекти. Оплата праці в мотиваційній системі сучасного підприємства. Реформа системи оплати праці - шлях до зростання доходів трудівників

2011-08-24

Рівень безробіття та вплив на економіку. Проблеми зайнятості та їх вирішення.  Заходи активної політики зайнятості, які використовувались у різних країнах в різні історичні періоди

2011-08-26

Удосконалення державного управління алкогольно-тютюновою сферою в Україні пов’язане з доцільністю перегляду засад соціальної політики щодо обмеження споживання відповідної продукції в суспільстві, створенням нової організаційної структури органів державної влади, обґрунтуванням концепції державної політики у сфері виробництва, обігу і споживання продукції та механізмів її здійснення

2011-08-26

Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. Визначники сукупного попиту

2011-08-26

Ринок як форма організації суспільного виробництва. Інфраструктура ринкового господарства. Механізм функціонування ринкової економіки

2011-08-27

Терміни і поняття. Класифікація витрат на виробництво. Види собівартості продукції. Методи калькулювання собівартості. Необхідність перегляду концепції планування собівартості продукції. Недоліки планування зниження собівартості продукції за факторами

2011-08-27

Історія розвитку макроекономічної теорії та її сучасний стан. Історія становлення макроекономіки як науки. Розвиток макроекономіки в сучасному світі. Об'єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої дисципліни

2011-08-27

Складові макроекономічної стабілізації. Класична теорія макроекономічної рівноваги. Фіскальна і монетарна політика в класичній і кейнсіанській моделях. Проблеми здійснення стабілізаційної політики

2011-08-27

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Споживання і заощадження в кейнсіанській макроекономічній моделі

2011-08-29

Інвестиційна функція споживання. Поняття і тотожність “витоків” та “ін´єкцій”. Рівняння (тотожність) сукупних витрат.

2011-08-31

Основні макроекономічні показники. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Вплив безробіття на основні макроекономічні показники розвитку країни. Закон А.Оукена. Автономні чинники впливу на інвестиційний попит

2011-08-31

Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. ВВП та його значення. Методи вимірювання ВВП та їх особливості. Антициклічні методи регулювання економіки та атникризова політика

2011-10-19

Механізм функціонування інфляційного процесу, його регулювання та наслідки. Основні фактори інфляційного процессу. Проблеми, ризики та перспективи інфляції в Україні. Типи інфляційного процесу

2011-11-02

Сукупна пропозиція. Крива сукупної пропозиції та її переміщення. Сукупний попит. Крива сукупного попиту та її переміщення. Загальна ринкова рівновага досягається в результаті подолання незбалансованості окремих, але взаємозалежних ринків

2011-12-10

Вплив теорії паритету купівельної спроможності на формування валютного курсу.Стратегія дерегуляції валютного ринку та її вплив на поведінку валютного курсу.Макроекономічні та світогосподарські умови формування валютного курсу

2014-02-24

Валютний курс як відображення конкурентоспроможності країни. Макроекономічна складова валютного курсу.Поняття валютного курсу

2014-03-14

Макроекономічна складова валютного курсу. Порядок визначення та режим валютних курсів. Формування валютного курсу та фактори, що на нього впливають.

2014-03-14

Вплив безробіття на основні макроекономічні показники розвитку країни. Залежність ВВП від рівня безробіття в країні. Безробіття як порушення макроекономічної рівноваги

2014-04-15

Поняття класичної моделі макроекономіки.Досягнення макроекономічної рівноваги

2014-04-25

Антициклічні методи регулювання економіки та атникризова політика. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Сучасна теорія циклів. Теоретико-методологічні аспекти теорії економічних циклів

2014-04-26

Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивідуального попиту.Сутність та особливості індивідуального попиту.Поняття індивідуального попиту в ринкових відносинах.Ринок і закон попиту

2014-04-29

Застосування моделі макроекономічної рівноваги.Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги.Класична теорія макроекономічної рівноваги

2014-04-29

Шляхи вдосконалення макроекономічної політики в Україні. Проблеми проведення макроекономічної політики в Україні. Взаємозв’язок макроекономіки та макроекономічної політики

2014-04-30

Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці. Рівновага і безробіття. Закон Оукена. Фіскальна політика

2014-05-01

Місце макроекономіки в системі наук. Об'єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої дисципліни. Розвиток макроекономіки в сучасному світі

2014-08-05

Взаємозв’язок макроекономіки та макроекономічної політики.Проблеми проведення макроекономічної політики в Україні. Шляхи вдосконалення макроекономічної політики в Україні

2014-08-05

Рівновага і безробіття. Закон Оукена. Фіскальна політика. Оцінка наслідків економічної політики у великій економіці

2014-08-10

Місце макроекономіки в системі наук. Об'єктивна необхідність та можливість дослідження макроекономіки як окремої дисципліни.Розвиток макроекономіки в сучасному світі

2015-09-17

Оптовая торговля представляет собой совокупность посреднических операций между хозяйственными субъектами в целях сбыта (реализации) продукции, с одной стороны, и приобретения (купли) товаров последующего использования их в производстве и продаже розничным торговым предприятиям для последующей реализации населению – с другой.

2015-09-24

Экономика любой страны состоит из множества отраслей: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, связи, ‎торговли и др. Но основой, фундаментом ее является все же ‎промышленность.‎

2015-10-11

Во всех развитых странах рыночный механизм хозяйствования дополняется инструментами государственного регулирования, соотношение которых зависит от доли государственного сектора, исторических особенностей и традиций, характера решаемых в данное время задач. Специфика проводимых реформ в нашей стране состоит, во-первых, в том, что предпринят переход к многоукладной рыночной экономике;

2015-10-23

Ситуация на рынке автосервисов напрямую зависит от тенденций развития отечественного автопарка. За последние 10 лет он увеличился в 2,5 раза и в настоящее время состоит более чем из 30 млн. машин. Ежегодно этот показатель повышается на 8–8,5%. По данным Департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ, в России к 2005 г. будет насчитываться уже 45–46 млн. машин.

2015-10-23

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа. Точное планирование является важной составной частью успешного бизнеса.

2015-10-24

Для бюджетной политики большинства государств одной из важнейших задач стало решение проблемы сбалансированности и дефицита бюджетов различных уровней. Современные западные финансовые теории полагают, что бюджетный дефицит является оправданным на определенном этапе экономического развития страны, поскольку содержание антициклической фискальной политики государства заключается в допущении дефицитности бюджета во время спада и наличии профицита в период инфляции.

2015-10-25

Поволжский макрорегион объединяет наиболее разнородные субъекты Федерации, осуществляющие самые разнообразные виды деятельности, многие из которых обладают крупномасштабными агропромышленными производствами и достаточно крупными – промышленной деятельности.

2015-10-25

С развитием рыночного хозяйства внимание экономической науки к человеку постоянно возрастало. И связано это не только с тем, что человек всегда был и остается центральной фигурой рыночной экономики.

2015-10-25

Актуальность выбранной темы исследования не вызывает сомнений поскольку каждый человек является частью системы общественного производства - составляющим элементом понятия трудовые ресурсы. При этом значительная часть человеческого потенциала современной России выключена из сферы материального и социокультурного производства; усиливается социальное неравенство.

2015-11-11

Под сбережениями понимают часть дохода, которую физическое или юридическое лицо собирается потребить в будущем вместо того, чтобы потребить ее в настоящем. Происходит своего рода «жертвование» текущим потреблением ради потребления будущего.