Маркетинг
2010-12-22

Канали розподілу. Функції каналів розподілу. Характеристики каналів розподілу. Прямі і непрямі канали розподілу. Вертикальні системи збуту. Електронні канали розподілу. Управління каналами. Ефективність стратегії охоплення ринку.

2011-03-01

Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їх придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя

2011-03-01

Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя

2011-03-03

Без точного розкриття поняття «новий товар» навряд чи можливо стежити і правильно оцінювати процеси відновлення асортименту, задоволення попиту

2011-03-03

Інноваційна політика- це процес пошуку ідеї та створення нового товару з урахуванням потреб споживачів, вихід нового товару на ринок, спостереження за його поведінкою на ринку

2011-03-03

Формування ринкової економіки викликало жвавий інтерес до форм і методів виробничо-комерційної діяльності, використовуваним у практиці світових економічних процесів

2011-03-03

За последние несколько лет российская экономика изменилась в корне. Разрушена командно - административная система, строится новая экономическая система

2011-03-01

В основі терміну «маркетинг» лежить слово «market», що означає «ринок». Тому часто під маркетингом розуміють філософію управління, господарювання в умовах ринку, що проголошує орієнтацію виробництвана задоволення потреб конкретних споживачів

2011-03-03

В условиях перехода к рыночной экономике одним из факторов эффективного функционирования хозяйствующих субъектов является выход на международные рынки

2011-03-02

В условиях централизованного управления народным хозяйством стратегическое управление отдельным предприятием не входило в компетенцию управленческого аппарата предприятия. Все стратегические решения  принимались на уровне Госплана, отраслевых министерств и ведомств

2011-03-03

Стратегічний підхід підприємства до проблеми ціноутворення часткового залежить від етапів життєвого циклу товару. Особливо великі вимоги вимагає етап виведення товару на ринок

2011-03-03

Важнейшей задачей стратегического управления является установление и поддержание динамического взаимодействия организации с окружающей её средой, призванное обеспечить ей преимущества в конкурентной борьбе, что достигается за счёт предоставления покупателю продукта фирмы

2011-03-03

Если исходить из классификации теории "управления маркетингом", предложенной профессором маркетинга Северо-Западного университета США Филиппом Котлером, то под "концепцией маркетинга" понимается "сравнительно новый подход в предпринимательской деятельности", который "утверждает, что залогом достижения целей организации являются определение нужд и потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, способами"

2011-03-03

Еффективным действиям предшествуют четыре взаимосвязанных шага: аудит, установление целей, стратегий и планов для выполнения. После прояснения сложившейся ситуации с помощью целей конкретизируется, какой результат будет достигнут

2011-03-03

В основе понятия “маркетинг” (англ. marketing) лежит термин “рынок” ( англ. market). Это понятие в наиболее общем виде подразумевает рыночную деятельность

2011-03-04

Маркетинг затрагивает интересы каждого из нас  в любой день нашей жизни. Мы просыпаемся, когда радиочасы “Касио” включаются на песне Майкла Джексона

2011-03-04

В условиях централизованного управления народным хозяйством стратегическое управление отдельным предприятием не входило в компетенцию управленческого аппарата предприятия. Все стратегические решения  принимались на уровне Госплана, отраслевых министерств и ведомств

2011-03-04

Независимо от того, ищутся ли инвесторы, необходимо иметь план по маркетингу

2011-03-04

Контролінг - це синтетична дисципліна, яка розвивається на основі даних маркетингу, менеджменту, планування, обліку, аналізу та контролю

2011-03-04

Розподіл товарів є одним з найважливіших елементів комплексу маркетингу, тому політика розподілу має органічно поєднуватися з іншими елементами комплексу маркетингу – характеристиками товару, його позиціюванням на ринку, ціновими параметрами, методами просування

2011-03-05

Загальна характеристика стану ринку побутової техніки в Україні. Особливості становлення ринку побутової техніки в Україні. Проблеми існуючого становища ринку побутової техніки та шляхи їх вирішення

2011-03-05

Компанія, яка намагається завоювати ринок, має усвідомлювати, що неможливо задовольнити всіх без винятку споживачів. їх надто багато, і кожний має власні бажання й потреби. Тому фірма повинна вибрати сегмент ринку, де вона зможе реалізуватися з найбільшою віддачею. З цією метою добирають цільові ринки

2011-03-06

Багато підприємств в Україні на сучасному етапі стикаються з ринковими труднощами, борються за виживання в рамках мінливих споживчих відносин і недостатніх фінансових ресурсів

2011-03-05

Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу – підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя

2011-03-06

Фактор, який веде до збільшення величини покупок—це перш за все корисність товару. Фактор, знижуючий обсяг покупок—це ціна вибору, яку потрібно заплатити за отримання даного блага

2011-03-06

Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів

2011-03-06

Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, що ставлять ціллю дослідження питань

2011-03-09

Перед розглядом методологічних основ управління маркетинговою діяльністю підприємства необхідно повернутися до визначення маркетингу, як таког

2011-03-10

Ціну традиційно розуміють як визначену кількість грошових одиниць, яку  покупець повинен заплатити для того, щоб одержати одиницю конкретного товару або послуги

2011-03-13

Процес прийняття рішень складний і багатосторонній. Він вміщує цілий ряд стадій і операцій. Типи умов при прийнятті рішень

2011-03-18

Кон’юнктура ринку - система показників та умов, що характеризують поточний стан попиту, пропозиції, цін i рівня конкуренції на ринку (товарному, фондовому та ін.). Еластичність попиту, способи її оцінки і аналізу

2011-03-18

В науковій і навчальній літературі можна зустріти багаторізноманітних визначень маркетингу. Їх розходження в якійсь мірівідображають як етапи розвитку,ціліі функціїмаркетингу, так і об'єкт і предмет дослідження цієї науки

2011-04-11

Підходи при виборі рекламних засобів. Принципові основи рекламної кампанії. Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про які в нашій країні була б така ж суперечна, як про рекламу

2011-04-20

Стратегии адаптации товара и его продвижения на зарубежном рынке

2011-05-11

Етапи формування виставкової діяльності. Інвестиційна привабливість виставкового ринку та входження іноземних інвесторів на ринок

2011-05-22

Визначення та соціальний аспект маркетингу. Функції маркетингу на підприємстві. Поступове зростання рівня покупної спроможності населення України підвищує вимоги до товарів, що ним купуються

2011-05-23

Формування маркетингової цінової політики. Аналіз формування цінової стратегії на підприємстві "Мрія" в умовах конкуренції. Маркетингова цінова політика – це комплекс заходів до якого належать визначення ціни, знижок, умов оплати за товари чи послуги з метою задоволення потреб споживачів і забезпечення прибутку фірм

2011-05-23

Зміст та цілі товарної політики. Товарні марки: роль, вибір, класифікація, застосування. Функції та проблеми використання упаковки. Сервісне обслуговування. Маркетингова товарна політика — комплекс заходів, за яких один або кілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми

2011-05-23

Виставкові компанії, що функціонують на ринку  України та їх діяльність в Україні та закордоном. Перспективи розвитку виставкової діяльності в Україні. Виставкова галузь в Україні динамічно розвивається і знаходиться у сфері особливої уваги держави

2011-05-25

Маркетинг – це діяльність спрямована на створення попиту і досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів. Комплекс маркетингу складається з декількох елементів ,один з яких, ціна, буде розглядатися в даній курсовій роботі

2011-06-01

Маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Суть міжнародного маркетингу. Структура  та процес планування стратегії фірми на зовнішньому ринку.  Стратегічна маркетингова програма фірми. Особливості стратегії росту малих, значних і середніх фірм

2011-06-11

Поняття конкурентоспроможності товару. Оцінка конкурентоспроможності товару. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару

2011-06-12

Аналіз ринкових можливостей і вибір цільових елементів. Розроблення товару. Ціноутворення. Організація збуту продукції. Комунікаційна політика

2011-06-17

Основні суб’єкти маркетингу та їх класифікація. Характеристика головних суб’єктів маркетингу. Споживчий ринок як один з головних суб’єктів маркетингу. Виробники як суб’єкти маркетингу

2011-06-17

Структура системи маркетингової  діяльності підприємства. Значення маркетингової діяльності

2011-06-20

Маркетингове середовище міжнародного бізнесу: основні акценти та пріоритети дослідження. Маркетингові дослідження: суть і проблеми. Система маркетингових досліджень та інформації в міжнародному бізнесі

2011-06-20

Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. Нові тенденції в маркетингу. Нові ідеї в маркетингу

2011-06-20

Концепции маркетинга и их суть. Сущность основных концепций маркетинга и их использование. Концепция совершенствования производства. Концепция совершенствования товара. Третья маркетинговая концепция: интенсификации коммерческих усилий

2011-08-14

Методи збирання первинної інформації. нформаційні системи маркетингу. Сутність і розрахунок місткості ринку

2011-08-17

Поняття функцій маркетингу. Функції маркетингу на підприємстві

2011-08-17

Концепції управління маркетингом. Тенденція еволюції концепцій маркетингу на підприємстві

2011-08-17

Загальна характеристика видів маркетингу. Класифікація функцій маркетингу, відносно видів маркетингу. Види маркетингу за попитом

2011-08-24

Господарсько – договірні документи. Правопис складних слів. Комунікативно – діяльнісний  підхід до вивчення морфології

2011-08-26

Технологія оцінки маркетингового середовища об’єкта інноваційної діяльності. Оцінка інноваційних проектів, інноваційного виробництва (бізнесу) та результатів інноваційної діяльності

2011-08-26

Суть товародвижения и его место в системе маркетинга.  Управление логистикой товародвижения. Структура управления товародвижением фирмы

2011-08-26

Загальна класифікація заходів стимулювання продажу товарів. Планування заходів стимулювання продажу товарів за допомогою систем знижок

2011-08-26

Маркетинговий підхід до ціни. Концепції терміну «ціна» та її призначення. Макро-, мікромаркетингове середовище формування цін

2011-08-26

Суть, цілі і принципи планування маркетингу. Характеристика плану маркетингу фірми та його складових та його місце в загальній системі планування діяльності підприємства

2011-08-27

Теоретико-методологічні аспекти управління маркетингом як системою. Концепції управління маркетингом: суть, принципи, види.  Аналіз управління маркетингом на підприємстві ВАТ «Поліграфіст-ЛТД»

2011-08-29

Головні завдання маркетингу. Функції маркетингу

2011-08-29

Структура туристичного ринку. Особливості попиту та пропозиції в туризмі

2011-08-31

Сутність і особливості державного регулювання економіки. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи. Основні напрямки та методи маркетингу  державного регулювання

2011-08-31

Характеристика видів відкритих та закритих питань, що використовуються при складанні анкети. Комплекс маркетингових комунікацій туристичного підприємства. Цільові аудиторії комунікацій

2011-08-31

Маркетингові дослідження туристичного ринку. Класифікація туристичного ринку. Характеристика основних етапів рекламної  діяльності туристичної підприємства

2011-08-31

Спроба сходження до джерел маркетингу виявиться корисної не тільки для теоретичного наповнення маркетингу, але й для наступного практичного осмислення й використання

2011-09-08

Планування маркетингової діяльності. Прогнозування попиту на товари

2011-09-08

Складові конкурентних переваг підприємства на ринку. Конкурентоспроможність і маркетингові дослідження ринку м'яса птиці в Україні

2011-09-10

Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу. Суть і основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу

2011-09-14

Особливості формування попиту на фактори виробництва продукції та послуг. Організація вивчення ринку формування попиту

2011-10-14

Мета, завдання та функції логістики як інструменту ринкової економіки. Сучасна концепція логістики.Поняття і сутність логістики

2011-10-15

Особливості проведення маркетингу на підприємствах з іноземним інвестуванням. Підприємства з іноземними інвестиціями. Для більшості підприємницьких структур України створення спільного підприємства інколи виступає чи не єдиним можливим способом виходу на зовнішній ринок і закріплення на ньому

2011-10-19

Попит на товари. Вимірювання та регуювання попиту на ринку. Маркетингова логістика та товарорух. У маркетинговій логістиці виокремлюють чотири основні види рішень: пов'язані з обробкою замовлень, складуванням, обсягом запасів і транспортуванням

2011-12-14

Охарактеризуйте згідно з Комплексною програмою піклування про здоров’я працюючого населення.Фінансове забезпечення Міжгалузевої комплексної програми „Здоров’я нації” на 2002 – 2011 роки.Наскільки поширені в Україні хронічні неінфекційні хвороби (серцево – судинні захворювання, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви)

2011-12-14

Реформування стаціонарного сектору лікарні швидкої медичної допомоги. Розвиток системи охорони здоров'я в Україні.Маркетингова діяльність закладів охорони здоров'я. Державна підтримка закладів охорони здоров'я

2011-12-29

Функції та види маркетингу.Принципи та завдання маркетингу.Спроба сходження до джерел маркетингу виявиться корисної не тільки для теоретичного наповнення маркетингу, але й для наступного практичного осмислення й використання

2014-02-22

Охарактеризуйте основні види і стратегії конкуренції. Напрямки визначення конкурентоздатності товару і конкурентоздатності фірми.Навести приклади функціональної, видової і предметної конкуренції по товарах: електропобутові прилади, телевізори, зимові жіночі чоботи, дитячий демісезонний одяг

2014-03-14

Товарні марки, суть, роль, вибір та використання. Сутність маркетингу. Передумови виникнення та конкуренції маркетингової діяльності. Маркетинг як управлінська діяльність припускає прийняття рішень на базі різноманітних економічних розрахунків

2014-03-14

Основні типи та завдання маркетингу.Види маркетингової діяльності.Основні принципи та функції маркетингової діяльності

2014-03-31

Розробка рекламної програми для ДП “Тівей Україна”.Методи оцінки ефективності засобу рекламування.Характеристика ринку реклами в Україні

2014-04-09

PR - відділ у функціональній структурі організації: обов’язки, переваги і недоліки.Рекламна кампанія: Загальне поняття. Комплексне оцінювання іміджу. Імідж як складова сучасної цивілізації

2014-04-16

Маркетинг запасних частин. Державна реєстрація товарного знаку

2014-04-20

Недоліки та переваги системи мережевого маркетингу.Сутність мережевого маркетингу

2014-04-21

Основні напрямки розвитку міжнародного маркетингу в товарознавстві. Особливістю пропозиції на міжнародних ринках товарів. Інтернаціоналізація світового господарства і нові пріоритети міжнародного маркетингу

2014-04-25

Зміст процесу стратегічного планування маркетингу. Стратегічна маркетингова програма. Розробка стратегії розвитку підприємства. Вплив учасників каналів збуту на вибір цінової стратегії

2014-04-29

Вплив зв’язків з громадськістю на ефективність реалізації концепції маркетингу.Мета і завдання зв’язків з громадськістю в сучасному маркетингу

2014-04-30

Обґрунтування заходів і розрахунок бюджету по удосконалюванню управління маркетинговою діяльністю ТОВ „ЛОГІКОН”. Удосконалення маркетингової стратегії ТОВ „ЛОГІКОН” та підвищення її ефективності. Стандартизація та сертифікація якості продукції

2014-04-30

Маркетингові дослідження.Маркетингова орієнтація.Маркетингова суміш.Сегментація

2014-08-07

Удосконалення маркетингової стратегії ТОВ „ЛОГІКОН” та підвищення її ефективності.Аналіз фінансово-господарської та маркетингової діяльності ТОВ „ЛОГІКОН”.Стандартизація та сертифікація якості продукції

2014-08-07

Неурядові організації займаються, звичайно, чимось іншим, ніж бізнес, що виробляє товари та надає послуги, та чимось іншим, ніж владні структури, що контролюють правові сторони суспільного життя

2014-08-30

Загальна характеристика видів маркетингу.Класифікація функцій маркетингу, відносно видів маркетингу.Види маркетингу за попитом та їх використання

2015-08-21

Маркетинговая среда фирмы - совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества.

2015-10-01

В результате маркетингового исследования выяснилось, что наиболее важными критериями (Рис.1) при покупке хлеба являются: свежесть (25%), вкус (18%), внешний вид (17%), полезность (16%), цена (15%), упаковка (9%).

Что касается предпочтений покупателей по видам хлебобулочных изделий, то наибольшей популярностью пользуются: уральский подовый – 28%, формовой белый – 26%, батоны и горбулки – 25%, булочки и сдоба 13%, круглый белый – 5%, диетический зерновой – 3%.

2015-10-06

Темой данной реферативной работы является «Современные маркетинговые исследования».

Российское общество сравнительно недавно претерпело значительные трансформации во всех сферах жизнедеятельности.

2015-10-08

ООО «КОНТУР-МЕДИА» основано в 1999 году. К 2003 году агентство приобрело статус агентства полного цикла. В настоящее время в агентстве работает 31 человек. Организационно – правовая форма предприятия - общество с ограниченной ответственность.

2015-10-26

Работа с продуктом и производственной программой - одна из составных частей маркетинга. Для покупателя продукт является средством удовлетворения потребностей. Потребитель оценивает продукт, сопоставляя приносимую им пользу и затраты на его производство. Полезность продукта, с точки зрения потребителя, заключается в его способности решать определенные проблемы.

2015-10-26

Производственная практика позволила выявить следующие тенденции рынка молочной продукции в РФ, на основе данных государственной статистики за 2006 -20007 годы.

С начала 2007 г. в сельхозпредприятиях отмечается рост производства молока. В январе произведено 1016,4 тыс. т молока (рост 47,6 тыс. т). Надой молока на корову составил 269 кг (больше показателя 2006 года на 25 кг).

2015-10-28

Выставки и ярмарки – это не просто форум или рынок. Они являются незаменимыми помощниками каждого предпринимателя. Значение выставок и ярмарок для экспонента определяется прежде всего возможностью: - непосредственной коммуникации с потенциальными потребителями и покупателями, поставщиками и субподрядчиками, которые заинтересованы в получении информации и налаживании связей, - отслеживать рыночные тенденции и оценить позицию своего предприятия на рынке, - «дать знать о себе», - обменяться информацией со специалистами, - почерпнуть рациональные идеи в поведении конкурентов и изучить их политику, - проанализировать отклики посетителей о качестве, ценах товаров услуг его фирмы и товаров услуг его основных конкурентов, - провести широкомасштабные рекламные мероприятия по продвижению товаров услуг экспонента с использованием самых разнообразных средств, - и многие другие.

2015-10-28

Фирма «МЕОН» была образована в 1999 году и весь период своего существования занималась продажей учебных изданий, из них 70 % - обучающие издания (учебники и т.д.) и 30 % - другие группы изданий (практикумы, сборники задач и др.). Фирма работает с издательствами, выпускающими учебную литературу: «Высшая школа», «Академия», «ВЛАДОС», «Питер», «Феникс» и другими.

2015-11-12

Маркетинг является одной из основных категорий рыночной экономики, которая все в большей мере становится определяющей в нашей жизни.

2015-11-21

Работа с продуктом и производственной программой - одна из составных частей маркетинга. Для покупателя продукт является средством удовлетворения потребностей.

2015-11-22

Производственная практика позволила выявить следующие тенденции рынка молочной продукции в РФ, на основе данных государственной статистики за 2006 -20007 годы.

2015-11-22

Выставки и ярмарки – это не просто форум или рынок. Они являются незаменимыми помощниками каждого предпринимателя.

2015-11-26

Реалии современной экономики заставляют предпринимателей уделять большое значение маркетингу. Без грамотно отстроенной системы маркетинга сегодня компания не может стать по настоящему успешной.

2015-11-28

Все виды продукции, технологии и услуг имеют определенный жизненный цикл. Различают жизненный цикл продукции, отдельной компании и даже в целом целой отрасли, который, по сути, является суммарной величиной жизненных циклов соответствующей группы продукции – аналогов по физическим характеристикам или потребительскому назначению.

2015-11-28

С начала 2007 г. в сельхозпредприятиях отмечается рост производства молока. В январе произведено 1016,4 тыс. т молока (рост 47,6 тыс. т). Надой молока на корову составил 269 кг (больше показателя 2006 года на 25 кг).

2015-11-28

План является одним из составных документов, определяющих стратегию развития предприятия, которая в свою очередь представляет собой сильную деловую концепцию плюс набор реальных действий, который способен привести эту деловую концепцию (бизнес- концепцию) к созданию реального конкурентного преимущества, способного сохраняться длительное время.

2015-11-28

С начала 2007 г. в сельхозпредприятиях отмечается рост производства молока. В январе произведено 1016,4 тыс. т молока (рост 47,6 тыс. т). Надой молока на корову составил 269 кг (больше показателя 2006 года на 25 кг).

2015-11-28

Маркетинг подразумевает управление рынком с целью осуществления обмена для удовлетворения нужд и запросов человека.

2015-12-03

Деятельностью в области PR, согласно определению британского Института паблик рилейшнз, являются планируемые и осуществляемые усилия, направленные на установление и поддержание доброжелательных отношений между организацией и ее общественностью.»

2015-12-16

Все виды продукции, технологии и услуг имеют определенный жизненный цикл. Различают жизненный цикл продукции, отдельной компании и даже в целом целой отрасли, который, по сути, является суммарной величиной жизненных циклов соответствующей группы продукции – аналогов по физическим характеристикам или потребительскому назначению.

2015-12-16

План является одним из составных документов, определяющих стратегию развития предприятия, которая в свою очередь представляет собой сильную деловую концепцию плюс набор реальных действий, который способен привести эту деловую концепцию (бизнес- концепцию) к созданию реального конкурентного преимущества, способного сохраняться длительное время.

2015-12-16

С начала 2007 г. в сельхозпредприятиях отмечается рост производства молока. В январе произведено 1016,4 тыс. т молока (рост 47,6 тыс. т).

2015-12-16

Маркетинг подразумевает управление рынком с целью осуществления обмена для удовлетворения нужд и запросов человека.

2015-12-17

Степень структуризации исследовательской службы маркетинга и в частности выделение самостоятельного информационно-аналитического подразделения зависит от ряда условий: типа и размера предприятия, его ресурсов и возможностей, намеченных целей, формы собственности, сложившихся ранее традиций и т.п.

2015-12-17

Когда мы говорим, что организация или предприятие функционируют, то подразумеваем, что в их рамках люди осуществляют определенные действия, направленные как на взаимодействие с внешней средой, так и на внутриорганизационное взаимодействие.