Міжнародна економіка
2010-11-20

Транспортний фактор України як транзитної держави. Водний транспорт України. Перспективи розвитку повітряного транспорту

2010-12-27

Іноземне інвестування  та економічна безпека України

2011-02-27

Єдина транспортна система повинна відповідати вимогам суспільного виробництва та національної безпеки, мати розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг, у тому числі для складування і технологічної підготовки вантажів до транспортування, забезпечувати зовнішньоекономічні зв'язки України

2011-02-27

Європейський Союз фактично сформував ефективну економічну систему, яка функціоную на основі єдиних стандартів якості, цінової політики, зумовленої умовами ВТО й окремими галузевими угодами в межах спільного ринку товарів і послуг;

2011-02-27

Організація Північно-Атлантичного договору НАТО було засновано 4 квітня 1949 року із підписанням Північно-Атлантичного договору

2011-02-28

Сратегія подальшого соціально - економічного розвитку України передбачає нарощування агропромислового потенціалу країни. При цьому повинні вирішуватися не лише питання вдосконалення системи технологій землеробства та меліорації земель, але і складні проблеми вдосконалення виробничих відносин, розвиток різних форм власності

2011-03-01

Початок 90-х років XX століття ознаменувався історичним переломом в економіці України. На початку 90-х національна економіка являла собою уламок народногосподарського комплексу колишнього СРСР

2011-03-01

Международные корпорации последней четверти XX века являются важнейшим элементом развития мировой экономики и международных экономических отношений

2011-03-02

Международные корпорации – форма структурной организации крупной корпорации, осуществляющей инвестирование в различные страны мира

2011-03-04

Зростання відкритості українського суспільства неминуче приводить до дедалі більшого втягнення України в міжнародний обмін робочою силою. Перехід до ринкової економіки створює реальні умови для формування ринку праці. Одною з важливих рис його становлення є різке зростання міграційних процесів як усередині країни, так і за її межі

2011-03-04

Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають усе більшого значення в процесі інтернаціоналізації господарського життя і зростання економічної взаємозалежності країн

2011-03-05

Рівень інтеграції країни до системи світового господарства значною мірою залежить від кількісної та якісної характеристик її експорту. Про цю інтегрованість країни може, зокрема, свідчити такий показник, як експортна квота, а саме - відношення обсягу експорту до валового внутрішнього продукту (ВВП)

2011-03-06

Система фінансових показників, що використовуються на мікрорівні, в основному розроблена сучасною фінансовою наукою та практикою

2011-03-06

Зовнішні зв'язки держави — це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, енергією, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співробітництво політичних органів, спрямоване на ефективне розв'язання глобальних проблем людства, розширення особистих контактів громадян

2011-03-09

Глобалізм і глобалізація перетворилися в ідеологію та стратегію світового розвитку. На Заході політики й вчені-економісти, як правило, замовчують процес формування економічної системи глобалізму, як результат — наслідок злоякісно-тоталітарного спрямування глобалізації з боку ТНК і провідних країн-глобалізаторів

2011-03-09

Держава, як і будь-яка інша система, складається з елементів. А надійність кожної системи визначається надійністю найненадійнішого її елемента. У системі "держава" таким елементом є людина

2011-03-09

Королівство Бутан, держава в Південній Азії.Королівство Бельгія, держава в Західній Європі

2011-03-09

Міжнародний кредит - це переміщення позичкового капіталу з однієї країни в іншу. Його суб'єкти ті ж самі, що й при національному (внутрішньоекономічному) кредиті - банки, підприємства, держава, населення

2011-03-09

У сучасних умовах глобалізації, коли різноманітні політичні ідеї, концепції та доктрини різних країн та часів активно взаємодіють та зазнають змін, дуже важко говорити про наявність у державі тієї чи іншої ідеології

2011-03-09

Необхідність інтеграції України у світове господарство не викликає жодних заперечень. Це усвідомлюють усі учасники політичного та економічного процесів у країні

2011-03-09

Ефективна реалізація національної митної політики є важливим фактором, що дозволяє державі забезпечувати наповнення державного бюджету, стабільність і розвиток національної економіки та внутрішнього ринку від пливу негативних зовнішніх факторів

2011-05-22

Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. Форми передачі технологій. Особливості функціонування офшорних зон. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України

2011-03-13

Методи зрівноваження платіжного балансу. Платіжний баланс: суть і структура. Різноманітність міжнародних торгових і фінансових операцій, що породжують попит на певну валюту та її пропозицію, відображається в платіжному балансі

2011-03-13

Зовнішньо - торгівельна політика держави. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Для регулювання своєї зовнішньої торгівлі кожна держава законодавчо встановлює певні правила та умови зовнішньоторговельної політики

2011-03-13

Політико-правове середовище. Рівні МЕВ (міжнародні економічні контакти, взаємодія, співробітництво, інтеграція, глобалізація). Політико-правове середовище впливає на міжнародні економічні відносини не стільки у плані умов і факторів їхнього існування, скільки у плані їхнього розвитку

2011-03-13

Здійснення прямих та зарубіжних інвестицій. Оскільки міжнародні економічні відносини є підсистемою економічної системи, резонно всі інші елементи цієї системи, що не відносяться до сфери МЕВ, звести до економічного середовища МЕВ

2011-03-18

Сам термін "меркантилізм" використовується для характеристики певних поглядів на роль зовнішньої торгівлі та зовнішньоторговельну політику, які домінували в роботах економістів у сімнадцятому та вісімнадцятому століттях

2011-03-27

Розбудова України як незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, утвердження ринкових механізмів в економіці супроводжуються докорінними перетвореннями в усіх сферах суспільних відносин, у тому числі й у зовнішній торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язках

2011-04-09

В міжнародній комерційній практиці використовуються різні способи підписання експортно-імпортних угод. Найбільш поширеним, як уже відзначалося, являється підписання контракту контрагентами, що приймають в ньому участь

2011-05-11

Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Міжнародні виставки - ярмарки. Вільні економічні зони

2011-05-11

Роль ТНК в світогосподарських зв’язках. Значення іноземних капіталовкладень в економіку України. Підтвердженням якісної значимості ТНК у світі є дискусії щодо необхідності розгляду ТНК як суб’єктів міжнародного публічного права на одному рівні з державами та міжурядовими організаціями

2011-05-13

Проблема безпеки як ключова проблема міжнародних відносин. Середземномор`я і проблеми міжнародної безпеки в 90-х роках ХХ  століття. Середземномор`я в векторах світової політики. Шляхи співробітництва України з Середземномор`ям

2011-05-13

Ознаки і суть ТНК. Причини виникнення і розвитку ТНК. Типи і структура корпорацій в економічній діяльності міжнародного рівня

2011-05-16

Суть і сучасні риси міжнародної трудової міграції. Причини міжнародної міграції робочої сили. Основні види міграції та міжнародні центри тяжіння робочої сили. Соціально-економічні наслідки міграції робочої сили

2011-05-16

Міжнародний бізнес – основа міжнародного менеджменту. Форми кооперації й конкуренції на міжнародних ринках. Міжнародний бізнес - це підприємницька діяльність того або іншого економічного суб'єкта (компанії, підприємства, банку і т.д.) у двох і більше країнах

2011-05-16

Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети

2011-05-16

Оновлення постіндустріальної соціально-господарської системи. Рух антиглобалізму як засіб впливу на процес суб’єктивної  глобалізації

2011-05-23

Охарактеризуйте сутність міжнародного фінансового ринку (ринку позикових капіталів) та його структуру. Розкрийте нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Фінансовий ринок - це ринок, на якому визначаються попит і пропозиція на різноманітні фінансові інструмент

2011-05-23

Стратегічне управління в міжнародних компаніях. Спільні підприємства: сутність, мотиви створення, особливості та проблеми управління. З точки зору експорта які найбільш надійні форми розрахунків по зовнішньоторгівельним операціям. З якою школою менеджменту більшою мірою пов’язаний розвиток науки управління в Україні, або український менеджмент зовсім унікальне явище

2011-05-23

Основні напрямки розвитку міжнародної економіки. Експортний потенціал України і перспективи його розвитку. Основні категорії міжнародних торгівельних відносин: суть та їх взаємозв’язок. Регулювання міжнародних торгівельних відносин, його цілі. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили.  Глобальні проблеми розвитку світової економіки

2011-05-23

Сучасний стан відносин Україна – Європейський союз. Інтеграційні процеси в Європейському Союзі: стан, проблеми та перспективи. Ключовим складником такої політики повинно стати збереження в межах національної юрисдикції “відтворювального ядра”, в якому на основі високих технологій на контрольованих державою “Технопарків” інших анклавів XT, “виростуть” виробництва, здатні органічно розвиватися й генерувати види продукції наступного покоління споживання, які безумовно знайдуть попит на світових ринках

2011-05-23

Багатостороннє регулювання зовнішньої торгівлі. Державна політика зовнішньої торгівлі. Протекціоністська політика держави. Управління зовнішньоекономічною діяльністю країни і регулювання зовнішньої торгівлі та фінансових потоків на міжнародному рівні набувають усе більшого значення в процесі інтернаціоналізації господарського життя і зростання економічної взаємозалежності країн

2011-05-25

Сутність, етапи та показники розвитку торгівлі. Сутність міжнародної торгівлі та її види. Етапи розвитку міжнародної торгівлі. Система показників міжнародної торгівлі. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Діяльність України в системі міжнародних торгових організацій

2011-05-26

Характерні риси світового ринку капіталів. Система зовнішньо торгівельного регулювання в України. Принципова структура інституцій, які управляють зовнішньоекономічною сферою, і в промислово розвинутих країнах, і в країнах, що розвиваються, приблизно однакова

2011-05-28

Інтернаціоналізація господарського життя. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Міжнародна торгівля ліцензіями. Особливості розвитку Європейської валютної системи.  Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН)

2011-05-28

Структура світової економіки за рівнем ВВП на душу населення, експортною орієнтацією, рівнем зовнішньої заборгованості, темпами економічного зростання. Види зовнішньоторгівельних посередників. Зміст та структура світової та валютної системи

2011-05-28

Міжнародна торгівля як одна з основних форм МЕВ. Міжнародна спеціалізація виробництва і науково-технічних робіт. Міжнародні валютні відносини як форма МЕВ. Валютно-фінансові та кредитні відносини між країнами як форми МЕВ. Міграція робочої сили як форма МЕВ

2011-05-31

Зовнішньоторговельна політика держави. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжинірингу. Світовий ринок робочої сили. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України

2011-06-01

Ринок аграрної продукції у світовому господарстві. Сутність та особливості  функціонування світового ринку аграрної продукції. Структура світового ринку аграрної продукції. Аналіз стану України на світовому аграрному ринку

2011-06-11

Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни. Україна в міжнародній торгівлі. Шляхи досягнення економічного суверенітету України

2011-06-11

Національний експортний потенціал та експортна політика України. Географічна структура зовнішньої торгівлі України.  Вплив міжнародної торгівлі на економічний розвиток України. Шляхи вдосконалення структури зовнішньої торгівлі України  

2011-06-14

Українсько-польське регіональне співробітництво. Перспективи стратегічного співробітництва України та Польщі. Сучасна політична доктрина українсько-польських відносин

2011-06-15

Міжнародний  поділ  праці  і  завершення  формування  світової  системи господарювання. Становлення міжнародних зовнішньоекономічних відносин. Фінансово-економічне суперництво у світовому господарстві. Міжнародний рух капіталів. Масштаби, динаміка і географія цього процесу

2011-06-20

Проблеми еміграції українських громадян. Соціально-економічні наслідки міжнародної міграції робочої сили. Зовнішня трудова міграція в Україні як демографічна проблема. Участь України в міждержавному обміні робочою силою

2011-06-20

Етапи інтернаціоналізації виробництва. Економічні основи міжнародного поділу праці (МПП). При розгляді світового господарства як системи варто враховувати також породжувану МПП взаємовигідність економічного спілкування між різними, країнами, що є рушійною силою цієї системи

2011-06-20

Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості. Сучасні інтеграційні угруповання країн

2011-06-26

Країни з перехідною економікою - країни, що перебувають у процесі переходу від економіки централізованого планування до ринкової економіки. Торгові відносини з країнами з перехідною економікою  

2011-08-04

Світова організація торгівлі, її роль в МЕВ. Особливості функціонування офшорних зон. Регіональна проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Форми передачі технології

2011-08-04

Теорія конкурентних переваг М. Портера. Міжнародні тендери (торги). Міжнародні фінансові інститути. Фінансово-промислові групи (ФПГ)

2011-08-10

Мировые цены как форма реализации интернациональной стоимости. Особенности формирования мировых цен

2011-08-14

Характеристика технічного сприяння. Міжнародне технічне сприяння: поняття та місце в сучасних міжнародних економічних відносинах

2011-08-14

Зовнішня торгівельна політика держави. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжирингу. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). Економічні проблеми світо господарської інтеграції України

2011-08-14

Міжнародний поділ праці. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Сутність і види міжнародного бізнесу

2011-08-15

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Міжнародні товарні аукціони. Міжнародний кредит та його основні види. Транснаціональні корпорації - суб’єкт МЕВ

2011-08-15

Сущность и основные показатели развития внешней торговли. Подготовка текста внешнеторгового контракта. Формы расчетов. Их преимущества и недостатки

2011-08-17

Регулювання світової торгівлі енергоресурсами. Огляд світових енергетичних ресурсів. Сучасні тенденції розвитку світового ринку енергоносіїв

2011-08-17

Напрямки зовнішньоторговельної політики України. Тенденції розвитку міжнародних торгівельних відносин України на прикладі класичної моделі

2011-08-17

Чисельність населення світу та його розміщення. Демографічні проблеми людства у світі

2011-08-25

Митні тарифи і мита. Нетарифні бар'єри. Механізми багатобічного регулювання. Регулювання міжнародної торгівлі

2011-08-25

Теоретико-методологічні засади регулювання міжнародних економічних відносин. Глобальний економічний простір як середовище формування міжнародних організацій. Шляхи подолання проблем та суперечностей регулювання МЕВ в Україні

2011-08-25

Форми міжнародного руху капіталу. Причини та динаміка міжнародного руху капіталу

2011-08-26

Основні тенденції і етапи розвитку світового господарства. Світове господарство: тенденції розвитку структури на межі тисячоліть. Сучасні тенденції розвитку міжгалузевих систем господарства світу.

2011-08-26

 

Сутність економічних стратегій Сполучених Штатів Америки. Створення та розвиток Північноамериканської зони вільної торгівлі. Основні характеристики НАФТА та її організаційна структура

2011-08-26

Таможенный тариф на импорт. Географическое распределение мирового рынка: его объем; структура; направление развития. Международная миграция рабочей силы и ее экономические эффекты

2011-08-26

Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Міжнародні виставки/ярмарки. Вільні економічні зони.  Зона Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС)

2011-08-27

Сутність ліцензійної торгівлі в міжнародній економіці. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій. Ліцензійна торгівля технологіями між країнами

2011-08-27

Суть і основи міжнародних економічних відносин.  Середовище розвитку міжнародних економічних відносин. Види та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин

2011-08-27

Сутність міжнародних економічних відносин. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації світової економіки. Науково-технічне співробітництво

2011-08-29

Особливості форм міжнародних економічних відносин в трансформаційній економіці. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності в Україні. Особливості форм міжнародних економічних відносин в Україні

2011-08-29

Сутність та порівняльні характеристики європейських міжнародних організацій (ЄЕС,ОБЄС та інші). Платіжний баланс та його  значення  для розвитку національної економіки. Платіжний баланс України

2011-08-29

Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ. Регіональні проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР)

2011-08-29

Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. Міжнародна торгівля послугами. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2011-08-29

Валютне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю. Сутність і види міжнародного бізнесу

2011-09-01

Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин. Структура міжнародної торгівлі. Особливості світової торгівлі в сучасних умовах

2011-09-01

Світовий політичний процес і світове товариство. Тенденції розвитку міжнародних відносин

2011-09-05

Глобалізація ринків і глобалізація виробництва. Етапи та особливості інтернаціоналізації виробництва

2011-09-05

Пропозиція товарів і послуг на світовому ринку. Ринкова рівновага. Криві байдужості споживача

2011-09-05

Теоретико-методологічні положення географічних досліджень міждержавних зв’язків. Відновлення та розвиток двосторонніх відносин на сучасному етапі. Співробітництво в виробничій та культурній сферах

2011-09-05

Комерційні операції міжнародних корпорацій. Міжнародна банківська діяльність. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій

2011-09-09

Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. Форми сучасної міжнародної торгівлі

2011-09-12

Вплив членства України в СОТ на агропромисловий сектор економіки. Особливості впливу на економіку України членства в СОТ

2011-09-14

Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА). Особливості функціонування науково-технічних зон. Правові форми захисту технології

2011-09-14

Міжнародні економічні організації. Міжнародний валютний фонд і його функції. Світова торгівля, її види та структура

2011-09-17

Значення європейської інтеграції України. Євразійський і південний вектори української геополітики в контексті загальноєвропейського процесу

2011-09-23

Особливості регулювання експортно-імпортних операцій. Світовий ринок готової продукції. Види зовнішньоекономічних угод

2011-09-25

Взаємопов'язаність і передумови вирішення глобальних проблем. Проблема подолання відсталості. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

2011-09-27

Сутність і передумови міжнародної міграції робочої сили. Вільні економічні зони як особлива форма міжнародних економічних відносин. Особливості сучасного міжнародного руху капіталів

2011-09-27

Проблеми інтеграції України до світового господарства: шлях на захід чи на схід? Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети

2011-10-12

Перспективи вирішення екологічних та економіко-соціальних проблем Латинської Америки. Передумови формування господарства латиноамериканських країн та притаманні їм проблеми. Особливості розвитку і загальна характеристика господарства Латинської Америки

2011-10-19

Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори.  Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. Форми міжнародного кредиту. Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи та функції. Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення

2011-10-30

Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Основні тенденції інтеграції України в світове господарство. Системна інтеграція у світове господарство. Інтеграційна макровзаємодія на міжрегіональному рівні. Стратегічні пріоритети

2011-11-19

Міжнародний ринок банківських кредитів та його основні оператори. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі. Міжнародний кредит як економічна категорія. Його принципи та функції. Роль міжнародного кредиту в процесі відтворення

2011-11-19

Особливості валютного регулювання міжнародної економічної діяльності. Характеристики офшорних зон та їх підвиди. Міжнародний ринок інжирінгових послуг. Поняття реінжинірингу. Основні форми та методи міжнародного руху капіталу

2011-11-20

Роль транспорту даної країни, як фактору що сприяє, або стримує розвиток туризму. Аеропорти (міжнародні) трансфер до міст. Залізниця. Автотранспорт

2011-12-10

Головні напрями удосконалення міжнародної валютної системи.Грошова структура міжнародної валютної системи.Сутність міжнародних валютних відносин.Бреттон-Вудська валютна система

2011-12-12

Глобальні проблеми сучасності.Транснаціональні корпорації та прямі іноземні інвестиції як основа глобалізації.Негативні наслідки глобалізаціїОсновні напрями глобалізації та її показники

2011-12-26

Теоретические основы формирования и защиты национальных интересов. Пути повышения эффективности механизма защиты национальных интересов Вьетнама. Реализация национальных интересов Вьетнама в двухсторонних торгово-экономических отношениях

2011-12-26

Види торгово-економічних союзів.Міжнародна економічна інтеграція.Поняття "відкритої економіки".Сутність міжнародних економічних відносин.

2011-12-29

Україна на шляху шляху приєднання до СОТ: переваги та недоліки. Гармонізація національного законодавства України.Сучасний стан переговорного процесу вступу України до СОТ.Основні переваги участі України в СОТ

2011-12-29

Поняття та види бар`єрів входу та виходу на ринки.Роль держави в процесах сниження бар`єрів вступу на ринки в Україні.Підвищення ефективності діяльності держави щодо зниження бар`єрів входу та виходу на ринки в економіці України

2014-02-24

Особливості економічного розвитку регіону.Йдеться перш за все про традиційно активну участь держави в економічних процесах західноєвропейських країн, властиву економікам цього регіону

0000-00-00

Економічний зміст форфейтингу та його основні завдання.Сутність форфейтингу як перспективний вид кредитування зовнішньоторговельних угод.Форфейтор, придбавши платіжні зобов'язання, відмовляється від свого права висувати зворотні вимоги до будь-якого з попередніх власників зобов'язань, які є предметом угоди

2014-03-10

Основні принципи та цілі торговельної політики ЄС.Регулювання міждержавних торговельних відносин країн ЄС

2014-03-12

Європейські організації з випробування і сертифікації. Опишіть основні завдання інтеграції України до Європейського Союзу у сфері стандартизації. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО): співпраця з міжнародними організаціями

2014-03-14

Управління державним кредитом.Державний борг в Україні.Основною формою кредитних відносин при державному кредиті є такі відносини, при яких держава виступає позичальником засобів

2014-03-14

Діалог Україна-Європейський Союз: минуле, сучасне, майбутнє. Процес вступу України до СОТ. Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами Європейського Союзу за 2005 рік

2014-03-14

Структура та ухвалення рішень у Світовій Організації Торгівлі. Сфера діяльності та функції Світової Організації Торгівлі. Мета і завдання Світової Організації Торгівлі

2014-03-14

Принципи міжнародної торговельної системи СОТ. Механізм функціонування та інструменти COT. Регулювання міжнародної торгівлі в рамках СОТ здійснюється на базі основних правил і принципів

2014-03-14

Глобальні проблеми розвитку світової економіки. Деякі аспекти розвитку економіки України як складової світового економічного співтовариства. Загальні економічні проблеми розвитку цивілізації

2014-03-15

Технопарки на базі промислових підприємств. Технопарки на базі наукових організацій

2014-03-15

Інноваційна природа технопарків та залучення зарубіжного досвіду. Організація та діяльність технопарків в Україні. Поняття, функції й завдання технопарків в Україні

2014-03-15

Становлення та розвиток технопарків у Франції. Основні компоненти технопарків та їх функції. Основне завдання парку - перетворити наукові розробки в товар, у корисну продукцію та вивести її на ринок зусиллями нових чи вже існуючих фірм, у тому числі дрібних та середніх

2014-03-15

Поняття реферування (види рефератів). Характеристика основних посадових обов’язків референта. Діяльність цих працівників відповідно до вітчизняних і міжнародних стандартів у сфері праці пов’язана із забезпеченням інформаційних зв’язків

2014-03-15

Ефективне використання цих гармонізованих механізмів торгової політики надає країнам важелі послаблення потенційно негативних наслідків загострення конкуренції

2014-03-19

Науково-методологічні основи застосування сили у міжнародних відносинах.Механізм прийняття рішень про застосування воєнної сили.Особливості застосування воєнної сили при вирішенні міжнародних конфліктів 90-х років ХХ столітті

2014-03-30

Особливості формування корпоративних відносин в Україні. Американські транснаціональні корпорації в світовій економіці. Трактування корпорацій в економічній науці

2014-03-31

Національні інтереси та міжнародна торгівля.Етапи процесу ціноутворення.Сучасний стан та етапи розвитку міжнародної торгівлі

2014-04-09

Формування державного боргу і причини його зростання.Характеристика зовнішнього і внутрішнього боргу України.Управління державним боргом

2014-04-10

Розміщення країни (її теріторія населення, століця та її населення, мова і грошова одиниця). Матеріально-технічна база (техніка яку виробляє країна, кільсть її на теріторії, можливий експорт та імпорт цієї техніки)

2014-04-13

Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.Наслідки міграції капіталів для країн-експортерів та країн-імпортерів.Особливості світової торгівлі в сучасних умовах

2014-04-16

Фінансовий облік у розвинутих країнах. Гармонізація фінансового обліку.Особливості міжнародної організації управлінського обліку в зарубіжних країнах.Історичні етапи становлення міжнародної системи управлінського обліку

2014-04-20

Форми міжнародних розрахунків. Суть і особливості міжнародних розрахунків

2014-04-21

Дайте характеристику транснаціональних корпорацій як міжнародних акторів. Охарактеризуйте концепцію міжнародних відносин Г.Моргентау

2014-04-21

Функції упаковки товару. Елементи упаковки товару при міжнародних поставках. Сучасна теорія упаковки товарів

2014-04-24

Особливості користування дипломатичними привілеями та імунітетами.Постійні представництва держав при міжнародних організаціях

2014-04-25

Динаміка та тенденції світової зовнішньої торгівлі. Типи зовнішньоторговельної політики держав. Суть, види та показники світової торгівлі

2014-04-25

Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою. Аналіз міжнародних економічних організацій в системі ООН. Проблеми функціонування системи ООН

2014-04-26

Сутність та особливості міжнародного поділу праці.Суть і тенденції розвитку світового господарства

2014-04-27

Класифікація інтересів учасників міжнародних відносин. Сутність інтересів учасників міжнародних відносин

2014-04-28

Характеристика природно-рекреаційних ресурсів Австралії. Характеристика історико-культурних ресурсів Австралії. Основні туристичні напрямки Австралії

2014-04-28

Характеристика основних туристичних об’єктів Перу. Особливості історико-культурних ресурсів Перу. Природні ресурси Перу

2014-04-30

Галузева структура та рівень розвитку господарського комплексу Канади.Участь Канади у внутрішньодержавному територіальному поділі праці та економічних зв’язках

2014-04-30

Міжнародна співпраця в рамках удосконалення митного-тарифного регулювання. Забезпечення митно-тарифного регулювання процесу інтенсифікації міжнародної торгівлі. Порядок митного оформлення вантажу та товарів

2014-04-30

Диференціація авіації на більш вузькі специфічні підрозділи та роль кожного з них у розвитку технічного прогресу.Виникнення винищувальної авіації як засобу охорони штурмових та транспортних її підрозділів.Передумови та причини початку Першої світової війни

2014-05-01

Становлення і розвиток міжнародних організацій, зокрема шляхом досягнення стабільності й передбачуваності режимові доступу до ринків товарів і послуг

2014-08-03

Основні туристичні напрямки Австралії.Характеристика історико-культурних ресурсів Австралії.Характеристика природно-рекреаційних ресурсів Австралії

2014-08-03

Характеристика основних туристичних об’єктів Перу.Особливості історико-культурних ресурсів Перу.Природні ресурси Перу

2014-08-03

Державні соціально-економічні пріоритети: досвід США й інтереси Росії.Особливості воєнно-політичних відносин США і НАТО з Росією.Проблеми і перспективи взаємовідносин Росії та США в ХХІ ст

2014-08-05

На першому етапі валютні угоди між країнами Західної Європи укладалися в основному на двосторонній основі. На підставі цих угод здійс-нювалися взаємне кредитування, регулювання платіжних балансів, безготівкові розрахунки, обов'язковий залік взаємних вимог і зобов'язань

2014-08-06

Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його стадіях: при перетворенні грошового капіталу у виробничий у результаті експорту устаткування, сировини, палива; у процесі виробництва у формі кредитування під незавершене виробництво; при реалізації товарів на світових ринках

2014-08-08

Особливо велика роль посередницької ланки при збуті на світовому ринку товарів масового попиту, де посередницькі структури виконують ключову роль в доставці товарів до кінцевого споживача

2014-08-11

Сутність, типи, методи процесів злиття та поглинання підприємств у сучасних умовах розвитку економіки України.Активізація процесів злиття та поглинання як чинник глобалізації світової економіки.Аспекти злиття та поглинання компаній у світлі побудови нової інтеграційної системи економіки

2014-08-11

Саме тому на порядку денному постало питання про застосування додаткових заходів зовнішньоторговельної політики. Найефективнішими в цих умовах виявилися кількісні обмеження

2014-08-30

Особливості перехідних економік та їхній вплив на сучасні глобалізаційні процеси. Структурний підхід до формування зовнішньоекономічної стратегії держави в умовах глобалізації.Теоретико-методологічні аспекти дослідження міжнародних відносин

2014-09-11

Розвиток міжнародного поділу праці та його роль в міжнародній економічній діяльності в умовах глобалізації.Особливості міжнародного поділу праці.Міжнародна економічна діяльність та основні чинники впливу

2014-09-14

Темпи відновлення й освоєння та ефективність економічного обігу технологій багато в чому визначаються участю країни в цілому, а конкретніше, участю науково-дослідних установ, підприємств і організацій, у міжнародному трансфері технологій

2015-08-20

Международные валютные отношения являются составной частью и одной из наиболее сложных сфер рыночного хозяйства. В них сосредоточены проблемы национальной и мировой экономики, развитие которых исторически идет параллельно и тесно переплетаясь. По мере интернационализации хозяйственных связей увеличиваются международные потоки товаров, услуг и особенно капиталов и кредитов.

2015-08-21

Международные корпорации в последней четверти XX века становятся важнейшим элементом развития мировой экономики и международных экономических отношений. Их бурное развитие в последние десятилетия отражает процессы интернационализации производства и капитала, глобализации мирохозяйственных связей. Международные корпорации предстают непосредственными участниками всего спектра мирохозяйственных связей, своеобразными «локомотивами» мировой экономики.

2015-08-21

Роль кредита в рыночной экономике трудно переоценить. Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаются в ссудный капитал, который передается за плату во временное пользование.

2015-08-21

Глобализация и современные информационные технологии придают традиционному понятию «мировая экономика» на сегодняшний день совершенно иное, новое значение. Термин «финансовая глобализация» понимает мир как связанный, взаимозависимый и продолжающий интегрироваться безграничный рынок. В отличие от этого понятие «интернационализация» в применении к мировой экономике, о которой говорили и писали экономисты до начала 80-х годов, подразумевает мир с активными взаимоотношениями национальных и региональных независимых рынков.

2015-08-21

Международные корпорации в последней четверти XX века становятся важнейшим элементом развития мировой экономики и международных экономических отношений. Их бурное развитие в последние десятилетия отражает процессы интернационализации производства и капитала, глобализации мирохозяйственных связей. Международные корпорации предстают непосредственными участниками всего спектра мирохозяйственных связей, своеобразными «локомотивами» мировой экономики.

2015-09-17

Одной из составляющих рыночного хозяйства является функционирование рынка аудиторских услуг. Институт аудита имеет свою историю. Если в целом рассматривать его как финансовый контроль, то первой страной, создавшей аудиторскую систему, был Китай. Древние китайские источники указывают на то, что уже в 700 г. до н.э. там существовал пост генерального аудитора, который должен был гарантировать честность правительственных чиновников, по роду своих служебных обязанностей имеющих право пользоваться государственными деньгами и имуществом.

2015-10-01

В конце 80-х начале 90-х годов 27 постсоциалистических государств начали переход от плановой экономике к рыночной. Исследование этих процессов западными транзитологами и отечественными экономистами формирует особое направление экономической науки, в настоящее время уже четко идентифицированное как теория переходной экономики.

2015-10-02

Государственное устройство России основывается на принципе федерализма. Это означает, что государство состоит из нескольких равноправных субъектов, некоторые из которых (республики) называются в Конституции Российской Федерации государствами.

2015-10-02

Одним из важнейших институтов государства является бюджетная система. На протяжении тысячелетий существования государств финансовые ресурсы, мобилизуемые в бюджетную систему, обеспечивают государственным и территориальным органам власти выполнение возложенных на них функций.

2015-10-06

Как показывает практика, рынок в чистом виде не существует ни в одной стране. Избавляя общество от товарного дефицита, стимулируя научно-технический прогресс, рыночная экономика не может решать социально-экономические проблемы, особенно те, которые невозможно измерить в деньгах, а значит, и решать их на рыночной основы.

2015-10-06

Тема международных стандартов в настоящее время актуальна для всех стран мира и особенно для России, где стандарты аудиторской деятельности до сих пор находятся в процессе разработки и вызывают немало споров как в профессиональной среде, так и на уровне государственных органов.

2015-10-08

Важнейшей базовой категорий, являющейся основой мирового хозяйства и выражающей сущность, содержание международных экономических отношений, является международное разделение труда. Участие в таком разделении труда дает странам дополнительный экономический эффект, позволяя полнее и с наименьшими издержками удовлетворять свои потребности.

2015-10-08

Современный этап развития мирового хозяйства отличается возрастающими масштабами потребления природных ресурсов, резким усложнением процесса взаимодействия природы и общества, интенсификацией и расширением сферы проявления специфических природно-антропогенных процессов, возникающих вследствие техногенного воздействия на природу.

2015-10-08

На какой бы ступени исторического развития ни находилось человеческое общество, люди, чтобы жить, должны иметь пищу, одежду, жилищные и другие материальные блага. Необходимые человеку средства существования должны быть произведены. Их изготовление совершается в процессе производства.

2015-10-09

Россия, начавшая радикальную трансформацию своей экономики, постепенно формирует национальную валютную систему с учетом имеющейся мировой практики. Вступление России в Международный валютный фонд означает, что она принимает на себя обязательства, содержащиеся в Уставе этой организации.

2015-10-09

Капитал как экономический ресурс подразделяется на реальный и денежный. Денежный капитал, или капитал в денежной форме, рассматриваемый в данной главе, представляет собой финансовые ресурсы (финансовые активы, финансы).

2015-10-09

Наиболее развитой может считаться страна, где наилучшим образом используются как природные, так и накопленные трудом предшествующих поколений материальные и духовные ресурсы. Важнейшей составной частью экономического потенциала страны является национальное богатство.

2015-10-11

Эволюция мирового хозяйства во второй половине ХХ века связывается с поступательным развитием экономики отдельных, прежде всего, промышленно развитых стран. При этом основной ее тенденцией развития стала интернационализация хозяйственной жизни.

2015-10-12

Люди - главный ресурс любой организации. И вряд ли кто-нибудь будет спорить с утверждением о том, что успешная работа любой организации зависит от того, насколько профессионально в ней работают специалисты.

2015-10-15

Международные валютные отношения - одна из самых сложных сфер экономики. В закономерностях ее развития и функционирования подчас нелегко разобраться даже специалисту.

2015-10-15

В начале 90-х годов ХХ века началось реформирование российской экономики и ее интеграции в мировое экономическое сообщество. Изменения затронули все стороны жизни, включая банковскую и внешнеэкономическую сферы.

2015-10-28

Огромную актуальность сегодня приобрела проблема интеграции России в мировую экономику. По мнению многих специалистов, Россия обладает рядом специфических черт и преимуществ, позволяющих с успехом интегрироваться в мировое хозяйство. К ним относятся: огромные сырьевые богатства; квалифицированная и сравнительно дешевая рабочая сила; большие масштабы накопленных основных фондов; мощный научно-технический потенциал.

2015-10-30

Институциональная структура международных валютно-кредитных и финансовых отношений включает в себя многочисленные международные организации. Одни из них, располагая большими полномочиями и ресурсами, осуществляют регулирование международных валютно-кредитных и финансовых отношений. Другие представляют собой форум для межправительственного обсуждения, выработки консенсуса и рекомендаций по валютной и кредитно-финансовой политике. Третьи обеспечивают сбор информации, статистические и научно-исследовательские издания по актуальным валютно-кредитным и финансовым проблемам и экономике в целом.

2015-11-05

Органы внешних сношений — это органы государства, посредством которых осуществляются его связи с другими государствами и иными субъектами международного права.

2015-11-05

Явление глобализации мировой экономики сопровождается перестройкой центросиловых отношений, столкновением «интересов» государств, задействованных в этой перестройке.

2015-11-11

Наряду со сделками типа «товар – деньги» в любой экономике значимое место занимают и трансакции других типов, в том числе - бартерные сделки типа «товар – товар».
2015-11-11

Национальные интересы любой страны, в том числе и России, включают основополагающие цели: государственная независимость и процветание народа, защита и благополучие территории его жизнедеятельности, сохранение и развитие культурно-духовных ценностей,

2015-11-12

Возникновение в 60-е гг. транснационального капитала показало, что эта точка зрения была исторически ограничена.

2015-11-12

В настоящее время важнейшей частью экономики Российской Федерации является торговля с другими государствами. В этой связи увеличивается роль международных транспортных перевозок в рамках межгосударственных торговых отношений.

2015-11-12

Мы живем в условиях мировой экономики, которая характеризуется не только свободной торговлей товарами и услугами, но даже в большей степени свободным движением капитала.

2015-11-22

Огромную актуальность сегодня приобрела проблема интеграции России в мировую экономику. По мнению многих специалистов, Россия обладает рядом специфических черт и преимуществ, позволяющих с успехом интегрироваться в мировое хозяйство.

2015-11-28

Институциональная структура международных валютно-кредитных и финансовых отношений включает в себя многочисленные международные организации. Одни из них, располагая большими полномочиями и ресурсами, осуществляют регулирование международных валютно-кредитных и финансовых отношений.

2015-12-06

Нация- это наделённое самосознанием сообщество людей с перекрывающейся культурной и политической самоидентификацией, исторически возникшей вследствие их привязанности к определённойтерритории.

2015-12-06

В целом мировое хозяйство можно определить как совокупность национальных экономик и негосударственных структур, объединенных международными отношениями.

2015-12-07

Большинство из нас слышали о деятельности Организации Объединенных Наций, связанной с поддержанием мира или оказанием гуманитарной помощи.