Мікроекономіка
2010-12-02

Сутність і основні методи інноваційної політики держави.  Система управління державною інноваційною політикою. Малий інноваційний бізнес

2010-12-02

Значення інноваційного процесу для перехідних економік. Основні напрямки інноваційної політики

2011-02-28

Чек—грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку особі. Чек є інструментом розпоряджання коштами, що є на розрахунковому рахунку

2011-04-09

Домогосподарству як одному з суб'ектiв мiкроекономiки належить надзвичайно важлива роль у системi економiчних вiдносин. В Українi з розвитком ринковихвiдносиндомогосподарство опинилося в новихумовах функцiонування

2011-05-11

Місце мікроекономіки у загальній економічній теорії. Сучасна економічна теорія, головним змістом якої є розвинена ринкова економіка як загальнолюдська цінність

2011-05-21

Причины естественной монополии. Пути регулирования естественной монополии. Слово "монополия" является результатом сложения двух греческих слов: monoz ("один") и pwlew ("продаю"), и буквально означает "один продавец"

2011-05-28

Теорія ігор — теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту. Сутність теорії ігор та її види в умовах олігополістичного ринку. Особливості застосування конкуруючої стратегії у практиці ціноутворення фірми-олігополіста. Напрямки вдосконалення ціноутворення в умовах олігополії

2011-08-26

Визначте поняття: монопольна ціна, рівноважна ставка заробітної плати, позитивний зовнішній ефект, кон’юнктура ринку, технологічна ефективність виробництва. Теоретичне питання. Динаміка витрат у довгостроковому періоді. Ефекти масштабу. Оптимальний розмір підприємства

2011-08-26

Досконала конкуренція та ефективність. Виробнича ефективність. Ефективність розподілу ресурсів

2011-08-27

Еластичність попиту за доходом. Перехресна еластичність попиту. Взаємодія попиту та пропозиції —(встановлення рівноважної ціни та рівноважного об'єму). Поняття надлишку та дефіциту. Вплив зміни попиту та пропозиції на рівновагу.

2011-10-20

Особливості валютного регулювання міжнародної економічної діяльності. Характеристики офшорних зон та їх підвиди. Міжнародний ринок інжирінгових послуг. Поняття реінжинірингу. Основні форми та методи міжнародного руху капіталу. Форми міжнародної торгівлі (за специфікою взаємодії суб’єктів)

2011-10-20

Аналіз ефективності державної політики підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Аналіз ефективності політики держави в аграрній сфері. Роль держави в сучасних перехідних економіках. Досвід державної підтримки сільськогосподарського виробника

2011-10-20

Забезпечення країною суспільних благ. Суспільні блага та економічна політика. Блага суспільного користування є важливою частиною усіх благ, що споживають економічні суб'єкти. Різним суспільним благам неоднаковою мірою властиві відсутність суперництва у споживанні та невиключність

2011-11-19

Аналіз ефективності державної політики підтримки малого та середнього підприємництва в Україні. Вплив державної податкової політики на діяльність фірм. Напрямки державного регулювання мікроекономічних процесів в країнах перехідної економіки

2011-11-19

Аналіз монопсолістичного ринку праці в Україні (зробити аналіз по регіонах). Наслідки монополізації ринків ресурсів та її державне регулювання. Особливості монополії на ринку капіталу. Монополія на ринку праці. Роль профспілок на ринку праці. Загальноекономічний зміст монополії на ринках ресурсів

2014-03-12

Досконала конкуренція. Ізокванти. Функція корисності. Еластичність пропозиції. Крива попиту

2015-08-20

Финансовая деятельность государства предназначена для материального обеспечения государственных мероприятий. Однако между потребностями государства в финансовых ресурсах и их реальным поступлением в государственную казну возникают определенные противоречия. Особую актуальность поиск дополнительных денежных средств приобретает в условиях дефицита бюджета.

2015-08-21

В современных рыночных условиях все более значимой становится проблема конкурентного соперничества различных субъектов рынка.

В условиях такой борьбы подчас не только игнорируются интересы государства и хозяйствующих субъектов – конкурентов, но и нарушаются права потребителей.

2015-08-21

Система межбюджетных отношений – это фактор, переоценить влияние которого на социально-экономическое развитие России довольно сложно. От того, насколько эффективно и целесообразно распределены обязанности и финансовые ресурсы для их выполнения между бюджетами, зависит возможность государства выполнять свои функции, а населения - быть обеспеченными бюджетными услугами.

2015-09-21

Повышение экономической эффективности коммерческой деятельности предприятий России является особо актуальной задачей, решение которой выступает важным условием подъема производства. Особое значение имеют разработка и применение новых форм и методов управления, внедрение новых более прогрессивных и производительных технологий, адекватных рыночным условиям.

2015-10-02

Важнейшими категориями микроэкономического анализа являются спрос и предложение на отдельных рынках (весь спрос и предложение во всей рыночной экономике, на всем национальном рынке рассматривает макроэкономика). Напомним одновременно, что такое рынок. С микроэкономической точки зрения: рынок — это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, другими словами, соотношение спроса и предложения.

2015-10-24

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа.

2015-10-24

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа.

2015-10-24

Для эффективного ведения бизнеса в сфере производства и услуг необходимо разрабатывать и использовать методы делового планирования и инвестиционного анализа. Точное планирование является важной составной частью успешного бизнеса.

2015-10-25

Реалии современной экономики заставляют предпринимателей уделять большое значение маркетингу. Без грамотно отстроенной системы маркетинга сегодня компания не может стать по настоящему успешной. Это обуславливает высокая степень конкуренции на рынке товаров и услуг.

2015-11-01

Тема данной курсовой работы ”Правила биржевой торговли” Актуальность данной темы заключается в том, что основы рыночной экономики предусматривают полную хозяйственную самостоятельность предприятий и организаций, которые функционируют в народном хозяйстве, вступая при этом в разнообразные производственные, хозяйственные и другие связи.

2015-11-04

Сделки играют большую роль в хозяйственной жизни. О значении сделок можно судить уже потому, что все участники гражданского оборота осуществляют «Жизнь в праве» главным образом путем совершения различных сделок.