Інше
2010-11-12

Дисертацію присвячено розробці технології виробництва асфальтополімерсіркобетонних сумішей з поліпшеними фізико-механічними властивостями і призначених для улаштування верхніх шарів дорожнього одягу автомобільних доріг для роботи в умовах жаркого і вологого клімату Республіки Судан.

2010-11-12

Встановлено вплив нових видів безхлорних нітроамофосок – з біогумусом, з Znі Сu, з Сu на агрохімічні показники, грунтову біоту сірого лісового грунту, морфологічний розвиток томатів сорту Іскорка, фізіолого-біохімічні показники, врожайність, якість, дана екологічна оцінка цим добривам.

2014-03-14

Особливості надання страхових послуг у мережі Інтернет.Класифікація фінансових послуг у мережі Інтернет. Для забезпечення розвитку інтернет-систем фінансового обслуговування юридичних і приватних осіб потрібно вирішити цілу низку різноманітних теоретичних та прикладних проблем, дійти до згоди в багатьох питаннях організації та ведення бізнесу

2011-03-06

Стадії та етапи розробки інформаційних систем визначає відповідний державний стандарт, де наводиться повний перелік стадій та етапів створення інформаційних систем, причому в конкретних умовах ці стадії та етапи можуть поєднуватись один з одним або не виконуватись

2011-04-22

Під стандартизацією розуміють визначення і застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі

2011-05-21

Переваги та недоліки конверторного способу. Перевагами використання цього методу є відсутність використання природного газу й гарна керованість технологічним процесом. Сьогодні киснево-конверторним способом виробляється близько 47% вітчизняної сталі

2011-05-22

Сутність державного регулювання інноваційних процесів. Державне регулювання інноваційних процесів у різних країнах. У світовій практиці на сьогодні сформувалися три головні типи моделей науково-інноваційного розвитку промислово розвинутих країн

2011-06-14

Державна інноваційна інвестиційна політика в України. Формування науково-технічної політики на підприємстві. Напрями вибору інноваційної політики підприємства

2011-08-03

Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст. Структура інноваційного процесу та класифікація інновацій

2011-08-03

Для формування високого рівня процедурної складової інноваційного потенціалу перш за все необхідно створити систему управління, за якої творчий процес в організації був би безперервним та стосувався всієї вертикалі управління. Досягти цієї мети можливо лише шляхом перегляду системи мотивації та стимулювання персоналу

2011-08-22

Організація захисту магістерської дисертації. Основні вимоги до дисертації на здобуття кваліфікації магістра. Документальне оформлення навчання на магістерському рівні

2011-08-22

 Загальна характеристика роботи будівельної  організації  ТОВ „Добробут” . Загальні положення одного з видів технології  будівельного виробництва вибухівки. Загальні положення одного з видів технологічного процесу при будівництві автомобільних доріг та аеродромів   охорона навколишнього середовища при будівництві земляного полотна

2011-08-24

Основні положення і поняття з технології  будівельного виробництва. Загальні положення одного з видів технологічного процесу при будівництві автомобільних доріг та аеродромів   охорона навколишнього середовища при будівництві земляного полотна

2011-08-25

Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. Наукові засади опрацювання доповідей і виступів

2011-08-25

Инновационный проект: понятия, основные этапы создания. Оформление инновационных проектов. Управление инновационным проектом

2011-08-25

Поняття та зміст новаційних процесів. Особливості новацій на підприємстві та їх місце у інноваційному менеджменті. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності

2011-08-26

Розвиток поділу праці між країнами, ефективніший розподіл ресурсів і більш ефективне виробництво досягаються за рахунок єдиних правил і норм взаємовідносин, заснованих на таких принципах, як недискримінація, прозорість, забезпечення стабільності умов торгівлі, спрощення і стандартизація митних процедур, скорочення бюрократизму, створення централізованої бази даних тощо

2011-08-27

Організаційна структура робіт з стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів. Порядок розроблення і затвердження стандартів

2011-08-27

Організація бенкетів. Проведення бенкету-коктейлю. Подача лікеро-горілчаних виробів на бенкеті-коктейлі. Обслуговування бенкету коктейлю в закладі ресторанного господарства

2011-08-27

Дати загальну характеристику роботи будівельної організації по місцю роботи або проживання студента. Викласти основні положення і поняття з технології будівельного  виробництва - тарифна ставка. Викласти загальні положення одного з видів технології будівельного виробництва - монтажні

2011-08-27

Дати загальну характеристику роботи будівельної організації. Викласти основні положення і поняття з технології будівельного  виробництва - продуктивність праці. Викласти загальні положення одного з видів технології будівельного виробництва  - кам’яні

2011-08-27

Наукові розробки та їх характеристика. Система підготовки наукових кадрів

2011-08-27

Характеристики інноваційного процесу. Сутність та мета інноваційного процесу. Фазова схема інноваційного процесу. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційної діяльності

2011-08-29

Обгрунтуйте предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. Охарактеризуйте аналітичну роботу дослідника над дисертацією

2011-08-31

Оцінка житлових будинків. Порядок використання об’єктів-аналогів

2011-08-31

Суть наукового пізнання, знання та наукового дослідження. Етапи становлення і розвитку теоретичних знань

2011-08-31

Поняття та зміст інновацій та інноваційних процесів. Особливості інновацій на підприємстві та їх місце у інноваційному менеджменті. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності

2011-09-05

Міжнародні метрологічні організації. Системи управління якістю продукції

2011-09-05

Ознаки науково–технічної революції. Загальний евристичний алгоритм

2011-09-06

Особливості методики раннього розвитку за Нікітіними

2011-09-10

Мета та вибір теми досліджень, обґрунтування (тобто як робиться обґрунтування). Методи досліджень, визначення (що вони собою уявляють)

2011-09-10

Потреби преси щодо урядової інформації: конфлікт інтересів уряду і мас – медіа. Методи посилення повідомлення

2011-09-12

Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил. Сутність та особливості продуктивних сил

2011-09-12

Що таке єдина система технологічної документації, яке її призначення. Які принципи використовують сучасні технології

2011-09-23

Шляхи вирішення головних проблем ЖКГ. Основні проблеми житлово-комунального комплексу

2011-09-23

Статистичні показники варіації. Необхідність вивчення варіації ознаки. Статистичні таблиці, види, принципи побудови

2011-11-17

Дві концепції пізнавального процесу: пізнання як відображення і як творчість; проблема їх синтезу. Структуралізм як методологічне доктрина, її можливості та межі. Позитивізм ХІХ ст. Вчення про науку у філософії О.Конта

2011-12-05

Сутність професійного спорту, його роль, форми та умови функціонування в суспільстві. Принципи олімпійського спорту. Професійний спорт взагалі, – це вища ланка до якої прагне кожен аматор в своєму виді спорту, а необхідність дослідити взаємозв’язок та різницю між цими ланками є досить важливою та необхідною.

2011-12-07

Організація та формування цивільної оборони на об’єктах господарювання. Організаційна будова і порядок функціонування цивільної оборони. Завдання цивільної оборони

2011-12-14

Если в Киеве и других городах Западной Украины люди готовы носить одежду отечественных дизайнеров, то в Одессе, Харькове и Донецке покупатели предпочитают импортную продукцию, для них важнее лейб и фирма

2011-12-19

Основні складові авіа безпеки та акту незаконного втручання.Нормативні визначення та класифікації повітряних суден.Періоди розвитку цивільної авіації в залежності від розвитку науково – технічного прогресу

2011-12-24

Періоди розвитку цивільної авіації в залежності від розвитку НТП.Класифікація повітряних суден за призначенням.Нормативні визначення та класифікації повітряних суден.Основні складові авіа безпеки та акту незаконного втручання

2014-01-02

Організація аналізу і контролю малоцінних та швидкозношувальних предметів на підприємства України.Узагальнення інформації про малоцінних та швидкозношувальних предметів в регістрах обліку та звітності.Аналіз основних технічно-економічних показників базовогопідприємства

2014-01-26

Предмет науки криміналістики.Поняття і види криміналістичної ідентифікації.Види слідів рук і способи їх виявлення під час проведення слідчих дій

2014-01-26

Повнолітні особи, засудженні до позбавлення волі, відбувають покарання в виправно-трудовій колонії або у тюрмі, а неповнолітні у віці до 18 років – у виховно-трудових колоніях

2014-03-06

Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію пожежної охорони на об'єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних засобів протипожежної пропаганди та агітації, організацією ДПД та ПТК

2014-01-28

Технічні науки– система знань, що визначає закономірності взаємодії людини та технічних засобів.Природничі науки– система знань, що визначає закономірності функціонування людини як живої істоти та взаємодії людини та живої природи.Суспільні науки- система знань, що визначає закономірності функціонування суспільства та діяльності особи як суспільної одиниці

2014-02-11

Коли виникло християнство? Коли в Європі зароджується капіталізм? Коли виникає ідея "Москва - третій Рим"? Коли виникає гуманізм?

2014-02-11

Сутність і значення процесів профілактики та запобігання виникненню конфліктів. Типові причини виникнення конфліктів в організації. Види та типи конфліктів. Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву

2014-02-11

Оцінювання вартості будівель та споруд. Оцінка земельної ділянки, її головні методи

2014-02-24

Мета, завдання та функції логістики як інструменту ринкової економіки.Сучасний етап розвитку логістики

2014-02-24

Загальна класифікація видів перевезення на автотранспорті.Міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу.Перевезення пасажирів і багажу

2014-02-24

Впровадження логістичних підходів у керуванні рухом товарів придбало більшу актуальність на сучасному етапі розвитку російської економіки. Це пов'язане з інтенсифікацією й розширенням товарно-грошових відносин, з динамічним збільшенням горизонтальних господарських зв'язків між підприємствами й організаціями сполучених галузей

0000-00-00

Залучення українських миротворців до міжнародних операцій Альянсу. Програми забезпечення перекваліфікації військовослужбовців, що проводяться за сприяння НАТО. Зміни в сфері військової освіти, як результат співпраці з Альянсом

2014-03-10

Методологія та організація комп’ютерного аудиту.Сутність та роль комп’ютерного аудиту.Питання зміни методології аудиту при застосуванні комп'ютерної техніки досліджувалося багатьма авторами

2014-03-14

Поняття як форма мислення. Типи відношень між поняттями. Структура поняття. Поділ понять

2014-03-15

Способи утворення термінів для понять. Загальномовні семантичні процеси в термінології. Полісемія (багатозначність) терміна. Синонімія. Дублетність

2014-04-11

Метрологічне забезпечення підготовки виробництва. Сертифікація як ефективний механізм якістю продукції

2014-04-13

Основні напрями розвитку іпотечного ринку житла в Україні в контексті зарубіжного досвіду.Становлення іпотечного ринку житла в Україні.Теоретичні основи іпотечного ринку житла в Україні

2014-04-16

У процесі виконання роботи самостійно обирається конкретний товар чи послуга, що пропонується для реалізації споживачам.Товарна реклама формує й стимулює попит на конкретний товар, інформує споживача про властивості й достоїнства товару, будить інтерес до нього, сприяє його продажу

2014-04-16

У процесі виконання роботи обирається конкретний товар чи послуга, що пропонується для реалізації споживачам. Класифікувати його по основних видах призначення

2014-04-21

Обладнання та сировина для поліграфічних підприємств.Класифікація друкарських форм та методів друку.Автоматизація управління поліграфічних підприємств в Україні: актуальність та проблеми

2014-04-23

Вдосконалення обслуговування банкетів-фуршетів, що проводяться в досліджуваному підприємстві.Розробка рекомендацій з метою вдосконалення обслуговування бенкетів. Характеристика прийняття замовлень, підготовки до проведення бенкетів, сервірування, безпосередньо обслуговування

2014-04-23

Чаші всього тонуть гарні плавці.Спорт стає засобом виховання тоді, коли він улюблене заняття кожного

2014-04-25

Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон. Логіка Середньовіччя (схоластична логіка). Розвиток логіки в Стародавньому світі

2014-04-25

Редуктивні міркування. Гіпотеза. Види гіпотез. Види аргументації

2014-04-25

Аналіз інформаційної роботи в системі ООН з питань забезпечення міжнародного миру та безпеки. Роль інформаційних центрів ООН в підвищенні ефективності діяльності Організації в цій галузі

2014-04-26

Структура наукознавства. Поняття, зміст і значення науки

2014-04-27

Основні тенденції реформування залізничного транспорту.Розміщення залізничного транспорту в Україні.Залізничний транспорт України, його стан та проблеми

2014-04-28

Інструменти електронної комерції. Основні види електронної комерції та їх подальший розвиток. Поняття та сутність електронної комерції

2014-04-28

Ліцензійний договір як форма угоди між власником патенту та покупцем. Вчені звання і наукові ступені. Класифікація науково - дослідних робіт

2014-04-29

Сутність та взаємозв’язок понять "інновація", "інноваційний процес","інноваційна діяльність", "інноваційний менеджмент". Основні різновиди інноваційного процесу та інновацій

2014-04-30

Пошукова група та їх характеристика. Склад озброєння та взаємодія.Проблеми які виникають в процесі службово бойовій діяльності розшуково-пошукової групи та шляхи їх подолання.Розшукова група

2014-04-30

Загальна характеристика жанрів сучасної преси. Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми. Система аналітичних жанрів. Новації у жанроутворенні. Стаття, її різновиди

2014-05-01

Мережа архівних установ України.Система архівних установ та її структура

2014-05-01

Основні методи архівного описування. Поняття, види і принципи архівного описування

2014-08-03

Ліцензійний договір як форма угоди між власником патенту та покупцем.Вчені звання і наукові ступенї.Класифікація науково - дослідних робіт

2014-08-03

Шляхи удосконалення податкової системи малого підприємництва.Шляхи удосконалення управління малим підприємством в Україні.Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки

2014-08-04

Стратегія розвитку атомної енергетики в Україні.Сучасний стан та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні

2014-08-04

Результати проведення принципових переговорів.Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень.Планування та проведення переговорів

2014-08-05

Структура та організація діяльності митних органів України.Формування вітчизняної митної системи

2014-08-06

Визначення митного перевізника.Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них.Ліцензія на впровадження діяльності митного перевізника

2014-08-05

Пошукова група та їх характеристика. Склад озброєння та взаємодія.Розшукова група та їх характеристика.Проблеми які виникають в процесі службово бойовій діяльності розшуково-пошукової групи та шляхи їх подолання

2014-08-06

Нормативно правовое регулирование деятельности печатных средств массовой информации.Сущность демократии и значения демократизации прессы на современном этапе

2014-08-07

Забезпечення митно-тарифного регулювання процесу інтенсифікації міжнародної торгівлі.Документообіг при митному оформленні товарів та вантажу.Міжнародна співпраця в рамках удосконалення митного-тарифного регулювання

2014-08-07

Сучасний репортаж у пресі: його різновиди.Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми.Інформаційні жанри. Особливості розвитку

2014-08-08

Характеристика типів номерів та основні вимоги до організації номерного фонду.Призначення житлової зони - забезпечення умов для помешкання

2014-08-08

Стратегія та тактика побудови іміджу організації.Особливості формування іміджу організації та його елементи.Методи формування іміджу в паблік рилейшнз

2014-08-08

Захист честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб, як один з найголовніших інститутів цивільного права.Правове регулювання порядку відшкодування моральної шкоди та право на спростування відомостей, що порочать честь, гідність та ділову репутацію.Проблеми відшкодування моральної шкоди

2014-08-08

Правове регулювання створення акціонерного товариства за чинним законодавством.Особливості створення акціонерного товариства шляхом злиття, поділу, виділу та перетворення (в результаті реорганізації)

2014-08-08

Правовий досвід європейських країн бере до уваги особливості процедури вирішення трудових розбіжностей за різних моделей економіки, що дозволяє шляхом наукового дослідження й творчої переробки цього досвіду уникнути безлічі помилок при створенні якісно нового національного механізму правового регулювання трудових спорів і конфліктів

2014-08-09

Мережа архівних установ України.Система архівних установ та її структура.Осмислення суті архівної системи дає можливість засвоїти її особливості, співставити сильні й слабкі сторони

2014-08-09

Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті.Кримінологічна характеристика потерпілої особи.Класифікація потерпілих

2014-08-09

Основні риси, що характеризують юридичну діяльність.Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності. Зміст юридичної діяльності

2014-08-09

Зміни в державному устрої та праві.Революція 1905-1907 років та її вплив на державно-правовий розвиток українських земель

2014-08-10

Поняття конституції в зарубіжних країнах.Особливості змісту конституцій.Підготовка, прийняття, зміна і скасування конституції.Форма і структура конституцій зарубіжних країн

2014-08-10

Основні методи архівного описування.Поняття, види і принципи архівного описування

2014-08-11

Шляхи підвищення ресурсного забезпечення розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання.Ефективність виробничо-ресурсного потенціалу підприємства: фактори впливу та критерії оцінки

2014-08-12

Пропозиції щодо вдосконалення компонентно-функціональної структури туристичного комплексу регіону.Стратегії розвитку та маркетингу туризму та рекреаційної діяльності Прикарпатського регіону.Аналіз рекреаційних ресурсів та готельно-ресторанної інфраструктури Прикарпатського регіону

2014-08-29

Технологія виробництва фарфору в ранній період.Історія виникнення фарфору

2014-09-08

Вплив інноваційних процесів на динаміку економічного зростання в умовах глобалізації та регіоналізації.Інноваційна складова конкурентних стратегій національного господарства в умовах глобалізації

2014-09-08

Що регламентують європейські стандарти серії EN.Маркування товарів, які підтверджують відповідність стандартам якості та безпеки.Регресійний аналіз: основні задачі і порядок оцінки якості кореляційно-регресивного аналізу. Порядок розрахунку та інтерпретації параметрів одно факторної лінійної регресії

2014-09-08

Основні розділи наукознавства та їх характеристика.Загальна класифікація сучасних наук

2014-09-13

Приклади монументально-декоративного мистецтва в інтер’єрах готелю. Розкрити своє розуміння щодо їх застосування – масштабності,тематики, матеріалів тощо.Класифікація кольорів за загальноприйнятими канонами сприйняття. Класифікація кольорів за психологічним впливом на людину. Роль кольору в інтер’єрі.Взаємодія архітектури і дизайну в готелі: спільне та відмінне

2015-08-19

В основе классификации масла лежит один из следующих признаков: происхождение сырья, консистенция при 20 °С, способность полимеризоваться (высыхать).

2015-08-20

Северный жилой массив относится к жилищно-административной зоне, которая включает жилые массивы, административные, общественные учреждения и учебные заведения. В данной зоне размещаются студенческие, школьные, общедоступные столовые, кафе, рестораны, бары, закусочные, предприятия для отпуска продукции на дом, магазины кулинарии.

2015-08-20

В связи с активным внедрением рыночных отношений в экономику России в обществе особое значение приобрело развитие таких сфер деятельности, которые позволяют осуществить быстрое накопление капитала.
Общественное питание — одна из немногих отраслей, которая позволяет получить законченный производственный цикл при невысокой стоимости основных фондов.
2015-08-21

Генная инженерия - это метод биотехнологии, который занимается исследованиями по перестройке генотипов. Генотип является не просто механическая сумма генов, а сложная, сложившаяся в процессе эволюции организмов система. Генная инженерия позволяет путем операций в пробирке переносить генетическую информацию из одного организма в другой. Перенос генов дает возможность преодолевать межвидовые барьеры и передавать отдельные наследственные признаки одних организмов другим.

2015-08-21

В последние 15-20 лет в экономике развитых стран произошли существенные изменения. Эти изменения затрагивают и Россию. Дело в том, что в хозяйственную практику предприятий и фирм стали внедряться новые методы и технологии доставки товаров, базирующиеся на концепции интеграции транспорта и материально-технического обеспечения, на развитии новейшей техники в области информатики и коммуникаций.

2015-08-21

Под термином «колониализм» принято понимать захватническую, хищническую политику держав-завоевателей (метрополии) по отношению к захваченным народам и территориям (колониям), которые становятся полной их собственностью.

Колонии и колониализм существовали и во времена домонополистического капитализма и даже задолго до капитализма, примером чего может служить, в частности, ярко выраженная колониальная политика Римской империи.

2015-08-21

Общеизвестно, что недостаток необходимых человеку энергозатрат (гиподинамия) приводит к рассогласованию деятельности отдельных систем (мышечной, костной, дыхательной, сердечно - сосудистой) и организма в целом с окружающей средой, а также к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ.

2015-08-21

Для оценки общего технического уровня и потребительских свойств примем следующие критерии:

  • пропускная способность;
  • энергетические характеристики;
  • использование ресурса частотного диапазона;
  • системы теленаблюдения и телеуправления. Возможность сетевого управления. Дополнительные сервисные функции;
  • электропитание;
  • конструкция, удобство обслуживания, организация гарантийного и послегарантийного ремонта;
  • надежность.
2015-08-21

Актуальность темы исследования.Принято говорить об арт-менеджменте как о достижении эстетических, творческих, артистических и подобных задач через управление отношениями на регулярной основе.

И именно из-за одновременной значимости многих целей, вплоть до отсутствия явного приоритета, арт-менеджмент очень сильно отличается от общего менеджмента, управления в других областях.

2015-08-23

Среди экономических рычагов, при помощи которых государство воздействует на рыночную экономику, важное место отводится налогам. В условиях рыночной экономики любое государство широко использует налоговую политику в качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка.

2015-08-26

СУ-336 преобразовано из государственного учреждения в частное в 1991 году путем внесения вкладов физическими лицами. Полное наименование: Строительное управление № 336.

2015-10-01

Сварка – один из ведущих технологических процессов современной промышленности, от степени развития и совершенствования которого во многом зависит уровень технологии в машиностроении, строительстве и ряде других отраслей народного хозяйства. Современная сварочная наука и техника позволяют надежно соединить детали любых толщин и конфигураций – от деталей мельчайших электронных приборов до гигантских частей машин и сооружений.

2015-10-02

Изучение истории архивного дела в России в XVIIIв. необходимо для того, что она окажет помощь архивистам в разрешении таких существенных проблем, как оптимизация Государственного архивного фонда СССР, совершенствование сети наших архивных учреждений и качественное улучшение научно-справочного аппарата. Опыт прошлого является аргументом для успешного развития архивного дела, он поможет избежать ошибок, выбрать правильное направление в планировании архивного строительства практической деятельности отечественных архивистов.

2015-10-05

Морфологически представляют собой одну клетку, но функционально – целостный организм, способный двигаться, самостоятельно питаться. Размеры маленькие от нескольких микрон до нескольких сантиметров.

2015-10-05

ЗАО «Павловское» располагается в 17 км югу от Рязани и в 6 км от дороги Рязань-Пронск. Хозяйство находится в зоне умеренно-континентального климата с умеренно холодной зимой и тёплым летом. Среднее количество осадков за год составляет 500 мм.

2015-10-05

Хозяйство или Ф.И.О. владельца животного, его адрес, телефон:

Рязанская область, рязанский район, АОЗТ «Павловское»;

ВИД – крупный рогатый скот.

ПОЛ – телёнок (тёлочка).

2015-10-05

В стране сохраняется напряженная ситуация по колибактериозу, сальмонеллезу и некробактериозу. Колибактериоз молодняка приносит большой ущерб животноводству. Переболевшие животные малопродуктивны, вследствие чего нарушается воспроизводство стада, снижаются привесы и т.д.

2015-10-07

Проблема оптимального сочетания и расширения круга финансовых инструментов, позволяющих направлять свободные денежные средства в реальный сектор экономики, является в настоящее время достаточно актуальной, несмотря на то, что рынок ценных бумаг в России функционирует уже более 10 лет.

2015-10-08

Никакая другая среда не вызвала большую глобализацию культуры и столь впечатляющего изменения способа, которым люди воспринимают мир вокруг себя, как телевидение. Научная концепция, положенная затем в основу телевидения, появилась уже в конце 19-го века в виде теоретических дискуссий и практических экспериментов.

2015-10-09

Целью курсовой работы является комплексное исследование государственного (механизма) аппарата и его структуры.

Цель курсовой работы предопределила постановку следующих задач:

· Сформулировать определение государственного аппарата;

· Исследовать структурные элементы государственного аппарата;

2015-10-09

Данная работа рассматривает теоретические вопросы принципов построения современных компьютеров и архитектуры «клиент-сервер», а также содержит результат практического выполнения табличного расчета с иллюстрацией результата по указанным входным данным с использованием ППП на ПК.

2015-10-10

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов государства принадлежит таможенному делу - одному из базовых институтов экономики. Участвуя в регулировании внешнеторгового оборота и осуществляя фискальную функцию, таможенная служба регулярно пополняет государственный бюджет и тем самым способствует решению экономических проблем.

2015-10-10

Материальная культура - окружающая человека среда. Материальная культура создана всеми видами труда человека. Она создает уровень жизни общества, характер его материальных запросов и возможности их удовлетворения.

2015-10-10

Опыт истории убедительно свидетельствует, что движение современной цивилизации к самоуправлению народов – длительный и весьма противоречивый процесс. Внедрение принципов самоуправления приносит пользу обществу только тогда, когда оно опирается на объективно назревшие экономические и социальные потребности, выражает требования общественного прогресса.

2015-10-10

Среди многочисленных небесных светил, изучаемых современной астрономией, особое место занимают планеты. Ведь все мы хорошо знаем, что Земля, на которой мы живем, является планетой, так что планеты-тела, в основном подобные нашей Земле.

2015-10-14

В теории государства и права равно как и в некоторых иных общественных науках рассматривается проблема формы государства то есть проблема формирования и функционирования особой формы общественной жизни человека - государства.

2015-10-14

Закон "О государственной адресной социальной помощи", который считается новым, поскольку вступил в силу сравнительно недавно, был воспринят населением неоднозначно. Но, по словам министра труда и соцзащиты Гульжан Карагусовой, в основном Закон правильный и жизнеспособный.

2015-10-14

Установки электрического освещения используют во всех производственных и бытовых помещениях, общественных, жилых и других зданиях, на улицах, площадях, дорогах, переездах и т.п. Это самый распространенный вид электроустановок. Различают три вида электрического освещения.

2015-10-14

Происхождение государства — это одна из кардинальных проблем юриспруденции и в то же время одна из самых актуальных. На протяжении многих десятилетий доминирования в нашей стране марксистско-ленинской идеологии ее трактовка была таковой, которая была представлена Ф. Энгельсом в его работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

2015-10-15

Находясь в постоянном движении язык, непрерывно развивается, совершенствуется, имея свое настоящее, прошлое и будущее. Обогащение словаря – это один из важнейших факторов развития языка, свидетельство его динамического характера.

2015-10-15

В настоящее время в нашей стране происходят коренные изменения в экономике, но они касаются не только экономических отношений, возникающих внутри страны, но также влияют и на внешнеэкономические отношения.

В связи с ослаблением государственного контроля над экономической деятельностью во внешнеторговой сфере существенно расширился круг предприятий, организаций и отдельных предпринимателей, получивших право непосредственного выхода на внешний рынок.

2015-10-15

Реальная перспектива использования человеком огромных энергий, скрытых в недрах атома, появилась впервые в 1939 году. На сегодняшний день широкое практическое применение получают различного рода ядерные излучения, несмотря на то, что они опасны для организма человека и в то же время неощущаемы, поэтому для обнаружения и измерения ядерных излучений необходимы специальные приборы.

2015-10-16

Российской акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»(РАО «ЕЭС» России) учреждено в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 15 августа 1992 года №923 и от 5 ноября 1992 года №1334, направленными на обеспечение управляемости Единой энергетической системы и сохранение электроэнергетики в виде единого комплекса при акционировании предприятий и организаций, выходивших из ведомственной подчиненности.

2015-10-17

Тема о государстве, его типах и формах является актуальной для современного общества и заботит умы многих людей, особенно в свете событий последних лет. Именно поэтому я выбрал эту тему.

2015-10-17

Научная картина мира рассматривается как одна из важнейших ценностей культуры техногенной цивилизации.

Научная картина мира это – множество теорий в совокупности описывающих известный человеку природный мир, целостная система представлений об общих принципах и законах устройства мироздания.

2015-10-17

Деятельность журналиста - человека по своей сути общественного - неминуемо затрагивает интересы огромного количества людей и их объединений. Его воздействие на умы и сердца людей можно исцелять, но - увы - может ранить и даже убивать.

2015-10-17

Тема о государстве, его типах и формах является актуальной для современного общества и заботит умы многих людей, особенно в свете событий последних лет. Именно поэтому я выбрала эту тему.

2015-10-18

«Форма правления», как и любое иное понятие в теории государства и права, отражает устойчивые взаимосвязи между различными политико-правовыми явлениями и процессами. Будучи одним из главных элементов более общего понятия «форма государства», понятие «форма правления» отражает структуру и порядок и порядок образования высших органов государственной власти, раскрывает влияние этих факторов на эффективность их деятельности.

2015-10-20

Вступление Российской Федерации в переходный период к рынку обусловило усиление значения цен и ценообразования в развитии экономики страны. Совершенно очевидно, что цены и ценообразование играют ключевую роль в рыночном механизме, однако ими необходимо умело управлять, не допуская стихийности процесса ценообразования и динамики цен.

2015-10-20

В начальный постсоветский период наибольшую востребованность в обществе приобрели такие ценности, как свобода, частная собственность, рыночная экономика, возможность выбирать власть и другие, с которыми связывалось процветание на Западе.

2015-10-21

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что преступность была всегда и везде. Всегда и везде преступность отражала в себе какие-то социальные проблемы общества. Меняется общество – меняется преступность. Между тем методы изучения преступности, как и методы реагирования на преступность остались прежними.

2015-10-21

Деятельностью в области PR, согласно определению британского Института паблик рилейшнз, являются планируемые и осуществляемые усилия, направленные на установление и поддержание доброжелательных отношений между организацией и ее общественностью»

2015-10-21

Информационные процессы невозможны без средств воспроизведения и отображения информации, которая в вычислительных системах и в системах управления представляется символами и образами. Воспроизведение информации - это регистрация символов на материальном носителе.

2015-10-21

В результате работ отечественных и иностранных специалистов, внесших свой вклад в решение отдельных задач телевидения, и благодаря быстрому развитию радиоэлектроники телевизионная техника достигла такого уровня развития, когда стало возможным создание систем цветного и объемного телевидения и широкое применение телевизионных установок в различных отраслях народного хозяйства, для научных исследований

2015-10-21

В системе понятий, отражающих специфику объекта и содержание предметной области любой науки, заключена одна из основных форм систематизации научных знаний, их доказательного, всесторонне обоснованного, систематического изложения.

2015-10-21

Цена - единственный элемент маркетинга, который приносит доход, остальные его составляющие увеличивают издержки компании. Кроме того, цена - один из самых гибких, легко изменяемых его элементов в отличие от характеристик продукта и обязательств, связанных с каналами распределения.

2015-10-21

Электоральный процесс является сегодня объектом пристального изучения специалистов в различных областях научного знания. Например, в работах М. Анохина, Т. Болховитиной, В. Гуторовой, Ю. Веденеева, Н. Емельянова, А. Лейпхарт, Г. Лесникова, С. Мартынова, Л. Селезнева, Ж. и др. проанализированы место и роль выборов в системе демократической власти, в формировании и функционировании политических институтов

2015-10-21

Вступление Российской Федерации в переходный период к рынку обусловило усиление значения цен и ценообразования в развитии экономики страны.

2015-10-22

Анализ воздействия пропаганды на массовое сознание составляет предмет трудов многих авторов - Ж. Желев, Г. Димитров, Ю. Орлов, С. Беглов, Е. Шестопал, А. Дугин, Ю. Ирхин, М. Филатов, М. Кастеллс, А. Кукаркин и др.

2015-10-23

Страхование - одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства.

2015-10-23

Шами́ль(1797-1871) - предводитель кавказских горцев, в1834признанныйимамом, объединил горцев ЗападногоДагестанаиЧечни, а затем иЧеркесиив теократическое государствоИмамати до взятия в плен при штурмеГунибав1859князем Барятинским энергично вёл борьбу против российской власти.

2015-10-23

Для целей изложения факторного анализа остановимся на двух типах факторов, условно выделенных нами с точки зрения их содержательной интерпретации: 1) факторы, в состав которых входят, содержательно близкие или содержательно «гомогенные» переменные;

2015-10-23

Космого́ния (греч. κοσμογονία, от греч. κόσμος - мир, Вселенная и греч. γονή - рождение), область науки, в которой изучается происхождение и развитие космических тел и их систем: звёзд и звёздных скоплений, галактик, туманностей, Солнечной системы и всех входящих в неё тел - Солнца, планет (включая Землю), их спутников, астероидов (или малых планет), комет, метеоритов.

2015-10-23

Очевидно, что любая человеческая деятельность опирается на использование того или иного вида энергии. В ходе эволюции человечества растет его энергетический потенциал и растет удельная энерговооруженность каждого члена общества. И, по сути дела, именно удельная энерговооруженность является главным критерием прогресса.

2015-10-23

В разговорах тренеров и спортсменов можно часто услышать ссылки на личностные особенности их партнеров, соперников и наставников. Между собой спортсмены нередко обсуждают, что представляет собой как личность их партнер или соперник и в какой мере те или иные его личностные характеристики повлияли на выступление его или всей команды.

2015-10-23

Большинство из нас слышали о деятельности Организации Объединенных Наций, связанной с поддержанием мира или оказанием гуманитарной помощи. Однако далеко не всегда и не столь хорошо известно о многих других аспектах ее деятельности, которые влияют на нашу жизнь.

2015-10-23

В песнях В.Высоцкого и Б.Окуджавы, Ю.Визбора и А.Городницкого, А.Галича и А.Дольского, Ю.Кима и Е.Клячкина разными художественными путями выразились ментальный склад современника, кардинальные исторические сдвиги и катаклизмы срединных десятилетий века и современности.

2015-10-23

Пенсионная система - это комплексное образование, регулирующее отношения по формированию соответствующих пенсионных фондов, за счет которых выплачиваются пенсии и осуществляются иные пенсионные выплаты, отношения по материальному обеспечению членов общества пенсиями и иными пенсионными выплатами и отношения по управлению и организации пенсионного обеспечения.

2015-10-23

Сегодня все чаще в информационной среде используются такие понятия, как «мультимедиа», «медийное искусство», «медиакультура». Они не являются синонимами, но у этих феноменов есть точки взаимопересечения. Что же такое мультимедиа, какова его природа и отличительные особенности?

2015-10-23

Существенные перемены в экономике, общественной жизни и культуре требуют трансформации системы подготовки специалистов, выработки и осуществления нового механизма вхождения в жизнь человека, обладающего необходимыми социальными и профессиональными качествами, которые дает ему образование. В настоящее время мы наблюдаем изменение парадигмы не только социальной жизни, но и образования.

2015-10-23

Актуальность темы работы обосновывается тем, что безработица - сложное, многоплановое общественное явление, имеющее различные стороны и многосторонние связи с другими процессами жизни человеческого общества. Прежде всего, безработица связана с важнейшими экономическими процессами, в частности, с функционированием рынка труда.

2015-10-25

На протяжении тысячелетий основными видами используемой человеком энергии были химическая энергия древесины, потенциальная энергия воды на плотинах, кинетическая энергия ветра и лучистая энергия солнечного света. Но в 19 в. главными источниками энергии стали ископаемые топлива: каменный уголь, нефть и природный газ.

2015-10-25

Как известно, движущей силой всей деятельности организации является её персонал. Он характеризуется рядом количественных и качественных параметров, среди которых важнейшим и наиболее значимым является уровень квалификации. Поэтому переподготовка и повышение квалификации кадров в настоящее время занимает важнейшее место в достижении целей любой организации.

2015-10-25

Важнейшую роль в нашей жизни играют газеты. Газетная публицистика – это летопись современности, отражающая текущую историю во всей полноте. Газетные тексты обращены ко всем актуальнейшим проблемам современного общества – политическим, социальным, бытовым, философским и так далее

2015-10-25

Подготовка спортсменов к успешному решению спортивных задач и физической подготовки осуществляется в рамках учебно-тренировочного процесса. Его сущность заключается в организованной, целенаправленной совместной деятельности тренера, спортсмена, команды по подготовке футболистов к достижению высоких спортивных результатов. Учебно-тренировочный процесс - это двусторонняя активная деятельность тренера и спортсмена, в ходе которой осуществляется формирование у спортсменов морально-волевых, развитие физических качеств, приобретается опыт спортивной борьбы, спортивного азарта и специальные знания, умения и навыки.

2015-10-26

Генеральный план аэропорта представляет собой комплексное решение вопросов, связанных с наземным обеспечением безопасной и регулярной работы авиации.

Генеральный план аэропорта должен отвечать следующим основным требованиям:

2015-10-28

Процесс пастеризации заключается в нагревании молока до 60–90°С и выдержке с целью уничтожения болезнетворных бактерий, которые могут присутствовать в нем. Первоначально пастеризация была предложена для уничтожения туберкулезной палочки Mycobacterium tuberculosis, которая в ту пору нередко содержалась в молоке. В настоящее время технология фермерского производства молока практически исключает возможность существования в нем туберкулезной палочки, но молоко продолжают пастеризовать с целью нейтрализации других видов бактерий, опасных для здоровья людей.

2015-10-28

Разработка управленческих решений – крайне важный процесс, связывающий основные функции управления: планирование, организацию, мотивацию, контроль. В любой организации, управленческие решения определяют не только эффективность ее деятельности, но и возможность устойчивого развития, выживаемость в быстро изменяющемся мире.

2015-10-30

Туризм в нашей стране приобрел большую популярность, стал одним из самых массовых видов физкультурно-оздоровительной деятельности, спорта и активного отдыха молодежи. Спортивные туристские походы являются важнейшим средством укрепления здоровья и физического совершенствования людей.

2015-10-30

Актуальность темы работы обусловлена тем, что движущей силой всей деятельности организации является её персонал. Он характеризуется рядом количественных и качественных параметров, среди которых важнейшим и наиболее значимым является уровень квалификации. Поэтому переподготовка и повышение квалификации кадров в настоящее время занимает важнейшее место в достижении целей любой организации. Это послужило причиной выбора темы данной курсовой работы.

2015-10-30

Система управления персоналом является непременной составляющей управления и развития любой организации, она является объективной, т.к. возникает с возникновением самой организации и не зависимо от чьей-то воли. Являясь, по сути, одной из важнейших подсистем организации, система управления персоналом определяет успех ее развития. Одним из основных вопросов управления является формирование дееспособного коллектива, способного эффективно выполнять основные задачи предприятия.

2015-11-04

Начало нового века для нашей страны практически совпало с завершением ельцинского десятилетия в истории Российской Федерации. Его называют по-разному: революцией и контрреволюцией, крахом и возрождением в зависимости от политических симпатий.

2015-11-04

Рассмотрим принцип действия генератора. При подключении напряжения питания операционных усилителей (0 и 10В) и некоторого входного напряжения (в обусловленных пределах) на выходе второго операционного усилителя устанавливается напряжение насыщения (под действием положительной обратной связи), которое в соответствии с напряжением питания может быть либо 1В, либо 9В (назовем эти уровни наименьшем и наибольшем выходным напряжением).

2015-11-04

Научное объяснение процесса журналистского творчества стало ныне одной из насущных задач теории печати.

Непосредственно в творчестве журналист предстает как социально активная личность, выявляет в единстве природных и приобретенных способностей свой творческий потенциал.

2015-11-05

Устойчивость или неустойчивость линейной стационарной системы определяется расположенным на S-плоскости нулей ее характеристического уравнения. Устойчивость системы не зависит от начальных условий или ее входных сигналов. Для нелинейных систем это перестает быть справедливым.

2015-11-12

Повсеместная автоматизация, внедрение компьютеров практически во все аспекты нашей жизни – это факт, говорить об этом не имеет смысла; тем самым обостряется вопрос цены информации и, соответственно, её защиты.

2015-11-12

Ранее действовавшие законы были перегружены социальными льготами, гарантиями и компенсациями разного рода, тяжесть финансового обеспечения которых была возложена на работодателя.

2015-11-13

Ранее действовавшие законы были перегружены социальными льготами, гарантиями и компенсациями разного рода, тяжесть финансового обеспечения которых была возложена на работодателя.

2015-11-13

Ранее действовавший КЗОТ был перегружен социальными льготами, гарантиями и компенсациями разного рода, тяжесть финансового обеспечения которых была возложена на работодателя
2015-11-13

Устойчивое и успешное функционирование любого государства невозможно без создания прочной системы социального обеспечения. Базовым элементом данной системы являются льготы, в которых, прежде всего, содержится отношение, взаимодействие государства и населения.

2015-11-13

На протяжении уже более десяти лет и в настоящее время в нашей стране продолжается процесс формирования двух основных форм осуществления права человека на пенсию: обязательного пенсионного страхования и государственного пенсионного обеспечения.

2015-11-13

На протяжении уже более десяти лет и в настоящее время в нашей стране продолжается процесс формирования двух основных форм осуществления права человека на пенсию: обязательного пенсионного страхования и государственного пенсионного обеспечения.

2015-11-13

Устойчивое и успешное функционирование любого государства невозможно без создания прочной системы социального обеспечения.

2015-11-19

Генеральный план аэропорта представляет собой комплексное решение вопросов, связанных с наземным обеспечением безопасной и регулярной работы авиации.

2015-11-21

Подготовка спортсменов к успешному решению спортивных задач и физической подготовки осуществляется в рамках учебно-тренировочного процесса.

2015-11-21

Подготовка спортсменов к успешному решению спортивных задач и физической подготовки осуществляется в рамках учебно-тренировочного процесса.

2015-11-21

В практике перевода нет, пожалуй, столь «обманчивой» лексики, какой является «псевдоинтернациональная» лексика. Данной лексике теоретики перевода дали название «ложные друзья» переводчика.

2015-11-22

Актуальность рассматриваемой темы очевидна. Конституция РФ 1993 года объявила референдум и выборы высшим выражением власти народа, непосредственным ее проявлением.

2015-11-26

Цветная металлургия Западной Сибири по удельному весу с черной металлургией составляет лишь 5%. А ее доля в России по производству продукции составляет 4,9%.

2015-11-28

По общему признанию, коммуникации имеют огромное значение для успеха деятельности предприятий и представляют одну из сложных проблем менеджмента. По существу это своего рода «кровеносная система» единого организма фирмы.

2015-11-28

Беда, приходя, не спрашивает ни имени, ни фамилии, ни года рождения. Несчастье может произойти с кем угодно.

2015-12-02

В современной жизни Связи с общественностью (или PR) по многим причинам являются важной составляющей деятельности компании. Во многих крупных компаниях департаменты по связям с общественностью имеют такое же значение, как и отделы маркетинга.

2015-12-02

В системе понятий, отражающих специфику объекта и содержание предметной области любой науки, заключена одна из основных форм систематизации научных знаний, их доказательного, всесторонне обоснованного, систематического изложения.

2015-12-05

В результате работ отечественных и иностранных специалистов, внесших свой вклад в решение отдельных задач телевидения, и благодаря быстрому развитию радиоэлектроники телевизионная техника достигла такого уровня развития, когда стало возможным создание систем цветного и объемного телевидения и широкое применение телевизионных установок в различных отраслях народного хозяйства, для научных исследований и т.д.

2015-12-06

Понятие "менталитет" появилось в обществоведческих науках сравнительно недавно, и в его определении исходят из того, что менталитет - это сложная, комплексная характеристика этнического сознания, в которой как бы в концентрированном виде отражены основные параметры, описывающие собственный духовный и социальный опыт каждого народа.

2015-12-06

Самые распространенные предположения, касающиеся власти, по крайней мере, в западной культуре, подразумевают, что она - вопрос количества.

2015-12-06

Анализ воздействия пропаганды на массовое сознание составляет предмет трудов многих авторов - Ж. Желев, Г. Димитров, Ю. Орлов, С. Беглов, Е. Шестопал, А. Дугин, Ю. Ирхин, М. Филатов, М. Кастеллс, А. Кукаркин и др.

2015-12-07

Сегодня все чаще в информационной среде используются такие понятия, как «мультимедиа», «медийное искусство», «медиакультура».

2015-12-07

Пенсионная система - это комплексное образование, регулирующее отношения по формированию соответствующих пенсионных фондов, за счет которых выплачиваются пенсии и осуществляются иные пенсионные выплаты.

2015-12-13

Первые представления современных общечеловеческих ценностей сложились, если не говорить о более давних временах, на базе общегуманистических идей в Европе, которым была придана либерально-индивидуалистическая трактовка, но сама концепция ценностей стала разрабатываться позже, в первую очередь в немецкой литературе в конце XIX – начале XX веков.

2015-12-13

Космого́ния (греч. κοσμογονία, от греч. κόσμος - мир, Вселенная и греч. γονή - рождение), область науки, в которой изучается происхождение и развитие космических тел и их систем:

2015-12-13

Очевидно, что любая человеческая деятельность опирается на использование того или иного вида энергии. В ходе эволюции человечества растет его энергетический потенциал и растет удельная энерговооруженность каждого члена общества.

2015-12-13

В разговорах тренеров и спортсменов можно часто услышать ссылки на личностные особенности их партнеров, соперников и наставников.

2015-12-13

На протяжении тысячелетий основными видами используемой человеком энергии были химическая энергия древесины, потенциальная энергия воды на плотинах, кинетическая энергия ветра и лучистая энергия солнечного света.

2015-12-13

Велико влияние природы на человека. Общеизвестно, что физические упражнения сохраняют подвижность человека и продлевают жизнь.

2015-12-13

Для обеспечения безопасности (т.е. состояния защищенности важных интересов личности, общества и государства), спокойного развития страны и противодействия внешним и внутренним врагам, государство имеет в своем распоряжении и на службе определенные органы.

2015-12-16

Беда, приходя, не спрашивает ни имени, ни фамилии, ни года рождения. Несчастье может произойти с кем угодно.

2015-12-23

Результативность государственного управления определяется в первую очередь человеческим фактором. В современном менеджменте общепризнанным является положение, согласно которому самым ценным ресурсом любой организации являются люди.