Педагогіка
2010-10-21

Типологія освітніх технологій. Прогресивні педагогічні технології та інші освітні моделі. Практичні аспекти конкретних інноваційних педагогічних технологій

2010-10-25

Методи навчання географії. Поняття про методи навчання як дидактичну категорію та їх класифікація. Характеристика методів навчання. Група словесних методів. Група наочних методів навчання. Група практичних методів навчання. Активні форми й методи навчання на уроках географії. Урок-конференція в курсі „Економічної і соціальної географії світу” в 10 класі

2010-11-03

Обґрунтування соціально-педагогічних умов ефективної взаємодії державних і громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу у молодіжному середовищі. Експериментальне дослідження соціально-педагогічної моделі взаємодії державних та громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу .

2010-11-23

Козацька педагогіка — феноменальне явище і складова української етнопедагогіки

2011-02-26

Визначаються основні тенденції розвитку позашкільного виховання, а саме: спостерігається зниження проценту залучення школярів до гуртків, позашкільних закладів у порівнянні з підвищенням кількості населення у великих містах, кількість позашкільних закладів не залежить від чисельності населення міста, робота позашкільних закладів частіше за все проводиться у пристосованих приміщеннях, відсутні педагогічні та архітектурні вимоги до споруд учбово-виховного типу. Визначається тенденція зниження вікового контингенту дітей, які займаються у гуртках для старшокласників

2011-12-08

Реформування системи освіти. Система безперервної освіти. Посадова інструкція. З точки зору індивіда та професійної організації мислення та діяльності, безперервність межує з підготовкою, що координується, замкненістью її на формування цілісного типу мислення та діяльності

2011-02-28

Педагогічні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерактивних (від англ. inter - взаємний, act - діяти) методів у навчальній та виховній діяльності вчителя, в управлінській діяльності керівника навчального закладу

2011-02-28

Адаптація тексту для читацького сприйняття, точна передача авторського задуму є настільки вирішальними для забезпечення ефективного спілкування з читачем, що потребують постійної і посиленої уваги всього редакційного колективу

2011-03-02

Одним із стратегічних напрямів процесу державотворення в Україні на сучасному етапі єpeфopмyвaння системи вищої освіти

2011-03-04

Процес навчання істотно відрізняється від навчального процесу. Поняття «навчальний процес» охоплює всі компоненти навчання: викладача, використовувані ним засоби і методи навчання, учня, який працює під керівництвом учителя на уроці та самостійно вдома, забезпечення навчального процесу наочністю й технічними засобами. Під поняттям «процес навчання» розуміють взаємодію учителя й учня

2011-03-18

Сучасна освітня система Франції. Вищі школи Франції. Освіта належить до тих сфер життя суспільства, які зачіпають інтереси всіх людей. Історичний досвід найбільш розвинутих країн переконливо доводить пряму залежність ефективності функціонування всіх сфер життя суспільства, насамперед економіки, від матеріального та духовного внеску в освіту, науку, підготовку кадрів

2011-04-28

Вироблення початкових уявлень про речення і його будову. Робота над засвоєнням понять „основа речення”, „головні члени речення”. Види вправ із синтаксису й пунктуації

2011-05-04

Найбільш ефективними є підходи, які направлені на те, щоб залучати учнів у активне, спільне і засноване на критичному аналізі навчання. Педагогічні форми і методи включають у себе спільну групову роботу, дебати, моделювання, рольові ігри, дискусії, індивідуальні й групові творчі роботи

2011-05-04

У цьому уроці ви ознайомитеся з деякими постулатами філософії природного права і теоріями правління, які мали величезне значення для розвитку нашої системи правління

2011-05-04

Особливості лекційного заняття як форми організації навчальних занять з правознавства. Особливості семінарського (практичного) заняття як форми організації навчальних занять з правознавства

2011-05-05

Традиційні методи навчання у процесі вивчення правознавства. Нетрадиційні методи  ”активного навчання”. Використання ігор на уроках правознавства

2011-05-05

Неуспішність як дидактичне поняття. Причини неуспішності. Класифікація причин. Шляхи подолання неуспішності та її профілактика

2011-05-05

Опанування малюком іноземної мови. Вправи та завдання для розвитку елементарних навичок спілкування під час навчання. Процес формування навичок і вмінь аудіювання

2011-05-05

Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння. Навчальна дискусія, як один із способів розвитку вимовних навичок. Суть і характеристика мовлення

2011-05-05

Самостійна робота як дидактична категорія. Організація самостійної діяльності в процесі навчання школи. Технологія формотворення знань як базова технологія розвитку здібностей учнів до самостійної навчальної діяльності

2011-05-05

Учням подобаються ті види навчальної діяльності, які дають їм матеріал для роздумів, можливість проявляти ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості та творчості

2011-05-05

Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадян

2011-05-05

Проблеми трудового виховання підростаючого покоління, підготовки його до самостійного трудового життя у різні історичні епохи привертали увагу педагогів, філософів, видатних громадських діячів

2011-05-23

Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу. Навчально-педагогічна діяльність викладача. Психологічна структура діяльності педагога. Діяльність викладача вищої школи має високу соціальну значущість і займає одне з центральних місць у державотворенні, формуванні національної свідомості і духовної культури українського суспільства

2011-05-23

Етапи розвитку сучасної логіки. Структура сучасної логіки. З курсу філософії та психології відомо, що мислення є видом пізнання – процесу або діяльності, спрямованої на отримання, збереження і переробку інформації (знань)

2011-06-05

Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі істотні зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра

2011-06-10

Психологічно – мотиваційна готовність дитини до школи.  Емоційно-вольова готовність до школи. Визначення психологічного розвитку дитини

2011-06-14

Закономірності процесу виховання. Основні принципи виховання. Гармонічне виховання особистості можливо тільки при тій умові, коли до потреб - першому, елементарному і навіть у якійсь мері примітивному побуднику людських учинків, людського поводження - приєднується більш сильний, більш тонкий, більш мудрий побудник - борг

2011-08-03

Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти. Типи вищих навчальних закладів. Навчання, підвищення кваліфікації. Якість вищої освіти як фактор конкурентоспроможності у глобалізованому світі

2011-08-15

Розвиток творчої активності учнів. Особливості розвитку творчих здібностей у процесі виховання

2011-08-18

 "Риторика" певною мірою стоїть особняком як серед творів самого Аристотеля, так і серед інших античних творів по риториці

2011-08-24

Уточнення поняття громадянська освіта. Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти. Сутність та зміст громадянської освіти. Практика організації громадянської освіти педагогічних працівників в  країнах Західної Європи

2011-08-24

Профілактика у підлітків наркоманії засобами фізичної культури. Проблема наркоманії у підлітковому віці. Профілактичні заходи. Практичні рекомендації

2011-08-24

Теоретический анализ проблемы профессионального педагогического мышления. Творческое педагогическое мышление как объект изучения педагогической психологии. Исследование творческих особенностей педагогического мышления. Профессиональное оперативное мышление будущего учителя и пути его развития

2011-08-24

Загальне поняття про темперамент. Основні компоненти темпераменту. Типи темпераментів: психологічна характеристика. Вплив темпераменту  на процес розвитку, виховання і формування особистості

2011-08-24

Родина – соціальний інститут формування особистості. Теоретичні дослідження проблеми. Вплив сім`ї на соціально-психологічну адаптацію підлітків. Вплив сімейних традицій на виховання особистості

2011-08-25

Основні закономірності процесу виховання. Головні принципи гуманістичного виховання

2011-08-26

Формування європейської вищої освіти. Загальні принципи формування систем вищої освіти європейських країн. Вища освіта Великобританії

2011-08-26

Зародження освіти й виховання в первісному суспільстві. Школа й виховання в епоху Середньовіччя. Проблеми західної школи й педагогіки в Новий час

2011-08-26

Формування європейської вищої освіти. Учасники Болонського процесу. Система вищої освіти України. Особливості Болонського процесу в Україні

2011-08-27

Зміст і головні складові Болонського процесу. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес

2011-08-27

Сучасний урок іноземної мови. Використання відеофільмів та презентація проектів на уроках англійської мови. Використання аудіовізуальних  матеріалів на уроках англійської мови

2011-08-28

Сутність двоступеневої освіти. Тривалість навчання на кожному циклі. Мета запровадження дистанційної освіти у ВНЗ України

2011-08-30

Процес навчання в чеських вузах. Система вступу в чеські вузи. Перспективи випускників чеських вузів

2011-09-05

Приватний сектор вищої освіти в Україні: стан і перспективи. Державне регулювання розвитку приватного сектора системи освіти України: сучасний стан дослідження проблеми

2011-09-05

Зміст і головні складові Болонського процесу. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес

2011-09-05

Передумови формування риторики у Греції. Роль Афін як колиски грецького риторичного мистецтва

2011-09-06

Теоретико-методологічні аспекти екскурсії. Організація та проведення тематичних екскурсій. Сучасні методики екскурсійного обслуговування та проведення тематичних екскурсій

2011-09-10

Структура Національної Академії наук та її загальні положення. Науково-методологічне значення НАН України

2011-09-12

Постать Я.Коменького та значення його методик в педагогіці. А. Коменський про моральне виховання

2011-09-14

Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф. Тализіної. Методика рейтингового оцінювання

2011-10-12

Види та структура понять. Сутність та види понять. Поняття — форма мислення, яка відображає предмети в їх загальних та істотних ознаках

2011-10-14

Освітні можливості населення України та використання зарубіжного досвіду. Сучасний стан та тенденції розвитку освіти серед населення

2011-10-18

Класифікація літературних екскурсій. Методика проведення екскурсії. Робота творчої групи по підготовці екскурсії. Етапи підготовки екскурсії. Методичні прийоми розповіді. Методичні прийоми показу

2011-10-19

Внесок Львівсько-Варшавської школи в логіку. Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської школи (В. Вітвіцький, М. Кройц). Основні погляди діячів Львівсько-Варшавської школи

2011-10-27

Основні джерела сленгу. Характеристика спілкування між учнями. Спілкування вчителя з учнями. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання

2011-10-30

Методика рейтингового оцінювання. Запровадження рейтингово-модульної системи навчання та її основні переваги. Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання

2011-11-09

Відносини між студентами та викладачами. Організаційна структура університетів. Перші університети Середньовіччя. Особи, які не залишали навчання після отримання ступеня бакалавра, могли спробувати здобути магістерський ступінь, що надавав їм право на читання ординарних лекцій, тобто текстів вищого порядку, які вивчались більш глибоко

2011-11-19

Внесок Львівсько-Варшавської школи в логіку. Психологічні надбання представників Львівсько-варшавської школи (В. Вітвіцький, М. Кройц). Основні погляди діячів Львівсько-Варшавської школи

2011-11-20

Основні джерела сленгу. Формування культури спілкування – одна із важливих проблем навчання. Спілкування вчителя з учнями.  Характеристика спілкування між учнями

2011-11-20

Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання. Запровадження рейтингово-модульної системи навчання та її основні переваги. Методика рейтингового оцінювання

2011-12-05

ППФП для студентів факультетів економіки та бізнесу. Вимоги до фахівців агропромислового комплексу. Професійно - прикладна фізична підготовка студентів аграрних вищих навчальних закладів

2011-12-07

Виховна система в США. Виховна система у Німеччині. Структура зарубіжної системи виховання у Великобританії. Структура зарубіжної системи виховання. Виховна система у вітчизняній педагогіці

2011-12-10

Різновидність методів навчально-виховного процесу.Педагогічні вимоги до використання методу переконання.Особистий приклад педагога

2011-12-14

Тематичні розробки заходів.Знаково-символьна діяльність дошкільників.Методи та форми роботи.Психологія дітей дошкільного віку

2011-12-14

Современные тенденции педагогического менеджмента.Методологические предпосылки модели педагогического сотрудничества.Педагогическое взаимодействие – базовая категория педагогики.Учебно - педагогическое взаимодействие как феномен образования

2011-12-15

Проблеми виходу із ситуації утрудненого спілкування та корекція спілкування.Утруднення спілкування у сфері міжособистої взаємодії.Труднощі, бар’єри та деформації у спілкуванні

2011-12-15

Администрация всегда прислушивается к мнению и решениям родительского комитета. В свою очередь председатели родительских комитетов классов информируют родителей о вынесенных решениях, состоянии учебно-воспитательной деятельности школы

2011-12-19

Порядок проведення поточного, модульного та семестрового контролю.Види навчальної роботи та контрольні заходи.Навчальний процес в умовах кредитно-модульної системи

2011-12-19

Особливості наукового пізнання.Функції наукового пізнання.Методи наукового дослідження.Наукова раціональність в умовах інформаційного суспільства

2011-12-20

Проблеми та перспективи НАУ.Історія розвитку Національного авіаційного університету.Науковці університету також проводять фундаментальні дослідження за такими напрямами, як експлуатація та аеронавігаційне забезпечення в авіації, керування повітряного руху

2011-12-25

Ретроспективний аналіз концепції громадянської освіти.Рекомендації щодо оптимізації громадянської освіти педагогічних працівників в Україні.Порівняльний аналіз підходів до громадянської освіти педагогічних працівників в Україні та країнах Західної Європи

2011-12-28

Виховання творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку у позакласний час.Діяльність позашкільних закладів освіти у сфері дозвілля. Дослідження ефективності універсальної методики творчих здібностей

2011-12-29

Методологічні засади експериментального дослідження.Застосування інтерактивних методів на уроках читання.Природа навчального інтересу і його структура.Передумови виникнення потреби до самоосвіти.Методи формування пізнавальної активності учнів

2011-12-29

Консультування з проблем шкільної адаптації та успішності.Індивідуальний підхід – умова оптимізації процесу навчання.Профільна диференціація припускає навчання різних груп школярів за програмами, котрі відрізняються глибиною викладання матеріалу, обсягом відомостей і навіть номенклатурою питань, що вивчаються

2014-01-03

Прийоми і навчальні стратегії, що допомагають учням усвідомити себе як особистість.Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови через знайомство з історією та культурою народу. Методичні прийоми навчання творчому письму: написання творів, есе, віршів

2014-02-11

Харківський Національний Університет ім. В.Н. Каразіна: пріоритетні напрямки розвитку. Вікові традиції та сучасні інформаційні технології. Музей історії Харківського університету.Випускники Харківського університету

2014-02-22

Зміст базової освіти як визначальна тенденція пошуку національного виховання.Перші декрети Радянською уряду про освіту. Традиції, новації, ідеологія. 1-а Всеукраїнська нарада з питань освіти.Виховання як категорія суспільного існування. Виховання у первісному суспільстві. Особливості виховання у різних суспільствах

2014-03-10

Сучасний стан і перспективи розвитку освітнього комплексу України в контексті Болонського процесу.Стан та основні проблеми вищої освіти в Україні.Проблеми змісту шкільної освіти

2014-03-11

Середньовічні університети.Система освіти зарубіжної культури. Система освіти козацької держави

2014-03-12

Сучасний стан розвитку ступеневої освіти в Україні. Розвиток ступеневої освіти в ХІХ- перш. пол. ХХ ст. Історичні традиції ступеневої освіти

2014-03-14

Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Застосування вчителем ефективних прийомів спілкування. Роль навчального співробітництва у навчанні

2014-03-14

Наука Німеччини. Мовні школи Німеччини. Університети Німеччини. Коледжі Німеччини. Школи Німеччини

2014-04-09

Екологічна освіта: формування екологічної культури особистості. Сутність екологічної освіти. Формування екологічної культури в дошкільному віці. Форми роботи з батьками по екологічному вихованню дошкільнят. Педагогічний практикум для батьків. Екологічна консультація для батьків. Рекомендації для батьків дошкільнят.

2014-04-12

Основні тенденції монетарної політики в Україні.Стратегія сучасної монетарної політики України

2014-04-14

Відкриття університетів в Харкові, Києві, Одесі.Освіта та наука в Україні в 19 сторіччі.Першим ректором Київського університету став професор М.О.Максимович - вчений-енциклопедист

2014-04-20

Організація та методика проведення харчування дітей.Організація і методика проведення ранкового прийому в дошкільній групі.Значення освітньо-виховної роботи в дитячому навчальному закладі

2014-04-22

Модернізація форм і методів навчання у контексті кредитно-модульної системи.Поняття та сутність кредитно-модульної системи навчання

2014-04-23

Порядок проведення поточного, модульного та семестрового контролю. Види навчальної роботи та контрольні заходи. Розвиток методики навчання на сучасному етапі

2014-04-25

Вікові й індивідуальні особливості дитини. Характеристики правових основ сімейного виховання. Зміни в правовій базі сімейного виховання. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми

2014-04-26

Особливості організації колективної роботи дітей. Теоретичні засади організації творчої колективної роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. Педагогічна технологія організації колективної життєдіяльності дітей

2014-04-26

Вікова періодизація постембріонального онтогенезу і процеси росту у людини. Взаємодія неалельних генів: епістаз, компліментарність, полімерія. Видоутворення, критерії виду

2014-04-26

Основи психолого-педагогічної майстерності викладача. Психолого-педагогічний аналіз професійної діяльності викладача вищих навчальних закладів. Специфіка педагогічної діяльності

2014-04-27

Забезпечення рівного доступу до вищої освіти. Забезпечення відповідності мережі вищих навчальних закладів потребам економіки і суспільства. Сучасний стан та проблеми вищої освіти в Україні

2014-04-27

Перспективи вищої освіти та Болонського процесу в Україні. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес. Реалізація положень Болонського процесу як фактор забезпечення якості вищої освіти європейського рівня

2014-04-27

Основні проблеми впровадження кредитно-модульної системи. Структура освіти України на даний період

2014-04-28

Освітні послуги МАУП: висновки експертів. Інститут міжнародної економіки та фінансів (ІМЕФ). Міжрегіональна Академія управління персоналом - найбільший недержавний ВНЗ України

2014-04-28

Підготовка спортсмена до змагань.Складники професійної майстерності та структура діяльності тренера.Особа тренера в сучасному спорті і його функціональні обов'язки

2014-04-28

Небувале піднесення термінографічної праці спостерігаємо з початку 90-х років, що викликано впровадженням Закону “Про мови в Україні”, діяльністю Товариства української мови “Просвіта”, проголошенням незалежності України

2014-04-28

Значение проектов. Модели педагогического проектирования.Категории «технология», «педагогическая технология», «технология обучения».Технология проектирования педагогического процесса

2014-04-28

Умови ефективного використання тестової методики при контролі читання учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи.Педагогічні основи використання сучасних методів.Сутність і завдання контролю в навчально-виховнійдіяльності школи

2014-04-28

Продуктивно-інтерактивна форма навчання. Рольова гра як засіб пізнання іноземної мови. Основні етапи підготовки до проведення ігор. Практичне використання ігор на уроках англійської мови

2014-04-28

Мета та завдання, основні складові виховання. Основні галузі психології. Структура загальної психології

2014-04-29

Особливості виховання пізнавальних інтересів молодших школярів. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у системі позанавчальної діяльності

2014-04-29

Типологія уроків, типи уроків за дидактичною метою. Сутність процесу навчання, функції та типи навчання. Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки

2014-04-29

Зародження педагогічних традицій у первісних та родових племенах на території України та її подальший розвиток в часи Київської Русі. Українська освіта та педагогіка наприкінці XVI — на початку XX ст

2014-08-03

Мета та завдання, основні складові виховання.Основні галузі психології. Структура загальної психології

2014-08-05

Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у системі позанавчальної діяльності.Особливості виховання пізнавальних інтересів молодших школярів

2014-08-05

Типологія уроків, типи уроків за дидактичною метою.Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки.Сутність процесу навчання, функції та типи навчання

2014-08-05

Видатні українські педагоги XIX — початку XX ст.Українська освіта та педагогіка наприкінці XVI — на початку XX ст.Зародження педагогічних традицій у первісних та родових племенах на території України та її подальший розвиток в часи Київської Русі

2014-08-10

Методична розробка уроку засвоєння знань.Варіанти навчальних програм з економіки в старших класах.Аналіз навчальної програми економічної дисципліни для учнів старших класу.Теоретико-методологічні аспекти методики викладання економіки в школі

2014-08-11

Особливі вимоги до педагогічної професійної культури та моральні якості викладача.Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ

2014-09-12

Аналіз ілюстративного матеріалу сучасної навчальної літератури для початкових класів.Класифікація ілюстрацій у навчальних підручниках початкових класів.Теоретичні основи вивчення ілюстративного матеріалу сучасної навчальної літератури для початкових класів

2014-09-14

Суперечності впровадження вимог Болонського процесу у вищу освіту України.Основні суперечності і конфлікти в системі освіти

2014-09-14

Порівняльна характеристика поглядів А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського.Особливості педагогічної спадщини А.С. Макаренка.Основні положення у системі поглядів В.О.Сухомлинського

2014-09-14

Поняття класичного університету та основні ідеї Гумбольдта.Гумбольдтівська модель університету

2015-08-19

Какой бы вопрос мы ни взяли, будь то психология любви, секреты эротики или профилактика венерических заболеваний, сексуальность - элемент культуры. А культура обязательно предполагает воспитание, образование и обучение. Но как только поднимается вопрос о половом воспитании - начинаются яростные споры.

2015-10-02

Интегрированный подход в обучении на современном этапе развития школьного образования имеет принципиально важное значение для построения всего учебно-воспитательного процесса. Прежде всего он отражает реально существующие в науках проблемы и тенденции.

2015-10-02

Учитель живет, пока учится.

К.Д.Ушинский

Утверждение К.Д.Ушинского о том, что педагог живет до тех пор, пока учится, в современных условиях приобретает особое значение.

Сама жизнь поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогического образования

2015-10-05

Несмотря на малую длительность, урок сложный и ответственный этап учебного процесса – от качества отдельных занятий в конечном итоге зависит общее качество учебной подготовки. Поэтому основные усилия теоретиков и практиков во всем мире направляются на создание и внедрение таких технологий урока, которые позволяют эффективно и в краткие сроки решать задачи обучения данного состава учащихся.

2015-10-08

Дошкольное детство – очень короткий промежуток в жизни человека, всего первые 7 лет. В этот период развитие идет как никогда бурно и стремительно.

2015-10-09

Коренные преобразования всех сфер жизни общества потребовали настоятельной необходимости глубокого переосмысливания сложившейся системы воспитания и образования подрастающего поколения. Непрерывное образование должно стать неотъемлемой частью образа жизни каждого человека.

2015-10-09

К.Д. Ушинский разработал основы педагогики как науки, но вместе с тем утверждал, что педагогическая наука является искусством: «Воспитатель есть художник; школа – мастерская, где из грубого куска мрамора возникает подобие божества».

2015-10-09

Семейное воспитание - определенный тип поведения родителей со своим ребенком, от которого зависит не только то, каким вырастет ребенок, но и то, как сложатся отношения ребенка и родителя спустя несколько лет.

Различные стили семейного воспитания изучались психологами достаточно широко.

2015-10-10

Проблема формирования грамматического строя речи является одной из самых актуальных проблем современной логопедии. В современной педагогике решение этой проблемы осуществляется с учетом закономерностей речевого развития детей в норме на этапе онтогенеза.

2015-10-11

Проблема взаимоотношений подростков в коллективе недостаточно изучена в психолого-педагогической литературе. Этим и обуславливается выбор темы: «Условия формирования детского воспитательного коллектива».

2015-10-15

Среди общих целей Концепции непрерывного образования детей дошкольного и младшего школьного возраста важное место занимает воспитание нравственного человека. Это процесс, направленный на целостное формирование и развитие личности ребенка, он предполагает становление отношений к Родине, ее истории, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям и к самому себе.

2015-10-15

Процессы развития общества неразрывно связаны с активизацией человеческого фактора, развитием творческой активности людей во всех сферах общественной и производственной деятельности. В свете этих требований перед педагогической наукой и практикой поставлены важные задачи совершенствования организации содержания и методов обучения.

2015-10-16

Игра – один из тех видов детской деятельности, которые используются взрослыми в целях воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребенок развивается как личность, у него формируются те стороны психики, от которых впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми.

2015-10-18

Речевая функция является одной из важнейших психических функций человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы познавательной деятельности, способности к понятийному мышлению.

2015-10-19

Ускорение научно-технического прогресса экстенсивными методами. Организация досуга очень важна не только для школьников, но и для детей младшего дошкольного возраста [23, c.20].

Успех социального педагога в большей мере зависит от того, учитывают ли педагоги возрастные и индивидуальные особенности детей, умеют ли завоевать авторитет и доверие у воспитанников и их родителей.

2015-10-19

В последнее десятилетие в соответствии с программой соци-

ально-экономического развития страны определились основные

направления развития отечественной системы образования.

2015-10-20

Как известно, будущее любой страны зависит не столько от ее политических лидеров, сколько от наличия в данном обществе критической массы талантливых и одаренных людей, которые своей деятельностью обеспечивают общественный прогресс. П. Сорокин по этому поводу отмечал, что судьба любого общества зависит, прежде всего, от свойств его людей.

2015-10-21

Проводимые в России социально-экономические реформы, в особом фокусе высветили проблему человеческого капитала и особенно образования, как одну из фундаментальных его составляющих. Данные аспекты и составят предмет исследования для нашего проекта.

2015-10-21

В настоящее время в нашей стране резко и быстро возрастает актуальность проблемы развития творческих способностей учащихся начальных классов. На повестку дня сегодня поставлен вопрос: в период быстрого накапливания информации, развития средств свободного обмена ею, в преддверии межличностного, межнационального, межгосударственного, межконтинентального соревнования умов, информации и технологии на что в первую очередь следует обратить внимание в образовании?

2015-10-22

Характеристика состояния общепедагогической подготовки учителей в отечественной литературе рассматриваются в работах О.А. Абдуллиной, В. И. Завьяловой, З.К. Каргиевой и ряда других авторов. Проведенные ими исследования показывают, что в университетах существует значительное расхождение в системе подготовки будущих учителей по сравнению с педагогическими институтами

2015-10-22

Гуманистическая педагогика целенаправленно служила утверждению «человеческого в человеке», духовно-нравственному обогащению его внутренней жизни, возвышению жизнесмыслов его деятельности.

2015-10-23

Все современные образовательные технологии направлены, в том числе и на то, чтобы приучитъ учащихся работать самостоятельно, так как именно самостоятельность дает возможность успешно адаптироваться к работе, в том числе и связанной с быстро меняющимися технологиями.

2015-10-23

Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях культурологов в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Это его значение до сих пор сохранилось в этнографии, в начале ХХ века оформилась новая область знания - наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства.

2015-10-25

Велико влияние природы на человека. Общеизвестно, что физические упражнения сохраняют подвижность человека и продлевают жизнь. Как только он перестает вести активный образ жизни, его начинают преследовать болезни. И молодые, и пожилые люди проявляют равнодушие к физической активности, больше полагаясь на лекарственные средства оздоровления, которые помогают создать ощущение благополучия.

2015-10-25

Терминологический анализ проблемы инновационной деятельности учителя показал, что понятия «инновационные процессы», «инноватика», как уже отмечалось, относятся к числу появившихся в педагогической науке сравнительно недавно. Их появление обусловлено расширением международного сотрудничества.

2015-10-26

Подготовка спортсменов к успешному решению спортивных задач и физической подготовки осуществляется в рамках учебно-тренировочного процесса.

2015-10-28

Актуальность исследования. Обновление общественных отношений на современном этапе развития нашего общества вызвало потребность изменения системы образования, личности как социального феномена. Особую актуальность в современных условиях приобрела проблема развития активности и самостоятельности человека как самоценности общества в хозяйственной, профессиональной и любой другой деятельности. Обществу будущего необходимы люди с творческим отношением к жизни во всех ее сферах

2015-11-01

Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях культурологов в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую. Это его значение до сих пор сохранилось в этнографии, в начале ХХ века оформилась новая область знания - наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства.

2015-11-04

Классическим методом описания линейной системы считается записанная при помощи дифференциального или разностного уравнения связь между ее входом и выходом. Дифференциальное уравнение применяется для описания непрерывных систем, а уравнение в конечных разностях — для дискретных систем.

2015-11-05

Образование — целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства. Он сопровождается констатацией достижения обучающимся определенных государством образовательных уровней (образовательных цензов).

2015-11-05

Одной из важнейших задач математики является исследование и решение систем уравнений первой степени. Как само существование решений системы, так и возможные числовые значения элементов решения полностью определяются матрицами. В реферате я рассмотрел некоторые общие вопросы, касающиеся матриц:

2015-11-11

«Чти учителя, как Бога», — приказывал отец, отдавая сына в школу. Наставлению этому, хранящемуся в древнеегипетских папирусах, более двух с половиной тысяч лет.

2015-11-11

Одной из самых дискуссионных проблем образования детей с ограниченными возможностями здоровья конца XX века в России является проблема интеграции.

2015-11-11

В настоящее время, когда происходят коренные изменения в обучении, когда кардинальным образом пересматриваются содержание и методы обучения, целесообразно обратиться к сравнению методик преподавания иностранных языков в отечественной психологии и одним из новейших направлении западной психологии – нейро-лингвистическом программировании.

2015-11-11

Проблема неуспеваемости детей и способы ее предупреждения издавна волнует педагогов. Неслучайно Я.А. Коменский посвятил ей ряд разделов своей «Великой дидактики».

2015-11-12

Актуальность проблемы и темы исследования определяется противоречием между необходимостью реализации цели воспитания и обучения умственно отсталых детей и подростков в специальной (коррекционной) школе VIII вида, которая заключается в социальной адаптации.

2015-11-20

Обновление общественных отношений на современном этапе развития нашего общества вызвало потребность изменения системы образования, личности как социального феномена.

2015-11-21

Терминологический анализ проблемы инновационной деятельности учителя показал, что понятия «инновационные процессы», «инноватика», как уже отмечалось, относятся к числу появившихся в педагогической науке сравнительно недавно.

2015-11-28

Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях культурологов в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую.

2015-12-02

В последнее десятилетие в соответствии с программой соци-

ально-экономического развития страны определились основные

направления развития отечественной системы образования.

2015-12-02

Обновление общественных отношений на современном этапе развития нашего общества вызвало потребность изменения системы образования, личности как социального феномена.

2015-12-03

Проводимые в России социально-экономические реформы, в особом фокусе высветили проблему человеческого капитала и особенно образования, как одну из фундаментальных его составляющих.

2015-12-05

В настоящее время в нашей стране резко и быстро возрастает актуальность проблемы развития творческих способностей учащихся начальных классов.

2015-12-05

Как это не покажется странным, возможности маленького ребенка велики. Исследования, проводившиеся в последние годы в нашей стране и за рубежом, свидетельствуют о том, что путем специально организованного обучения можно сформировать у ребенка такие знания и умения, которые ранее считались доступными лишь детям значительно более старших возрастов.

2015-12-06

Гуманистическая педагогика целенаправленно служила утверждению «человеческого в человеке», духовно-нравственному обогащению его внутренней жизни, возвышению жизнесмыслов его деятельности.

2015-12-07

Существенные перемены в экономике, общественной жизни и культуре требуют трансформации системы подготовки специалистов, выработки и осуществления нового механизма вхождения в жизнь человека, обладающего необходимыми социальными и профессиональными качествами, которые дает ему образование.

2015-12-13

Все современные образовательные технологии направлены, в том числе и на то, чтобы приучитъ учащихся работать самостоятельно, так как именно самостоятельность дает возможность успешно адаптироваться к работе, в том числе и связанной с быстро меняющимися технологиями.

2015-12-13

Понятие «инновация» впервые появилось в исследованиях культурологов в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в другую.

2015-12-13

Приступая к рассмотрению проблем юридического образования в техническом вузе, необходимо, на наш взгляд, определить, что вообще представляет собой высшее образование и юридическое образование, в частности.

2015-12-26

Все более расширяющийся процесс регионализации экономики объективно предопределяет перемещение центра тяжести в решении многих вопросов, в значительной степени касающихся условий обеспечения жизне-деятельности населения, на уровень территорий.

2015-12-26

Народная педагогика – это кладезь мудрости, запасник педагогической мысли и нравственного здоровья, это наши истоки. Забывая свои корни, человек разрывает связь времен и поколений.