Політична економіка
2011-02-26

Прибутковий податок з громадян - загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються законодавчими актами України. Він є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу

2011-03-04

Отже, нині ми стоїмо біля витоків процесу створення правової держави , для якої головним є захист особи, свободи і прав людини, у тому числі національних меншин,додержання законів і державності

2011-03-06

У процесі реалізації виконавчої влади відбуваються втілення в життя законів та інших нормативних актів держави, практичне застосування всіх важелів державного регулювання і управління важливими процесами суспільного розвитку

2011-03-06

Створюючи ринкову економіку, потрібно орієнтуватися на досвід інших країн, які пройшли через нові для нас форми організації виробничих відносин

2011-03-06

Проблеми економічного зростання особливо гостро постали перед людством у XX ст., але це не означає, що вони нікого не хвилювали раніше. Уперше про економічне зростання заговорили меркантилісти, а більш-менш предметно цю проблему поставив фізіократ Ф. Кене

2011-03-06

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку

2011-03-10

Сучасний етап розбудови типології політичних систем пов'язаний з біхевіористською революцією в політичній науці 1950 - 1960 років у США. Біхевіористський (поведінковий) підхід швидко еволюціонував як вияв. незадоволеності досягненнями традиційної політичної науки і, насамперед, формально-інституціональними підходами, що в ній застосовувалися

2011-03-11

Державні фінанси є основою економічного життя держави, зростання матеріального добробуту населення. Бюджет як економічна категорія. Бюджетний устрій і бюджетна система України

2011-03-17

Єдність усіх функцій дає загальне уявлення про гроші, їх роль у суспільному відтворенні . Важливою умовою теоретичного пізнання функцій грошей є послідовне забезпечення діалектичного підходу до їх аналізу

2011-03-20

Таможенный тариф представляет собой систематизированный перечень товаров, подлежащих таможенному обложению при ввозе их на таможенную территорию данной страны или при вывозе из неё

2011-04-11

Предмет дослідження політичної економії як науки. Макроекономічна нестабільність: інфляція та безробіття. Ряд західних економістів визначають політекономію як науку про багатство, народне господарство, забезпечення добробуту тощо.

2011-04-19

Найвища кінцева ціль монетарної політики полягає в забезпеченні стабільності цін, повної зайнятості і зростанні реального обсягу ВНП

2011-04-21

Центральний банк створює банківські резерви, що є вимогами центрального банку, до комерційних банків. Сума готівки в обігу та резервів комерційних банків відома як грошова маса, яку інколи поіменовують грошима центрального банку

2011-05-11

Зміст і правове значення кошторису бюджетної установи. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до  виконання кошторису бюджетної установи

2011-05-13

Загальногосподарські прийоми формування політики. Вихідні механізми законодавчого процесу. Персоналії Коля і Шредера у західно-європейській інтеграції. Очікування в контексті демократичної трансформації України

2011-06-12

Теоретико-методологічні засади державного бюджету та бюджетної політики. Бюджетна політика України, її основна риси та елементи. Бюджет і бюджетна політика України в умовах трансформаційної економіки. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації

2011-06-20

Історія створення та розвиток Європейського Союзу. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Інтеграційні процеси підштовхувались високим рівнем розвитку продуктивних сил, поглибленням спеціалізації виробництва в умовах відносно незначних масштабів внутрішніх ринків країн Західної Європи

2011-08-16

Економічні функції держави. Особливості функції держави в перехідній економіці. Удосконалення економічних функцій держави в перехідній економіці

2011-08-16

Теоретико-методологічні основи функції держави в економіці. Сутність економічних функцій держави. Основна характеристика функцій держави в перехідній економіці. Поняття та класифікація правових форм реалізації економічної функції державиІ. Економічна функція у системі функцій сучасної держави. Функції держави в економічних системах. Актуальні завдання і функція державного регулювання в реалізації економічної політики. Вдосконалення економічних функцій держави в перехідній економіці     

2011-08-18

Державне регулювання як особливий тип соціально-економічного управління. Самоорганізація та самоуправління в соціально-економічній діяльності. Взаємодія державного регулювання та громадської самоорганізації, його сутність і роль у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку

2011-08-21

Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. Структура агропромислового комплексу і сутність аграрної політики держави у період становлення ринкових відносин. Макроекономічне планування розвитку галузей АПК. Вимоги ВОТ до державного регулювання регіонального ринку сільськогосподарської продукції України

2011-08-24

Становлення системи валютного регулювання в Україні. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання. Формування і управління золотовалютним резервом України. Регулювання Національним банком України поточних валютних операцій та операцій пов`язаних з рухом капіталу

2011-08-25

Власність як економічна категорія.Власність у системі економічних відносин. Особливості приватнокапіталістичної власності. Необхідність різноманітних форм власності та їх сучасний стан

2011-08-25

Особливості нової економічної політики в Україні. Народне господарство України в умовах НЕПу

2011-08-26

Імпортні мита, що накладаються на імпортні товари при випуску їх для вільного звертання на внутрішньому ринку країни. Є переважною формою мит, застосовуваної всіма країнами світу для захисту національних виробників від іноземної конкуренції

2011-08-27

Антимонопольна політика держави. Теорії вартості. Як розміщення ресурсів фірми пов'язане з цілями, яких вона намагається досягнути

2011-08-27

Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорія грошей. Основні форми та методи державного регулювання економіки. Суть, функції споживання та заощадження. Національні заощадження та норма заощадження

2011-08-27

Матеріальне виробництво як основа життя людини. Об’єктивні причини економічного розвитку. Причини виникнення товарного виробництва

2011-08-28

Організація розрахунків із централізованими бюджетними та позабюджетними фондами. одель банківської системи. Банківська система України. Економічні потреби, виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

2011-08-30

Теоретико-методологічні аспекти функціонування профспілок в Україні. Напрями участі профспілок у функціонуванні громадянського суспільства. Шляхи та перспективи розвитку профспілкового руху в Україні

2011-08-31

Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах. Складові державного регулювання зайнятості населення. Державне регулювання зайнятості населення в Україні, основні принципи та завдання

2011-08-31

Економічна природа адміністративних витрат та їх класифікація. Методика побудови обліку адміністративних витрат

2011-08-31

Головні принципи та чинники державної регіональної економічної політики України. Механізм реалізації державної регіональної політики

2011-08-31

Економічна політика Української держави: проблеми і труднощі. Здійснення ринкових реформ. Формування фінансової, грошово-банківської системи

2011-08-31

Проблеми сучасної регіональної політики України. Система прогнозування, планування та розробка програм як засіб реалізації економічної політики держави. Зміст діяльності і функції Антимонопольного комітету

2011-09-05

Государственный кредит как экономическая категория. Формы государственного кредита. Формы внутриэкономического государственного кредита

2011-09-06

Система доходів бюджету. Методи формування доходів бюджету. Планування фонду заробітної плати вищого закладу освіти

2011-09-06

Доходи бюджету від державного майна, угідь і послуг. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль

2011-09-06

Антимонопольна політика держави. Грошова політика

2011-09-12

Значення праць М.А. Балудянського у еволюції методології історії політичної економії. Питання методології історії політичної економії у працях українських учених

2011-10-14

Засади формування кредитно-промислової політики в процесі ринкових перетворень. Кредитно-промислова політика – чинник економічного зростання

2011-10-14

Межі втручання держави в економіку. Сутність державного втручання  в економіку

2011-10-24

Економічна політика,її форми. Економічні функції держави та форми державного регулювання. Втручання держави в економіку протягом історії. Перспективи розвитку державного регулювання в Україні. Основні функції сучасної держави. Необхідність державного втручання в економіку

2011-10-30

Особливості ринкової пропозиції. Ціна й обсяг пропозиції товарів. Приклад розрахунку рівноважної ціни на умовному ринку. Податок і рівноважна ринкова ціна. Поняття «ринкова рівновага» та основні постулати теорії рівноваги. Основні методи формування ринкових цін. Проблеми ринкової рівноваги та шляхи їх вирішення

2011-11-02

Специфічні завдання української держави на сучасному етапі. Концепція сталого розвитку та стратегічні перспективи України. Політична система України: проблеми та перспективи розвитку. Економічні чинники національного розвитку в ХХІ столітті

2011-11-17

Межі втручання держави в економіку. Сутність державного втручання  в економіку. Державне регулювання економіки – це цілеспрямована діяльність держави щодо створення правових, економічних і соціальних передумов, необхідних для найбільш ефективного функціонування ринкового механізму і мінімізації його негативних наслідків

2011-11-19

Шляхи та напрями зближення регіональної політики, особливості регіональної політики в Україні. Механізми та інструменти реалізації регіональної політики в ЄС. Суть та значення регіональної політики у сучасному суспільстві. Інструменти зближення

2011-11-19

Забезпечення країною суспільних благ. Суспільні блага та економічна політика. Фінансування створення чистих суспільних благ повинно здійснюватися лише за рахунок податкових та інших надходжень до бюджету

2011-11-19

Політика в різних секторах економіки. Правове середовище європейського бізнесу. Засади промислової політики. Виклики європейській промисловості. Єдиний ринок та промислова політика. Конкурентність європейської промисловості

2011-11-20

Напрями та механізми реформування державної власності в Україні. Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. Теоретико-методологічні аспекти поняття державної власності

2011-11-23

Сучасна державна кадрова політика. Кадрова політика як функція державної служби в умовах адміністративної реформи. Державна кадрова політика в Україні. Об’єкти та суб’єкти державної кадрової політики

2011-12-08

Шляхи формування антимонопольної політики в Україні. Застосування іноземного досвіду у формуванні антимонопольної політики України. Характеристика антимонопольної політики в Україні

2011-12-12

Плата за забруднення навколишнього природного середовища.Плата за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів

2011-12-19

Глобальна система та регіональні підсистеми міжнародних відносин.Проблема перебудови міжнародних відносин після першої світової війни Версальсько-Вашингтонська система.Особливості формування сучасної міжнародної системи

2011-12-20

Стратегії розвитку країн із перехідною економікою на сучасному етапі.Стратегії реформ країн з перехідною економікою.Значна недосконалість ринкового середовища, що виявляється у нерозвиненості та інфляційності грошової системи, обмеженій мобільності ресурсів та недостатньо сформованій фінансовій системі

2011-12-28

Теоретичні та нормативно-правові проблеми визначення і дослідження феномена тероризму.Державна політика протидії тероризму, як фактор забезпечення національної безпеки України.Загальнодержавна антитерористична система та правова основа боротьби з тероризмом в Україні

2014-03-10

Компетенція державних органів у вирішенні питань громадянства України.Принципи, на яких ґрунтується законодавство про громадянство України.Документи, що підтверджують громадянство України.Припинення громадянства України

2014-03-10

Перерозподіл національного доходу та роль у ньому державного бюджету.Диференціація доходів населення. Проблема бідних та багатих.Розподіл національного доходу

2014-03-11

Використання внутрішнього боргу для фінансування бюджетного дефіциту практично однозначно визначається політиками й економістами як неінфляційне джерело вирішення цієї проблеми, без якихось негативних наслідків

2014-03-14

Дискреційна фіскальна політика та її роль у сучасній економіці. Головні завдання дискреційної фіскальної політики та її інструменти. Сутність дискреційної фіскальної політики

2014-03-14

Переваги та недоліки демократично-політичного режиму. Сучасні концепції демократії . В сучасній політичній науці йде пошук нових форм демократії

2014-04-23

Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства.Структура і принципи бюджетної системи України.Функції бюджету

2014-04-23

Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України. Склад і структура бюджетної системи України. Поняття бюджетної системи

2014-04-24

Грошовий ринок і грошово-кредитна політика. Екологічна ситуація та екологічна політика

2014-04-24

Досвід зарубіжних країн для України. Приватизація у країнах світу із сталими ринковими відносинами.Аналіз діяльності акціонерних товариств в Україні.Проблеми роздержавлення та приватизації в Україні

2014-04-29

Соціальне значення державного регулювання охорони природи (екології). Державне регулювання розвитку промислового виробництва

2015-09-17

Рыночная экономика ориентирует фирмы на удовлетворение спроса и потребностей рынка, на запросы конкретных потребителей и организацию производства только тех видов продукции, которые пользуются спросом и могут принести фирме необходимую для развития прибыль. Рынок характерен постоянным стремлением к повышению эффективности производства, предполагает свободу принятия решений теми, кто несет ответственность за конечные результаты деятельности фирмы и ее подразделений; требует постоянных корректировок целей и плановых программ фирмы в зависимости от состояния рынка. Для этого нужна особая система управления, характерная для рыночных условий, учитывающая приоритеты, специфику и менталитет России.

2015-09-17

За период радикальных рыночных реформ в России в системе управления произошли необратимые изменения, охватившие все отрасли экономики и социальной сферы. Созданы основные предпосылки для эффективного функционирования государственного и коммерческого секторов: законодательная, институциональная, инфраструктурная, ресурсная базы для государственного и частного предпринимательства. Однако этап формирования количественных условий должен уступить место этапу качественных преобразований, в частности, направленных на внедрение новых, отвечающих требованиям развитого рынка организационных структур бизнеса, на высококвалифицированный менеджмент.

2015-09-17

В современном менеджменте проблема издержек производства вызывает повышенное внимание. Это объясняется ролью, которую играют издержки в рыночных позициях фирмы. Все большее число компаний, в том числе российских, пересматривают свое отношение к издержкам, рассматривая их как фактор стратегического развития. Актуальность темы данной курсовой обусловлена всем вышесказанным.

Издержки производства и себестоимость производства и реализации продукции - одни из важнейших финансовых показателей деятельности предприятия. Они служат основой для расчета многих других финансовых показателей:

2015-09-17

При осуществлении своей деятельности предприятие, независимо от формы его собственности вынужденно нести издержки. Уровень издержек предприятия определяет его конкурентоспособность на рынке и способность получать прибыль, а в условиях рынка получение прибыли является целью деятельности предприятия. Издержки предприятия при осуществлении его производственной деятельности определяют себестоимость. В связи с этим управление издержками предприятия и выявление резервов их снижения приобретает особую актуальность.

2015-09-24

Последние годы отмечены беспрецедентным ростом внимания к проблеме качества во всех областях и сферах народного хозяйства, во всех развитых странах мирового сообщества.

С того времени, как в России возник и начал развиваться аудит, заинтересованные лица обсуждали проблемы его качества, меры по обеспечению этого качества, а также ответственность аудиторов в случае.

2015-09-30

В период перехода к рыночным отношениям договор поставки, как правило, заключается по свободному усмотрению сторон. Между тем для удовлетворения потребностей государства и общества необходимо создать такой правовой режим поставки товаров, который бы, с одной стороны, стимулировал принятие заказа государства, а с другой - обеспечивал государственное влияние на исполнение договоров, заключаемых для обеспечения государственных нужд.

2015-10-01

Доходы федерального бюджета в октябре т.г. по предварительной оценке исполнения объемов финансирования расходов, дефицита и поступления доходов федерального бюджета согласно отчету Главного управления федерального казначейства от 6 ноября2001г сложились в сумме 142,8 млрд. рублей, что составляет 111,2% от уточненного задания на октябрь, или 16,7% от прогнозного объема ВВП на октябрь.

2015-10-01

настоящее время в России складывается новый тип государственности. Успешное реформирование российской экономики, кроме всего прочего, предполагает и учет теории и практики в отношении основных функций системы государственного управления на всех его уровнях.

2015-10-01

Любое современное рыночное государство базируется на мощной экономической основе, представляющей собой государственный сектор экономики и государственные финансы. Эта сфера охватывает значительную долю природных ресурсов, производственного, непроизводственного и финансового капитала, 40—50% национального дохода страны

2015-10-01

Субъект Российской Федерации

Средства

резервного фонда

Средства ор-ганов мест-ного самоуп-равления

Средства

организа-ций

Средства

других

источников

2015-10-01

Торговля – это универсальный механизм, созданный многовековым процессом развития человеческих отношений в сфере экономики. Универсальность его в том, что он позволяет наиболее оптимальным способом удовлетворить насущные нужды человека, во многом облегчая его существование, а порой и спасая его.

2015-10-08

В Российской Федерации продолжаются начатые в конце 1991 г. экономические реформы. Идет коренная ломка прежнего механизма управления экономикой, замена его рыночными методами хозяйствования.

2015-10-08

Цена представляет собой сложнейшее экономическое понятие. Недаром в экономической литературе отсутствует общепринятое определение экономической категории “цена”.

2015-10-28

В настоящее время видится актуальным познание политической системы для того, чтобы в критические моменты развития общества и государства знать способы и механизмы возможного предотвращения революционных взрывов и социальных катастроф, резкой смены действующих государственно-политических режимов, нейтрализации негативных тенденций в развитии общества.

2015-11-12

Государственный кредит является важной частью государственных финансов, одной из форм мобилизации государством денежных ресурсов, нужных ему для выполнения своих функций.

2015-12-03

Указом Президента Российской Федерации в мае 2000 г. установлена новая территориальная схема районирования страны, включающая 7 федеральных округов. В соответствии с данным указом образован Северо-Западный федеральный округ (10 субъектов федерации):

2015-12-03

В состав Сибирского Федерального Округа (СФО) входят практически все регионы Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского экономического районов за исключением Тюменской области.

2015-12-07

В современных условиях защита государственной границы имеет большое значение и, прежде всего, потому, что связана с обеспечением безопасности государства от внешнего вторжения на его территорию и насильственного изменения его границ.

2015-12-16

Исполнительная власть - эта особая тема, которая нуждается в серьезных исследованиях в рамках теории конституционного права современного государства.