Право
2010-11-01

Загальна характеристика захисту права власності. Віндикаційний позов. Захист права власності від порушень, не пов´язаних із позбавленням володіння. Визнання права власності. Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власності

2011-01-19

Поняття, форми, методи  та особливості державного регулювання в галузі бджільництва. Стан законодавства з питань державного   регулювання в галузі бджільництва. Організаційно-правові питання розвитку державного регулювання в галузі бджільництва. Основні напрямки організаційно-правовогозабезпечення розвиткудержавного  регулювання в галузі бджільництва. Проблеми державного управління в галузі бджільництва

2010-11-11

Філософські вчення про вину. Співвідношення вини та суб’єктивної сторони складу злочину. Поняття та основний зміст вини. Форми ти види вини. Поняття та види умислу. Особливості відповідальності за умисні злочини. Поняття та види необережності. Особливості відповідальності за необережні злочини. Складна вина. Мотив і мета злочину. Невинне заподіяння шкоди (випадок, казус).

2010-11-11

Склад кримінального злочину. Засади правосуддя. Шлюбний договір.

2010-11-11

Поняття, ознаки та функції ліцензування певних видів господарської діяльності в Україні. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

2010-11-14

Проаналізовано суть адміністративно-правового статусу міського, районного органу, який передбачає порядок реалізації громадянами і юридичними особами свого статусу в адміністративній сфері; процесуальне становище громадянина тощо

2010-11-14

Дисертацію присвячено розгляду теоретичних, законодавчих та методичних проблем адміністративної діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

2010-11-14

Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового регулювання трудових відносин в Україні в сучасних умовах. Уперше комплексно й системно, з урахуванням новітніх досягнень правової науки, проаналізовано проблему адміністративно-правового регулювання трудових відносин як засобу забезпечення прав людини і законних інтересів роботодавця у трудовому процесі.

У результаті дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та висновків, спрямованих на вдосконалення адміністративно-правового та організаційно-практичного забезпечення реалізації трудових відносин в Україні.

2010-11-20

Моральні і правові норми. Категорії професійної етики

2010-11-22

Поняття правових актів державного управління. Аналіз підходів до класифікації правових актів.

2010-11-25

Дисертація є комплексним концептуальним дослідженням теоретико-прикладних проблем системи адміністративних правовідносин у сільському господарстві України. Проаналізовано правову природу адміністративних правовідносин, розкрито сутність таких правовідносин у сільському господарстві як системного соціально-правового явища.

2010-11-25

Дисертація присвячена аналізу організаційно-правових форм соціального захисту людини і громадянина в Україні, сутності державного управління соціальним захистом. В ній визначаються поняття соціального захисту, соціальної захищеності, загальнообов’язкового державного соціального страхування, адресної державної соціальної допомоги, досліджуються питання організації державного управління соціальним захистом.

2010-12-22

Предмет, об`єкт та об`єктивна сторона контрабанди. Державна програма протидії контрабанді «Контрабанда - стоп». Порушення кримінальної справи про контрабанду.

2010-11-29

Стандарт дослідження судово-бухгалтерською експертизою операцій з інвестиційної діяльності підприємства. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності підприємства. Методичні прийоми експертного дослідження операцій з інвестиційної діяльності підприємства. Особливості узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи інвестиційної діяльності

2010-12-04

Поняття, ознаки і значення об`єктивної сторони злочину. Суспільно  небезпечне діяння (дія чи бездіяльність). Умови відповідальності за бездіяльність. Значення непереборної сили фізичного і психічного примусу. Суспільно  небезпечні наслідки, їх поняття та  види.

2010-12-04

Діяльність юристів. Римська правова думка. Юриспруденціяі юристи.

2010-12-05

 Історія виникнення адвокатури та поняття “адвокатська таємниця”. Адвокатська таємниця. Охорона адвокатської таємниці:  етика, деонтологія, право.

2010-12-08

Господарське правопорушення - це протиправна дія або бездіяльність суб'єкта господарських відносин

2010-12-08

Науково-теоретична характеристика теми. Реферативний огляд літературних джерел. Об`єкт, предмет, мета та завдання дослідження. Гіпотеза дослідження та наукова новизна. Загальна характеристика підприємництвав Україні. Еволюція поняття „підприємництво”. Історія виникнення підприємництва в Україні. Загальні положення підприємницької діяльності в Україні. Підприємництво, як господарська комерційна діяльність. Класифікація видів підприємництва та їх характеристика.

2010-12-08

Структура нотаріальних органів. Державні нотаріальні контори. Повноваження державних нотаріальних контор та архівів. Організація роботи державних нотаріальних архівів

2010-12-11

Банківський рахунок. Порядок відкриття рахунків у банках. Факторинг. Розрахунки. Безготівкові розрахунки. Готівкові розрахунки та обіг готівки.

2010-12-11

Поняття кримінальнепроцесуального доказування та йогозначення. Класифікація доказів та їх джерел. Способи збирання, перевірки й оцінки доказів та їх процесуальних джерел. Особливості процессудоказування на окремих стадіяхкримінального судочинства.

2010-12-13

Поняття та ознаки злочину.  Злочини та інші правопорушення.  Класифікація злочинів. Склад злочину. Співвідношення злочину та складу злочину.

2010-12-13

Прийняття органами внутрішніх справ рішення про відмову у порушенні кримінальної справи. Сутність і значення рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Характеристика підстав до прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. Обставини, що виключають можливість порушення кримінальної справи. Процесуальний порядок відмови в порушенні кримінальної справи. Правові наслідки процесуального порядку відмови у порушенні кримінальної справи. Наслідки відмови в порушенні кримінальної справи. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи. Сутність, поняття і значення прокурорського нагляду та судового  контролю при вирішенні питання про відмову в порушенні кримінальної справи. Судовий контроль за законністю й обґрунтованістю рішення про відмову в порушенні кримінальної справи органом дізнання, слідчим і прокурором

2010-12-02

Фондовий ринок України як предмет адміністративно-правового регулювання. Цінні папери в Україні: правова категорія та її зміст. Поняття, класифікація та адміністративно-правовий статус учасників фондового ринку України

2010-12-24

Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання. Види, способи і типи правового регулювання. Механізм правового регулювання. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення. Акти застосування норм права у механізмі правовогорегулювання. Стадії механізму правового регулювання. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання.

2010-12-24

Загальна характеристика антимонопольного законодавства, конкуренції та монополізму. Дослідники про конкурентне законодавство. Антимонопольне законодавство України. Сутність та основні функціїпідприємництва. Типи та ефективність конкуренції. Різновиди монополізму. Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію. Правове становище Антимонопольного комітету. Контроль за концентрацією суб`єктів господарювання. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Правові засоби обмеження монополізму в економіці України та система захисту конкуренції. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб`єкта господарювання на ринку. Підстави і види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб`єкта господарювання на ринку. Система захисту конкуренції. Господарські суди України на захисті економічної конкуренції.

2011-01-05

Поняття правових актів державного управління. Види правових актів державного управління. Вимоги, що ставляться до актів державного управління.

2010-12-28

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності, її види, функції, форми та підстави виникнення. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності.

2011-01-10

Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину. Відмінність злочину від інших правопорушень. Поняття і значення складу злочин. Елементи складу злочину та їх зв`язок з класифікаці. Види складу злочинів.

2011-01-11

Характеристика страхових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  Характеристика страхування ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Страхові правопорушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності та напрямки протидії

2011-01-11

Дисертацію присвячено проблемним питанням здійснення прокурором захисту прав, свобод та законних інтересів громадянина у адміністративному судовому процесі, а також обґрунтуванню напрямів розвитку відповідного законодавства. Для цього проаналізовані теоретико-правові проблеми такого захисту, форми захисту, сформульовані необхідні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

2011-01-11

Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового статусу державного виконавця. На підставі дослідження історико-правової природи становлення та розвитку інституту примусового виконання рішень відокремлено характерні для основних історичних періодів (від Х до початку ХХ ст., радянський та український) етапи. Запропоновано дефініції «державна виконавча служба», «державний виконавець». Виділено ознаки, притаманні державному виконавцю.

2011-01-11

Дисертацію присвячено аналізу теоретико-методологічних та організаційно-правових засад управління державною податковою службою в Україні. Визначено сутність, особливості, функції та систему управління державною податковою службою; з’ясовано її функціонально-організаційну структуру; визначено сутність та структуру правового статусу цієї служби, його окремі складові; з’ясовано особливості правового статусу податкової міліції як особливого структурного підрозділу державної податкової служби; охарактеризовано форми управління в податковій службі; визначено систему та зміст методів управління в цій службі; з’ясовано особливості та зміст управління персоналом в ній.

2011-01-11

Дисертація присвячена дослідженню реалізації поліцейської функції. У роботі розглянуто в історико-правовому аспекті порядок розвитку і здійснення поліцейської функції та її стан на сучасному етапі в Україні, а також особливості правової детермінації термінів “поліція” та “міліція”. Визначено поняття, зміст та елементи поліцейської функції держави. Проаналізовано поліцейську діяльність як засіб реалізації поліцейської функції держави.

2011-01-11

Питання правового регулювання дипломатичної служби в Україні є одними з найбільш важливих і актуальних у сучасній правовій науці.

2011-01-12

В дисертації досліджено адміністративно-правовий аспект механізму стягнення податкового боргу. Визначено поняття та сутність  податкового боргу як інституційної правової категорії, види, типологія та статуси податкового боргу в праві.

2011-02-24

Досліджується адміністративно-правовий механізм реалізації режиму надзвичайного стану. Здійснено історико-правовий аналіз становлення інституту надзвичайного стану на українських землях, досліджено сутність та правові засади, а також міжнародно-правові аспекти режиму надзвичайного стану

2011-02-26

Статеві злочини мають своїм об'єктом статеву свободу особистості (зґвалтування, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, примушування до вступу в статевий зв'язок) або статеву недоторканість неповнолітніх (статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, і розбещення неповнолітніх)

2011-09-21

Ефективність правового регулювання. Розходження між правовим регулюванням і правовим впливом. Сфера правового регулювання. Поняття, особливості, ознаки та предмет правового регулювання

2011-02-28

Фахівці, добре обізнані із сучасним ринком цінних паперів на Україні вважають, що причиною нинішньої непопулярності векселів є абсолютно незрозуміла позиція щодо вексельного обігу Мінфіну та ДПА України, а також недосконале правове поле.екселя активно використовувалися і використовуються в міжнародних розрахунках і внутрішніх угодах країн. Промисловцям і комерсантам векселя дають можливість оплачувати свої покупки з відстрочкою платежу – бути засобом оформлення і забезпечення кредитів як комерційних, так і банківських

2011-02-28

Грмадянин набуває права власності на доходи від участі в суспільному виробництві, індивідуальної праці, підприємницької діяльності, від вкладення коштів у кредитні установи, акціонерні та інші товариства, на пенсії, соціальні та інші виплати, на успадковане майно, на майно одержане за угодами та іншими підставами, не забороненими законом

2011-02-28

Останніми роками оренда стала найбільш поширеним способом управління державним майном і одним із джерел доходів державного бюджету

2011-02-28

Шлюбний контракт – це угода осіб (подружжя) про вирішення майнових питань життя сім’ї.Згідно п.2 "Порядку укладання шлюбного контракту", у шлюбному контракті передбачається майнові права та обов’язки подружжя, зокрема питання, пов’язані з правом власності на рухоме та нерухоме майно, яке придбано до шлюбу, так і під час шлюбу, на майно, отримане в дар чи успадковане одним із подружжя, а також питання, що пов’язані з утриманням подружжя та ін. У шлюбному контракті можуть вирішуватись питання про порядок погашення боргів за рахунок спільного чи роздільного майна. У ньому також можуть передбачатись немайнові моральні чи особисті зобов’язання

2011-03-01

З розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Для того щоб успішно працювати в умовах ринкової конкуренції та реалізовувати значні фінансово-промислові проекти підриємствам уже недостатньо функціонування в рамках окремих розрізнених господарських товариств, і тому вони прагнуть об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом

2011-03-02

Джерело права- це форма (спосіб) існування правових норм, явка перетворює право (як волю) в об'єктивовану реальність

2011-03-02

Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати

2011-03-02

Закон України про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю виданий Кучмою

2011-03-03

Саме від того, як повно та точно будуть вивчені та досліджені всі питання, пов'язані із вивченням та дослідженням злочину і буде залежати благополуччя нашої держави

2011-03-04

В зависимости от правового режима выделяют три группы объектов интеллектуальной собственности.

2011-03-04

Побудова правової держави в Україні висуває на перший план задачу створення ефективного механізму протидії злочинності. Ефективне і повне розкриття і розслідування злочинів, уживання заходів по усуненню причин і умов, що сприяють їхньому здійсненню, забезпечить належну реалізацію принципів законності і невідворотності кримінальної відповідальності

2011-03-04

Право безпосередньо зв'язане з правовідносинами. Воно існує в правовідносинах, оскільки це конкретна форма буття права

2011-03-04

Після проголошення незалежності Української держави постала потреба реформування суспільства. Надзвичайно важливе місце у процесах реформування посідає реформа правової системи

2011-03-04

Встановлювалося, що Закон буде застосовуватися щодо дій суб'єктів господарювання, органів влади і управління, що мають своїм наслідком обмеження конкуренції на ринках двох чи більше республік

2011-03-04

Суд  –  це важлива ланка системи будь-якої держави, мета, завдання та функції якої – забезпечення законності й правопорядку в усіх сферах життєдіяльності країни

2011-03-04

У кожній державі центральним правовим інститутом є інститут власності

2011-03-04

Після проголошення незалежності України в загальній теорії права, як і в конституційному праві, тривалий час продовжують застосовуватися методологічні підходи до оцінки норм права, напрацьовані радянською юридичною наукою, хоча ці оцінки перестали задовольняти реальні потреби теорії та практики національного конституційного права

2011-03-04

Перехід  України  до  ринкових відносин, демократизація суспільства висунула на перший план права та інтереси громадян

2011-03-04

До тих пір, поки внутрішня потреба правозгідної поведінки, усвідомлення її соціальної цінності та водночас усвідомлення соціальної шкідливості невиконання правового обов'язку не стануть надбанням кожного, залишатиметься актуальною проблема гарантування прав та свобод особи, прав інших учасників цивільних відносин.

2011-03-04

В сучасних умовах ускладнення суспільного життя, і, відповідно, законодавчого регулювання, легіслатури не в змозі приймати закони з усіх питань

2011-03-04

Вирішальним  питанням правового регулювання є здійснення правових норм  в суспільному житті

2011-03-04

   В   історії  політичної  та  правової    думки      ідея   правової    держави   завжди  була   і   є   однією   з  найперспективніших   та   найгуманніших    державно-правових   ідей.  Не   випадково , що  проблеми  правової  держави  завжди   привертали  до  себе   увагу  передових  людей – прогресивних   мислителів   давнини, середньовіччя   та  сучасності

2011-03-04

Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину

2011-03-04

Виникнення, здійснення та захист цивільних прав цивільне законодавство пов`язує з перебігом певних  відрізків часу (строків), настанням зазначених у договорі чи у законі дат (термінів), певних подій тощо

2011-03-04

Історія розвитку людства, держави та права дає чимало типів систем покарань та видів конкретних покарань, що їх призначають особам, які вчинили злочини або  проступки, що караються відповідно до кримінального закону

2011-03-04

Будь-яка діяльність плідна й ефективна, коли здійснюється з повним розумінням справи. Правозастосування також не буває без з'ясування змісту правових вимог

2011-03-04

Зміст цивільно-правового захисту честі, гідності та ділової репутації становлять правовідносини, в яких морально потерпіла сторона наділяється правом вимагати за судом спростування відомостей, які порочать її честь, гідність та ділову репутацію, а друга сторона, яка такі відомості поширила зобов’язана дати спростування, якщо не доведе, що відомості відповідають дійсності

2011-03-04

Для того, щоб угода мала юридичну силу, вона повинна відповідати ряду вимог, які прийнято називати умовами дійсності угоди

2011-03-04

У злочинному світі багатьох країн здавна існують організовані угруповання, так звані мафіозні структури. Вони становлять значну загрозу для громадян, держави та суспільства в цілому

2011-03-05

В умовах становлення інформаційного суспільства пріоритетного значення набуває інформаційна сфера, яка виступає каталізатором розвитку всіх інших сфер життєдіяльності: економічної, соціальної, політичної та ін. Значний вплив цієї сфери на суспільний прогрес зумовлює необхідність посилення уваги до неї з боку держави, створення досконалих, науково обґрунтованих організаційно-правових засад державного управління в зазначеній сфері

2011-03-05

Досягнення високого економічного і соціального рівня та підвищення добробуту різних верств суспільства потребує розвиненої та добре налагодженої системи правового забезпечення охорони інтелектуальної власності, що підтримує і зберігає державний потенціал у зазначеній сфері та сприяє залученню інвестицій, стабілізації економіки, тільки в таких умовах, в яких вітчизняні і зарубіжні інвестори можуть бути впевнені в тому, що їх права інтелектуальної власності будуть охоронятися

2011-03-05

В умовах здійснення в Україні реформування адміністративного права в цілому та окремих його інститутів зокрема актуальними постають проблеми забезпечення прав і свобод людини

2011-03-05

Становлення України як демократичної, соціально-орієнтованої правової держави неможливе без вирішення проблем забезпечення прав і свобод громадян

2011-03-06

Україна вступила на шлях побудови правової держави та створення якісно нового суспільства, в якому домінують пріоритети загальнолюдських цінностей. Таким чином, наша держава законодавчо задекларувала першорядність принципів, що визнані у цивілізованому світі – захист прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина

2011-03-06

 Зазначена діяльність має узагальнену назву – фіктивне підприємництво, тобто це неіснуюча, нелегітимна, прихована, протиправна, відповідно до встановленого законодавства, господарська комерційна діяльність

2011-03-06

Корупція як негативне соціально-правове явище. Порівняльний аналіз організації протидії корупції в окремих країнах світу та в Україні. Правові засади та сучасний стан протидії корупції в Україні

2011-03-06

Дотримання платниками податків податкової дисципліни потребує здійснення з боку держави комплексу організаційних заходів, зокрема створення надійної системи податкового контролю. Хоча робляться лише перші кроки до формування повноцінної ринкової економіки, проте прикладів порушення податкового законодавства, зокрема умисного приховування прибутків, дуже багато

2011-03-06

Мета, принципи, функції, завдання адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності. Форми і методи адміністративно-правового регулювання приватної нотаріальної діяльності
2011-03-06

В Україні функціонує одна з найбільших у Європі систем залізничного транспорту, яка найкоротшим наземним шляхом з’єднує Євроатлантичний та Азіатсько-Тихоокеанський регіони

2011-03-06

Орієнтиром розвитку людства на шляху до цивілізованого суспільства завжди було досягнення такого стану, в якому людині не загрожує жодна небезпека – ні соціально-політичного, ні природного, ні техногенного характеру. Сьогодні одним із найважливіших критеріїв розвитку демократії у будь-якій державі є захищеність її громадян, яка закріплена у законодавчих нормах та має діючий механізм реалізації, що дозволяє максимально зменшити ризик настання небажаних наслідків для життя, здоров’я, честі, гідності та інших нормативно закріплених прав і законних інтересів людини

2011-03-06

Зміни, які відбулися за останні півтора десятиріччя в нашій країні, вплинули на усі сфери життєдіяльності як держави, так і суспільства, не залишивши осторонь також і правову науку, наслідки впливу на яку вражають своїм обсягом. Привертає насамперед увагу виникнення принципово нових галузей юридичної науки, які, практично не маючи жодного історичного багажу, намагаються вже з позицій сьогодення розробити або вдосконалити відповідне законодавство

2011-03-06

Вітчизняна КВС вступила до дещо іншого організаційно-правового та соціально-етичного русла, тісно пов’язаного з міжнародними правовими та соціально-етичними нормами, з концепцією прав людини. Цей шлях потребує не лише нових теоретичних підходів до проблем діяльності КВС, але й нового змісту та стилю наукового дослідження сфер її діяльності та визначення концептуальних адміністративних засад їх реалізації

2011-03-06

Міністерство внутрішніх справ України вживає заходів щодо зміни соціального призначення міліції, ставить на перше місце у своїй діяльності забезпечення прав і свобод людини й громадянина, намагається покращити партнерські взаємовідносини між міліцією та населенням

2011-03-06

Членство в Світовій організації торгівлі та інтеграція України до Європейського Союзу передбачає здійснення комплексу заходів, які повинні бути спрямовані на розвиток ринкових відносин і вихід вітчизняних суб’єктів господарювання на міжнародні ринки, що змушує переглянути вітчизняне законодавство, яке регулює валютні відносини, у бік його лібералізації

2011-03-06

Правова природа відносин у галузі безпеки мореплавства як об’єкта правового регулювання. Ґенеза правового регулювання інформаційних відносин щодо пошуку та рятування на морі. Правові основи інформаційної діяльності у галузі забезпечення безпеки мореплавства

2011-03-06

Сутність корпоративних прав держави та види господарських об’єднань, відносно яких вони здійснюються. Структура відносин у сфері корпоративних прав держави та місце у ній відносин, що є предметом адміністративно-правового регулювання. Історія та світовий досвід адміністративно-правового регулювання корпоративних прав держави

2011-03-06

Розбудова правової держави та громадянського суспільства в Україні немислима без міцних правових основ, без досконалих правових норм у всіх сферах державного і суспільного життя

2011-03-06

Сутність кадрової політики в органах досудового слідства МВС України. Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС. Правове регулювання роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС України

2011-03-06

Разом з тим, у вітчизняній науці адміністративного права адміністративно-правові засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону висвітлені недостатньо. Низка актуальних і практично значущих питань правоохоронної діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону потребують подальшої розробки. Зокрема, особливо гостро постають питання визначення правового статусу їх членів, розвитку юридичних гарантій по забезпеченню його реалізації

2011-03-06

Проблемам спадкування завжди приділялася певна увага в юридичній літературі. Але зазначені проблеми досліджувалися вченими - юристами здебільшого в період панування адміністративно - командної економіки, де основні акценти були зміщені на похідний характер права власності громадян від суспільної соціалістичної власності, що потягло за собою зведення об'єктів права власності громадянина до речей суто споживчого, особистого призначення

2011-03-06

Процеси роздержавлення та приватизації в Україні набули надзвичайно важливого значення на сучасному етапі розвитку продуктивних сил та виробничих відносин

2011-03-09

В умовах демократичних перетворень, конституційної, адміністративної реформ, реформи місцевого самоврядування невідкладним завданням є розбудова громадянського суспільства та правової держави

2011-03-10

Україна приєдналася до ЮНЕСКО 12 травня 1954 р., ратифікувавши ряд міжнародно-правових актів з охорони культурної спадщини. Поняття культурної спадщини за міжнародним та українським законодавством. Правові основи діяльності ОВС України у сфері захисту культурної спадщини.  Напрямки діяльності ОВС України з питань захисту культурної спадщини.  Форми та методи діяльності ОВС України з питань захисту культурної спадщини

2011-03-09

Активний розвиток електронної комерції, що для вітчизняного права є новою сферою суспільних відносин, зумовлює необхідність визначення норм поведінки, тобто особливих правових норм, що регулюють і закріплюють права, обов’язки, гарантії та відповідальність учасників цихвідносин

2011-03-09

Поняття, сутність, призначення державного контролю та його співвідношення із суміжними правовими поняттями. Становлення та розвиток державного контролю за нотаріальною діяльністю у правовій доктрині та законодавстві. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

2011-03-10

Діяльність ВНЗ МВС України як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Сутність та система морально-правового виховання курсантів ВНЗ МВС України. Мета, завдання, функції та методи діяльності ВНЗ МВС України щодо морально-правового виховання курсантів

2011-03-10

Інтеграція України у європейське співтовариство та проведення ринкових реформ обумовили як удосконалення діючих адміністративно-правових норм, так і створення нових, що мають відповідати світовим стандартам. Понятійно - категорійна сутність адміністративного правозастосування. Форми та механізми реалізації адміністративного права, ідея справедливості

2011-03-12

Альтернативні податки у системі оподаткування України. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування та її визначення. Орієнтація України на формування ефективної ринкової економіки, однією із складових якої є мале підприємництво, визначає необхідність створення сприятливого режиму оподаткування для таких суб’єктів

2011-03-11

Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності. Незважаючи на окремі недоліки системи охорони прав на інтелектуальну власність, що склалася в Україні, в цілому можна стверджувати, що зазначена система відповідає міжнародним стандартам і може забезпечити належну охорону прав на об'єкти інтелектуальної власності. Але такої оцінки не можна дати системі захисту прав інтелектуальної власності

2011-03-11

Виникнення, поняття і види прав на чужі речі. Емфітевзис і суперфіцій. Право Стародавнього Риму — яскрава сторінка світової історії. Понад дві тисячі років тому на основі рабовласницького способу виробництва склалася і розвивалася правова система, в якій найбільших успіхів досягла розробка низки галузей, насамперед приватного (цивільного) права

2011-03-11

З часу проголошення Декларації про державний суверенітет України (16.07.1990 р.) у державі відбулися широкомасштабні зміни, як в системі органів публічної влади, так і в механізмі правового регулювання їх діяльності. 

2011-03-11

Поняття, зміст та основні напрямки сучасної адміністративної діяльності органів внутрішніх справ. Сутність організаційно-правового механізму підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ. Політичне, економічне і соціальне оновлення суспільства зумовлює потребу приведення правових, організаційних, структурних та інших засад функціонування органів виконавчої влади у відповідність з новими умовами розвитку нашої держави

2011-03-11

Поняття інформаційної безпеки. Життєво важливі інтереси особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері. Джерела загроз інформаційній безпеці. Проблеми інформаційної безпеки України в сучасних умовах є надзвичайно актуальними і вимагають поглибленого вивчення. Ця робота здійснюється в межах вивчення загальних проблем національної безпеки

2011-03-11

 Правова сутність та значення спеціального правового режиму оподаткування у вільних економічних зон. Особливості правового режиму оподаткування на територіях пріоритетного розвитку в Україні. Історичною подією для нашої держави стало прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції України, стаття перша якої встановила: “Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою”

2011-03-12

Сутність та види насильства в сім’ї. Міжнародний досвід попередження насильства в сім’ї. Сучасний період розвитку української держави визначається впровадженням корінних перетворень у суспільстві і потребує ретельного перегляду основних засад, форм та методів діяльності органів влади, зокрема міліції як органу виконавчої влади

2011-03-12

Поняття, сутність і система розрахунків. Фінансово-правовий режим взаєморозрахунків у паливно-енергетичному комплексі України. Соціально-економічний розвиток України за роки незалежності пов’язаний із корінними змінами у відносинах власності, ринковими перетвореннями, подальшою спеціалізацією виробництва, розширенням сфери обміну і, як наслідок, ростом кількості учасників господарських відносин, виникненням складної структури міжгосподарських зв’язків

2011-03-12

Теоретичні засади адміністративно-правового регулювання у сфері підприємницької діяльності. Поняття та структура адміністративно-правових режимів. Процес побудови в Україні демократичної соціальної правової держави, головним завданням якої є утвердження і забезпечення прав та свобод людини, безпосередньо пов’язаний із необхідністю забезпечення розвитку соціально-економічних відносин та їх регулювання відповідно до конституційних основ і чинного законодавства держави

2011-03-12

Сутність та склад адміністративно-правового статусу працівника державної виконавчої служби. Основні обов’язки та права працівника державної виконавчої служби. Положення Конституції України про те, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вимагає від останньої забезпечення реалізації цих прав і свобод

2011-03-12

Історико - теоретичні аспекти адміністративно - правового регулювання комунального управління. Конституція України визначає права і свободи людини та їх гарантії основним змістом і спрямованістю діяльністью держави

2011-03-12

Перспективи впровадження адміністративного розсуду в аспекті реалізації адміністративно – процедурних питань. рийняття Конституції, демократизація суспільних відносин, орієнтація України на вступ до Європейського співтовариства з його стандартами та вимогами до системи управління та законодавства зумовлюють необхідність масштабного реформування адміністративної сфери, а також побудови взаємостосунків особи з державою на нових засадах

2011-03-12

Діяльність працівників органів внутрішніх справ в екстремальних умовах. Загальна характеристика екстремальних ситуацій при виконанні службових обов’язків працівників органів внутрішніх справ. Розбудова України як правової, демократичної держави на засадах забезпечення і зміцнення законності й правопорядку, дотримання прав і свобод громадян

2011-03-12

Історичні аспекти зародження та розвитку контролю фінансової сфери країни. Система учасників фінансового ринку в Україні та правове регулювання їх діяльності. Фінансові відносини супроводжують державу протягом усієї історії її існування, незалежно від етапу, типологічних та етнонаціональних особливостей

2011-03-12

Інститут адміністративної відповідальності: загальнотеоретична характеристика. Проблеми систематизації законодавства про адміністративну відповідальність. Зміни, які відбулися в Україні в останні роки, суттєво вплинули на розвиток права і викликали необхідність оновлення фундаментальних правових інститутів

2011-03-13

Державний кордон України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору. Види кордонів та їх встановлення

2011-03-13

Адміністративно-правовий статус державного службовця як складова частина його загального правового статусу. Інституту державної служби як складовій системи адміністративного права України відведено надзвичайно важливу роль у процесі розбудови сучасної Української держави

2011-03-13

На сучасному етапі розбудови незалежної Української держави першочерговим завданням є належна реалізація та захист прав і свобод людини і громадянина, реальне втілення в життя конституційних приписів, які окреслюють правове становище особи особливо у її відносинах із державними інституціями.

2011-03-13

Місце соціальних зборів у системі оподаткування України. Для існування будь-якої держави потрібна наявність публічних грошових фондів, створених з метою забезпечення виконання державних завдань та функцій

2011-03-13

Реалізація правової реформи в Україні передбачає трансформацію на демократичних засадах усіх основних державно-правових інститутів, запровадження нових принципів здійснення державної влади, вдосконалення діяльності органів, які за своїм призначенням повинні забезпечувати належні умови існування людини в суспільстві, в тому числі й пов’язані з охороною її здоров’я

2011-03-18

Сучасний етап розвитку української державності характеризується підвищенням прозорості та демократичності діяльності всіх державних органів, формуванням партнерських відносин між інституціями держави і суб’єктами громадянського суспільства

2011-03-17

На сучасному етапі державотворення Україна стоїть на шляху розбудови демократичної, соціальної та правової держави. Правові засади діяльності місцевих органів виконавчої влади

2011-03-17

Модернізація державної податкової служби України передбачає здійснення реформування у сфері роботи з персоналом органів та підрозділів системи Державної податкової адміністрації України

2011-03-21

За часи проголошення незалежності України відбувалися позитивні зміни як в суспільстві, так і в державі. Створюються умови для того, щоб  пріоритетним у діяльності держави став захист основних прав і свобод людини, її законних інтересів, а також  існувала можливість їх реалізації

2011-03-21

Житлове забезпечення молоді – одна з найгостріших соціально-економічних проблем в Україні, розв’язання якої шляхом державного молодіжного житлового кредитування сприяє покращанню демографічної ситуації в країні, створенню необхідних умов для поліпшення побутового та економічного становища молодих людей, формуванню активної життєвої позиції молодого покоління, зміцненню фінансово-кредитної системи держави, а через неї – економіки в цілому

2011-03-22

Забезпечення всіх суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил правовими можливостями, достатніми для реалізації ними своїх процесуальних прав і обов’язків, сприяє зміцненню режиму законності в митно-правовій сфері, слугує важливим чинником виконання завдань провадження в справах про порушення митних правил, сприяє вихованню громадян у дусі неухильного дотримання митного законодавства

2011-03-24

Розвиток національного законодавства, що регулює адміністративні процедури, відбувається, в тому числі й через удосконалення адміністративно-процесуальних норм, оскільки ефективність адміністративних процедур залежить не тільки від встановлення та закріплення матеріальних адміністративних норм, а й від існування ефективного механізму їх реалізації

2011-03-24

Становлення правової держави в Україні вимагає реального утвердження принципу верховенства права, зміцнення законності та правопорядку в країні, забезпечення прав і свобод громадян

2011-03-24

Планомірний рух України до практичного втілення ідеалів демократії та правової держави зумовлює надзвичайну важливість та підвищену актуальність проблем, що пов'язані з реформуванням як системи державного управління в Україні в цілому, так і змінами на рівні виконавчої влади

2011-03-24

Розвиток в Україні правової держави, її європейська та загальносвітова інтеграція вимагають виваженого підходу до рівня державного втручання у діяльність суб’єктів господарювання із врахуванням інтересів держави щодо належного функціонування суспільних інститутів та інтересів громадян і організацій з недопущення необґрунтованого здійснення щодо них контрольних або наглядових повноважень з боку державних органів

2011-03-25

Розвиток української держави, виконання поставлених перед нею завдань вимагають наявності достатніх фінансових ресурсів, основна частина яких формується за рахунок податків, зборів (обов’язкових платежів). На ефективність функціонування системи оподаткування в країні безпосередньо впливає дієвість органів податкового контролю, належне виконання поставлених перед ними завдань

2011-03-25

Об‘єктивний характер розвитку держави, як суспільного явища є таким, що вона не може існувати без постійного удосконалення соціального, економічного і політичного механізмів. Але було б надзвичайно  недалекоглядним вважати, що постійні реформи і удосконалення у своїй сумі принесуть позитивний результат

2011-03-25

Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності на сьогоднішній день є пріоритетним напрямком діяльності Української держави. Це продиктовано рядом об’єктивних факторів

2011-03-25

 Фінансова надійність держави, її спроможність виконувати властиві їй функції, якість державного управління загалом, відображені у показниках головного фінансового плану держави – бюджеті та результатах його виконання. Надзвичайно характерними показниками тут є не лише обсяг бюджетних надходжень та напрями використання бюджетних ресурсів, а й обсяг державного боргу

2011-03-25

Держава не може належним чином реалізувати свою політику, не маючи у розпорядженні відповідних фінансових ресурсів, за рухом яких повинен здійснюватися контроль. Складовою частиною контролю будь-якої держави є фінансовий контроль, який забезпечує своєчасність і точність фінансового планування, наповнення дохідної частини бюджетів, розподіл, перерозподіл коштів та їх законне, ефективне, цільове використання

2011-03-26

З проголошенням у 1991 році незалежності Українська держава визнала людину найбільшою соціальною цінністю. Виходячи з цього, одним з основних напрямків діяльності держави стало розроблення відповідної законодавчої бази, спрямованої на забезпечення прав і свобод людини, а також створення механізму реалізації цього законодавства

2011-03-26

Перехід економіки України до ринкових відносин та отримання нею статусу держави з ринковою економікою, актуалізує питання організуючого впливу на господарську діяльність у аспекті транспортного забезпечення, транспортного будування, у тому числі автомобілебудування, бо саме автомобільний транспорт займає значне місце в міжнародних, державних та регіональних пасажирських і вантажних перевезеннях

2011-03-26

Адміністративне право – це класичний зразок фундаментальної галузі публічного права. Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує функції публічної влади в державі

2011-03-26

Однією із складових реформи правової системи у галузі охорони державного кордону є розробка адміністративно-правового механізму забезпечення недоторканності ДК та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, удосконалення чинного законодавства про ДК України, головною метою якого є якнайповніше забезпечення конституційних засад організації державної влади, принципу верховенства права, дотримання прав та свобод людини і громадянина на ДК та у прикордонні

2011-03-26

Забезпечення внутрішньої безпеки як своєрідної характеристики і необхідної умови життєдіяльності людей, суспільства та держави в цілому є невід’ємною складовою державної політики, тобто однією з найбільш важливих функцій держави. Управління внутрішньою безпекою як один із напрямків діяльності адміністративно-політичного апарату Української держави ґрунтується на загальних принципах, методах та формах управління у сфері адміністративно-політичної діяльності, є одним із його видів

2011-03-27

Реклама в Україні в останні роки переживає бурхливий розвиток як у кількісному, так і в якісному виразі. Безсумнівно, це є позитивним аспектом у розвиткові ринкових відносин. Поняття та загальна характеристика суб`єкта адміністративного проступку у сфері рекламної діяльності

2011-03-30

Однією із головних умов успішного проведення адміністративної, податкової та інших реформ є гармонізація перетворень у країні за всіма напрямами. Трансформація соціально-економічних і політико-правових систем, яку переживає наша країна нині, потребує істотних перетворень, а отже, відповідного науково-теоретичного та науково-практичногозабезпечення розвитку адміністративних і фінансових правовідносин

2011-03-30

Розбудова демократичної правової соціальної держави Україна передбачає подальший розвиток інституту державної служби як важливого інструменту формування та реалізації державної політики, управління державою, забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду

2011-03-30

Нині ведеться робота щодо членства України в Європейському Союзі, а також економічного співробітництва в межах Єдиного економічного простору з ближніми сусідами. Внаслідок цього виникають проблеми щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та інших держав-партнерів, постають нові завдання з удосконалення вітчизняного податкового та митного законодавства

2011-03-30

Невід’ємною складовою функціонування суверенної незалежної держави є формування та реалізація нею державної політики у сфері митно-правового регулювання суспільних відносин. Перед Українською державою постала об’єктивна потреба переосмислення на методологічному рівні загальних проблем формування та здійснення митної політики як елементу державної політики

2011-03-30

Вкрай низькими і нестабільними є показники практики застосування норм, які закріплюють адміністративну відповідальність за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Протягом останніх 10 років органи Антимонопольного комітету України порушили лише 134 справи за ознаками адміністративного проступку, передбаченого ст. 166-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

2011-04-02

Орієнтація України на побудову правової держави та впровадження загальноєвропейських цінностей актуалізують дослідження, присвячені забезпеченню прав та свобод людини у різних сферах діяльності держави. Адміністративне право, яке об’єктивно відображає тенденції розвитку суспільного життя, перебуває у стані оновлення  його фундаментальних засад, реалізації розуміння цієї значної галузі передусім як «людиноцентриської», покликаної забезпечувати права та свободи людини у сфері публічно-правових відносин

2011-04-02

Ефективність такої складної, територіально розгалуженої та інформаційномісткої системи багато в чому визначається організацією та рівнем інформаційно-аналітичної роботи в податкових органах, діяльність яких побудована на великих обсягах різноманітної інформації. Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі органів державної податкової служби України є важливим видом допоміжної діяльності в забезпеченні здійснення ними своїх функцій

2011-04-02

Становлення  України як незалежної, демократичної держави визначає потребу протидії соціальним явищам, які негативно впливають на розвиток суспільних відносин і створюють загрозу існуванню принципам, притаманним правовій державі

2011-04-04

Проголошення в Україні незалежності, реалізація на практиці положень Конституції України щодо захисту прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, а також спрямованість її на вступ до Європейського Союзу поставили перед вітчизняною юридичною наукою принципово нові фундаментальні питання

2011-04-04

Митна служба України, яка є єдиною загальнодержавною системою, що складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і організацій, виконує широке коло завдань у сфері митної справи

2011-04-05

На сучасному етапі становлення та розбудови демократичної правової української державності відбуваються великі перетворення соціально-економічних і політичних відносин, що значною мірою впливає на стан формування державного та місцевих бюджетів України

2011-04-05

Побудова в Україні правової держави, її прагнення до європейської та євроатлантичної інтеграції вимагає скорочення державного втручання у життя громадян, в діяльність організацій, що є можливим за умов розширення сфер наглядової діяльності та відповідного звуження обсягу контролю

2011-04-06

Інтернаціоналізація господарської діяльності, зростання обсягів міжнародної торгівлі зумовили потребу суб’єктів господарювання у постійно зростаючій масі фінансових та кредитних ресурсів. Серед значного розмаїття механізмів та інструментів, що існують в інституційно-економічному середовищі, прямий вплив на вищезазначені процеси здійснюється за допомогою декількох основних важелів, серед яких одне із центральних місць займає грошово-кредитна політика

2011-04-06

Глибокі та всеохоплюючі за своєю сутністю політичні, економічні й соціальні процеси, що відбуваються в сучасній Україні, обумовлюють серйозні зміни в усвідомленні ролі та значення багатьох галузей і сфер діяльності держави, що слугують підґрунтям життя українського суспільства

2011-04-06

В утвердженні ринкової економіки важливу роль відіграють комерційні банки, які є одним із інструментів її становлення у нашій державі.Комерційні банки, незважаючи на їх поширеність у світі, є новим явищем для України, оскільки стали створюватися у той час, коли держава стала на шлях проведення економічних перетворень

2011-04-08

Курс на зміцнення державності в Україні, охорону прав, свободізаконних інтересів громадян, забезпечення верховенства права в усіх сферах суспільного життя залишається одним із головних напрямків державного будівництва

2011-04-06

Розвиток національної правової системи у всіх її проявах є складним і тривалим процесом, що вимагає належного наукового забезпечення, об‘єктивної апробації та виваженості в оцінках. На жаль, сьогодні процесу формування національної правової системи властива тенденція до відображення миттєвих потреб у правовому регулюванні тієї чи іншої сфери суспільних відносин, без врахування теоретичного підґрунтя цього багатогранного процесу

2011-04-06

Важливим й актуальним завданням на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни є удосконалення організаційно-правового регулювання оподаткування реальних доходів фізичних та прибутків юридичних осіб

2011-04-07

Сучасний станполітичних перетворень і розбудовиУкраїни як демократичної правової держави, втілення в життя положень Конституції України та заходів адміністративної реформи обумовлюють необхідність удосконалення системи органів державної виконавчої влади

2011-04-07

В умовах трансформації економічної системи нашої країни, виникнення нових організаційно-правових форм господарської діяльності та різних форм власності, запровадження нових фінансово-кредитних інститутів та механізмів, зростання конкуренції відбувається переосмислення предмету фінансового права, виникає потреба сформувати нові критерії, щоб визначити та розмежувати правовий вплив на ті чи інші відносини

2011-04-08

Відомо, що потреби суспільного життя пов'язані з необхідністю реформування економічної, соціальної, політичної та інших сфер життєдіяльності суспільства. Ці процеси вимагають переосмислення багатьох проблем формування бюджетних доходів, серед яких важливе місце посідає правове регулювання бюджетних доходів, пов’язаних з природокористуванням

2011-04-08

Становлення України як демократичної, соціальної, правової держави нерозривно пов’язане з подальшим удосконаленням механізму реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина. На сьогодні основними критеріями оцінки діяльності органів держави виступають ступінь захисту прав і законних інтересів громадян, допомога та сприяння реалізації широкого спектру прав і свобод, передбачених Конституцією України

2011-04-09

Роль і місце інституту фінансового контролю в системі фінансового права . Теоретичний зміст взаємодії та координації в процесі здійснення фінансового контролю. Поняття, принципи, види та форми взаємодії міліції і органів фінансового контролю. Місце і роль міліції в системі державного фінансового контролю. Організація та порядок взаємодії міліції з Рахунковою палатою та Державною контрольно-ревізійною службою України при здійсненнІ фінансового контролю

2011-04-09

Своєрідність конкретної форми держави будь-якого історичного періоду визначається насамперед ступенем зрілості суспільства і державного життя, задачами й цілями, що ставить перед собою держава. Іншими словами, категорія форми держави безпосередньо залежить від його змісту і визначається ним

2011-04-09

Правоохоронна функція української держави визначена конституційними принципами, викладеними в ст. 1 Основного Закону, де  Україна проголошується соціальною, правовою державою

2011-04-09

Труднощі у визначенні на універсальному рівні поняття космічної діяльності пов'язані з особливостями поняття самого космічного простору як нової сфери діяльності людини

2011-04-10

Політична і правова думка в Україні періоду входження до складу Литви і Польщі. І.Вишенський, П.Могила. Державно - правова концепція даосизму. Далекосхідна група правових систем — це сукупність правових систем, в основі формування яких лежать не норми права, а норми моралі, звичаї, традиції. Велике значення приділяється ритуалу

2011-04-19

Здійснення широкомасштабних перетворень в економічній сфері неможливе без побудови якісно нової системи державного регулювання економічних відносин, яка повинна спиратися на відповідний правовий механізм. У процесі правового забезпечення економічних реформ задіяні всі галузі права

2011-04-21

Функціонуання ринкових відносин, в основу яких покладено багатоукладну економіку, передбачає створення однакових можливостей для суб'єктів господарської діяльності

2011-05-05

 Законодавство України  про  туризм  складається з Конституції України,  цього Закону,  інших  нормативно - правових актів, виданих відповідно до них. Майнові відносини в галузі туризму,  засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників,  регулюються Цивільним та Господарським кодексами України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом

2011-07-12

Місце атестації серед форм діяльності публічної адміністрації. Види державних атестацій та їх особливості. Правові засади проведення атестацій. Місце атестаційних проваджень у структуріадміністративного процесу. Принципи, суб’єкти та стадії  атестаційних проваджень. Критерії оцінювання діяльності особового складу органів внутрішніх справ

2011-05-10

Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права

2011-05-11

Консульське право, його аспекти щодо громадян іноземних держав. Правовий статус в Україні. Суб'єкти міжнародного права, поняття публічного міжнародного права

2011-05-11

Загальні засади кваліфікації посадових злочинів. Перевищення влади або посадових повноважень. Судова практика у справах про перевищення влади або службових повноважень

2011-05-11

Поняття убивства та його види. Умисне вбивство. Умисні вбивства, вчинені на замовлення: історія та сучасність

2011-05-16

Представництво в цивільному процесі. Адвокат в цивільному процесі. Адвокатура, як соціально-правовий інститут, відіграє важливу роль в житті будь-якого  цивілізованого суспільства

2011-05-16

Види пенсійних виплат. Страхування та виплати рент та пенсій. Страхування відноситься до особи як до об'єкту, який наражається на ризик, знаходиться у зв'язку з життям, рівнем фізичної працездатності, станом здоров'я чи пенсійним забезпеченням

2011-05-16

Поняття професійної культури працівників органів внутрішніх справ. Політична культура працівника внутрішніх справ. Моральна культура. Психологічна культура юриста

2011-05-23

Поняття інтелектуальної власності, її значення. Еволюція інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність — у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших сферах

2011-05-23

Поняття суб’єкта підприємницької діяльності. Поняття та види представництва. Укладання мирової угоди при банкрутстві

2011-05-23

Є особлива група особистих немайнових прав, які в переважній більшості виникають непомітно, діють постійно, не можуть бути припиненими на підставі угод або інших юридичних дій

2011-05-25

Загальні умови укладення договорів, що зумовлюють господарські зобов'язання. Істотні умови господарського договору. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення деяких видів договорів. Порядок зміни і розірвання господарських договорів

2011-05-26

Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичного факту. Юридична сукупність. Класифікація юридичних фактів. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України. Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору

2011-05-26

Поняття та значення договору доручення. Зміст договору доручення. Припинення договору доручення. Договір доручення є однією з підстав представництва, а на регульовані ним відносини поширюються загальні норми про представництво

2011-05-27

Поняття та елементи складу злочину. Сутність об’єкту злочину. Поняття об’єктивної сторони злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Особливості кваліфікації протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкодження майна. Кваліфікація діянь, що супроводжуються знищенням або пошкодженням майна

2011-05-27

Охарактеризуйте випадки обов’язкової участі захисника у кримінальному процесі. Визначте суть і значення стадії судового розгляду. Ситуативне завдання

2011-05-27

Поняття принципу диспозитивності і його значення. Зв’язок принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права (законності, об’єктивної істини і т.д.). Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства

2011-05-31

Історія сімейного права та шлюбних договорів. Поняття шлюбного договору та його місце в системі майнових договорів подружжя. Зміст та укладення шлюбного договору. Порядок укладання, зміни і припинення шлюбного контракту

2011-06-01

Розробка та прийняття  Конституції США 1787 року. Конституція США про повноваження й порядок роботи Конгресу США. Конституція США про статус і  повноваження Президента США. Конституція США про федеративний  устрій держави

2011-06-01

Давньосхідні монархії. Виникнення давньосхідної держави. Сутність давньосхідної форми правління. Єгипет і Китай – країни із деспотичною формою правління. Вавилон і Індія: обмеження влади царя. Індія – монархічна форма форжави

2011-06-01

Виникнення та еволюція заочного провадження в цивільному процесі. Поняття та умови заочного провадження. Заочний розгляд справи. Перегляд заочного рішення

2011-06-01

Предмет та завдання криміналістики. Механізм вчинення злочину та  основи механізму злочинної діяльності. Види взаємодії у структурі механізму злочину та їх енергетична сутність. Структура злочинної діяльності і характеристика її елементів

2011-06-01

Поняття та види об'єктів цивільних прав. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань. Підстави виникнення застави. Сторони заставних правовідносин. Форма та зміст договору застави

2011-06-01

Поняття і сторони колективного договору. Контроль за виконанням колективного договору, угоди. Зміни до закону про колективні договори та угоди. Зміст колективного договору

2011-06-08

Класифікація конституцій зарубіжних країн. Форма, структура та мова конституцій. Прийняття та зміна конституцій в зарубіжних країнах: загальні риси та особливості

2011-06-09

Функції адвокатури. Права та обов”язки адвоката. Особливості притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності

2011-06-09

Стаття 55 Конституції гарантує судовий захист прав і свобод людини і громадянина. Система судів загальної юрисдикції в Україні 

2011-06-09

За своєю сутністю більшість немайнових благ є природною властивістю фізичної особи

2011-06-09

Конституція України визначила організацію державної влади на засаді її поділу на законодавчу, виконавчу та судову

2011-06-09

Головною ознакою побудови парламентів значної кількості країн є двопалатність або бікамералізм. Порядок формування парламентів. Компетенція парламенту. Законодавчий процес

2011-06-11

Припинення трудового договору в зв'язку з певними юридичними діями. Нез'явлення на роботу протягом більш як 4 місяців. Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб. Припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок звільнення працівників з ініціативи власника і третіх осіб

2011-06-14

Особливість порядку внесення змін до конституції. Винятки із загального порядку внесення змін до Конституції України. Висновок Конституційного Суду України щодо можливості внесення змін до Конституції

2011-06-14

Поняття, значення, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Види матеріальної відповідальності працівників. Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників, її відмінності від цивільно-правової відповідальності. Підстава, умови і види матеріальної відповідальності підприємства, установи, організації за шкоду, заподіяну працівникові

2011-06-14

Понятие хозяйственного договора. Общая характеристика финансовых правоотношений предприятия

2011-08-03

Поняття і суть ідентифікації. Основні положення. Історія розвитку ідентифікації у ході розвитку криміналістики як науки. Основні ознаки, що використовуються в процесі ідентифікації, їх види, форма та класифікація. Формита сфера застосування ідентифікації в експертній слідчій діяльності

2011-08-14

Предмет, метод та принципи правового регулювання господарських відносин. Поняття, види та особливості підприємницьких правовідносин. Поняття, сутність та значення підприємств. Види підприємств за законодавством України та їх особливості. Малі підприємства, їх види, ознаки та значення. Поняття, ознаки та види господарських договорів, порядок укладення та забезпечення виконання

2011-08-14

Загальна характеристика підстав припинення трудового договору як юридичних фактів. Припинення трудового договору за п.1 ст.36 КЗпП України. Припинення трудового договору за п.2 ст.36 КЗпП України. Припинення трудового договору за п.4 ст.36 КЗпП України

2011-08-15

Відмінність адвокатської та нотаріальної діяльності від підприємницької. Організаційні форми діяльності адвокатури та нотаріату. Оподаткування адвокатських об’єднань, адвокатських бюро та об’єднань нотаріусів. Оподаткування адвокатської та нотаріальних діяльності за законодавством іноземних держав

2011-08-18

Теоретико-методологічні аспекти процесу приватизації та його складові. Організаційні аспекти приватизації підприємства та основні форми роздержавлення. Вдосконалення процесу приватизації та врахування досвіду зарубіжних країн

2011-08-18

Права затриманого, підозрюваного, обвинуваченого та підсудного при визначенні і проведенні судової експертизи за КПК України. Судові фототехнічна та портретна експертизи

2011-08-18

Загальні вимоги до огляду трупу на місці події. Функції учасників огляду місця події. Судово-медична експертиза вогнепальної травми. Судово-медична ідентифікація особи за черепом

2011-08-21

Поняття, види і загальна характеристика злочину в сфері службової діяльності. Службова особа як суб`єкт злочину в сфері службової діяльності. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи. Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності

2011-08-21

Кримінологічна характеристика особи яка вчинює злочини в сфері службової діяльності. Приклади із судової практики. Поняття службової особи в кримінальному праві. Спірні питання про визначення службової особи

2011-08-22

Поняття та ознаки шлюбу. Історія шлюбних відносин. Ознаки та умови укладання шлюбу. Умови шлюбного контракту. Розірвання та припинення шлюбу

2011-08-22

Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Поняття інтелектуальної власності. Об'єкти права інтелектуальної власності. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності

2011-08-24

Криміналістична характеристика вбивств. Тактичні комплекси та їх роль у розслідуванні вбивств, пов`язаних із заволодінням матеріальними цінностями. Розслідування вбивств, пов'язаних зі зникненням людини й розчленовуванням трупа. Особливості розслідування деяких видів вбивств

2011-08-24

Загальна характеристика референтного права. Референдум як форма безпосереднього народовладдя. Види референдумів в Україні. Аналіз Всеукраїнського та місцевого референдумів

2011-08-24

Притримання  - вид забезпечення виконання зобов’язання. Підстави цивільно-правової відповідальності. Особливості цивільно-правової відповідальності. Поняття та значення цивільно-правової відповідальності

2011-08-24

Поняття та ознаки соціальних норм. Види соціальних норм та їх характеристика. Норми права як особливий різновид соціальних норм

2011-08-24

Історія податкової системи Нідерландів. Сучасна податкова система Нідерландів. Основні аспекти організації роботи податкової системи Нідерландів у контексті Європейського Союзу

2011-08-24

Правове регулювання робочого часу. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення.  Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.Відпустки без збереження заробітної плати

2011-08-24

Особисті немайнові права громадян. Поняття особистого немайнового права. Здійснення особистих немайнових прав. Право вільного доступу до інформації про стан довкілля в Україні та його законодавче регулювання

2011-08-25

Поняття правопорушень. Поняття і ознаки правопорушень. Роль органів внутрішніх справ у механізмі правової держави

2011-08-25

Криміналістична характеристика вбивств. Особливості розслідування деяких видів вбивств. Тактичні комплекси та їх роль у розслідуванні вбивств, пов`язаних із заволодінням матеріальними цінностями. Розслідування вбивств, пов'язаних зі зникненням людини й розчленовуванням трупа

2011-08-26

Теоретичні засади безпеки особистого майна. Захищеність особистих речей на транспорті

2011-08-26

Субьекты избирательного процесса. Организационная форма деятельности комитетов. Процедура слушания. Формирование местных бюджетов

2011-08-26

Загальні засади призначення покарання. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, вчинений у співучасті

2011-08-26

Поняття та юридичне значення міжнародно-правового визнання. Правонаступництво у міжнародному праві. Поняття і джерела права міжнародних договорів

2011-08-26

Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав. Обставини, що виключають відповідальність держав. Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організації

2011-08-27

Статут територіальної громади — основний нормативний акт місцевого самоврядування. Розгляд проблемних питань реєстрації статутів. Питання реєстрації статутів громадських об'єднань

2011-08-27

Організація системи цивільної оборони в Україні. Планування заходів цивільної оборони. Розробка заходів цивільної оборони

2011-08-27

Поняття цивільно-правової відповідальності. Підстави і умови цивільно-правової відповідальності. Відшкодування збитків. Відшкодування моральної шкоди і компенсація моральної шкоди

2011-08-27

Конституція складається з преамбули та 16 параграфів, де сформульовані головні принципи побудови держави. У преамбулі схематично викладено історію Війська Запорозького - всього малоросійського народу. Тут Пилип Орлик витворив історико-політичний міф про те, що першим прийняв християнство каган «хозарів-козаків», а не князь Володимир Святославович

2011-08-28

Теоретико-методологічні аспекти методології держави і права. Поняття методу і методології теорії держави і права. Класифікація і характеристика основних методів теорії держави і права

2011-08-28

Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню адміністративно-політичною сферою та їхні повноваження. Система центральних і місцевих органів виконавчої влади по управлінню економічною сферою та їхні повноваження

2011-08-28

Прийняття спадщини. Оформлення спадкових прав. Відповідальність спадкоємців по боргам спадкодавця.Зміст договору поставки. Банківська гарантія та порука як способи забезпечення виконання зобов'язань

2011-08-28

Сутність позовної форми захисту в громадському процесі. Прийняття позовної заяви і підстави до відмови в її прийнятті. Відзив на позовну заяву

2011-08-29

Методи криміналістики. Об’єкти ідентифікації i встановлення групової належності. Механізм пострілу та утворення слідів на кулях i гільзах

2011-08-30

Поняття корупції. Організовані злочинні формування. Корупція

2011-08-31

Розвиток джерел римського права. Зобов`язальне право Риму в класичний період. Кримінальне право Римської Республіки

2011-08-31

Поняття конституції України та її основні властивості. Юридичне верховенство конституції України. Основні функції конституції України. Зовнішньополітична функція

2011-08-31

Поняття, правова природа і види (форми) подвійного оподаткування. Міжнародне правове регулювання усунення подвійного оподаткування. Еволюція правового регулювання запобігання міжнародному подвійному оподаткуванню

2011-08-31

Законодавче врегулювання прав користування землею в Україні. Порядок передачі права користування. Право оренди

2011-08-31

Джерела права, їх  загальна характеристика. Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право

2011-08-31

Підприємства і його організаційно-правові форми. Чинники, що обумовлюють організаційно-правові форми підприємства. Індивідуальне підприємство та господарські товариства сфери малого бізнесу

2011-08-31

Поняття та причини правопорушень. Види правопорушень

2011-08-31

Стан сучасного водного законодавства України та його еколого-економічна роль. Відповідальність за порушення Водного законодавства України

2011-09-05

Історія Конституції України 1996р. Структура и функції Конституції України 1996р

2011-09-06

Створення підприємств. Установчі документи підприємства та їх державна реєстрація. Види цін та порядок їх встановлення. Поняття відповідальності в господарському праві

2011-09-06

Згідно із законопроектами охоронна діяльність за своїм змістом є такою, що безпосередньо зачіпає особисті та майнові права громадян і юридичних осіб. Тому, що дії персоналу по охороні власності стосуються мільйонів громадян, а також багатьох юридичних осіб усіх форм власності

2011-09-07

Поняття й ознаки співучасті. Форми співучасті

2011-09-12

Об'єкти винаходів і їхні ознаки. Поняття винаходу. Патентування винаходів

2011-09-13

Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Об’єкти авторського права і суміжних прав Об’єкти промислової власності

2011-09-14

Сучасний стан та проблеми законодавчого регулювання захисту прав дитини при здійсненні міжнародного усиновлення в Україні. Співробітництво в процесі міждержавного усиновлення: міжнародно-правовий аспект

2011-09-17

Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства. Методи пізнання державно-правових явищ. Методи соціальних наук, що використовуються в теорії держави і права

2011-09-17

Удосконалення правового статусу товариств з додатковою відповідальністю. Особливості правового положення товариства з обмеженою відповідальністю та додаткової відповідальності

2011-09-17

Характеристика класифікації злочинів. Класифікація за характером і ступенем суспільної небезпечності діяння. Класифікація злочинів та її значення для кримінального права

2011-09-17

Теоретико-методологічні аспекти норм міжнародного права. Норми міжнародного права та їхня класифікація. Міжнародний контроль і питання ефективності міжнародно-правових норм

2011-09-23

Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики

2011-09-28

Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України. Поняття і види процесуальних строків. Зупинення, поновлення та продовження процесуальних строків

2011-09-28

Поняття та зміст угод про відчуження майна. Посвідчення угоди про відчуження майна

2011-09-29

Почерк і стан людини. Індивідуальні риси почерку

2011-10-07

Пропозиції та рекомендації щодо удосконалення чинного адміністративного законодавства. Напрями вдосконалення адміністративно-процесуального та адміністративно-деліктного законодавства в умовах адміністративної реформи

2011-10-10

Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. Порівняльний підхід до оцінки

2011-10-11

Основні ознаки судової влади. Судова система України. Органи судової влади України. Основні форми судочинства

2011-10-14

В Конституції 78 року підкреслювалось, що УРСР є суверенна радянська соціалістична держава, яка з метою успішного будівництва комуністичного суспільства

2011-10-18

Поняття митної справи. Зміст митної справи. Принципи митного регулювання. Митна справа ― це відносини, що складаються в системі зовнішньоекономічних відносин, важлива ланка в міжнародному співробітництві на регіональному та національному рівнях

2011-10-18

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Сертифікат про походження товару це — документ, який підтверджує країну походження товару та надається з метою здійснення тарифного і нетарифного регулювання при ввезенні на митну територію України товарів.

2011-10-18

Способи захисту порушених прав акціонерів. Правові аспекти вирішення спорів з акціонерних правовідносин. Правове регулювання емісії та обігу акцій. Види акцій. Права власника акцій. Категорії спорів з акціонерних правовідносин

2011-10-18

Економічні школи про соціально-економічну ефективність форм власності. Еволюція акціонерної власності та її місце в сучасній економіці. Позитивні та негативні риси акціонерних товариств. Суперечності акціонерних компаній

2011-10-19

Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності за договором комерційної концесії. Охарактеризуйте Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування"

2011-10-19

Елліністичні, римські та християнські складові ранніх візантійських політичних і правових концепцій. Як Ви розумієте “платонівсько-арістотелівський” (логіко-раціоналістичний) та “александрійсько-біблейський” типи мислення?

2011-10-27

Захист права власності. Набуття і втрата права приватної власності. Спільна власність. Поняття і зміст права власності. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі

2011-10-30

Сутність та функції державної власності. Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. Проблеми реформування державного сектора. Напрями та механізми реформування державної власності в Україні. Шляхи підвищення ефективності державного сектора

2011-11-06

Головні питання трудового законодавства США ХІХ-ХХ ст. Основні зміни в державному механізмі та соціальному законодавстві США.  Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США

2011-11-06

Китайське право в пореформєний період. Цивільне та суміжні з ним галузі права. Особливості права Японії. Основні тенденції розвитку японського права. Цивільне та суміжні з ним галузі права. Суміжні галузі права. Торгове право. Спільні риси та відмінності у праві Китаю та Японії. Кримінальне право і процес

2011-11-09

Порівняльна характеристика джерел формування права у різних народів світу. Норми-звичаї і норми права. Поняття релігійної моральності в історії права

2011-11-13

Правовий механізм регулювання шлюбно-сімейних відносин в Античній Греції та Римі. Місце та роль чоловіка в системі шлюбно-сімейних відносинах. Шлюбно-сімейні відносини: невід’ємна складова культурного життя античних греків та римлян. Релігійно-міфологічні уявлення давніх греків та римлян щодо шлюбно-сімейних відносин

2011-11-15

Принципи митного регулювання. Зміст митної справи. Поняття митної справи. Митне законодавство України відображає традиційні для України та її населення зв'язки. Законодавство України про митну справу відносно молоде й розвивається з урахуванням національних традицій та правової системи і міжнародного законодавства в галузі митної справи

2011-11-15

Способи захисту порушених прав акціонерів. Правові аспекти вирішення спорів з акціонерних правовідносин. Правове регулювання емісії та обігу акцій. Правове регулювання емісії акцій. Поняття та ознаки акцій як об’єкту цивільного права

2011-11-15

Оцінка окремих типів вартості підприємств. Оцінка ліквідаційної вартості. Оцінка заставної вартості майна підприємства. Оцінка машин і обладнання з використанням порівняльного та дохідного підходів, їх сутність і методи. Оцінка доходу, що приносить нерухомість. Аналіз фінансових коефіцієнтів. Характеристика зміни доходів. Основні підходи до оцінки нерухомості

2011-11-15

Оцінка цінних паперів підприємств. Оцінка акцій. Оцінка облігацій. Знос машин та обладнання, його сутність і основні підходи до оцінки. Види зносу їх сутність види і способи визначення. Вартість цінних паперів формується під впливом найрізноманітніших факторів

2011-11-15

Оцінка повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Підходи та методи оцінки повітряних апаратів і пов’язаного з ними обладнання. Дослідження ринку і порівняльний підхід до оцінки нерухомості. Сегментація ринку нерухомості. Оцінка факторів попиту і пропозиції на ринку нерухомості. Оцінка ємності ринку. Порівняльний підхід до оцінки

2011-11-16

Основні ознаки судової влади. Судова система України. Органи судової влади України. Основні форми судочинства. Судова влада є самостійною, незалежною сферою публічної влади й становить сукупність повноважень по здійсненню правосуддя, тлумаченню норм права, з відповідними контрольними повноваженнями спеціальних органів – судів

2011-11-16

Прояви національного тероризму у близькосхідному регіоні. Феномен національного тероризму (де проходе границя між тероризмом та національно-визвольним рухом)

2011-11-17

В Конституції 78 року підкреслювалось, що УРСР є суверенна радянська соціалістична держава, яка з метою успішного будівництва комуністичного суспільства. При наявності багатьох спільних рис це продукти різних епох: Конституція 78 року визначає Україну як складову частитну Союзу РСР і у відповідності з цим уповноважує органи влади УРСР, а також вона спрямовує народ України на побудову “Світлого майбутнього”

2011-11-19

Принципи митного регулювання. Зміст митної справи. Поняття митної справи. Характерно, що врегулювання митної справи стало одним із перших та пріоритетних завдань України на шляху до самостійності

2011-11-19

Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Правові основи визначення країни походження товарів закріплені нормами Закону України "Про Єдиний тариф України"

2011-11-19

Правові аспекти вирішення спорів з акціонерних правовідносин. Категорії спорів з акціонерних правовідносин. Правове регулювання емісії акцій. Правове регулювання емісії та обігу акцій. Поняття та ознаки акцій як об’єкту цивільного права

2011-11-19

Управління акціонерним товариством. Специфічна діяльність та організація акціонерних товариств в Україні. Економічні школи про соціально-економічну ефективність форм власності. Еволюція акціонерної власності та її місце в сучасній економіці. Сутність та структура акцій та акціонерного капіталу

2011-11-19

Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності за договором комерційної концесії (франшизи). У чинному законодавстві України про інтелектуальну власність більш вдалою склалася система захисту авторських і суміжних прав. Щодо захисту прав промислової власності, то її не можна визнати задовільною

2011-11-19

Прогалини законодавчого укріплення муніципального виборчого процесу в Україні. Подолання основних проблем  муніципального виборчого процесу в Україні.  Актуальні питання регламентації та проблеми становлення виборчого процесу органів місцевого самоврядування

2011-11-20

Захист права власності. Набуття і втрата права приватної власності. Поняття і зміст права власності. Формування поняття про право власності у Стародавньому Римі

2011-11-24

Вибір стратегії правового регулювання. Ефективність юридичного механізму правозастосування як особливої форми управління. Теоретико-методологічні аспекти правового регулювання

2011-11-24

Адміністративна відповідальність (зокрема мед. працівників), види стягнень. Професійні обов’язки медичних і фармацевтичних працівників та їх виконання. Характеристика елементів системи права( галузі і інституцькі норми)

2011-11-27

Правосуддя, порядок здійснення правосуддя. Судова влада, її зміст, порядок реалізації, функції. Завдання органів суду. Взаємовплив вплив судової влади та органів виконавчої влади проявляється у тому, що суд може скасовувати суперечливі Конституції та законам України акти органів державного управління

2011-11-28

Політико-правова ідеологія ліберального та демократичного рухів в Україні. Зародження і розвиток державно-правової думки в Україні. Державно-правові концепції в Україні наприкінці XIX— на початку XX ст. Державно-правова думка ХVІ-ХVІІІ століття

2011-11-29

Проблеми формування правової системи в Україні. Місце правової системи України. Предмет і метод правового регулювання як підвалини формування системи права. Елементи правової системи суспільства. Поняття, основні ознаки і структура системи права

2011-11-30

Юридичні факти та їх класифікація. Об’єкти правовідносин: поняття і види. Поняття правовідносин та їх основні ознаки. Суб’єкти правовідносин. Зміст правовідносин

2011-12-02

Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України. Функції державного управління в сфері захисту прав споживачів щодо якості товарів. Особливості цивільно-правового захисту прав споживачів. Теоретико-методологічні аспекти проблеми захисту прав споживачів

2011-12-02

Здійснення систематизації актів законодавства в органах юстиції та шляхи щодо її подальшого вдосконалення. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів. Кодифікація як спосіб впорядкування змісту нормативно-правових актів, її види

2011-12-02

Юридичні факти. Об’єкти правовідносин. Суб’єкти права. Поняття, види та зміст правовідносин. Прикладом адміністративних правовідносин є відносини порядку сплати штрафу, що регулюються Кодексом про адміністративні правопорушення України

2011-12-02

Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України. Аналіз державного режиму: термінологія, класифікація та характеристика в постіндустріальну епоху. Політичний і економічний аспекти здійснення державної влади в умовах демократичного, авторитарного і тоталітарного режиму

2011-12-07

Філософія права в Росії і Україні. Цінність права ототожнювалася з його величезним моральним значенням, що виявлялося в необхідності "гарних" законів, "справедливих" правителів, "правильних" форм правління

2011-12-11

Зловживання монопольним становищем на ринку.Ефективність антимонопольного законодавства.Антиконкурентні узгоджені дії.Дискримінація підприємців

2011-12-12

Поняття, ознаки та структура адміністративно-правових норм.Поняття адміністративно-правових норм. Характерні риси адміністративно-правових норм.Структура адміністративно-правових норм.Реалізація адміністративно-правових норм

2011-12-12

Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів.Актуальні проблеми і роль адвокатури в Україні.Цей проект не торкається усіх положень Закону. Значна кількість пропозицій стосується мовно-термінологічного редагування

2011-12-28

Класифікація злочинів.Відмінність злочину від інших правопорушень.Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину.В історії кримінального права поняття злочину визначалося по-різному

2011-12-29

Речові права на чуже майно: види і характеристика.Речове право на своє майно (право власності).Тенденція розвитку суміжних речових прав (речово-правових інститутів) у законодавстві України

2014-01-02

Теорія і практика формування та становлення правової держави в сучасному українському суспільстві.Співвідношення громадянського суспільства і правової держави.Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави

2014-01-02

Обов’язки наймача, наймодавця.Підстави розірвання договору найму житла.Визначення договіру найму житла.Що таке піднайм житла.Строк дії договору

2014-01-02

Вимоги до службового приміщення пункту прокату.Порядок надання предметів прокату.Особливості договору прокату.Патентування послуг прокату

2014-01-02

Англо-американська система права: визначення, види договорів, класифікація.Порядок укладання договору, його зміст, умови дійсності та розірвання договору.Загальна характеристика договору за контенентальною системою.Порівняльна характеристика правових систем сучасності

2014-01-03

Підстави припинення шлюбу в різних цивільно-правових системах.Ознаки та умови укладання шлюбу.Підстави розірвання шлюбу.Визнання шлюбу недійсним

2014-01-06

Поняття і значення договору поставки. Порядок і способи укладеннядоговору поставки.Відповідальність за неналежне виконання договору поставки.Зміст і виконання договору поставки

2014-01-06

Загальні питання, що стосуються ООН.Миротворчі функції ООН.Переоцінка ролі ООН.Розвиток МП після Другої світової війни. Створення ООН.Система Об`єднаних Націй

2014-01-06

Класифікація і типологія злочинців. Економічна злочинність. Тіньова економіка. Основні напрямки вивчення особи злочинця. Основні риси особистості злочинця

2014-01-06

Підстави виникнення права на полювання. Незаконне полювання. Терміни полювання. Відповідальність за незаконне полювання

2014-01-06

Соціальні права. Економічні права. Культурні права. Конституційні гарантії прав громадян.Значну кількість особистих прав людини охоплює поняття "недоторканість особи, яке розглядається, з одного боку, як право на свободу та особисту недоторканість"

2014-01-06

Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння.Інші засоби цивільно-правового захисту права власності.Витребування майна власником з чужого незаконного владіння.Витребування грошей і цінних паперів на пред’явника

2014-01-06

Поняття здійснення суб’єктивного цивільного права.Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян.Місце, строки та інші умови виконання обов’язку

2014-01-11

Взаємні обов’язки і відповідальності особистості і держави. Соціальна і юридична захищеність особистості. Поняття й ознаки правової держави. Виникнення ідеї правової держави та її поняття. Становлення правової держави в Україні

2014-01-11

Поняття про джерела конституціного права.Конституція УНР 1918 р. - перший документ Конституційного права України.Констиутція України - один з найважливіших різновидів джерел конституційного права.Інші різновиди джерел конституційного права

2014-01-11

Спільним для всіх названих органів є те, що вони мають власні повноваження, обсяг і характер яких залежить від цілей та завдань кожного із них і визначаються відповідними законодавчими актами.Президента України, постанов і розпоряджень уряду України та здійснення інших повноважень

2014-01-11

Адміністративне правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Х арактеристика протоколу про адміністративне правопорушення. Учасники провадження в справах про адмінстративне правопорушення

2014-01-11

Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції.Конституція 1996р. – Основний Закон сучасної Української держави.Загальні засади конституційного ладу України

2014-01-11

Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції.Організація служби дільничних інспекторів міліції. Основні завдання дільничних інспекторів міліції.Права дільничних інспекторів міліції

2014-01-12

Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб. Юридична особа є самостійним суб’єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили

2014-01-13

Іншими словами, міру свободи особи в суспільстві необхідно прямо проектувати на міру справедливості і свободи самого суспільства. Визнанням цього постало прийняття ще 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини

2014-01-13

Суспільне виробництво формує відповідну спрямованість взаємовідносин, сутність якої полягає у привласненні людиною (колективом людей) предметів природи і продуктів суспільного виробництва

2014-01-13

Відносини по нагляду за охороною праці і дотриманням трудового законодавства.Участь у регулюванні суспільних відносин трудових колективів і профспілкових органів.Відносини по розгляду трудових суперечок

2014-01-22

Правова регламентація організації та діяльності судових органів України.Оскарження судового рішення. Апеляційний суд.Органи юстиції та їх участь в організації діяльності судів

2014-01-13

Система принципів цивільного процесу іноземних держав.Принципи, закріплені в цивільному законодавстві.Принципи, закріплені в Конституції України.Система принципів і їх класифікація

2014-01-13

Гостро стояло питання щодо порядку утворення Конституційного Суду. Пригадасмо, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про Конституційний Суд України» від 3 червня 1992 р. судді мали обиратися Верховною Радою України з кандидатів, яких у рівній кількості подавали Голова Верховної Ради України та Президент України — за погодженням

2014-01-25

Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі.Загальна характеристика захисту інтересів відповідача вцивільному процесі та зустрічного позову.Поняття принципа процесуального рівноправ’я сторін

2014-01-25

За тими ж правилами призначається покарання, коли післявинесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен щеі в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку в першій справі. В цьому разі до строку покарання зараховується покарання,відбуте повністю чи частково за першим вироком

2014-01-25

Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту інтересів чи прав особи, яка захищається, або іншої особи, інтересів суспільства або держави від суспільно небезпечного посягання

2014-01-25

Щодо статистичних даних відносно представницької діяльності ДТ на ринку приватизаційних паперів, то нині у зв'язку із закінченням сертифікатної приватизації свою діяльність на цьому ринку завершують 70 ДТ, функція яких полягає лише в тому, щоб якомога скоріше розрахуватися з довірителями, не ставлячи питання відносно подальшого управління їхнім майном

2014-01-25

Суб'єкти і засоби виникнення та припинення права власності. Порівняльна характеристика права власності та права повного господарського ведення. Право орендаря як речове господарське право

2014-01-26

Правова наука вивчає також практику застосування аграрного законодавства органами державної влади й органами місцевого самоврядування, сільськогосподарськими підприємствами й об'єднаннями, органами юстиції, судами і прокуратурами

2014-01-26

Земельна реформа. Особливості земельних і сільськогосподарських відносин. Проте колективна форма господарства, яка багато в чому відповідає давнім традиціям громадського землекористування, ще далеко не вичерпала себе і поки що становить гідну конкуренцію приватним фермерським господарствам, які лише стають на ноги

2014-01-26

Поняття та порядок створення селянського (фермерського) господарства.Взаємовідносини селянського (фермерського) господарства з установами банків, страховими органами і бюджетом

2014-01-26

Інформаційне чи комп‘ютерне забезпечення діяльності нотаріусів України може значно спростити виконання останніми своєї роботи та значно знизити вартість нотаріальних послуг для населення

2014-01-26

Закон про адвокатуру окремо закріплює норму, яка стосується гарантій адвокатської діяльності. Їй установлено, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом

2014-01-26

Співвідношення адміністративного процесу та адміністративного провадження.Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення.Порушення справи про адміністративне правопорушення.Оскарження постанови

2014-01-26

Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. Виконання постанов

2014-01-26

Поняття умови дійсності угоди.Юридичне значення умов дійсності угоди.Характеристика умов дійсності

2014-01-26

Аналіз правових положень КЗпП та інших законодавчих актів України дозволяє визначити такі принципи трудового права: принцип свободи праці, принцип рівноправності в галузі праці; принцип договірного характеру праці

2014-01-26

Антимонопольне законодавство в ринк. економіці зарубіжних країн.Антимонопольне законодавство країн Східної Європи та Китаю.Монопольне становище на ринку та зловживання ним.Демонополізація економіки України в умовах переходу до ринку

2014-01-26

На даний час, сертифікатна приватизація практично завершується. В процесі цієї приватизації викриті чисельні факти штучного заниження вартості майна підприємств, що приватизуються, участі в конкурсах і аукціонах через підставних осіб

2014-01-26

Напередодні третього тисячоліття і в подальшому розвитку багато держав світу активно розробляють взаємоприйнятні схеми розвитку глобального процесу інтеграції ,що включаютть як формування нових центрів геополітичного та геоекономічного впливів, так і моделі регіональної співпраці

2014-01-26

Злочини, що скоюються в банківській сфері або з її використанням можна віднести до одних з найбільш небезпечних економічних злочинів, оскільки їх негативний вплив відображається не тільки на самому банку, але і на багатьох інших суб'єктах економічної діяльності і фінансовій системі держави в цілому

2014-01-26

Загальна характеристика організаційно-правових форм.Правові аспекти створення, функціонування і ліквідаціїгосподарських об’єднань.Відмінність об’єднань підприємств від господарських товариств

2014-01-26

Поняття власності є економічною категорією поскільки воно характерізує відносини між людьми та їх колективами у процесі виробничої діяльності з приводу привласнення матеріальних благ, тобто власність – це суспільне відношення

2014-01-26

Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної форми підприємства визначаються як державні, колективні, приватні та підприємства двох і більше форм власності (змішані)

2014-01-26

Призначення покарання полягає в обранні щодо особи, визнаної винною у вчиненні злочину (злочинів), конкретної міри покарання. Це означає, що суд (суддя) повинен визначити і вказати у вироку додаткову інформацію

2014-01-26

Кримінально-процесуальний закон встановлює чіткий порядок розслідування злочинів, розгляду справ в судах і т. д. Кримінальна справа порушується у формі складання про це постанови чи ухвали, притягнення особи як обвинуваченого у формі винесення відповідної постанови і т.д

2014-01-26

Причини становлення Магдебурзького права в Україні.Міста, які отримали магдебурзьке право. Їх внутрішні відносини.Становище війта, бурмістрів, лавників, радців

2014-01-26

Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

2014-01-26

Удосконалення соціального життя викликає зміну якості регулювання, що відображається в удосконаленні державно-правових інститутів

2014-01-27

Поняття правової держави.Ознаки правової держави.Основні напрями формування правової держави в Україні

2014-01-26

Порівняльний аналіз вищих органів держави.Розподіл влад - розподіл функцій.Особливості конституційного статусу глав держав.Комісії (комітети) як елемент структури парламентів

2014-01-26

Теорія правової держави у марксистській літературі.Громадянин правової держави.Розвиток політичної демократії.Принципи правової держави

2014-01-26

Свідоцтвом прагнення до формування правової держави, утвердження демократичних принципів в житті суспільства є проголошення Конституцією України (ст.3) відповідно до Декларації прав і свобод людини, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю

2014-01-27

Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань

2014-01-27

Склад екологічного правопорушення.Санкції проти суб’єктів еколого-правової (превентивної) відповідальності.Види екологічного правопорушення.Дисциплінарна відповідальность

2014-01-27

Федералізм і сувернітет. Конституція і її забезпечення. Принцип поділу влади

2014-01-27

В останні роки виділяють два поняття “система права” і “правова система”. Поняття “правова система” включає в себе всі правові явища: систему права і законодавства, правовідносини, правосвідомість і правову культуру, законність і правопорядок тощо. Система права входить в правову систему

2014-01-27

Право суб'эктів в економічній діяльності по запиту до арбітражного суду. Юридична служба мінестерства

2014-01-28

Ідеальна правова державата її протилежність.Соціально-змістовні ознакиправової держави.Підходи до створенняправової держави в Україні.Поняття концепції правовоїдержави і її застосування

2014-01-28

Різноманітність суспільних відносин визначає різноманітність соціальних норм, які можуть бути класифіковані за різноманітними критеріями

2014-01-28

Існують внутрішні та зовнішні форми права. Внутрішня форма права характеризується відповідною сукупністю правових норм, що об’єднуються в інститути, підгалузі і галузі права

2014-01-28

Поняття і види забезпечення виконання зобов'язань. Неустойка, її значення і види.Права і обов’язки заставодавця і заставодержателя.Порука. Гарантія

2014-01-28

Правові закони – це демократичні закони, в яких виражається потреба і інтереси всіх суб’єктів суспільних відносин. В таких законах повинні бути оптимально збалансовані права і законні інтереси як громадянина, так і держави

2014-01-28

Професійна культура. Політична культура юриста.Правова культура юриста.Етична і естетична культури

2014-01-28

Поняття людини та походження прав людини. Громадянське суспільство і права людини. Конституція України і права людини. Громадянські і політичні права і свободи

2014-01-30

Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.Право на знаки для товарів і послуг.Право на раціоналізаторську пропозицію.Право на науково-технічну інформацію

2014-01-28

Права людини в Конституції України.Обов’язки громадянина України

2014-01-30

Поняття, ознаки та юридичне значення актів державного управління.Відмінність актів державного управління від інших правових актів та управлінських рішень.Вимоги, що ставляться до правових актів державного управління. Наслідки невиконання вимог.Класифікація актів державного управління

2014-01-30

Утворення волосних управлінь було завершено одночасно із сільськими до грудня 1861 року.Волосний старшина виконував також і адміністративні функції

2014-01-30

Кримінальне право. Види покарань. Судовий процес. Право власності

2014-01-30

Зобов'язальне право. Купівля - продаж і обмін. Наймання людей на працю. Шлюб і сім'я, спадкове право. Кримінальне право. Злочини

2014-02-11

Виконання рішень у немайнових спорах. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника. Звернення стягнення на майно боржника-юридичної особи. Звернення стягнення на майно боржника

2014-02-21

Законодавчі основи адміністративної та кримінальної відповідальності.Адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність: спільні риси та відмінності.Адміністративна та кримінальна відповідальність: поняття та особливості

2014-02-21

Іпотека: правові проблеми. Розглянути конкретні види зобов’язань, зокрема Комісія, Рента, Поставка, Дарування та визначити в них особливості застосування строків позовної давності

2014-02-22

Кримінальне право.Цивільне право.Джерела та загальна характеристика “Соборного Уложення”.У Соборному Уложенні лише намічається поділ норм по галузях права

2014-02-24

Поняття банкрутства та його суб'єкти.Підстави для застосування банкрутства.Провадження у справах про банкрутство.Наслідки визнання боржника банкрутом

2014-02-24

Класифікація основних принципів кримінального процесу. Сутність та значення принципів кримінального процесу

2014-03-10

Повноваження органів, організацій, посадових осіб з питань громадянства України. Виконання рішень з питань громадянства України.Порядок визнання та зміна громадянства дітей.Підстави і порядок набуття громадянства України, Припинення громадянства України

2014-03-14

Кримінально-правова відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки злочину виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей

2014-03-14

Позашкільні форми вивчення правознавства. Роль учителя правознавства в структурі позашкільного вивчення предмета. Шкільні та позашкільні форми вивчення правознавства. Класні та позакласні форми навчання

2014-03-14

Особливості прав національних меншин в Україні: національне законодавство та міжнародно-правові стандарти. Права національних меншин у законодавстві та міжнародних зобов'язаннях України. Правовий статус національних меншин в Україні

2014-03-14

Підстави для визначення шлюбу недійсним. Підстави і наслідки позбавлення банківських прав. Позбавлення батьківських прав є крайнім засобом сімейно-правового характеру

2014-03-14

Види та класифікація юридичних термінів в цивільному праві. Проблеми термінології цивільного права в сучасній українській мові. У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає

2014-03-14

Кодифікація інституту територіального моря на Женевських конвенціях з морського права. Міжнародно-правові доктрини та конференції з міжнародного морського права стосовно статусу територіального моря. Виникнення інституту територіального моря в міжнародному праві

2014-03-14

Проблема розмежування та встановлення меж територіального моря. Поняття територіальне море за Конвенцією ООН з морського права 1982р. Конференція, таким чином, зробила вирішальний крок до конвенційного затвердження міжнародним співтовариством 12-мильної межі ширини територіального моря

2014-03-14

Питання юрисдикції держави в її територіальних водах. Міжнародно-правова відповідальність за правопорушення вчинені в територіальних водах ( цивільна та кримінальна)

2014-03-15

Помилки спостереження і види контролю даних. Об'єкти правової статистики. Особливості відображення об'єктів у правовій статистиці. Види статистичного спостереження

2014-03-15

Оформити процесуальний документ щодо непідвідомчості спору господарському суду (з різних підстав). Класифікація доказів за господарсько-процесуальним законодавством

2014-03-29

Проблема непрямого умислу у злочинах з формальним складом. Різниця між непрямим умислом та прямим, а також злочинної самовпевненості. Х арактеристика інтелектуального моменту непрямого умислу

2014-04-09

Припинення договору застави. Поняття застави. Для професійного та досконалого здійснення наглядової функції працівники прокуратури повинні досконало володіти питаннями заставного права, зокрема іпотеки

2014-04-13

Роль Концепції адміністративної реформи в реформуванні адміністративного права України.Основні напрями та положення Концепції адміністративної реформи

2014-04-13

Правові аспекти клонування людини.Біоетичні аспекти клонування людини

2014-04-15

Проблема непрямого умислу у класифікації злочинів.Поняття невизначеного умислу.При невизначеному умислі злочинні наслідки хоч і передбачаються винним, але не є конкретизованими

2014-04-20

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.Державні нормативні акти з охорони праці. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві

2014-04-20

Правове становище людини та громадянина.Поняття правового статусу людини

2014-04-20

Методичні підходи та методи оцінки нематеріальних активів.Нормативна грошова оцінка земель різних категорій, її порядок, цілі та регламентація. Грошова оцінка земель різного призначення. Індексація нормативної грошової оцінки

2014-04-21

Юридичні гарантії законності.Основні правові засади законності та правопорядку. Сутність правопорядку та законності

2014-04-21

Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, установ, організацій.Обмін частини жилого приміщення.Обмін жилого приміщення в разі відсутності згоди між членами сім'ї

2014-04-21

Припинення позикового зобов’язання.Відповідальність за договором позики.Форма договору позики.Суб’єкти договору позики

2014-04-21

Об’єкти цивільних правовідносин. Суб’єкти цивільних правовідносин. Види цивільних правовідносин. Поняття цивільних правовідносин

2014-04-21

Роль норм права в суспільному житті. Основні види норм права. Поняття та ознаки норм права

2014-04-21

Поняття і основні ознаки правовідносин. Види правовідносин. Структура правовідносин

2014-04-23

Зміни в трактування змісту шлюбного договору. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору

2014-04-23

Компетенція місцевих державних адміністрацій.Порядок формування і структура органів виконавчої влади України.Сутність, особливості і суб'єкти виконавчої влади

2014-04-23

Удосконалення нормативно-правових актів МВС України шляхом посилення вимог до їх якості. Проблемні аспекти правого поля діяльності МВС та шляхи подолання на державному рівні. Удосконалення існуючої нормативно-правової бази організації і діяльності МВС України

2014-04-23

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Кримінологічна характеристика злочинів вчинюваних неповнолітніми. Віктимологічні аспекти злочинності неповнолітніх

2014-04-23

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Соціально-економічні причини та умови злочинності неповнолітніх. Кримінологічна характеристика групової злочинності неповнолітніх

2014-04-24

Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов'язок батьків утримувати дитину.Правовідносини батьків та дітей з приводу майна.Майнові правовідносини батьків та дітей

2014-04-24

Загальний хід розгляду справи. Головні форми легісакційного процесу в Римі. Формулярний процес

2014-04-24

Теоретичні погляди Цицерона на державу. Особливості вчення Цицерона про державу і право

2014-04-24

Економічна думка стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, Пліній Старший та ін.).Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право.Закони Солона

2014-04-24

Станово-кастові групи стародавнього Єгипту. Устрій і господарство Стародавнього Єгипту

2014-04-25

Європейські стандарти свободи пересування і вибору місця проживання.Конституційно-правове забезпечення свободи пересування та системи прописки в Україні

2014-04-27

Внутрішня будова правових норм.Особливості структури норм права.Норми права - поняття й структура

2014-04-27

Громадяни як суб'єкти трудового права України. Фактична здатність виконувати певну роботу або займатись певною трудовою діяльністю може обмежуватися судом

2014-04-28

Правові засади діяльності філій Національного банку України.Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання.Основні правові положення національного Банку України

2014-04-28

Відмова від спадщини.Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія).Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини

2014-04-28

Характеристика етапів розвитку господарського права.Стан господарського права в зарубіжних країнах

2014-04-28

Пути реформирования деятельности органов прокуратуры. Проблемы и перспективы реформирования в органах прокуратуры. Принципы организации и деятельности прокуратуры

2014-04-28

Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості.Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного ушкодження

2014-04-28

Перспективи розвитку державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні: теоретичні та практичні аспекти. Дуалізм правового статусу приватного нотаріуса в умовах реформування засад державного управління нотаріатом в Україні

2014-04-28

Духовне життя українського суспільства як об'єкт конституційно-правового регулювання. Загальні ознаки і принципи Української держави

2014-04-29

Комерційні арбітражні суди та основні принципи їх діяльності.Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання.Історія розвитку порівняльно-правового методу в міжнародному приватному праві

2014-04-30

Праксеологічні та функціональні аспекти конституційно-правового статусу територіальних громад як суб’єкта цивільного права.Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Еволюція територіальної громади в Україні

2014-05-01

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи.Резервування найменування юридичної особи.Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

2014-05-01

Проблеми, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації та способи їх вирішення. Правове регулювання порядку відшкодування моральної шкоди та право на спростування відомостей, що порочать честь, гідність та ділову репутацію

2014-05-01

Правовий досвід європейських країн бере до уваги особливості процедури вирішення трудових розбіжностей за різних моделей економіки, що дозволяє шляхом наукового дослідження й творчої переробки цього досвіду уникнути безлічі помилок при створенні якісно нового національного механізму правового регулювання трудових спорів і конфліктів

2014-05-01

Форми господарського права.Основний зміст принципів господарського права.Поняття та основні методи господарського права

2014-05-01

Міжнародні торгівельні договори. Принципи міжнародної торгівлі. Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права

2014-05-01

Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті.Кримінологічна характеристика потерпілої особи.Класифікація потерпілих

2014-05-01

Види юридичної діяльності. Зміст юридичної діяльності. Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності

2014-05-01

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. Сучасний стан та перспективи співробітництва України з міжнародними організаціями. Характеристика міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій

2014-05-01

Форми звернення до Конституційного суду України. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування

2014-05-01

Основні критерії, принципи та ознаки демократичної і справедливої організації суспільства. Демократія та її роль у політичному процесі

2014-05-01

Форма і структура конституцій зарубіжних країн. Особливості змісту конституцій. Поняття конституції в зарубіжних країнах.

2014-05-01

Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому та виправданому право на захист. Професійний захист як гарантія забезпечення прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві

2014-08-03

Роль Національного банку України в системі грошово-кредитного регулювання.Основні правові положення національного Банку України.Правові засади діяльності філій Національного банку України

2014-08-03

Перехід права на прийняття спадщини (Спадкова трансмісія).Юридичні обставини спадкового процесу. Продовження строку на прийняття спадщини

2014-08-03

Характеристика етапів розвитку господарського права.Стан господарського права в зарубіжних країнах

2014-08-03

Проблемы и перспективы реформирования в органах прокуратуры.Принципы организации и деятельности прокуратуры.Правовые основы деятельности прокуратуры

2014-08-03

Тактика проведення відтворення обстановки та обставин події при розслідуванні тілесних ушкоджень: її особливості.Кримінально-правова характеристика умисного тяжкого тілесного ушкодження.Історичні аспекти кримінальної відповідальності за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень

2014-08-03

Перспективи розвитку державного регулювання нотаріальної діяльності в Україні: теоретичні та практичні аспекти.Форми та методи державного регулювання приватної нотаріальної діяльності.Система суб’єктів відносин в сфері державного регулювання приватної нотаріальної діяльності

2014-08-03

Забезпечення стабільності конституційного ладу як передумова становлення правової держави в Україні.Конституційне регулювання економічних і соціальних відносин в Україні. Роль СБУ у його захисті

2014-08-03

Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства.Розвиток конкурентного законодавства і права, який відбувається в Україні, є ознакою якісних змін у суспільній свідомості

2014-08-03

Визначити порядок отримання дозволу на узгоджені дії.В Україні процес створення державного контролю по недопущенню несумлінної конкуренції фактично почався з нуля, так як командно-адміністративна система по своїй суті виключала наявність вільної конкуренції в господарській діяльності

2014-08-04

Міжнародна співпраця в рамках удосконалення митного-тарифного регулювання.Засади переміщення товарів під митним контролем.Порядок здійснення контролю за доставкою у митниці призначення вантажів, які знаходяться під митним контролем

2014-08-04

Комерційні арбітражні суди та основні принципи їх діяльності.Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання.Історія розвитку порівняльно-правового методу в міжнародному приватному праві

2014-08-05

Праксеологічні та функціональні аспекти конституційно-правового статусу територіальних громад як суб’єкта цивільного права.Статус територіальної громади як суб’єкту місцевого самоврядування та цивільного права.Основи теорії конституційно-правового статусу територіальної громади

2014-08-08

Резервування найменування юридичної особи.Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи

2014-08-09

Основний зміст принципів господарського права.Поняття та основні методи господарського права.Форми господарського права

2014-08-09

Міжнародні торгівельні договори.Принципи міжнародної торгівлі.Міжнародне торговельне право як підгалузь міжнародного економічного права

2014-08-09

Пріоритетні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями.Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.Характеристика міжнародних валютно-кредитних та фінансових організацій

2014-08-09

Форми звернення до Конституційного суду України.Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування

2014-08-10

Питання вдосконалення законодавства, що забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому та виправданому право на захист.Зміст та правовий механізм забезпечення та реалізації права обвинуваченого на захист

2014-08-10

Теоретико-методологічні аспекти статусу місцевих державних адміністрацій.Взаємодія місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування як умова ефективного функціонування механізму державного управління.Проблеми та перспективи статусу місцевих державних адміністрацій

2014-08-10

Розвиток вчень Піфагора у піфагорійців.Особливості політичних поглядів Піфагора

2014-08-10

Режим вільно плаваючого валютного курсу, його переваги та недоліки.Теорія плаваючих валютних курсів

2014-08-11

Теоретико-методологічні основи звільнення від покарання та його відбування.Питання звільнення від кримінальної відповідальності й покарання під час застосування амністії та помилування.Умовно-дострокове звільненя від покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення

2014-08-11

Кримінально-правова характеристика злочинів проти виборчих прав громадян України.Кримінально-процесуальна характеристика окремих видів злочинів проти виборчих прав людини і громадянина.Місце виборчих прав в системі прав і свобод людини та в системі Особливої частини КК України

2014-08-11

Характерні риси громадянського суспільства у взаємодії з правовою державою.Громадянське суспільство — підґрунтя формування правової держави в Україні.Діалектика взаємовідносин громадянського суспільства і правової держави

2014-08-12

Роль трансформації державної власності у формуванні ринкової економічної системи.Основні суперечності трансформації державної власності в перехідній економіці України.Проблеми перетворення державної власності і здійснення корпоративних прав держави

2014-08-12

Стан та перспективи регулювання відносин, що стосуються творчої діяльності.Цивільно-правове регулювання відносин, пов`язаних з творчою діяльністю: спільне ті відмінне.Спільне в цивільно-правовому регулюванні відносин, пов'язаних з творчою діяльністю

2014-08-12

Оптимізація співвідношення державного регулювання і ринкової саморегуляції ринку цінних паперів в Україні.Правові проблеми співвідношення державного регулювання і ринкової саморегуляції ринку цінних паперів в Україні.Правовий режим окремих груп цінних паперів

2014-08-12

З урахуванням вищезазначених обставин можна констатувати, що проблеми, які стосуються формування, застосування й удосконалення вітчизняного законодавства про ринок цінних паперів, потребують комплексного наукового дослідження.

2014-08-12

Окремі способи набуття права власності державою.Похідні способи набуття права власності.Первинні способи набуття права власності.Поняття і зміст права власності

2014-08-12

Види та класифікація правопорушень. Причини правопорушень. Юридичний склад правопорушення. Поняття правопорушень та його ознаки

2014-08-12

Основні стадії складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів.Стадії складання, розгляд і затвердження Державного бюджету.Організація роботи із складання, розгляду і затвердження бюджету

2014-08-13

Візантійська держава та основні етапи становлення права. Право та суд у Візантії, його характеристика та основні тенденції.Особливості правових звичаїв Візантії

2014-08-13

Сутність правових звичаїв в системі права США. Система правових звичаїв в США. Характеристика американської правової системи

2014-08-13

Форми проведення суду у вікінгів. Особливості судового процесу у вікінгів

2014-08-13

Рід та сімейне право кельтських племен.Цивільне право давніх кельтів.Суспільний устрій та правові звичаї кельтів

2014-08-13

Правові звичаї в праві Європейського Союзу.Теоретичні аспекти джерел права Європейського союзу

2014-08-13

Держава остготів та правові звичаї східних германців.Правові звичаї вестготів

2014-08-13

Об’єкти та понятійний апарат інформаційного права.Інформація як об'єкт інформаційного права

2014-08-29

Політико- правові погляди мислителя.Політична доктрина Геракліта

2014-08-29

Основи правового статусу особи у зарубіжному конституційному праві.Форми державно-теріторіального устрою у зарубіжних країнах

2014-08-30

Зміст і особливості інституту міжнародного податкового права як підгалузі міжнародного економічного права.Джерела міжнародного податкового права як навчальної дисципліни

2014-08-30

Проблема врегулювання транскордонних аспектів неспроможності у національному законодавстві України.Регулювання відносин із транскордонної неспроможності: сучасний стан і перспективи.Поняття та проблеми формування законодавства про транскордонну неспроможність

2015-08-14

Правовое регулирование взаимоотношений между родителями и детьми по Семейному кодексу Российской Федерации, принятому 29 декабря 1995 г., существенно отличается от того, как это осуществлялось по Кодексу о браке и семье РСФСР 1969 г.

2015-08-14

Конституция Российской Федерации устанавливает, что семья, материнство и детство находятся под защитой государства

2015-08-14

Отношения между родителями и детьми регулируются нормами не только права, но и морали и нравственности, религиозными нормами, традициями и обычаями

2015-08-19

Рассмотрение вопросов укрепления финансовой дисциплины и правопорядка приобретает особое значение в условиях становления и развития в Российской Федерации рыночной экономики. Новые подходы к федеративному устройству России, реформирование финансовой системы и формирование новой финансовой политики государства требуют целостности государственных и муниципальных денежных фондов и их рационального использования.

2015-08-19

В современных условиях на первый план общественных процессов выходит правовая политика, поскольку практическая реализация иных стратегических направлений деятельности государства представляется возможной без надлежащего правового регулирования общественных отношений. Отечественной наукой выработан значительный теоретический материал по вопросу о сущности, социальном назначении, месте и роли правовой политики в системе средств государственного управления обществом.

2015-08-19

Проблема подведомственности и территориальной подсудности гражданско-правовых споров занимает одно из самых актуальных мест в теории гражданского процесса. В настоящее время особую значимость этому вопросу придает осуществляемая в России административная реформа и реформа судебной системы

2015-08-19

В политической и в целом в общественной жизни мы встречаемся с большим разнообразием явлений. Некоторые из них легко наблюдаются, но это поверхностное наблюдение не всегда дает нам достоверное представление о том или ином факторе

2015-08-19

равовая природа брака по российскому законодательству» обусловлена тем, что поскольку брак представляет собой институт особого рода, который регулируется не только нормами права, но и нормами морали и этики. Поэтому данная дефиниция является предметом исследования теории семейного права

2015-08-19

Отнесение сведений к государственной тайне продиктовано обеспечением безопасности государства. Работа с такими сведениями подлежит оплате в повышенном размере.

2015-08-19

Только семья, если она является нравственно здоровой, обладает такой системой передачи социальной информации, которая позволяет ребенку осваивать ее с максимальной заинтересованностью, полнотой и быстротой

2015-08-19

Основной тенденцией современной мировой экономики является углубление международного разделения труда и, как следствие, интенсификация обменов товарами и услугами между производителями и потребителями из различных стран. Международный экономический оборот оформляется внешнеэкономическими сделками, по своей природе близкими к гражданско-правовым

2015-08-21

Надлежащее исполнение может быть осуществлено должником по обязательству, а также третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично (ст. 313 ГК).

Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части или возвратить долговой документ (ст. 408 ГК).

2015-08-21

Актуальность данного научного исследования.Имущественные отношения супругов, несмотря на их второстепенную роль в жизни любящих друг друга людей, зарегистрировавших свой брак, приковывают внимание как законотворцев и научных деятелей, так и повседневных правоприменителей, поскольку большинство людей (не только в нашей стране, но и во всем мире) стремится создать семью и придать своим отношениям официальный статус в соответствии с действующим законодательством, после чего возникают некоторые правовые последствия, имущественный аспект которых мы постараемся осветить в рамках заявленной темы, как в теоретическом, так и в практическом ракурсе.

2015-08-21

В соответствии с учебным планом выполнение студентами курсовой работы по дисциплине «Теория государства и права» предусматривается на первом курсе обучения. Тематика и методические рекомендации по выполнению курсовых работ разрабатываются кафедрой в соответствие с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования (специальность 021100— Юриспруденция).

2015-08-21

В течение долгого времени считалось, что в нашей стране участие работников в управлении организациями осуществляется на основе реализации принципов самоуправления трудового коллектива. Предполагалось, что средства производства находятся в общенародной собственности, в связи с чем трудящиеся признавались хозяевами производства, равноправными партнерами государства в регулировании коллективно - трудовых отношений.

2015-08-21

Актуальность дипломного исследованияобусловило то, что согласно ст.123 Конституции РФ судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Несмотря на то, что данный принцип должен распространяться на все стадии уголовного судопроизводства, в полной мере он все же проявляется лишь на судебных стадиях.

2015-08-21

"Прокурорский надзор в Российской Федерации" - курс, изучаемый студентами старших курсов, уже имеющих необходимые сведения о прокуратуре как независимом органе правоохраны и обеспечения законности в нашей стране из курсов "Правоохранительные органы Российской Федерации", "Уголовный процесс", "Гражданский процесс", "Административное право", "Уголовно-исполнительное право" и других дисциплин.

2015-08-21

Институт автономии играет важную роль в государственном устройстве многих стран и ему отводится значительное место в Конституциях и специальных законах. С институтом автономии связывают на Западе решение проблем административно-территориального устройства, урегулирование межэтнических противоречий, развитие регионов и оптимизацию системы местного управления и самоуправления.

2015-08-21

В период перехода к рыночным отношениям договор поставки, как правило, заключается по свободному усмотрению сторон. Между тем для удовлетворения потребностей государства и общества необходимо создать такой правовой режим поставки товаров, который бы, с одной стороны, стимулировал принятие заказа государства, а с другой - обеспечивал государственное влияние на исполнение договоров, заключаемых для обеспечения государственных нужд.

2015-08-21

Вавилония - примитивно-рабовладельческое государство Древнего Востока, располагавшееся по среднему и нижнему течению рек Евфрата и Тигра. Название свое получила от города Вавилона, бывшего крупнейшим политическим и культурным центром государства, достигавшего своего расцвета дважды – в 18 и 7 веках до нашей эры. Собственно Вавилония занимала лишь среднюю часть Двуречья, от устья нижнего Заба (приток Тигра) на севере до города Ниппура на юге, то есть страну Аккад, которая в древних надписях часто противопоставлялась стране Шумер, расположенной в Южной Месопотамии.

2015-08-21

К исходу XIIв. падение Киева стало очевидным. Этот великолепный город, возбуждавший удивление всех своею красотою и богатством стал беднеть и пустеть. Население страдает от межкняжеских усобиц и половецких набегов. Оно уходит на запад, в сторону Карпатских гор, или же на север, в лесную зону, в так называемое “Залесье”, в верховье Волги. И вот на окраинах Русской земли на смену старому Киеву к XIIIв. возникают три различных центра государственной жизни, вокруг которых начинает сосредоточиваться древнерусская народность. Такими центрами стали Галицко-Волынская земля, Великий Новгород и Владимирская земля.

2015-08-21

История государственно-организованного общества, сменившего первобытный строй, делится на две большие эпохи: 1) эпоха кастово-сословных обществ, основанных на правовом неравенстве членов общества, и 2) "гражданское общество", основанное на юридическом равенстве.

2015-08-21

Тема гражданства в нашей стране в последние годы приобрела исключительную актуальность. Распад СССР, необходимость формирования нового гражданства в России, затрагивающего судьбы миллионов людей, стали предметом интереса и обсуждения широкой общественности страны.

2015-08-21

В системе правоотношений, возникающих при обороте информации, особое место занимает институт государственной тайны. Важность и значимость этого института в эпоху информационных технологий, когда информация становится самым основным и ценным ресурсом в обществе, многократно возрастает. Государственная тайна существует во всех странах мира и является неотъемлемой составляющей суверенитета и системы управления.

2015-08-21

Традиционному российскому гражданско-правовому институту - договору хранения - посвящена глава 47 ГК РФ. Обязательство хранения, возникающее из реальных действий одного лица по передаче вещи на сохранение другому лицу в условиях, когда собственник или владелец по ряду причин лишен возможности осуществлять надлежащий уход за ней, известно с давних времен.

2015-08-21

Одним из отдельных видов договора купли - продажи является договор энергоснабжения. В действующем ГКнормы, регулирующие договор энергоснабжения, помещены в § 6 ("Энергоснабжение") гл. 30 ("Купля - продажа"). Впервые правила энергоснабжения были установлены на уровне закона в Основах гражданского законодательства 1991 г.; тогда соответствующий договор имел название "Договор о снабжении энергетическими и другими ресурсами через присоединенную сеть" (ст. 84 Основ).

2015-08-21

Проблема соотношения международного и внутригосударственного права - центральная в теории международного права, поскольку в ходе ее практического исследования имеется возможность осуществить сравнительный анализ объектов регулирования каждой из систем, выявить специфические особенности, пространственную и субъектно-объектную сферы действия, свойственные той и другой методы регулирования, а также определить формы и способы имплементации международно-правовых норм в рамках отдельной страны.

2015-08-21

Среди доказательств, посредством которых устанавливается факт совершения преступления, виновность конкретных субъектов, наличие отягчающих, смягчающих и других обстоятельств, выявляемых в ходе расследования, весьма важную роль играют показания. Совершая преступное посягательство, виновный, кроме материальных, оставляет еще и идеальные следы - образы в сознании людей. Потерпевшие, свидетели-очевидцы, соучастники содеянного, сами злоумышленники сохраняют их в памяти, становясь, таким образом, носителями информации, необходимой для установления истины по расследуемому уголовному делу.

2015-08-21

Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц.

2015-08-21

Нотариат представляет собой систему государственных органов и должностных лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение других нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

2015-08-21

Новиков. О.П. на иждивении которого имеется несовершеннолетний сын и жена, был направлен на курсы повышения квалификации, центром занятости сроком 4 месяца. Его среднемесячный заработок на последнем месте работы составил 15 тысяч рублей. Определить размер пособия по безработице на период его обучения.

2015-08-21

Судебная власть, являясь самостоятельной составляющей государственной власти как формы организации жизни общества и его существования, выполняет не только сугубо правовые функции осуществления правосудия.

2015-08-21

Важное место занимает конституционное правосудие, чья деятельность в сфере конкретного и абстрактного толкования должна облегчать понимание той или иной конституционной нормы, должна донести её подлинный смысл не только для профессионалов, но и для ряда простых граждан.

2015-08-21

Американская конституция 1787 года была принята конституционным Конвентом (учредительным собранием). Этот орган формально не был наделен учредительной властью. 55 делегатов Конвента, представлявшие 12 из 13 штатов сами присвоили себе учредительные полномочия и в сентябре 1787 года подписали проект конституции, который был направлен для ратификации штатам.

2015-08-21

Развитие права в России во второй четверти XVIII вв.

В рассматриваемый период источниками права являлись законодательные акты, изданные в форме указов, регламентов, уставов и манифестов.

Наиболее важные мероприятия различного плана определялись Указами

2015-08-21

Состояние экономики нашего государства находится в прямой зависимости от того, насколько рационально используются национальные природные ресурсы, в том числе и земля. Одним из условий повышения эффективности ее использования является создание продуманного, гибкого и надежного оборота земельных участков, позволяющего обеспечить перераспределение их под контролем государства как в хозяйственных, так и в иных целях.

2015-08-21

Государственно-муниципальный сектор системы здравоохранения (далее - государственно-муниципальный сектор) - организации здравоохранения государственной, или муниципальной форм собственности, основными источниками финансирования которых являются бюджеты всех уровней, а также средства обязательного медицинского страхования.

2015-08-21

Растущая миграция населения, распад ряда стран на несколько самостоятельных государств (Чехословакия, СССР и др.), открытие границ и другие факторы оказывают существенное влияние и на семейно-правовые связи. В связи с этим все актуальнее становятся вопросы регулирования семейных отношений с участием иностранцев.

2015-08-21

Интеллектуальная собственность – это система, законодательно оформленных отношений, складывающихся по поводу создания продуктов интеллектуального труда, владения, обмена и использования. Развитие интеллектуальной собственности в рыночных условиях под влиянием НТП и интеграционных процессов, происходящих в мире, связано, с одной стороны, с появлением новых видов интеллектуальных продуктов, для которых необходима правовая защита (программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем и др.), с другой - с необходимостью повышения эффективности правовой защиты, как стимулирующего фактора.

2015-08-21

Актуальность исследования подтверждается тем, что право – это один из важнейших институтов человеческой цивилизации. Возникновение права обусловлено процессом социализации и рационализации человеческих отношений, т.е. их развитием от первобытной, общинно-родовой организации людей к современной, государственно-правовой.

2015-08-21

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией РФ введенный в действие с 1 февраля 2002 г. Трудовой кодекс РФ к числу основных принципов правового регулирования трудовых отношений относит обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

2015-08-21

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 330-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - Закон N 330) принципиально изменил некоторые правовые подходы к институту пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу. В нем нашли отражение рекомендации международных организаций по правам человека, обязательные к применению в сфере гражданского судопроизводства.

2015-08-21

Каждый вправе обратиться в суд за защитой своих прав, свобод или охраняемых законом интересов, на рассмотрение его дела в разумный срок беспристрастным и независимым судом и на исполнение судебного решения. Это право обеспечивается комплексом законодательных, правоприменительных, экономических, организационных, кадровых и других мер.

2015-08-21

В обеспечение оптимизации своей деятельности, Президент Российской Федерации в соответствии с пунктом «и» статьи 83 Конституции РФ формирует Администрацию Президента РФ.

2015-08-21

В последние годы в юридической литературе заметное место занимают работы, посвященные проблеме защиты прав акционеров. При этом основное внимание авторы уделяют охране указанных прав нормами корпоративного права соответствующими нормами Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", закрепляющими права акционеров на участие в управлении акционерным обществом (АО), на доступ к информации об АО и его финансово-хозяйственной деятельности, на получение дивидендов и т.п.

2015-08-21

Земельные отношения, будучи волевыми общественными отношениями, носят объективный характер и являются экономическими. Первоначально обеспечивая человека пищей и готовыми средствами жизни, вовлеченная в сферу производства земля становится объектом присвоения, т.е. собственностью. Всякое производство есть присвоение индивидуумом предметов природы в той или иной форме собственности.

2015-08-21

К началу ХХI в. все еще актуальной остается проблема уважения и соблюдения прав человека. Все большую силу и значимость обретает положение о том, что "люди рождаются и остаются свободными и равными в правах". Декларация прав человека и гражданина 1789 г. определяет, что "свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами".

2015-08-21

Субъектный состав гражданских правоотношений достаточно широк. Субъекты гражданского права наделяются определенными правами и обязанностями, характер, объем и содержание которых зависят от правового положения и природы того или иного субъекта.

2015-08-21

Право надзорного опротестования судебных постановлений является правом на возбуждение деятельности суда надзорной инстанции по проверке вступившего в законную силу судебного решения.
Надзорное производство является экстраординарной (исключительной) стадией гражданского процесса.
2015-08-21

Отношения собственности - наиболее фундаментальные, наиболее значимые для развития общества. Успешное развитие институтов различных форм собственности, установление экономически обоснованного и эффективного взаимодействия между ними невозможно без органов и организаций, удостоверяющих и подтверждающих имущественные и иные права.

2015-08-21

Между отраслями российского права существуют серьезные различия. Важнейшие из них — предмет регулирования; метод регулирования; принципы отраслевого регулирования; цели отрасли права; субъекты отрасли права и отраслевых правоотношений; источники отрасли права; система отрасли права.

2015-08-21

В соответствии и на основании ст. 29 УК РФ законодателем впервые названы три стадии преступной деятельности. И хотя в УК нет термина "стадия", теория уголовного права и правоприменительная практика пользуются таким понятием, ибо, как и любая деятельность человека, его преступное поведение протекает во времени и в пространстве и состоит из нескольких этапов. Стадии – это этапы осуществления преступления. Они отличаются по характеру действий и последствий и степени реализации преступного намерения.

2015-08-21

Государственная измена и шпионаж относятся к числу преступлений, посягающих на внешнюю безопасность России. Отдельные ученые относят к данной группе также разглашение государственной тайны (ст. 283 УК) и утрату документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК).

2015-08-21

Объективные причины интереса к проблеме судебной власти - это глобальные изменения в мире, управление которым требует принципиально новых инструментов власти, в том числе и судебной. Изменение мира, изменение конструкции власти с неизбежностью влекут модификацию сущности судебной власти.

2015-08-21

В 1550 г., в связи с совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Под влиянием священника Сильвестра, вокруг царя собрался особый круг советников («избранная рада»), который проводил ре-формы. Начало внутренней реформы связано с торжественным «собором», заседавшим в Москве в 1550 – 1551 гг.

2015-08-21

В 1550 г., в связи с совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Под влиянием священника Сильвестра, вокруг царя собрался особый круг советников («избранная рада»), который проводил ре-формы. Начало внутренней реформы связано с торжественным «собором», заседавшим в Москве в 1550 – 1551 гг. На этом соборе был «исправлен» Судебник 1497 г.

2015-08-21

Проблема жизни и смерти - это глобальная, весьма сложная и до конца пока еще не решенная проблема. Тем не менее многие вопросы уже нашли свое решение и дальнейшее развитие их связано с уточнением и совершенствованием достигнутых результатов. Несмотря на сложность проблемы смерти, в медицине уже давно существует четкая конкретная классификация, которая позволяет врачу в каждом случае наступления смерти установить признаки, определяющие категорию, род, вид смерти и ее причину.

2015-08-21

На протяжении многовековой истории человечества существовало большое количество государств. В связи с этим возникала необходимость их научной классификации, которая отражает логику исторического развития государства, позволяет объединить их в группы на основе определенных критериев.

2015-08-21

Как отрасль праватрудовое правопредставляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе применения труда граждан, а также иные взаимосвязанные с ними отношения по поводу применения этого труда.

2015-08-21

Еще лет десять назад вопpос тpудоустpойства молодежи не стоял так остpо. Пpи обязательном сpеднем обpазовании юноши должны были почти сpазу после окончания школы уходить в аpмию (либо они поступали в вузы), а девушки могли не тоpопиться устpаиваться на pаботу до 18 лет, так как матеpиальное положение большинства pодителей на тот момент позволяло в течение опpеделенного вpемени содеpжать pебенка и после окончания школы. Но вpемена меняются.

2015-08-21

На современном этапе развития общества и государства, развития общественно-политической и правовой мысли многие политические деятели, а также ученые правоведы зачастую обращаются к проблеме создания «правового государства с развитым гражданским обществом». Сказанное вовсе не означает, что обозначенная проблема – явление сегодняшних дней.

2015-08-21

В период перехода к рыночным отношениям договор поставки, как правило, заключается по свободному усмотрению сторон. Между тем для удовлетворения потребностей государства и общества необходимо создать такой правовой режим поставки товаров, который бы, с одной стороны, стимулировал принятие заказа государства, а с другой - обеспечивал государственное влияние на исполнение договоров, заключаемых для обеспечения государственных нужд.

2015-08-21

На сегодняшний день закономерностью стала зависимость экономических процессов от норм гражданского законодательства. Базой или фундаментом предпринимательства являются договорные отношения, от точного выполнения которых зависит коммерческое благополучие организации или предпринимателя. Нарушение полностью или частично условий договора может привести к нежелательным последствиям в виде несения убытков, потери доверия со стороны партнеров и даже начала процедуры банкротства.

2015-08-21

Бихевиорист и ассоцианист С. Халл, для объяснения осмысленного и целенаправленного поведения, включил «стимулы целей и потребностей» как важные элементы в «паттерны стимула, которые считаются причиной реакции». Тем самым имеющееся в опыте достижение цели, удовлетворившее потребность, формирует «намерение» повторить ее достижение, по типу условного рефлекса. Осмысленное поведение, направленное на достижение цели в этой теории связывалось с накопленным и закрепленным прошлым опытом.

2015-08-21

В соответствии со ст 3 ФЗ РФ Об актах гражданского состояния" акты гражданского состояния - это действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.

2015-08-21

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные международные нормы и принципы.

- Что такое имплементация?

- Назовите способы имплементации норм международного права в российское законодательство?

2015-08-21

Моя родная сестра является гражданкой государства Туркменистан. До 19 лет проживала в Волгоградской области. В 1978 г. вышла замуж и переехала в Туркменистан. Как ей можно получить двойное гражданство?

2015-08-21

Административное праворегулирует общественные отношения, которые складываются в процессе осуществления исполнительно-распорядительной деятельности органов государства.

2015-08-21

Двойное гражданство официально признано в Италии, Израиле, США, ФРГ, Испании и ряде других государств. В некоторых странах даже главы государств и правительств имеют двойное гражданство. Вместе с тем, во многих государствах осуществляется политика, направленная на сокращение случаев принадлежности одного лица к нескольким гражданствам.

2015-08-21

Есть отрасль в российской системе права, которая может быть названа «родным домом» или даже родовым родительским «очагом» частного права и которая наиболее полно и концентрированно выражает его особенности, принципы. Это – гражданское право.

2015-08-21

Семейный кодекс Российской Федерации[1]основывается на конституционных нормах о защите семьи, материнства, отцовства и детства государством. Его основными целями являются укрепление семьи, обеспечение эффективной правовой защиты ее членов в новых социально - экономических условиях, приоритетная охрана интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов семьи.

2015-08-21

Проблема соотношения и определения основных принципов взаимодействия международного и внутригосударственного права, на которую в конце XIX века одним из первых обратил внимание немецкий исследователь Г. Трипель, в последние годы приобрела особую актуальность для российской правовой доктрины и правоприменительной практики.

2015-08-21

В современных международных отношениях международным организациям отводится значительная роль. Начиная с 19 века, стремление к интернационализации многих сторон жизни общества вызвало необходимость создания новой формы международного сотрудничества. Новым этапом в развитии мирового сообщества явилось учреждение первых международных универсальных организаций - Всемирного телеграфного союза в 1865 г. и Всемирного почтового союза в 1874 г.

2015-08-21

Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории Российской Федерации, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в общем порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 Федерального закона о гражданстве.

2015-08-21

Выборы - это наиболее распространенный институт в системе народовластия. Значение этого института состоит в том, что посредством выборов формируются представительные органы местного самоуправления и избираются выборные должностные лица местного самоуправления.

2015-08-21

Одним из основных и необходимых инструментов управления международными отношениями служит международное право. При его помощи создается и поддерживается мировой порядок. Оно делает поведение государств более предсказуемым.

2015-08-21

Силами патрульно-постовой службы являются: строевые подразделения милиции; подразделения дорожно-патрульной службы ГИБДД; подразделения вневедомственной охраны при органах внутренних дел; специальные моторизованные воинские части.

2015-08-21

Говоря о способах обеспечения исполнения обязательств, нельзя не сказать, что они имеют огромное экономическое значение. Если обратиться к практике арбитражных судов, она показывает, что арбитражные суды рассматривают сотни дел, связанных с рассмотрением споров, касающихся способов обеспечения исполнения обязательств.

2015-08-21

Тенденции развития современного международного права таковы, что приоритетное значение приобретает защита прав человека. Одним из важнейших институтов такой защиты является право убежища. Войны, международные конфликты, многочисленные социальные катаклизмы, которые можно наблюдать сегодня в мире, привели к тому, что многие люди были вынуждены покинуть место их обычного проживания и искать убежище в других государствах.

2015-08-21

В составе юридической техники выделяют специальные средства или нетипичные нормативные построения и предписания. К ним относят: правовые презумпции, правовые фикции, правовые аксиомы, юридические конструкции, правовые символы. В последнее время сюда причисляют также и концепции нормативных правовых актов, которые все активнее используются при разработке наиболее сложных законодательных актов.

2015-08-21

Правоохранительная деятельность представляет собой предусмотренные нормативными правовыми актами принятие решений и осуществление уполномоченными на то субъектами действий, направленных на защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства в целом, а также на обеспечение законности и правопорядка.

2015-08-21

Приговор как институт процессуального права является важнейшим актом правосудия, в котором в наиболее полной форме реализуется процессуальная функция суда - функция разрешения уголовного дела.

2015-08-21

Вступивший в силу с 1 июля 2002 г. УПК РФ ввел новые институты уголовного процесса, а существовавшие ранее получили принципиально новое звучание для российского правоприменителя (не стало это исключением для досудебного производства по уголовному делу). Отказ от репрессивной юстиции, построение судопроизводства на основе состязательности сторон, решительное усиление процессуальных гарантий прав обвиняемого и подозреваемого, усиление роли суда на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования привели к появлению принципиально новой процессуальной регламентации досудебного производства по уголовному делу с ярко выраженной направленностью на защиту интересов личности.

2015-08-21

В системе субъектов уголовного судопроизводства суд занимает исключительное положение, поскольку только он является государственным органом, осуществляющим судебную власть. Чтобы правильно понять и уяснить роль суда в уголовном процессе, необходимо уяснить, что такое судебная власть и как она проявляется в сфере уголовного судопроизводства.

2015-08-21

Для решения вопроса об уголовной ответственности соучастников незыблемым остается положение о том, что ее основанием является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК. Специфические особенности состава, присущие соучастию, отражены при описании признаков исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника (ст. 32, 33 УК РФ).

2015-08-21

Изменение геополитической ситуации в мире в конце ХХ века, выразившееся, в частности, в усилении террористической угрозы, поставило вопросы международной и региональной безопасности в разряд важнейших приоритетов международной политики.

2015-09-17

В России, осуществляющей рыночные преобразования, индивидуальное предпринимательство стало распространенной формой социальной активности граждан. Рыночные отношения порождают у многих стремление иметь «свое дело», с помощью которого они приумножат свою собственность, в конечном итоге это приводит к появлению особого вида деятельности – предпринимательства.

2015-08-29

Предпринимательское искусство во многом состоит в умении разработать такую стратегию развития бизнеса, которая позволила бы достигнуть желаемых результатов, не подвергая свое дело излишним рискам, в том числе и риску банкротства. Однако не всегда предпринимательство ведет к успеху, и иногда предприятие оказывается в сложной финансовой ситуации, разрешение которой невозможно без применения специальных процедур, в том числе предусмотренных законодательством о банкротстве.

2015-09-20

Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника – юридического лица и по месту жительства гражданина.

2015-09-24

Предпринимательское искусство во многом состоит в умении разработать такую стратегию развития бизнеса, которая позволила бы достигнуть желаемых результатов, не подвергая свое дело излишним рискам, в том числе и риску банкротства. Однако не всегда предпринимательство ведет к успеху, и иногда предприятие оказывается в сложной финансовой ситуации, разрешение которой невозможно без применения специальных процедур, в том числе предусмотренных законодательством о банкротстве.

2015-09-25

В соответствии со ст 3 ФЗ РФ Об актах гражданского состояния" акты гражданского состояния - это действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан.

2015-09-25

Есть отрасль в российской системе права, которая может быть названа «родным домом» или даже родовым родительским «очагом» частного права и которая наиболее полно и концентрированно выражает его особенности, принципы. Это – гражданское право.

2015-09-25

Силами патрульно-постовой службы являются: строевые подразделения милиции; подразделения дорожно-патрульной службы ГИБДД; подразделения вневедомственной охраны при органах внутренних дел; специальные моторизованные воинские части.

2015-09-25

Для решения вопроса об уголовной ответственности соучастников незыблемым остается положение о том, что ее основанием является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК. Специфические особенности состава, присущие соучастию, отражены при описании признаков исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника (ст. 32, 33 УК РФ).

2015-09-25

Административное праворегулирует общественные отношения, которые складываются в процессе осуществления исполнительно-распорядительной деятельности органов государства.

2015-09-25

Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории Российской Федерации, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица в общем порядке, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 Федерального закона о гражданстве.

2015-09-25

Выборы - это наиболее распространенный институт в системе народовластия. Значение этого института состоит в том, что посредством выборов формируются представительные органы местного самоуправления и избираются выборные должностные лица местного самоуправления.

2015-09-25

Правоохранительная деятельность представляет собой предусмотренные нормативными правовыми актами принятие решений и осуществление уполномоченными на то субъектами действий, направленных на защиту прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства в целом, а также на обеспечение законности и правопорядка.

2015-09-25

Бихевиорист и ассоцианист С. Халл, для объяснения осмысленного и целенаправленного поведения, включил «стимулы целей и потребностей» как важные элементы в «паттерны стимула, которые считаются причиной реакции». Тем самым имеющееся в опыте достижение цели, удовлетворившее потребность, формирует «намерение» повторить ее достижение, по типу условного рефлекса.

2015-09-26

На сегодняшний день закономерностью стала зависимость экономических процессов от норм гражданского законодательства. Базой или фундаментом предпринимательства являются договорные отношения, от точного выполнения которых зависит коммерческое благополучие организации или предпринимателя.

2015-09-26

Объем прав и свобод, которыми человек может пользоваться в конкретном государстве, а также объем возлагаемых на него этим государством обязанностей находятся в прямой зависимости от наличия или отсутствия у него гражданства данного государства.

2015-09-26

Актуальность выбранной темы:Жилые помещения как объекты права собственности имеют специфический правовой режим. Особая социальная значимость жилья обусловила строго целевое назначение данного объекта недвижимости.

2015-09-26

В период перехода к рыночным отношениям договор поставки, как правило, заключается по свободному усмотрению сторон. Между тем для удовлетворения потребностей государства и общества необходимо создать такой правовой режим поставки товаров, который бы, с одной стороны, стимулировал принятие заказа государства, а с другой - обеспечивал государственное влияние на исполнение договоров, заключаемых для обеспечения государственных нужд.

2015-09-26

Вавилония - примитивно-рабовладельческое государство Древнего Востока, располагавшееся по среднему и нижнему течению рек Евфрата и Тигра. Название свое получила от города Вавилона, бывшего крупнейшим политическим и культурным центром государства, достигавшего своего расцвета дважды – в 18 и 7 веках до нашей эры. Собственно Вавилония занимала лишь среднюю часть Двуречья, от устья нижнего Заба (приток Тигра) на севере до города Ниппура на юге, то есть страну Аккад, которая в древних надписях часто противопоставлялась стране Шумер, расположенной в Южной Месопотамии.

2015-09-26

На современном этапе развития общества и государства, развития общественно-политической и правовой мысли многие политические деятели, а также ученые правоведы зачастую обращаются к проблеме создания «правового государства с развитым гражданским обществом».

2015-09-26

В системе правоотношений, возникающих при обороте информации, особое место занимает институт государственной тайны. Важность и значимость этого института в эпоху информационных технологий, когда информация становится самым основным и ценным ресурсом в обществе, многократно возрастает.

2015-09-26

В системе правоотношений, возникающих при обороте информации, особое место занимает институт государственной тайны. Важность и значимость этого института в эпоху информационных технологий, когда информация становится самым основным и ценным ресурсом в обществе, многократно возрастает.

2015-09-26

Традиционному российскому гражданско-правовому институту - договору хранения - посвящена глава 47 ГК РФ. Обязательство хранения, возникающее из реальных действий одного лица по передаче вещи на сохранение другому лицу в условиях, когда собственник или владелец по ряду причин лишен возможности осуществлять надлежащий уход за ней, известно с давних времен.

2015-09-26

Одним из отдельных видов договора купли - продажи является договор энергоснабжения. В действующем ГК[1]нормы, регулирующие договор энергоснабжения, помещены в § 6 ("Энергоснабжение") гл. 30 ("Купля - продажа"). Впервые правила энергоснабжения были установлены на уровне закона в Основах гражданского законодательства 1991 г.; тогда соответствующий договор имел название "Договор о снабжении энергетическими и другими ресурсами через присоединенную сеть" (ст. 84 Основ[2]).

2015-09-26

Проблема соотношения международного и внутригосударственного права - центральная в теории международного права, поскольку в ходе ее практического исследования имеется возможность осуществить сравнительный анализ объектов регулирования каждой из систем, выявить специфические особенности, пространственную и субъектно-объектную сферы действия, свойственные той и другой методы регулирования, а также определить формы и способы имплементации международно-правовых норм в рамках отдельной страны.

2015-09-26

Среди доказательств, посредством которых устанавливается факт совершения преступления, виновность конкретных субъектов, наличие отягчающих, смягчающих и других обстоятельств, выявляемых в ходе расследования, весьма важную роль играют показания. Совершая преступное посягательство, виновный, кроме материальных, оставляет еще и идеальные следы - образы в сознании людей.

2015-09-26

Перевод жилых помещений в нежилые допускается с учетом соблюдения требований ЖК РФ и законодательства РФ о градостроительной деятельности.

2015-09-26

Нотариат представляет собой систему государственных органов и должностных лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение других нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

2015-09-26

Судебная власть, являясь самостоятельной составляющей государственной власти как формы организации жизни общества и его существования, выполняет не только сугубо правовые функции осуществления правосудия.

2015-09-26

Важное место занимает конституционное правосудие, чья деятельность в сфере конкретного и абстрактного толкования должна облегчать понимание той или иной конституционной нормы, должна донести её подлинный смысл не только для профессионалов, но и для ряда простых граждан.

2015-09-26

Американская конституция 1787 года была принята конституционным Конвентом (учредительным собранием). Этот орган формально не был наделен учредительной властью.

2015-09-26

В данной работе исследовалось развитие права в России во второй четверти XVIII вв.

Данная работа состоит из пяти заданий.

Первое задание – теоретический вопрос, второе - практическая задача, третье – словарь терминов, четвертое – словарь терминов, пятое таблица, составляющая обзор «Развитие советского и Российского права» с 1917 года по 1991 год и по настоящее время.

2015-09-26

Состояние экономики нашего государства находится в прямой зависимости от того, насколько рационально используются национальные природные ресурсы, в том числе и земля. Одним из условий повышения эффективности ее использования является создание продуманного, гибкого и надежного оборота земельных участков, позволяющего обеспечить перераспределение их под контролем государства как в хозяйственных, так и в иных целях.

2015-09-27

Медицинские организации - организации здравоохранения, в уставе которых в качестве основного вида деятельности указывается медицинская деятельность.

2015-09-27

Медицинские организации - организации здравоохранения, в уставе которых в качестве основного вида деятельности указывается медицинская деятельность.

2015-09-27

Растущая миграция населения, распад ряда стран на несколько самостоятельных государств (Чехословакия, СССР и др.), открытие границ и другие факторы оказывают существенное влияние и на семейно-правовые связи. В связи с этим все актуальнее становятся вопросы регулирования семейных отношений с участием иностранцев.

2015-09-27

Интеллектуальная собственность – это система, законодательно оформленных отношений, складывающихся по поводу создания продуктов интеллектуального труда, владения, обмена и использования.

2015-09-27

Актуальность исследования подтверждается тем, что право – это один из важнейших институтов человеческой цивилизации. Возникновение права обусловлено процессом социализации и рационализации человеческих отношений, т.е. их развитием от первобытной, общинно-родовой организации людей к современной, государственно-правовой.

2015-09-27

Система арбитражных судов - это внутреннее устройство, организация органов судебной власти, наделенных компетенцией по рассмотрению экономических споров. Система арбитражных судов РФ предполагает разделение компетенции между всеми арбитражными судами РФ, а также определенные отношения между этими судами, их взаимосвязь и порядок взаимодействия. Любое такое взаимодействие должно происходить на основании закона.

2015-09-27

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с Конституцией РФ введенный в действие с 1 февраля 2002 г. Трудовой кодекс РФ к числу основных принципов правового регулирования трудовых отношений относит обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска.

2015-09-27

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 330-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" (далее - Закон N 330) принципиально изменил некоторые правовые подходы к институту пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу.

2015-09-27

Каждый вправе обратиться в суд за защитой своих прав, свобод или охраняемых законом интересов, на рассмотрение его дела в разумный срок беспристрастным и независимым судом и на исполнение судебного решения. Это право обеспечивается комплексом законодательных, правоприменительных, экономических, организационных, кадровых и других мер

2015-09-27

В обеспечение оптимизации своей деятельности, Президент Российской Федерации в соответствии с пунктом «и» статьи 83 Конституции РФ формирует Администрацию Президента РФ.

2015-09-27

В последние годы в юридической литературе заметное место занимают работы, посвященные проблеме защиты прав акционеров.

2015-09-27

Земельные отношения, будучи волевыми общественными отношениями, носят объективный характер и являются экономическими. Первоначально обеспечивая человека пищей и готовыми средствами жизни, вовлеченная в сферу производства земля становится объектом присвоения, т.е. собственностью.

2015-09-27

К началу ХХI в. все еще актуальной остается проблема уважения и соблюдения прав человека. Все большую силу и значимость обретает положение о том, что "люди рождаются и остаются свободными и равными в правах". Декларация прав человека и гражданина 1789 г. определяет, что "свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же правами".

2015-09-27

Субъектный состав гражданских правоотношений достаточно широк. Субъекты гражданского права наделяются определенными правами и обязанностями, характер, объем и содержание которых зависят от правового положения и природы того или иного субъекта.

2015-09-27

Государственный служащий - лицо, реализующее своей деятельностью функции государства. Стихийно "демократическое" отвержение бюрократического стиля деятельности государственного служащего, ярлыки чиновнику типа бюрократ ("бурро", по-испански осел) и т.д., - нисколько не влияют на сущность и социальную мощь его деятельности.

2015-09-27

Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от 27 мая 2003 года N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "О системе государственной службы Российской Федерации") устанавливаются правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной гражданской службы Российской Федерации.

2015-09-27

Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяются правовые и организационные основы системы государственной службы Российской Федерации, в том числе системы управления государственной службой Российской Федерации.

2015-09-27

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), прохождением и прекращением муниципальной службы, а также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих.

2015-09-27

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N

79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

постановляю:

2015-09-27

Моя родная сестра является гражданкой государства Туркменистан. До 19 лет проживала в Волгоградской области. В 1978 г. вышла замуж и переехала в Туркменистан. Как ей можно получить двойное гражданство?

2015-09-27

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации являются общепризнанные международные нормы и принципы.

2015-09-27

Двойное гражданство официально признано в Италии, Израиле, США, ФРГ, Испании и ряде других государств. В некоторых странах даже главы государств и правительств имеют двойное гражданство.

2015-09-27

Семейный кодекс Российской Федерации[1]основывается на конституционных нормах о защите семьи, материнства, отцовства и детства государством. Его основными целями являются укрепление семьи, обеспечение эффективной правовой защиты ее членов в новых социально - экономических условиях, приоритетная охрана интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособных членов семьи

2015-09-27

Проблема соотношения и определения основных принципов взаимодействия международного и внутригосударственного права, на которую в конце XIX века одним из первых обратил внимание немецкий исследователь Г. Трипель, в последние годы приобрела особую актуальность для российской правовой доктрины и правоприменительной практики.

2015-09-27

В современных международных отношениях международным организациям отводится значительная роль. Начиная с 19 века, стремление к интернационализации многих сторон жизни общества вызвало необходимость создания новой формы международного сотрудничества.

2015-09-27

Одним из основных и необходимых инструментов управления международными отношениями служит международное право. При его помощи создается и поддерживается мировой порядок. Оно делает поведение государств более предсказуемым.

2015-09-27

В международно-правовой литературе много внимания уделяют исследованию норм международного права. Но существует целый массив правил, закрепленных в различных нормативных документах, регулирующий международные отношения, который не подпадает под определение международно-правовой нормы.

2015-09-27

Тенденции развития современного международного права таковы, что приоритетное значение приобретает защита прав человека. Одним из важнейших институтов такой защиты является право убежища. Войны, международные конфликты, многочисленные социальные катаклизмы, которые можно наблюдать сегодня в мире, привели к тому, что многие люди были вынуждены покинуть место их обычного проживания и искать убежище в других государствах.

2015-09-27

Принято обращать внимание на так называемый миротворческий потенциал ислама, связанный в первую очередь с обеспечением согласия между людьми веры Аллаха (пространство «дар аль харб» и «дар ас салам»). Особого толкования заслуживает такая достаточно противоречивая категория традиционного исламского права, как джихад (борьба за веру).

2015-09-27

В составе юридической техники выделяют специальные средства или нетипичные нормативные построения и предписания. К ним относят: правовые презумпции, правовые фикции, правовые аксиомы, юридические конструкции, правовые символы.

2015-09-27

В Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 131) установлено, что местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. В Федеральном законе "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" детализируется это конституционное положение и уточняется, что местное самоуправление осуществляется на всей территории Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях городов федерального значения. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами субъектов Федерации

2015-09-27

Изменение геополитической ситуации в мире в конце ХХ века, выразившееся, в частности, в усилении террористической угрозы, поставило вопросы международной и региональной безопасности в разряд важнейших приоритетов международной политики.

2015-09-27

Право надзорного опротестования судебных постановлений является правом на возбуждение деятельности суда надзорной инстанции по проверке вступившего в законную силу судебного решения.

Надзорное производство является экстраординарной (исключительной) стадией гражданского процесса.

2015-09-27

Отношения собственности - наиболее фундаментальные, наиболее значимые для развития общества. Успешное развитие институтов различных форм собственности, установление экономически обоснованного и эффективного взаимодействия между ними невозможно без органов и организаций, удостоверяющих и подтверждающих имущественные и иные права.

2015-09-27

Между отраслями российского права существуют серьезные различия. Важнейшие из них — предмет регулирования; метод регулирования; принципы отраслевого регулирования; цели отрасли права; субъекты отрасли права и отраслевых правоотношений; источники отрасли права; система отрасли права.

2015-09-27

Медицинские организации - организации здравоохранения, в уставе которых в качестве основного вида деятельности указывается медицинская деятельность.

Государственно-муниципальный сектор системы здравоохранения (далее - государственно-муниципальный сектор) - организации здравоохранения государственной, или муниципальной форм собственности, основными источниками финансирования которых являются бюджеты всех уровней, а также средства обязательного медицинского страхования.

2015-09-27

В настоящее время вопросы парового регулирования приватизации государственного и муниципального имущества по прежнему остаются актуальными. Предприятия как имущественный комплекс, это один из объектов гражданского права правовое регулирование деятельности которого, достаточно сложное и многогранно.

2015-09-28

В соответствии и на основании ст. 29 УК РФ законодателем впервые названы три стадии преступной деятельности. И хотя в УК нет термина "стадия", теория уголовного права и правоприменительная практика пользуются таким понятием, ибо, как и любая деятельность человека, его преступное поведение протекает во времени и в пространстве и состоит из нескольких этапов. Стадии – это этапы осуществления преступления. Они отличаются по характеру действий и последствий и степени реализации преступного намерения.

2015-09-28

Государственная измена и шпионаж относятся к числу преступлений, посягающих на внешнюю безопасность России. Отдельные ученые относят к данной группе также разглашение государственной тайны (ст. 283 УК) и утрату документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК)[1].

2015-09-28

Объективные причины интереса к проблеме судебной власти - это глобальные изменения в мире, управление которым требует принципиально новых инструментов власти, в том числе и судебной. Изменение мира, изменение конструкции власти с неизбежностью влекут модификацию сущности судебной власти.

2015-09-28

В 1550 г., в связи с совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Под влиянием священника Сильвестра, вокруг царя собрался особый круг советников («избранная рада»), который проводил ре-формы. Начало внутренней реформы связано с торжественным «собором», заседавшим в Москве в 1550 – 1551 гг.

2015-09-28

В 1550 г., в связи с совершеннолетием Грозного начинается лучший период его деятельности. Под влиянием священника Сильвестра, вокруг царя собрался особый круг советников («избранная рада»), который проводил ре-формы.

2015-09-28

На протяжении всей человеческой истории, идея смерти являла собой сокровенную тайну, лежащую в основе многих религиозных и философских систем.

2015-09-28

На протяжении многовековой истории человечества существовало большое количество государств. В связи с этим возникала необходимость их научной классификации, которая отражает логику исторического развития государства, позволяет объединить их в группы на основе определенных критериев.

2015-09-28

Еще лет десять назад вопpос тpудоустpойства молодежи не стоял так остpо. Пpи обязательном сpеднем обpазовании юноши должны были почти сpазу после окончания школы уходить в аpмию (либо они поступали в вузы), а девушки могли не тоpопиться устpаиваться на pаботу до 18 лет, так как матеpиальное положение большинства pодителей на тот момент позволяло в течение опpеделенного вpемени содеpжать pебенка и после окончания школы. Но вpемена меняются.

2015-09-28

Как отрасль праватрудовое правопредставляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе применения труда граждан, а также иные взаимосвязанные с ними отношения по поводу применения этого труда.

2015-09-28

Правителями государств в различные эпохи создавались специальные законы, защищавшие интересы производителей, их хозяев и государств от возможной утечки секретов. Например, в Древнем Риме был принят закон, предусматривавший наказание в виде штрафа (который был равен удвоенной величине причиненных убытков) за принуждение чужих рабов к выдаче тайн своего хозяина

2015-09-30

Вступивший в силу с 1 июля 2002 г. УПК РФ ввел новые институты уголовного процесса, а существовавшие ранее получили принципиально новое звучание для российского правоприменителя (не стало это исключением для досудебного производства по уголовному делу). Отказ от репрессивной юстиции, построение судопроизводства на основе состязательности сторон, решительное усиление процессуальных гарантий прав обвиняемого и подозреваемого, усиление роли суда на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования привели к появлению принципиально новой процессуальной регламентации досудебного производства по уголовному делу с ярко выраженной направленностью на защиту интересов личности.

2015-09-30

У большинства людей термин «переговоры» ассоциируется с ситуациями, относящимися к сфере бизнеса или дипломатических контактов. Однако если задуматься, то правильнее будет рассматривать переговоры как «стиль поведения, с которым мы сталкиваемся и используем сами каждый день».

2015-09-30

В системе субъектов уголовного судопроизводства суд занимает исключительное положение, поскольку только он является государственным органом, осуществляющим судебную власть. Чтобы правильно понять и уяснить роль суда в уголовном процессе, необходимо уяснить, что такое судебная власть и как она проявляется в сфере уголовного судопроизводства.

2015-09-30

Только приговор суда обладает законной силой способной удостоверить, что лицо, в отношении, которого он вынесен, виновно в совершении преступления. Это положение - краеугольный камень уголовного процесса, что получило авторитетное подтверждение в ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК. В этом одна из наиболее важных гарантий прав и интересов гражданина, обвиняемого в совершении преступления.

2015-09-30

На современном этапе развития общества и государства, развития общественно-политической и правовой мысли многие политические деятели, а также ученые правоведы зачастую обращаются к проблеме создания «правового государства с развитым гражданским обществом». Сказанное вовсе не означает, что обозначенная проблема – явление сегодняшних дней.

2015-09-30

В соответствии с п. 1 ст. 830 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

2015-09-30

Говоря о способах обеспечения исполнения обязательств, нельзя не сказать, что они имеют огромное экономическое значение. Если обратиться к практике арбитражных судов, она показывает, что арбитражные суды рассматривают сотни дел, связанных с рассмотрением споров, касающихся способов обеспечения исполнения обязательств.

2015-09-30

Есть отрасль в российской системе права, которая может быть названа «родным домом» или даже родовым родительским «очагом» частного права и которая наиболее полно и концентрированно выражает его особенности, принципы. Это – гражданское право.

2015-10-01

Каждое преступление, нарушающие права несовершеннолетних, имеет глубокие негативные последствия.

Многочисленные результаты исследований ученых доказывают, что именно в возрасте до 18 лет закладываются основы мировоззрения и дальнейшей направленности поведения личности.

2015-10-01

Временное пользование имуществом без уплаты вознаграждения по действующему законодательству наряду с арендой и наймом жилого помещения входит в группу договоров, направленных на его эксплуатацию, на извлечение из такого действия полезных свойств.

2015-10-01

Функцию конституционного контроля в государстве осуществляют специальные государственные органы. Конституционный контроль в России передан в ведение судебной власти. В Российской Федерации создан Конституционный Суд как высший судебный орган по защите конституционного строя в Российской Федерации.

2015-10-01

Становление рыночной экономики предопределяет необходимость изменения способов правового регулирования общественно-трудовых отношений. Преобладание договорного регулирования над централизованным государственным позволяет активизировать участие работников и работодателей в установлении условий труда и развивать их отношения на основе социального партнерства.

2015-10-02


Личные неимущественные права, согласно российскому законодательству,
не отчуждаемы и, следовательно, не обратимы. Вместе с тем нельзя
сказать, что они не имеют ценности.

2015-10-02

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Развитие института права собственности и появление у значительного числа граждан новых прав и обязанностей должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти.

2015-10-02

Являясь одним из важнейших компонентов в системе права, уголовное право концентрирует на себе пристальное внимание представителей современной юридической науки и практики.

Актуальность изучения вопросов истории развития уголовного права обусловлено тем, что во все времена существовали, и будут существовать преступления

2015-10-02

В последние годы резко ухудшается криминогенная ситуация в экономической сфере, которая уже сегодня представляет реальную опасность. Криминализация охватила практически все области хозяйственной жизни - отношения собственности, финансовую и банковскую деятельность, производство, торговлю и услуги, внешнеэкономические отношения.

2015-10-02

Российская прокуратура имеет глубокие исторические корни. Созданная Петром I на переломном этапе развития государства как орган «надзора за Сенатом», орган государственной власти, осуществляющий от ее имени и по ее поручению надзор за исполнением законов центральными и местными учреждениями и должностными лицами, борьбу с казнокрадством и лихоимством, прокуратура подтвердила свое значение и жизнестойкость.

2015-10-02

Законность – фундаментальная категория всей юридической науки и практики, а ее уровень и состояние служат главными критериями оценки правовой жизни общества, его граждан.

Право представляет собой фактор социальной жизни.

2015-10-02

Термин «отношение» используется различными науками. Поэтому целесообразно очертить значение этого понятия, поскольку в отечественной науке можно встретить самые различные его значения.

2015-10-02

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица – наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Конкретизируя понятие наследования, сразу же подчеркну два обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не вытекает иное;

2015-10-02

Следственный эксперимент является самостоятельным (ст. 183 УПК РСФСР) следственным действием. Само название – эксперимент – свидетельствует о том, что сущность его состоит в проведении опытных мероприятий.

2015-10-05

Защита права собственности – это совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в связи с совершенными против этих прав нарушениями и направленных на восстановление или защиту имущественных интересов их обладателей.

Указанные средства неоднородны по своей юридической природе и подразделяются на несколько относительно самостоятельных групп:

2015-10-06

До введения в действие УК РФ 1997 г. судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетнего обвиняемого регулировалась ст. 392 УПК РСФСР, где указывалось, что «при наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, должно быть выявлено ..., мог ли он полностью сознавать значение своих действий».

2015-10-06

Обязательным элементом каждого преступления является субъект преступления, так как преступление совершается конкретным лицом.

В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом.

2015-10-06

Правоотношение представляет собой отношение, урегулированное правом.

Если последовательно развивать подобное понятие правоотношения, то придется признать, что правоотношение всегда порождается правом и что право способно превратить в таковое любую житейско-бытовую связь.

2015-10-06

Обосноватьактуальностьтемы можно обосновать той ролью, которую выполняют в государстве органы представительной власти. Надо ли напоминать, какое важное значение имеет законотворческая деятельность и какой ответственностью сопровождается доверие народа.

2015-10-06

Прокат в гражданском праве традиционно рассматривается как разновидность договора аренды (имущественного найма).

Тем не менее договор проката получил особое закрепление в гл. 34 ГК РФ, что существенно повысило уровень и значимость его правового регулирования.

2015-10-06

Международное право – сложный комплекс юридических норм, создаваемых государствами и межгосударственными организациями путем соглашений и представляющих собой самостоятельную правовую систему, предметом регулирования которой являются межгосударственные и иные международные отношения, а также определенные внутригосударственные отношения.

2015-10-06

Рассматриваемые виды коммерческих организаций являются традиционными, и как ранее, так и на сегодняшний день наиболее распространенными в обычном имущественном обороте формами коллективного предпринимательства. В России они ранее именовались торговыми товариществами, поскольку коммерческая деятельность отождествлялась, прежде всего, с торговлей.

2015-10-07

Институт судебных доказательств и судебного доказывания, являясь неотъемлемой частью гражданского процессуального законодательства России, играет особо существенную роль в решении задач, стоящих перед гражданским судопроизводством, к которым относится защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, организаций и их объединений, а также охрана государственных и общественных интересов, укрепление законности, предупреждение гражданских правонарушений, воспитание граждан.

2015-10-07

В последнее десятилетие идет активное реформирование отечественной правовой системы. Нет отрасли права, которой бы не коснулась в той или иной степени трансформация.

2015-10-07

С древнейших времен людей интересовал вопрос, что такое государство и что такое право. Интересовал прежде всего потому, что государство и право и в древнем и в современном мире так или иначе касаются каждого человека.

2015-10-07

В государстве, на конституционном уровне провозгласившем себя правовым, правосудие приобретает особое значение, становится важнейшим гарантом прав и свобод человека и гражданина.

2015-10-07

Расхожий афоризм: история учит тому, что ничему не учит, - более чем спорен. Исторический опыт, не прерываемый катаклизмами, благотворен. Прерываемый – тоже, если обществу удается сохранить память, а с ней и преемственность. Все достижения цивилизации стоят на плечах предшественников.

2015-10-08

Понятие правового отношения является одним из основных в юридической науке.В советской правовой науке правовые отношения рассматривались как надстроечные, в отличие от производственных, которые, согласно К.Марксу, составляют экономический базис общества и складываются независимо от воли и сознания людей.

2015-10-08

В настоящее время сельскохозяйственные организации используют основную часть земель сельскохозяйственного назначения, к которым относятся земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Данная тема проблематична, так как отсутствует прочная нормативная база, определяющая правовой режим земель сельскохозяйственных предприятий.

2015-10-08

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 17.01.1992г. № 2202-1 (в редакции от 04.11.2005г.) «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

2015-10-08

В ныне действующем Основном законе Российской Федерации – Конституции[1] закрепляется (ст.8), что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

2015-10-08

Определениеmutuum.Mutuum(заем) представляет собой договор по которому одна сторона (заимодавец) передает другой стороне (заемщику) денежную сумму или определенное количество иных заменимых вещей в собственность с обязательством заемщика вернуть, по истечении указанного в договоре срокаили по востребованию, такую же денежную сумму или такое же количество вещей такого же рода, какие были получены.

2015-10-09

Настоящая работа имеет своей целью показать как принцип разделения властей, а равно система «сдержек и противовесов» была установлена и затем развивалась в конституционном механизме США.

Действительно, организация государственной власти США была подчинена принципу разделения властей.

2015-10-09

В настоящей работе рассматриваются особенности источников экологического права. Данных источников не так мало, более того, ряд норм экологического права рассредоточен в разных источниках: от Конституции РФ до специальных законов и подзаконных актах.

2015-10-09

Будучи весьма сложным по своей природе правовым явлением, юридическое лицо может рассматриваться в самых различных аспектах. Поэтому и различных классификаций юридических лиц может быть тем больше, чем шире перечень юридических лиц и чем значительнее отличия одних организаций от других.

2015-10-09

1.1. Настоящий устав определяет порядок создания и деятельности коммерческой организациив форме общества с ограниченной ответственностьюпроизводственно-коммерческая фирма «Карина», именуемого в дальнейшем - "Общество", образованного в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2015-10-09

Актуальность данной темы курсовой работы обусловлена прежде всего важнейшими функциями необходимой обороны в условиях становления в России гражданского общества и правового демократического государства. Являясь элементом правовой системы, необходимая оборона способствует блокированию правонарушений и преступлений, служит гарантией законности, стабильности и правопорядка.

2015-10-09

Прежде чем говорить о понятии банкротства, необходимо сказать несколько слов о критерии несостоятельности (банкротстве). Выбор здесь у законодателя был невелик, все существующие в различных законодательствах подходы к определению несостоятельности должника можно свести к двум вариантам:

2015-10-10

Нотариус ИП Титаренко Л.Г., является владельцем нотариальной конторы. Местонахождение конторы: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут.

Нотариальные действия совершаются нотариусом единолично, на основании письменных доказательств и в строгом соответствии с законом.

2015-10-10

Нормативно-правовые акты являются основной и наиболее совершенной формой современного права. Их большой удельный вес по сравнению с другими формами связан прежде всего с повышением роли государства в регулировании общественно значимых отношений.

2015-10-10

Сегодня прокуратура - это многофункциональный орган надзора за исполнением законов, имеющий необходимую правовую и организационно - распорядительную базу, подготовленные кадры, пусть далекие от идеальных, но материально - технические и иные условия для своей деятельности.

2015-10-11

Доказательства и доказывание - основные вопросы, определяющие сущность уголовного процесса. К ним обращались многие авторы, что вполне понятно, ибо нет других проблем, которые вбирали бы в себя такое множество различных аспектов уголовно-процессуальной теории и практики.

2015-10-11

Среди различных юридических способов борьбы с правонарушениями важное место занимают административные способы борьбы, в том числе привлечение к административной ответственности лиц, совершающих административные правонарушения.

2015-10-11

Развитие элементов рыночной экономики в России привело к острой потребности в грамотном и юридически обоснованном анализе, удостоверении и консультации по вопросам ведения, составления и предоставления государственным контролирующим органам финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, что часто не представляется возможным без обращения за помощью к специализированным лицам - аудиторам, правовое регулирование деятельности которых прошло несколько этапов.

2015-10-11

В России лизинг еще только приживается. До недавнего времени лизинг, в сравнительно небольших объемах, применялся лишь в международной торговле. Это молодое, но очень перспективное направление финансовой деятельности в нашей стране.

2015-10-11

Для того, чтобы рассмотреть тему курсовой работы нам требуется проанализировать уголовно-правовые законы, судебные постановления и выяснить, в чем заключается подстрекательство к преступлению и в чем его сходство и различие с провокацией на преступление, кем являются лица соучастники, как данное соучастие способствует совершению преступления организованной преступной группой.

2015-10-12

Подготовка дела к судебному разбирательству в суде первой инстанции является в настоящее время самостоятельной стадией гражданского процесса, его составной частью. Во многом это результат длительного исторического развития гражданского судопроизводства.

2015-10-14

Договор аренды транспортных средств является сравнительно новым договором в гражданском законодательстве. Во времена Союза ССР законодательные акты (глава 10 Основ гражданского законодательства 1991 г., некоторые положения ГК РСФСР 1964 г.

2015-10-14

Деятельность правоохранительных органов, осуществляемая в рамках уголовного процесса, имеет своей приоритетной задачей обеспечение защиты личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства от преступных посягательств.

2015-10-15

Сегодня интерес к человеку, проблеме достоинства личности становится одним из основных проявлений подлинного демократизма в жизни современного общества. Вступление России в Совет Европы обусловило необходимость приведения российского законодательства в соответствие с международными и европейскими стандартами в области защиты прав и свобод человека.

2015-10-15

Вопросы о приготовлении к преступлению и наказуемости за приготовление к преступлению на протяжении десятилетий оставался одним из самых дискуссионных вопросов науки уголовного права. В ней преобладало мнение, что непосредственное закрепление в уголовном законе понятия приготовления к преступлению, помимо всего прочего, положительно скажется на деятельности правоохранительных органов по борьбе с этим преступлениями.

2015-10-15

Договор — это наиболее распространенный вид сделок. Только немногочисленные односторонние сделки не относятся к числу договоров.

2015-10-15

Смена общественно-экономической формации в России, переход к обществу свободного предпринимательства привели к существенному изменению содержания дисциплины труда и мотивов ее укрепления. В настоящее время устранено идеологическое воздействие на участников производства (пропаганда преимуществ социалистического образа жизни, приоритет защиты социалистической собственности и т. п.).

2015-10-15

С 1 июля 2002 года вступил в действие УПК РФ. Новый уголовно-процессуальный закон коренным образом изменил основы деятельности правоохранительной системы, коснулся каждой сферы правоприменения в данной области.

2015-10-15

Регулирование социально-экономических процессов приобретает в современный период особо актуальное значение. Нет, пожалуй, ни одного даже локального проявления государственного управления, в котором не просматривалось бы действие административно-правовых режимов.
2015-10-15

С началом осуществления экономических реформ, последующей приватизацией, развитием акционерной формы предприятий ценные бумаги стали занимать гораздо более значимое положение в российской экономике нежели ранее. На сегодняшний день ценные бумаги представляют важнейший финансовый инструмент как на макро- так и на микро уровне.

2015-10-15

В последние годы проблемы преступности в России заметно обострились. Её масштабы и тенденции к росту угрожают основным устоям российской государственности, конституционной законности и безопасности граждан.
2015-10-15

В настоящее время в Российской Федерации продолжаются экономические реформы, направленные на создание рыночной экономики. И хотя пока еще достаточно рано говорить о стабилизации, значительном снижении темпов инфляционных процессов и начале стадии оживления в экономике, но уже сегодня можно констатировать, что основной этап реформ пройден: неэффективная командно-административная система ликвидирована.

2015-10-15

В настоящее время в Российской Федерации продолжаются экономические реформы, направленные на создание рыночной экономики. И хотя пока еще достаточно рано говорить о стабилизации, значительном снижении темпов инфляционных процессов и начале стадии оживления в экономике, но уже сегодня можно констатировать, что основной этап реформ пройден: неэффективная командно-административная система ликвидирована.

2015-10-15

В настоящее время в Российской Федерации продолжаются экономические реформы, направленные на создание рыночной экономики. И хотя пока еще достаточно рано говорить о стабилизации, значительном снижении темпов инфляционных процессов и начале стадии оживления в экономике, но уже сегодня можно констатировать, что основной этап реформ пройден: неэффективная командно-административная система ликвидирована.

2015-10-15

За последнее время российская правовая система существенно обновила и изменила свой вид. Государство стало на путь рыночной экономики и построения правового государства, что никак в свою очередь не могло отразиться на правовой системе государства.

2015-10-15

Права человека приобрели сегодня поистине мировое значение. В своих проявлениях они стали показателем цивилизованности государств и уровня благосостояния их граждан, источником решения важнейших общесоциальных и личностных проблем.

2015-10-15

Исполнительное производство представляет собой установленный законом порядок принудительной реализации актов юрисдикционных органов, имеющей своей целью обеспечение реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных прав или охраняемых законом интересов.

2015-10-15

Объектом исследования данной работы является понятие и формы соучастия в соответствии с уголовным законодательством.

В науке уголовного права соучастие в преступлении является одной из наиболее сложных проблем, которая охватывает законодательную регламентацию уголовной ответственности лиц, непосредственно или опосредованно участвующих в совершении преступления, практику применения законодательства и совокупность теоретических воззрений на соучастие.

2015-10-15

В статье 1 Конституции РФ зафиксировано положение о России как демократическом правовом государстве. Провозглашение приоритета человека, его прав и свобод по отношению к другим социальным ценностям - один из важнейших принципов такого государства.

2015-10-15

Институт несостоятельности (банкротства) является важным инструментом активизации экономической деятельности неплатежеспособных организаций, повышения производительности труда, решения социальных вопросов.

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) призвано обеспечивать защиту интересов различных категорий лиц, и в первую очередь - кредиторов и должника. Способы их зашиты в основном направлены на пресечение растаскивания и возврат имущества потенциального банкрота.

2015-10-15

Актуальность данной темы заключается в том, что Конституция Российской Федерации1гарантирует права и свободы человека и гражданина, защиту их жизни, здоровья и собственности от преступных посягательств, в том числе совершаемых общеопасным способом и в результате преступных нарушений противопожарных правил. По тяжести последствий и числу жертв уголовно наказуемые пожары уступают лишь дорожно-транспортным происшествиям и убийствам.

2015-10-16

Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности являются наиболее актуальными и сложными для многих стран, как с развивающейся экономикой, так и с устойчивыми экономическими системами.

Федеральной программой Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994—1995 гг., утвержденной Указом Президента РФ № 1016 от 24 мая 1994 г., среди первоочередных мер были предусмотрены разработка и принятие Федерального закона "Об ответственности за легализацию преступных доходов".

2015-10-16

Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования (далее - публично-правовые образования) выступают равноправными участниками гражданских правоотношений и носителями права собственности на имущество. Правовой режим государственной и муниципальной собственности регламентирован в ст.ст.214 и 215 ГК.

2015-10-16

Правовые системы всех стран не существуют изолированно. Они взаимодействуют друг с другом, ведут нескончаемый культурный диалог.

2015-10-16

Сегодня в мире трудно найти более или менее благополучную с точки зрения уровня преступности и темпов ее роста страну. В большинстве государств с высокоразвитой рыночной экономикой, за исключением Японии, на каждые 100 тысяч населения в год совершается 5-7 тысяч преступлений. Довольно быстро к этим показателям приближается Россия.

2015-10-16

Современные экономические реалии России требуют интенсивного создания инфраструктур, обеспечивающих поступательное и динамичное развитие рынка. Стабильность и предсказуемость - первейшие условия нормального гражданского оборота, те условия, которые могут быть обеспечены лишь в результате создания всех институтов рыночного хозяйствования.

2015-10-16

Нормы об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности сосредоточены в главе 22 УК. Они направлены на защиту законной предпринимательской деятельности, охрану естественной государственной монополии на товарно-денежную систему, изделия, драгоценные металлы, права потребителей товаров и услуг, защиту таможенных и налоговых отношений, установленных в Российской Федерации.

2015-10-16

С начала 90-х годов прошлого века в Российской Федерации стал отмечаться значительный рост числа лиц, употребляющих наркотики, и увеличение незаконного оборота наркотических средств, что продолжается и по сегодняшний день. Однако до конца 80-х годов Советский Союз считался достаточно благополучной страной в отношении распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

2015-10-16

Прокуратура в России, являясь государственным органом, призвана охранять и защищать гарантированные Конституцией права и свободы человека и гражданина как самостоятельные ценности, исключать всякие попытки действовать неправовыми средствами, от кого бы они ни исходили.

2015-10-16

С началом осуществления экономических реформ, последующей приватизацией, развитием акционерной формы предприятий ценные бумаги стали занимать гораздо более значимое положение в российской экономике нежели ранее. На сегодняшний день ценные бумаги представляют важнейший финансовый инструмент как на макро- так и на микро уровне.

2015-10-16

В условиях перехода к рыночным отношениям в нашей стране определился курс на формирование правового государства, который предполагает всеобщее без каких-либо исключений подчинение закону всех субъектов общественных отношений, последовательную и решительную борьбу с любыми правонарушителями, т. е. всемерное укрепление законности.

2015-10-16

Тема юридической ответственности занимает одно из центральных мест в общей теории права. Она является традиционной и всегда актуальна.

2015-10-16

Право регулирует общественные отношения, в результате чего они приобретают правовую форму, т. е. становятся правовыми отношениями. Правильное понимание правовых отношений невозможно без уяснения того, что представляют собой общественные отношения.

2015-10-16

Согласно ст. 35 Конституции РФ, все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.

2015-10-16

В России суд присяжных был введен судебной реформой 1864 г. и упразднен в 1917 г. Особенностью суда присяжных является раздельное сосуществование в нем «судей права» (профессиональные юристы) и «судей факта» (жюри присяжных заседателей).

2015-10-16

Вся доступная нам реальность есть совокупность предметов и явлений, находящихся в самых разнообразных отношениях, связях друг с другом. Любые предметы и события суть звенья бесконечной цепи, объемлющей все существующее в мире в единое целое,— цепи, в своем глубинном основании нигде не разорванной, хотя материя и дискретна: все взаимодействует со всем.

2015-10-16

Процесс — совокупность последовательных действий, совершаемых для достижения определенного результата; порядок осуществления какой-либо деятельности.

С юридических позиций процесс своим назначением имеет реализацию норм материального права.

2015-10-16

В условиях перехода к рыночным отношениям в нашей стране определился курс на формирование правового государства, который предполагает всеобщее без каких-либо исключений подчинение закону всех субъектов общественных отношений, последовательную и решительную борьбу с любыми правонарушителями, т. е. всемерное укрепление законности.

2015-10-17

Договор найма жилого помещения – договор, по которому одна сторона – собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

2015-10-17

К иным участникам уголовного судопроизводства относятся лица, являющиеся источниками доказательственной информации либо привлекаемые для оказания технической или иной помощи (содействия) и удостоверения хода и результатов следственных действия.

2015-10-17

К иным участникам уголовного судопроизводства относятся лица, являющиеся источниками доказательственной информации либо привлекаемые для оказания технической или иной помощи (содействия) и удостоверения хода и результатов следственных действия.

2015-10-17

Возникновение и развитие института сервитутов находится в прямой зависимости с развитием института частной собственности на землю. Как правило, обособленный земельный участок не имеет всех тех свойств и качеств, которые необходимы для нормального его использования: например, на данном участке нет воды или этот участок не имеет прямого выхода к общей дороге и т.п.

2015-10-17

Сертификация в переводе с латыни означает "сделано верно". Для того чтобы убедиться в том, что продукт "сделан верно", надо знать, каким требованиям он должен соответствовать и каким образом возможно получить достоверные доказательства этого соответствия.

2015-10-17

Сегодняшний уровень цивилизации и правосознания позволяет говорить о первичности международного права среди других факторов, влияющих на международные отношения.

Международное право - это система юридических норм, регулирующих межгосударственные отношения в целях обеспечения мира и сотрудничества.

2015-10-17

В связи с этим значительно возрастает роль прокуратуры которая, призвана осуществлять надзор за точным и единообразным исполнением действующих на территории Российской Федерации законов органами местного самоуправления, министерствами, ведомствами и иными органами государственного и хозяйственного управления и контроля, предприятиями, учреждениями, организациями и объединениями вне зависимости от их подчиненности, общественными организациями и движениями, должностными лицами и гражданами.

2015-10-17

Государственная власть в правовом государстве не является абсолютной. Это обусловлено не только господством права, связанностью государственной власти правом, но и тем, как организована государственная власть, в каких формах и какими органами она осуществляется.

2015-10-17

Всякое субъективное право, в том числе и субъективное гражданское право, имеет социальную ценность лишь постольку, поскольку его можно осуществить, т.е. воспользоваться возможностями, которые это право предоставляет его обладателю.

2015-10-18

Институт прав и свобод закрепляет свободу народа и каждого человека от произвола государственной власти.

В каком бы государстве ни находился человек, в месте ли своего постоянного жительства или пребывания (по своим делам и интересам) — он остается свободным существом, находящимся под защитой мирового сообщества, собственного государства, гражданином которого он является, а также государства, в котором он находится.

2015-10-18

В России суд присяжных был введен судебной реформой 1864 г. и упразднен в 1917 г. Особенностью суда присяжных является раздельное сосуществование в нем «судей права» (профессиональные юристы) и «судей факта» (жюри присяжных заседателей).

2015-10-18

Каждое государство характеризуется определенными чертами, в которых выражается его специфика. Оно может быть демократическим или тоталитарным, республикой или монархией и т.д.

2015-10-18

Особое производство - порядок рассмотрения отнесенных к ведению суда дел, для которых характерны отсутствие спора о праве, применение специальных средств и способов охраны субъективных прав, некоторые особенности процедуры.

2015-10-18

В России суд присяжных был введен судебной реформой 1864 г. и упразднен в 1917 г. Особенностью суда присяжных является раздельное сосуществование в нем «судей права» (профессиональные юристы) и «судей факта» (жюри присяжных заседателей).

2015-10-18

Система российского права состоит из отраслей, отличающихся друг от друга предметом (объектом) регулирования, под которым понимаются общественные отношения, складывающиеся в той или иной сфере жизнедеятельности общества.

2015-10-18

Судебная и правовая реформы с начала 90-х годов ХХ века были связаны прежде всего с совершенствованием конституционного, гражданского и процессуального законодательства. Реформа материального права показала необходимость обеспечения условий для реализации и принудительного осуществления прав всеми участниками гражданского оборота и публично-правовых отношений.

2015-10-18

Общество в отличии от природы, представляет продукт взаимодействия людей, наделенных волей и сознанием. На основе сознания, то есть представлений, идей, переживаний, люди вступают в общественные отношения.

2015-10-18

Планирование и организация рационального использования охраны земель является одной из основных задач Росземкадастра. Цель такого планирования и организации рационального использования и охраны земель - совершенствование распределения земель в соответствии с перспективами развития экономики.

2015-10-18

Право как социальное явление вызывает то или иное отношение к нему людей, которое может быть положительным (человек понимает необходимость и ценность права) или отрицательным (человек считает право бесполезным и ненужным).

2015-10-18

В системе высших органов государства юридически первое место занимает глава государства. Это высшее должностное лицо, выступающее в качестве верховного представителя государства внутри страны и в отношениях с иностранными государствами.

2015-10-18

Актуальность темы исследования обусловлена наличием комплекса дискуссионных вопросов, связанных с определением понятия темы и проблемы совершенствования правового регулирования.

В Российской Федерации остро стоит проблема совершенствования законодательства, повышения эффективности действия уже существующих норм права.

2015-10-18

Земельные отношения всегда находились в центре внимания общественности, были и остаются актуальными для всех слоев населения - как обладающих, так и не обладающих земельными участками.

Разговор о личных подсобных хозяйствах, малом бизнесе на селе и для села, хотелось бы начать с того, что сегодня в России насчитывается около 20 миллионов садоводов и огородников.

2015-10-18

Правовые системы всех стран не существуют изолированно. Они взаимодействуют друг с другом, ведут нескончаемый культурный диалог.

2015-10-18

Свой роман «Воскресенье» Л. Н. Толстой называл «Коневской повестью». Прообразом несчастной Катюши Масловой послужила Розалия Онни, о которой рассказал писателю А. Ф. Кони.

2015-10-18

Уголовная ответственность является наиболее строгим видом юридической ответственности и заключается в установленных уголовным законом мерах воздействия на лицо, совершившее преступление, содержащих для него неблагоприятные последствия, применяемых в установленном порядке государственными органами.

2015-10-18

Приватизация есть передача в частную собственность. При этом права собственности включают в себя право не только пользоваться имуществом, но и запрещать его использование другими лицами, право получения дохода от имущества и право продажи имущества либо распоряжения им.

2015-10-18

Меры пресечения - это разновидность превентивных мер уголовно-процессуального принуждения, заключающихся в лишении или ограничении свободы обвиняемого (а в исключительных случаях - подозреваемого).

2015-10-18

В ходе производства по уголовному делу органы расследования и суд вынуждены использовать меры процессуального принуждения. В сфере уголовного судопроизводства меры пресечения применяются лишь по возбужденному уголовному делу должностными лицами правоохранительных органов, круг которых исчерпывающе определен законом.

2015-10-18

В России формируется правовое государство, которое должно представлять собой систему органов и институтов, обеспечивающих нормальное функционирование гражданского общества на основе права, защиту прав и свобод каждого гражданина, подъем экономики и духовный прогресс народа.

2015-10-18

В теории государства и права различают личные права в широком смысле - любые субъективные права лица, в узком, специальном - особая группа прав, отличных от социально-экономических и политических.

2015-10-18

Под нормативными правовыми актами о труде понимаются издаваемые государственными и другими уполномоченными органами нормативные предписания в сфере общественных отношений, составляющих предмет правового регулирования трудового права.

2015-10-19

Одной из задач уголовного судопроизводства является возможность проверки законности и обоснованности судебных решений, так как в ч.3 ст.50 Конституции РФ записано: "Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом..."

2015-10-19

Существование человека всегда связано с какой-либо деятельностью, т. е. активным вмешательством в природную среду либо среду, связанную с определенными социальными отношениями. Проявляя свою активность, индивид стремится изменить, приспособить или не допустить наступления какого-либо события либо ускорить его.
2015-10-19

Объектами гражданских прав являются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения. Круг этих благ (объектов) чрезвычайно широк и многообразен.

2015-10-19

Государство и право на рубеже XXI в. заметно изменили свой облик, формы, функции, методы воздействия на различные стороны человеческой жизни, что обуславливает потребность в осмыслении возможных сценариев их эволюции в ближайшее время.

2015-10-19

Раздел II "Социальное партнерство в сфере труда" впервые включен в ТК РФ. Он содержит наиболее существенные положения регулирования общественных отношений по социальному партнерству, которые, как и ряд других общественных отношений, непосредственно связанных с трудовыми отношениями, входят в предмет трудового права.

2015-10-19

Современная государственно-правовая ситуация в Российской Федерации, стремление федеральных органов власти обеспечить единство и стабильность осуществления государственной власти на всей территории страны приводят к необходимости совершенствования правовых режимов и разработки конституционно-правовых механизмов, направленных на сохранение территориальной целостности государства, утверждение единства государственной влас

2015-10-19

Конституция РФ и вслед за ней Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" "развели" существующую территориальную организацию субъектов Федерации и ту, которую предстоит утвердить как условие, без которого не может быть местного самоуправления, как оно смоделировано Конституцией РФ.

2015-10-19

В соответствии со ст.118 Конституции России правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

2015-10-19

Аттестация – это процедура систематической формализованной оценки соответствия деятельности конкретного работника стандарту выполнения работы на данном рабочем месте в данной должности. Оценка аккумулирует результаты работы конкретного сотрудника за конкретный период.

2015-10-19

В условиях перехода к рыночным отношениям в нашей стране определился курс на формирование правового государства, который предполагает всеобщее без каких-либо исключений подчинение закону всех субъектов общественных отношений, последовательную и решительную борьбу с любыми правонарушителями, т. е. всемерное укрепление законности.

2015-10-19

Объектами гражданских прав являются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения. Круг этих благ (объектов) чрезвычайно широк и многообразен.

2015-10-19

Правовое регулирование института государственной службы в России стремительно развивается. Об этом убедительно свидетельствует новое российское законодательство о системе государственной службы (Федеральный закон от 27 мая 2003 г. "О системе государственной службы Российской Федерации"[1]) и государственной гражданской службе (Федеральный закон от 27 июля 2004 г. "О государственной гражданской службе Российской Федерации"[2]).
2015-10-19

В середине 80-х годов XX века Россия вступила в период реформ, которые, коснулись всех сфер жизни общества. На наших глазах меняются многие принципы жизни общества, появляются новые идеологические основы функционирования, устройства, развития государства.

2015-10-19

Дипломатическое и консульское право (право внешних сношений) можно определить как отрасль международного права, регулирующую официальные связи и отношения между субъектами международного права, устанавливаемые и поддерживаемые их органами внешних сношений.

2015-10-19

Договором поставки признается такой договор купли-продажи, по которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК).

2015-10-19

Цессия как институт обязательственного права известна уже не одно тысячелетие. На протяжении столь длительного исторического периода сформировалось представление о цессии как действии, влекущем замену кредитора в обязательстве.
2015-10-19

На рубеже XIX—XX вв, энергоснабжение стало необходимым элементом жизни общества, обязательным условием развития экономики. В снабжении энергией в той или иной форме нуждается большинство используемых современной цивилизацией предметов: электрические машины, производственное оборудование, жилища, электронные устройства и др.
2015-10-19

За последнее время российская правовая система существенно обновила и изменила свой вид. Государство стало на путь рыночной экономики и построения правового государства, что никак в свою очередь не могло отразиться на правовой системе государства.

2015-10-21

Характер процесса совершенствования законодательного обеспечения правовых режимов в деятельности по защите Государственной границы РФ детерминирован, по нашему мнению, прежде всего, особенностями правовых режимов в данной сфере. Поэтому ряд положений, относящихся к теме данного раздела работы были рассмотрены выше.

2015-10-21

Актуальность выбранной темы объясняется тем, чтоодним из наиболее спорных и поэтому требующих теоретической разработки, является институт права, защищающий интересы ответчиков против исков.

2015-10-21

Одним из важнейших признаков судебной защиты является ее осуществление в процессуальной форме, то есть в соответствии с обеспечивающей справедливость судебного разбирательства, заранее определенной, детально регламентированной процедурой. Почти во всех странах, где есть писаные конституции, право на справедливое судебное разбирательство имеет конституционный статус

2015-10-21

В работе рассматривается тема: «Цели и задачи деятельности органов местного самоуправления».

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что появление и развитие института местного самоуправления в современной России стало одним из знаковых явлений в общем процессе ее демократических преобразований.

2015-10-21

Первой, на наш взгляд, особенностью правовых режимов в деятельности по защите государственной границы являются подходы к возможности изменения существующих видов границ.[

2015-10-21

Статистика имеет огромное значение: криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, пенитенциарное, криминалистическое, административно-правовое. Ни одна из этих наук не может плодотворно развиваться вне данных как уголовной, так и других отраслей правовой статистики.

2015-10-22

Парламентский контроль – это контроль за деятельностьюисполнительной власти.

Одна из формгосударственного контроля. Носит общий политический и реже - административный характер.

Парламентский контроль над деятельностьюправительствабольшое значение имеет в государствах с парламентской формой правления и полупрезидентских республиках.

2015-10-22

Вопросы исковой давности в последние годы неоднократно обсуждались в юридической литературе. Оно и понятно. Основы гражданского законодательства, принятые в 1991 г. и введенные в действие на территории Российской Федерации с 3 августа 1992 г., положили начало пересмотру многих относящихся к исковой давности положений.

2015-10-22

Официальной датой создания службы участковых уполномоченных милиции считается 17 ноября 1923 года.

Но нужно сказать, что служба с аналогичными функциями существовала задолго до октябрьских событий 1917 года.

2015-10-22

Право как явление глубоко культурное, искусственное порождение общества, не может рассматриваться вне связи с ним, вне общественных отношений, пронизывающих последнее.

2015-10-22

По мере становления рыночных отношений расширяется спрос на банковские услуги. Появление многообразия форм собственности, характерного для рыночной экономики, создает дополнительный спрос на услуги коммерческих банков и предполагает необходимость существования такой финансово-кредитной системы, при которой банковские услуги предлагались бы физическим и юридическим лицам различными банками.

2015-10-22

Осуществление банковской деятельности происходит в определенной конкурентной среде. Чем большую остроту приобретают конкурентные отношения, тем более востребованной становится потребность в обеспечении конкурентных преимуществ. Эта потребность реализуется посредством централизации и концентрации капиталов, то есть путем увеличения капитализации.

2015-10-22

Обращаясь к специальной юридической литературе, исследованиям в области теории и истории государства и права, философии и другим общественно-политическим наукам, электоральный процесс можно рассматривать как урегулированную правовыми и иными социальными нормами деятельность его субъектов, наделенных процессуальными правами и обязанностями, направленную на формирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, избрание должностных лиц государственной власти и местного самоуправления, состоящую из взаимосвязанных стадий, обеспечивающих реализацию избирательных прав граждан Российской Федерации и основанную на демократических принципах российского избирательного права.

2015-10-22

В работе рассматривается тема: «Правовой режим налога на прибыль».

Актуальность рассмотрения данной темы выражается в том, что налог на прибыль представляет собой часть отношений экономического субъекта с государственными и контролирующими органами и нарушения в данной области могут повлечь за собой существенные последствия для экономического субъекта.

2015-10-22

Остановимся лишь на некоторых, связанных с созданием и использованием мультимедиа правовых аспектах, без знания которых осмысление феномена мультимедиа было бы неполным.

2015-10-22

Норма есть суждение, устанавливающее известный порядок как должный, или еще проще: это есть выраженное в словах правило лучшего; напр., "не убий", "отдавайте кесарево кесарю, а Божие - Богу"; "не допускай в суждениях своих противоречия"; "никто не может отговариваться неведением закона, когда он был обнародован установленным порядком"; "родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, одежду и воспитание..."; "выборы членов парламента должны быть свободны" и т. п.

2015-10-22

Проблемой является определение взаимосвязи процессуальных институтов раскрытия доказательств и встречного иска.

Основное значение института раскрытия доказательств в том, что его правильное введение и применение позволяют упростить и ускорить процесс, сделать его более экономичным, прозрачным и предсказуемым, более эффективно реализовать не только принцип состязательности, но и диспозитивности.

2015-10-22

Нация- это наделённое самосознанием сообщество людей с перекрывающейся культурной и политической самоидентификацией, исторически возникшей вследствие их привязанности к определённойтерритории. С одной стороны, это сообщество воображаемое:

2015-10-22

В целом мировое хозяйство можно определить как совокупность национальных экономик и негосударственных структур, объединенных международными отношениями. Мировая экономика возникла благодаря международному разделению труда, что повлекло за собой как разделение производства (то есть международную специализацию), так и его объединение — кооперацию.

2015-10-23

В Российской Федерации обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций в соответствии с Конституцией и законодательством РФ относится к компетенции ряда государственных органов и должностных лиц.

2015-10-23

Налогообложение находится на стыке всех социально-политических и экономических интересов общества. От того, насколько рационально определено и рассредоточено между плательщиками налоговое бремя, зависит успех индивидуального и корпоративного бизнеса, а значит, и богатство нации в целом.

2015-10-23

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (ст.9 Конституции РФ)[1]. Граждане и их объединения могут иметь в частной собственности землю.

2015-10-23

Приступая к рассмотрению проблем юридического образования в техническом вузе, необходимо, на наш взгляд, определить, что вообще представляет собой высшее образование и юридическое образование, в частности.

2015-10-23

Анализ современного состояния и структуры транснациональной организованной преступности свидетельствует о том, что отдельные виды ее преступной деятельности развиваются довольно активно. Особое место в иерархии подобной деятельности занимает осуществление торговли людьми, которая в настоящее время превратилась в выгодный бизнес, и составляет основной источник дохода транснациональных организованных преступных групп, что подтверждается исследованиями специалистов зарубежных государств.

2015-10-23

В работе рассматривается тема: «Основные принципы прав человека».

Проблема свободы личности, прав человека и гражданина является одной из центральных в конституционном развитии любого общества и государства.

2015-10-23

Успех достижения поставленной цели данного исследования обусловлен, как представляется, анализом и выбором наиболее приемлемых из имеющихся подходов к оценке человеческого капитала.

2015-10-23

Граждане и юридические лица вправе вести свои дела в суде лично или через представителей.

При этом, отношения доверителя и представителя строятся в соответствии с действующим законодательством и, как правило, на условиях договора поручения или договора о возмездном оказании услуг.

2015-10-23

Опасности и угрозы – непременные спутники жизни и деятельности индивидов, обществ, государств, человеческого сообщества на всех этапах его становления и развития.

2015-10-23

Для обеспечения безопасности (т.е. состояния защищенности важных интересов личности, общества и государства), спокойного развития страны и противодействия внешним и внутренним врагам, государство имеет в своем распоряжении и на службе определенные органы.

2015-10-23

В современных условиях защитагосударственной границы имеет большое значение и, прежде всего, потому, что связана с обеспечением безопасности государства от внешнего вторжения на его территорию и насильственного изменения его границ. Попытка изменить границы государств без их согласия зачастую приводили в прошлом к войнам или просто служили целью агрессии, но и в настоящее время избежать вооруженных конфликтов между государствами по территориальным спорам удается не всегда.

2015-10-23

В Российской Федерации обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций в соответствии с Конституцией и законодательством РФ относится к компетенции ряда государственных органов и должностных лиц.

2015-10-23

За многовековую историю развития нашего государства и параллельно с ним семейного права, алиментные обязательства претерпели колоссальные изменения, однако неизменным остается испокон веков то, что забота и презрение (опека) родственников, не могущих себя содержать, это не только моральная задача и родственный долг, но и законом обличенное требование, за неисполнением которого следует наказание.

2015-10-23

1. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5485-1 "О государственной тайне" с изменениями и дополнениями, внесенными после его принятия, регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.

2015-10-25

Для обеспечения безопасности (т.е. состояния защищенности важных интересов личности, общества и государства), спокойного развития страны и противодействия внешним и внутренним врагам, государство имеет в своем распоряжении и на службе определенные органы.

2015-10-25

Ответственность и в частности гражданско-правовая ответственность, несомненно, имеет огромное значение в жизни общества. Однако при столь огромном значении ответственности ученые так и не пришли к какому-то общему приемлемому определению. Точки зрения по этому вопросу настолько диаметрально противоположны, что до настоящего времени не существует единой концепции, и единого бесспорного понятия, настойчиво избегает определения ответственности и законодатель.

2015-10-25

В современной теории государства унитаризм (фр.unitarism от лат. unitas – единство) – единое, слитное, простое государство, все части которого или большинство их не имеют статуса государственных образований.

2015-10-25

Согласно действующему законодательству осужденный к лишению свободы может быть освобожден условно-досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания и отбыл положенную по закону часть срока наказания.

2015-10-25

Актуальностью данной темы исследования является то, что организационно-правовые формы хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, кооперативов характеризуются частной формой собственности.

2015-10-25

Особенно актуально рассмотрение правового положения судей, как непосредственных отправителей правосудия в государстве в связи с курсом на построение «правового» государства, со стремлением государственной власти и всего общества как можно скорее прийти в русло «цивилизованного» общества, свободного от произвола как со стороны государства, в лице его чиновников, так и от произвола криминального.

2015-10-25

Одной из разновидностей государственной власти является судебная власть, призванная осуществлять правосудие.

Правосудие представляет собой вид государственной деятельности, направленной на рассмотрение и разрешение различных социальных конфликтов, связанных с действительным или предполагаемым нарушением норм права.

2015-10-25

Производство судебной экспертизы представляет собой важнейшее следственное действие, направленное на получение доказательств, основанных на достижениях науки, техники, искусства и ремесла[1].

2015-10-26

Трудовое право является важной основой для формирования социального законодательства. Принятие Трудового кодекса Российской Федерации (ТКРФ) ознаменовало собой завершение важнейшего этапа реформы трудового законодательства. Являясь результатом компромисса между интересами работников и работодателей, ТК РФ направлен на достижение между ними социального партнерства, обеспечение условий для эффективного, творческого труда.

2015-10-26

17 декабря 1998г. был принят Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» (далее –Закон о мировых судьях)[1], которым возрожден институт мировой юстиции в российской судебной системе. Введение института мировой юстиции в Российской Федерации имеет целью возрождение общедемократических принципов осуществления правосудия и развитие судебной системы[2], а также призвано решить преимущественно две принципиально важные проблемы:

2015-10-26

На современном этапе государственно-правового развития проблема совершенствования прокуратуры в системе гарантий конституционных прав и свобод приобретает особую значимость. В настоящее время в рамках судебно-правовой реформы в России вновь происходит процесс оптимизации - выбора наиболее эффективных форм и способов осуществления прокурорского надзора.

2015-10-26

Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из опасных нарушений Правил дорожного движения, так как часто является причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По данным ГИБДД РФ за 11 месяцев 2006 года в автомобильных авариях в России погибло 29 тысяч 327 человек.

2015-10-28

Римское право развивалось в тесной связи с историей Римского государства. Это государство прошло в своем развитии ряд этапов: 1). царский период (VIII – VI вв до н.э.); 2). период Республики (V – I вв до н.э.); 3). период Империи, который в свою очередь делится на два подпериода: I в до н.э. – IIIв н.э. – принципат, III в н.э. – Vв н.э. – доминат.

2015-10-28

Свидетельские показания – это, прежде всего, процессуальный результат, продукт взаимодействия специального субъекта с носителем информации (свидетелем) в законодательно определенной форме с обязательным соблюдением условий, предусмотренных законом.

2015-10-28

Современная семья - продукт длительного исторического развития брачно-семейных отношений - это основанное на браке или родстве объединение лиц, связанных между собой личными и имущественными отношениями, правами и обязанностями, общностью, воспитанием детей, ведением общего хозяйства.

2015-10-28

Проблема, решению которой посвящена курсовая работа, определяется тем, что внимательный анализ исследований теоретиков уголовного права, чей научный интерес сосредоточен на применении понятии амнистии и помиловании, позволяет говорить о том, что их тематика несколько узка. Авторы либо изучают общее аспекты указанных институтов, либо избирательно ограничивают тему исследования.

2015-10-28

Актуальность темы обусловлена тем, что в структуре преступности преступления против собственности всегда занимали значительное место. Хищения причиняют вред всем слоям населения, предприятиям различных организационно-правовых форм и государству. Эти преступления негативно воздействуют на все сферы жизнедеятельности общества, поскольку посягают на право собственности как на одно из важнейших гражданских прав и порождают неуверенность в стабильности экономического положения субъектов права.

2015-10-28

Ответственность, возникающая из договора, более или менее точно зафиксирована соглашением вовлечённых в него сторон; ответственность же, возникающая из деликта, не зависит от какого-либо заранее выраженного согласия совершающего правонарушение возместить потери, причинённые его деянием.

2015-10-28

Актуальность темы курсовой работы не вызывает сомнений. Вопрос о собственности является краеугольным камнем жизни общества любого типа, включая современное российское общество. Поэтому институт права собственности занимает центральное место в гражданском праве. Его основные положения обусловливают содержание иных разделов цивилистики – договорного, наследственного права и др. Именно этим объясняется непрекращающийся интерес к исследованию права собственности со стороны представителей экономической и юридической науки, философии, социологии и др.

2015-10-28

Практически во всех цивилизациях были свои собственные уникальные приемы уличения во лжи. Народные сказки донесли до нас один из таких примеров. Подозреваемые в преступлении должны стоять держа руки за спиной. Им говорят, что в соседней комнате находится священное животное, которое заревет, когда его потянет за хвост виновный. Каждый из них по одному заходил в ту комнату, а затем снова возвращался назад. Когда процедура заканчивалась, а священное животное все молчало, судья приказывал всем показать руки. Хвост животного перед этим посыпали черным порошком; предполагалось, что только у виновного руки останутся чистыми, ибо только он будет боятся потянуть его за хвост. Известно, что на Руси использовались более драконовские методы.

2015-10-28

В настоящее время отношения на рынках, признаваемых естественными монополиями, регулируются Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях".

2015-10-28

В специальной литературе отсутствует однозначное, а следовательно, общепринятое определение государственной службы. Так, Ю.Н. Старилов указывает, что «в самом широком теоретическом понимании государственная служба – это осуществление государственными органами кадровой функции управления и практическая деятельность всех лиц, получающих заработную плату из государственного бюджета … и занимающих постоянно или временно должности в аппарате государственных органов, включая органы законодательной, исполнительной и судебной власти, прокуратуры, контрольно-надзорных органов, администрацию государственных (казенных) предприятий»

2015-10-28

Арктика – это северная полярная область земного шара в пределах, ограничиваемых с юга географической параллелью, лежащей под 66 градусов и 33 минуты северной широты, - Северным полярным кругом, включая соответствующие материковые части Европы, Азии, Америки и Северный Ледовитый океан с находящимися в нем островными образованиями. Правовое положение всех таких пространств и режим пользования ими весьма различны.

2015-10-28

Правовые основы использования военной силы во внутригосударственных конфликтах относятся к числу сложных политико-правовых и социально-правовых проблем. Кроме этого они привлекают в последние годы повышенное внимание правоведов, историков, философов, социологов, военных и других представителей социально-правового знания.

2015-11-01

Актуальность темы курсовой работы. Административное право является одной из важнейших отраслей правовой системы государства, а административное законодательство служит правовой основой построения и функционирования исполнительной ветви власти. Эта отрасль публичного права закрепляет права и обязанности граждан и юридических лиц, не имеющих властных полномочий, в отношениях с представителями исполнительной власти, органов местного самоуправления, c администрацией предприятий, организаций и учреждений, определяет систему, структуру, полномочия, принципы, методы и формы деятельности исполнительных органов и их должностных лиц.

2015-11-01

Актуальность реферативного исследования обусловлена тем, что Конституция РФ признает право каждого гражданина страны на индивидуальные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

2015-11-01

Организованная преступность - это сложная форма соучастия организованных преступных формирований. В основе выделения организованной преступности из общего противоправного поведения лежат характер и степень организованного взаимодействия нескольких преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной деятельности. Феномен организованности касается не только и не столько совершения конкретных деяний, сколько становление самого преступного формирования, его существования и его криминальной деятельности.

2015-11-01

Ответственность, возникающая из договора [contract], более или менее точно зафиксирована соглашением вовлечённых в него сторон; ответственность же, возникающая из деликта, не зависит от какого-либо заранее выраженного согласия совершающего правонарушение [wrong-doer] возместить потери [loss], причинённые его деянием. Если А после заключённого им обязывающего соглашения уплатить некоторую денежную сумму в определённый день или прочитать лекцию в определённый вечер пренебрегает этим, убытки [damages], которые он должен возместить, взыскиваются в судебном порядке в соответствии с выраженным им согласием о том, что весь или часть ущерба [harm], который может быть причинён его необязательностью, падёт на него самого.

2015-11-04

Сначала 90–х годов в России идет бурный процесс становления гражданского общества. Правовое пространство активно осваивается многочисленными партиями и политическими движениями. Не остаются в стороне и профсоюзные объединения.

2015-11-04

Длительное время на предыдущем этапе отечественной юридической мысли право рассматривалось в неразрывном единстве с государством как продукт и инструмент государства, как основа осуществления классового господства в государственных формах. Например, утверждалось в 30-е годы, что право – это не только совокупность норм, установленных или санкционированных государственной властью, но еще и характеризуемых тем, что они осуществляются в принудительном порядке, защищают отношения, «выгодные и угодные господствующему классу».

2015-11-04

Одной из ключевых идей, лежащих в основе конституционного строя современной России, является признание человека, его прав и свобод, высшей ценностью.

2015-11-04

Земельный участок является недвижимым имуществом и представляет собой часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке

2015-11-04

Мир, в котором живет современный человек, соткан из противоречий. По этой причине он более полемичен, чем когда-либо прежде.

2015-11-04

Уравнивание иностранных юридических лиц в гражданских правах и обязанностях с российскими юридическими лицами — одно из нововведений Гражданского кодекса РФ (ст. 2).

2015-11-04

Государственная власть в правовом государстве не является абсолютной. Это обусловлено не только господством права, связанностью государственной власти правом, но и тем, как организована государственная власть, в каких формах и какими органами она осуществляется.

2015-11-04

Институт президентства впервые возник в Римской империи, он был создан для разрешения вопросов по чрезвычайным случаям. Лицо, которому вверялась высшая неограниченная власть назывался Президентом, и срок полномочий данного лица был шесть месяцев.

2015-11-04

Институт президентства впервые возник в Римской империи, он был создан для разрешения вопросов по чрезвычайным случаям. Лицо, которому вверялась высшая неограниченная власть назывался Президентом, и срок полномочий данного лица был шесть месяцев.

2015-11-04

Факт осуществления прав и обязанностей во времени вызывает необходимость закрепления моментов их возникновения, изменения или прекращения в общем течении времени для обеспечения определенности и стабильности гражданских правоотношений

2015-11-04

В условиях перехода к рыночным отношениям в нашей стране определился курс на формирование правового государства, который предполагает всеобщее без каких-либо исключений подчинение закону всех субъектов общественных отношений, последовательную и решительную борьбу с любыми правонарушителями, т. е. всемерное укрепление законности.

2015-11-04

Кардинальные перемены общественно-политической жизни в России, произошедшие на рубеже XX и XXI веков, заставляют обратиться к одной из основных теоретико-прикладных проблем юриспруденции - пониманию источников права.

2015-11-04

С начала 90-х годов прошлого века в Российской Федерации стал отмечаться значительный рост числа лиц, употребляющих наркотики, и увеличение незаконного оборота наркотических средств, что продолжается и по сегодняшний день. Однако до конца 80-х годов Советский Союз считался достаточно благополучной страной в отношении распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

2015-11-04

В условиях перехода к рыночным отношениям в нашей стране определился курс на формирование правового государства, который предполагает всеобщее без каких-либо исключений подчинение закону всех субъектов общественных отношений, последовательную и решительную борьбу с любыми правонарушителями, т. е. всемерное укрепление законности.

2015-11-04

В современном российском земельном праве посредством Земельного кодекса решается главный вопрос о соотношении частно-правовых и публичных начал: приоритета охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средств производства в сельском и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества; свободного распоряжения собственников землей, если это не наносит ущерба окружающей среде; сочетания интересов общества с гарантиями каждого гражданина

2015-11-04

Договором поставки признается такой договор купли-продажи, по которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК).

2015-11-04

Термин «идентификация» происходит от латинского слова «identificare»- тождественный, тот же самый и означает установление тождества того или иного объекта (человек, вещи, явления и т.п.).

Идентифицировать, отождествлять - это значит методом сравнительного исследования установить, не являются ли определенный объект искомым.

2015-11-04

Проживающие на территории РФ граждане Болгарии – Григоров, Червенков, Стацов решили применить свои способности на государственной службе в стране пребывания. Григоров подал документы для участия в конкурсе на замещение должности старшего преподавателя иностранного языка в юридический институт МВД РФ.

2015-11-04

Инженеру производственного отдела войлочной фабрики Петрушиной администрация предложила перейти на аналогичную должность в производственный цех постоянно с 10 сентября 2000 г. От такого перевода работница отказалась мотивируя это тем, что при приеме на работу было указано конкретное место работы – производственный отдел.

2015-11-04

Стадо овец, принадлежавших Гаю Нигидию, паслось на обильных лугах Абруццких гор. Спасаясь от внезапно начавшегося бурана, овцы убежали в лес, где их нашел Луций Сей и тайком перегнал к себе.

2015-11-04

Общественная опасность преступления состоит в том, что оно посягает на независимость судей, являющуюся одной из наиболее важных гарантий осуществления правосудия в строгом соответствии с законом. Вмешательство в деятельность суда по осуществлению правосудия является грубым нарушением принципа независимости судей и подчинения их только закону и может привести к принятию неправосудного судебного решения по делу.

2015-11-04

В течение пяти лет ОАО «Завод металлоконструкций» (г. Ревда) не платило налоги в местный бюджет, вследствие чего у него образовалась задолженность в 13 млн руб.

За тот же период задолженность бюджетных учреждений .МО «Город Ревда» перед ОАО «Завод металлоконструкций» составила 31 млн руб. за оказанные им услуги по перевозке, строительству, снабжению тепловой энергией.

2015-11-04

Появление для нас нового объекта права – кондоминиум, как и нового субъекта права - товарищества собственников жилья, вызвано не в последнюю очередь широко развернувшейся кампанией по приватизации жилого фонда.

2015-11-04

Государство является лишь формой, в которую облекаются общезначимые интересы групп» индивидов, общества. Оно представляет, собой один из способов их осуществления.

2015-11-04

Одним из ярких проявлений социальной политики государства является установление государственной опеки над лицами, которые нуждаются в помощи.

Опека состоит в выдаче денежных сумм, организационном содействии, оказании специальных медицинских услуг, предоставлении разнообразных льгот и привилегий и т. д.

2015-11-04

В каждой правовой системе и отрасли права выделяются основополагающие начала, определяющие содержание норм той либо иной отрасли, ее место, роль и назначение в системе права, а также характеризующие содержание правоприменения и в целом правореализационного процесса.

2015-11-04

Согласно законодательству о нотариате, нотариат представляет собой систему государственных органов и должностных лиц, на которых возложено удостоверение бесспорных прав и фактов, свидетельствование документов, выписок из них, придание документам исполнительной силы и выполнение других нотариальных действий в целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

2015-11-04

Какие отношения являются предметом международно-правового регулирования:

правоотношения между государствами;

правоотношения между государствами и международными организациями;

2015-11-04

Задача № 1

Коммерческий банк предоставил Павлову кредит на срок в три месяца.

По истечении этого срока Павлов долг не вернул. Через месяц он был призван на срочную службу в Вооруженные Силы и уволен в запас через полтора года.

2015-11-04

На основе анализа текстов конституций сравните полномочия парламентов в США, Италии, Франции, Германии. Найдите общее и покажите особенности применительно к каждой стране

<
2015-11-05

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: заключение, содержание. Изменение и прекращение брачного договора. Расторжение брачного договора и признание его недействительным

2015-11-05

1. При заключении трудового договора руководитель фирмы потребовал от работника характеристику-отзыв с прежнего места работы

2015-11-05

Гражданин КНР Ли Цинз и гражданин России Первухин решили создать в с. Кропоткина Пригородного района г. Биробиджана сельскохозяйственный производственный кооператив по выращиванию лука.

2015-11-05

. Верно ли предположение о том, что, чем крупнее населенный пункт, тем выше в нем уровень преступности? Обоснуйте свою точку зрения

2015-11-05

Если органы внутреннего управления вообще возникают в государстве сравнительно поздно, то то же самое, в частности, следует сказать и о тех государственных учреждениях, которые имеют своей задачей содействие интеллектуальному развитию общества и отдельных лиц

2015-11-05

Конституция Российской Федерации 1993 года возлагает на граждан обязанность и долг по защите Отечества. Институт защиты Отечества реализуется различными правовыми средствами, в том числе учреждением военной службы как особого вида государственной службы.

2015-11-05

Административное право — самостоятельная отрасль российского права.

Известно, что отрасли права отличаются друг от друга прежде всего по тому, какие общественные отношения они регулируют.

2015-11-05

XX век стал свидетелем бесконечной череды актов бесчеловечности и беззакония, звучащей издевательством над мировым порядком. Сейчас, в начале XXI века, ключевые меры для применения права и защиты прав человека во всем мире находятся на расстоянии вытянутой руки от нас.

2015-11-05

Транспорт образует самостоятельную сферу экономической деятельности, живущую по особым правилам. Роль транспорта заключается в оказании специфических услуг, направленных на перемещение товара или человека в пространстве.

2015-11-05

Проблема морали на протяжении уже многих веков интересовала философов различных направлений и школ. И каждый трактовал проблему морали по-разному.

2015-11-05

Франкское государство, первое крупное политическое объединение в Европе раннего средневековья; существовало в конце 5 – середине 9 вв.

2015-11-05

Жилищная проблема является одной из наиболее острых социальных проблем. В соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года статьей 40:" Каждый гражданин имеет право на жилище.

2015-11-05

Задача № 12 10

Шофер Фроликов Г. А., управляя молоковозом в нетрезвом состоянии, заехал в канаву. Администрация завода предъявила к Фролову требование о полном возмещении ущерба в сумме 3000 рублей.

2015-11-05

Земельные отношения всегда находились в центре внимания общественности, были и остаются актуальными для всех слоев населения - как обладающих, так и не обладающих земельными участками.

2015-11-05

Новый Налоговый кодекс РФ (далее - НК РФ) впервые ввел на законодательном уровне определения многих терминов, которые ранее трактовались лишь правовыми дисциплинами. Это был важный шаг на пути устранения неопределенностей в толковании различных понятий, который, безусловно, будет способствовать формированию единого понятийного аппарата.

2015-11-05

Определите вид производства (гражданское, уголовное, административное и конституционное) в порядке которого будут рассмотрены и разрешены следующие ситуации:

-возмещение убытков за испорченный электрочайник,

-развод по обоюдному согласию бездетных супругов

2015-11-05

Каждый из нас знает, что достоинство личности охраняется государством и ничто не может быть основанием для его умаления. Мы знаем и то, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

2015-11-05

В конституции республики в составе Российской Федерации было предусмотрено, что прокурор это республике подчиняется Президенту республики и Генеральному прокурору РФ. Какой из принципов организации и деятельности прокуратуры в данном случаи был нарушен:

2015-11-05

В середине 80-х годов XX века Россия вступила в период реформ, которые, коснулись всех сфер жизни общества. На наших глазах меняются многие принципы жизни общества, появляются новые идеологические основы функционирования, устройства, развития государства.

2015-11-05

КоАП - единственный в настоящее время федеральный законодательный акт, содержание которого представляет собой комплекс основополагающих правовых норм, составляющих институт административной ответственности. Соответственно в нем систематизированы нормы,

2015-11-05

Европейское сообщество (ЕС), в настоящее время объединяющее 15 государств-членов, предоставляет гражданам значительное количество субъективных прав, обеспеченных судебной защитой
2015-11-05

Допрос - это самое распространенное следственное и судебное действие, заключающееся в получении и фикса ции непосредственно от допрашиваемого лица, каковым является свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый, показаний об обстоятельствах, имеющих значение по делу, и производимое в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом

2015-11-05

Конституция Российской Федерации (ст. 40) гарантирует гражданам неприкосновенность жилого помещения и их частной жизни, а уголовно-процессуальное законодательство включает ряд норм, посвященных обыску и выемке

2015-11-05

Торговое право, его история уходят в глубь тысячелетий. Властные установления о торговле, правила купеческой деятельности встречаются почти во всех правовых памятниках древности. Детальную разработку сделки купли-продажи, причем именно в русле товарного обращения, получают в римском праве.

2015-11-05

При рассмотрении политической системы какого-либо государства или общества не следует ограничиваться лишь официально провозглашенными и действующими в нём институтами и правовыми нормами, конституционными актами, т.е. тем, что "заявляет" о себе само государство

2015-11-05

Право как социальное явление вызывает то или иное отношение к нему людей, которое может быть положительным (человек понимает необходимость и ценность права) или отрицательным (человек считает право бесполезным и ненужным).

2015-11-08

Осмотр места происшествия является одним из наиболее распространенных следственных действий, и его значение трудно переоценить. Роль осмотра места происшествия особенно велика в настоящее время, поскольку он является единственным следственным действием, производство которого возможно до возбуждения уголовного дела.

2015-11-08

Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории складывавшегося обязательственного права возникли только деликты.

2015-11-08

Основные нормы профессиональной этики адвоката содержатся в “Кодексе профессиональной этики адвоката” принятым первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными вторым Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005г.) и Федеральном законе от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”

2015-11-08

Основные нормы профессиональной этики адвоката содержатся в “Кодексе профессиональной этики адвоката” принятым первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003г. (с изменениями и дополнениями, утвержденными вторым Всероссийским съездом адвокатов 8 апреля 2005г.) и Федеральном законе от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”

2015-11-08

Акционерные общества (АО) в настоящее время являются самой распространенной формой организации предпринимательской деятельности. Появление акционерных обществ было связано с необходимостью объединения капиталов для реализации дорогостоящих экономических проектов.

2015-11-08

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

2015-11-08

Понятие, условия наступления материальной ответственности

Виды материальной ответственности

Отличия материальной ответственности работников и работодателей по трудовому праву от гражданско-правовой ответственности

Способы обеспечения обязательств: неустойка ее виды, залог, удержание, банковская гарантия, задаток.

Договор поручительства.

2015-11-08

Народовластие предполагает юридические возможности участия граждан в управлении делами общества и государства. Конституция и другие нормативно-правовые акты закрепляют политические права и свободы, обеспечивающие такое участие, порядок их реализации.

2015-11-08

Возрастание требований, предъявляемых к деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью, ставит перед юридической наукой, и в частности уголовно-процессуальной, новые задачи глубокого исследования актуальных проблем уголовно-процессуальной теории и практики, разработки рекомендаций по дальнейшему развитию законодательства и совершенствованию практической деятельности правоохранительных органов.

2015-11-08

Возрастание требований, предъявляемых к деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью, ставит перед юридической наукой, и в частности уголовно-процессуальной, новые задачи глубокого исследования актуальных проблем уголовно-процессуальной теории и практики, разработки рекомендаций по дальнейшему развитию законодательства и совершенствованию практической деятельности правоохранительных органов.

2015-11-09

В данной задаче, в деяниях воспитателя интерната Репкина содержатся квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ.

2015-11-09

В районном суде г. Москвы рассматривалось уголовное дело по обвинению Коновалова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ. Как утверждал государственный обвинитель, 17.07.2007 подсудимый из чувства личной неприязни к Симоновой при помощи легковоспламеняющейся жидкости (бензина) совершил поджог принадлежащего ему легкового автомобиля "Пежо-407".

2015-11-09

Толиков решил убить Маркелова, которому он задолжал крупную сумму денег, установив взрывное устройство в его автомобиле, припаркованном у подъезда многоквартирного дома. Автомобилем решила воспользоваться супруга Маркелова.

2015-11-09

1. В чем отличие пересмотра вступивших в законную силу решений в порядке судебного надзора от кассационного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений?

2015-11-09

Появившись в научном обороте в 60-е гг. прошедшего века, категория «политический режим», по мнению некоторых ученых, в силу синтетического характера должна была рассматриваться в качестве синонима формы государства

2015-11-09

Существование и успешная деятельность прокуратуры Российской Федерации как специфического самостоятельного государственного органа возможны, если все ее органы составляют единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору.

2015-11-09

Максимовы жили в зарегистрированном браке с 1973 года. В январе 1997 года Максимов возбудил в суде дело о разводе с Максимовой.

2015-11-09

Раскройте понятие и характеристику субъектов предпринимательского права. Какая из организационно-правовых форм коммерческих организаций наиболее удобна для ведения для ведения деятельности в сфере хлебобулочных изделий? Обоснуйте.

2015-11-09

Согласно ст. 14 ФЗ «О Государственной гражданской службе» гражданский служащий имеет право на:

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

2015-11-09

Процессуальный срок - предусмотренный законом или назначаемый судом определенный промежуток или момент времени, с которыми процессуальный закон связывает возможность (необходимость) совершения конкретных процессуальных действий либо наступление иных правовых последствий

2015-11-09

Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2015-11-11

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождается преобразованием налоговой системы.

2015-11-11

Теория государства и права состоит из двух, одновременно раздельных и тесно взаимосвязанных друг с другом разделов, один из которых изучает государство, а другой – право.

2015-11-11

Для гражданской юрисдикции обязательным является установление действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей участников процесса. Суждения по ним суд делает на основании доказательств - фактических данных, получаемых в порядке, установленном гражданско-процессуальным законом.

2015-11-11

Одним из отдельных видов договора купли-продажи является договор энергоснабжения. В действующем ГК нормы, регулирующие договор энергоснабжения, помещены в § 6 («Энергоснабжение») гл. 30 («Купля-продажа»).

2015-11-11

Методы и процедуры оценки рыночной стоимости недвижимости образуют область современной экономики недвижимости. Такая широта подхода к трактовке данной категории объясняется тем, что теория и практика экономики недвижимости развивается уже на протяжении большого периода времени

2015-11-11

Вступление в 2003 году в силу нового ГПК РФ явилось важным событием для российского гражданского процесса. Сохранение в ГПК апелляционного производства обусловлено необходимостью практической реализации положений Закона о мировых судьях в Российской Федерации.

2015-11-11

В любом правовом обществе адвокату уготована особая роль. Слово advocatus возникло от латинского advocatio - обращение за помощью, судебная зашита.

2015-11-11

Основой любой экономической системы является соответствующие ей отношения собственности. Рыночное хозяйство невозможно без развитых отношений и разнообразия форм собственности, поэтому неотъемлемой частью рыночной экономики является частная собственность.

2015-11-11

Исследование процессуального положения, задач и функций следователя позволяет наиболее полно представить роль следователя в выполнении задач уголовного судопроизводства, правильно понять и применять каждый правовой институт и норму, регулирующую его деятельность.

2015-11-11

Актуальность выбранной мною темы объясняется тем, что в ГПК РФ появились существенные новации, однако революционных изменений в гражданском процессе не случилось.

2015-11-11

Закрепление и защита прав и свобод личности в Конституции РФ представляются нам самой важной ее функцией, степень реализации которой затрагивает каждого жителя Российской Федерации.

2015-11-11

Темой моей курсовой работы я выбрал ипотеку земельных участков. Мой выбор был обусловлен тем, что на современном этапе развития права и экономических отношений ипотека имеет большие перспективы в виду её прогрессивного характера.

2015-11-12

Пост главы государства существует при всех формах правления. В монархических государствах это наследственный монарх, в республиках – выборный президент.

2015-11-12

Политическая сторона проблемы смертной казни является самой главной для сторонников ее отмены и связано это со вступлением России в Совет Европы.

2015-11-12

Актуальность данной темы курсовой работы обусловлена прежде всего важнейшими функциями необходимой обороны в условиях становления в России гражданского общества и правового демократического государства.

2015-11-12

Предмет конституционного права охватывает две основные сферы общественных отношений: а) охраны прав и свобод человека (отношения между человеком и государством); б) устройства государства и государственной власти (властеотношения).

2015-11-12

После принятия заявления по гражданскому делу судья производит подготовку дела к судебному разбирательству. Целью такой подготовки является обеспечение правильного и своевременного разрешения дела.

2015-11-12

Институт права собственности занимает важное место в нормах Псковской Судной Грамоты. Право собственности знает деление вещей на недвижимые ("отчина") и движимые ("живот").

2015-11-12

Основное средство защиты права собственности - rei vindicatio, виндикационный иск. Этот иск представлялся собственнику для истребования вещи, владение которой им утрачено.

2015-11-12

Совершение преступлений двумя и более лицами является соучастием. Но всегда ли такие преступные акты следует признавать соучастием?

2015-11-12

Доказательства и доказывание - основные вопросы, определяющие сущность уголовного процесса. К ним обращались многие авторы, что вполне понятно, ибо нет других проблем, которые вбирали бы в себя такое множество различных аспектов уголовно-процессуальной теории и практики.

2015-11-12

Возрастание требований, предъявляемых к деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью, ставит перед юридической наукой, и в частности уголовно-процессуальной, новые задачи глубокого исследования актуальных проблем уголовно-процессуальной теории и практики, разработки рекомендаций по дальнейшему развитию законодательства и совершенствованию практической деятельности правоохранительных органов.

2015-11-12

Для обеспечения законного и обоснованного реагирования на преступления необходимо наличие определенных предпосылок, обусловливающих начало производства по уголовному делу.

2015-11-12

Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории складывавшегося обязательственного права возникли только деликты.

2015-11-12

Первым законодательным актом России, касающимся ответственности за дефектный продукт был закон «О защите прав потребителей».

2015-11-12

Осмотр места происшествия является одним из наиболее распространенных следственных действий, и его значение трудно переоценить.

2015-11-12

На основании Инструкции о порядке исполнения судебными приставами распоряжений председателя суда, судьи или председательствующего в судебном заседании и взаимодействия судебных приставов с должностными лицами и гражданами при исполнении обязанностей по обеспечению установленного порядка деятельности судов и участия в исполнительной деятельности

2015-11-12

В процессе развития государственности в обществе складываются вполне определенные отношения между людьми в виде взаимных прав и обязанностей в сфере государственно-служебной деятельности.

2015-11-12

Гражданские процессуальные правоотношения - это урегулированные нормами ГПП отношения, которые возникают между судами и органами судебного исполнения как между собой, так и с участниками процесса - гражданами и юр лицами в гражданском судопроизводстве.

2015-11-12

Легальное определение обязательства содержится в ст. 307 ГК РФ, устанавливающей, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие.

2015-11-12

Купля-продажа – один из важнейших институтов гражданского права. Известная нам история правового регулирования этого договора насчитывает почти четыре тысячи лет.

2015-11-12

Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых средств, в рамках которого интерес каждой стороны, в принципе, может быть удовлетворён лишь посредством удовлетворения интереса другой стороны.

2015-11-12

Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории складывавшегося обязательственного права возникли только деликты.

2015-11-12

Наем вещей (locatio-conductio rerum) известен еще со времен Древнего Рима. Относясь к группе консенсуальных договоров, он считался заключенным, если имелось соглашение о плате[1].
2015-11-12

В соответствии с п. 1 ст. 830 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

2015-11-12

Пенсия - основа благополучия любого пенсионера советского или постсоветского периода. Ее заниженный, неадекватный размер - важнейшая социальная проблема, предмет переживаний многих пенсионеров и людей пред пенсионного возраста.

2015-11-12

Кузин одолжил Семенову 1 июля 2002 года 560. т. рублей сроком на три месяца. Через шесть месяцев Семенов вернул Кузину сумму в размере 200 тыс. рублей.

2015-11-12

Под государственной службой понимается профессиональная деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов. К государственной службе относится исполнение должностных обязанностей лицами, замещающими государственные должности категорий "Б" и "В".

2015-11-12

В Конституции РФ проводится разграничение основных прав и свобод на права и свободы человека и гражданина. Права гражданина охватывают сферу отношений индивида с государством, в которой он рассчитывает не только на ограждение своих прав от незаконного вмешательства, но и на активное содействие государства в их реализации.

2015-11-12

Местное самоуправления - одна из демократических основ системы управления обществом, важнейший структурный элемент устройства власти, это одна из форм реализации народом принадлежащей ему власти.

2015-11-13

Одним из элементов демократии являются выборы в различного рода центральные и местные представительские учреждения. Эти учреждения создаются правоспособными гражданами посредством голосования за кандидатов, выдвигаемых в соответствии с установленными законом правилами.

2015-11-13

Согласно учению И.П. Павлова, индивидуальные особенности поведения, динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных различий в деятельности нервной системы.

2015-11-13

Народовластие предполагает юридические возможности участия граждан в управлении делами общества и государства. Конституция и другие нормативно-правовые акты закрепляют политические права и свободы, обеспечивающие такое участие, порядок их реализации.

2015-11-13

Конституционные принципы имеют объективный характер. Конституционные принципы рыночной экономики образуют основы экономического строя России, представляющие собой фундаментальные устои социально-экономического, правового и, в частности, конституционного строя.

2015-11-13

Развитие Российского государства подтверждает общее правило нашего времени: каждая страна, считающая себя цивилизованной, имеет свою конституцию.

2015-11-13

Термин “авторское право” понимается в двух значениях:

а) в объективном смысле авторское право - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства.;

2015-11-13

В отличие от других методов фиксации (фиксация путем описания в протоколе следственного действия, посредством зарисовок, составления планов и схем) фотография дает более полное, точное и наглядное представление о ряде признаков фиксируемых объектов.

2015-11-13

Федеральное законодательство абсолютно определенно устанавливает необходимость регистрации предпринимательской деятельности, в какой бы организационно-правовой форме она ни осуществлялась.

2015-11-13

Правовое регулирование оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в России носит разрешительный характер, запрещены все действия, прямо не дозволенные законом.

2015-11-13

Для уяснения содержания правовых норм необходим не только их всесторонний анализ, но и выявление взаимосвязей норм права с принципами и нормами морали.

2015-11-13

Развитие теории государства и права в отечественной юриспруденции долгое время несло на себе черты советской системы права.

2015-11-13

Зарождение и развитие наследствования идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.

2015-11-13

Многие исследователи психологии подросткового возраста обращают внимание на преобладание у несовершеннолетних эмоциональной сферы над волевой, что проявляется, в частности, в эмоциональной неустойчивости, раздражительности и даже агрессивности, импульсивности поведения.

2015-11-13

Между отраслями российского права существуют серьезные различия. Важнейшие из них — предмет регулирования; метод регулирования;

2015-11-13

С принятием части первой Гражданского кодекса РФ статус индивидуального предпринимателя получил такую же развернутую правовую характеристику, как и правовой статус юридического лица.
2015-11-13

Организованная преступность - исключительно опасное явление, которое в нашей стране не встречает, к большому сожалению, адекватного противодействия со стороны государства.

2015-11-13

Правовое регулирование оборота огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в России носит разрешительный характер, запрещены все действия, прямо не дозволенные законом.

2015-11-13

Самостоятельным, причем производимым только на стадии предварительного расследования следственным действием является очная ставка.

2015-11-13

Российское законодательство не содержит в явном виде определения патента, но на практике под патентом понимается документ, выдаваемый от имени государства лицу, подавшему заявку в установленном законом порядке, в подтверждение его прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

2015-11-15

Функционирование права в любом государстве, в том числе и в России, невозможно без эффективного правового регулирования, упорядочивания общественных отношений.

2015-11-15

В контексте постоянного роста правонарушений и общей нестабильности обстановки в стране целесообразно, на мой взгляд, вести речь о необходимости правового понимания и практического решения вопросов борьбы с правонарушениями и укрепления правопорядка.

2015-11-15

Уголовное право, как и право вообще, вполне может претендовать на то, чтобы считаться явлением цивилизации и культуры.

Уголовное право как явление "пронизывает" практически все составляющие общественной жизни: науку, творчество, экономику, производство и управление, взаимоотношения на бытовом уровне и т.д.

2015-11-15

Передо мной лежат книги, в которых авторы рассматривают различные источники (формы) права. Им можно отдавать разное предпочтение, но умолять роль источников в мировом правообразовании вообще было бы совершенно неправильно.

2015-11-15

Народовластие предполагает юридические возможности участия граждан в управлении делами общества и государства. Конституция и другие нормативно-правовые акты закрепляют политические права и свободы, обеспечивающие такое участие, порядок их реализации.

2015-11-15

Нотариат в Российской Федерации представляет собой совокупность государственных нотариальных органов (государственных нотариальных контор), частных нотариусов (частных нотариальных контор) и должностных лиц, уполномоченных законом в определенных случаях на совершег нии нотариальных действий...

2015-11-15

Нормы конституционного права — это правовые нормы, которые регулируют общественные отношения, составляющие предмет конституционного права.

2015-11-15

Административная ответственность — вид юридической ответственности, которая выражается в применении должностным лицом административного взыскания к лицу, совершившему правонарушение.

2015-11-15

Право и мораль - важнейшие элементы человеческой культуры, всегда выступающие в тесном взаимодействии, характер которого определяется конкретно-историческими условиями и социально-классовой структурой общества.

2015-11-15

Задача №1. Дроботов был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 11 1 УК РФ и осужден к четырем годам лишения свободы.

2015-11-15

Марксистко-ленинская теория считает основной причиной возникновения государства раскол общества на противоположные классы с непримиримыми противоречиями.

2015-11-15

Право собственности – это подотрасль гражданского права, совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих отношения по поводу принадлежности материальных благ. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2015-11-15

Формы и порядок окончания предварительного следствия регулируются гл. 29, 30 и ст. 439 гл. 51 УПК. Производство предварительного следствия может окончиться:

2015-11-15

Вопрос № 1. Виды услуг, разрешённые частным сыскным службам.

Как показывает анализ практики, к настоящему времени частная сыскная деятельность успешно прошла этап становления и развивается в направлении активного формирования цивилизованного рынка сыскных услуг.

2015-11-15

Любое физическое либо юридическое лицо пользуется определенными правами, а в предусмотренных действующим законодательством случаях указанные лица не только приобретают права, но и своими действиями создают для себя обязанности и несут ответственность за их исполнение.

2015-11-15

Конституция РФ закрепила общеправовые принципы, которые, выражая природу и сущность демократического государства, содержат гарантии прав и свобод человека и гражданина.

2015-11-15

Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

2015-11-15

Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.

В системе отраслей прокурорского надзора эта отрасль занимает особое место, поскольку цель ее: обеспечить всесторонность, полноту и объективность исследования всех обстоятельств дела...

2015-11-18

Нередко, совершая преступление, виновный посягает на участника (участников), субъекта (субъектов) общественных отношений. В подобных случаях принято говорить о потерпевшем (потерпевших) от преступления.

2015-11-18

Правоотношения – это фактически существующие индивидуально-определенные связи социального порядка между управомоченными и обязанными субъектами, урегулированные нормами права.

2015-11-18

На сегодняшний день особенно актуальным становится исследование проблем гражданско-правовых взаимоотношений.

2015-11-18

Демократизация общественных отношений, происходящая в России в последнее десятилетие, ознаменована как совершенствованием характера деятельности ранее существовавших, так и зарождением новых социальных институтов.

2015-11-18

Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории складывавшегося обязательственного права возникли только деликты.

2015-11-18

Следственный эксперимент - это следственное действие, проводимое в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела или получения новых данных, путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств определенного события и совершения необходимых опытных действий.

2015-11-18

Центральной проблемой современной гражданско-правовой систематики является проблема деления гражданских прав на вещные и обязательственные.

2015-11-18

Возникновение права обусловлено процессом социализации и рационализации человеческих отношений, т.е. их развитием от первобытной, общинно-родовой организации людей к современной, государственно-правовой.

2015-11-18

Государство есть общество или союз людей, живущих на определенной территории и объединенных подчинением единой господствующей власти.

2015-11-18

Перечень вопросов, разрешаемых судом в стадии исполнения приговора, дается в Уголовном кодексе РФ, Уголовно - исполнительном кодексе и в УПК РФ. В настоящее время таких статей насчитывается порядка двадцати четырех.

2015-11-18

Выборы в современной России – необходимый элемент народовластия. Понятие выборов многогранно.

2015-11-18

Жизнь общества и государства требует упорядоченности и стабильности. Без правил поведения нельзя наладить совместное существование и деятельность людей.

2015-11-18

Актуальность темы данной дипломной работы с каждым днем растет, так как именно посредством норм регулируются отношения в нашем обществе. Нормы закреплены в законах и иных нормативных правовых актах.

2015-11-18

Актуальность темы обуславливается тем, что в связи с принятием четвертой части Гражданского кодекса РФ, вопросы, связанные с регулированием отношений, возникающих в сфере использования результатов интеллектуальной собственности, являются достаточно актуальными.

2015-11-19

В последнее время в мире все больше внимания уделяется проблеме легализации преступных доходов и негативного влияния этой деятельности на макроэкономические показатели, распределение финансовых ресурсов и кредитоспособность финансового сектора.

2015-11-19

Правовая система — понятие более широкое и объемное, чем просто понятие «право». В современном мире существует множество правовых систем.

2015-11-19

Актуальность курсового исследования обусловлена тем, что установление в законе и реализация на практике оснований для освобождения от отбывания наказания составляют одну из принципиальных проблем уголовной политики.

2015-11-19

Актуальность темы обусловлена тем, что взяточничество относится к числу опаснейших коррупционных преступлений. Опасность ее в особой дерзости и цинизме взяточника, превращающего властные полномочия в предмет торговли.

2015-11-20

Сейчас в среде предпринимательства наблюдается возвращение к весьма популярной в первые годы реформирования российской экономики форме предпринимательской деятельности – производственным кооперативам.

2015-11-21

Особенно актуально рассмотрение правового положения судей, как непосредственных отправителей правосудия в государстве в связи с курсом на построение «правового» государства, со стремлением государственной власти и всего общества как можно скорее прийти в русло «цивилизованного» общества, свободного от произвола как со стороны государства, в лице его чиновников, так и от произвола криминального.

2015-11-21

Одной из разновидностей государственной власти является судебная власть, призванная осуществлять правосудие.

2015-11-21

Производство судебной экспертизы представляет собой важнейшее следственное действие, направленное на получение доказательств, основанных на достижениях науки, техники, искусства и ремесла.

2015-11-21

Трудовое право является важной основой для формирования социального законодательства. Принятие Трудового кодекса Российской Федерации (ТКРФ) ознаменовало собой завершение важнейшего этапа реформы трудового законодательства.

2015-11-21

Трудовая деятельность любого работника по своей сути не может быть абсолютно бесконфликтной. На одном и том же рабочем месте могут возникнуть различные недоразумения, споры, конфликты в отношениях производства, распределения, обмена и потребления, включая и реализацию права на труд.

2015-11-21

17 декабря 1998г. был принят Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» (далее –Закон о мировых судьях)[1], которым возрожден институт мировой юстиции в российской судебной системе.

2015-11-21

На современном этапе государственно-правового развития проблема совершенствования прокуратуры в системе гарантий конституционных прав и свобод приобретает особую значимость.

2015-11-21

Управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из опасных нарушений Правил дорожного движения, так как часто является причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

2015-11-22

Римское право развивалось в тесной связи с историей Римского государства. Это государство прошло в своем развитии ряд этапов: 1). царский период (VIII – VI вв до н.э.);

2015-11-22

Свидетельские показания – это, прежде всего, процессуальный результат, продукт взаимодействия специального субъекта с носителем информации (свидетелем) в законодательно определенной форме с обязательным соблюдением условий, предусмотренных законом.

2015-11-22

Современная семья - продукт длительного исторического развития брачно-семейных отношений - это основанное на браке или родстве объединение лиц, связанных между собой личными и имущественными отношениями, правами и обязанностями, общностью, воспитанием детей, ведением общего хозяйства.

2015-11-24

Общая экономическая ситуация в жилищно-коммунальном комплексе сложилась под воздействием тех негативных последствий экономической политики, которые характерны для народнохозяйственного комплекса всей страны.

2015-11-26

Согласно действующему законодательству осужденный к лишению свободы может быть освобожден условно-досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления он не нуждается в дальнейшем отбывании наказания и отбыл положенную по закону часть срока наказания.

2015-11-26

Основы конституционного строя – это закрепленные конституционными нормами наиболее важные общественные отношения, возникающие из экономической и политической основ деятельности государства, из принципов взаимоотношений государства и человека, из структуры самого государства, формы государственного правления.

2015-11-26

Проблема, решению которой посвящена курсовая работа, определяется тем, что внимательный анализ исследований теоретиков уголовного права, чей научный интерес сосредоточен на применении понятии амнистии и помиловании, позволяет говорить о том, что их тематика несколько узка.

2015-11-28

Актуальность темы обусловлена тем, что в структуре преступности преступления против собственности всегда занимали значительное место. Хищения причиняют вред всем слоям населения, предприятиям различных организационно-правовых форм и государству.

2015-11-28

Ответственность, возникающая из договора, более или менее точно зафиксирована соглашением вовлечённых в него сторон; ответственность же, возникающая из деликта, не зависит от какого-либо заранее выраженного согласия совершающего правонарушение возместить потери, причинённые его деянием.

2015-11-28

Практически во всех цивилизациях были свои собственные уникальные приемы уличения во лжи. Народные сказки донесли до нас один из таких примеров.

2015-11-28

В настоящее время отношения на рынках, признаваемых естественными монополиями, регулируются Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях".

2015-11-28

В специальной литературе отсутствует однозначное, а следовательно, общепринятое определение государственной службы. Так, Ю.Н. Старилов указывает, что «в самом широком теоретическом понимании государственная служба – это осуществление государственными органами кадровой функции управления и практическая деятельность всех лиц.

2015-11-28

Арктика – это северная полярная область земного шара в пределах, ограничиваемых с юга географической параллелью, лежащей под 66 градусов и 33 минуты северной широты, - Северным полярным кругом, включая соответствующие материковые части Европы, Азии, Америки и Северный Ледовитый океан с находящимися в нем островными образованиями.

2015-11-28

Правовые основы использования военной силы во внутригосударственных конфликтах относятся к числу сложных политико-правовых и социально-правовых проблем. Кроме этого они привлекают в последние годы повышенное внимание правоведов, историков, философов, социологов, военных и других представителей социально-правового знания.

2015-11-28

В современной науке категория «правовой режим», как термин, характеризующий проблемы социального порядка, в основном рассматривается сквозь призму институционального и нормативно-правового подходов.

2015-11-28

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в настоящее время в Российской Федерации сложились определённые социально-политические предпосылки для глубокой административной реформы, и, в частности реформы, государственной службы.

2015-11-28

Основы конституционного строя – это закрепленные конституционными нормами наиболее важные общественные отношения, возникающие из экономической и политической основ деятельности государства.

2015-11-28

Одной из актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией, является создание благоприятных условий для стабильного роста национальной экономики. Достижение этой цели во многом зависит от создания эффективной налоговой системы.

2015-11-28

Административное право является одной из важнейших отраслей правовой системы государства, а административное законодательство служит правовой основой построения и функционирования исполнительной ветви власти.

2015-11-28

Актуальность реферативного исследования обусловлена тем, что Конституция РФ признает право каждого гражданина страны на индивидуальные трудовые споры с использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку.

2015-11-28

Организованная преступность - это сложная форма соучастия организованных преступных формирований. В основе выделения организованной преступности из общего противоправного поведения лежат характер и степень организованного взаимодействия нескольких преступников между собой при осуществлении своей пролонгированной деятельности.

2015-11-28

The liabilities incurred by way of contract are more or less expressly fixed by the agreement of the parties concerned, but those arising from a tort are independent of any previous consent of the wrong-doer to bear the loss occasioned by his act.

2015-11-28

Ответственность, возникающая из договора [contract], более или менее точно зафиксирована соглашением вовлечённых в него сторон; ответственность же, возникающая из деликта, не зависит от какого-либо заранее выраженного согласия совершающего правонарушение [wrong-doer] возместить потери [loss], причинённые его деянием.

2015-11-28

Исполнительная власть - эта особая тема, которая нуждается в серьезных исследованиях в рамках теории конституционного права современного государства.
2015-11-28

Проблема, решению которой посвящена курсовая работа, обусловлена необходимостью усовершенствования источников конституционного права в современном России, для чего необходимо зафиксировать “фундамент” регулятивной системы государства, главную форму права.

2015-11-28

Проводимые в Российском государстве с начала 90-х годов прошлого века социально – экономические преобразования сопровождались противоречиями.

2015-11-28

Во все времена, в любом государстве, при любом общественно-политическом строе, всегда находились члены общества, которые по тем или иным причинам не желая жить в рамках, определенных моралью и законом, совершали противоправные деяния.

2015-11-28

Административное право является одной из важнейших отраслей правовой системы государства, а административное законодательство служит правовой основой построения и функционирования исполнительной ветви власти.

2015-11-28

Проблема, решению которой посвящена курсовая работа, определяется тем, что внимательный анализ исследований теоретиков уголовного права, чей научный интерес сосредоточен на применении понятии амнистии и помиловании, позволяет говорить о том, что их тематика несколько узка.

2015-11-29

В результате распада СССР, в связи с кардинальными изменениями политической обстановки и началом экономических реформ в стране была заложена необходимость принятия новой конституции для нового государства – Российской Федерации.

2015-12-02

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что появление и развитие института местного самоуправления в современной России стало одним из знаковых явлений в общем процессе ее демократических преобразований.

2015-12-03

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что преступность была всегда и везде. Всегда и везде преступность отражала в себе какие-то социальные проблемы общества.

2015-12-03

Актуальность выбранной темы объясняется тем, что одним из наиболее спорных и поэтому требующих теоретической разработки, является институт права, защищающий интересы ответчиков против исков.

2015-12-05

Одним из важнейших признаков судебной защиты является ее осуществление в процессуальной форме, то есть в соответствии с обеспечивающей справедливость судебного разбирательства, заранее определенной, детально регламентированной процедурой.

2015-12-05

Первой, на наш взгляд, особенностью правовых режимов в деятельности по защите государственной границы являются подходы к возможности изменения существующих видов границ.

2015-12-05

Статистика имеет огромное значение: криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, пенитенциарное, криминалистическое, административно-правовое.

2015-12-05

Парламентский контроль – это контроль за деятельностьюисполнительной власти.

Одна из формгосударственного контроля. Носит общий политический и реже - административный характер.

2015-12-05

Вопросы исковой давности в последние годы неоднократно обсуждались в юридической литературе. Оно и понятно.

2015-12-06

Официальной датой создания службы участковых уполномоченных милиции считается 17 ноября 1923 года.

Но нужно сказать, что служба с аналогичными функциями существовала задолго до октябрьских событий 1917 года.

2015-12-06

Право как явление глубоко культурное, искусственное порождение общества, не может рассматриваться вне связи с ним, вне общественных отношений, пронизывающих последнее.

2015-12-06

По мере становления рыночных отношений расширяется спрос на банковские услуги. Появление многообразия форм собственности, характерного для рыночной экономики, создает дополнительный спрос на услуги коммерческих банков.

2015-12-06

Обращаясь к специальной юридической литературе, исследованиям в области теории и истории государства и права, философии и другим общественно-политическим наукам, электоральный процесс можно рассматривать как урегулированную правовыми и иными социальными нормами деятельность его субъектов.

2015-12-06

Актуальность рассмотрения данной темы выражается в том, что налог на прибыль представляет собой часть отношений экономического субъекта с государственными и контролирующими органами и нарушения в данной области могут повлечь за собой существенные последствия для экономического субъекта.

2015-12-06

Остановимся лишь на некоторых, связанных с созданием и использованием мультимедиа правовых аспектах, без знания которых осмысление феномена мультимедиа было бы неполным.

2015-12-06

Норма есть суждение, устанавливающее известный порядок как должный, или еще проще: это есть выраженное в словах правило лучшего;

2015-12-07

В Российской Федерации обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций в соответствии с Конституцией и законодательством РФ относится к компетенции ряда государственных органов и должностных лиц.

2015-12-07

Граждане и юридические лица вправе вести свои дела в суде лично или через представителей.

При этом, отношения доверителя и представителя строятся в соответствии с действующим законодательством и, как правило, на условиях договора поручения или договора о возмездном оказании услуг.

2015-12-07

Проблема свободы личности, прав человека и гражданина является одной из центральных в конституционном развитии любого общества и государства.

2015-12-13

В Российской Федерации обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и организаций в соответствии с Конституцией и законодательством РФ относится к компетенции ряда государственных органов и должностных лиц.

2015-12-13

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (ст.9 Конституции РФ)[1]. Граждане и их объединения могут иметь в частной собственности землю.

2015-12-13

Анализ современного состояния и структуры транснациональной организованной преступности свидетельствует о том, что отдельные виды ее преступной деятельности развиваются довольно активно.

2015-12-13

В работе рассматривается тема: «Алиментные отношения родителей и детей». Выбор заявленной темы обусловлен ее актуальностью.

2015-12-13

1. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года №5485-1 "О государственной тайне" с изменениями и дополнениями, внесенными после его принятия, регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации.

2015-12-13

В данной задаче, в деяниях воспитателя интерната Репкина содержатся квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ.

Основной объект- половая неприкосновенность двенадцатилетней Васильевой.

2015-12-13

В районном суде г. Москвы рассматривалось уголовное дело по обвинению Коновалова в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ.

2015-12-13

Толиков решил убить Маркелова, которому он задолжал крупную сумму денег, установив взрывное устройство в его автомобиле, припаркованном у подъезда многоквартирного дома.

2015-12-13

В чем отличие пересмотра вступивших в законную силу решений в порядке судебного надзора от кассационного обжалования не вступивших в законную силу судебных решений?

2015-12-13

Появившись в научном обороте в 60-е гг. прошедшего века, категория «политический режим», по мнению некоторых ученых, в силу синтетического характера должна была рассматриваться в качестве синонима формы государства.

2015-12-13

Существование и успешная деятельность прокуратуры Российской Федерации как специфического самостоятельного государственного органа возможны, если все ее органы составляют единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору.

2015-12-13

Максимовы жили в зарегистрированном браке с 1973 года. В январе 1997 года Максимов возбудил в суде дело о разводе с Максимовой. Истец ссылался на то, что Максимова его никогда не любила и не уделяла ему должного внимания.

2015-12-13

Раскройте понятие и характеристику субъектов предпринимательского права. Какая из организационно-правовых форм коммерческих организаций наиболее удобна для ведения для ведения деятельности в сфере хлебобулочных изделий?

2015-12-13

Согласно ст. 14 ФЗ «О Государственной гражданской службе» гражданский служащий имеет право на:

1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

2015-12-16

Проблема, решению которой посвящена курсовая работа, определяется тем, что внимательный анализ исследований теоретиков уголовного права, чей научный интерес сосредоточен на применении понятии амнистии и помиловании, позволяет говорить о том, что их тематика несколько узка.

2015-12-16

Актуальность темы обусловлена тем, что в структуре преступности преступления против собственности всегда занимали значительное место.

2015-12-16

Ответственность, возникающая из договора, более или менее точно зафиксирована соглашением вовлечённых в него сторон; ответственность же, возникающая из деликта, не зависит от какого-либо заранее выраженного согласия совершающего правонарушение возместить потери, причинённые его деянием.

2015-12-16

Актуальность темы курсовой работы не вызывает сомнений. Вопрос о собственности является краеугольным камнем жизни общества любого типа, включая современное российское общество.

2015-12-16

Практически во всех цивилизациях были свои собственные уникальные приемы уличения во лжи. Народные сказки донесли до нас один из таких примеров.

2015-12-16

В настоящее время отношения на рынках, признаваемых естественными монополиями, регулируются Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях".

2015-12-16

В специальной литературе отсутствует однозначное, а следовательно, общепринятое определение государственной службы.

2015-12-16

Арктика – это северная полярная область земного шара в пределах, ограничиваемых с юга географической параллелью, лежащей под 66 градусов и 33 минуты северной широты, - Северным полярным кругом, включая соответствующие материковые части Европы, Азии, Америки и Северный Ледовитый океан с находящимися в нем островными образованиями.

2015-12-16

Правовые основы использования военной силы во внутригосударственных конфликтах относятся к числу сложных политико-правовых и социально-правовых проблем. Кроме этого они привлекают в последние годы повышенное внимание правоведов, историков, философов, социологов, военных и других представителей социально-правового знания.

2015-12-16

В современной науке категория «правовой режим», как термин, характеризующий проблемы социального порядка, в основном рассматривается сквозь призму институционального и нормативно-правового подходов.

2015-12-16

Проблема, решению которой посвящена курсовая работа, обусловлена необходимостью усовершенствования источников конституционного права в современном России, для чего необходимо зафиксировать “фундамент” регулятивной системы государства, главную форму права.

2015-12-16

Во все времена, в любом государстве, при любом общественно-политическом строе, всегда находились члены общества, которые по тем или иным причинам не желая жить в рамках, определенных моралью и законом, совершали противоправные деяния.

2015-12-16

Административное право является одной из важнейших отраслей правовой системы государства, а административное законодательство служит правовой основой построения и функционирования исполнительной ветви власти.

2015-12-17

В результате распада СССР, в связи с кардинальными изменениями политической обстановки и началом экономических реформ в стране была заложена необходимость принятия новой конституции для нового государства – Российской Федерации.

2015-12-17

Актуальность темы работы обусловлена тем, что в настоящее время в Российской Федерации сложились определённые социально-политические предпосылки для глубокой административной реформы, и, в частности реформы, государственной службы.

2015-12-17

Основы конституционного строя – это закрепленные конституционными нормами наиболее важные общественные отношения, возникающие из экономической и политической основ деятельности государства.

2015-12-17

Государственная регистрация юридических лиц в современном ее понимании существует в России сравнительно недолго. До 1990 г. регистрация юридических лиц на уровне законодательных актов не регулировалась.

2015-12-17

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем, что институт судебных доказательств относится к числу важнейших в тех отраслях российского права, которые регламентируют порядки отправления правосудия по гражданским, арбитражным, уголовным делам.

2015-12-18

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена тем, что практическая значимость договора дарения недвижимого имущества постоянно возрастает.

2015-12-19

В России, осуществляющей рыночные преобразования, индивидуальное предпринимательство стало распространенной формой социальной активности граждан.

2015-12-19

Переход к рыночным отношениям обеспечил кардинальные изменения не только в экономической и социальной сферах российского общества, но и активизировал его правовую жизнь, расширив сферу применения традиционных гражданско-правовых институтов, отвечающих потребностям широкого круга физических и юридических лиц.

2015-12-19

Транспорт был и остается одной из главных артерий развития хозяйственных связей, укрепления экономики страны. Необходимость в постоянном перемещении грузов и пассажиров возводит транспорт в самостоятельную отрасль производства.

2015-12-19

Одним из основных направлений Президента РФ Д.А.Медведева во внутренней политике страны является создания необходимых благоприятных условий для развития малого бизнеса.

2015-12-19

Вопросы организации власти в государстве неразрывно связаны с его территориальным устройством, ибо функционирование местных органов власти осуществляется в границах определенных территориальных единиц, на которые делится территория государства.

2015-12-19

В соответствии со ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) уголовное наказание является мерой государственного принуждения, назначаемой по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

2015-12-19

Функцию такого регулирования выполняют нормы самых различных отраслей права: конституционного, международного, гражданского, административного, трудового, финансового, экологического, земельного и др.

2015-12-19

Право не может существовать без государства, как и государство не существует без права, поскольку правовые формы организации жизни общества присущи только государству.

2015-12-25

Действующие в настоящее время система и процессуальная форма защиты прав в области трудовых правоотношений имеют свои особенности.

2015-12-26

Согласно законодательству РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется судьями в соответствии с законом. Обязанность неукоснительно соблюдать Конституцию РФ и иные законы необходимое требование при отправлении правосудия.

2015-12-26

В обществе существует множество различных отношений: экономические, политические, юридические, моральные, духовные, культурные и другие.

Само человеческое общество - это совокупность отношений, продукт воздействия людей.

2015-12-26

Актуальность выбранной темы: сегодня можно с уверенностью утверждать: заем как явление, стал постоянным и надежным спутником человека во многих сторонах его жизни (работа, учеба, семья и т.д.).

2015-12-26

Формирование цен, отвечающих требованиям рыночной экономики, связано с аккумулированием современных знаний экономики, бухгалтерского учета, финансового менеджмента, маркетинга, налогового и таможенного законодательств.

2015-12-26

Сейчас многие истцы, годами ведущие тяжбы в различных национальных инстанциях, все чаще стали подавать жалобы в Европейский Суд по правам человека в Страсбурге.

2015-12-27

Актуальность темы определяется тем, что кардинальные изменения социально-экономических отношений в российском обществе за последние 15 лет, вызванные трансформацией государственности и переходом Российской Федерации (далее - РФ) к рыночной экономике, заставляет пересмотреть российские нормотворческие органы свое отношение.