Психологія
2010-11-20

Методи дослідження психічних захистів. Наукові методи оцінки психологічного захисту. Проективні перцепт-генетичні методики. Методи, засновані на спостереженні. Методи Вейлланта. Методика Джейкобсона. Оцінні шкали захисних механізмів (Defense Mechanisms Rating Scale - DMRS). Методикисамозвіту. The Defense Mechanism Inventory (DMI). Індексжиттєвогостилю(Life Style Index - LSI). Шкализахистуіподолання(Coping and Defending Scales - CDS). Опитувальникзахисногостилю(The Defense Style Questionnaire - DSQ)

2010-11-20

Поняття індивідуальності та особистості. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда

2010-12-22

Визначення основних понять у сфері алкогольної і наркотичної залежності. Методологія соціальної роботи з особами з наркотичною залежністю. Інтерактивні методи профілактики адитивної поведінки. Навчання здоровому способу життя. Сімейна профілактика. Релігійна профілактика. Третинна профілактика.

2011-01-10

Відмінність життєвих психологічних знань від наукових. Причина і сутність кризи психологічної науки. Функції психіки. Рефлекторність психіки. Відмінність психіки тварин від психіки людини Умовні рефлекси. Механізм утворення умовного рефлексу. Психофізика Г. Фейхера. Предмет і задачі психофізики. Відчуття як похідна від зовнішньої стимуляції. Концепція порогів. Зорові відчуття. Фактори, що впливають на абсолютний поріг зорової чутливості. Кінестичні відчуття, їх основні властивості і форми.

2011-03-01

Определение конфликта.Типы конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Управление конфликтами.Способы разрешения конфликтов. Стили поведения при конфликте. Переговоры – основа разрешения не согласии конфликтов 

2011-03-03

Розвиток самосвідомості починається на найбільш ранніх етапах онтогенезу з вирізнення дитиною себе із світу предметів та інших людей

2011-03-04

Проблема мотивів поводження й діяльності - одна зі стрижневих у психології. Її дослідження має важливе значення, як для теорії психології, так і для суспільної практики. Усе очевидніше стає необхідність більше повного обліку мотивації

2011-03-04

Останнім часом в психологічній науці та освітянській практиці значна увага приділяється проблемі творчих та інтелектуальних здібностей. Доведено, що зв'язок між цими здібностями нелінійний, тобто високий інтелект далеко не завжди пов'язаний із високим рівнем розвитку творчих здібностей, і, навпаки, творчі здібності можуть бути притаманні людині з невисоким інтелектом

2011-03-08

Особистість - це сукупність різних рис та вад характеру, що роблять людину унікальною, несхожою на всіх інших. Вона містить у собі не тільки духовні властивості, але й фізичні, розумові, емоційні і соціальні, а також відбиває властивості, уроджені або обумовлені навколишнім середовищем

2011-03-11

Поняття про увагу. Особливості та властивості уваги. Навколишнє середовище постійно впливає на органи чуття людини, проте не всі подразники вона відображає однаково чітко

2011-03-25

Юридична праця є цілеспрямованим процесом здійснення різних видів діяльності, яка передбачає включення людини в суспільно-правові процеси на підставі соціокультурних програм

2011-05-04

 Психологічні особливості дитини, пов'язнані з неправильним вихованням. Хворобливі прояви, пов'язані з  захворюваннями психіки дітей

2011-05-05

Аналіз наукової літератури показує, що ситуація з вивченням психічних захистів, подібна до відомої притчі про трьох сліпих і слона, коли кожен з них доторкнувшись до певної частини слона - вуха, ноги та хвоста, несамовито доводив, що той подібний до ковдри, стовпа та вірьовки відповідно

2011-05-05

Типи конфліктів. Типи поведінки в  конфліктній ситуації. Функції конфлікту

2011-05-05

Поняття конформізму та його завдання. Поняття особистості, її структура, формування, типи особистостей. Характер, риси і типи характеру, значення для медичного працівника

2011-05-05

Диагностика двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотив стремления к успеху и мотив избегания неудачи

2011-05-05

Порушення поведінки, пов'язнане з неправильним вихованням. Патологічне формування характеру. Поведінка дітей і підлітків з психопатією

2011-05-05

Аналіз схильності до ризику як риси характеру має важливе значення для психологічного прогнозування процесів прийняття рішень у невизначеній ситуації

2011-05-05

Фобії у молодших школярів та боротьба з ними. Шкільні страхи малюків - школярів. Проблема шкільної дезадаптації у дітей молодшого шкільного віку

2011-05-09

 В загальному випадку дослідження ситуацій ризику направлені на оцінку вірогідності погіршення положення або негативного результату

2011-05-09

Особенности развития организма дошкольника. Основы гармоничного психофизического развития ребенка. Сюжетные занятия физкультурой дошкольников, как образец совместной работы воспитателя по физической культуре и детского психолога

2011-05-09

Людина – представник людського роду Homo sapiens. Індивід – це окремий представник людського роду, конкретна самість. Особистість – суспільна людина, якій притаманні погляди на життя, переконання, а значить розвинутий світогляд, яка активно реалізує своє здібності

2011-05-10

Стереотипи: поняття, види, рівні, класи. Особливості професійної діяльності психолога. Дослідження сучасних стереотипів відносно особистості та професійної діяльності психолога

2011-05-11

Вікова періодизація психічного розвитку. Характеристика вікових періодів

2011-05-13

Генетична психологія ґрунтується на тих логіко-методологічних засадах, що справжнє пізнання і розуміння об'єкта дослідження можливе лише за умови простеження виникнення і становлення даного об'єкта

2011-05-16

Особливості професійної діяльності психолога. Особистість психолога. Практикуючий психолог має безоцінно сприймати клієнта, орієнтуватися не на власні моральні уявлення, стереотипи світосприймання й поведінки, а на систему цінностей клієнта

2011-05-21

Сфери життя, які охоплює психодіагностика. Психодіагностична діяльність психолога як засіб психологічної допомоги особистості. Методики, які використовує психолог у своїй психодіагностичній діяльності

2011-05-26

Теоретико-методологические основы темперамента. Общее понятие темперамента. Отличительные признаки темперамента. Роль темперамента в трудовой деятельности. Темперамент и проблемы воспитания

2011-05-31

Застосування психологічних служб в організаціях. Соціально-психологічний клімат і його вплив на ефективність діяльності організації. Роль психологічних служб складається в оптимізації ергономічних, організаційних, інформаційних, гігієнічних передумов діяльності персоналу підприємства

2011-05-31

Суть психологічної готовності до професійної діяльності. Структура готовності до професійної діяльності. Психологічна готовність — це виявлення суті властивостей і стану особистості

2011-05-31

Історично-психологічні аспекти проблеми. Визначення спілкування, його класифікація. Психологічні особливості ділового спілкування. Форми і функції спілкування. Рівні ділового спілкування. Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння

2011-06-01

Теоретичні проблеми адаптації  в період переживання життєвих криз. Психологічні чинники соціальної адаптації. Кризовий стан: норма і відхилення. Свобода ставлення до скрутних обставин. Методика емпіричного дослідження соціально - психологічних факторів адаптації в період життєвих криз

2011-06-01

Теоретичні основи, вивчення проблеми мислення. Поняття мислення. Емпіричне дослідження явища мислення. Рекомендації  щодо покращання аналітичності мислення. Творче мислення та особистість

2011-06-14

Формування мети і задачі патопсихологічного дослідження. Аномалії емоційно-особистісної сфери

2011-06-14

Психологічні закономірності управлінської діяльності. Особливості стратегій і тактика вирішення завдань управління

2011-06-14

Агресивні тенденції в дитячій поведінці. Концепції та форми дитячої агресії. Напрями корекційної роботи

2011-06-15

Кримінальна психологія, як галузь юридичної психології. Конформна поведінка злочинця. Психологічні основи допиту неповнолітніх

2011-08-10

Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівника до управління. Розкрийте причини виникнення та шляхи подолання професійної деформації працівників. Проаналізуйте зміст і структуру управлінських конфліктів

2011-08-14

Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки. Психологія як наука про душу. Міфологічний та філософський періоди. Психологія як наука про свідомість

2011-08-14

Суть, характеристика, огляд фактів, що обумовлюють розвиток. Рушійні сили психологічного розвитку

2011-08-15

Розвиток групи в колективі. Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень

2011-08-15

Сутність та значення спілкування. Види спілкування. Основні типи, принципи та суперечності спілкування. Механізми спілкування

2011-08-16

Особливості концепції особистості. Гуманістичні підходи до розгляду особистості

2011-08-22

Фрэнсис Бэкон – основоположник эмпиризма. Джон Локк: "Опыт о человеческом разуме". Философские воззрения Джорджа Беркли.  Эмпиризм в трактовке Давида Юма

2011-08-22

Психологія жінки у період вагітності. Фізіологічні зміни в організмі вагітної жінки. Вплив стресу на вагітність. Релаксація для вагітних жінок

2011-08-22

Поняття про особистість. Концепції особистості як об’єкту управління

2011-08-24

Етичні вчення Стародавнього Сходу. Зміст і функції морального ідеалу. Совість та сором як форми морального самоконтролю особистості. Пам’ять у житті людини. Види пам’яті.

2011-08-25

Загальне поняття про мислення. Функції уяви. Уява. Думка і висновок. Розуміння. Види мислення

2011-08-25

Визначення та загальна характеристика пам’яті. Запам’ятовування, його особливості. Індивідуальні особливості пам’яті

2011-08-25

Характерні особливості уяви. Види уяви. Процеси уяви. 

2011-08-25

Сутнісний аналіз моральності та її єдності. Моральні підходи щодо діяльності людини та різноманітності вдач

2011-08-25

Загальна характеристика емоцій. Головні функції емоції. Види емоцій та їх характеристика

2011-08-27

Иногда психологи считают, что применение стандартных психометрических средств необходимо лишь в процессе научного исследования, а в практической работе полагаются на свой опыт общения с клиентом. Такой подход к решению психологических задач в ряде случаев может быть оправдан, поскольку тестирование требует определенных затрат времени и сил, а также дополнительной квалификации психолога

2011-08-27

Постать Герберта Спенсера та його основні праці. Герберт Спенсер як фундатор еволюціонізму та його основні погляди

2011-08-27

Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор розвитку і формування особистості. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості. Рушійні сили і закономірності розвитку особистості

2011-08-27

Теорія найвищих психологічних функцій Л.С. Виготського. Психоаналіз як психологічно-філософська концепція. Психологічні ідеї у роботах вчених арабського Сходу

2011-08-31

Спілкування як одна з нагальних потреб людини. Спілкування як обмін інформацією. Спілкування як сприймання та розуміння одне одного

2011-08-31

Провідні психологічні теорії античності (Платон, Аристотель). Розвиток вчення про душу е рамках філософських знань (Ібн Сіна, Ібн Рошду, Декарт, Спіноза, Локк). Виділення свідомості як предмета вивчення. Формування теоретичних основ психології (ХУП - XIX ст.)

2011-08-31

Психологічні ідеї середньовічної Європи. Духовне життя епохи Відродження. Психологічні аспекти навчання та розвитку дітей в середньовіччі та в епоху Відродження

2011-09-05

Правили щодо тези й антитези та їх значення для юридичного доказування. Правила щодо аргументації та демонстрації. Їх роль у судовій практиці

2011-09-05

Поведінка в екстремальних ситуаціях, забезпечення особистої безпеки. Психологічні особливості організму людини в екстремальних ситуаціях

2011-09-06

Сором як страх осуду. Поняття "сором"

2011-09-06

Теоретико-методологічні аспекти поглядів Ф.Ніцше. Поняття «ressentiment» у концепції волі до влади Ф.Ніцше. Теоретичні філософські підходи у вивченні волі

2011-09-12

Характеристика модальної особистості. Поняття типової особистості

2011-09-12

За допомогою яких документів здійснюється регламентація професійно-функціональних ролей в організації? Розкрийте можливості використання методів активного соціально-психологічного навчання в управлінні

2011-09-12

У чому полягає специфіка основних стилів керівництва (авторитарного, демократичного та ліберального)? Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівників до управління

2011-09-23

 Історія становлення, предмет, принципи й завдання історичної психології. Історична психологія про обожнення і духовність і критерій розвитку у процесі історіогенезу

2011-09-26

Видатні мислителі епохи Нового часу. Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон

2011-09-27

Шкідливі наслідки споживання алкоголю та шляхи подолання цієї звички. Роль фахівців у запобіганні тютюнокурінню серед молоді. Рівень розповсюдженості куріння серед дітей та молоді

2011-09-28

Розсудок і розум як способи мислення діяльності людини. Поняття суспільства та суспільного буття. Чому ми не можемо обійтись без поняття суспільства?

2011-09-29

Приховані ознаки вживання психоактивних речовин. Характеристика психоактивних речовин

2011-09-29

Маячні ідеї. Надцінні ідеї. За механізмом виникнення маячення буває первинним і вторинним. Первинне маячення виникає власне з розладів мислення, а вторинне — з розладів в інших сферах (настрою, сприйняття)

2011-10-24

Аби механізм творчості розвивався повноцінно треба, щоб людина стала творцем, і розвивалася природно і вільно. Хоча це не означає, що цей розвиток — пряма лінія, оскільки будь-який прямолінійний графік створює уявлення про процес повторення, копіювання (нехай з накопиченням — зростанням чогось) початкового стану

2011-11-15

Зовнішній вигляд ділової людини. Ефекти сприйняття людини людиною. Формування ділового іміджу. Ефекти сприйняття - це психологічні особливості, у силу яких ми сприймаємо людину або відносимося до нього певним чином. Існує багато прикладів, коли люди блискуче роблять свою справу, але в багатьох інших областях виявляються безпомічними

2011-11-16

Сутність та види понять. Видита структура понять.Поняття, як і уявлення, відображають предмети, явища та їх ознаки. Проте між ними існують і суттєві відмінності. Важко перебільшити роль уявлень у житті людини

2011-11-19

Зовнішній вигляд ділової людини. Ефекти сприйняття людини людиною. Формування ділового іміджу. Одяг - важлива частина іміджу людини. Старомодно одягнений керівник може догодити в очах навколишніх у розряд консерваторів

2011-11-19

Як Ви розумієте “платонівсько-арістотелівський” (логіко-раціоналістичний) та “александрійсько-біблейський” типи мислення? Елліністичні, римські та християнські складові ранніх візантійських політичних і правових концепцій

2011-11-20

Ми виходимо з того, що закони чисел — закони природи — допоможуть визначати норми психічного і фізіологічного розвитку та розгортання у часі механізмів діяльності людини

2011-11-24

Гофрід-Вільгельм Лейбніц: проблема несвідомого; Томас Гобс: асоціація ідей. Джок Локк: два види досвіду. Бенедикт Спіноза: Бог – Природа. Рене Декарт: рефлекси і «пристрасті душі»

2011-11-25

Процес самопізнання особистості. Сутність самопізнання. Формою самопізнання є усвідомлення людиною власної гідності (поняття, що виражає уявлення про цінність будь-якої людини як особистості)

2011-11-28

Основні концепції та джерела саморозвитку та самовиховання особистості. Рушійні сили та механізми саморозвитку. Робота особистості з власного саморозвитку. Саморозвиток - це усвідомлений і керований особистістю процес, в результаті якого відбувається удосконалення фізичних, розумових і моральних потенцій людини, розгортання її індивідуальності

2011-12-09

Організаційний підхід до управління конфліктами в кризовій ситуації. Управління конфліктною ситуацією внутрішніми силами підприємства. Проблема конфліктності людських стосунків у ракурсі філософсько-соціологічних інтерпретацій

2011-12-14

Вплив темпераменту на процес розвитку, виховання і формування особистості.Методики дослідження темпераменту.З історії вчень про типи темпераменту. Визначення та основні компоненти темпераменту

2011-12-20

Введення предмету етнопсихології в навчальну програму загальноосвітніх шкіл.Стан освідченості з етнопсихології в Україні. Сучасність.Шляхи введення предмету етнопсихології в структуру освіти старших класів середніх загальноосвітніх шкіл

2011-12-26

Розвиток усної та письмової мови.Природні особливості дитини та труднощі в навчанні.Пам’ять у дітей молодшого шкільного віку достатньо хороша. Вони легко засвоюють нове, конкретне і яскраве. Як і всі психічні процеси, пам’ять дитини тісно пов’язана з усім її розвитком

2011-12-29

Ставлення до жінок в різні історичні періоди. Психологічній аналіз поняття "ставлення до жінок".Ставлення як психологічний феномен.

2011-12-30

Рольова гра для підвищення психологічної готовності до шкільного навчання.Проблема готовності до шкільного навчання у вітчизняній і зарубіжній психології.Готовність дитини до шкільного навчання.Емпіричне дослідження

2011-12-30

Обробка результатів та практичне використання.Методика визначення рівня та структуриздібностей.Теоретичні аспекти вивчення здібностей та їх психодіагностика.Проблема здібностей в психодіагностиці

2014-01-03

Практичне дослідження особистості у ракурсі рольової теорії.Аналіз типів особистості за психологічними напрямками. Теорія З. Фрейда і К. Юнга.Теоретичні аспекти психологічної характеристики особистості

2014-02-13

Теоретико-методологічні аспекти понять свобода, відповідальність, провина і моральність.Дослідження проблем свободи, відповідальності у філософії права та їх основні проблеми.Значення взаємозв’язку свободи та відповідальності

2014-03-09

25 правил спілкування. Вплив вашої особистості як комунікатора на результативність переконуючого впливу

2014-03-13

Сучасний період психіатрії в Україні. Становлення наукової психіатрії. Епоха нозологічної психіатрії.Донауковий період

2014-03-14

Педагогічна культура батьків: поняття, складові, рівні сформованості. Батьківський авторитет. Психолого-педагогічна культура батьків

2014-03-31

Класифікація невербальних засобів спілкування. Невербальні засоби і культура спілкування та поведінки. Невербальні засоби та етикет ділового спілкування. Поняття про невербальну комунікацію

2014-04-12

Особистість психолога. Особливості професійної діяльності психолога.Розвитку самопізнання сприяє великий і інтенсивний курс індивідуальної і групової терапії, особливо в групах, орієнтованих на удосконалювання особистості

2014-04-13

Керівництво та лідерство. Різновиди керівників у практиці вітчизняних ділових стосунків.Типи менеджерів-керівників в американській діловій культурі.Поняття, типологія, стилі і принципи керівництва

2014-04-20

Природні і суспільно-історичні передумови виникнення і розвитку свідомості. Свідомість і мова

2014-04-21

Правила невербального службового етикету.Як зробити людині зауваження, щоб не зіпсувати стосунків? Як треба виступати на зборах, щоб привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх у тому, що викладені положення варто підтримувати?

2014-04-21

Соціально-психологічний клімат керівництва.Стиль керівництва.Психологічна характеристика керівника

2014-04-22

Система кадрової роботи з персоналом та її психологічні особливості.Об’єктивна необхідність та значення перевірки персоналу

2014-04-23

Поняття та сутність психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічний клімат — якісний аспект міжособистісних стосунків, що виявляється у сукупності внутрішніх умов

2014-04-24

Принцип позитивно орієнтованої активності: зміст і вимоги.Контент-аналіз і особливостійого застосування в психології.Які здібності і особисті риси повинні мати психологи

2014-04-24

Соціально-психологічні особливості успішного підприємця.Характеристика індивідуально-психологічних особливостей особистості підприємця.Аналіз підприємницької активності особистості і особистісних рис підприємця

2014-04-25

Аспекти підготовки й проведення лекцій. Лекції по психології та основні функції лекцій

2014-04-25

Характеристика рівнів психологічних досліджень. Основні види психологічних досліджень

2014-04-26

Що дають Вам знання з етики спілкування для майбутньої професійної діяльності? Визначте в чом полягають результати ведення принципових переговорів?

2014-04-26

Психіка людини і безпека життєдіяльності. Вплив темпераменту на діяльність людини

2014-04-26

Показники готовності дитини до творчої діяльності. Природа й типологічні особливості дитячої творчості. Природа образотворчої діяльності дітей

2014-04-26

Стрес на робочому місці. Шляхи уникнення стресу. Причини виникнення стрессу. Поняття та сутність стрессу

2014-04-26

Як співвідносяться між собою поняття “управління” та “керівництво”? Проаналізуйте основні види комунікативних бар’єрів, причини їх виникнення та шляхи подолання

2014-04-27

Поняття, сутність, роль любові у трансформації особистості та суспільства (Е. Фромм, З.Фрейд, В. Райх, А.Лоуен, Х.І.Хан, Д.С. Соммер тощо). Шляхи психологічної роботи працівників ОВС з масовидними скупченнями громадян

2014-04-28

Загальні поняття стилю управління. Психофізіологічна сумісність людей у колективі

2014-04-29

Основні шляхи вирішення конфліктів між батьками та підлітками. Психологічні особливості конфлікту у підлітків, їх причини

2014-04-29

Види та фази сну. Психофізіологічна характеристика сну

2014-04-30

Робота відіграє важливу роль у житті кожної людини й дуже впливає на її стан та самопочуття

2014-04-30

У сучасному суспільстві за умов стрімкого розвитку економічної, політичної, соціальної та сфери послуг професія менеджера вважається досить новою та перспективною

2014-05-01

Психологія прояву конфліктних форм поведінки в студентському віці.Конфліктна поведінка особистості як результат впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників.Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву

2014-08-03

Загальні поняття стилю управління.Психофізіологічна сумісність людей у колективі

2014-08-05

Основні шляхи вирішення конфліктів між батьками та підлітками.Психологічні особливості конфлікту у підлітків, їх причини

2014-08-05

Психофізіологічна характеристика сну.Види та фази сну

2014-08-05

Негативні наслідки неправильного вибору професії торкаються як самої людини, так і усього суспільства. За підрахунками американських вчених, правильний вибір професії у 2-2.5 рази зменшує потік кадрів, на 10-15% збільшується продуктивність праці і у 1.5-2 рази зменшується вартість навчання кадрів

2014-08-11

Умови ефективного формування уваги.Уявлення про психіку людини в епоху Відродження.Уява. Види, прийоми і розвиток уяви

2014-08-11

Темперамент. Типи і властивості темпераменту.Співвідношення мовлення і мислення.Еволюція психіки у тваринному світі

2014-08-12

Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в онтогенезе человека.К.Д.Кавелин о культурной детерминации природы психики.Два направления в проблеме природы психики

2014-08-12

Типологический подход к определению структуры личности.Способности как проявление индивидуального в психике.Психологическая структура личности

2014-08-30

Умовно-категоричні умовиводи.Розділово-категоричні умовиводи.Скорочення і складні силогізми

2015-08-19

Происходящие в последние годы в российском обществе экономические и социальные изменения затрагивают все сферы жизнедеятельности общества, включая сферу семейных отношений. Сегодня происходит сложный процесс адаптации населения к новым социально-экономическим условиям. Среди тех, кто особо нуждается в поддержке - это молодые семьи

2015-08-20

Беременность - это такое событие жизни, в котором женщина играет главную роль. Беременность и роды включают гораздо большее, чем просто вынашивание и рождение ребенка. Весь процесс может играть значительную роль в воссоединении мужчины с положительными сторонами бытия женщины. Беременность помогает женщинам прислушиваться к своему телу и позволяет этим руководствоваться в жизни.

2015-08-20

В условиях трансформации современного российского общества сфера семьи, также как и все остальные сферы жизнедеятельности человека, подвержена сложным изменениям. Культурное, политическое, экономическое состояние страны, трансформируясь, неизбежно оказывает влияние на индивида, вынуждая его приспосабливаться к сложившимся условиям. Меняется поведение людей в повседневной жизни, в частности, разрушаются старые стереотипы супружеских отношений.

2015-08-20

Актуальность. На сегодняшний день проблемы обучения, воспитания, психологического сопровождения детей-сирот, приобретают все большую актуальность в связи с резким увеличением их числа, по тем или иным причинам оставшихся без родительской опеки. Рост социального сиротства, увеличение количества приюты, таких специализированных вызваны России учреждений как детские дома, интернаты в социально-экономическими за последние работа в два этих переменами

2015-08-21

При анализе различных теоретических подходов к изучению совместной деятельности обращает на себя внимание тот факт, что, постулируя важнейшее ее значение в развитии других процессов и взаимовлияние психологических феноменов совместной деятельности, большинство авторов в принципе не обсуждают вопрос о психологической сущности последней. Анализ конкретных текстов описаний экспериментальных процедур и интерпретации их результатов показывает, что на уровне эмпирики исследователями изучаются фактически разные реальности, объединяемые лишь общим названием "совместная деятельность "

2015-08-21

Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном этапе в обществе существует повышенный интерес к семье и браку, который обусловлен рядом причин. Треть всех браков оказывается нежизнеспособной. Вопрос об укреплении брака и улучшении брачной структуры населения приобретает важнейшее государственное значение в связи с проблемой рождаемости. Решение таких проблем немыслимо без изучения механизмов внутрисемейных отношений.

2015-08-21

В настоящее время вопросы парового регулирования приватизации государственного и муниципального имущества по прежнему остаются актуальными. Предприятия как имущественный комплекс, это один из объектов гражданского права правовое регулирование деятельности которого, достаточно сложное и многогранно.

2015-09-30

Воспитание и обучение, будучи ведущими факторами развития, лишь тогда могут быть успешными, если они учитывают возрастные особенности детей. Дети одного и того же возраста имеют ряд общих отличительных особенностей, выраженных в структуре сознания, в своеобразии деятельности и т.д.

2015-09-30

В середине двадцатого века началось серьезное изучение того, без чего уже трудно представить нашу жизнь – рекламы. Мы сталкиваемся с рекламой повсюду – сидя дома перед телевизором, слушая радио, по пути на работу или учебу – везде, где бы мы не находились мы видим или слышим рекламные объявления, рассказывающие о новых товарах или услугах.

2015-10-01

Актуальность проблемы.Проблема профессионального самоопределения является одной из главных в жизни каждого человека. Данные современных исследований [21, 102] свидетельствуют о том, что по причине незнания правил выбора профессии, ситуации на рынке труда, отсутствие практического опыта в профессиональной деятельности, около 40% молодых людей выбирают профессию, не соответствующую их интересам, склонностям и убеждениям.

2015-10-01

Познавая мир, человек обобщает результаты чувственного опыта, отражает общие свойства вещей. Для познания окружающего мира недостаточно лишь заметить связь между явлениями, необходимо установить, что эта связь является общим свойством вещей.

2015-10-01

Подростковый возраст составляет особый этап развития в личности ребенка. В подростковом возрасте, на базе качественного изменения всей психической жизни, ломаются и перестраиваются все прежние отношения ребенка к миру и самому себе.

2015-10-01

Проблема развития индивида, становление его как личности - ключевая проблема в системе психологических знаний. Как неповторимо детство человека, также неповторимо продолжение его жизненного пути от молодости до старости.

2015-10-01

Для обозначения данной области психологического знания используют несколько понятий: 1) возрастная психология; 2) психология развития; 3) генетическая психология. 1-ая делает акцент на возрастных особенностях психики; 2-ая изучает сам процесс психического развития.

2015-10-01

Психология изучает процессы, состояния и свойства человека на разных этапах его развития, а также закономерности его формирования как активного деятеля социального прогресса.

Основной задачей психологии является изучение психики в ее филогенетическом и онтогенетическом развитии на уровне человека и животных.

2015-10-01

В процессе ощущения и восприятия человек познает окружающий мир в результате непосредственного, чувственного его отражения. Однако внутренние закономерности, сущность вещей не могут отразиться в нашем сознании непосредственно.

2015-10-01

Актуальность исследования.Речь - одна из линий развития ребенка. Благодаря родному языку малыш входит в наш мир, получает широкие возможности общения с другими людьми. Речь помогает понять друг друга, формирует взгляды и убеждения, а также оказывает огромную услугу в познании мира, в котором мы живем.

2015-10-05

Каждый человек - это уникальное создание со своими сильными и слабыми сторонами, которыми для производства хорошего впечатления необходимо умело пользоваться, т.е. активно использовать сильные стороны и стараться не проявлять слабые. Однако это не значит обманывать собеседников, а выстраивать свое поведение, опираясь на свои лучшие человеческие и профессиональные качества.

2015-10-06

Проблема становления межличностных отношений в дошкольном возрасте – одна из актуальных проблем психологов и педагогов.

Изучение отклонений в развитии межличностных отношений на самых первых этапах становления личности представляется актуальным и важным прежде всего потому, что конфликт в отношениях ребенка со сверстниками может выступить в качестве серьезной угрозы для личностного развития.

2015-10-06

Самосознание – одна из важнейших составляющих человеческой психики. Ведь по большому счету человеку приходится прежде всего общаться с самим собой и только потом с окружающими.

2015-10-09

Сегодня жизнь в мире и, конечно, в России отличается высоким напряжением, что способствует возникновению психологического кризиса— психического состояния, вызванного невозможностью решения проблемы, затрагивающей жизнь в целом

2015-10-09

Научные представления о связи юридической практики и психологии возникли в связи с работой следователей и в начале этого столетия стали именоваться «психологией следственной деятельности» или «судебной психологией». Время шло, психология стала использоваться в других сферах юридической деятельности, а система юридико-психологических знаний продолжала именоваться «судебной психологией».

2015-10-09

Умение оценивать себя закладывается в раннем возрасте, а развитие и совершенствование его проходит в течение всей жизни человека. Уровень самооценки человека во многом определяет его поведение и развитие.

2015-10-09

Речь - это средство общения, необходимое прежде всего для вовлечения субъекта в социальную среду. Именно благодаря речи формируются первые связи между матерью и ребенком, устанавливаются основы социального поведения в группе детей, и, наконец, именно через речь и язык культурные традиции в значительной степени влияют на наш образ мыслей и действий.

2015-10-09

После выделения психологии в конце XIXв. в самостоятельную научную дисциплину произошла быстрая ее дифференциация на направления, школы и прикладные области, число которых в настоящее время огромно. Перечисление их не имеет смысла, поскольку его можно найти в любом учебнике по психологии.

2015-10-09

Проблема исследования психологического содержания девиантного (отклоняющегося) поведения является весьма актуальной. Особенно мало разработанной является проблема диагностики психологического содержания отклоняющегося поведения подростков.

2015-10-10

Человек как субъект практической и теоретической деятельности, который познает и изменяет мир, не является ни бесстрастным созерцателем того, что происходит вокруг него, ни таким же бесстрастным автоматом, производящим те или иные действия наподобие хорошо слаженной машины.

2015-10-10

Принятие решений, так же как и обмен, информацией, - составная часть любой управленческой функции. Необходимость принятия решений возникает на всех этапах процесса управления, связана со всеми участками и аспектами управленческой деятельности и является её квинтэссенцией.

2015-10-11

Все предприятия, осуществляя производственную и хозяйственную деятельность, вступают во взаимоотношения с другими предприятиями, организациями, учреждениями, работниками предприятия и отдельными лицами. Эти взаимоотношения основаны на различных денежных расчетах в процессе заготовления, производства и реализации продукции, работ или услуг.

2015-10-11

Одной из самых характерных особенностей нашей духовной жизни является тот факт, что, находясь под постоянным наплывом все новых и новых впечатлений, мы отмечаем и замечаем лишь самую малую, ничтожную их часть. Только эта часть внешних впечатлений и внутренних ощущений выделяется нашим вниманием, выступает в виде образов, фиксируется память, становиться содержанием размышлений.

2015-10-11

Актуальность темы данного исследования обеспечивается признанием важной роли воображения и креативности в психической деятельности людей. Креативность является одной из универсальных способностей, присущих человеку.

2015-10-12

Тема работы посвящена проблеме одаренности в психологии. На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой).

2015-10-14

Психоанализ представляет собой метод лечения людей, страдающих эмоциональными нарушениями и психическими расстройствами, с целью ослабления психического страдания и повышения личностного роста и автономии. В связи с тем, что отношения в психоанализе основаны на уважении к личности пациента, они должны включать четкую дифференциацию между психоаналитиком, пациентом, и (особенно если пациентом является ребенок) семьей.

2015-10-15

Данная работа является актуальной на сегодняшний день, так как является недостаточно раскрытой. Основной целью этой работы является то, как влияет декоративно – прикладное искусство на формирование воображения у детей младшего школьного возраста.

2015-10-15

Вопросы создания педагогики творчества являются чрезвычайно актуальными в период смены образовательной программы. В ст. 14 §2 Закона РФ "Об образовании" отмечено: "содержание образования должно обеспечивать интеграцию личности в системе мировой и социальных культур, становлению творческого потенциала".

2015-10-16

Тема театрализация речи у детей дошкольного возраста еще не слишком раскрыта и поэтому является на сегодняшний день актуальной. Был проведен эксперимент не только по развитию самой речи у дошкольников, но и была поставлена сценка, с помощью которой и выявился уровень развития речи при помощи литературных произведений поставленных на сцене маленькими дошкольниками.
2015-10-20

Актуальность выбранной темы работы обуславливается, тем, что психологическое консультирование, как профессиональная деятельность появилось сравнительно недавно и до сих пор находится на стадии развития. Однако степень его влияния на людей и общество стремительно увеличивается. Увеличивается количество людей, обращающихся за помощью к психологу-консультанту.

2015-10-21

Поведение человека зависит не только от его направленности и характера, но и от темперамента, т.е. такого психологического свойства личности, в котором проявляется динамика протекания психических процессов и проявления других свойств личности

2015-10-21

Поведение человека зависит не только от его направленности и характера, но и от темперамента, т.е. такого психологического свойства личности, в котором проявляется динамика протекания психических процессов и проявления других свойств личности.

2015-10-21

Логика - наука о человеческом мышлении. Человек, к какой бы исторической цивилизации он ни принадлежал, нуждается в истине. И первобытные люди, и наши современники, познавая окружающий их мир, стремятся получить истину

2015-10-21

В нашей стране уделяется большое внимание семье. Семья находится под защитой государства. Современные брачно-семейные отношения требуют того, чтобы у мужа и жены был высокий уровень нравственно-этической и психолого-педагогической культуры брака. Важно помочь подрастающему поколению в успешном развитии личностных качеств, умения разбираться в собственных качествах и качествах других людей.

2015-10-21

Обновление общественных отношений на современном этапе развития нашего общества вызвало потребность изменения системы образования, личности как социального феномена. Особую актуальность в современных условиях приобрела проблема развития активности и самостоятельности человека как самоценности общества в хозяйственной, профессиональной и любой другой деятельности.

2015-10-21

Карл Ясперс (1883 - 1963) - выдающийся немецкий философ, психолог и психиатр, один из основателей экзистенциализма.

Ясперс стремился доказать, что духовный прогресс человечества, в том числе связанный с демифологизацией, не ведёт к утрате смысла нашего бытия, но только при условии существования особого бытия, трансцедентного мысли.

2015-10-22

Важную роль в правовом познании, а также и в социальных науках, играет учение логики не только о понятии, суждении, умозаключении и аргументации, но и о таких формах развития знания, как проблема, гипотеза и теория.

2015-10-22

В последние годы наркомания стала острой проблемой для большинства стран мира.

Статистика показывает, что 60% молодежи приобщаются к наркотикам из любопытства. Безволие, неумение «устоять в жизни» (в классе издеваются, потеря лидерства, некрасивая, мальчик «предал» в любви - да мало ли что!). Можно поддаться на чьи-то уговоры - понюхать всего один раз принесенный богатым одноклассником кокаин.

2015-10-23

Воспитание и обучение, будучи ведущими факторами развития, лишь тогда могут быть успешными, если они учитывают возрастные особенности детей. Юноши и девушки одного и того же возраста имеют ряд общих отличительных особенностей, выраженных в структуре сознания, в своеобразии деятельности и т.д.

2015-10-23

Развитие психики в онтогенезе - процесс эволюции способов взаимодействия индивида с окружающей средой. Возникновениепсихикисвязывают с формированием на определенном этапе развития способности к активному перемещению в пространстве, при котором удовлетворениепотребностейосуществляется посредством активныхдвиженийв окружающей среде, которые должны предваряться поиском необходимых предметов.

2015-10-25

Воспитание и обучение, будучи ведущими факторами развития, лишь тогда могут быть успешными, если они учитывают возрастные особенности детей. Дети одного и того же возраста имеют ряд общих отличительных особенностей, выраженных в структуре сознания, в своеобразии деятельности и т.д.

2015-10-25

Актуальность темы работы обусловлена следующими обстоятельствами. Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей. Современная психодиагностика все шире используется в таких областях социальной практики, как

2015-10-25

Поведение человека зависит не только от его направленности и характера, но и от темперамента, т.е. такого психологического свойства личности, в котором проявляется динамика протекания психических процессов и проявления других свойств личности.

2015-10-25

Согласно наиболее принятому определению, агрессия — это форма поведения, нацеленная на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения [6].

2015-10-26

Актуальность темы. Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей. Современная психодиагностика все шире используется в таких областях социальной практики, как:

2015-10-26

Актуальность настоящего исследования определяется целым рядом факторов, перечисленных ниже.

На протяжении всей эволюции люди, отличавшиеся от большинства какими-то индивидуальными особенностями, например, левши, вызывали интерес и удивление. Однако отношение к левшам зачастую было настороженным, а иногда и резко отрицательным.

2015-10-26

Актуальность темы. Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей. Современная психодиагностика все шире используется в таких областях социальной практики, как:

расстановка кадров, профотбор и профориентация;

2015-10-28

Изучение превербальной коммуникации в раннем возрасте - очень увлекательное и волнующее занятие, так как оно связано с таинственным и трогательным миром младенчества, когда на свет появляются первые ростки человеческой души. Это относительно молодое направление в психологии развития переживает в наше время настоящий исследовательский бум. Не удивительно - ведь в данной области исследования сфокусированы интересы нейропсихологии, психологии развития, психолингвистики.

2015-11-04

Глобальные проблемы — это результат прошлой и настоящей истории человеческого рода. Они выражают противоречивый дух истории и являют собой наиболее острые противоречия в бытии современного человека и общества, тотальный (всеобъемлющий) кризис современной цивилизации.

2015-11-05

В современных условиях нужны не просто квалифицированные руководители, а психологически мыслящие, мудрые в управлении профессионалы. Сейчас, как никогда прежде, требуется выработка у руководителей знания психологических основ управления, высокой управленческой культуры.

2015-11-05

Тактика допроса несовершеннолетних определяется в зависимости от особенностей психики детей и подростков различного возраста.

2015-11-08

Согласно учению И.П. Павлова, индивидуальные особенности поведения, динамика протекания психической деятельности зависят от индивидуальных различий в деятельности нервной системы. Основой же индивидуальных различий в нервной деятельности является проявление и соотношение свойств двух основных нервных процессов - возбуждения (В) и торможения (Т).

2015-11-11

Исследование проблемы развития личности старшего школьника проводится не изолированно, а в общей системе педагогических и психолого-педагогических работ.

2015-11-11

Семейное воспитание - определенный тип поведения родителей со своим ребенком, от которого зависит не только то, каким вырастет ребенок, но и то, как сложатся отношения ребенка и родителя спустя несколько лет.

2015-11-11

Проблема развития индивида, становление его как личности - кардинальная проблема в системе психологических знаний. Как неповторимо детство человека, также неповторимо продолжение его жизненного пути от молодости до старости.

2015-11-12

Всем понятно, что конфликты всегда существовали, существуют и будут существовать, они неотъемлемая часть человеческих взаимоотношений.

2015-11-12

У большинства людей термин «переговоры» ассоциируется с ситуациями, относящимися к сфере бизнеса или дипломатических контактов. Однако если задуматься, то правильнее будет рассматривать переговоры как «стиль поведения, с которым мы сталкиваемся и используем сами каждый день».

2015-11-12

В своей жизни практически каждый человек испытывал стресс, и в наши дни часто говорят о стрессе. Предпосылкой возникновения и широкого распространения учения в стрессе можно считать возросшую (особенно во второй половине ХХ в.) актуальность проблемы защиты человека об действия неблагоприятных факторов среды.

2015-11-12

Общение - один из важнейших факторов общего психического развития ребенка. Только в контакте со взрослыми людьми возможно усвоение детьми общественно-исторического опыта человечества.

2015-11-12

Экспериментальная психология представляет собой знания, приобретенные в психологии посредством применения экспериментального метода.

2015-11-18

В настоящее время психология представляет собой весьма разветвленную систему наук. В ней выделяется множество отраслей, представляющих собой относительно самостоятельно развивающиеся направления научных исследований.

2015-11-21

Актуальность темы работы обусловлена следующими обстоятельствами. Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей.

2015-11-21

Поведение человека зависит не только от его направленности и характера, но и от темперамента, т.е. такого психологического свойства личности, в котором проявляется динамика протекания психических процессов и проявления других свойств личности.

2015-11-21

Согласно наиболее принятому определению, агрессия — это форма поведения, нацеленная на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения

2015-11-21

Одним из основных направлений прикладной психологии является практическая психология, в которой при помощи психолога решаются конкретные практические задачи конкретного человека или группы людей.

2015-11-21

Актуальность настоящего исследования определяется целым рядом факторов, перечисленных ниже.

На протяжении всей эволюции люди, отличавшиеся от большинства какими-то индивидуальными особенностями, например, левши, вызывали интерес и удивление.

2015-11-22

Изучение превербальной коммуникации в раннем возрасте - очень увлекательное и волнующее занятие, так как оно связано с таинственным и трогательным миром младенчества, когда на свет появляются первые ростки человеческой души.

2015-11-26

Этика - важнейшая часть философии, предметом изучения которой является мораль.

Мораль не составляет специальной области человеческой жизни, но присутствует во всех отношениях человека (отношение к окружающим его людям, к самому себе, к природе, к животным).

2015-11-30

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города.

2015-11-30

Актуальность темы работы вытекает из существенного возрастания интереса к девиантному поведению подростков, так как данная проблема тесно переплетается с проблемой социальной адаптации молодежи, которая является фактором стабильности общества и его развития.

2015-12-02

Логика - наука о человеческом мышлении. Человек, к какой бы исторической цивилизации он ни принадлежал, нуждается в истине.

2015-12-02

Актуальность выбранной темы работы обуславливается, тем, что психологическое консультирование, как профессиональная деятельность появилось сравнительно недавно и до сих пор находится на стадии развития.

2015-12-02

Как известно, будущее любой страны зависит не столько от ее политических лидеров, сколько от наличия в данном обществе критической массы талантливых и одаренных людей, которые своей деятельностью обеспечивают общественный прогресс.

2015-12-05

Поведение человека зависит не только от его направленности и характера, но и от темперамента, т.е. такого психологического свойства личности, в котором проявляется динамика протекания психических процессов и проявления других свойств личности.

2015-12-06

Важную роль в правовом познании, а также и в социальных науках, играет учение логики не только о понятии, суждении, умозаключении и аргументации, но и о таких формах развития знания, как проблема, гипотеза и теория.

2015-12-07

Развитие психики в онтогенезе - процесс эволюции способов взаимодействия индивида с окружающей средой.

2015-12-13

Для целей изложения факторного анализа остановимся на двух типах факторов, условно выделенных нами с точки зрения их содержательной интерпретации:

2015-12-13

Воспитание и обучение, будучи ведущими факторами развития, лишь тогда могут быть успешными, если они учитывают возрастные особенности детей.

2015-12-13

Воспитание и обучение, будучи ведущими факторами развития, лишь тогда могут быть успешными, если они учитывают возрастные особенности детей.

2015-12-17

Актуальность межличностных отношений в семье и их влияние на формирование личности и поведения детей заключается в следующем: очень важный фактор эмоциональной уравновешенности и психического здоровья ребенка - это стабильность семейной среды.

2015-12-17

Дошкольное детство – большой отрезок жизни ребенка. Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города.

2015-12-17

Актуальность темы работы вытекает из существенного возрастания интереса к девиантному поведению подростков, так как данная проблема тесно переплетается с проблемой социальной адаптации молодежи, которая является фактором стабильности общества и его развития.