Регіональна економіка, РПС
2010-11-11

Аналіз світових транспортних проблем. Світова транспортна система. Автомобільний транспорт. Залізничний транспорт. Повітряний транспорт. Морський транспорт. Трубопровідний транспорт.

2010-11-11

Сутність, значення і місце лісової промисловості в господарстві держави. Передумови розвитку лісового господарства України. Теріторіально-галузева структура лісопромислового комплексу. Проблеми та перспективи розвитку лісової промисловості.

2010-11-22

Загальна характеристика транспортної системи України. Залізничний транспорт, його місце і роль у господарстві України. Методика дослідження галузевих транспортних систем. Чинники формування залізничної транспортної системи. Структурний аналіз залізничної системи України. Основні напрямки технічного розвитку. Розвиток міжнародних залізничних транспортних коридорів на території України.

2011-03-01

Управління соціального захисту населення Світловодської міської ради є місцевим органом Міністерства праці та соціальної політики України

2011-03-02

Теплоенергетика України та віхи її розвитку. Основні поняття теплоенергетики. Історичні аспекти розвитку теплоенергетичного комплексу України. Передумови і фактори розміщення підприємств ТЕК України.Теплоенергетичнийкомплекс в Україні сьогодні. Роль паливно-енергетичного комплексу в економіці України і шляхи виходу галузі з кризи

2011-05-10

Загальна характеристика Бородянського району. Символіка Бородянського району. Пам’ятки  історії та археології

2011-06-26

Одним з найдійовіших заходів, за допомогою якого досягається незалежність, є економічна самодостатність країни та наявність можливості її тривалого розвитку

2011-07-20

Аналізуючи показники й проблеми розвитку господарства в цьому регіоні, ми маємо в значній мірі брати до уваги, поряд із обставинами національного рівня, кон'юнктуру та довгострокові тенденції, властиві світовій економіці й міжнародним економічним відносинам 

2011-08-01

Аспекты развития рекреационного потенциала в Крыму. Понятие природных условий и ресурсов Крыма. Общая характеристика рекреационных ресурсов Крыма. Социально-экономическое состояние рекреационного хозяйства Крыма

2011-08-17

Сировинний фактор розміщення продуктивних сил. Паливно-енергетичний фактор. Водний фактор. Фактор робочої сили (трудовий). Фактор «працемісткості». Транспортний фактор. Фактор науково-технічного прогресу. Фактор кон'юнктури ринку. Екологічний фактор РПС. Фактор економіко-географічного положення    

2011-08-17

Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил. Економічні закони і закономірності розвитку РПС   

2011-08-22

Стратегія та вибір напрямів реалізації пілотного проекту. Пропозиція з модернізації та автоматизації центрального теплового пункту. Заміна застарілих теплових мереж з низькою теплоізоляцією. Об'єктивна необхідність реорганізації житлово-комунального господарства

2011-08-25

Вирішення проблем регіонального розвитку, становлення місцевого самоврядування та вдосконалення відносин “центр-регіони” залежить, насамперед, від інституційного та правового поля для розробки й реалізації державної регіональної політики, чіткого розподілу функцій та координації діяльності державних органів управління різного рівня у сфері територіального розвитку

2011-08-25

Сутність державної регіонально-економічної політики. Головні завдання та наслідки регіонально-економічної політики

2011-08-27

Концептуальні аспекти регіонального розвитку. Регіональна політика України: зміст і напрями реалізації у системному підході. Проблеми та перспективи регіонального розвитку

2011-08-29

Особливості ринку меблів в Україні. Обсяг меблевої промисловості у світі. Перспективи меблевої промисловості в Україні

2011-08-30

Загальна характеристика Центрального району. Економічні передумови розвитку регіону. Особливості економічного розвитку Центрального району

2011-08-31

Вплив факторів та особливостей розміщення сільськогосподарських і харчових підприємств України на розвиток продовольчого комплексу. Методичні основи оцінки розвитку продовольчого комплексу. Концептуальні основи аналізу природно-ресурсного потенціалу розвитку продовольчого комплексу України

2011-09-12

Особливості розміщення населення. Система розселення. Урбанізація. Загальні поняття про народонаселення і його значення для розвитку продуктивних сил території

2011-09-12

Значення і місце природних ресурсів у формування економічного потенціалу Запорізької області. Компонентна структура ПРП, особливості розміщення й аналіз рівня забезпеченості території, що досліджується

2011-10-19

Особливості регіональної політики в Україні. Механізми зближення України та ЄС в регіональній політиці. Механізми та інструменти реалізації регіональної політики ЄС у 2007 – 2013 роках. Методи дослідження регіональних диспропорцій GSP, GDP of region, personal income. Суть та значення регіональної політики у сучасному суспільстві

2011-10-24

Роль транспорту даної країни, як фактору що сприяє, або стримує розвиток туризму. Аеропорти (міжнародні) трансфер до міст. Залізниця. Автотранспорт

2011-11-25

Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу, особливості розміщення і аналіз рівня забезпечення території, що досліджується. Вплив природно-ресурсного потенціалу формування галузей спеціалізації господарства. Проблеми ресурсозбереження та відтворення природних ресурсів

2011-12-04

Стратегія інвестиційного розвитку туристично-рекреаційної галузі Тернопільської області на період 2005-2007 років. Концепція розвитку туризму Тернопільської області на основі ефективного використання культурно-історичних та природно-рекреаційних ресурсів. Характеристика релігійного туризму в Тернопільській області

2011-12-04

Проблеми та напрямки подальшого розвитку природно-рекреаційного потенціалу Криму. Ландшафтні ресурси (рельєф, печери, мальовничі краєвиди). Сутність місце і значення рекреаційного обслуговування в Криму. Основні туристичні об’єкти Криму

2014-04-21

Характеристика господарського комплексу району.Географічне положення Карпатського економічного району.Населення та природні ресурси регіону

2014-04-26

Проведення аналізу структури економіки регіонів за Класифікацією видів економічної діяльності. Основна структура економічних регіонів України

2014-04-27

Пропозиції щодо вдосконалення економічного районування України.Тенденції економічного районування України

2014-04-27

Cутність державної регіональної економічної політики, її мета та завдання.Основні принципи державної регіональної економічної програми України.Механізм реалізації державної регіональної економічної політики та його складові

2014-04-28

Державні та регіональні програми соціальних гарантій у сфері зайнятості населення. Регіональний аспект безробіття в Україні. Порівняльний аналіз рівня безробіття по регіонах. Причини виникнення безробіття

2014-05-01

Основні рекреаційні райони України та перспективи їхнього розвитку.Аналіз основних підходів, що застосовуються до рекреаційного районування території.Рекреаційне районування території України

2014-08-06

Участь Канади у внутрішньодержавному територіальному поділі праці та економічних зв’язках.Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Канади.Промисловості

2014-08-09

Основні рекреаційні райони України та перспективи їхнього розвитку.Аналіз основних підходів, що застосовуються до рекреаційного районування території.Принципи і фактори, що лежать в основі рекреаційного районування

2014-08-13

Перспективи підвищення експортного потенціалу Дніпропетровської області.Суспільно-географічні елементи формування експортного потенціалу Дніпропетровської області.Економічні елементи формування експортного потенціалу Дніпропетровської області

2014-08-29

Характеристика туристичних районів та туристичних центрів країни, їх туристичних ресурсів.Суспільно-географічні чинники розвитку рекреаційно-туристичної спеціалізації.Роль держави на світовому ринку рекреаційно-туристичних послуг

2014-09-08

Шляхи вдосконалення організації зворотного інформаційного зв’язку від суспільства до влади в АР Крим.Організація взаємодії органів влади і громадськості як основа політичної і господарської стабільності АР Крим.Структура і функції паблік рилейшнз органів державного управління у технології формування позитивного іміджу