Реклама
2011-03-03

Интерес к этой деятельности усиливается по мере того, как все большее число организаций в сфере предпринимательства, в международной сфере и некоммерческой сфере осознают, как именно маркетинг способствует их более успешному выступлению на рынке

2011-03-05

Тривалість рекламної кампанії залежить від поставленої мети, особливостей об'єкта рекламування, масштабів кампанії

2011-04-15

Методи оцінки ефективності засобу рекламування. Реклама в системі міжнародного маркетингу

2011-04-15

Маркетингова сутність реклами, її класифікація та вибір форми реклами. Розробка рекламного бюджету. Ефективність реклами

2011-04-15

Вибір форми реклами. Підходи при виборі рекламних засобів. Принципові основи рекламної кампанії

2011-05-16

Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства. Формування конкурентних переваг на підприємстві та вплив на них рекламної діяльності

2011-05-21

Призначення заголовків. Види газетних та журнальних заголовків. Архітектоніка газетного заголовка. Композиція заголовка

2011-05-25

При розробці планів рекламної кампанії необхідно використовувати досягнення сучасних інформаційних технологій і систем. Успіх у бізнесі нині неможливий без інновацій — електронної оргтехніки, комп'ютерних локальних мереж і засобів Internet

2011-05-27

Теоретичні основи організація реклами у ЗМІ. Значення реклами та сучасний стан рекламної діяльності у засобах масової інформації. Аналіз діяльності та рекламної компанії у засобах масової інформації туристичної фірми «Аполонія Тур». Шляхи вдосконалення рекламних компаній на підприємстві та перспективи розвитку

2011-08-24

Реклама: поняття і функції, мета і види. Визначення слова „реклама”. Способи представлення рекламної продукції. Класифікація реклами за видами сприйняття.

2011-08-24

Теоретические и методологические проблемы психологии рекламы. Концепция рекламы как формы психологических воздействий. Реклама как средство психологического воздействия. Убеждение и стереотип

2011-08-25

Агентства орієнтовані на промисловість і агентства національних меншостей. Аналіз упорядкування рекламних програм і висновок договорів між учасниками рекламного процесу. Поняття рекламного агентства, його задача і функції

2011-09-05

Форми і зміст рекламних звернень, що використовуються для стимулювання продажу продуктів гостинності. Особливості комерційної пропаганди. Її роль в стимулюванні продажу продуктів готельно-ресторанного бізнесу

2011-09-12

Соціальна спрямованість іміджу. Особливості створення іміджу. Сформування іміджу організації

2011-09-12

Стан паблік рілейщнз в Україні. Сутність і принципи ПР

2011-10-30

Вдосконалення та покращення іміджу міністерства культури. Організаційна культура державної служби й імідж державних службовців міністерства культури. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника-державного службовця. Питання  іміджу в державному управлінні

2011-12-08

Розроблення стратегії міжнародного маркетингу. Аналіз теорії впливу реклами на людину. Отже, навіть наявність бажання купити товар не обов’язково приводить людину до його купівлі. А найголовніше — для виникнення бажання купити якийсь товар необхідні певні позитивні емоції, викликані саме цим товаром, а не будь-яким іншим

2014-04-14

Міжнародні зв'язки дизайнерських структур України.Основні тенденції реклами та дизайну в Україні та світі.Соціально-економічна ефективність розвитку дизайну та реклами.Рівень розвитку реклами та дизайну в Україні

2014-04-16

Концепція реклами як форми психологічних впливів.Особливості психологічного впливу реклами.Психологічні аспекти сприйняття реклами

2014-04-18

Умови ефективної реклами в міжнародному середовищі. Стратегічні альтернативи в міжнародному маркетингу: стандартизація та адаптація

2014-04-23

Шляхи подолання девіації та роль соціальної реклами.Вияв девіацій та чинники формування схильності до соціально-негативної поведінки засобами масової інформації.Характеристика основних типів девіацій

2014-04-23

Стратегія розвитку телерадіоінформаційного простору Києва та України.Формування основоположних засад державної інформаційної політики і телебачення.Українське законодавство, яке регулює інформаційну сферу та проблеми інтеграції

2014-04-23

Плакат і його модернізовані форми та їх вплив.Особливості психологічного впливу зовнішньої реклами.Концепція реклами як форми психологічних впливів

2014-04-24

Особливості естетичного сприйняття реклами.Характеристики аудиторій кожного засобу реклами.Основи комунікативної специфіки реклами

2014-04-24

Особливості художнього оформлення та дизайну друкованих рекламних звернень у 1970-1980 роках в СРСР. Інформаційний потенціал і стилістичні особливості рекламної продукції в СРСР- у 1970-1980 роках

2014-04-26

Принципи організації та управління системою засобів масової комунікації. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю

2014-04-26

Реклама: поняття і функції, мета і види. Ефективність та мотивація реклами в бізнесі. Принципи реклами

2014-04-27

Види реклами залежно від стадії життєвого циклу товару.Особливості рекламування зброї. Рентабельність реклами

2014-04-27

Сучасний стан реклами в умовах глобальної кризи.Доступність міжнародної реклами.Розвиток глобальної та міжнародної реклами

2014-04-28

Соціальні мережі як нові ЗМІ (на прикладі сайту «Вконтакте»).Блогова журналістика як чергвий крок розвитку інтернет-ЗМІ (на прикладі порталу «Українська правда»)

2014-04-30

Нормативно правовое регулирование деятельности печатных средств массовой информации.Сущность демократии и значения демократизации прессы на современном этапе

2014-04-30

Рекламні агенції — це фабрики рекламних ідей. Їх називають унікальними організаціями XX століття, хоча вони виникли майже у такому самому вигляді (надавали ті самі послуги), як і зараз, ще у середині ХІХ століття. На початку XX століття вони стали все більше приділяти увагу проблемам творчості

2014-05-01

Стратегія та тактика побудови іміджу організації. Особливості формування іміджу організації та його елементи.Методи формування іміджу в паблік рилейшнз

2014-05-01

Як можна оптимізувати заходи рекламної компанії? Поясніть на прикладі. Як розрахувати індекс росту товарообігу?

2014-08-07

Засоби поширення та носії реклами.Планування рекламної діяльності на підприємстві. Процес планування рекламної кампанії підприємства

2014-08-07

Рекламні агенції — це фабрики рекламних ідей. Їх називають унікальними організаціями XX століття, хоча вони виникли майже у такому самому вигляді (надавали ті самі послуги), як і зараз, ще у середині ХІХ століття

2014-08-10

Як можна оптимізувати заходи рекламної компанії? Поясніть на прикладі.Як розрахувати індекс росту товарообігу?

2014-08-11

Планирование эффективной выставочной деятельности. Пути снижения выставочного риска.Использование международного опыта организации и планирования рекламно выставочной деятельности

2014-08-12

Планирование эффективной выставочной деятельности. Пути снижения выставочного риска.Использование международного опыта организации и планирования рекламно выставочной деятельности.Организация и планирование рекламно выставочной деятельности компании

2015-08-20

В отличие от морских, речные круизы менее подвержены влиянию погоды, более информативны, так как имеют береговой обзор, есть прекрасная возможность пользоваться зелеными стоянками.

Западная Европа имеет довольно протяженную судоходную сеть водных путей

2015-09-30

Выборкуданного исследования составили школьники 9 класса средней школы … г. Москвы (15-16 лет). Всего в исследовании участвовало 50 подростков женского пола. Выбор испытуемых объяснялся тем, что для исследования была взята реклама косметики, которая используется девушками подросткового возраста.

2015-10-01

Реклама – широко распространённый, почти всемирный феномен, сопутствующий хозяйственной деятельности. Для неё характерны многочисленные общие и повсеместные черты, которые объединяются исследователями в группы, например: «...Возможные общие цели рекламы - создать интерес к: услуге, новым вариантам старого, изменению цен, преимуществам использования или эффектам, специальным предложениям (поощрениям, конкурсам)…»

2015-10-05

Реклама - это не персонифицированная передача информации, обычно оплачиваемая и обычно имеющая характер убеждения, о продукции, услугах или идеях известными рекламодателями посредством различных носителей.

Или реклама может быть определена как процесс коммуникации, как процесс организации сбыта, как экономический или социальный процесс, обеспечивающий связь с общественностью, или как информационный процесс или процесс убеждения в зависимости от очки зрения.

2015-10-06

Реклама является неотъемлемым элементом жизни современного общества. Ежедневно человек сталкивается с огромным количеством рекламных сообщений предаваемыми различным путем.

2015-10-09

Установление в федеральном законодательстве специальных прав и обязанностей рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей осуществляется в целях:

- защиты от недобросовестной конкуренции в области рекламы,

2015-10-10

Так как любой товар – продукт производства, то реклама – это вид коммуникативной связи между производством и потреблением, причём эта связь совпадает с движением товара от продавца (производителя) к покупателю (потребителю). Реклама необходима любому товарному производству.

2015-10-10

В условиях рыночных отношений главным и определяющим фактором экономического благополучия фирмы становится рынок, точнее покупатель её продукции и услуг. Изменчивость внешних условий, в которых действует фирма ни у кого сегодня не вызывает сомнений.

2015-11-11

В настоящее время актуальность рекламы не вызывает сомнения, играя ключевую роль в развитии рыночной экономики, она также является и ее важным элементом.

Целью данной работы является выявление особенностей рекламы в деятельности малого предприятия.

2015-12-14

Для исследования была выбрана парадигма выявления ведущих базовых потребностей потому, что другие компоненты мотивационной сферы (мотивы, ценностные ориентации, интересы, идеалы) во многом зависят от особенностей и успешности процесса социализации, больше подвластны волевому контролю со стороны личности и внешнему контролю со стороны общества.

2015-12-14

В середине двадцатого века началось серьезное изучение того, без чего уже трудно представить нашу жизнь – рекламы.