Релігія
2011-02-27

Східні громади християн, їхні церкви та ієрархи отримали офіційне визнання й підтримку візантійських імператорів, щоправда, при цьому вони поступилися самостійністю й змушені були визнати владу своїх благодійників. Так на основі єдиного віровчення і догматики, основні положення якого були закріплені в рішеннях Нікейського собору 325 р., виникло два центри християнства з різними генезисами, способами існування, політичними статусами

2011-02-28

Становлення нової держави, а саме цей процес триває зараз в Україні, майже завжди супроводжується кризовими явищами, які охоплюють всі сфери людського буття і особливо соціально-економічну; вони впливають на масову свідомість населення і, в першу чергу, на релігійно-духовне життя народу

2011-02-28

Питання створення світу і людини так чи інакше пов’язане з вирішенням проблеми креаціоністичного (ідеалістичного) або еволюціоністичного світосприйняття

2011-03-09

Сучасна релігійна ситуація в Україні в цілому відповідає загальноєвропейському стану духовного життя

2011-03-09

Слід зазначити, що сьогодні на перший план у світі вийшов тероризм ісламістських (фундаменталістських) угрупувань ваххабітського спрямування

2011-05-11

Спільні корені молдавсько - українських і галицько - буковинських взаємовідносин .Спільна церква русинів (українців) і молдован.

2011-05-11

Історія поширення іудаїзму. Священні книги іудаїзму(Тора, Талмуд). Віровчення іудаїзму. Звичаї та традиції європейської общини

2011-05-13

Сутність та походження даосизму. Елементи релігійної організації в даосизмі. З даосизму (основоположник вчення Лао-цзи, VI ст. до н.е.) була сприйнята ідея про існування «дао» — природного закономірного шляху, яким розвивається Всесвіт і якого має додержуватися людина

2011-05-26

Структура релігії. Релігійна свідомість. Релігійна діяльність. Релігійні відносини. Релігійні організації. Виникнення й еволюція релігії. Становлення християнської церкви як соціальної організації

2011-05-26

Основні риси ранніх етнічних (національних) релігій. Релігії Стародавнього Єгипту. Релігії народів Дворіччя. Релігія Стародавньої Індії. Давньогрецька релігія. Релігії Стародавнього Риму

2011-05-26

Формування та зміст зороастризму. Авеста - священна книга та пам'ятка культури. Зороастризм та культура Сходу

2011-05-26

Становлення давньоєгипетської релігії. Основні риси релігії стародавнього Єгипту. Релігійні уявлення Стародавнього Єгипту склалися ще в номах, де в культах номових богів переважали тотемізм і магія

2011-05-26

Друїди і релігія кельтів. Германо-скандинавська релігія і міфологія. Вірування древніх слов'ян

2011-05-26

Іслам і його роль в історії української держави. Виникнення та культ ісламу. Пророк Муххамед як засновник ісламу. Іслам в Україні. Культурна і соціально-політична роль ісламу та його поширення в сучасному світі

2011-05-26

Релігія й церква як суб'єкти політики. Релігійно-клерикальні доктрини сучасності. Особливості міжконфесійних відносин в Україні

2011-05-26

Культурно-історичні передумови виникнення. Становлення християнської церковної організації. Монастирі. Роль християнства у розвитку європейської культури

2011-05-27

Теорії походження релігійних вірувань. Форми первісних релігій. Анімізм. Фетишизм. Тотемізм. Шаманізм. Магія

2011-05-27

Предмет, структура релігієзнавства. Законодавство України та міжнародні документи про свободу совісті. Головні ідеї Упанішад: карма, сансара, реінкарнація, Брахман, Атман. Папство та Ватікан як підвалини церковно-політичної організації католицької Церкви. Стан православних церков після прийняття незалежності України. Нетрадиційна релігійність в Україні та її класифікація

2011-08-01

Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині. Становлення та розвиток Української греко-католицької церкви на поч. ХХ ст. Сучасний стан католицької церкви в Україні

2011-08-03

Зороастризм: ґенеза і сутність. Іслам: основоположники, соціальні умови і складові виникнення. Індуїзм: сутність і особливості формування

2011-08-14

Старозаповітна частина Біблії займає 4/5 усього тексту Біблії і відома у двох варіантах. Масоретський текст (Танах), прийнятий в іудаїзмі, написаний давньоєврейською

2011-08-15

Час і місце виникнення індуїзму. Періодизація історії індуїзму

2011-08-16

УПЦ в Польсько-Литовській державі до підпорядкування її (Київської Митрополії) Московській Патріархії. Правове положення православної церкви в Польсько-Литовській державі до кінця XVI ст. Релігійна свобода Сигізмунді II Августі. Акт Люблінської унії. Проголошення Люблінської унії та її вплив на стан православної церкви. Брестська церковна унія та посилення національно-релігійного гніту. Боротьба українського народу проти унії

2011-08-18

Походження та первісні форми релігії. Християнство: умови виникнення. Філософія буддизму

2011-08-18

Загальна характеристика сучасних релігій. Основні західні культи (неохристиянські релігії). Сучасні й нетрадиційні релігійні групи в Україні

2011-08-27

Релігійні втручання стародавніх мешканців Межиріччя. Особливості релігії народів Давнього Дворіччя (месопотамська релігія). Авілум і Мушкенум Месопотамії.

2011-08-28

Характерні риси китайської міфології. Конфуцій та його вчення. Релігійний зміст конфуціанства

2011-08-28

Вселенські собори. Захист християнської віри в іудейському та язицькому оточенні. Перший Вселенський Собор у Константинополі. Історичний розвиток католицизму. Посилення папської влади

2011-08-30

Загальна характеристика національних релігій. Релігійні системи Індії: ведизм, брахманізм, індуїзм та джайнізм. Релігія Стародавньої Індії. Релігії Стародавнього Єгипту

2011-09-05

Особливості  “міфологічного мислення”. Міф як система уявлень і засіб розуміння світу. Поняття і класифікація міфів

2011-09-06

Виникнення та культ ісламу. Пророк Муххамед я к засновник ісламу. Віровчення, обряди і норми життя. Коран і Сукна. Шаріат. Культурна і соціально-політична роль ісламу та його поширення в сучасному світі

2011-09-12

Християнська мораль, її сутність і структура. Проблема ідеалу в релігійній етиці. Догматичне та організаційне утвердження християнства

2011-09-12

 Основи релігійних вірувань Індії. Веди-священна книга індусів. Віровчення і культ індуїзму Вішнуїти і шиваїти

2011-09-12

Культурна і соціально-політична роль ісламу та його поширення в сучасному світі. Іслам як культурний феномен, його народження та еволюція

2011-09-25

Специфіка середньовічної філософії. Середньовічна філософія як синтез християнського одкровення і античного раціоналізму

2011-09-25

Зв'язок між філософією та релігією. Сутність релігійної філософії

2011-10-07

Міфологія та основні риси дохристиянського світогляду українців.Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Еволюція духовного світу населення України епохи бронзи

2011-10-10

Сюрреалізм і його естетичні принципи. Світові релігії про смерть та безсмертя (християнство, буддизм, іслам)

2011-11-13

Міфологія та основні риси дохристиянського світогляду українців. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Еволюція духовного світу населення України епохи бронзи. Зміни у світобаченні праукраїнців за Великої Скіфії

2011-12-19

Психологічна думка після жовтневого перевороту. „Науково-атеїстична” психологія релігії.Психологія релігії у 19 ст. Внесок Київської Духовної Академії в розвиток психології.Іван Кондорський – автор першої книги з психології релігії.Розвиток психології релігії в 17 ст. Києво-Могилянська академії

2014-02-07

Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Еволюція духовного світу населення України епохи бронзи. Зміни у світобаченні праукраїнців за Великої Скіфії

2014-03-06

Християнізація України-Руси.Догматика та культова практика праслов´ян. Релігія Стародавнього Єгипту

2014-03-15

Стан православної церкви у ХХ ст. Історія становлення та розвитку православ’я. Церковна інтерпретація зводиться узагальнено до таких основних моментів: прийняття християнства — найважливіша подія вітчизняної історії

2014-04-13

Роль християнської етики в формуванні морально-духовної культури.Реалії життя середньовічної людини.Етичні ідеї раннього християнства

2014-04-21

Інші джерела мусульманського віровчення і права.Коран як основне джерело ісламу.Головні культові приписи ісламу

2014-04-21

Віра — основа творчих потенцій людини, вона забезпечує здатність особистості долати самообмеженість, адже складові внутрішнього світу людини — досвід, знання, чуттєві образи у пам'яті, душа — часто виявляються як чинники, що обмежують творчість

2014-04-21

Віровчення і культ православ'я, церковна організація та відмінності від католицизму.Католицька церква, її походження, особливості віровчення і культу

2014-04-21

Оскільки релігія — одна із форм суспільної свідомості, їй притаманні ті загальні особливості, що властиві загалом суспільній свідомості й виявляються у всіх її формах

2014-04-21

Самим головним догматом християнства є віра в єдиного всемогутнього і всеблагого Бога. Причому вирішальне значення для християнства має те уявлення про Бога, що Він є Бог-Отець, Бог-Любов, а люди — діти Божі

2014-04-23

Європейський досвід взаємодії системи освіти та релігії. Державно-церковні відносини в сучасній Україні. Розмежування і взаємодія духовної та світської системи освіти. Релігійна освіта в Україні

2014-04-24

Сутність та особливості народного календаря. Гетьманщина. Правління Івана Мазепи

2014-04-27

Релігійний культ давніх греків.Міфологія Давньої Греції.Історичні умови виникнення релігії

2014-04-27

Гіпотеза про безрелігійний період в історії людства.Основні теорії походження релігії.Походження релігії

2014-04-28

Поширення та основні вчення джайнізму. Особливості джайнізму

2014-04-30

Зміст, особливості. Історичні дані. Психологічне значення поняття “любов”. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей

2014-08-03

Поширення та основні вчення джайнізму.Особливості джайнізму

2014-08-07

Форми виховання духовності засобами моральних християнських цінностей.Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей.Християнські цінності української родини: традиції і сучасність

2015-08-21

Религия – это стремление человека к жизни в единстве со сверхчувственным абсолютом (Богом или богами), который воплощает в себе высшее совершенство, могущество и смысл бытия. Религия основана на вере и выражается, прежде всего, в мировоззрении, мироощущении (в том числе мистическом и аскетическом), культе (обрядах поклонения божеству) и различных формах объединения верующих (церковь, община и т.д.).

2015-10-10

История христианской церкви охватывает значительный промежуток времени, огромный географический ареал и до сих пор является процессом определяющим современное состояние общества. Деструктивные изменения с принятием христианства оказали значительное влияние на мировоззрения человека его место в мире, экономическое, социальное, политическое положение.

2015-10-11

Цель моей работы – изучить Пастырства Архиепископа Луки, его проповедничество и деятельность в епархии. Хочу, чтобы моя работа стала посильным для меня выражением любви и уважением к исповеднику Луке.

2015-10-18

В последние годы в отечественной юридической науке проходит процесс реабилитации некогда вычеркнутых из нее явлений и имен. Однако за суетой переоценки недавно, казалось бы, незыблемых постулатов и ценностей осталась забытой целая правовая область — церковное, или каноническое, право.

2015-10-23

Ислам(араб. – предание себя Богу, покорность)– одна из мировых религий (наряду с христианством и буддизмом), относящаяся к так называемым авраамическим (монотеистическим) религиям (наряду с христианством и иудаизмом).

2015-11-04

Ватикан – папский город – государство, главная резиденция папы римского. Находится в городе Риме на холме с одноименным названием, к северо-западу от Тибра.

2015-11-05

Идея «Москва — Третий Рим» окончательно сложилась в XVI веке. Суть ее хорошо известна. В 1439 году в Италии на Флорентийском соборе была подписана церковная уния, которая переводила Православную Церковь под власть Папы Римского.

2015-11-05

Давно было отмечено, что простому народу, особенно крестьянству, был далек и непонятен абстрактный для него церковный догматизм. Ему больше было свойственно исполнение внешнеобрядовой стороны православия. Руководствуясь лишь небольшим набором известных ему молитв, крестьянин стремился связать православие с реальными потребностями своей повседневной жизни.

2015-12-13

Обозрение истории церковной живописи начнем с общих предварительных замечаний относительно условий происхождения ее в христианском мире и выясним исходную точку для дальнейшего обозрения ее памятников.

2015-12-13

Шами́ль (1797-1871) - предводитель кавказских горцев, в1834признанныйимамом, объединил горцев ЗападногоДагестанаиЧечни, а затем иЧеркесиив теократическое государствоИмамати до взятия в плен при штурмеГунибав1859князем Барятинским энергично вёл борьбу против российской власти.

2015-12-13

Ислам (араб. – предание себя Богу, покорность) – одна из мировых религий (наряду с христианством и буддизмом), относящаяся к так называемым авраамическим (монотеистическим) религиям (наряду с христианством и иудаизмом).