Соціологія
2011-01-10

Визначення терміну „соціалізація”. Процес соціалізації та основні його періоди. „Культурна трансмісія”. Удосконалення форм соціалізації і процес становлення особистості в суспільстві.

2011-02-26

В першому розділі ми розглянемо технологію створення прийомних сімей; в другому -  як проходить влаштування дітей у прийомну сім`ю; і в третьому -  соціальний супровід  прийомних сімей та прийомних дітей

2011-02-26

Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час, виходячи з рівня життя, соціально-політичного та економічного становища, розвитку науки та техніки

2011-02-27

Праця є основним видом діяльності, оскільки пов'язана з виробництвом суспільне корисних продуктів — матеріальних та ідеальних. Вона є вічною необхідною умовою існування людей і розглядається як специфічна видова поведінка людини, що забезпечує її виживання

2011-03-01

Найбільш масштабною задачею  соціально орієнтованої економіки держави в ринковому господарстві, що формується в Україні є діяльність по соціальному захисту всіх прошарків суспільства і по виробленню стратегії ефективної соціальної політики

2011-03-01

Человек постоянно вступает в отношения с другими людьми. От того, как будет налажено общение с людьми, зависит социальная комфортность и результативность нашей деятельности

2011-03-01

В современном обществе, в условиях когда ежедневно увеличивается «скорость жизни», когда стрессы знакомы почти любому не понаслышке, когда каждый к чему-то стремится и чего-то боится, проблемы поставленные конфликтологией – предотвращение, анализ, прекращение конфликтов – стали особенно актуальны

2011-03-01

Очевидно, каждому из нас приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. Конфликты проявляются в деятельности всех социальных институтов, социальных групп, во взаимоотношениях между людьми. Ничего странного в этом нет

2011-03-01

Руководить без конфликтов — возможно ли это? Если под конфликтом понимать каждое критическое выступление, каждую дискуссию или расхождение во мнениях, то концепция управления без конфликтов была бы не просто утопией, она не выдержала бы никакой критики

2011-03-01

Идеи согласия и конфликта, мира и насилия всегда были одними из центральных в различных религиозных течениях. Тема борьбы добра со злом представлена в значительном числе произведений культуры и искусства.

2011-03-02

В ранних трудах по управлению, как правило, подчеркивается  важность гармоничного функционирования организации

2011-03-02

Соціальна неоднорідність суспільства, розходження в рівні  доходів, влади, престижу та ін. нерідко  приводять  до  конфліктів.  Конфлікти  є  невід'ємною частиною громадського життя

2011-03-02

Рівень розвитку особистості, її внесок в культурно-історичну спадщину людства визначаються зрілістю вищих психічних (духовних) утворень (цінностей, цілей, ідеалів, смислу життя)

2011-03-02

Життєвий шлях людини дуже складній тому потрібно мати досвід у ситуаціях,які можуть призвести до незвичайних випадків.

2011-03-02

Багато рызних катастроф трапляється в нашому житті.Потрібно знати як себе поводити у різних небезпечнизх ситуаціях

2011-05-22

Загальна характеристика поняття. Поняття і слово. Загальна характеристика суджень. Сутність визначення

2011-03-04

Вивчивши масу видань присвячених даній проблемі, можна зробити 3 формулювання, що пояснюють і розшифровують поняття “здатності”. Це: по-перше, під здібностями розуміються індивідуально-психологічні особливості, що відрізняють однієї людини від іншого;  ніхто  не  стане говорити про здібності, там де справа йде про властивості, у відношенні яких усі люди рівні. У такому змісті слово здатність уживалося основоположниками марксизму-ленінізму, коли вони говорили: "Від  кожного по здібностях..."

2011-03-04

Розбудова Римської імперії супроводжувалася дуже сильними змінами у свідомості людей того часу. Посилювалося тяжіння до суто релігійного способу самоусвідомлення. Це відбилося і на філософії III-IV ст. н.е., яка дедалі більше набувала рис теософського вчення

2011-03-04

Кар'єра (італ. carriera - дія, життєвий шлях, поприще. від лат. carrus - віз, візок) - швидке й успішне просування по службовій, суспільній, науковій та іншій діяльності, досягнення популярності, вигоди; рід діяльності

2011-03-04

Формування мотивації навчання і самооцінки властивостей особистості як важливих компонентів розвитку особистості відбуваються у тісному взаємозв’язку

2011-03-05

Цей спосіб дає можливість порівняти очікування від інформації з результатами читання. Слід уважно читати текст і одночасно позначати його частини відповідно до рівня свого попереднього знайомства з інформацією, вміщеною в ньому

2011-03-06

Становлення ринкових відносин, формування демократичної, соціальної, правової держави, зміна суспільних пріоритетів, формування принципово нових механізмів, які дозволять реалізувати конституційні гарантії прав і свобод громадян, обумовлюють необхідність по-новому дослідити усталені правові інститути, які забезпечують належний рівень функціонування правової системи України

2011-03-06

Различают политическое красноречие, развивающееся в демократических и конституционных государствах (древнегреческой  республики, Англия с ростом парламента и Западная Европа со времени первой французской революции, в России с 1905) и судебное красноречие, процветающее при наличности свободного состязательного процесса, гласности судопроизводства и независимости суда

2011-03-06

Різноманітність і відмінність людей, навіть по зовнішності, відома ще з давніх часів. Хоча людська особа складається лише з десяти частин, але і серед багатьох тисяч не існує двох осіб, які не можна було б відрізнити одне від іншого

2011-03-06

Громадська думка є одним з явищ суспільного життя, яке викликає постійний та глибокий інтерес. Вона відіграє винятково важливу роль у діяльності держави, політичних партій, громадських рухів, кожної людини. Водночас громадська думка є одним з найскладніших соціальних феноменів. Вона є ефективним інструментом соціального управління, регулювання багатьох соціальних, економічних, політичних і духовних процесів. Всебічним аналізом цього соціального феномена займається соціологія громадської думки

2011-03-06

Епідемія наркотизму, що спалахнула ще у 60-ті роки у США, прокотилася країнами Західної Європи, а наприкінці 80-х рр. перетнула кордони колишнього СРСР

2011-03-06

В основі розвитку людського суспільства лежить виробництво матеріальних і духовних благ, інших цінностей, цілісна сукупність яких забезпечує умови життєдіяльності людини. Будь-яке суспільство, особливо високорозвинуте сучасне, являє собою соціальну систему

2011-03-09

Соціологія досліджує властивості, спільні для всіх релігій, всіх держав, всіх націй, всіх війн та революцій, виникнення інституту президентства тощо

2011-03-09

Керувати - значить приводити співробітників до успіху і до самореалізації. Керувати без конфліктів – чи можливо це

2011-03-10

Намагання пізнати, осмислити суспільство, реалізувати своє ставлення до нього супроводжувало людство на всіх етапах його історії. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ. Основні методологічні засади соціології як науки

2011-03-10

Державний контроль завжди виступає ефективним засобом вирішення тих суспільних проблем та протиріч, які становлять потенціальну загрозу стабільному розвитку суспільства та держави, але ще не досягли такої «критичної маси», яка дозволить вибухнути соціальному конфлікту. Загальнотеоретичні положення про Державний контроль у сфері захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС та надзвичайних ситуацій

2011-03-11

Вивчення відтворення населення, й у першу чергу народжуваності, підводить демографію до категорій шлюбу, шлюбності та розлучуваності. Шлюбність і шлюбний стан

2011-03-20

Акселерация – на данном этапе – процесс, без которого мы не можем даже представить себе процесс развития современного подростка

2011-03-21

Шумове забруднення є однією з найактуальніших проблем сьогодення. У зв’язку із зростанням кількості автомашин, індустріалізацією, зростанням транспортної рухливості населення, ростом технічного оснащення міського господарства, розширюються контакти між техногенним середовищем міста і природного середовища

2011-05-04

Виховання та підготовка школярів до сімейного життя. Практичне дослідження підготовки старшокласників до сімейного життя

2011-05-09

Эмоциональное выгорание - это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия

2011-05-09

Поняття суспільства. Діалектично - матеріалістичний підхід до аналізу суспільних процесів та його альтернативи. Діалектика розвитку продуктивних сил і виробничих відносин

2011-05-09

На думку Платона, суспільство є об'єднанням людей для задоволення своїх потреб і є засобом реалізації потреби людей одне в одному

2011-05-11

Проблеми міграції в Україні. Особи  без громадянства

2011-05-11

Система соціального контролю. Елементи соціального контролю. Кількісний аналіз (контент-аналіз) змісту документів, його характеристика. Алкоголізм і наркоманія в житті студентів

2011-05-13

Життєвий цикл сім’ї. Типи сімейних організацій та сімей. Розвиваючись, сім'я проходить шерег етапів, послідовність яких утворює життєвий цикл сім'ї. Останній іноді називають моделлю сім'ї, або моделлю розвитку сім'ї

2011-05-13

Сутність сім’ї як об’єкту демографії. Типи сімейних організацій та сімей. Головні процеси, що впливають на демографічний розвиток сім'ї. Демографія вивчає закономірності й соціальну зумовленість народжуваності, смертності, шлюбності й припинення шлюбу, відтворення шлюбних пар і сімей, міграційного руху, відтворення населення загалом як єдності цих процесів

2011-05-16

Предмет і основні категорії соціології праці. Соціальна сутність праці. Основні критерії стратифікації

2011-05-16

Дискурс як процес і найзагальніша категорія організації мовного коду в спілкуванні. Типи дискурсів. Поняття дискурсу часто асоціюється з типами та формами мовлення, принципами побудови повідомлення, його риторикою

2011-05-16

Суспільству  властиві  такі  механізми саморегуляції, які дозволяють йому підтримувати свою цілісність, впорядковувати відносини між інститутами та спільнотами, інтегрувати соціальні новоутворення та підкоряти своїй логіці поведінку основної маси населення, схиляючи людей, що живуть на відповідній території, відтворювати у своїх діях єдину тканину численних соціальних взаємодій

2011-05-16

Теорія соціальної структуралізації Е.Гідденса. Соціальний простір і культурний капітал П.Бурдьє. Світосистемний аналіз І.Воллерстайна. Соціологія національного розвитку Е.Геллнера

2011-05-21

Типи конфліктів, їх аналіз. Передконфліктна стадія - це період, в який конфліктуючі сторони оцінюють свої ресурси, перш ніж зважитися на агресивні дії або відступати. Дії, що складають інцидент, можуть бути різними. Їх можна розділити на дві групи, кожна з яких має в своїй основі специфічну поведінку людей

2011-05-21

Сутність та розвиток екологічного напрямку у соціології. Об’єкт пізнання у соціальній екології. Для вирішення глибокої суперечності між людським суспільством та природою потрібна переорганізація всієї системи природокористування на нових наукових засадах

2011-05-22

Соціологія управління як наука: предмет, об'єкт, сутність та зміст. Ґенеза та еволюція соціології управління. Технологічні засади соціології управління

2011-05-23

Проблеми соціально-економічного розвитку міських поселень в умовах трансформації суспільства. Структурні зрушення у сільській поселенській мережі України. Населення України проживає в містах, селах, селищах міського типу, робітничих та курортних селищах

2011-05-23

Суспільний розподіл праці і соціальна структура. Нові форми соціального розшарування в сучасному українському суспільстві. Міграція: сутність і типи. Сучасні емпіричні дослідження соціальної мобільності

2011-05-25

Сучасний етап психології особистості можна охарактеризувати як посткласичний, тобто такий, що пов'язаний з розробкою інтегративних моделей особистості, зближенням різних теорій особистості, що описують особистість з різних (часом протилежних) точок зору

2011-05-26

Наркозалежність як форма девіантної поведінки. Профілактика як один із основних напрямків діяльності соціальних служб в молодіжному середовищі. Технологія діяльності соціальних служб з профілактики наркозалежності серед молоді. Рекомендації щодо вибору технології профілактики наркозалежності серед молоді

2011-05-26

Соціологія як наука. Суспільство: соціальна структура та соціальний процес в суспільстві. Особливості в системі соціальних зв’язків. Економіка як соціальний інститут. Сім’я, освіта та інше

2011-05-30

Сутність демографії як науки. Демографія в системі знань про народонаселення

2011-05-30

Розвиток самосвідомості та самооцінки та їх роль. Самооцінка – засіб пізнавальної самостійності. Самооцінка – оцінка себе, своєї діяльності, свого становища в певній групі чи організації та в колі друзів, а також ставлення до оточуючих і не менш важливим є критичне ставлення до своїх здібностей і можливостей

2011-05-30

Еволюція сім’ї та ролі жінки в ній. Сучасне становище жінки в сім’ї. Загальна кількість жінок України задіяна там, де треба вирішувати повсякденні побутові проблеми громадян і, зрештою, займатися мало творчою рутинною роботою

2011-05-31

Сутність і типологія соціологічного дослідження. Структура програми соціологічного дослідження. Основні методи збирання соціологічної інформації

2011-05-31

Сутність соціальної патології. Оцінка сучасної ситуації наркоманії та алкоголізму як категорії соціальної патології. Агресивність як одне з явищ соціальної патології

2011-06-01

Визначення та загальна характеристика віктимологічної профілактики. Місце віктимологічної профілактики в профілактичній діяльності ОВС. Суб`єкти та об`єкти віктимологічної профілактики

2011-06-01

Суть джерела і принцип появи проблемних ситуацій. Загально-технологічна схема процесу ситуаційного керування. В загальному вигляді управління виступає як певний тип взаємодії між двома суб'єктами, один із яких в цій взаємодії знаходиться в положенні суб'єкта управління, а другий - в положенні об'єкта управління

2011-06-01

Основні поняття паблік рилейшнз. Методи паблік рилейшнз при вирішенні соціальних проблем. Роль фактора оптимізму/песимізму в сучасному світі. Роль фактора оптимізму/песимізму в історії. Методи виведення людини зі стану песимізму. Міфічний рівень масової свідомості в аспекті оптимізму / песимізму

2011-06-01

Основні причини трудової міграції. Кількість безробітного населення в Україні Аналіз статистичних даних щодо громадян України, які виїжджають за кордон. Світова проблема міграції висококваліфікованої робочої сили та відтік інтелекту з України. Вплив міграційних процесів на стан демографічної ситуації у світі та Україні. Проблеми повернення та депортації українських трудових мігрантів на Батьківщину  

2011-06-12

Внутрішньоособисті конфлікти. Міжособисті конфлікти. Міжгрупові конфлікти

2011-06-14

Українська ментальність: основні риси й характеристики. Історико-філософський зріз проблеми українського менталітету. Менталітет – це характер та лад людського мислення, що реалізується на рівні свідомості, але базується на структурних елементах сфери підсвідомого, що включають в себе архетипи як окремої особистості, так і етносу в цілому

2011-08-01

Мета, об'єкт та завдання емпіричного соціологічного дослідження. Програма соціологічного дослідження. Методи та стратегії соціологічного дослідження

2011-08-03

Моральна цінність любові. Поняття дружби та її види. Сутність ненависті та ворожнечі

2011-08-14

Поняття соціальних процесів. Класифікація соціальних процесів. Макро- і мікросоціальні процеси

2011-08-14

Теорія соціальної структуралізації Е. Гідденса. Соціальний простір і культурний капітал В. Бурдьє. Світосистемний аналіз І. Воллерстайна. Соціологія національного розвитку Е. Геллнера

2011-08-14

Соціальний аспект культури та її суспільне призначення. Сучасний стан підготовки кадрів культурно-дозвіллєвої діяльності. Соціально-економічні функції культури

2011-08-14

 Предмет соціології праці та управління. Взаємозв’язок соціології праці з іншими науками. Означити проблему, з якими вона має справу, перечислити представників науки, які розробляли цю галузь. Перечислити головні поняття, розкрити їх зміст

2011-08-15

Сутність і зміст соціологічних законів. Класифікація соціологічних законів. Поняття і специфіка соціологічних категорій. Типологія і зміст соціологічних категорій

2011-08-18

Що вивчає економічна соціологія та які її функції. Яка роль потреб та інтересів в економічної діяльності людей. Розкрити зміст поняття “Господарська культура та її функції”

2011-08-21

Категорія рівня життя населення: сучасний підхід. Показники, які застосовуються для виміру рівня життя населення. Рівень і якість життя населення України та проблеми їх оцінки. Диференціація економічного розвитку регіонів України як показник рівня життя населення. Шляхи підвищення рівня життя на Україні

2011-08-22

Соціальна мобільність у сучасному українському суспільстві. Концепція соціокультурної динаміки соціальних змін Т. Парсонса

2011-08-22

Предмет изучения исторической демографии. Воспроизводство населения. Социальное воспроизводство. Этнокультурное воспроизводство

2011-08-22

Система «охрана правопорядка» как социальный институт. Виды и функции социальных институтов. Понятие "социальный институт"

2011-08-24

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я репродуктивне здоров'я - це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб репродуктивної системи або порушення її функцій, тобто репродуктивне здоров'я означає можливість задовільної та безпечної здатності до відтворення

2011-08-24

Соціалізація і процес виховання. Основні поняття соціалізації. Соціалізація і становлення особистості. Соціальні та світоглядні основи середньовічної культури

2011-08-24

Проблема конфліктності людських стосунків. Типи  конфліктів. Місце конфлікту в корпоративній культурі організації. Шляхи управління конфліктами та стресами  в організації

2011-08-24

Причины «вымирания» населения. Демографическая ситуация в различных странах мира. Рождаемость в Украине самая низкая в Европе

2011-08-24

Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Низькоентропійний розвиток: сутність, ознаки, принципи. Функціонування соціально-економічної системи в Україні

2011-08-24

Користуючись джерелом (Шевчук П. Соціальна політика), подайте класифікацію зайнятості на ринку праці Вашого регіону (області, району, населеного пункту). Використовуючи зміст підрозділу джерела (Шевчук П. Соціальна політика), та Вашого регіону (області, району, населеного пункту), проведіть аналіз (порівняння) національного та регіонального ринків праці. Назвіть у яких формах і методах впроваджується соціальний діалог (партнерство) у Вашому регіоні (області, району, населеного пункту), наведіть приклади діяльності територіальних тристоронніх соціально-економічних рад

2011-08-24

Теории конфликтов и мира: концепции, подходы и методы. Конфликты на различных уровнях социальной системы. Межгрупповой конфликт. Политические и национальные конфликты

2011-08-25

Сучасна демографічна криза не є суто українським феноменом, її причини зумовлені загальними тенденціями зміни способу життя та відтворення населення, притаманними розвинутим країнам, які пройшли основні фази демографічної революції у ХХ столітті

2011-08-25

Поняття суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне виробництво. Основні фактори суспільного виробництва та їх взаємодія. Ефективність суспільного виробництва

2011-08-25

Природне середовище як критерій безпеки життєдіяльності. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми. Модель життєдіяльності людини

2011-08-25

Сутність міжособистісної комунікації в сім’ї. Головні проблеми порушення міжособистісної комунікації

2011-08-25

Суть та головні особливості соціологічного дослідження. Типологія соціологічних досліджень, характеристика його видів

2011-08-27

Розвиток колективу. Організація набору та відбору кадрів. Загальні закони соціального управління

2011-08-27

Історична різноманітність і єдність типів суспільства (розкрити різні типи суспільств, що таке формація, цивілізація) Рушійні сили прогресу (Внутрішні протиріччя з філософського погляду)

2011-08-27

Теодор Адорно про  музику в сучасному суспільстві. Соціологія про слухачів музики

2011-08-28

Цілі соціального управління. Функції та завдання соціального управління

2011-08-28

Сутність конфлікту, об'єкт і предмет конфліктології. Зв'язок з іншими науками

2011-08-28

Людина як біологічний та соціальний суб'єкт. Середовище життєдіяльності. Значення нервової системи в життєдіяльності людини

2011-08-28

Програма зайнятості населення - один із механізмів державного регулювання зайнятості. Розроблення програми зайнятості населення. Стан виконання Програми зайнятості населення у Запорізькій області за 2006 рік

2011-08-28

Історія виникнення системи рабовласництва. Особливості східного рабства

2011-08-29

Елементи системного підходу до управління та фінансування соціальної сфери. Джерела фінансування соціальної сфери. Фінансування соціальної сфери через банківську та казначейську системи

2011-08-30

Поняття, сутність та ознаки демократії. Основні концепції демократії. Специфічні умови становлення й розвитку демократії в Україні

2011-08-30

Методи впливу держави на ринок житла: завдання для розробки житлової політики в Україні. Державна молодіжна житлова політика в Україні: пошук стратегії оптимального розвитку. Проблеми житлової політики в Україні та шляхи їх вирішення

2011-08-30

Соціально-психологічні основи функціонування сучасної сім’ї та її проблеми. Сучасний стан сімей та шляхи вирішення соціальних та психологічних проблем

2011-08-30

Зміст, структура, функції трудової поведінки. Типологія трудової поведінки. Соціальне регулювання трудової поведінки. Потреби, цінності, ціннісні орієнтації та їх роль у трудовій поведінці

2011-08-30

Теоретико-методологічні аспекти цінності права. Поняття цінності права. Особливості соціальної та гуманітарної цінності права. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві

2011-08-30

Поняття та основні цілі адаптації персоналу. Етапи виробничої та соціальної адаптації працівників. Сучасні підходи до організації професійної адаптації працівників

2011-08-30

Теоретико-методологічні аспекти управління соціально-культурним комплексом. Аналіз управління соціально-культурним комплексом України на сучасному етапі. Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення

2011-08-31

Населення як суб'єкт економічних та інших суспільних процесів і явиш. Поняття населення та історія формування української народності. Трудовий потенціал суспільства (сутність, види, особливості формування)

2011-08-31

Алгоритм розв’язання конфлікту. Структурні методи вирішення конфлікту. Класифікація «важких» людей і спілкування з ними

2011-08-31

Прогнозування демографічного розвитку України. Варто зазначити, що в Україні відбувається депопуляція, яка зумовлена падінням рівня життя. При цьому ми визначаємо незадовільне становище дітей

2011-09-05

Соціальні теорії XVII-XVIII ст. Ідея нової науки про суспільство А.Сен-Сімона. Поретивізм О.Канта і початок академічної історії соціології

2011-09-05

Поняття інтелектуальної діяльності. Значення інтелектуальної діяльності в соціально-економічному розвитку суспільства

2011-09-05

Благодійність як моральне і духовне підґрунтя (постановка проблеми). Методи соціальної роботи. Аналіз зарубіжного досвіду

2011-09-05

Мета, об’єкт і суб’єкти, основні складові та визначення соціальної політики. Місце соціальної політики в Україні – декларації та реалії. Основні напрями соціальної політики

2011-09-07

Дослідження поглядів О.Конта. Дослідження теорій Г.Спенсера. Порівняльний аналіз теорій О.Конта та Г.Спенсера

2011-09-07

Соціально-трудовий конфлікт, його сутність і місце в системі соціальних суперечностей. Дослідження сутності та змісту трудових конфліктів

2011-09-07

Раціонально-інтуїтивна техніка управління конфліктом за Дж. Г. Скоттом. Метод творчої візуалізації у вирішенні конфлікту

2011-09-13

Соціальна структура суспільства. Принципи аналізу соціальної структури Маркса і Вебера. Соціальні групи і спільності. Теорія класів і теорія соціальної стратифікації. Історичні типи соціальної стратифікації Соціальна нерівність

2011-09-12

Динаміка соціоструктурних змін в українському суспільстві та їх дослідження. Сучасне положення розвитку нового етапу досліджень в соціології

2011-09-13

Поняття та функції соціального управління. Принципи соціального управління.

2011-09-13

Регіональні моделі дозвіллєвої діяльності населення України. Проблема кризи сучасної дозвіллєвої культури. Сучасний стан та положення дозвіллєвої культури

2011-09-13

Основні функції дозвллєвої діяльності. Проблеми формування духовності у сфері дозвілля

2011-09-13

Дослідження феномену любові. Дослідження смерті як одного з головних феноменів

2011-09-14

Структурна трансформація українського суспільства. Середній клас як основа і запорука стабільності українського суспільства. Соціальна мобільність — форма відтворювання соціальної структури суспільства

2011-09-22

Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні. Демократизація суспільно-політичного життя і формування української політичної нації

2011-09-23

Інтегральна соціологія П.Сорокіна. Конфліктна теорія. Стан розвитку та специфічні риси сучасної соціології

2011-09-26

Методи урегулювання воєнних конфліктів. Поняття та причини воєнних конфліктів

2011-10-07

Шлюбно-сімейне право Риму. Правовий механізм регулювання шлюбно-сімейних відносин в Античній Греції та Римі. Шлюбно-сімейні відносини: невід’ємна складова культурного життя античних греків та римлян

2011-10-07

Хронічною проблемою є високий рівень державної заборгованості, яка обмежує фінансову свободу держави в соціальній сфері. До проблем можна віднести й недостатню відповідальність як соціальних органів, так і отримувачів соціальних послуг і виплат щодо основних принципів системи соціального страхування

2011-10-07

Багато хто з норвежців беруть участь у роботі однієї або декількох добровільних організацій, що задовольняють різним інтересам і найчастіше  зв'язаних зі спортом і культурою. Велике значення має Асоціація спорту, що організує й курирує туристські й лижні маршрути й підтримує інші види спорту

2011-10-07

Як правило, рівень соціальної захищеності в цій моделі відносно низький, а завдання соціального захисту часто розглядається як справа родичів і сім'ї. Тому сім'я й інші інститути громадянського суспільства відіграють не останню роль

2011-10-07

Основні складові соціальної роботи в Норвегії. Соціальна політика в Норвегії

2011-10-11

Поняття транснаціонального конфлікту. Особливості проявів транснаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах

2011-10-20

Інтереси молоді в Німеччині. Соціальне становище молоді та її соціальна захищеність. Одержання утворення, вибір професії, професійна підготовка й початок трудової діяльності - всі ці події безпосередньо впливають  на все наступне життя  людини

2011-11-13

Соціальна політика спрямована на вирівнювання доходів населення, регулювання ринку праці, вироблення консенсусу по основних проблемах суспільного розвитку. Єдиною частиною соціального захисту, виділеною з загальної системи, є страхування від безробіття, яке є добровільним і управляється профспілками

2011-11-13

Охороною з боку держави користуються також родина, материнство, діти, молодь, громадяни з обмеженою правоздатністю й старими громадянами країни. В Основному законі докладно викладені й права громадян у галузі освіти, культури й науки

2011-11-13

Соціальна політика в Норвегії. Основні складові соціальної роботи в Норвегії.Соціальна служба на певних умовах також видає допомогу заступникам, яким воно потрібно для подолання й адаптації у важкій життєвій ситуації

2011-11-16

Види і форми соціальних гарантій населенню та джерела їх фінансового забезпечення. Формування і напрями використання прибутку підприємства. З точки зору правової спеціалізації між вказаними категоріями існують суттєві відмінності щодо їх змісту, порядку застосування, правових наслідків дотримання (недотримання)

2011-11-16

Поняття транснаціонального конфлікту. Особливості проявів транснаціональних конфліктів у сучасних міжнародних відносинах. Наслідки транснаціональних конфліктів. Механізми запобігання та розв'язання транснаціональних конфліктів

2011-11-19

Інтереси молоді в Німеччині. Соціальне становище молоді та її соціальна захищеність. Старшому поколінню німців сучасна німецька молодь представляється аполітичної, що не має цінностей і настроєної на одержання від життя максимальної кількості задоволень

2011-11-25

Математичні методи синергетичного аналізу. Синергетична взаємодія і причинно-наслідкові зв'язки: протиставлення чи поєднання? Методика ентропійного аналізу соціально-економічної трансформації в Україні

2011-11-26

Етнічні спільноти, національно – етнічні характеристики України. Етнічна структура суспільства є продуктом низки чинників політичного, конфесійного, економічного, географічного, військового, культурного та іншого характеру

2011-11-26

Класифікація наук за О.Контом. Вчення про соціальну статику і динаміку. Вчення про стадії розвитку суспільства. Закон трьох стадій. О.Конт засновник соціології як науки

2011-11-26

Українські пріоритети в геополітиці. Сучасні підходи до визначення геополітики. Поняття та завдання сучасної геополітики. Основні поняття географічного детермінізму

2011-12-06

 Поняття індивіду, індивідуальності та особистості. Основні концепції походження та розвиток людини, історія філософської думки. Біологічне й соціальне в людині. Спадковість і виховання

2011-12-06

Діалектика духовного, індивідуального та суспільного життя людини. Форми суспільної свідомості. Основні тенденції духовного життя суспільства

2011-12-07

Основні підходи до періодизації історичного розвитку. Основні теоретичні моделі суспільства. Рушійні сили історії. Суб’єкти історичного процесу

2011-12-12

Реформування системи опіки в епоху Просвітництва та розвитку нового суспільного устрою.Оформлення наукового етапу соціальної роботи у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.Державна благодійність у Росії в другій половині ХVІІІ – першій половині ХІХ столітті

2011-12-12

Зазвичай найголовнішою проблемою здійснення соціальної політики, яка, як правило, і визначає межі її здійснення, є проблема фінансування соціальних витрат

2011-12-12

Особливості соціальної роботи в країнах Західної Європи.Соціальна політика в колишньому СРСР.Організація соціальної політики в сучасній Україні

2011-12-13

Інтереси держави в інформаційній сфері полягають у створенні умов для гармонійного розвитку державної інформаційної інфраструктури, для реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина у сфері отримання інформації і користування нею в інтересах забезпечення непохитності конституційного ладу

2011-12-13

Соціальні наслідки наркоманії.Соціальний портрет наркомана.У міжнародному антинаркотичному центрі у Нью-Йорку назвали приблизну кількість наркоманів на земній кулі, цифра виявилася жахливою: мільярд наркоманів

2011-12-14

Соціально-психологічні детермінанти синдрому «професійного вигорання» у різних сферах діяльності.Соціально-психологічні механізми впливу.Вплив може бути сильним і слабким, глибоким і поверховим, прямим і непрямим, безпосереднім і опосередкованим, постійним і спорадичним, очікуваним і неочікуваним, свідомим і неусвідомлюваним, навмисним і випадковим, індивідуальним і фронтальним, ефектним і невиразним, конструктивним і деструктивним

2011-12-15

Теоретичні аспекти основних психологічних процесів у трудовому колективі.Критерії професійного відбору.Характер.Темперамент

2011-12-19

Україна: країна демократичного транзиту.Стратегії демократичної трансформації (транзиту) в західній політичній науці.Найбільш рухливим з огляду на соціальну енергію, її природу та її розподіл є політичний простір як результат об’єднання різноманітних царин соціальних практик, перетворення “недосконалої” влади на “досить досконалу"

2011-12-19

Перманентні загострення політичних конфліктів сприймаються більшістю населення як ознака соціальної нестабільності, кризи влади, виявом надмірних амбіцій окремих політиків та переважання особистих і групових інтересів у їхніх діях над загальнонаціональними

2011-12-25

Любов в епоху Відродження.Любов до Бога у вченні Августина Блаженного і Фоми Аквінського.Тема любові в філософії Середньовіччя.Тема любові в «Бенкеті» Платона

2011-12-25

Сучасні проблеми суспільного розвитку людства.Поняття суспільства в історико-філософському ракурсі.Трактування поняття "соціологія", її предмет та об`єкт вивчення.Соціологія в системі соціальних та гуманітарних наук

2011-12-29

Теоретичні аспекти формування системи соціальногозахисту населення.Сутність і пріоритетні напрямки вдосконалення форм захисту найбільш вразливих верств населення.Шляхи реформування системи соціального захисту в Україні

2011-12-29

Дослідження когнітивної, емоційної та поведінкової структур соціального інтелекту.Дослідження уявлень юнаків про життєві перспективи (професія, любов, сім`я, ставлення в суспільстві).Взаємозв`язок соціального інтелекту із формуванням життєвих перспектив

2011-12-29

Зарубіжний досвід соціального розвитку дітей вулиць. Проблема „дітей вулиці” в статистичних дослідженнях.Проблема "дітей вулиці" у вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці соціального розвитку

2014-01-03

Ідеальний тип як логічна конструкція за Максом Вебером. Основні ідеї та здобутки видатного німецького соціолога.Соціологічні погляди М. Вебера.Життєвий і творчий шлях Макса Вебера

2014-02-23

Повноваження та форми роботи територіальної громади.Сутність та основні функції територіальної громади.Еволюція територіальної громади в Україні

2014-03-07

Розвиток вітчизняної соціології у XX ст.Початок української соціології.Зародження і розвиток соціологічної думки

2014-03-07

Основні напрями оптимізації державної політики у сфері культури.Особливості соціальної роботи у сфері культури.Теоретико-методологічні аспекти культурної сфери у соціальній роботі

2014-03-10

Низький духовний рівень.Вандалізм і тероризм.У суспільній свідомості вандалізм часто з'являється безцільним, безглуздим, невмотивованим поводженням

2014-03-10

Сучасні проблеми сімей.Стан і тенденції розвитку сучасної сім'ї в Україні.Соціологія шлюбу і сім'ї — галузь соціології, яка досліджує формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин

2014-03-10

Реклама в нашому житті. Позитивні та негативні відбитки.Поняття програми соціологічного дослідження.Структура та основні елементи програми соціологічного дослідження.Поняття та сутність соціалізації

2014-03-12

Значення процесу походження та розвитку моралі. Природа і сутність моралі. Особливості і структура моралі.

2014-03-13

Характеристика індустріального суспільства. Теорія середнього рівня в соціології. Формування спеціальних соціологічних теорій об'єктивно зумовлене бурхливим розвитком соціальної практики, яку загальнотеоретична соціологія неспроможна повністю охопити

2014-03-13

Шляхи подолання демографічної кризи. Демографічна політика держави.Сучасний стан народжуваності. Основні причини демографічної кризи в Україні

2014-03-15

Міжособистісні взаємини у спілкуванні. Поняття, види і засоби спілкування. Спілкування як одна з нагальних потреб людини

2014-03-15

Соціометрія: дослідження міжособистісних відносин у групі. Метод діагностики міжособистісних стосунків (ДМС) Лірі, тест Томаса, опитувальник Т.А. Немчина. Основні методи вивчення міжособистісних відносин

2014-03-15

Наведіть приклади ініціювання запровадження соціальних програм у Вашому регіоні недержавними організаціями. Проаналізуйте їх успіхи та невдачі.Проаналізуйте класифікації моделей соціального захисту і оберіть найбільш придатну модель соціального захисту в Україні

2014-03-15

Проаналізуйте класифікації моделей соціального захисту і оберіть найбільш придатну модель соціального захисту в Україні. Наведіть приклади ініціювання запровадження соціальних програм у Вашому регіоні недержавними організаціями. Проаналізуйте їх успіхи та невдачі

2014-03-15

А.Сміт (життєдіяльність по його роботам).Центральне місце в методології досліджень А.Сміта займає концепція економічного лібералізму, в основу якої, як і фізіократи, він поклав ідею природнього порядку

2014-03-15

Соціальна стратифікація як структура нерівності. Сутність соціальної нерівності в суспільстві. Україна проголошена соціальною державою

2014-03-26

Філософія історії О. Шпенглера. Філософські засади соціокультурного підходу до вивчення суспільства. Цивілізація та культура

2014-04-14

Логіка, стратегії і способи розв'язання конфліктів.Умови і фактори розв'язання конфліктів.Форми, варіанти і критерії завершення конфліктів

2014-04-14

Умови і фактори розв'язання конфліктів.Особливості сприйняття конфліктної ситуації

2014-04-14

Розробити план врегулювання сучасного міжнародного конфлікту (за вибором).Проаналізувати сучасний міжнародний конфлікт (за вибором) та розробити практичні рекомендації, щодо його вирішення. Війна в Чечні.Оцінити перспективи створення загальної теорії конфлікту

2014-04-20

Функції і атрибути громадянського суспільства.Поняття, структура і функції громадянського суспільства

2014-04-20

Сучасні напрями та перспективи розвитку соціальної політики в Україні.Соціальна політика як чинник розвитку суспільних і соціальних відносин.Організація соціальної політики в сучасній Україні

2014-04-21

Дайте визначення типу інформаційної культури.Розкрийте типи цільових прогнозів

2014-04-21

Система соціального управління. Принципи соціального управління.Поняття про соціальне управління

2014-04-21

Анкета — інструмент отримання емпіричних первинних даних.Інтеграція соціологічних методів.Основні методи збирання соціологічної інформації

2014-04-21

Основні погляди на поняття суспільства.Поняття та сутність суспільства

2014-04-24

Участь України в міждержавному обміні робочою силою.Зміни характеру трудової міграції.Міграція – демографічна проблема України

2014-04-24

Типи міських поселень та населення.Динаміка міського населення

2014-04-24

Роль культурно-исторического опыта в украинской государствостроительной концепции.Развитие историко-культурных традиций в Украине в ХХ

2014-04-24

Зайнятість населення і регулювання її в сучасних умовах.Зайнятість населення: поняття, види.Зайнятість населення як соціально-економічна категорія

2014-04-24

Основні напрямки соціальної політики в Україні.Соціальна політика: суть, основні принципи

2014-04-24

Організаційно – економічні засади діяльності служб зайнятості та працевлаштування.Вплив сучасної демографічної ситуації в Україні на стан трудових ресурсів

2014-04-24

Мораль як регулятор суспільного життя. Соціальні функції та ціннісний зміст моралі

2014-04-25

Соціальний розвиток за часів феодалізму у складі Литовської держави.Суспільні відносини під час феодальної роздробленості Київської Русі.Зародження феодальних відносин в Україні

2014-04-25

Демократичний потенціал державного управління в контексті економічного розвитку.Міжнародний досвід реалізації концепцій демократизації економічного життя суспільства.Соціально-економічні права як критерій аналізу і класифікації сучасних демократичних держав

2014-04-25

Негативні наслідки конфліктів.Позитивні наслідки конфлікту.Загальна характеристика наслідків конфлікту

2014-04-27

Сучасні проблеми народонаселення і міжнародної міграції робочої сили.Динаміка чисельності, склад населення, особливості його розміщення.Роль народонаселення у розвитку продуктивних сил та територіальній організації народного господарства

2014-04-27

Ставлення до праці і проблеми мотивації трудової діяльності.Категорії соціології праці та зайнятості. Сутність, предмет, об’єкт, функції соціології праці та зайнятості

2014-04-27

Основні етапи становлення і розвитку соціологічного знання.Зміст і типологія соціологічних теорій середнього рівня.Визначення структури соціологічного знання

2014-04-27

Характеристика видів відкритих та закритих питань, що використовуються при складанні анкети. Види анкетування. Поняття та структура анкети

2014-04-27

Громадська думка як предмет соціологічних досліджень. Соціальна організація та самоорганізація. Мова як соціальний інститут. Особливості та можливості масової комунікації як соціального інституту

2014-04-27

Співвідношення понять людина, індивід, індивідуальність, особистість. Соціальний інститут сім'ї.Взаємодія особистості і суспільства

2014-04-27

Поняття "соціальний тип особистості". Типології особистості.Характеристика основних типів особистості.Соціально-психологічний підхід до розуміння особистості

2014-04-27

Поняття "соціальне" та "суспільне", їх особливості.Визначення понять "суспільне" та "соціальне"

2014-04-27

Становлення нових соціальних інститутів в українському суспільстві. Головні ознаки та структура соціальних інститутів.Типи соціальних інститутів

2014-04-27

Поняття охорони праці та її значення. Поняття заохочення за успіхи в роботі. Поняття та система трудового права. Порядок звільнення з роботи

2014-04-28

Основні напрямки соціальної політики в Україні. Соціальна політика: суть, основні принципи

2014-04-29

Результати проведення принципових переговорів.Планування та проведення переговорів.Організація переговорів з метою вирішення проблем та ускладнень

2014-04-29

Напрями подолання та запобігання бідності в Україні. Психологічні аспекти бідності в Україні. Визначення, критерії та показники бідності

2014-04-30

Необхідність соціального захисту населення в умовах ринкової економіки. Основні напрями реформування системи соціального захисту населення України. Проблеми та перспективи пенсійної системи України

2014-08-03

Туризм у цілому, як галузь ринкової економіки, повинен мати соціальну спрямованість, а ринок турпослуг повинен бути соціально орієнтованим

2014-08-03

Соціальна політика: суть, основні принципи.Реальний стан та рівень розвитку названих параметрів соціальної сфери залежить від багатьох обставин

2014-08-05

Напрями подолання та запобігання бідності в Україні.Визначення, критерії та показники бідності.Психологічні аспекти бідності в Україні

2014-08-05

Ефективність органів соціальної допомоги в сучасних умовах багато в чому визначається якістю її організації, управління, професіоналізмом управлінських кадрів. Управління соціальною роботою є необхідною умовою для функціонування будь-якої соціальної організації, установи

2014-08-09

Конфліктна поведінка особистості як результат впливу об'єктивних та суб'єктивних чинників.Теоретико-методологічні підстави дослідження конфліктної поведінки особистості.Визначення конфлікту та характерні ознаки його прояву

2014-08-11

Соціальна держава: перспективи розвитку, її реалізація в сучасній країні.Соціальні права людини та громадянина як невід'ємний елемент побудови соціальної держави.Теоретико-методологічні аспекти побудови соціальної держави

2014-09-11

Структура та різновиди соціологічних звітів.Основні види підсумкових документів

2014-09-12

Політична свідомість сучасного українського суспільства.Основні чинники формування політичної свідомості.Поняття політичної свідомості

2014-09-14

Роль великих міст у потенціалі розвитку України та оцінка їх впливу на ефективність його використання.Проблеми урбанізованого розселення в Україні.Система міського розселення України

2014-09-14

Метод аналізу /конвент-аналіз/ документів (потрібно описати характеристику цього методу). Основні типи соціальної поведінки особи.

2014-09-14

Постструктуралізм Ж.Дерріди. Постструктуралістська концепція влади М. Фуко.Розвиток постструктуралізму в соціальній теорії

2015-08-20

Актуальность темы дипломного исследования. Состояние культуры в российской действительности заслуживает особого внимания. Это связано с тем, что возникла угроза разрушения ее национальной основы, дробления на множество частей (субкультур), стоящих около основной культуры и завися-щих от нее. Так необходимо говорить о криминальной субкультуре, как о наиболее опасной форме асоциального поведения в обществе.

2015-08-21

Пожилые люди нуждаются в повышенном внимании общества и государства, и представляют собой специфический объект социальной работы. Важность повседневного внимания к решению социальных проблем этой категории граждан возрастает и в связи с увеличением удельного веса пожилых людей в структуре населения России. Так, в 2008 году из 142 млн. 754 тыс. человек людей в возрасте старше трудоспособного было 29 млн. 109 тыс., что составило 23,03% общей численности населения.

2015-08-26

Безубыточность – такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков. Как известно, прибыль является основным источником собственных средств фирмы. Показатель прибыли рассматривается в экономических дисциплинах, с одной стороны, как результат деятельности фирмы, с другой стороны, как основа (источник) дальнейшего развития.

2015-09-17

В последние годы отечественные социологи и социопсихологи, изучающие проблемы российской экономики и предпринимательства, активно взяли на вооружение западные разработки, касающиеся принципов внутреннего структурирования и внешнего ориентирования предприятий самого разного рода.

Внутренние и внешние коммуникации фирмы нового типа характеризуются открытостью, не формальностью, индивидуализацией. Внутри организации, конечно, сохраняются и иерархия, и бюрократия, но горизонтальные связи становятся не менее важными. В связях с внешним миром организация должна (ибо иначе не выживет) учитывать глобальные факторы в развитии технологии, в экологических и социально-политических процессах, движения гуманитарного характера. Сформировавшиеся рынки потребителей и системы защиты прав потребителей диктуют иные правила игры на рынке.

2015-09-30

Термин культура – латинского происхождения. Первоначально он означал «возделывание, культивирование почвы», но в дальнейшем получил более общее значение. Культуру изучают многие науки (археология, этнография, история, эстетика и т.д.), и каждая дает ей свое определение.

2015-10-02

Человеческое общество характеризуется той или иной степенью организованности, упорядоченности. Это вызвано необходимостью согласования потребностей, интересов отдельного человека и сообщества людей (больших или малых социальных групп).

2015-10-02

Термин «отношение» используется различными науками. Поэтому целесообразно очертить значение этого понятия, поскольку в отечественной науке можно встретить самые различные его значения.

2015-10-05

Социальная роль – это модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности в системе общественных и межличностных отношений.

Социальная роль распадается на ролевые ожидания – то, чего согласно «правилам игры» ждут от той или иной роли, и на ролевое поведение – то, что человек реально выполняет в рамках своей роли.

2015-10-06

Актуальность проблемы. Кризисный возраст 12-13, 15-16 лет всегда в воспитании был “трудным” и для самих детей, и для их родителей. Но при стабильном, благоприятном развитии общества, устоявшейся нравственности в обществе, наличии семейных традиций это лишь “трудный возраст”, но не целая армия “трудных подростков”.

2015-10-06

Темой данной реферативной работы является «Детство. Защита детей в современных условиях».

Детство является важнейшей категорией общественной жизни. Дети представляют собой фундамент будущего общества.

2015-10-08

Вторая половина XXв. отмечена появлением новой тенденции в развитии мирового сообщества - единения в понимании моральных ценностей и целенаправленного проникновения стандартов и норм этики в управление экономикой.

2015-10-12

Социология и философия.И та, и другая наука изучают личность и социальные общности как объекты и субъекты деятельности. Но философы это делают на высоком уровне обобщения.

2015-10-14

Социальная работа – одно из древнейших и гуманнейших видов человеческой деятельности, функция которой состоит в выработке и теоретической систематизации объективных знаний об определенной действительности – социальной сфере и специфической социальной деятельности.

2015-10-14

Общество – система, основным средством которой является самоорганизация, в процессе которой происходит изменение ценностей и идеалов, рождающих как новые формы, так и отклонения от них. С каждым годом меняется общество, а вместе с ним меняются характер и виды семейных отношений, взгляды на систему власти и подчинения в совместной жизни, роли и функции членов семьи.

2015-10-14

Семья- это основанная на браке или кровном родстве малая социальная группа, члены которой связаны общностью быта, взаимными обязательствами и эмоциональной близостью.

Актуальность работыобоснованна тем, что в настоящие время семья все чаще становится предметом специального рассмотрения и изучения.

2015-10-15

Агрессия – одна из тем, знания в которой живо интересуют не только специалистов в различных областях психологии, но и социологов, педагогов, философов, работников правоохранительных органов. Агрессивное поведение – один из центральных вопросов понимания человеческой природы.

2015-10-15

Бедность как социально-экономическое явление присуща любому обществу и представляет многогранную проблему. Ограничение распространения бедности, прежде всего в ее наиболее опасной, хронической, форме, важно не только из гуманитарных соображений, но также с точки зрения сохранения и улучшения физического, трудового, интеллектуального потенциала будущих поколений.

2015-10-15

Неотъемлемой чертой рыночной экономики является безработица - временная незанятость экономически активного населения. Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей макроэкономической политики государства.

2015-10-17

Раздел II "Социальное партнерство в сфере труда" впервые включен в ТК РФ. Он содержит наиболее существенные положения регулирования общественных отношений по социальному партнерству, которые, как и ряд других общественных отношений, непосредственно связанных с трудовыми отношениями, входят в предмет трудового права.

2015-10-17

По данным нового исследования Международного бюро труда (МБТ), за последнее десятилетие уровень безработицы среди молодежи резко возрос и достиг рекордного уровня в 88 миллионов человек, причем люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют половину из общего числа безработных в мире.

2015-10-17

В последние годы практическая имиджелогия стала неотъемлемой частью общественно-политической жизни. С понятием имиджа мы сталкиваемся в повседневной жизни, оно прочно вошло в нашу речь в таких словосочетаниях как «имидж товара/фирмы», «имидж политика/руководителя», «прогрессивный имидж» и т.д.

2015-10-17

Социология права — отрасль социологической науки, призванная исследовать феномен права с позиций социологии. Объективным основанием для выделения такой особой отрасли социологии служит то, что право - это важный не только политический и юридический, но и социальный институт, которому, наряду с нравственностью, принадлежит важнейшая роль в социальном контроле и во всем социальном регулировании.

2015-10-21

Актуальность темы.Организации не является чем-то постоянным и неизменным. Они постоянно изменяются. Иногда изменения происходят вынуждено, против желания организации, а иногда к ним стремятся. Изменение может принести организации пользу или вред, вызвать рост, спад или перестройку деятельности.

2015-10-21

Считается, что электоральная социология является составной частью социологии политики и своими корнями уходит к теориям Н.А. Бухарина, Г.Д. Гурвича, М.Я. Острогорского, М.М. Ковалевского, Г.В. Плеханова, П.А. Сорокина, Н.С. ТимашевА, Б.Н. Чичерина и др.

2015-10-22

Сложившиеся в отечественных[1]и зарубежных[2]исследованиях различные теоретико-методологические подходы к пониманию сущности, содержания и особенностей электоральных процессов (что, как известно, является основой предмета электоральной социологии) так или иначе, сводятся к осмыслению ряда следующих проблем: - методологии и методики прикладных исследований;

2015-10-22

Переменная-признак, включенная в модель измерения, может задаваться совокупностью эмпирических индикаторов (в предельном случае — одним индикатором), наблюдаемые значения которых содержат, помимо истинного, ошибочный компонент.

2015-10-22

Под «включенным наблюдением» в социологии обычно подразумевают либо особый метод сбора социологических данных (1), либо целостную исследовательскую стратегию, т. е. методологию социальных и гуманитарных исследований, качественно отличную от методологии естественных наук

2015-10-22

Поскольку методология науки представляет собой особую научную область, учение о применении различных методов и их комбинаций в познании, связанное с правильной постановкой проблем и выбором адекватных подходов, трансформацией методологических принципов и требований в совокупность конкретных операций и процедур, а также с использованием самых разных инструментов и разнообразной техники, то основной нашей задачей в данном разделе работы является обоснование таких принципов электоральной социологии, которые базируются на современной парадигме научного знания, утверждающей системность и интегративность социально-политических, социально-экономических и социально-психологических процессов развития общества.

2015-10-24

Социологическое сопровождение избирательной кампании является системообразующим фактором всей избирательной кампании. Профессиональное сопровождение избирательной кампании предполагает проведение первых социологических опросов задолго до официального старта избирательной кампании, заканчивая мониторинговым опросом после выборов.

2015-10-25

Актуальность темы. Одной из основных проблем развития современных российских предприятий является их развитие и изменение в соответствии с современными рыночными принципами функционирования и растущими требованиями внешней среды. Внешние условия функционирования современной организации касаются различных показателей ее деятельности, требуют гибкости системы управления, а значит и эффективной организационной структуры - как одного из ее важнейших элементов.

2015-11-01

Метод опроса — самый распространенный из социологических методов, определяющий «образ» социологии в глазах непосвященных и к тому же имеющий самую богатую и давнюю историю. Утверждение о том, что почти невозможно дать строгое и исчерпывающее определение того, что такое опрос, на первый взгляд кажется нелепостью.

2015-11-05

История человеческой цивилизации насыщена различного рода конфликтами. Одни конфликты охватывали целые континенты и десятки (стран и народов, другие вовлекали большие и малые социальные общности, третьи происходили между отдельными людьми.

2015-11-05

Социология семьи — отрасль социологии, изучающая формирование, развитие и функционирование семьи, брачно-семейных отношений в конкретных культурных и социально-экономических условиях.

2015-11-05

В ходе совместной деятельности люди обмениваются различными представлениями, идеями, взглядами, предложениями, знаниями, установками.

2015-11-11

Туристская деятельность способствует формированию активной жизненной позиции людей. Туризм – исключительно ценное средство физического воспитания и активного отдыха человека на природе.

2015-11-12

Сейчас очень остро стоит проблема занятости детей во внеурочное время. Нередко можно наблюдать подростков в подъездах домов или просто на улице убивающими своё свободное время посредством курения, распития спиртных напитков и даже употребления наркотиков.

2015-11-28

Метод опроса — самый распространенный из социологических методов, определяющий «образ» социологии в глазах непосвященных и к тому же имеющий самую богатую и давнюю историю.

2015-11-29

Актуальность межличностных отношений в семье и их влияние на формирование личности и поведения детей заключается в следующем: очень важный фактор эмоциональной уравновешенности и психического здоровья ребенка - это стабильность семейной среды.

2015-12-02

В нашей стране уделяется большое внимание семье. Семья находится под защитой государства.

2015-12-05

Организации не является чем-то постоянным и неизменным. Они постоянно изменяются. Иногда изменения происходят вынуждено, против желания организации, а иногда к ним стремятся.

2015-12-05

Совершенно очевидно, что достоверность фактов и выводов, полученных исследователем, зависит от того, каким способом последний пришел к данным фактам и выводам, т. е. от использованного им метода.

2015-12-05

Считается, что электоральная социология является составной частью социологии политики и своими корнями уходит к теориям Н.А. Бухарина, Г.Д. Гурвича, М.Я. Острогорского, М.М. Ковалевского, Г.В. Плеханова, П.А. Сорокина, Н.С. ТимашевА, Б.Н. Чичерина и др.

2015-12-06

Сложившиеся в отечественныхи зарубежных исследованиях различные теоретико-методологические подходы к пониманию сущности, содержания и особенностей электоральных процессов (что, как известно, является основой предмета электоральной социологии) так или иначе, сводятся к осмыслению ряда следующих проблем:

2015-12-06

Переменная-признак, включенная в модель измерения, может задаваться совокупностью эмпирических индикаторов (в предельном случае — одним индикатором), наблюдаемые значения которых содержат, помимо истинного, ошибочный компонент.

2015-12-06

Под «включенным наблюдением» в социологии обычно подразумевают либо особый метод сбора социологических данных (1), либо целостную исследовательскую стратегию, т. е. методологию социальных и гуманитарных исследований, качественно отличную от методологии естественных наук.

2015-12-06

Поскольку методология науки представляет собой особую научную область, учение о применении различных методов и их комбинаций в познании, связанное с правильной постановкой проблем и выбором адекватных подходов.

2015-12-13

Социологическое сопровождение избирательной кампании является системообразующим фактором всей избирательной кампании.

2015-12-13

Анализ социальной стратификации теснейшим образом связан с анализом социальной мобильности.

Социальная мобильность – это изменение социального статуса, то есть перемещение индивида (или социальной группы) между различными позициями в системе социальной стратификации.