Страхування
2010-11-29

Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження.Характеристика сучасного стану.Основне джерело коштів на соціальне страхування. Впровадження системи соціального страхування. Аналіз ефекту та ефективності. Узагальнююча оцінка ефективності розвитку. Розробка управлінських рішень за результатами проведеного аналізу.

2011-02-26

Страхування — це вид цивільно-правових відносин із захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинного законодавства, за рахунок грошових фондів, сформованих шляхом сплати громадянами і юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), та доходів від розміщення коштів цих фондів. Страхування — перспективний сектор ринкової інфраструктури, а також невід'ємний атрибут суспільства в умовах розвинутої економіки. Без страхового поліса не відбуваються фінансово-економічні відносини при реалізації проектних рішень

2011-02-26

Страхування сприяє оптимізації ресурсів, спрямованих на організацію економічної безпеки. Воно дає змогу досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на запобігання втрат від стихії чи впливу інших факторів, які перешкоджають діяльності тієї чи іншої особи

2011-02-26

Сьогодні держава не в змозі вирішувати такі важливі соціальні питання, як медичне обслуговування, виплата пенсій, надання допомоги з безробіття, відшкодування витрат при травматизмі на виробництві і т. ін. лише за рахунок державного бюджету. Такі завдання може виконати страховий ринок. Відносини, які виникають при залученні страхового ринку до вирішення соціальних програм, якісно відрізняються від відносин, пов'язаних із прямим відчуженням коштів

2011-03-04

Страховий ринок — це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу

2011-03-04

В Україні страховий ринок створюється на початку 90-х. Разом із новими українськими компаніями на ринок приходять іноземні страховики. Декретом Кабінету Міністрів України “Про страхування” та Законом України “Про страхування” було закладено основи регулювання ринку страхових послуг та нагляду за діяльністю страхових компаній

2011-03-04

Страхування є одним з основних елементів функціонування фінансової системи. Сьогодні важливо запропонувати сучасні методологічні підходи до аналізу як фінансової стійкості страхових компаній, так і факторних складових показників фінансової діяльності

2011-03-05

Діяльність страхових компаній істотно різниться від інших видів підприємницької діяльності

2011-03-06

Страхова система активно впливає на розвиток виробництва. В умовах ринку актуальним стає страхування від комерційних, технічних, правових та політичних ризиків. Страхування є не тільки методом захисту суб'єктів підприємницької діяльності від непередбачуваних подій, а й засобом захисту від змін економічної кон'юнктури

2011-03-06

Оскільки процес сільськогосподарського виробництва має ризиковий характер, то при його страхуванні виникають грошові перерозподільні відносини, зумовлені наявністю страхового ризику як ймовірності та можливості настання страхової події, здатної завдати матеріальну або іншу шкоду. Водночас страховий ризик — змінна величина, тому страхова компанія повинна постійно стежити за його розвитком: вести необхідний облік, аналіз та обробку зібраної інформації

2011-03-06

Конституція проголосила Україну суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. На жаль, розбудова України як нової незалежної держави супроводжується виникненням багатьох проблем у соціальній сфері, що спричинені, насамперед, реформуванням засад функціонування економіки, втратою традиційних ринків продажу товарів вітчизняного виробництва, звуженням сфер економічного і політичного впливу та інтересів тощо

2011-03-09

У разі подвійного страхування страхове відшкодування фактичного збитку здійснюють усі страховики в межах страхової вартості об’єкта страхування пропорційно до частки кожного в загальній страховій сумі. Умовами договору страхування може передбачатись заміна виплати страхового відшкодування компенсацією збитку в натуральній формі

2011-03-09

Ризиковий характер життєдіяльності — головна причина хвилювань кожного власника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя

2011-03-18

Страхування автомобільних ризиків. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Наземний автомобільний транспорт — найбільш наближений до людей засіб пересування

2011-03-18

Сутність страхової монополії. Характеристика становлення та розвитку страхового ринку України. У багатьох країнах світу страхова справа розглядається як окрема галузь економічної діяльності. До неї входять різноманітні за формами власності, видами страхування організації-страховики, посередницькі та інформаційно-консультаційні структури

2011-04-06

Людству протягом усього його розвитку притаманна наявність великої кількості негативних обставин, що криють в собі загрозу матеріальному та соціальному благополуччю членів суспільства. Кожна людина постійно відчуває небезпеку нанесення шкоди її майну або життю та здоров’ю різноманітними подіями природного, техногенного чи іншого характеру, вірогідність настання яких об’єктивно присутня в її житті

2011-05-11

Структура та завдання органів державного нагляду за страховою діяльністю. Функції органів державного нагляду щодо регулювання страхового ринку

2011-05-11

Економічна необхідність, суть, роль і значення страхування. Страхування як чинник фінансової стабілізації економіки

2011-05-16

Правове забезпечення страхової діяльності. Вплив державної політики і системи регулювання на діяльність страховиків в Україні

2011-05-16

Поняття класифікації страхування, її наукове та практичне значення. Об’єднання страховиків та їх функцій. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки. Страхування професійної відповідальності

2011-05-21

Економічна необхідність та значення страхового захисту життя громадян. Види страхування життя та їх характеристика. Організація роботи страхової компанії щодо укладення і обслуговування страхової угоди із страхування життя. Стан страхування життя в Україні та напрями його поліпшення

2011-05-23

Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування. Страхування відповідальності виробника за якість продукції. Рівень розвитку страхування відповідальності прямо залежить від досконалості національних правових інститутів та законодавства, оскільки в основу цього напрямку страхування покладено норми національного та міжнародного права

2011-05-23

Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки.  Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств. Порядок, форма і терміни сплати страхових внесків встановлюються за узгодженням сторін. Внески за дорученням Страхувальника може сплачувати й інша особа, що ніяких прав за договором страхування в зв'язку з цим не набуває

2011-05-25

Сутність страхування від вогню. Страхові випадки. Страхова оцінка. Порядок укладання і припинення дії договору страхування. Зобов'язання сторін. Страхування майна промислових підприємств від вогню є традиційним і найпоширенішим видом страхування

2011-05-25

Недосконалість страхового ринку України. Основні напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування. Застосування заходів та механізмів упровадження фінансових послуг сприяє створенню передумов для економічного розвитку підприємств та установ в Україні

2011-05-25

Вимоги стосовно здійснення страхової діяльності. Порядок отримання ліцензій. Відмова у видачі ліцензії. Оформлення ліцензії. Переоформлення ліцензії. Видача дубліката ліцензії. Анулювання ліцензії

2011-05-26

Суть державного регулювання страхової діяльності. Типи та форми державного регулювання страхової діяльності. Роль держави в регулюванні страхової діяльності. Органи, що здійснюють регулювання. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування

2011-05-26

Страхування майна громадян — це складний механізм, організація і розвиток якого визначаються умовами певних видів страхування, які різняться між собою проведенням певних організаційних та інших заходів, а також зацікавленістю потенційних страхувальників у страховому захисті, їх економічними можливостями для укладення договору страхування, розмірами страхового забезпечення, тарифних ставок тощо

2011-05-26

Загальна характеристика договорів змішаного страхування. Поняття та форма договору змішаного  страхування. Види договорів змішаного страхування. Державна реєстрація договорів змішаного страхування. Припинення та недійсність договору змішаного страхування

2011-05-26

Ризики при страхування життя. Система проведення страхування життя. Основні види страхування життя

2011-05-27

Процес страхування і процедура страхування. Обов’язки страховика. Правові аспекти страхування. Як визначають прибуток страховика? Пояснити суть авто-каско

2011-06-04

Правове забезпечення страхової діяльності. Вплив державної політики і системи регулювання на діяльність страховиків в Україні. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в Україні

2011-06-04

Розвиток страхування йде так далеко в минуле, що неможливо встановити точну дату його виникнення. Страхування в Україні. Державне регулювання страхової діяльності в Україні.

2011-06-20

Значення  страхування життя та його необхідність. Чи потрібне страхування життя? Страхування життя – це попередження, захист, безпека Вас і Вашої родини. Це не марна трата коштів; це – вкладення в нову якість життя, у впевненість, що накопичені кошти принесуть Вам статок у майбутньому

2011-06-26

 Страхова галузь України, як і вся її економіка, зазнає нині безпрецедентних змін. У найстисліші строки потрібно подолати шлях від централізованої планової економіки до господарства, що функціонує на ринкових засадах

2011-07-20

Сукупність страховиків, що функціонують у певному економічному середовищі, утворює страхову систему

2011-07-20

Страховий ринок - це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги і здійснюється акт їх купівлі-продажу

2011-08-15

Поняття класифікації, її ознаки (історичні, економічні, юридичні). Класифікація за об’єктами страхування. Страхування за формами проведення

2011-08-18

Наукове поняття класифікації страхування. Класифікація страхування за об'єктами. Класифікація страхування за статусом страхувальника, страховика та його спеціалізацією. Класифікація страхування за способом розрахунку страхової виплати

2011-08-25

Страхування майна сільськогосподарських підприємств (урожаю сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тварин) має певні особливості

2011-08-25

Способи здійснення страхування і їх зв'язок між собою. Джерела прибутку й оподатковування страхової організації. Страхування цивільної відповідальності

2011-08-27

Поняття і структура комплексного страхового ринку. Ринкові господарські форми керування ринком. Прямі страхові посередники

2011-08-27

Сутність та необхідність страхових резервів. Страхові резерви, їх складові. Сутність, принципи управління страховими резервами

2011-08-27

Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Добровільність страхування від нещасних випадків його різновид. Страхування вантажів, що перевозять морським транспортом

2011-08-27

Маркетингова діяльність страхової компанії. Страхування майна, що належить громадянам: стан на перспективи розвитку в Україні. Страхові резерви: формування та використання

2011-08-30

Економічна необхідність медичного страхування. Форми медичного страхування та їхні організаційні основи. Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні та шляхи його поліпшення

2011-08-30

Поняття та основні характеристики ризику. Класифікація страхових ризиків. Управління страховим ризиком

2011-08-30

Страховий ринок. Фінансові ресурси підприємств, особливості їх формування та використання в ринкових умовах

2011-09-05

Процедура укладання договору страхування. Страхування майна і тварин у господарствах громадян. Страхування від нещасних випадків на автотранспорті

2011-09-05

Закон України “Про страхування” і що він регулює. Страховий поліс

2011-09-05

Основні положення про Товариство взаємного страхування. Утворення Товариства взаємного страхування в Україні, проблеми та перспективи

2011-09-05

Роль реклами у реалізації страхових послуг та особливості її здійснення. Страхування особистих ризиків у підприємницькій діяльності

2011-09-13

Страхування відповідальності товаровиробника, надання послуг, виконавця робіт, продавця товарів. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

2011-09-13

Система проведення страхування життя. Ризики при страхування життя

2011-09-13

Страхування врожаїв сільгоспкультур і багаторічних насаджень. Контроль реалізації страхових послуг з боку держави

2011-09-13

Значення страхування збитків, завданих бізнесу при його зупинці. Страхування від втрат прибутку

2011-09-13

Сформуйте функції державного кредиту. Розкрийте сутність збору на обов’язкове пенсійне страхування

2011-09-14

Іноземний досвід соціального страхування на випадок безробіття. Переваги та недоліки впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування

2011-10-24

Поняття страхового відшкодування та договору страхування. Основні принципи здійснення розрахунків страхових тарифів. Принцип відшкодування збитку, оцінка страхової суми

2011-11-20

Поняття страхового відшкодування та договору страхування. Основні принципи здійснення розрахунків страхових тарифів. Принцип відшкодування збитку, оцінка страхової суми. Суть та види страхових премій

2011-11-26

Стратегія страхової компанії. Аналіз страхового ринку України. Загальна характеристика становлення і розвитку страхового ринку України. Види страхових компаній, порядок їх створення

2011-11-27

Управління страховою організацією "Еталон". Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації. Унаслідок розгляду основних складових стратегічного менеджменту можна дійти висновку, що стратегічний менеджмент страхової діяльності — це комплексна система управління, що заснована на прогнозуванні зовнішнього середовища і розробці засобів адаптації страховика до його змін

2011-11-27

Процедура бюджетування в страхових організаціях. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на підприємстві. Цілі бюджетування. Особливого значення бюджетування набуває під час перебування підприємств у фінансовій кризі

2011-12-15

Правові основи страхової діяльності в Україні цивільне право і страхове законодавство.Страховий інтерес, як найважливіший юридичний принцип страхування.Юридичні принципи страхування

2011-12-20

Особове страхування і його місце в системі соціального захисту населення.Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні.Страхування автомобільних ризиків.Рекламна робота страхової компанії

2014-01-02

Правове регулювання зобов’язань по добровільному страхуванню. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків.Правовий аспект обов`язкового страхування. Страхування життя та пенсій

2014-01-11

Фінансові результати страхової компанії.Витрати страхової компанії.Доходи страхової компанії

2014-01-30

Теоретичні и правові основи. Види автотранспортних ризиків і умови страхування. Договір страхування і його особливості. Страхування цивільної відповідальності при міжнародних автотранспортних повідомленнях

2014-02-13

Припинення та Недійсність договору страхування.Права та обов'язки суб'єктів страхової угоди.Процедура укладання договору страхування.Основні правила страхування.Правила Укладання договору страхування

2014-03-06

Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.Об'єкти та суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування.Поняття, види та принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування

2014-03-07

Перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні. Сутність медичного страхування та визначення його доцільності в Україні. Форми медичного страхування. Форми медичного страхування та їхні організаційні основи

2014-03-07

Види договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності та умови виплати страхового відшкодування. Необхідність страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.Сутність страхування автомобілів

2014-03-15

Розвиток і сучасний стан страхування майна виробничої сільськогосподарської продукції в формуванні страхування в Україні. Економічні завдання страхового захисту в сільському господарстві

2014-03-19

Характеристика страхування повітряних суден та авіаційного страхування. Загальні умови укладання договору страхування від нещасних випадків. Страхування банківських кредитів від ризику їх неповернення

2014-03-19

Особливості особистого страхування. Класифікація ризиків в особистому страхуванню. Обсяги страхової відповідальності за договором страхування життя визначають, виходячи зі складу страхових випадків (ризиків) і страхової суми

2014-03-19

Проблеми та перспективи розвитку особистого страхування в Україні.Стан розвитку особистого страхування в Україні.Загальні аспекти страхування життя

2014-03-26

Поняття страхової послуги. Особливості реалізації страхової послуги. Страхові агенти і брокери, їх функції. Системи продажу страхових полісів. Проблеми та перспективи розвитку

2014-04-16

Вимоги до страхової компанії з боку суспільства та держави.Положення страхового бізнесу в Україні

2014-04-21

Класичне страхування життя. Страхування електронної техніки та комп’ютерних баз даних.Міжнародна система "Зелена карта"

2014-04-21

Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Структура страхового законодавства в Україні та його роль в регулюванні страхової діяльності

2014-04-21

Страхування автомобілів за умов ремонту, парковки та зберігання у гаражах.Страхування водних транспортних засобів.Страхування транспортних засобів

2014-04-21

Розвиток страхового ринку України: стан проблеми, і перспективи.Економічна сутність і функції перестрахування.Формування ринку майнового страхування в Україні

2014-04-29

Страхування майна, що належить громадянам: стан на перспективи розвитку в Україні.Основні системи страхового забезпечення.Страхові резерви: формування та використання

2014-05-01

Страхування вантажів при автотранспортних перевезеннях.Страхування будівель та іншого майна сільського підприємства.Заява про страхування: зміст, особливості, вимоги до складання

2014-08-04

Страхування майна, що належить громадянам: стан на перспективи розвитку в Україні. Загальна характеристика інституту майнового страхування.Основні системи страхового забезпечення

2014-08-07

Необхідність соціального захисту населення в умовах ринкової економіки.Соціальний захист населення в системі соціального страхування.Основні напрями реформування системи соціального захисту населення України

2014-08-08

Страхування вантажів при автотранспортних перевезеннях.Страхування будівель та іншого майна сільського підприємства. Заява про страхування: зміст, особливості, вимоги до складання

2014-08-11

Шляхи та перспективи вдосконалення майнового страхування в Україні.Правова та економічна характеристика майнового страхування в Україні.Зміст, структура та види майнового страхування

2014-08-11

Сучасний стан страхового ринку України.Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності.Економіко-теоретична сутність інвестиційних ризиків.Сутність та причини виникнення інвестиційних ризиків

2015-08-21

Страхование – это такой вид необходимой общественно-полезной деятельности, при которой гражданин и организация заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий в сфере их материальных и личных нематериальных благ путём внесения денежных взносов в особую специализированную организацию (страховщика), оказывающей страховые услуги, а эта организация при наступлении указанных последствий выплачивает за счёт средств этого фонда страхователю или иному лицу обусловленную сумму.

2015-08-21

Основные параметры страхования: страховая сумма, страховое возмещение, страховой платеж неизбежно подвергаются воздействию инфляционных процессов. Инфляция по-разному влияет на различные отрасли страхования: например, увеличение стоимости материалов сказывается на имущественном страховании и практически не отражается на личном. Потери, связанные с инфляцией, несут и страхователи и страховщики.

2015-08-21

Наиболее приоритетной задачей для современной России является формирование конкурентоспособной экономики за счет поддержания устойчивого экономического роста, повышения инвестиционной активности, роста благосостояния граждан, стабилизация состояния финансового, банковского и страхового секторов.

2015-10-01

Тема представленной работы – «Виды страхования».

Страхование - это совокупность особых замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по поводу формирования за счет взносов страховых фондов, предназначенных для возмещения материального и иного ущерба предприятиям, организациям и физическим лицам.

2015-10-07

Страховая группа "СОГАЗ" была создана в 1993 г. дочерними компаниями "Газпрома" для обслуживания интересов концерна. По данным Росстрахнадзора, в 2003 г. премия ОАО "СОГАЗ" составила 6,595 млрд. руб., в 2004 г. - 9,945 млрд. руб. Компания учреждена: ОАО «Газпром», ООО «Газэкспорт», ЗАО «Газпромбанк», ОАО «ЛИРУС», ООО «Акцепт», ООО «ИК «АБРОС». Уставной капитал: 935100000 рублей.

2015-10-09

Современный этап развития обязательного страхования в России характеризуется рядом специфических черт, отражающих особенности социально-экономических условий. Прежде всего в нормотворческом процессе отразилась особенность переходного периода, когда происходит всплеск нормотворчества вообще и в сфере обязательного страхования в частности.
2015-10-10

Жизнь полна неожиданностей. Человек может оказаться жертвой катастрофы или ограбления, внезапно заболеть, вследствие изменения рыночной конъюнктуры могут не оправдаться расчеты предпринимателя на получение прибыли.
2015-10-23

Проблема мошенничества в сфере страхования является одной из наиболее обсуждаемых сегодня в кругу специалистов российского страхового рынка. По оценкам экспертов на рынке страховых услуг, потери российских компаний от страхового мошенничества превышают 400 млн. долл. в год[1]. Апредставители государственных органов отмечают высокую латентность данного вида преступлений (по оценкам экспертов МВД России, она достигает 95%[2]).

2015-11-05

Страхование в России сложилось сотни лет назад, но в современном виде оно формируется только сейчас. Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом современного общества.

2015-11-12

Современная экономическая теория не может однозначно оценить преимущества системы страхования вкладов и ее влияние на банковский сектор.

2015-11-18

Пенсия - основа благополучия любого пенсионера советского или постсоветского периода. Ее заниженный, неадекватный размер - важнейшая социальная проблема, предмет переживаний многих пенсионеров и людей пред пенсионного возраста.

2015-12-07

Проблема мошенничества в сфере страхования является одной из наиболее обсуждаемых сегодня в кругу специалистов российского страхового рынка.

2015-12-13

Страхование - одна из древнейших категорий общественных отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного строя, оно постепенно стало непременным спутником общественного производства.

2015-12-13

Право на здоровье, в отличие от других прав человека, сравнительно недавно стало предусматриваться конституциями многих стран мира.