Туризм
2010-11-10

Географія міжнародного туризму. Місце міжнародного туризму в сучасній в системі світового господарства. Просторова структура міжнародного туризму. Динаміка розвитку міжнародного туризму у світі. Територіальні особливості міжнародного туризму. Географія основних туристських потоків у світі. Види сучасного туризму.

2010-11-15

Загальні положення індустрії надання готельних послуг. Класифікація готелів. Рівень комфорту. Готельне господарство як об’єкт управління. Функціональне призначення готельного підприємства. Основні служби готелю. Служба бронювання. Служба обслуговування. Служба прийому і розрахункова частина. Служба експлуатації номерного фонду. Служба безпеки. Організація діяльності готелю “Європа” з обслуговування туристів. Загальна характеристика готелю. Обслуговування туристів у готелів. Служба бронювання. Служба обслуговування. Служба прийому і розрахункова частина. Служба експлуатації номерного фонду. Служба безпеки

2010-11-15

Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Ефективність функції контролю у готельно-ресторанному бізнесі. Сучасні підходи до управління якістю у підприємствах готельного господарства

2010-11-15

Функції управління в туризмі та їх особливості. Методи та принципи управління в туризмі та їх особливості. Характеристика туристичного підприємства. Вплив особливостей функцій, методів, та принципів управління на роботу туристичного підприємства

2010-11-20

Обслуговування банкетів на прикладі готелю „Турист”. Розміщення меблів. Культура обслуговування. Безпека і екологічністъ при обслуговуванні. Естетика інтер'єра, створення комфортних умов обслуговування. Знання і дотримання персоналом етичних норм і правил обслуговування. Якість послуги як об'єкт керування. Типологія  банкетів та особливості їх обслуговування. Обслуговування банкета-фуршету. Банкет-коктейль. Банкет-чай

2011-03-03

Останнім часом даються взнаки і впливають на структуру туристичних потоків зміни у візовій політиці як сусідніх держав, так і України

2011-03-03

Прогнози щодо позитивних тенденцій розвитку туризму в кінці XXст. та на початку XXIст. виправдалися

2011-03-03

Всех туроператоров, работающих на туристском рынке, можно классифицировать по их размерам, региону деятельности, ширине и глубине программы и экономическим целям

2011-03-01

Територіальна і тимчасова роз'єднаність вимагає значних додаткових витрат на доставку до споживача товарів і надання послуг клієнтам

2011-03-02

Туризм - це сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту частину світового валового продукту. Ця галузь розвивається швидкими темпами і в найближчі роки вона може стати найбільш важливим сектором підприємницької діяльності

2011-03-02

Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики и за быстрые темпы он признан экономическим феноменом столетия

2011-03-03

Туризм и путешествия являются неотъемлемой частью индустрии гостеприимства. Путешествия - главная тема туризма. Различия во времени, расстояниях, местах проживания, целях и продолжительности пребывания – все это лишь отличительные элементы туризма

2011-03-03

Очевидно, что выставки один из основных элементов в этой системе, т.к. благодаря им происходит не только знакомство с новыми товарами, услугами, но и осуществляется обмен опытом, грамотное установление цены на продукцию, проводится политика сбыта и рекламы

2011-03-04

Об'єднання бізнес - організацій виникає шляхом утворення з раніше юридично і господарсько-самостійних підприємств дозволених законодавством більш великих господарських одиниць

2011-03-03

Формирование рыночной экономики вызвало живой интерес к формам и методам производственно-коммерческой деятельности, используемым в практике мировых экономических процессов

2011-03-04

Починаючи аналіз підприємств туристичної сфери Кіровоградського регіону необхідно зазначити, що загальна цифра підприємств цієї сфери перевищує 30

2011-03-09

Міжнародна торгівля послугами - у даний час одержує усе більше значення. Вона відрізняється від торгівлі іншими товарами тим, що останні можуть бути переміщені через кордон, а послуга – тільки як виключення

2011-03-10

 

Потенційні ресурси і джерела інвестицій.  Комерційна спроможність інвестиційних проектів. Інвестиції у визначні пам'ятки. Напрямки інвестування в туристичну галузь України

2011-03-13

Носители информации и их роль в социально-культурной сфере и туризме. Туристическая область, в которой в данное время функционирует 1198 предприятий предоставления услуг гостеприимности, 3311 санаторно-курортных и оздоровительных заведений, 3864 туристических фирм, приобретает все большее значение для развития экономики и социальной сферы в Украине

2011-03-20

Туристична індустрія, її соціально – економічне значення та тенденції розвитку. Теоретичні аспекти світового туризму

2011-03-21

Перспективы развития гостиничного хозяйства. Классификация факторов, определяющих перспективу развития отрасли гостиничного бизнеса

2011-04-25

Исследование потребителей, выявление основных мотивов приобретения туристских услуг и анализ потребительского поведения вооружает руководителей и специалистов фирмы мощным арсеналом, без которого невозможна успешная деятельность на современном рынке, а именно – знанием своего клиента

2011-05-11

Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності. Функції туристичних агенцій та туроператорів

2011-05-11

Загальна характеристика суб’єктів міжнародного туристичного права. Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту

2011-05-11

Готельні системи безпеки. Служба безпеки готельного комплексу. Режими охорони

2011-05-16

Рекреаційна функція туризму. Роль сезонності в туристичній організації. Рекреаційна функція туризму тісно взаємозалежна з рекламною функцією туризму, що пояснюється тенденцією створення туристської програми на основі використання традиційних для реклами прийомів

2011-05-22

 Перспективи і актуальність паломницького (релігійного) туризму.  Інноваційні форм  релігійного туризму. Перспективи і актуальність паломницького (релігійного) туризму мають велике значення для України, оскільки потенціал її духовних об'єктів величезний

2011-05-25

На Чернігівщині діють два Національні заповідники: історико-культурний  заповідник “Качанівка” та архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, а  також чотири заповідники  і два музеї-садиби, підпорядковані управлінню культури облдержадміністрації

2011-05-26

Характеристика історико-культурних ресурсів Кам’янця-Подільска. Археологічні пам’ятки. Архітектурна спадщина Кам'янця Подільського. Природно-рекреаційні ресурси регіону. Туристично-рекреаційна діяльність регіону

2011-06-10

Питання безпеки туристів у міжнародних актах та вітчизняному законодавстві. Правила ввозу предметів і валюти в Україну. Створення інституційних рамок для вирішення проблем, пов'язаних з безпекою туристів, і, зокрема, в екстремальних ситуаціях 

2011-06-26

Ринок рекреаційно-туристичних послуг – це система господарських зв’язків, де реалізується процес обміну рекреаційно-туристичних послуг на гроші та навпаки. Ефективність функціонування ринку рекреаційно-туристичних послуг

2011-07-16

Радикальні соціально-економічні перетворення в українському суспільстві обумовлюють необхідність адаптації сфери соціальних послуг до ринкових умов господарювання. Світовий досвід свідчить про те, що рекреаційні ресурси не менш значимі, ніж ресурси надр

2011-07-16

 Курортно-рекреаційна сфера характеризується тісними зв’язками базових, допоміжних, суміжних та обслуговуючих її складових елементів, справляє безпосередньо мультиплікативний вплив на соціально–економічний розвиток певного регіону

2011-07-20

Формування позитивного іміджу підприємства багато в чому зумовлює подальший її розвиток і успіх на туристичному ринку 

2011-07-20

Механізм розробки моделі Інтернет-маркетингової концепції рекреаційного  підприємства. Процес удосконалення маркетингової концепції діяльності рекреаційного підприємства на основі положень комплексного підходу до використання засобів маркетингових комунікацій, сучасного стратегічного маркетингу 

2011-08-09

Для людського розвитку потрібне не лише здоров’я, освіта, гідний рівень життя і політична свобода. Люди повинні мати свободу виразу своєї ідентичності, не наражаючись на дискримінацію в інших сферах життя (наприклад, у виборі місця проживання, отриманні освіти, роботи, медичних послуг)

2011-08-09

Для забезпечення економічної та політичної безпеки держави, досягнення сталих темпів росту соціально-економічних процесів необхідно активізувати дії вищих владних структур щодо реалізації регіональної політики в Україні

2011-08-14

Основні поняття та вимоги до формування інтер’єру підприємств готельного господарства, їх основна характеристика. Загальна характеристика комплексу. Основна характеристика інтер’єру готельних комплексів

2011-08-26

Характеристика туристичних ресурсів північно-східної Азії. Характеристика туристичних ресурсів країн басейну Карибського моря

2011-08-26

Структура готелів України та Вінницької області. Стан готельного господарства у Вінницькій області

2011-08-26

Вимоги до усного звіту. Оформлення письмового звіту

2011-08-26

Місце туризму в народногосподарському комплексі України. Формування прибутку підприємства туристичної індустрії

2011-08-26

Економічне значення міжнародного туризму. Місце України в розвитку міжнародного туризму. Поняття та показники вимірювання рентабельності підприємства туристичної індустрії

2011-08-26

Історичні джерела про розвиток подорожей в Україні до 20 століття. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туризму в 20 ст

2011-08-27

Стандарти обслуговування та сертифікація послуг як інструменти державного регулювання якості обслуговування, цін та тарифів в системі готельних підприємств. Аналіз якості обслуговування в готелі «Либідь» на основі структуризації функції обслуговування

2011-08-28

Туристичний бізнес як економіко-технологічна система. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні

2011-08-28

 

Теоретико-методологічні аспекти туристичного продукту. Характеристика комплексного туристичного продукту та послуг гостинності як специфічних товарів. Місце реалізації туристичного продукту (послуг) в економіці суб'єктів туристичного бізнесу

2011-08-30

Територіальна структура туристичного ринку. Регіональні особливості споживання туристичних послуг

2011-08-30

Загальна інформація про досліджувану країну. Цінні лікувально-оздоровчі ресурси та їх розташування. Місцеві традиції, звички, вірування та ін., що обмежують туристську діяльність або вимагають дотримання певних правил

2011-08-30

Місцеві традиції, звички, вірування та ін., що обмежують туристську діяльність або вимагають дотримання певних правил. Загальна інформація про досліджувану країну - США

2011-08-31

Основні етапи розвитку краєзнавства в Україні на рубежі  XIX - XX ст. Краєзнавчо-туристські товариства «Плай» і «Чорногора» на західноукраїнських землях. Основні тенденції розвитку сучасного українського туризму

2011-09-01

Основні етапи становлення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Поняття оздоровчого туризму

2011-09-01

Поняття туристичних ресурсів. Туристична етика та уніфіковані матеріальні норми в регулюванні міжнародних туристичних відносин

2011-09-05

Розвиток туризму в міжвоєнний період в Росії. Особливості розвитку світового туризму в міжвоєнний період

2011-09-05

Загальна політико-економічна характеристика Шрі-Ланки. Cоціально-економічний розвиток Шрі-Ланки. Особливості туристичних ресурсів Шрі-Ланки. Стан розвитку туристичної галузі

2011-09-07

Загальна характеристика Азербайджану. Фізико-географічна характеристика країни. Характеристика туристичної галузі Азербайджану: сучасний стан і перспективи розвитку

2011-09-10

Основні принципи діяльності готельного підприємства (законодавчі основи, планування роботи, статті доходів і витрат, розподіл прибутку)

2011-09-12

Розробка заходів забезпечення безпеки готелів, механізму їх реалізації здійснюється з урахуванням загроз, які можуть протистояти даному об’єкту в цілому

2011-09-13

Характеристика природних ресурсів, що мають вплив на розвиток туризму. Характеристика об’єктів природно-заповідного фонду

2011-09-17

Підвищення ефективності використання туристичного потенціалу України. Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки України. Туристичні ресурси та інфраструктура - головні складові розвитку туризму в України

2011-09-23

Характеристика туристичної галузі Київської області: сучасний стан і перспективи розвитку. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси Київської області. Фізико-географічна характеристика Київської області

2011-10-15

Нестандартні послуги, що надають готелі. Нью-йоркський готель The Benjamіn.  Бразильський готель Hіlton Sao Paulo Morumbі 

2011-10-27

Основні напрями вдосконалення туристичної галузі на Київщині. Сучасний стан розвитку туристичної галузі. Пам’ятки історико-культурної спадщини. Музейні заклади Київщини. Туристичний потенціал Київщини

2011-11-05

Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал. Авторські пропозиції щодо створення мережі пізнавальних туристсько-екскурсійних маршрутів. Пам'ятки і пам'ятні місця та їх використання в туризмі. Історія краю

2011-11-15

Робота творчої групи по підготовці екскурсії. Етапи підготовки екскурсії. Методика проведення екскурсії. Класифікація літературних екскурсій. При проведенні екскурсії схематичні записи розкриваються й доповнюються в живій мові, вільному викладі змісту екскурсії, у сполученні з показом експонатів і додаткових матеріалів

2011-11-17

Незвичайні послуги доповнюють пропозицію послуг розміщення і живлення. До них відносяться пропозиція басейну, конференц-залів, залів для переговорів, спортивного оснащення, прокат автомобілів, послуги хімчистки, пральні, перукарні, масажного кабінету і ряд інших

2011-11-19

Робота творчої групи по підготовці екскурсії. Етапи підготовки екскурсії. Класифікація літературних екскурсій. При проведенні екскурсії схематичні записи розкриваються й доповнюються в живій мові, вільному викладі змісту екскурсії, у сполученні з показом експонатів і додаткових матеріалів

2011-11-20

Основні напрями вдосконалення туристичної галузі на Київщині. Сучасний стан розвитку туристичної галузі. Пам’ятки історико-культурної спадщини. Туристичний потенціал Київщини

2011-12-04

Гостинність як технологічний елемент. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної сфери. Вона відіграє важливу роль у підвищенні ефективності громадського виробництва, та відповідно, росту життєвого рівня населення

2011-12-04

Шляхи вирішення проблем в туристичній галузі України. Економічні проблеми розвитку туризму в суспільстві та його регулювання. Пріоритетним завданням розвитку туризму є запровадження ефективних методів економічного стимулювання

2011-12-12

Для забезпечення відтворення основних виробничих фондів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання основних виробничих фондів є важливим фактором підвищення ефективної діяльності підприємства

2011-12-12

Організація харчування у готелях – дуже важливий чинник обслуговування відвідувачів готелю, що впливає на кількість відвідувачів та завантаження готелю

2011-12-13

Методика планування надходження сировини та продуктів.Організація робочих місць і фактори забезпечення нормальних умов праці.Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладіготелю "Оленка"

2011-12-13

Самоорганізація туристичних подорожей.Види туристичних маршрутів.Останнім часом гірськолижний туризм стає одним з найпопулярніших видів активного відпочинку у світі. Не є винятком у цьому відношенні й Україна

2011-12-13

Санітарно-епідеміологічні вимоги для оснащення готельних номерів.Санітарно-епідеміологічний нагляд.Вимоги безпеки для здоров'я і життя людини - розроблені на основі медичної науки критерії, показники, гранично допустимі межі

2011-12-15

Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни, її природоохоронних територій.Столиця країни, державні символи, державна та офіційні мови в країні, державні свята.Характеристика туристичних районів та туристичних центрів країни, їх туристичних ресурсів

2014-01-02

Типи систем безпеки готельного комплексу.Служба безпеки готельного комплексу.Готельні системи безпеки.Режим роботи підрозділу по забезпеченню безпеки готельного комплексу

2014-01-03

Додаткова інформація для туристів.Міжнародний розвиток туризму у світі на сучасному етапі.Адміністративний поділ.Історичні міста Болгарії.Історія Болгарії

2014-03-14

Соціально-економічні умови розвитку європейського регіону. Індустрія транспорту. Туризм як системний об'єкт вивчення

2014-03-15

Про Вашу тур фірму знають в Україні. Опишіть, як би Ви забезпечили інформаційну обізнаність з нею за кордоном. Психологічні особливості діяльності працівників сфери обслуговування

2014-04-14

Особливості становлення системи «Інтурист».Історія створення системи «Інтурист».Основні напрямки діяльності «Інтуристу»

2014-04-21

Визначні місця туристичного Казахстану. Стан туристичної галузі в країні

2014-04-23

Шляхи подальшої інтеграції та перспективи України у світі туристичних послуг. Роль українського туристичного бізнесу на світовому ринку туристичних послуг. Суб’єкти ринка туристичних послуг, специфіка їх цілей та діяльності

2014-04-27

Загальна класифікація видів та форм туризму. Структурні зміни туристичного ринку

2014-04-28

Позиціонування та просування нового туру.Вимоги до процесу обслуговування туристів під час подорожі.Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта

2014-04-28

Туризм у цілому, як галузь ринкової економіки, повинен мати соціальну спрямованість, а ринок турпослуг повинен бути соціально орієнтованим

2014-04-29

Особливості використання інформаційних технологій. Сутність інформації, інформаційних технологій та їх класифікація в туристичному бізнесі. Інформаційні технології в сучасній індустрії туризму

2014-04-29

Сутність та значення матеріально-технічного забезпечення готельного господарства в сучасних умовах. Шляхи економії та раціонального використання матеріальних ресурсів в готельному комплексі

2014-04-30

Характеристика типів номерів та основні вимоги до організації номерного фонду. Характеристика і основні вимоги до коридорів, холів, віталень. О рганізація приміщень адміністративної групи

2014-08-12

Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну.Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі. Економічне обґрунтування проекту туру

2014-08-12

Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі.Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта

2014-08-12

Забезпечення доступності туристського відпочинку для всіх, включаючи багатодітні родини, молодь і літніх осіб, вимагає розробки й здійснення ряду конкретних мір, до числа яких ставляться визначення соціальної туристської політики держави

2014-09-12

Проблеми і перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні.Організаційно-правові питання розвитку сільського зеленого туризму в Україні

2015-08-26

Гостиничный комплекс «Турист» расположен по адресу: Центральный район, ул. Набережная им. 62-й Армии, 3а, г. Волгограда. Центральный район является одним из наиболее развитых районов города, с богатой историей и культурными традициями, с обширной сетью предприятий торговли, бытового обслуживания населения. Центрального район по доходности населения занимает первое место в городе.

2015-10-14

Почему мною была выбрана именно эта тема? Прежде всего – из-за ее актуальности. Конкурирующая экономика туризма в России практически заставляет каждое гостиничное или туристское предприятие или учреждение находить свои новые собственные решения.

2015-11-28

Туризм в нашей стране приобрел большую популярность, стал одним из самых массовых видов физкультурно-оздоровительной деятельности, спорта и активного отдыха молодежи.