Автореферати

Автореферат дисертації — стислий виклад кандидатської та докторської дисертації, який виконується після її фактичного завершення. Виконується, як правило, накладом 100—150 прим. і розсилається згідно спеціальних списків розсилки у спеціалізовані наукові організації з метою апробації та отримання відгуку на автореферат.

2010-11-25

Дисертація є комплексним концептуальним дослідженням теоретико-прикладних проблем системи адміністративних правовідносин у сільському господарстві України. Проаналізовано правову природу адміністративних правовідносин, розкрито сутність таких правовідносин у сільському господарстві як системного соціально-правового явища.

2010-11-22

У дисертації аналізуються зміст податкової системи України й особливості функціонування в ній непрямих податків, досліджуються такі окремі їх види, як податок на додану вартість та акцизний збір. Висловлено пропозиції про внесення конкретних змін до Законів України “Про систему оподаткування”, “Про податок на додану вартість”, до Декрету Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”, обґрунтовано необхідність прийняття нових законодавчих актів і розроблено їх проекти, що є додатками до дисертації.

2010-11-22

Дисертація присвячена критичному аналізові та вирішенню наукової і практичної проблеми взаємозв'язку і взаємовпливів політичної глобалізації та соціально-економічної відсталості національних держав і суспільств. Вперше в українській політичній науці здійснено цілісну наукову спробу переосмислення витоків, причин і суті новітніх конфліктних ситуацій на глобальному, регіональному та національному рівнях.

2010-11-14

Дисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правового регулювання трудових відносин в Україні в сучасних умовах. Уперше комплексно й системно, з урахуванням новітніх досягнень правової науки, проаналізовано проблему адміністративно-правового регулювання трудових відносин як засобу забезпечення прав людини і законних інтересів роботодавця у трудовому процесі.

У результаті дослідження сформульовано ряд нових наукових положень та висновків, спрямованих на вдосконалення адміністративно-правового та організаційно-практичного забезпечення реалізації трудових відносин в Україні.

2010-11-14

Дисертацію присвячено розгляду теоретичних, законодавчих та методичних проблем адміністративної діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

2010-11-14

У дисертації здійснено комплексний аналіз лексичних інновацій (понад 1300 одиниць), зафіксованих у поезії Василя Барки. Проаналізовано семантичні особливості новотворів різних частиномовних класів. Виокремлено найчисленніші тематичні групи інновацій. Досліджено ключові поняття та слова-символи у поетичній картині світу В.Барки. У роботі визначено прагматичний потенціал новотворів, його вплив на створення і розуміння значення інновацій. Висвітлено номінативну, стилістичну, експресивну та текстотвірні функції новотворів. Проаналізовано головні здобутки української письменницької лексикографії ХХ – ХХІ ст., детально описано засади створення словника новотворів і представлено фрагменти різножанрових словників інновацій В.Барки.

2010-11-14

Проаналізовано суть адміністративно-правового статусу міського, районного органу, який передбачає порядок реалізації громадянами і юридичними особами свого статусу в адміністративній сфері; процесуальне становище громадянина тощо

2010-11-14

Дисертація присвячена висвітленню організаційно-правових аспектів адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні. Проаналізовано генезис адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні в законодавстві та правовій доктрині, визначено поняття та специфіку молодіжної політики як об’єкта адміністративно-правового регулювання; розглянуто елементи адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні із детальним вивченням кожного з них. У роботі міститься систематизований аналіз зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики та сформульовані передумови і пріоритети його запозичення в Україні, а також окреслено основні напрями подальшого розвитку адміністративно-правового регулювання в галузі молодіжної політики в Україні.

2010-11-12

В умовах дефіциту якісних вод для зрошення грунтів півдня України використовують мінералізовані води другого класу (обмежено придатні), які призводять до розвитку вторинного солонцевого процесу різної інтенсивності. Економічно ефективно застосовувати відвали лесових порід, розташованих уздовж зрошувальних каналів півдня України, для меліорації вторинно осолонцьованих грунтів і сільськогосподарського використання грунтів, похованих під ними.

2010-11-12

Встановлено вплив нових видів безхлорних нітроамофосок – з біогумусом, з Znі Сu, з Сu на агрохімічні показники, грунтову біоту сірого лісового грунту, морфологічний розвиток томатів сорту Іскорка, фізіолого-біохімічні показники, врожайність, якість, дана екологічна оцінка цим добривам.

2010-11-12

На основi системного аналiзу сексуального здоров'я з урахуванням гострої та хронiчної психотравмуючої ситуацiї, що мала мiсце пiд час бойових дiй, соцiальних, психологiчних, соцiально-психологiчних i бiологiчних чинникiв виявлено закономiрностi рiзних варiантiв сексуальної дисгармонiї при рiзних синдромах вiддалених наслiдкiв закритої черепно-мозкової травми (психопатологiчних, вегетативно-судинних, нейроендокринних). Визначено, що порушення сексуальної функцiї при  травматичнiй хворобi мозку у чоловiкiв можуть бути наслiдком як зазначених клiнiчних синдромiв, так i дезадаптацiї подружжя на рiзних рiвнях взаємодiї.

Розроблено систему корекцiї сексуальної дисгармонiї за дослiджуваної патологiї  чоловiкiв.

2010-11-12

 Встановлені закономірності поєднаного впливу комплексу природних (погодних) і антропогенних (забруднення атмосферного повітря) факторів навколишнього середовища на перебіг бронхіальної астми. Обгрунтована, розроблена та впроваджена в практику охорони здоров’я схема медичного прогнозування погоди для вторинної профілактики бронхіальної астми у населення.

2010-11-12

Дисертацію присвячено розробці технології виробництва асфальтополімерсіркобетонних сумішей з поліпшеними фізико-механічними властивостями і призначених для улаштування верхніх шарів дорожнього одягу автомобільних доріг для роботи в умовах жаркого і вологого клімату Республіки Судан.

2010-11-03

У роботі розглянуто прояви політичного тиску на діяльність телекомпаній протягом усього періоду становлення українського регіонального телебачення, а також історичний досвід і моделі світового мовлення, сформовані під впливом політичних трансформацій.

2010-11-03

Обґрунтування соціально-педагогічних умов ефективної взаємодії державних і громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу у молодіжному середовищі. Експериментальне дослідження соціально-педагогічної моделі взаємодії державних та громадських організацій з профілактики ВІЛ/СНІДу .

2010-11-03

Теоретичні підходи до вивчення партійних систем. Еволюція партійної системи Канади. Особливості сучасної партійно-політичної системи Канади